Skip Navigation LinksCourses

Dersler (2017 - 2018 Güz Dönemi)

DERS KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANIPROGRAMKISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ.DR. İLHAN DALCIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500TEZ MİMARLIK 
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYEPROF.DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
 Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİPROF.DR. ŞEBNEM ÖNAL HOŞKARAMİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla  lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders,  interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH512MEKANSAL AÇILIMLARDOÇ.DR. RESMİYE ALPAR ATUNMİMARLIKBu derste, binalardan, mahallelere  ve  kentlere farklı ölçeklerdeki mekanları  anlamaya yönelik farklı kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders kapsamı 3 farklı bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, bu yaklaşımlara yönelik teorik çerçeve  sunulurken, ikinci bölümde bu yaklaşımların  kendi özel metod ve teknikleri  sunulacaktır.İkinci bölümde sunulacak metodolar gözlemler, anketler, görsel kayıtlar, ve biliş haritaları gibi kullanıcı algı ve davranışlarına yönelik yaklaşımların yanısıra, mekanın kendi geometrisi ve topolojik özelliklerini okumaya  yönelik space syntax /mekan dizimi  gibi metodları da içerecektir. Dersin son bölümünde ise, öğrenciler, farklı ölçeklerde seçilmiş örneklemler üzerinden öğrendikleri metodolojileri birebir uygulama fırsatı bulacaklardır.  Öğrencilerin bu ders kapsamında öğrendikleri metodları kendi yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanmaları beklenmektedir.
ARCH520YEREL MİMARİNİN FELSEFİ VE TEORİSİPROF.DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİDOÇ.DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak   mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ IIPROF.DR. KOKAN GRCHEVMİMARLIKBu ders binaların görünümleri ardında yatan fikirler araştırıyor. 
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ.DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır.
ARCH530TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİDOÇ.DR. EGE ULUCA TÜMERMİMARLIKMevcut tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek çağdaş koşullara uyumunun sağlanması, hem bu yapıların özgünlük değerlerinin sürekliliği için, hem de 'sürdürülebilirlik' bağlamında ele alındığında, giderek önem kazanan bir mimari gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu yapıların kent kimliğine ve dokuya katkısı dolayısıyla, çağdaş koşullara uyumunun sağlanarak varlığını sürdürmesi, mimarlık alanının özel bir tasarım problemini oluşturur. 
ARCH553SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMELERPROF.DR. R. A. ATUN, YRD.DOÇ.DR. B. HASSANPOURMİMARLIK / KENTSEL TASARIMSürdürülebilirlik kavramı, bölgesel, ilçe ve mimari ölçekte yerel sürdürülebilir kalkınma; çeşitli ölçeklerde çeşitli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma örnekleri; barınma ortamlarının sürdürülebilirliğini: yerel toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konuları; ekolojik sitesi tasarımı konularında : yer ve arazi tasarım iklim ve duygusu ile yoğunluk, bağlam, arazi kullanımı, ulaşım, tasarım.
ARCH558KENTSELLEŞME POLİTİKALARIYRD.DOÇ.DR. PINAR ULUÇAYMİMARLIK / KENTSEL TASARIMDers, ekonomik, politik ve sosyal etmenlerin AB ülkelerindeki farklı mekansal oluşumları nasıl etkilediğini inceler. 
ARCH562KENT SOSYOLOJİSİNE GİRİŞPROF.DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH566KENTLERDE YARATICILIKYRD.DOÇ.DR. MÜGE RIZAMİMARLIK / KENTSEL TASARIMBu seminer dersi, kentlerle ilişkili olarak 'yaratıcılık', 'yaratıcı kent'i oluşturabilmek için yöntem ve stratejiler, dünyadaki çeşitli örnekler üzerinden çağdaş kentlerin sorunlarını araştırma ve analizlerden yararlanarak aktarmayı hedeflemektedir. 
ARCH567KONUT ÜZERINE YAYGIN ÇALIŞMALAR IPROF.DR. H. PULHAN, DOÇ.DR. T. ULUSU URAZMİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir.
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞIYRD.DOÇ.DR. HARUN SEVINCMİMARLIKKonuya giriş. Pasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri. 
ARCH578ENDÜSTRI  BINALARININ KORUNMASI DOÇ.DR. BESER OKTAY VEHBIMİMARLIK / KENTSEL TASARIMEndüstri Mirası" 1950'li yılların ortasında "Endüstri Arkeolojisi"
 adıyla tanımlanmış ve kültür mirası kapsamında yerini almıştır. Ders kapsamında çağdaş koruma anlayışı çerçevesinde endüstri mirasının tanımlanması, kapsamının ve koruma kriterlerinin belirlenmesi, yeniden değerlendirilmelerinde rol alan çağdaş koruma politikalarının incelenmesi ve uluslar arası kurumların aldığı kararlar ışığında irdelenmesi amaçlanmaktadır. Endüstri arkeolojisinin verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstri arkeolojisi anıtlarının ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; Türkiye'de ve Kıbrıs'ta endüstri arkeolojisinin özgül sorunları; endüstri-öncesi dönemin üretim teknolojileri ve tesisleri; erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; konuyla ilgili uluslar arası örgütler ve kurumlar; örnekler, çözümler ve irdelenmeler de bu ders kapsamında tartışılacaktır. 
ARCH580TASARIMDA ÜSLUPSAL YAKLAŞIMLARYRD.DOÇ.DR. NAZIFE ÖZAYMİMARLIK / KENTSEL TASARIMBu dersin amacı, 20. yy'ın başından günümüze gelene kadar etkili olan tasarım üslüpları/akımlarını tartışmaktır. Tasarım üslüpları, tarihin hiçbir döneminde rastlantısal olarak ortaya çıkmamıştır. Akımlar genel olarak belli bir döneme ait sosyo-kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik anlayışın, fikir, sanat ve tasarıma yansıması olarak kendini göstermektedir. Bu anlayış, tasarımda kullanılan teknik, form, malzeme ve çevresel faktörlerin ele alınış yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır.
ARCH598SEMİNER MİMARLIK 
ARCH600TEZ MİMARLIK 
ARCH613YAPILI ÇEVRENİN ANLAM VE KULLANIMIDOÇ.DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders yapıların görüntüsü arkasındaki anlamın araştırılmasını hedefler. Bu dersin temel amacı, yapılı çevrenin nasıl okunabileceği ve yorumlanabileceğini örnekleyen farklı kavramsal/ kuramsal çerçeveleri ortaya koymaktır.
ARCH622DOĞU MİMARİ VE SANATINDA BATILILAŞMADOÇ.DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKDersin amacı 18. ve 19. yüzyıllarda değişime uğrayan Doğu mimarisi ve sanatını irdelemektir. Osmanlı Türkiyesi, Mısır, İran, Hindistan ve Uzak Doğu ülkeleri gibi pek çok Doğu ülkesi Ortaçağ'dan itibaren kendi kültür ve dini inançları ile ilgili kuramlar çerçevesinde Ortaçağ'dan itibaren oluşturdukları mimari ve sanatları 16 ve 17. yüzyıllara kadar yükselme gösterirse de 18. ve 19. yüzyılllarda artan diplomatik ve ticari ilişkiler sonucu özgün kimliğini yitirir.  Endüstri devrimi sonucu Batı ülkelerinde üretilen endüstriyel ürünlere yeni pazarlar aramak amacı ile Avrupa'da düzenlenen uluslararası fuar ve sergilerin de Doğu ülkelerinin saray ve diğer binalarının mimari ve dekorasyonunda batı üslubunun benimsenmesinde önemli rolleri olur. Doğulu hükümdarlar adeta birbirleri ile rekabet edercesine bu yeni akıma ayak uydurup, saraylarında pek çok batılı mimar, sanatçı ve tasarımcıyı himaye etmeleri sonucu Türkiye'sinde, Mısır, İran ve Hindistan'da benzer usluplar ortaya çıkar. Doğu ülkelerinde bu moda hala daha devam etmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerin farklı ülkelerden seçecekleri yapıları kuramsal boyutta ve karşılaştırmalı analiz yöntemi irdeleyerek araştırma ve yazım yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 
ARCH632KONSTRUKSİYONUN ONTOLOJİSİPROF.DR. YONCA HÜROLMİMARLIKOntoloji, etik, politika, bilgi teorisi, metafizik kavramları; Tektonik, sanat ve teknoloji kavramlarının ontoloji ile ilişkisi; Ontolojik / Skenografik; Strüktür ve süsleme; Ontolojik varoluş ve öteki - Diyalektik imaj: içerisi- dışarısı, üretici - kullanıcı, çokluk- birlik, mobilite- güvenlik; Objektivite / Subjektivite / Ruhsallık- Profesyonel objektivite; Zaman, hafıza ve maddesellik; Madde- form (beden- akıl); Aura ve sanatin mekanizasyonu; Dinamik imaj: çekinik dil; Sınır ve sonsuzluk; Tasarım ve teknolojideki otonomi; Gerçek, hakikat, bilgi, zaman.  
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF.DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları)  üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH699YETERLİLİK SINAVI MİMARLIK 
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF.DR. HATİCE JENKINSBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon  gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKDOÇ.DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSZaman serisi ve çapraz-sectional ekonometrisine giriş; regresyon modelleri, problemler ve çözümleri, ekonometri ve istatistikte hipotez testler, anket araştırmaları ve veri analizi yanında durağan, causality ve co-integration konularının yanı sıra; EVIEWS ve SPSS ekonometrik paketlerin uygulamalarını içermektedir.
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler. 
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI BESLENME VE DİYETETİK 
BESD502İLERİ BESLENME-IPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan besin ögeleri ve besin ögesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarla oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiriyle ve diğer ögelerle etkileşimlerini incelemektir. Enerji ve makro besin öğelerinin vücut çalışmasında işlevlerini öğrenmek, yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİDOÇ.DR. EMİNE YILDIZ, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku  miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF.DR. PERİHAN ARSLAN, PROF.DR. İRFAN EROLBESLENME VE DİYETETİKBeslenme araştırmalarındaki çoğunlukla kullanılan yöntemler, laboratuar uygulamaları ve çeşitli değerlendirme yöntemleri, insan ve deney hayvanlarıyla beslenme araştırmalarında çalışma kuralları/bilgileri incelenmektedir. Beslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF.DR. SEYİT M. MERCANLIGİL, DOÇ.DR.EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri,  insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD509AĞIRLIK DENETİMİ VE YEME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARIPROF.DR. SEYİT M. MERCANLIGİL, DOÇ.DR.EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD517KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR-ÇOCUKPROF.DR. PERİHAN ARSLAN, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede sorunu olan ve hastanede yatan çocuk hastaların diyetlerinde var olan sorunları belirlemek, bu sorunlara ilişkin güncel ve klasik diyet tedavisi uygulamalarını öğrenmek ve araştırmak. 
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD600DOKTORA TEZİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD601BESLENME İLİNTİLİ HASTALIKLARDA METABOLİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKÇeşitli kronik hastalıklarda meydana gelen metabolik değişikliklerin öğretilmesini amaçlar. Meydana gelen metabolik değişiklikleri göz önünde bulundurarak diyet tedavisinin etkinliğini ve içeriğini tartışır.
BESD602BESLENME VE IMMUN SİSTEMPROF.DR. HALİT TANJU BESLER, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARAN, YRD.DOÇ.DR. CEREN GEZER, YRD.DOÇ.DR. TEVHİDE ZİVERBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar.
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasınıı amaçlar.Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretilir.
BESD604BESLENME VE GENETİKPROF.DR. HALİT TANJU BESLER, DOÇ.DR. EMİNE YILDIZ, YRD.DOÇ.DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar. 
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEDOÇ.DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar. 
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİYRD.DOÇ.DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.  
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARYRD.DOÇ.DR. CEREN GEZER, PROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BESLENME VE DİYETETİK 
BNKA502FİNANSAL YÖNETİMDOÇ.DR. NESRİN ÖZATAÇBANKACILIK VE FİNANSDers, modern finansal teori ve uygulamaları içeren birincil konular analiz edilmesi ve şirket uygulamaları ve değer yaratma ve hissedarların karlarını maksimize etme konuları baz alınacaktır.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARDOÇ.DR. BİLGE ÖNEYBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
CE 556ZEMİN KIRILMA MUAKVEMETİ ÖLÇÜMLERİPROF.DR. ZALİHE SEZAİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA 
CHEM507FİZİKAL KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF.DR. OSMAN YILMAZKİMYATermodinamik özellikleri, Faz diyagramları, istatistiksel termodinamik, reaksiyon kinetiği ve mekanizmaları, reaksiyon oranları, Ulaştırma özelliklerinin teorileri.
CHEM508ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULARPROF.DR. HURİYE İCİLKİMYAOrganik maddelerin IUPAC kurallarına göre adlandırılması; Nükleofilik substitüsyon, adisyon ve eliminasyon reaksiyonları; Radikalik reaksiyonlar; Elektrofilik aromatik substitüsyon reaksiyonları; Karbohidratlar; Lipidler; Aminoasidler ve proteinler.
CHEM511TEMEL POLİMER BİLİMİPROF.DR. ELVAN YILMAZKİMYAPolimer biliminin temel konularını anlatan bu derste öğrenciye daha ileri polimer  kimyası derslerini  izleyebileceği temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Derste işlenen başlıca konular polimer sentezi, polimerleşmenin termodinamiği ve kinetiği, sentetik polimerlerin reaksiyonları, kimyasal yapı tayini, polimer çözeltileri, polimerlerin molekül ağırlıkları ve molekül ağırlığı tayin yöntemleri, katı hal özellikleri, morfoloji ve camsı geçişler olarak belirlenmiştir.
CHEM541ELEKTRO KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF.DR. HURİYE İCİLKİMYA 
CHEM545ANALİTİK KİMYANIN ESASLARIYRD.DOÇ.DR. MEHMET GARİPKİMYAAnalitik yöntemlerin sınıflandırılması. Analitik kimya araçları: terminoloji, cihazlar, kimyasallar ve istatistikler. Örnekleme ve örnek muamele. Veri ve veri işleme: hata, doğruluk, kesinlik, değişim aralığı, güven aralığı, sulu kimyasal denge: asitler, bazlar, tampon çözeltiler, kompleks çözeltiler. Klasik veya ıslak kimyasal analiz yöntemleri: elemental, gravimetrik ve titrimetrik yöntemler (nötralizasyon ve kompleksometri titrasyonları). Elektrokimyaya giriş: redoks denklemleri ve redoks titrasyonları.
CHEM598SEMİNER KİMYA 
CHEM600DOKTORA TEZİ KİMYA 
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI KİMYA 
CIVL500MASTER TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ.DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL592YAPIM YÖNETİMİ IIDOÇ.DR. İBRAHİM YİTMENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBu ders öğrencilerin proje değerlendirmesi, yaşam boyu maliyet, değer yönetimi ve çevre yönetimi konularında bilgilendirilmelerini sağlamaktadır. Bu ders inşaat sektöründe pratikte yapılması gereken  konuların bir bölümünü kapsamaktadır. Ders sonunda öğrenciler birtakım projeler ile ilgili olarak yaşam boyu maliyet, değer yönetimi, çevre yönetimi ve proje değrlendirmesi konularında deneyim kazanmış olacaklardır.
CIVL598SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL600DOKTORA TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL685FİBER DONATILI BETON IPROF.DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE500MASTER TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE523PARALEL VE DAĞINIK PROGRAMLAMADOÇ.DR. ALEXANDER CHEFRANOVBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİParalel sistemlerin çeşitleri ve özellikleri, FORTRAN kullanarak supercomputer programlamasındaki yaklaşımlar. Transputer sistemleri için OCCAM ve ANSI C dilleri kullanımı, paralel neuroişlemciler için C ve Assembler dillerinin kullanımı. Win32 işletim sisteminde paralelleştirme. Dağınık sistemlerde Win32 ve UNIX PVM için CORBA ve DCOM yaklaşımlarıyla paralel programlama.
CMPE542İLERİ AĞ KURULUMUPROF.DR. DOĞU ARİFLERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİKatmalı ağ sistemleri,  çapraz-katman tasarımı, tasarım takasları, ağ trafiğini modelleme, ağ trafiği için akışkan modeller, veri, ses ve görüntü için ağa modelleri, erişim kontrolu, sızan paketler, akış ve yogunluk kontrolu modelleri, geniş band kablosuz tasarım problemleri, yeni gelişmeler ve modeller, gömülü ağ sistemleri, konşlanma, veri yayma, örtme, ve bağlantı. 
CMPE556BİLGİ ERİŞİMİDOÇ.DR. EKREM VAROĞLUBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBoole geri erişimi, terim söz varlığı ve sonradan ekleme listeleri, sözlükler ve toleranslı geri erişim, dizin oluşturma ve sıkıştırma, skorlama, terim ağırlıklandırma, vektör uzay modeli, arama sistemlerinde skor hesaplama, bilgi erişimi sistemlerinde değerlendirme yöntemleri, xml geri erişimi, olasılıksal bilgi erişimi, Bayes yöntemine dayalı metin sınıflandırma, vector uzay sınıflandırma, destek vektör makinelerinin bilgi erişiminde kullanılması.
CMPE572SAYISAL ADLİ BİLİŞİMDOÇ.DR. ÖNSEN TOYGARBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİSayısal adli bilişime giriş,dosya kurtarma, klonlama tespiti, kamera-tarayıcı-yazıcı ile ilgili adli bilişim, görsel özelliklerle şüpheli arama, yanıltma yaratma ve tespiti, multimedya filojeni, bilgisayarla yaratılan görüntüler ve sayısal fotoğraflar, steganografi ve steganaliz ile bilgi gizleme.
CMPE598SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
CMPE600DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
COMM500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMYRD.DOÇ.DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇ    İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIDOÇ.DR. NURTEN KARAİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM514MEDYA İÇİN YAZMAKDOÇ.DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı farklı kitle iltişim kanalları için yazma,süreç ve uygulamalarına giriş yapmaktır. Dersin bir diğer amacı haber toplamada temel eğitim vermektir. Ders; zaman baskısı altında düz haber, köşe yazısı ve röpörtajlar dahil farklı konularda yazı yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. 
COMM523İLETİŞİMİN SİYASAL EKONOMİSİYRD.DOÇ.DR. BARUCK OPIYOİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBilgi ve iletişim toplumlarında ortaya çıkan farklı konuları hem tarihi hem de güzel siyasal ekonomi kuramlarını içermektedir. Aynı zamanda küreselleşme çerçevesinde medya endüstrilerinde mülkiyet ve kontrol politika yapımı, ulus devletin rolü, üretim, kültürel varlıkların yayılması ve sergilenmesi, kamusal alan, demokrasi, iletişim teknolojileri ve endüstrileri ile ilgili konuları içermektedir. 
COMM543BEN-ÖTEKİ İLİŞKİLERİDOÇ.DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLU İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI"Ben" "Öz" ve "Öteki" arasındaki ilişkiler benlik algısı ve kimlik fikirlerini oluşturmakta önem taşımaktadır. Ötekini yaratma sürecindeki öteki egemen, sosyal düzen normlarını anında tanımlayan ve burdan yola çıkarak özsüz benlik olarak yapılanmakta ve cinsiyet, erk etnisite veya kültür tarafından tanımlanmaktadır. Bu ders gerekli ders okumalarından çıkan eleştirel okuma ve tartışma sonucuda ben ve öteki kavramlarını irdelemektir.
The relations between 'Self' and 'Other' are crucial in creating self-awareness and ideas of identity. In the process of creating an 'Other', the 'Other' is construed as the non-self who departs from and simultaneously defines the norms of a dominant social order whether defined by sexuality, race, ethnicity or culture.   The course will be examining the issues of 'Self' and 'Other' that come out of a critical reading and discussion of the required readingforthecourse.
COMM598SEMİNER İLETİŞİM VE MEDTA ÇALIŞMALARI 
COMM600DOKTORA TEZİ İLETİŞİM VE MEDTA ÇALIŞMALARI 
COMM601İLETİŞİM PARADİGMALARININ KURAMSAL TEMELLERİDOÇ.DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM603 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLERDOÇ.DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu derste anaakıma alternatif olarak araştırma yaklaşımlarını ve alternatif araştırma yöntemleri olarak ele almamızın nedenleri aktarılacaktır. 
COMM699YETERLİLİK SINAVIDOÇ.DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP512ALGORİTMA KURAMI DOÇ.DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARÖzdevinir. Karmaşıklık. Hesaplanabilirlik. Sonlu özdevinir. Turing makinesi. Olasılıksal Turing makinesi. Zaman karmaşıklığı:  P sınıfı, NP sınıfı,  NP tamlık, NP tamlık problemleri. Havıza karmaşıklığı: Savitch teoremi, PSPACE sınıfı, L sınıfı, NL sınıfı, NL tamlık, NL coNL denklik. İzlenememe: hiyerarşi teoremleri, devre karmaşıklığı. Olasılıksal algoritmalar: BPP sınıfı.
COMP544PETRİ AĞLARIPROF.DR. RZA BASHİROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARPetri ağları terminolojisi. Firing kuralı.
COMP587YAPAY ZEKAPROF.DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARArama yöntemleri, durum uzayı, sezgisel arama, kontrol stratejisi. Bilgi gösterimi. Çerçeve sistemi, anlambilimsel ağ, kural tabanlı gösterim. Bilgi tabanı ve çıkarsama. Belirsizlik ve uslamlama. Bayes olasılık. Planlama. Yüklem mantığı ve çıkarım. Öğrenme. Karar agacları. Oyun teorisi. Uzman sistemler. Yapay zeka programlama dilleri. PROLOG programlama dili. Robotbilim.  Örüntü tanıma.  Dağıtımlı yapay zeka.
COMP600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
ECON500MASTER TEZİ EKONOMİ 
ECON501MİKROEKONOMİ TEORİSİPROF.DR. GLEN P. JENKINSEKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ECON502MAKRO İKTİSATPROF.DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİBu ders çağdaş makroekonomik teorileri ve bunların gerçek dünya sorunlarına nasıl uygulandığını öğretmektedir. Ders işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi açığı gibi makroekonik sorunların ve para ve maliye politikalarının makroekonomik performansı ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi etkilemek için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders güncel makroekonomik sorunların incelenmesi için hem analitik hem de matamtiksel yaklaşımları kullanmaktadır.
ECON517REKABET POLİTİKASI İKTİSADIDR. YENAL SÜREÇEKONOMİDers, İşletme ve Ekonomi Fakültesi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik tasarlanmıştır. Ders içeriği anti-tröst ve birleşme kontrolü alanlarındaki temel rekabet politikası başlıklarını kapsamaktadır. Ders ayrıca pazar yapısı analizleri ile pazar gücü analizlerini mikro iktisadi açıdan oligopolistic Pazar yapısı ve firma davranış şekillerine özellikle yer vererek analiz etmektedir. Teorik çerçeve yanında, ABD, AB ve Türkiye gibi dünyada bilinen rekabet otoritelerinin örnek kararlarının analizi de yer verilmektedir.
ECON528İŞGÜCÜ EKONOMİSİ SEMİNERİPROF.DR. FATMA GÜVEN LİSANİLEREKONOMİ 
ECON598SEMİNER EKONOMİ 
ECON600DOKTORA TEZİ EKONOMİ 
ECON601İLERİ DÜZEY MİKROEKONOMİ TEORİSİPROF.DR. GLEN P. JENKINSEKONOMİTam ve eksik rekabet altında mal ve hizmet piyasalarında dengenin belirlenmesi, uygulamalı refah ekonomisi ve belirsizlik altında karar verme 
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF.DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON604ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİPROF.DR. MEHMET BALCILAREKONOMİARIMA modelleri, mevsimsellikten arındırma yöntemleri, trend-iç çevrimi ayrıştırması, yapısal kırılma testleri, birim kök testleri, vektör otoregresif modeller, koentegrasyon analizi
ECON606EKONOMİK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF.DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu derste ekonomik araştırma yapmanın nasıl olduğunu öğreneceksiniz. Şimdiye kadarki dersleriniz size teorik ekonomide sağlam bir temel oluştururken, bu ders size teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretmektedir. Ders dört kısma ayrılmaktadır: okuma, araştırma, yazma, ve sunuş. Ders öğrencileri ekonomik sorgulamadan, araştırma konusu bulma, ilgili literatürü tarama, hipotez oluşturmaya ve uygun veri bulma ve değerlendirme konuları hakkında bilgilendirmektedir.
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI EKONOMİ 
EDUS500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EDUS600DOKTORA TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir
EE 500MASTER TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 521DĞRUSAL SİSTEM KURAMI IPROF.DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİDoğrusal uzaylar ve doğrusal operatörler. Dinamik sistem gösterimi, sistem özellikleri. Lineer diferansiyel sistemi, dürtü yanıtı matrisleri, eş sistemi. Doğrusal zamanla değişmeyen diferansiyel sistemi: modal ayrışma, kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik, kanonik ayrışım.
EE 571OLASILIK VE RASGELE SÜREÇPROF.DR. OSMAN KÜKRERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİOlasılık kuramı. Rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, beklenti, momentler, karakteristik fonksiyonlar, Rasgele değişkenlerin fonksiyonları, diziler, yakınsaklık kavramları. Büyük sayıların zayıf ve güçlü kanunu, merkezi limit kuramı. Stokastik süreçler, ortalama, otokorelasyon, otokovaryans, çapraz korelasyon, çapraz kovaryans. Ortogonal ve bağımsız süreçler. Stokastik diferansiyel denklemler. Ergodiklik. Güç spektral yoğunluğu. Gauss, Poisson, Markov süreçleri
EE 583SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEPROF.DR. HASAN DEMİRELELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGörüntü edinimi, örnekleme ve nicemleme. Görüntü yileştirme: Uzaysal ve frekans alan teknikleri. Resim restorasyonu: Ters, Wiener ve ortalama filtreler. Renkli görüntü işleme: renk modelleri, renk dönüşümleri ve renk segmentasyonu. Görüntü sıkıştırma: Sıkıştırma modelleri, bilgi kuramı unsurları, hatasız ve kayıplı sıkıştırma. Morfolojik görüntü işleme: Genleşme, erozyon, açılış ve kapanış, temel morfolojik algoritmaları. Görüntü segmentasyonu: Eşik ve bölge tabanlı segmentasyon. Nesne tanıma
EE 598SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 600DOKTORA TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EKON501MİKROEKONOMİDOÇ.DR. HASAN GÜNGÖREKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ELTE500MASTER TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE501İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLAR, METODLAR VE TEKNİKLERİYRD.DOÇ.DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Yaklaşımlar, Metodlar ve Teknikleri Tarihsel süreç içinde İngiliz dili Eğitimi'nde kullanılan Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikler ele alınarak öğrencilerde bu kavramlara ve içerklerine yönelik bir algısal geçerlik sağlamak dersin amaçlarından biri olarak saptanmıştır. Bir diğer amaç da öğrencilerin sözkonusu Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikleri müfredat, öğrenci gereksinimleri doğrultusunda ders içeriği ve tasarımını yaparak kullanabilmektir.
ELTE503İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ARAŞ. YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. İLKAY GILANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİAdayların İngiliz Dili Öğretiminde temel kuramsal  araştırma yöntemleriyle özellikle araştırmanın kurgulanması, uygulanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi  aşamalarının tanıtılması; ikinci/yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde araştırma sorusu yazımı, hipotez kurgulama, veri toplama aracı oluşturma; araştırma raporu hazırlama; uygulamalı araştırma kurgulama ve uygulama.

ELTE508İNGİLİZCE ÖĞTRETMENLİĞİNDE MESLEKİ GELİŞİMPROF.DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİMesleki gelişimin en üst düzeyde  işlemlenmesi  bağlamında bilgi, beceri ve İngilizce öğretmeninde bulunması gereken mesleki etik derste irdelenirken, meslek öncesi ve mesleki gelişim programlarının uygulamalı bilimler bağlamında öncellenmesi, çıraklık ve dönüşümsel/ yansıyıcı modeler, uygulama , yönlendirme  yanında sertifika ve lisansüstü mesleki gelişim programlarının hedef-ortam çözümlemesiyle mesleki gelişim programlarının nasıl kurgulanıp uygulanacağı ve değerlendirileceği ele alınan konuları içermektedir.
ELTE514SOSYODİLBİLİMDOÇ.DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDil-Toplum ilişkisi yanında, dil kullanımında değişim, dil seçimi, dil sürdürümü ve çokdilli toplumlarda değişke değiştirimi, dil siyasası, sosyal bağlam ve coğrafik bölge, ekonomik güç, cinsiyet, kökensel kimlik, yaş gibi farklı sosyal etmenlere bağlı olarak dilsel değişim ve yabancı dil ediminde özellikle dilsel yeti geliştirmede Toplumdilbilimin işlevi.
ELTE598SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİThis is a non-credit course compulsory for all students in the third semester.
ELTE600DOKTORA TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler  bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere  tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri  ders.
ELTE601UYGULAMALI DİLBİLİMYRD.DOÇ.DR. İLKAY GILANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu derste güncel konular, eğilimler ve uygulamaların tartışılması amaçlanmaktadır.Derste geniş bir konu yelpazesi seçilmekle birlikte özellikle dil öğretimiyle ilgili olmak üzere toplumdilbilim ve ruhdilbilimsel konular ele alınmaktadır. Kuram ve uygulama arasındaki bağ vurgulanmaktadır.
ELTE603İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE ÇALIŞMALARDOÇ.DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİkinci dil ediniminde bir dizi kuramsal yaklaşımın güçlü ve eksik olabilecek yanlarının değerlendirilmesi yanında, genel dilbilim, psikodilbilim ve yoplumdilimsel kuramların ikinci dil edinimiyle olan etkileşimi üzerinde duruılup, bunların ikinci dil öğretimindeki yer ve rolleri dersin tartışma lanının oluşturacaktır.
ELTE607İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE MÜFREDAT GELİŞTİRMEPROF.DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu dersin temel amacı, gelişim(sel) odaklı yabancı dil müfredatlarının adaylar tarafından etkin ve bütünsellik içinde anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda özellikle yabancı dil müfredatlarının incelenmesi yöntemiyle, kuram odaklı ihtiyaç araştırması/saptaması, desenleme, uygulama, değerlendirme ve diğer önemli temel konuların yanında, müfredat kurgulamadaki ölçütlerin çalışılması yer almaktadır. Dersin uygulama kısmına bakıldığı zaman, adayların görev yaptığı okulların dil müfredatlarını değerlendirme ve yeni bir müfredat oluşturma koşulunu yerine getirmeleri beklenmektedir.
ELTE620İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖZEL ÇALIŞMALARDOÇ.DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimindeki güncel özel konuların kuramsal bağlamda ele alınıp tartışılması yanında adayların ihtiyaç duyduğu araştırma odaklı bilimsel hususların değerlendirilmesi İngiliz Dili Eğitimindeki Özel Konuların temelini oluşturmaktadır.
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK 
ENGL 528Hukuk lngilizcesi ve TOLESAslı GönençHUKUK
Legal English ve TOLES dersi bir hukukcunun veya hukuk alanlarında çalışmayı hedefleyen bir kişiye ihtiyacı olan tum hukuk ingilizcesi
becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir derstir. Bu ders aynı zamanda öğrencileri uluslararası tanınmışlığı olan TOLES sınavına hazırlamayı da hedefler.
ENGL552HUKUK İNGİLİZCESİPERİL EMİROĞULLARIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜThis course aims to cover ten units including various areas of law such as Banking Law, Employment Law, Business Law, Law of Tort, Company Law, Law of Contracts and Modern Letter Writing
EPOG500TEZ ÇALIŞMASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG501/EGIT501/RPDA503EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ.DR. HAMİT CANEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EPOG503EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMEPROF.DR. BEKİR ÖZEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMProgram geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, program geliştirmeye duyulan gereksinim, program geliştirmede teorik esaslar ve geliştirme süreçleri
EPOG505ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİDOÇ.DR. CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMSunuş yoluyla öğretme stratejisi, keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi, araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi, Tartışma yoluyla öğretme, tam öğrenme stratejisi, işbirliğine dayalı öğretme stratejisi, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım, soru cevap, problem çözme, tartışma vd.), öğrenme öğretme atmosferi, sınıf düzenlenmesi
EPOG510NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİDOÇ.DR. SITKIYE KUTEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMBu derste, nitel araştırmanın doğası, nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırması, nitel veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme, vaka çalışması, doküman inceleme), nitel verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca etnografik ve tarihsel araştırma yöntemleri üzerinde de durulacaktır.
EPOG598EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMProgram geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE503EĞİTİM YÖNETİMİPROF.DR. MEHMET DURDU KARSLIEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste eğitim yönetimi ile ilgili kavramlar ve ilkeler tanımlanacak ve uygulamalar tartışılacaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetim kuramlarını, ilkelerini ve süreçlerini öğrenecek, uygulama örneklerini etkili bir şekilde tartışabileceklerdir.
EYDE505LİDERLİK VE OKUL GELİŞİMİDOÇ.DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul gelişimi ile ilgili güncel yaklaşımlar incelenilecek ve gelişimi gerçekleştirebilmek için okul liderinin sergilemesi gereken tutum ve davranışlar tartışılacaktır. Ders kapsamında eğitimsel liderlik, okul gelişim süreci, sürdürülebilir gelişim için gerekli lider davranış ve tutumları, özdeğerlendirme, okul kültürü ve etkili okul geliştirme stratejileri irdelenecektir.
EYDE508/EPOG504/RPDA515STATİSTİKSEL ANALİZ VE BULGULARIN SUNUMUDOÇ.DR. HAMİT CANEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİToplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; betimsel istatistik işlemleri, t-test, ANOVA, MANOVA, korelasyon, regresyon, faktör analizi, güvenilirlik, ve nonparametrik analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan anlizlerin çıktılarının yorumlanması.
EYDE510ETKİLİ OKUL YÖNETİCİLİĞİPROF.DR. MEHMET DURDU KARSLIEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul müdürünün etkililiği irdelenerek okul müdürünü etkili kılan standartlar, kullanılabilecek etkili yönetsel teknikler ve yönetici stratejileri, etkili okulların ve okul müdürlerinin özellikleri, etkili okul yönetimi oluşturma ve geliştirme süreci, okul yöneticiliği ve etik, okulda insan kaynaklarının planlanması, kaos ve kriz yönetimi işlenir. Öğrenciler etkili okul yöneticiliği ile ilgili temel bilgilerle donatıldıktan sonra kendi ülkelerinden seçtikleri bir müdürün etkililiğini detaylı bir şekilde inceleyerek proje hazırlarlar.
EYDE598SEMİNER EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA503YATIRIMLARDOÇ.DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSSermaye piyasaları ve finansal araçlar. Ders üç modülden oluşmaktadır; sermaye piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalar (options ve futures). Yatırım, hisse analizleri, sabit-gelirli hisseler ve türev ürünlerini de içermektedir.
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEYRD.DOÇ.DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİPROF.DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA541KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders karmaşık finans dünyasının nasıl anlaşılabilir hale getirileceğini öğretir. Öğrenciler akıllı yatırım kararlarının nasıl alınacağını, nasıl özgüvenli bir danışman olunacağını ve gelecekteki kariyer için nasıl sağlam bir temel oluşturulacağını öğretir. Bu ders; yatırım pazaryeri ve iktisat, sabit getirili hisse senedi çeşitleri ve bunların fiyatlandırılıması ile alınıp satılması, sermaye işlemleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, türevler, hisse senetlerinin listelenmesi ve finansmanı, şirketler ve finansal tabloları ile ilgili konuları içerir. 
FINA542KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ IICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders; birinci dersteki konuların üzerine inşa edilir ve temel ve teknik analizi, şirket analizi, portföy yaklaşımına girişi, portföy yönetim sürecini, yatırım fonlarını, hedge fonlarını, diğer yönetilen ve yapısal ürünleri, vergilendirmeyi, perakende ve şirketsel müşterilerle çalışmayı öğretir. 
FINA554BİREYSEL KREDİ VE MORGIÇLARCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBireysel kredilendirme ve  kredi çeşitleri, bireysel kredi başvurularının değerlendirilmes.  Bireysel ve ipotek faizleri  konusunda müşterinin korunmasıyla ilgili yasal gereklilikleri; Kanada tapu sistemleri ile ipoteğin yasal yönleri; ipotek kredisiyle ilişkilendirilmiş garanti ve sigortaların ne zaman ve nasıl kullanılacağının anlaşılması; ipoteklere karşı kullanılabilecek rehinlerin çeşitleri; ipotek kredisi başvurularına nazaran krediyi verip vermeme konusunda en doğru kararların alınması.
FINA571FİNANSAL PLANLAMA ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSFinansal Planlama I (FP I) dersi, müşterilerinizin kişisel istekleri doğrultusunda onlara en etkili finansal plan analizini yapabilmenize yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersi başarıyla tamamlamanız halinde  bütçeleme, borçlanma, kişisel finansal tabloların oluşturulması ve analizini en iyi şekilde uygulama becerisine sahip olursunuz. 
FINA574KANADA YATIRIM FONLARICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSMüşterilerin finansal tablolarını, yatırım hedeflerini, zaman ufkunu ve risk toleransını; dünya pazarlarındaki çeşitli yatırım fonlarını ve bu fonların müşteri hedeflerine uygunluğunu öğretir. Diğer hisse senedi çeşitlerini kapsayan yatırımlar hakkında bilgi kazanılmasını, bunların nasıl alınıp satıldığını ve yatırım fonları satan kişilerin etik ve profesyonel sorumluluklarının anlaşılmasını şağlar.
FINA592KİŞİSEL FİNANSAL SERVİS TAVSİYELERİCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSKişisel Finansal Hizmetler Önerileri (PFSA) dersi kendi ihtiyaçlarına göre müşterilerine tavsiye sunmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iletişim becerilerini geliştirmek ve müşterilerle daha güçlü ve daha kârlı ilişkiler kurarak  müşteri tabanının büyümesini sağlar.
FINA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA600DOKTORA TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA602İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS VE TEORİPROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders firmaların finansal kararlarının kavramsal ve uygulamalı yönlerine hitap etmektedir. İçerdiği bazı konular: sermaye yapısı ve sermaye teorilerinin maliyeti, finansal türevler vb. Finansal olmayan şirketlerin modelleri, paradigmaları ve teorileri de yer almaktadır.
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF.DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA605FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik metinlerin incelenmesi şansına sahiptirler. 
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF.DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA624İLERİ FİNANSAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİDOÇ.DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin temel amacı, ampirik finans / finansal ekonomi alanlarındaki güncel araştırma konularında genel bir bakış açısı sağlamaktır. Diğer taraftan; bu ders, ampirik araştırma ve finans sorunları analiz etmek için gerekli pratik becerileri sağlamak amacındadır. Dersi başarılı şekilde tamamlayan bir öğrencinin, finansal ekonomi alanında araştırma sorularını formüle edebilmesi ve derste ele alınan analitik yöntemleri kullanarak ampirik araştırma yapabilmesi beklenmektedir.
FINA699PH.D. YETERLİLİK SINAVI BANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT508ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMPROF.DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders küresel finans ortamını incelemekte ve uluslararası finans kavram ve teorilerini tarihsel perspektifi de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası para sistemi, döviz kur rejimleri; sabit ve dalgalı rejimleri, ödemeler dengesi ve geleceğe yönelik döviz işlemleri incelenmektedir. Bunun yanında döviz kuru değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler incelenmektedir.
FINT521YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK ANALİZİYRD.DOÇ.DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu derste, maliyet-fayda analizi tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin finansal fizibilitelerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel içeriğini finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, nakit akışı analizinde real ve nominal fiyat, doviz kuru ve faiz oranının tutarlı biçimde kullanılma yöntemleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bir projenin optimal ölçeğinin ve zamanlamasının ne olması gerektiği ve bunların belirlenme yöntemleri de bu dersin içeriği arasındadır.
FZTR500FİZYOTERAPİ TEZ ÇALIŞMASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR502FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IYRD.DOÇ.DR. ENDER ANGIN, YRD.DOÇ.DR. BERKİYE KIRMIZIGİL, YRD.DOÇ.DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR504FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF.DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBilimin gelişim süreci, fizyoterapide araştırmaya giriş, temel prensipler, araştırma prensipleri, araştırma tipleri, fizyoterapide araştırma konuları geliştirme ve etik prensipler, literatür tarama prensipleri ve araştırma planlama prensipleri,  araştırma protokolü yazma, örneklem oluşturma ve örneklem dizayn prensipleri, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, araştırmanın yayına dönüştürülmesi, sunum ve araştırmanın makale süreçlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR506KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİPROF.DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKompleks medikal durumlarda (kafa travmalrı, multi-travmalar, yanık, diyabet, ARDS, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği) fizyoterapi,Yoğun bakımda fizyoterapi (invaziv ve non-invaziv mekanik ventilatörler, erken mobilizasyon ve diğer kardiyo-pulmoner fizyoterapi teknikleri…) konularının uygulamayla  birlikte işlenmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİYRD.DOÇ.DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSağlıklı ve sporcu kişilerde spor yaralanmaları, fizyoterapi prensipleri ve tedavi yöntemleri incelenecektir.Bu ders, sporcu sağlığında fizyoterapinin önemini dünyada spor fizyoterapistliği bilimini, sporcunun sakatlıklardan korunmasını, sakatlanan sporcunun fizyoterapi ve rehabilitasyonunu ve spora dönüş kriterlerini öğrenmeyi amaçlar
FZTR514FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULARPROF.DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKaraciğer, böbrek, kalp transplantasyonlarında, batın cerrahilerinde, toraks cerrahilerinde, damar cerrahilerinde, periferal arter hastalıkları, osteoporoz, derin ven trombozu, skolyoz, spinal kord yaralanmaları durumlarında uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarının irdelenmesini hedeflemektedir.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR600DOKTORA TEZİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR601FİZYOTERAPİDE KLİNIK UYGULAMA - I PROF.DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR608KORUYUCU FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIPROF.DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAnne ve çocuk sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bel boyun sağlığı, sporcu sağlığı, iş ve işci sağlığı, primer ve sekonder özürlerin önlenmesinde özürlülere ailelerine ve topluma yararlı olabilme, toplum sağlığı alanında çalışacak fizyoterapistler için temel sağlık bilgisi, toplumsal çalışma alanları ve yöntemleri, tarama çalışmaları, özel hedef grupları, fizyoterapi rehabilitasyon etiği, özürlü ve hasta hakları, ve sağlıkla ilgili mevzuata yer verilecektir.

FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk, genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir.
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF.DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF.DR. OSMAN YILMAZKİMYABu ders, Fen ve Mühendislik alanlarında lisansüstü düzeyde (özellikle yüksek lisans düzeyinde) kaliteli araştırma yapmak için sağlam bir temel sağlamayı amaçlamaktadır. Bilimsel araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinin farklı evrelerindeki sonuçları üzerinde durulacaktır. Ayrıca, ilgili kaynaklara nasıl ulaşılacağı ve nasıl en iyi şekilde kullanılacağı, araştırmaya karşı olumlu bir tutum geliştirilmesi, bilimsel değerlerin (bütünlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlük) takdir edilmesi ve kullanımı ile ilgili becerilerin geliştirilmesi ve uygun bir format, stil ve dil kullanan uygun akademik türler (araştırma önerileri, farklı rapor türleri, günlük gazeteler, tezler) üzerinde durulacaktır. Araştırmanın tüm aşamalarında bilgi teknolojilerinin kullanımı (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunumlar) ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulama ile birlikte ele alınacaktır.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR502HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – II PROF.DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemini kavraması, etik ilkeler doğrultusunda araştırma yapmasını, araştırmayı rapor etmesini ve uygulamalarda araştırma kullanımını öğrenmesini kapsar.
HMSR503HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – I PROF.DR. FETHIYE ERDIL, YRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKÖğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramlara odaklanılarak hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçlerin bilgisini, insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanması sağlanır.
HMSR505HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ – I PROF.DR. GÜLER CİMETEHEMŞİRELİKHemşireliğin temel kavramlarına ve kavram bilgisinin hemşirelik bakımında kullanılması becerisi geliştirilmesine odaklanır. Hemşireliğin temel kavramları olan insan, çevre, sağlık/hastalık, hemşirelik kavramları analiz edilerek aralarındaki ilişki incelenir.
HMSR507HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ PROF.DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ, YRD.DOÇ.DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik ve hemşirelik esasları eğitiminin tarihsel gelişimi ve felsefesi, hemşirelik esaslarına temel oluşturan öğrenme kuram ve modelleri, hemşirelik eğitim programlarının geliştirilmesi, hemşirelik esasları ders programının geliştirilmesi, kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve başarı değerlendirme yöntemleri konuları ele alınarak öğrencilerin, hemşirelik esasları öğretiminin felsefesi ve hemşirelikte program geliştirme konusunda bilgi ve tutum geliştirilir.
HMSR512CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – IPROF.DR. FETHIYE ERDIL, YRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKKanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda cerrahi hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konuları ve bakım yönetiminde yeni gelişmeleri öğrenerek derinlemesine bilgi kazandırır.
HMSR523İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİYRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrencilere; İç hastalıklarına ilişkin güncel bilgiye sahip olma, hastanın bakımını kapsamlı olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme bilgisi ve davranışını kazandırır. 
HMSR526KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IPROF.DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu ders, toplumsal cinsiyet ve kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının geliştirilmesini inceler. Kadın sağlığını koruma ve geliştirme, sorunları önleme, erken tanı ve tedavide temel hemşirelik yaklaşımlarını açıklar. 
HMSR530ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - IPROF.DR. GÜLER CİMETEHEMŞİRELİKÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – I dersinin amacı çocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen  çocuk hemşireleri yetiştirmektir. 
HMSR532RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IPROF.DR. BESTİ ÜSTÜNHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR535HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IPROF.DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır. 
HMSR598SEMİNER HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
ICTE500YÜKSEK LISANS TEZI  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır. 
ICTE501ÖĞRETİM TASARIMI KURAM VE UYGULAMALARDOÇ.DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretim tasarımı modelleri; Öğretim tasarımının kuramsal temelleri; Temel tasarım ilkeleri, metot ve teknikleri; Öğretim stratejileri; Öğretimi tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.
ICTE503BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERI EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. İLDENİZ ÖZVERİREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde temel araştırma alanları, araştırma deseni oluşturma, yürütme ve değerlendirme teknik ve yöntemleri.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD.DOÇ.DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE534BİT VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLERDR. FATMA TANSU HOCANINEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması.
ICTE598SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG512İLERİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMAPROF.DR. BELA VİZVARİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDoğrusal Programlama ve Simpleks yönteminin geometrisi. Eşterslik (Duality). Duyarlılık (Sensitivity). Düzeltilmiş Simpleks, Eşters Simpleks. LU ayrıştırma yöntemi. Ulaştırma (Transportation) ve  Aktarmalı Ulaştırma (Transshipment) problemleri, Atama (Assignment) problemi. Ayrıştırma (Decomposition) yöntemleri. Serimler (Networks). Üst sınırlı problemler. Sayısal istikrarlılık ve hesaplama karmaşıklığı. Karmarkar yöntemi.
IENG513OLASILIKLI MODELLERYRD.DOÇ.DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m.g.f. ve p.g.f.; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar.
IENG514RASSAL SÜREÇLER VE UYGULAMALARIYRD.DOÇ.DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİKoşullu olasılık ve koşullu beklenti konularının tekrarı ve temel tanımlar. Homojen ve homojen olmayan Poisson süreçleri, Poisson süreçlerinden rassal sayı üretmek, bileşik Poisson süreçleri, doğum ve ölüm süreçleri. Markov zincirleri ve yalın sıçrama süreçleri. Yenileme kuramı ve uygulamaları. Markov-yenileme süreçleri. Kuyruk, yenileme ve envanter problemleri uygulamaları. Durağan süreçlerle ilgili seçilmiş konular, r'inci dereceden Markov zincirleri, rassal süreçler olarak zaman serileri.
IENG518DOĞRUSAL OLMAYAN ENİYİLEMEPROF.DR. BELA VİZVARİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİYerel ve bütünsel optima; Kısıtsız eniyileme için Newton-türü, Newtonumsu, ve eşlenik gradyan yöntemleri; Kuhn-Tucker kuramı ve Lagranj eştersliği; Doğrusal kısıtlı eniyileme algoritmaları, en hızlı tırmanış ve indirgenmiş eğim yöntemi ile doğrusal ve ikinci dereceden programlama uygulamaları dahil. İç nokta yöntemleri; Ceza ve engel fonksiyon yöntemleri dahil olmak üzere doğrusal olmayan kısıtlı eniyileme; İndirgenmiş ve tasarlanmış gradyan yöntemleri, Lagranj yöntemleri; Bilgisayar uygulamaları.
IENG581DENEY TASARIMI VE ÇÖZÜMLEMESİDOÇ.DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBasit karşılaştırmalı deneyler, tek etmenli deneyler, değişmez etkiler ve rassal etkiler modelleri, model yeterlik kontrolü, örneklem büyüklüğü seçimi, rassallaştırılmış öbek ve Latin kare tasarımı, tamamlanmamış öbek tasarımı, çarpımsal tasarım, kareler toplamı ve beklenen kareli ortalama kuralları, kesirli etmen tasarımları ve bağlanım (regresyon) çözümlemesi. Ayrıca SPSS yazılımı da uygulanacaktır.
IENG598LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMA SEMİNERİYRD.DOÇ.DR. HÜSEYİN GÜDENENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET501KİTLE İLETİŞİM VE TOPLUMYRD.DOÇ.DR. AYSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIDOÇ.DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
ILET511GAZETECİLER İÇİN TÜRKÇEDOÇ.DR. GUNASH BASHIROVAİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere yoğun bir dilbilgisi ve sözcük kullanımı doğru imla ve özlü yazı yazma teknikleri konusunda bilgi vermektir. Türk dilindeki gazetecilik stilleri ile ilgili farklı konularda tartışmalar yapılacaktır. Yerel basın için haber hikâyeleri, araştırmacı hikâyeler ve Makaleler hazırlanacaktır.
ILET525MEDYA ÇALIŞMALARINDA SÖYLEM ANALİZİDOÇ.DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim alanında ma öğrencilerinin kültürel metinleri eleştirel olarak okumakla ilgili becerileri olduğu varsayılmaktadır. Farklı söylem analizi yaklaşımlarını öğrencilere aktarmak ve bu analizlerin dilini seçilen popüler kültür metinleri uygulama şansı vererek bu seminer iletişimde "olayları" farklı bir gözle görmek için fırsat yaratmayısı amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yapan ders söylem analizinde farklı yaklaşımları da içererek kültürel metinlerin bağlamsal olarak okunmasını kapsayacaktır. Eleştirel söylem analizine katkıda bulunan öğrenciler kültürel metin olarak medya metinlerine söylem analizini uygulayacaklardır. Son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuram doğrultusunda bu seminer öğrencilerin eleştirel bir bakış açısına sahip olmayısı amaçlamaktadır. Postyapısalcı kuramcılar ve filazofların eserleri incelenecektir. Dersin amaçlarından biri kültürel metinlere yapı bozumu olarak tekrar tekrar yaklaşarak olası çoklu anlamları olabileceği konusunda farkındalık yaratmaktır. Seminerin  başka bir amacı da öğrencileri sadece entellektüel yönden değil iletişimde bir alıcı olarakta zenginleştirmektir.
ILET545ÇOKLU ORTAM İLETİŞİMİ İÇİN TASARIM İLKELERİDOÇ.DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektdir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri klavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerinpotansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
ILET598SEMİNERDOÇ.DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
INAR500TEZ İÇ MİMARLIK 
INAR501DİSIPLİNLERARASI ÇALIŞTAY İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.
Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.
Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir.
Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir "mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir.
Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.
Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır.
Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi  profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.
Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin  uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.
INAR523İÇ MİMARLIK TARİHİ İÇ MİMARLIKİç mimarlık tarihini detaylı olarak incelemeyi hedefleyen bu ders iç mekan tasarımı, mobilya ve iç mekanlarda kullanılan malzemeleri antik dönemden günümüze kadar olan zaman aralığında incelemeyi amaçlar. Geçmişte ve günümüzde yapılan tasarımlara referans verip; bağlantı kurarak; tarihsel bilginin tasarım sürecini destekleyerek uygulanmasında var olan metodların irdelenmesi ana hedefler arasındadır. Aynı zamanda 19. yy'dan günümüze kadar olan zaman diliminde iç mekan tasarımının gelişiminin, özellikle  19. yy'da tasarım reformunda yeni ufuklar açan akımları temel alarak, incelenmesi planlanır.  Bunun yanında tarih içinde tasarımı şekillendiren sosyal ve kültürel etkenlerin tasarıma etkisinin ortaya konması hedeflenir. Görsel ağırlıklı olarak işlenmesi hedeflenen derslerde irdelenen dönemin şekillenmesinde etkili olan ekonomik, politik, dini, tarihsel güçlerin ve bunların etkilerinin tartışılması ile tamamlanır.  
INAR563MİMARİ MEKAN ORGANİZASYONU İÇ MİMARLIKBu dersin temel amacı, mimari mekanı ve mekan organizasyonunu anlamak; yorumlamak; ve değerlendirmektir. Aynı zamanda, mimari mekan ve mekan örgütlenmesi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Mekan organizasyonunun anlaşılması; yorumlanması; ve değerlendirilmesi; çevresel, politik, sosyal, kültürel, ve davranışsal boyutlarda ele alınmaktadır. Tasarım, estetik, fonksiyon, konfor, ve kültür prensiplerinin mekan organizasyonuna entegre edilmesi yaklaşımıyla, dersin amacı, öğrencilerin iç mimari tasarım alanında mekan yaratma / yorumlama bağlamında, konforlu, fonksiyonel ve estetik olarak gelişmiş, hem kullanıcılarına hem de çevreye duyarlı mekan oluşturmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımla ders, mekan organizasyonu prensipleri ve teorileri konusunda ders anlatımlarıyla desteklenir. Öğrencilerin mekan organizasyonuyla ilgili küçük ölçekli egzersizler yapmaları beklenir.
INAR569İÇ MEKANDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇ MİMARLIKDers sürdürülebilirlik kavramını, tasarımı süreci ile ilişkilendirerek; yaklaşım, metot, süreç ve malzemelerin, tasarım temel normları,  mekan, kültür ve çevre etkileşimi ile birleştirerek öğrencilerin çok boyutlu bir bakış açısı edinmelerini hedeflemektedir.  Mevcut veya yeni tasarımlarda konforlu olduğu kadar sağlıklı, enerji tassarufunu gözeten ve uzun vadede kullanıcı memnuniyeti ile birlikte esnek kullanıma yönelik değişim, dönüşüm, adaptasyon gibi faktörleri de içinde barındıran çözüm alternatifleri üzerinden bir çalışma yapmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, ilgili dokümanlar, alan çalışmaları, seminerler ve sınıf tartışmaları ile öğrencilerin sürdürülebilir yaklaşımlarla ilgili (malzeme, ürün, yapı sistemleri, ve iç mekan uygulamaları) bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. İç mekanda sürdürlebilirlik kavramını çok boyutlu bakış açısı ile birlikte farklı ölçeklerdeki sürdürülebilirlik kavramını algılayıp yorum getirmeleri beklenmektedir.
INAR591İÇ MIMARLIK TASARIM STÜDYOSU I İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir. 
INAR598SEMİNER İÇ MİMARLIK 
INTL500MASTER TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL514KÜRESEL YÖNETIŞIMYRD.DOÇ.DR. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERGovernance refers to the systems of authoritative rules, norms, institutions, and practices by means of which individuals, states and international organizations manage global problems absent a world government.  The course aims to help students gain a deeper appreciation of how the world of global governance works (or doesn't).  It provides an overview of the evolving architecture, processes and outcomes of global governance, as well as the constraints and opportunities for policy processes, whether at the national or international levels.   Following the discussion of theoretical perspectives on global governance, the course applies these approaches to issues related to international peace and security, the management of global economy, and finally, efforts to protect human rights and the environment.
INTL521ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI YRD.DOÇ.DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş;  Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL522ULUSLARARASI SIYASET EKONOMISIPROF.DR. EROL KAYMAKULUSLARARASI İLİŞKİLERKüresel ekonomiyi veya milletler arası ilişkileri anlamak için ana teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods'da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney'deki ekonomik değişimin doğası nedir?
INTL533ULUSLARARASI HUKUK TEORISI VE UYGULAMASIDOÇ.DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERDers uluslararası kamu hukukunun niteliğini, işlevlerini, kapsamını ve uygulanmasını inceleyecektir. Buna ek olarak, yeni teorik yaklaşımlar ve 21. yüzyılda uluslararası hukukun geliştirilmesi ele alınacaktır. Uluslararası hukuka bağlamsal yaklaşım ve Uluslararası hukukta çatışma analiz edilerek çatışma çözümü araştırılacaktır. Son olarak, kuvvet kullanımının yasallığı ve uluslararası mahkemelerin çoğalması konusu ele alınacaktır.
INTL598SEMINERPROF.DR. KUDRET ÖZERSAYULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL600DOKTORA TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL603KÜRESEL SIYASET EKONOMISI YRD.DOÇ.DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERDevletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası  seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.
INTL604ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI YRD.DOÇ.DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş;  Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL637ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE SIYASETDOÇ.DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders, insan haklarını siyasi ve tarihsel perspektiflerden genel olarak ele almaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuki sorunlar insan haklarının evrensel ve bölgesel rejimlerin altında yatan ideolojik ve politik motivasyonları belirlemek için incelenmektedir. Ders boyunca, ulus-devletler ve diğer siyasi aktörler kendi çıkarlarını takip ederken nasıl insan hakları konusunu analiz ederler ele alınmaktadır. 
INTL640UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASIPROF.DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLERDers teoride ve gerçek hayatta uluslararası ve etnik uyuşmazlıkları incelemenin yanı sıra bu uyuşmazlıkların olası çözümleri araştırmayı hedeflemektedir. Burada uyuşmazlar arasında barış inşası ve uzlaşma süreçlerine gerçek hayattan örneklerle özel bir önem verilecek. Buna ek olarak, daha geniş uyuşmazlıkların çözüm alanı içinde pazarlık (müzakere), "üçüncü taraflarca" arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri araştırılacaktır.
INTL699DOKTORA YETERLiLiK SINAVI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİPROF.DR. MUSTAFA İLKANBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC513İLERİ SEVİYE YAZILIM TASARIMI VE GELİŞTİRMEYRD.DOÇ.DR. NAZİFE DİMİLLİLERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders yazılım tasarım ve geliştirme alanında pratik uygulamaları ve araştırma konularını, proje yönetimi, değişiklik kontrolü, yazılım test etme gibi konuları içermektedir. Ayrıca öğrenciler yazılım tasarım ve geliştirme alanında aktif konularda araştırma yapıp sunum ve makale formatında rapor hazırlamalıdır
ITEC514BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI VE ETİKYRD.DOÇ.DR. EMRE ÖZENBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDersin amacı bilgi teknolojileri alanında yapılacak olan araştırmanın safhalarını irdelemektir. Araştırma yaparken, problemin oluşturulması, literatür taramasının nasıl yapılacağı, teorinin nasıl oluşturulacağı, nitel ve nicel araştırma metotlarının nasıl uygulanacağı, araştırma sonuçlarının nasıl kaleme alınacağı, yardımcı yazarlık ve etik konuları dersin içeriğini oluşturan başlıca konulardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMİYRD.DOÇ.DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDerste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC543BİLGİSAYAR SİSTEMLERİNDE VERİ TOPLAMA VE KURTARMAYRD.DOÇ.DR. HÜSNÜ BAYRAMOĞLUBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBilgisayar sistemlerinde veri toplama ve kurtarma genellikle arama ve veri keşif süreçlerini kapsar. Arama ve keşif süreci ise veri depolama ve haberleşme sistemlerinin analizini içerir. Veri depolama analizi, bilgisayar sistemlerinde silinen verinin geri alınması ve kaybolan geçmiş eylemlerin yeniden oluşturulmasını içerir.
ITEC548TAHMİN İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİYRD.DOÇ.DR. MUSTAFA BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, araştırma amacıyla toplanmış veri ile bilgisayar destekli tahmin üzerine odaklanmıştır. Veri analizinde, toplanmış verinin tarflı olup olmadığına (etki altında kalmış bir very mi değil mi analizi) karar vermek önemlidir. Bu ders matematiksel teknikler uygulayarak toplanan veriyi bu yönde inceler. Toplanmış bir grup very üzerinde korrelasyon bağlantısının var olup olmadığı incelenmelidir. Bu metodlar teoretik olduğu kadar pratik olarak da uygulama araçları programları yardımıyle incelenir.Bununla birlikte, tarafsız olduğu incelenmiş olan bir grup veri üzerine bazı tahmin tekniklerinin uygulaması da bu dersin konusudur. Bu ders özellikle araştırma alanlarında anket yöntemi kullananlar için önemlidir.
ITEC599DÖNEM PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
LAW 500MASTER TEZİ HUKUK 
LAW 501MEDENİ HUKUK IPROF.DR. METİN GÜRKANLAR, YRD.DOÇ.DR. EMİNE K.RODOSLUHUKUKTürk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni , Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süreci olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
LAW 505MEDENİ USUL HUKUKU IPROF.DR. SEMA T. AYVAZHUKUKBu derste şu konular işlenmektedir: Usul Hukuku'nun tanımı; kaynakları; Türkiye'de yargı sistemi; mahkemelerin yapısı ve yetkileri; dava mahkemelerinin işleyişi; davanın açılışından sonuçlanmasına kadarki safhalar (dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, karşı dava, deliller, şahitlik, yemin, bilirkişilik kavramları); mahkeme tarafından verilen "karar"ın hukuki niteliği ve etkileri.
LAW 523AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU IYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERHUKUKAvrupa Birliğinin tarihi gelişimi; Avrupa Birliği Hukuku'nun Kaynakları; Birliğin Kurumları; 'Avrupa Birliği'nde Yasal Mekanizma', üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar; Avrupa Birliği Hukuku'nun temel prensipleri, doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukuku'nun üstünlüğü; malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı konuları irdelenmektedir.
LAW 524AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU IIYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERHUKUKAvrupa Birliği'nin temel amaçlarından biri de üye devletler arasında üretim faktörlerinin, yani malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbestçe dolaştığı bir İç Pazar yaratmaktır. Bu çerçevede, bu derste, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağlamaya yönelik temel hukuk ilkeleri Adalet Divanı içtihadı çerçevesinde açıklanacaktır. Ayrıca serbest dolaşımın doğurduğu hukuki ve cezai sorunların çözülmesi bakımından önem taşıyan Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı anlatılacak, üye devletler arasında hukuki ve cezai meselelerde işbirliğini sağlamaya yönelik Avrupa Birliği Hukuk kuralları öğretilecektir.
LAW 525DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IPROF.DR. TURGUT TURHANHUKUKTâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır.
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD.DOÇ.DR. DEMET ÇELİK ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku  başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD.DOÇ.DR. B.EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. 
LAW 533İDARE HUKUKU IYRD.DOÇ.DR. CAN AZERHUKUKİdare Hukuku dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.

LAW 535GENEL KAMU HUKUKU IYRD.DOÇ.DR. SEDA O.YÜCELHUKUKİnsan Hakları Hukuku dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadadır. İnsan Hakları Hukuku dersinde, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. 
LAW 541TİCARET HUKUKU IPROF.DR. CELAL GÖLE, YRD.DOÇ.DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu dersi alan öğrencilere lisansüstü düzeyde şirketler hukukunun kuramsal temeli ve düzenleyici metinleri üzerinde analiz yeteneğini kazandırmaktır. Bu ders, sadece şirketler hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için değil, şirketler hukukunun bağlantılı bulunduğu birçok hukuki kurumun uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular bakımından da önerilebilir niteliktedir. Ders kapsamında, sadece yazılı hukuk kurallarının incelemesi ile yetinilmeyip, yargı kararları üzerinden uygulamaya ilişkin bilgiler de verilmektedir.
LAW 545KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUYRD.DOÇ.DR. B.EYLEM EKİNCİHUKUKBu ders kapsamında farklı ülkelerin, anayasal gelişimi, yasama ve yürütme ilişkileri çerçevesinde siyasal rejimleri karşılaştırmalı şekilde incelenmektedir. Yine farklı ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi ve genel çerçevede anayasa yargısı da karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.   
LAW 551DEVLETLER UMUMİ HUKUKU IYRD.DOÇ.DR. HACER ADAOĞLUHUKUKMilletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
LAW 553ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU IYRD.DOÇ.DR. HACER ADAOĞLUHUKUKBu derste genel olarak, deniz alanlarının hukuki rejimi, devletlerin yetkisi, deniz alanlarının kullanımı ve denizdeki gemilerin seyrüseferini düzenleyen kurallar ele alınacaktır. Bu amaçla deniz hukukunun tanımı, gelişimi, kaynakları ve kavramları incelenecek, uluslararası hukuk kişilerinin deniz alanları ve deniz yatağındaki hak ve yükümlülükleri belirlenecektir. Karasuları, bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, derin deniz yatağı ve açık deniz alanlarına ilişkin uluslararası hukuk düzenlemeleri ele alınacaktır.
LAW 572           VERGİ HUKUKUPROF.DR. MUSTAFA AKKAYA, DOÇ.DR. OYURN CANYAŞHUKUKVergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri; vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri; Gelir Vergisi, Gider Vergisi, Kurumlar Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde incelenmektedir.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF.DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.  
LAW 592HUKUK FELSEFESİYRD.DOÇ.DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.
LAW 598SEMİNERPROF.DR. TURGUT TURHANHUKUK 
MARC541MİMARİDE ENTEGRE SİSTEMLERYRD.DOÇ.DR. HALİL ZAFER ALİBABAMİMARLIK Yapı sistemleri ve bileşenleri, mimari yapısal düşünce ve yapı sistemleri; yapısal malzeme tipi seçimi ve genel yapısal planlama ve sıra montaj, tasarım süreci için tasarım incelemesi
MARC542YAPI TEKNOLOJİSİ VE STRÜKTÜREL TASARIMYRD.DOÇ.DR. ERCAN HOŞKARAMİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir
 mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC551MİMARLIK VE BİNA EKONOMİSİYRD.DOÇ.DR. ERCAN HOŞKARAMİMARLIKBu derste mimarlıkta finansal planlamaya dair bilgiler anlatılmaktadır. Tasarım alternatifleri ve bunlara bağlı olası finansal karşılıkları tartışılmaktadır.Ders kapsamında kalite, estetik, strüktür, sürdürülebilirlik ve enerji konuları özellikle ele alınmaktadır. Finansal boyutlar tasarım sürecinden uygulama aşamasının tamamlanmasına kadar incelenmektedir.
MARC561 MİMARİ TEORİ VE ELEŞTİRİSİDOÇ.DR. TÜRKAN URAZ, PROF.DR.HIFSİYE PULHANMİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve  araştırmacıların  tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARI MİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARICEM KARAMİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM I MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM II MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİONUR OLGUNERMİMARLIKBu ders;  Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİ MİMARLIK 
MATH500MASTER TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH523ISTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİYRD.DOÇ.DR. YÜCEL TANDOĞDUMATEMATİKÖnemli olasılık kavramlarının hatırlatılması. Örneklem metodları. Veri tanımı ve geçerleme işlemi. Örneklem istatistiği. Kitle parametreleri için nokta ve aralık tahmini ve buna bağlı hatalar. Kitle parametreleri üzerine hipotez testleri. Lineer regresyon, korelasyon, çok değişkenli lineer regresyon.
MATH556Q-KALKULUSPROF.DR. NAZIM MAHMUDOVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH566LİNEER CEBİRYRD.DOÇ.DR. MÜGE SAADETOĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARVektör uzayları. Lineer dönüşümler. İnvaryant direct toplam dekompozisyonları. Rasyonel ve Jordan formlar.
MATH576KESİRLİ BASAMAKTAN HESAPDOÇ.DR. MEHMET ALİ ÖZARSLANMATEMATİKBu derste  kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı  gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak  irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir.
MATH587İLERİ DÜZEY MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİYRD.DOÇ.DR. MEHMET BOZERMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARFourier serileri, kompleks Fourier serileri, trigonometric polinomlarla yaklaşım, Fourier integrali, Fourier dönüşümleri, diskre ve hızlı Fourier serileri, dalga denklemi, değişkenlerine ayırma yoluyla çözüm, dalga denkleminin D'Alembert çözümü, karakteristikler, ısı denklemi: Fourier serileriyle çözüm, Fourier integralleri ve dönüşümleriyle çözüm, iki boyutlu dalga denklemi, dikdörtgensel zar, iki boyutlu Fourier serileri, kutupsal koordinatlarda Laplasiyen, dairesel zar, Fourier-Bessel serileri, potansiyeller, kısmi türevli denklemlerin Laplace dönüşümüyle çözümleri .
MATH598SEMİNERYRD.DOÇ.DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MCLA503KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKU KARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜBu dersin amacı anayasacılık ve anayasal sistemlerin temel konu ve kavramları üzerinde karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmaktır. Anayasa hukuku genel olarak iki boyutla ilgilenir. Bunlardan biri devlet kavramı ve kurumları üzerinde inceleme yapan kurumsal boyut, bir diğeri ise temel hak ve özgürlükler boyutudur. Bu derste anayasa hukukunun temel konuları ve anayasacılık teorileri üzerinde genel bir yaklaşım ortaya konulacaktır. Kurucu iktidar, anayasaların türleri, anayasaların değiştirilmesi, egemenlik gibi konular ders kapsamında ele alınacak konulardır. Bu bağlamda, farklı hukuk geleneklerinden siyasal sistemler ve anayasaların karşılaştırması yapılacaktır. Özellikle yargısal denetim, temel hak ve özgürlükler ve korunmaları rejimi ile sınırlanması rejimi gibi önemli anayasa hukuku konularının farklı siyasal sistemlerde anayasalarla nasıl ve hangi biçimde düzenlendikleri üzerinde durulacaktır. 
MCLA504KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISIPROF.DR. SELİN ESENKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜBu dersin amacı anayasa yargısının Amerikan ve Avrupa (Kelsen Modeli) anayasa yargısı modelleri ve iki modelin temel özellikleri ve ayrımları üzerinde durmaktır. Bu dersin temelinde yatan düşünce, genel olarak anayasa mahkemeleri veya yüksek mahkemelerin oluşumu ve işlevleri, görev ve yetkileri ile yargılamanın/kararların sonuçları gibi temel anayasa yargısının kuralları ve ilkeleri üzerinde çalışmaktır
MCLA505İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜDemokratik toplumlarda hayati bir öneme sahip olan ifade özgürlüğü, diğer işlevlerinin yanı sıra gerçeğin aranması ve kişilerin kendilerini geliştirebilmesi işlevlerine sahiptir. Bunun yanında, tüm hak ve özgürlükler, özellikle bu hak ya da özgürlüğü kullanırken, başkalarının hayatlarını etkilemesi bakımından birtakım yükümlülükleri de beraberinde getirmektedirler. Bu dersin amacı ifade özgürlüğünü teorik ve pratik boyutlarıyla incelemektir. İlk olarak, ifade özgürlüğünün tanımı ve sınırları üzerinde durulacaktır. İkinci olarak ifade özgürlüğüne ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemeler önünde karar verilmiş vakalar üzerinde tartışılacaktır. Dersin kapsamı içerisinde ifade özgürlüğünün, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması sınırları karşısında nasıl değişim geçirdiği ele alınacaktır. Özellikle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, (madde 10 ve ifade özgürlüğüne ilişkin diğer hükümlerle bunların koruma/uygulanması) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi (madde 19 ve diğer ilgili maddeleri) incelenecek olup, ilgili yargı kararları üzerinde durulacaktır. 
MCLA506ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİPROF.DR. SULTAN ÜZELTÜRKKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜÖzel hayatın gizliliği, temelde, bireylerin kişisel bilgilerinin başkalarından korunmasını isteme hakkıdır. Bu derste özel hayatın gizliliğine ilişkin hukuk kurallarının mevcut durumu ve gelişimi ile bu kuralların önemi değerlendirilecektir. Bu hakkın anlamı kişisel özerklik veya belirli eylemlere dahil olma veya olmama ya da belirli uygulamalara sahip olmayı seçebilmektir. Özel hayatın gizliliği genellikle anayasalar ve AİHS, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası hukuk normları ile koruma altına alınmıştır. Bu hakkın kamu düzenin korunması gibi devletin çıkarlarıyla dengelenmesi gerekmektedir. AİHS bu hakkı 8. maddesinde düzenlemekte ve özel hayatın gizliliğine getirilecek sınırlamaların sebeplerini, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması biçiminde belirlemektedir. Bu bağlamda ders, hukuken kişisel bilgilerin korunması fikrinin gelişimi ve özel hayatın gizliliğinin anayasal statüsü konuları üzerinde duracaktır. Konuya ilişkin önemli yargı kararları bu kapsamda ele alınabilecektir.
MCLA507KARŞILAŞTIRMALI VATANDAŞLIK HUKUKUYRD.DOÇ.DR. ARZU ALİBABKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜBu dersin amacı vatandaşlık hukukunu karşılaştırmalı ve uluslararası bir yaklaşımla ele alıp irdelemektir. Bu çerçevede, vatandaşlığın anlamı, vatandaşlığın sonuçları, vatandaşlık hukukunun kaynakları, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, vatansızlık karşısında bir insan hakkı olarak vatandaşlık ve çok vatandaşlık halleri dersin konuları arasında yer alacaktır. 
MCLA508AB'DE SERBEST DOLAŞIMYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜDersin amacı iç pazara odaklanmaktır. AB'nin temel amaçlarından biri üretim araçlarının, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı bir iç pazar kurmaktır. Bu ders serbest dolaşımın yönetilmesi hususundaki temel prensipleri vererek, öğrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, AB'ye üye devletlerin, Birlik içerisinde serbest dolaşımın sağlanması için sınırlamaların kaldırılması, gerekli hukuksal uyumlaştırmanın yapılması konusunda AB'nin yetkileri üzerinde durulacaktır.     
MCLA509ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKUYRD.DOÇ.DR. HACER ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜBu ders, çevrenin korunmasını teşvik etmek için ilgili ekonomik, siyasi ve hukuki uluslararası girişimleri araştırmaktadır. Uluslararası çevre hukukun temeli ortaya konulduktan sonra, kurumları ve sürdürülebilir kalkınma sorunları ele alınacaktır. Derste, örneğin ozon tabakasının incelmesi, deniz kirliliği, balıkçılık/türlerinin tükenmesi, biyolojik çeşitliliğin kaybı, iklim değişikliği ve bunlar gibi belirli uluslararası çevre sorunlarıyla başa çıkmak için oluşturulmuş somut düzenleme/yöntemlere değinilecektir.  Bu ders esas olarak uluslararası düzlemde antlaşmaların dinamiği, müzakereler ve ulusal ya da ulusal olmayan aktörler ile ulusal mevzuat ve uluslararası koruma çabaları arasındaki etkileşimi ve bu konudaki bazı tartışmaların ortaya konulması üzerine odaklanır.
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUYRD.DOÇ.DR. HACER ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye'nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.  
MCLA511AB YARGI DÜZENİYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜBu dersin amacı Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yapısı ve yargı yetkisi üzerinde durmaktır. Bu çerçevede; iptal davası, ihlal davası ve hareketsizlik davası, Avrupa Birliği ile Adalet Divanı arasındaki ilişkilerle Divan'a üye olan ülkeler bakımından ön karar usulü,  birey haklarının korunması, Birliğin zararları tazmini ve yükümlülükleri incelenecektir. 
MCLA512AB HUKUKUYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜBu derste Avrupa entegrasyonu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. İlk başta AB'nin uluslarüstü konumu, yetkileri, üstünlük/öncelik ilkesi, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki, AB Adalet Divanın yargı yetkisi, AB kurumlarının ilgili yasama işlemleri ve prosedürleri incelenecektir. Daha sonra AB içindeki demokratik açıklıklar ve bu açıklığın azaltılması için AB'nin meşruiyetinin arttırılması konuları tartışılacaktır
MCLA513ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK HUKUKU KARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜSivil havacılık hukuku dersinin temel konusunu uluslararası sivil havacılığa ilişkin düzenlemeler oluşturmaktadır. Öğrenciler bu ders kapsamında havayolu şirketleri, havalimanları ve havayolu şirketi personelleri hakkındaki uluslararası düzenlemeler ışığında sivil havacılığın temel konuları hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşıma Derneği (IATA)'nin yapısı ve çalışma prensipleri de ders kapsamında incelenmektedir. Hava taşımacılığı hukuku dersi şirketler hukuku, idare hukuku ve çevre hukuku alanları ile bağlantılıdır.
MCLA514İNSAN HAKLARIPROF.DR. LUCA MEZETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV.Bu ders kapsamında ilk etapta, temel haklar ve sosyal haklar teorisi ve modelleri üzerinde tarihsel bir bakış açısıyla inceleme yapılacaktır. İlerleyen konularda, insan haklarını uluslararası koruma mekanizmaları üzerinde durulacaktır(AİHS'ne atıf yapılmak suretiyle). Bu derste, aynı zamanda, İtalyan Anayasa Mahkemesi önünde insan haklarının korunması mekanizmasına da değinilecektir. Bu çerçevede anayasal çerçeve, Anayasa Mahkemesi kararları ve Yüksek Mahkeme kararlarına da değinilecektir.  Derste, sosyal, kültürel, ekonomik haklar ve anayasal yükümlülükler üzerinde de yoğunlaşacaktır. Bu çerçevede uluslararası anayasa yargısı konusunda en anlamlı konulara değinilecektir.  
MCLA515ULUSLARARASI CEZA HUKUKUPROF.DR. MICHELE CAIANIELLOKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV.Farklı hukuk sistemlerinde ceza hukukunun etkileşimi üzerinde durulacaktır. Dersin belirli bir kısmında uluslararası ceza yargılamasının temel prensiplerine değinilecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ele alınacaktır. Ders kapsamında ceza hukukunun iki temel teorisi olan soruşturmacı ve mücadeleci sistemler üzerinde, ilgili anayasal ilkeler çerçevesinde durulacaktır (Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde öngörülen ilkelere de atıf vererek). Bir suç bildiriminden, yargılama sonucu verilen karara kadar olan ceza hukuku prosedürleri-çözümler üzerinde durulacaktır. Bazı hususlarda, hüküm ve yabancı yargı makamları ile işbirliğine değinilecektir. 
MCLA516AVRUPA HUKUK SİSTEMLERİ PRENSİPLERİDOÇ.DR. FABIANA MATTIOLIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV.Bu derste mevcut Avrupa hukuk sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilecektir. Özellikle Kıta Avrupası hukuk geleneği ile Ortak Hukuk geleneği üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede özellikle borçlar hukuku ve sözleşmeler hukukuna yapılacak atıflarla özel hukuk incelenecektir. Bunun amacı ortak hukuk sistemi kökenini de değerlendirmektir. Bu bağlamda Roma hukukunun kural ve ilkelerinin daha sonraki hukuk sistemleri bakımından sürekliliği üzerinde durulacaktır. Hukuk sistemlerinin temelini anlamak için tarihsel bakış açısı, çağdaş hukuktaki özel tasarıların birleşmesinin bir temelidir.
MCLA517KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL HUKUKPROF.DR. ENRICA ALMUREDENKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV.Dersin temel amacı, özel hukukun temel kavramları üzerinde sadece ulusal bir bakış açısı değil, aynı zamanda Uluslararası hukuk ile uyumu açısından ayrıntılı bir bilgi sağlamaktır. Özellikle eşya hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler ve haksız fiil üzerinde durulacaktır. Bu dersin amacı, öğrencilerin, Özel Hukuk terminolojisi ve mantığını ortaya koyarak, verimli bir şekilde özel hukuk sorunlarına nasıl çözüm getirecekleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
MCLA518KARŞILAŞTIRMALI HUKUK GELENEĞİPROF.DR. GIOVANNI LUCHETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV. 
MCLA519FEDERAL UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL DENETİMİDOÇ.DR. MICHELE BELLETIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV. 
MCLA520ULUSLARARARI SÖZLEŞMELERPROF.DR. ALESSANDRA ZANOBETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV.Farklı ülkelerdeki işletmeler arasındaki ticareti düzenleyen kurallar, hukuk taciri-tüccarı kavramının doğduğu Ortaçağdan beri var olmuştur. Ticaretin ulusal sınırların dışına çıkacak şekilde büyümesi ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi ile birlikte hukuki boyutu ve davalar bu büyümeyi takip etmiştir. Sınır ötesi tüm ticari işlemler ulusal hukuk sistemleri çerçevesinde varolmaktadır. Bu ders bu sözleşmelerin tipolojilerini inceleyecektir.
MCLA521EVRENSEL VE ULUSLARÜSTÜ HUKUKDOÇ.DR. FEDERICA CASOLARIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV.Ders öğrencilerin küresel düzeyde geliştirilen yapıları, etkileşimleri ve kurumları öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında özellikle şu konular ele alınacaktır: Uluslararası Örgüt (IOs) kavramı ve tarihsel gelişimi, bu örgütlerin uluslararası kişiliği, yapısı ve işleyişi; iç hukuk düzenleri; üyelik; finansman; dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları; yetkililerinin statüleri, dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları; uluslararası sorumlulukları ve bu alanlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü.
MCLA522AB REKABET HUKUKUPROF.DR. PIETRO MANZINIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK - BOLOGNA UNIV.Bu dersin amacı öğrencilere, Avrupa rekabet kuralları hakkında derinlemesine ve eleştirel bir bilgi vermektir. Derste, "hukuk ve ekonomi" yaklaşımı uygulanacak; ancak, öğrencilerin belirli bir ekonomik geçmişe sahip olmaları önkoşulu aranmayacaktır. Konuyu uygulamaya yönelik bir perspektifle analiz edebilmek için, dersin önemli bir kısmı ilgili Avrupa içtihatlarının çözümlenmesine ayrılmıştır.
MCLA599DÖNEM PROJESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK - DAÜÖğrencilerin ders aşamasında seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ve Ortak Program Bilim Komitesinin ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG515DİSİPLİNLERARASI TASARIM OPTİMİZASYONUDOÇ.DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDisiplinlerarası tasarım optimizasyonu aynı anda birden fazla mühendislik disiplinlerinin optimizasyonu ile ilgilenir. MTO farklı disiplinler arasındaki etkileşimleri değerlendirilerek söz konusu bir sistemin optimal çözümünü bulmak için kullanılır. Bu mühendislik özellikle Mekanik, Mekatronik, enerji, elektrik, havacılık, imalat ve endüstri mühendisliği alanlarında uygulama potansiyeline sahiptir. 
MENG547ENERJİ YÖNETİMİ VE KULLANIMIPROF.DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDers, Enerji ve çevre sorunları için kısa bir arka plan içerir. Denetim, Ekonomik analiz ve yaşam döngüsü ile ilgilidir. Binalarda enerji verimliliği, gelişmekte olan ülkelerde Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları, Güneş enerjisi kullanımı konuları ele alınmaktadır. 
MENG555BİLGİSAYARLI AKIŞKAN DİNAMİĞİPROF.DR. İBRAHİM SEZAİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİGiriş, vektör ve tensör cebiri; denklemler; Denge denklemleri; Difüzyon denklemi; Euler denklemi; Adveksiyon denklemleri; adveksiyon-difüzyon denklemi; sınır ve başlangıç koşulları; Permeative ve akım fonksiyonu-girdap yaklaşım; Yaklaşık yöntemler. Sonlu fark, ağırlıklı kalıntı-sonlu elemanlar, sonlu hacim; Doğruluk ve hata analizi, Yüksek mertebeden şemaları; Sendeleyerek ızgara kavramı; Basınç düzeltme şemaları; gözenekli ortamda, türbülanslı akış modellemesi Akış.
MENG598SEMİNERYRD.DOÇ.DR. NERİMAN ÖZADAMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. 
MENG600DOKTORA TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME 
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF.DR. SERHAN ÇİFTÇİOĞLUİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF.DR. ALİ DANIŞMANİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEDOÇ.DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞPROF.DR. CEM TANOVA, YRD.DOÇ.DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF.DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT598SEMİNER İŞLETME 
MGMT599DÖNEM PROJESİ İŞLETME 
MGMT600DOKTORA TEZİ İŞLETME 
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İŞLETME 
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME 
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİYRD.DOÇ.DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIYRD.DOÇ.DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT534HİZMET PAZARLAMASIDOÇ.DR. SELCAN TİMURİŞLETMEBu dersin amacı öğrencileri hizmet ekonomisinde etkili birer yönetici olarak hazırlamaktır. Bu ders öğrencileri hizmetlerin özellikleri ve karakteristikleri, hizmetlerin etkili bir şekilde pazarlanması ve hizmet pazarlamasının temeli hakkında bilgilendirmektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler hizmet pazarlamasındaki başarı faktörleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.  
MRKT598SEMİNER İŞLETME 
MRKT599DÖNEM PROJESİ İŞLETME 
OOEG500TEZ ÇALIŞMASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
OOEG501ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARI PROF.DR. IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİGelişim ve eğitim kuramlarının ortaya çıkışı ve temel özellikleri, eğitime yansımaları ve son yıllarda yaygın olarak kullanılan erken çocukluk eğitimi yaklaşımları.
OOEG503OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİMDE YÖNETİMPROF.DR. ELİF ÜSTÜNOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, "çocuğun doğasına" en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar. 
OOEG504ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ  ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİErken çocukluk dönemi ile ilgili araştırmalarda kullanılan metot ve tekniklerin analizi, araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme, evrak ve örneklemlerden bilgi toplama tekniklerini belirleme. Araştırma önerisi hazırmalak; Verilerin analizi, değerlendirmesi ve yorumlanması ile araştırma raporunu oluşturmak.
OOEG506ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIK VE ESTETİK GELİŞİMİYRD.DOÇ.DR. EDA KARGIOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİYaratıcılığın tanımı ve önemi, farklı yaş gruplarında yaratıcı düşünme ve estetik algının gelişimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve estetik duyarlılığı geliştirmeye ilişkin yaklaşım ve modeller, çocuklarda yaratıcı düşünme ve estetik algısının çeşitli etkinliklerle desteklenmesi.
OOEG598SEMİNER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK 
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IDOÇ.DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar,
Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IPROF.DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası. Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS551KUANTUM MEKANİK IPROF.DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKuantum Mekaniksel  Kavramlar.·Kuantum Mekaniginin temel postuletleri.Acisal Momentum ve radyel simetrik Schrodinger denklemi,
Kuresel harmonikler. Kuresel alanlar kuantum patikulerin Schrodenger denklemi.Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari.Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis
 buyuk-l  acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
PHYS598SEMİNER FİZİK 
PHYS600DOKTORA TEZİ FİZİK 
PHYS608İSTATİSTİKSEL FİZİKTEN SEÇMELİ KONULARYRD.DOÇ.DR. MUSTAFA RIZAFİZİKBrown hareketi, hareket denklemleri, Fokker-Planck denklemi, Boltzmann denklemi, tersinirlik ve denge yaklaşımları, faz geçişleri, renormalizasyon grup teorisi, sızdırmazlık
PHYS611FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IIDOÇ.DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKStrum-Liouville Teorisi-Orthogonal Fonksiyonlar, Bessel's fonksiyonlar: Üreten fonksiyon, yineleme bağıntısı, Bessel's diferansiyel denklemler, İntegral gösterimi, Orthogonality, Neumann fonksiyonları, Asiptotik açılımlar, Küresel Bessel fonksiyonları.  Legendre fonksiyonları, yineleme bağıntısı, Legendre diferansiyel denklemler, üreten fonksiyon, Orthogonality, Hypergeometric formülü, ilgili Legendre fonksiyonları, küresel harmonikler, ikinci tür Legendre fonksiyonu.  Özel fonsiyonlar: Hermite fonksiyonları, Laguerre fonksiyonları, Chebyshev fonksiyonları, Orthogonality, Hypergeometric fonksiyonlar.  İntegral dönüşümler: Fourier seri ve dönüşümleri, Ters Laplace dönüşümleri, integral denklemler: İntegral dönüşümleri, genelleştirilmiş fonksiyonlar.       
PHYS681KATI HAL FİZİĞİ IIDOÇ.DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKBu ders, katı hal fiziği öğretimi alanındaki araştırma alanlarını içermektedir. Öğrencilerin güncel araştırmalar gerçekleştirecek olmalarının yanı sıra, hem pratik hem de literatür araştırma üzerine yoğunlaşılması sağlanıp, öğrencilerin bilgi toplama becerileri güçlendirilecektir.  
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZİK 
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİÖğrenci, komite denetimi altında bağımsız bir araştırma projesi gerçekleştirecektir. Yüksek lisans tezi,
bir komite önünde sunulacak ve savunulacaktır.
PSYC501ARAŞTIRMA METODLARIDOÇ.DR. ŞENEL H. RAMANGELİŞİM PSİKOLOJİSİÖğrenci, komite denetimi altında bağımsız bir araştırma projesi gerçekleştirecektir. Yüksek lisans tezi,
bir komite önünde sunulacak ve savunulacaktır.
PSYC525YAŞAMBOYU GELİŞİMDE KURAMLARDOÇ.DR. FATİH BAYRAKTARGELİŞİM PSİKOLOJİSİBu dersin amacı insanın bilişsel, sosyo-duygusal, biyolojik ve ahlaksal gelişimini açıklamaya çalışan
kuramları doğumdan ölüme kadar olan süreçte ele almaktır. Derste içsel ve dışsal etmenlerin
etkileşimi incelenmektedir. Ayrıca, yakın zamandaki gelişmeler ve kuramlar ele alınmkakta ve
tartışılmaktadır.
PSYC598SEMİNERDOÇ.DR. ŞENEL H. RAMANGELİŞİM PSİKOLOJİSİBu derste, öğrenciler ileri seviyede araştırma bulgularının sonuçlarını sınıfta sunacaktır. Seminer dersi,
güncel teori ve araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalara yoğunlaşacaktır. Ek olarak, öğrenciler konuk konuşmacıların sunumlarına da katılacaklardır.
PZRL501MARKETING MANAGEMENTYRD.DOÇ.DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEPazarlama yönetimi dersi, yönetim perspektifi ve pazarlama karması elemanları ile ilgili kararların nasıl alınacağı, stratejik düşünme çerçevesinde pazarda uygulanabilecek spesifik pazarlama ile ilişkili politikalar ve kararların özelliklerini içermektedir. 
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA501ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIYRD.DOÇ.DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKPsikoanalizden bilişsel davranışçı yaklaşıma temel danışma teorileri, temel özellikler, her bir teorinin kişilik konuları ve teknikler, danışma teorilerinin sınırlılıkları ve güçlü tarafları, teori ve uygulama ilişkileri, temel danışma okullarındaki araştırma,uygulama ve yenilikler.
RPDA507OKUL DANIŞMANLIĞINDA GÜNCEL KONULARYRD.DOÇ.DR. GÜLEN UYGARERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDers aşağıda belirtilen temalarda, ilgili literatürden (süreli yayınlar ağırlıklı) öğrencilerin belirlediği konularda hazırladıkları sunuların incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri içerir. Psikolojik danışma ve rehberlikte güncel konular, eğilimler, sorunlar, Okul psikolojik danışmanlığında yer alan profesyonel roller, Okul psikolojik danışmanlığında eğitim ve süpervizyon, Okul psikolojik danışmanlığında araştırma ve değerlendirme, Okul psikolojik danışmanlığı anlayışında uluslar arası bakış açıları, Çeşitlilik ve çok kültürlü psikolojik danışma (ırk, etnisite, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler, göçmenlik), PDR uygulamalarında etik ve yasal konular, Alanla ilgili diğer konular.
RPDA511ÇAĞDAŞ AİLE DANIŞMA KURAMLARI VE UYGULAMASIDOÇ.DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKAile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamaları.
RPDA598PDR SEMİNERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF501KAMU SPOTLARINDA KURAM VE UYGULAMAYRD.DOÇ.DR. PEMBE BEHÇETOĞLULARIDİJİTAL MEDYA VE FİLM 
RTVF502 VİDEO YAPIM: STÜDYO VE ALAN ÇALIŞMASIAHMET GORAN & BARÇIN BOĞAÇDİJİTAL MEDYA VE FİLM 
RTVF516MOBİLİTE VE YENİ COĞRAFYALARYRD.DOÇ.DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLM 
RTVF518 İLERİ DİJİTAL MEDYA İÇİN SEÇİLMİŞ OKUMALARDOÇ.DR. MASHOED BAILIEDİJİTAL MEDYA VE FİLM 
RTVF599DÖNEM PROJESİ DİJİTAL MEDYA VE FİLM 
TOUR500MASTER TEZİ DİJİTAL MEDYA VE FİLM 
TOUR501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF.DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet  özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
 incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
 ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF.DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD.DOÇ.DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF.DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
TOUR512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF.DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR537KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIPROF.DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı  genelde Hizmet sektörü  özelde ise Ağırlama Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel olarak yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilere aktarmaktır.  Bu ders tasarlanırken  hizmet performansın artırılması amacıyla hizmetin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken  konular  arasındadır.Hizmet Sektöründe  operasyon yönetiminin başarısının sadece sürec ve kaynakların yönetimine bağlı olmasının yanında hizmet kavramı, örgüt stratejileri, örgüt kültürü ve motivasyona da dayandığı  örneklerle açıklanmaktadır.
TOUR598 SEMİNER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR599DÖNEM PROJESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR600DOKTORA TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF.DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.  Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.   
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR605TURİZMDE GENEL KONULAR VE ETKİLERİDOÇ.DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders konaklama sektöründe iş kurma , çalışma veya şirket yenileme, geliştirme düşüncesinde olanlar için tasarlanmıştır. Vaka çalışmaları, gerçek iş yaşamından örnekler, fonlara ulaşma, iş fırsatlarını görme temel konular arasında yer almaktadır.Özetle bu ders öğrencilerin girişimci risk alma durumlarının iş ve toplumyaşamına olan etkileri incelemeyi hedeflemektedir.
TOUR606HİZMET ENDÜSTRİSİNDE KALİTE YÖNETİMİPROF.DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders  servis endüstrisindeki kalite yönetimini anlamalarına yardımcı olacaktır.Kalite ve performans mükemmellik kavramları, kalite devrimi ve kalite yönetimi tarihçesi önemi ele alınacaktır.Kalite Yönetim Sistemi standartları ISO900, ISO9001, ISO14000, HACCCP, CE  işlenecektir.Hizmet kalitesi, kaliteli ekip çalışması, güçlendirme, motivasyon, müşteri önemi ve ölçüm hizmet kalitesi tasarımı bu derste ele alınacaktır.
TOUR607HİZMET ENDÜSTRİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİDERLİKPROF.DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu  dersin amacı öğrencilere  sistematik ve stratejik açılardan insan kaynakları
yönetimini anlamalarına  yardımcı olmaktır.Temel iş analizleri  yapma , işe başvurma,
işde aranan nitelikleri  anlama ve bunlarla beraber insan kaynakları yönetim
sistemlerini örneğin işe alma, performans yönetimi, değerlendirme, vb.. 
fonksiyonları açıklamak dersin hedefleri arasındadır.
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIYRD.DOÇ.DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilerin, teorik ve pratik konuları otel işletmeciliği alanınıda gerçek durum çalışmaları kullanarak irdelemektir. Bu ders, farklı gerçek yaşam durumlarını analiz ederek, niteliksel araştırmalardaki yöntem bilgisini ve yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Böylelikle, öğrenciler analitik becerilerini geliştirirken, düşünme becerilerini  teorik bilgilerle harmanlayıp pratik durumlara uyarlayacaktır.
TOUR625GÜNCEL TURİZM KONULARIPROF.DR. HABİB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencileri  turizmin sosyal bilimler bağlamında farklı  disiplinler multidisipliner bir yaklaşım olarak öğrenmelerinin mümkün olduğunu ve bilginin sınırlarını genişletmeye yönelik  olarak katkıda bulunmak ve teşvik etmektir 
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TUIS501TURIZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERINDE STRATEJIK YÖNETIMDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS511TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF.DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, özellikle bireysel ve grup düzeylerinde otelcilik örgütlerinde ve hizmet sektörlerinde insan davranışını incelemektir. Ders süresince İletişim becerileri geliştirmek amacıyla örgütsel davranış kavramlarına ağırlık verilecektir. Ders ayrıca kişilerarası ve grup davranışları ile bu davranışların dinamik ve etkileri, örgütsel iklim ve örgütsel davranış ilişkisi, çatışma ve yapısal tasarımın örgütsel davranış üzerindeki etkilerini kullanmak suretiyle öğrencinin algısını genişletmeyi hedeflemektedir. Dersin insan kaynakları yönetimi bölümünde ise, insan kaynakları planlaması, istihdam, çalışan seçimi, işe alıştırma ve yerleştirme, eğitim, kariyer planlama, verim değerlendirmesi, ücret yönetimi, motivasyon ve stres yönetimi gibi konulara yoğunlaşılacaktır.
TUIS512TURIZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERINDE PAZARLAMA YÖNETIMIYRD.DOÇ.DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders öğrencilere pazarlama çevresi, pazarlama karması bileşenleri, pazar bölümlendirme ve planlama ile kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders turizm ve otelcilik sektöründe geliştirme, değerlendirme, pazarlama yönetiminin uygulanması ile ilgilidir. Derste ayrıca kavramlar, kuramlar, analitik prosedürler, teknikler ve çeşitli modeller derinlemesine analiz edilecektir.
TURK500TEZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir  çalışma denemesi yaptırılır.  
TURK502DİLBİLGİSİ VE DİLBİLİM KURAMLARIPROF.DR. VUGAR SULTANZADETÜRK DİLİ VE EDEBİYATIGenelde 'dil'in, özelde Türk dilinin yapısı ve kullanımı ile ilgili çeşitli kuramlar (geleneksel dilbilgisi, yapısal dilbilim, üretici dilbilgisi, metindilbilim, söylem sözümlemesi vb.) hakkında bilgi verilmesi, bu kuramlar doğrultusunda Türkçeye yönelik olarak yapılan çalışmaların tanıtılması, böylelikle Türk Dili alanında çalışacak öğrencilere, söz konusu kuramları kendi çalışma alanları doğrultusunda kullanabilmeleri için gerekli olacak bilgilerin kazandırılması.
TURK503EDEBİYAT KURAMLARIYRD.DOÇ.DR. BEDRİ AYDOĞANTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIEdebiyat eleştirisi ve çalışması yapabilmek için gerekli olan altyapıyı oluşturmak amacıyla edebiyat(ve eleştiri) kuramlarının tanıtılması, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarında uygulayacakları kuramsal tabanı belirlemelerine katkıda bulunulması, bu amaçla çağdaş edebiyat ve eleştiri kuramlarından biçimci, yapısalcı, toplumcu, feminist, psikanalitik, yapı bozucu vb. yaklaşımlara yer verilmesi, Türkçede kurama dayalı olarak yapılmış çalışmalar üzerinde durulması ve öğrencilerin bu tür çalışmalar yapmak için yüreklendirilmesi.
TURK506DİVAN EDEBİYATI KLASİKLERİPROF.DR. ÇETİN DERDİYOKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDivan Edebiyatının en önde gelen şairlerinden Fuzuli, Baki, Nefi, Nabi, Nedim ve Şeyh Galib'in divanlarından seçilmiş şiirlerin okutulması, sanat çizgilerinin karşılaştırılarak tartışılması, düzyazı alanında Evliya Çelebi Seyahnamesinden parçalar okutularak anlatım özelliklerinin irdelenmesi.
TURK521SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİYRD.DOÇ.DR. EMEL GÖZLÜTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDilin kullanım boyutunun vurgulanarak tümce sınırlarının ötesindeki 'anlam' ve 'bağlam' kavramları üzerinde durulması, 'yapı' ve 'işlev' olgularının bir arada tartışılması, bu olguların 'söylem' ve 'metin' kavramları bakımından değerlerinin anlatılması. Bağlaşıklık (cohesion), bağdaşıklık (coherence) bağıntı (relevance), sezdirim (implication), deyiş (style) gibi söyleme ilişkin kavramların Türkçenin farklı kullanım alanlarına ilşkin metinler çerçevesinde ele alınması ve öğrencilerin uygulamalı çalışmalara özendirilmesi.
TURK598SEMINERYRD.DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIBu derste öğrencinin alanla ilgili kaynakçaya hâkim olması sağlanır, okudukları üzerinde tartışıp, düşünce üretme ve öğrendiklerini kullanabilme becerisi geliştirilir.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL TASARIM 
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II KENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve
kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ KENTSEL TASARIMkültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi.
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ SORUNLAR KENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte;
kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor.
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARI KENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları
 (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES517KAMUSAL MEKANLARPROF.DR. MUKADDES FASLIKENTSEL TASARIMKamusal mekanlar dersi, bu mekanların gelişimleri ve tasarımları için gerekli olan sistematik bilgileri, estetik, ekolojik, kültürel, sosyal, politik ve finansal faktörlere bağlı olarak öğrenciye aktarmaktadır. Bu ders kapsamında çağdaş teoriler, tartışmalar ve tasarım çalışmalarına da yer verilmektdir. 
UDES598SEMİNER KENTSEL TASARIM 
VACD501ATÖLYE ÇALIŞMASIDOÇ.DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIFarklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, sanat/tasarım yüksek lisans programında alacakları sanat kuramları bilgileriyle, lisans eğitimlerinde edindikleri becerilerinin yaratıcı bir bütünlük oluşturması amaçlamıştır. Öğrenci sanat projesini, üzerinde çalışacağı kavram ve anlamların bütünlüklerini araştırma yöntemleri ışığında hayata geçirmeyi amaçlamalıdır. Sanat/Tasarım ve eleştiri kavramlarının tartışılıp özgün fikirlerle yeniden oluşturulması öğrenciyi muhakeme, algı ve kavrayış konusunda düşünmeye sevk edecektir. Sanat/Tasarım kavramları ve hayat arasında kurulacak köprüler, bireysel yaratıcılık süreçlerini bir deneyim alanına dönüştürecek, proje hazırlama, sunum ve gerçekleştirme süreçleri bireysel sorumluluk ve etik duygusunu güçlendirecektir. Öğrenci aynı zamanda sanat tanımları, sanat/tasarım kuramları ve yaşadığımız toplumun kendine özgü şartlarını tartışarak, yeniden üretime geçirecektir.
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak "Güzel" ve "Yüce" Kavramları, Sanatın "Hakikat İçeriği" Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEODOÇ.DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD510FOTOĞRAF VE ANLATIMİSMAIL GÖKÇEGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIGörsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturuyor. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu derste, fotograf aracılığı ile kendimizi ya da tasarım fikirlerimizi ifade etmeyi keşfedecek / deneyeceğiz; hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotograflar üretmek amaçlanmaktadır. Fotografik dilin inşası ve soyutlama süreçlerinin anlamsal yapıya olan katkısı irdelenecektir.
VACD511HAREKETLİ GRAFİK VE SANAT YRD.DOÇ.DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders öğrencileri yayın animasyonları, görsel efektler ve sanat bağlamında hareketli grafik alanına hazırlamaktadır. Ders boyunca öğrencilerden, grafik tasarım bilgilerini hareketli grafik tasarımı alanında kulllanmaları istenecektir. Verilecek projeler sayesinde görsel problemlere yeni çözümler bulma yöntemleri de öğrencilere aktarılabilecektir. Temel teorik ve pratik bilgilerin yanısıra, hareketli grafik tasarımının sanat ve çağdaş medya ile ilişkisine de özellikle vurgu yapılacaktır.
VACD513GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA ARAŞTIRMADOÇ.DR. AGAH GÜMÜŞGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersde öğrenciler dönem projelerine yönelik görseller üzerinde çalışılacaktır. Bu bağlamda alan araştırmalarında, öğrenciler çalışacakları alana ilişkin daha once yapılan çalışmaların veya benzerlerinin görsel tarama/görsel veri toplama çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
VACD515SUÇLARLA MÜCADELEDE TASARIMYRD.DOÇ.DR. AYSU ARSOYGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersin hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: Grafik tasarımı, iletişim ve ortamlarıyla suç ların azaltılması ve farkındalık yaratma.    Tasarımcıları konu hakkında gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak. Bireylerin refahını artırmak ve güvenilir çevre yaratmak için suçlarla    grafiksel olarak mücadele etmek.
VACD599DÖNEM PROJESİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME 
YONT524STRATEJİK YÖNETİMDR. TAHİR YEŞİLADAİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT598SEMİNER İŞLETME 
YONT599DÖNEM PROJESİ İŞLETME