Skip Navigation LinksCourses

Dersler (2018 - 2019 Bahar Dönemi)

DERS KODUDERSİN ADIDERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANIÖNEREN  BÖLÜM/PROGRAMKISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. İLHAN DALCIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500TEZ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYE MİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
 Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla  lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders,  interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH520Yerel Mimarinin Kuram ve FelsefesiPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİPROF. DR. KOKAN GRCHEVMİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak   mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ II MİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi.
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır.
ARCH534Tektonik TeorisiYRD. DOÇ. DR. ÖZNEM ŞAHALİ KOVANCIMİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme), teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger'in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele alınacaktır. Tektonik teorisi Alberti (linaments), Palladio (oranlar), Karl Botticher (kernform, kunstform), Gottfried Semper (streotomics ve tectonics), Eduard Sekler (atektonik), Kenneth Frampton (konstrüksiyonun ontolojisi), Juhanni Pallasmaa (haptisite) and Gevork Hartoonian's (laik bir tektoniğe doğru) üzerine çalışılması ile kapsanacaktır. Tektoniğin metafizik anlamları Martin Heidegger ve Gaston Bachelard'ın felsefelerinden yararlanarak ele alınacaktır. Bu Semper'in Carribean hut çiziminden yararlanarak yapılacaktır. Tüm bu kavramlar çağdaş mimari tektoniğe öncelikle Carlo Scarpa, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Louis Kahn'ın mimarileri aracılığı ile uyarlanacaktır. Öğrencilerden daha güncel bir mimarlık örenğini sınıfta tartışmaları da istenecektir.
ARCH552Mimari Korumada Çağdaş YaklaşımlarDOÇ. DR. EGE ULUCA TÜMERMİMARLIKMimari korumada çağdaş yaklaşımlar, kuramsal bağlamda, farklı örnekler üzerinden irdelenecektir. Çeşitli ülkelerde farklı örnekler gösteren tarihi yapılardaki mimari tasarım eğilimleri ile ilgili seçilmiş temalar koruma kuramı bağlamında incelenecek ve tartışılacaktır.
ARCH556Tarihi Çevrede Koruma ve TasarımPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün amacı, korumanın konsept ve uygulama zeminleri üzerinden (teori ve pratik) öğrencilere bir takdim sunmaktır. Ders kapsamında öğrencilere, prensipler (genel görüşler, çalışma sırasında dikkate alınacak evrensel ölçektekiler), standartlar (ölçülebilir hedefler, yerel/ bölgesel ölçektekiler), ve önerilen uygulamalar ( gerekli eylemler veya aktiviteler, yerel ölçekli olanlar) uygulanan prensip ve standartların karşılanması hakkında bilgi sağlanacaktır. Bunun yanında, tarihi çevrelerde tasarıma yönelik yaklaşım ve prensipler üzerinde durulacaktır. Bu modülün başarıyla tamamlanması için, tüm öğrencilerin, tarihi binaların korumasına yönelik yaklaşımlar, koruma planlaması ve süreci, tarihi çevrelerde tasarım becerilerini geliştirmelerinin yanısıra; tarihi alanların koruması, korumanın uluslararası kabul gören prensipleri, korumanın teorik ve fikirsel çerçevesi, koruma kararlarının uygulama çerçeveleri, tarihi bölgelerin yeniden canlandırılması konularında bilgi edinmeleri beklenmektedir.
ARCH562Kentsel Sosyolojiye GirişPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH566KENTLERDE YARATICILIKYRD. DOÇ. DR. MÜGE RIZAMİMARLIKBu seminer dersi, kentlerle ilişkili olarak 'yaratıcılık', 'yaratıcı kent'i oluşturabilmek için yöntem ve stratejiler, dünyadaki çeşitli örnekler üzerinden çağdaş kentlerin sorunlarını araştırma ve analizlerden yararlanarak aktarmayı hedeflemektedir.
ARCH567KONUT ÜZERINE YAYGIN ÇALIŞMALAR IPROF. DR. T. ULUSU URAZMİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir.
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞIYRD. DOÇ. DR. HARUN SEVINCMİMARLIKKonuya giriş. Pasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri. 
ARCH591Mimari Araştırmalarda Destekleyici TeorilerDOÇ. DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders öğrencilerin tasarım sürecinde 'kuramsal bilgi'yi bir araç olarak nasıl kullanabilecekleri konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu ders sürecinde, eleştirel okuma ve yazma çalışmalarından yararlanarak, mimarlık alanındaki çağdaş kuramsal kavramlar ele alınır.
ARCH593TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ BİNALARDOÇ. DR.  BESER OKTAY VEHBİMİMARLIKBu dersin amacı öğrencilerin tarihi çevrede yeni yapı tasarımı için farklı tasarım yaklaşımları anlamalarını sağlamaktır.
ARCH598SEMİNER MİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH622DOĞU MİMARİ VE SANATINDA BATILILAŞMADOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKDersin amacı 18. ve 19. yüzyıllarda değişime uğrayan Doğu mimarisi ve sanatını irdelemektir. Osmanlı Türkiyesi, Mısır, İran, Hindistan ve Uzak Doğu ülkeleri gibi pek çok Doğu ülkesi Ortaçağ'dan itibaren kendi kültür ve dini inançları ile ilgili kuramlar çerçevesinde Ortaçağ'dan itibaren oluşturdukları mimari ve sanatları 16 ve 17. yüzyıllara kadar yükselme gösterirse de 18. ve 19. yüzyılllarda artan diplomatik ve ticari ilişkiler sonucu özgün kimliğini yitirir.  Endüstri devrimi sonucu Batı ülkelerinde üretilen endüstriyel ürünlere yeni pazarlar aramak amacı ile Avrupa'da düzenlenen uluslararası fuar ve sergilerin de Doğu ülkelerinin saray ve diğer binalarının mimari ve dekorasyonunda batı üslubunun benimsenmesinde önemli rolleri olur. Doğulu hükümdarlar adeta birbirleri ile rekabet edercesine bu yeni akıma ayak uydurup, saraylarında pek çok batılı mimar, sanatçı ve tasarımcıyı himaye etmeleri sonucu Türkiye'sinde, Mısır, İran ve Hindistan'da benzer usluplar ortaya çıkar. Doğu ülkelerinde bu moda hala daha devam etmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerin farklı ülkelerden seçecekleri yapıları kuramsal boyutta ve karşılaştırmalı analiz yöntemi irdeleyerek araştırma ve yazım yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 
ARCH632KONSTRUKSİYONUN ONTOLOJİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKOntoloji, etik, politika, bilgi teorisi, metafizik kavramları; Tektonik, sanat ve teknoloji kavramlarının ontoloji ile ilişkisi; Ontolojik / Skenografik; Strüktür ve süsleme; Ontolojik varoluş ve öteki - Diyalektik imaj: içerisi- dışarısı, üretici - kullanıcı, çokluk- birlik, mobilite- güvenlik; Objektivite / Subjektivite / Ruhsallık- Profesyonel objektivite; Zaman, hafıza ve maddesellik; Madde- form (beden- akıl); Aura ve sanatin mekanizasyonu; Dinamik imaj: çekinik dil; Sınır ve sonsuzluk; Tasarım ve teknolojideki otonomi; Gerçek, hakikat, bilgi, zaman.  
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları)  üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH698SEMINER MİMARLIK 
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MİMARLIK 
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu ders, öğrencilerin temel istatistik ve ekonometri konularındaki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin edinilen bu becerileri kendi alanlarında uygulamalı olarak kullanılabilmesi için EVIEWS programı da ders kapsamında öğretilmektedir. Dersin bir diğer amacı, öğrencilerin CFA gibi ilgili uluslararası sınavlara hazırlanmasıdır. 
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler. 
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI BESLENME VE DİYETETİK 
BESD503İLERİ BESLENME-IIPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku  miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIDOÇ. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARDOÇ. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509WEIGHT CONTROL AND EATING DISORDERYRD. DOÇ.DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKDOÇ.DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi)  ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİDOÇ. DR. EMİNE YILDIZ, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARAN, YRD.DOÇ.DR. CEREN GEZER, YRD. DOÇ. DR. TEVHİDE ZİVER SARP, YRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİK 
BESD600DOKTORA TEZİPROF.DR. HALİT TANJU BESLER, DOÇ. DR. EMİNE YILDIZ, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARAN, YRD.DOÇ.DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİK 
BESD602BESLENME VE IMMUN SİSTEMPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasınıı amaçlar.Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretilir.
BESD604BESLENME VE GENETİKPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar. 
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEDOÇ. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar. 
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.  
BESD611YEME DAVRANIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİDOÇ. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNERDOÇ. DR. EMİNE YILDIZ, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARAN, YRD.DOÇ.DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİK 
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF.DR. HALİT TANJU BESLER, DOÇ. DR. EMİNE YILDIZ, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARAN, YRD.DOÇ.DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİK 
BNKA501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. ERALP BEKTAŞBANKACILIK VE FİNANSDers, Aktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi prensipleri ve uygulamalar; gap yönetimi; durasyo gap yönetimi. Döviz kurları ve riski, uluslararası fon rsiklerini içeren uygulamaları da içermektedir.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARDOÇ. DR. BİLGE ÖNEYBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
CE 551İLERİ ZEMİN MEKANİĞİYRD. DOÇ. DR. ERİŞ UYGARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA 
CHEM508ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULARPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAOrganik maddelerin IUPAC kurallarına göre adlandırılması;
Nükleofilik substitüsyon, adisyon ve eliminasyon reaksiyonları; Radikalik reaksiyonlar; Elektrofilik aromatik substitüsyon reaksiyonları; Karbohidratlar; Lipidler; Aminoasidler ve proteinler.
CHEM534DOĞAL POLİMERLERPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAKonusu doğal polimerler olan bu derste doğal polimerlerin kaynakları,
 özellikleri ve uygulamaları anlatılmaktadır.Özellikle selüloz, nişasta, kitin, kitosan, polilaktidler ve bakteriyel poliesterler gibi yaygın etkisi yüksek polimerler ağırlıklı olarak incelenmektedir. Dersin amacı konuya ilgi duyan öğrencilere doğal polimerlerin türleri, yapıları, reaksiyonları ve uygulamaları konusunda araştırma geliştirme çalışmalarında yardımcı olacak gerekli temel altyapıyı sağlamaktır. 
CHEM536KİMYASAL ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMASIYRD. DOÇ. DR. HASAN OYLUMKİMYATemel bilgisayar kavramları: Bilgisayarın iç organizasyonu, Bilgisayar,Bileşenler, Bilgisayarların kullanışlı özellikleri.
Bilgisayar destekli rapor hazırlama: Bilimsel kelime işlem, Grafik hazırlama, Yayılma sayfaları. Bilgisayar destekli literatür taraması: On-line anket (internet üzerinden), çevrimdışı anket (Science Citation Index, chemical Abstracts, vb.). Bilgisayar kullanarak laboratuvar otomasyonu: Bilgisayar kontrollü deneyler, enstrümandan veri alma, Enstrümanı kontrol etme, Veri değerlendirme. Görsel temellere giriş: Problemlerin hem sayısal hem de grafiksel çözümünde yönleri programlamak. Sayısal yöntemler: Eğri uydurma, Sayısal farklılaşma, Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, Matris yöntemleri ve doğrusal denklemler. Görsel temel ile kimyasal proje geliştirme: Bir öğrencinin ilgi alanı üzerine bir projenin geliştirilmesi. "
CHEM598SEMİNER KİMYA 
CHEM600DOKTORA TEZİ KİMYA 
CHEM698SEMİNER KİMYA 
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. İZZET SAKALLIKİMYA 
CHES500TEZ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMA KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar. 
CHES503KORUMA FELSEFE VE TEORİSİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. 'Kültürel Miras' konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır.
CHES504KORUMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders tarihi alan korumanın yasal ve idari boyutunu tarihi gelişim ve kent planlamanın bir parçası olarak anlatır. Bu derste öğrenciler alan koruma ile ilgili temel kavramlar, elemanlar ve prensipler yanında farklı metotları tartışırlar. Uluslararası dökümanlar tartışılarak alan koruma konusunda uluslararası norm, standartlar, problemler, bazı ülkelerdeki (İngiltere, İtalya, Fransa) idari ve yasal gelişmeler ve süreçleri, koruma planlaması konusundaki mevcut araçları öğrenirler. Tarihi ve kırsal alan korunması, farklı örnekler üzerinden, çeşitli çalışmalar ve yaklaşımlar (bütünleşik koruma, soylulaştırma, kentsel ek, yenileme) incelenerek, günümüzdeki eğilimler, baskılar ve tehditler üzerinden tartışılacaktır. Tarihi alanların farklı karakterlerini göz önünde tutarak, kavram, sorun ve problemlerini kavramaları ve bunları yasal süreç ve araçlarla çözümlemeleri için beceri kazanmaları beklenmektedir. 
CHES505KENTSEL ÖLÇEKTE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye çalışması son yüzyılda eşi benzeri görülmemiş olan kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde etkileyen kentsel çevre gelişimi gerçeğine karşılık vermek üzere tasarlanmıştır. Bu ana fikirden yola çıkarak, kentsel planlama çerçevesinde tarihi şehir ve sitlerin korunması yarım yüzyıldır araştırılan bir konumdayken, bu koruma çabalarının bugün için kentsel tasarıma iyice entegre olmuş durumda olduğu ortaya konmaktadır. Direk olarak tarihi kentsel çevredeki muhafazayı etkileyen, dünya genelinde var olan hızlı kentsel büyüme; yoğunlaşma; uygunsuz modern müdahale; kentsel dönüşüm ve değişimleri konuları ders kapsamında tanımlanacaktır. Kentsel koruma atölye çalışması, anlaşılma döngüsü, tespit etmeyi göz önünde bulundurmakta, yerin önemini tanıtmakta, ve istisnai olarak karar verici mercilerin, bölge sakinlerinin ve kullanıcılarının paylaşılan sorumluluklarını vurgulamaktadır.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜME KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir.
CHES598SEMİNER KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL531YERALTISUYU MÜHENDİSLİĞİDOÇ. DR. MUSTAFA ERGİLİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ. DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL565YOL ÜST YAPI YÖNETİM SİSTEMLERİ-IYRD. DOÇ. DR. MEHMET METİN KUNTİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL594ÖLÇME VE İHALE YRD. DOÇ. DR. TOLGA ÇELİKİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL598SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL600DOKTORA TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL698SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE500MASTER TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE532KISIT PROGRAMLAMADOÇ. DR. ZEKİ BAYRAMBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu dersin amacı kısıt programlamanın temelini oluşturan kavramları anlatmak, birleşimsel eniyileme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi becerisini kazandırmak, ve kısıt çözme tekniklerinin gerçek problemlerin çözümünde modern kısıt programlama ortamları aracılığı ile kullanılmasına fırsat tanımaktır. İşlenecek konular şöyledir:  kısıtlar ve değerlendirmeler, kısıtlar ile modelleme, kısıt tatmini, kısıt tanım kümeleri örnekleri, kısıt sadeleştirme, eniyileme, Simplex algoritması, geri dönme, düğüm ve yay tutarlılığı, mantık kısıt programlaması (MKP), MKP'de modelleme, veri yapılarını kullanma, aramayı sınırlandırma, ileri programlama teknikleri ve artımlı kısıt çözme. 
CMPE535BİLGİ MÜHENDİSLİĞİDOÇ. DR. MEHMET BODURBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİYapay zeka ve bilgi tabanlı sistemlere genel bakış; Bilgi Mühendisliği kavramları; İnsanlarda Problem Çözme ve Bilgi İşleme Sistemleri; Algılama Modelleri; Bilgi toplama; Bilginin temsili; Üretim Kuralları; Çıkarım, İleri Zincirleme, Geriye Zincirleme, Karışık Zincirleme; Belirsizlik, Kesinlik Faktörleri, Bayes, Bulanık kümeler ve Dempster-Shafer yöntemleri; Otomatik Bilgi Toplama, Uzman Sistemlerde Makinesel Öğrenme Yaklaşımları, Kural, ve Karar-Ağacı ile İndüksiyon; Bağlantısal Uzman-Sistemler; Uzman-Sistem Oluşturma Araçları ve Geliştirme dilleri, Kabuklar, Ortamlar; Kural-tabanlı kabuklar kullanarak uzman-sistem tasarımı; Uzman-sistem geliştirme yaşam-döngüsü; Yazı tahtası mimarileri; Doğruluk-Bakım Sistemleri.
CMPE547BİLGİSAYAR UYGULAMALARI İÇİN KUYRUKLAMA AĞLARIPROF. DR.DOĞU ARİFLERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİTemel probabilite ve istatistik kavramlarının gözden geçirilmesi, dönüşümler, kesikli ve sürekli Markov zincirleri, Markov zincirlerinin sabit-durum çözümleri, kuyruk sistemleri, kuruk ağları ve bilgisayar sistemlerinde uygulamaları.
CMPE549KİŞİSEL KABLOSUZ İLETİŞİMDOÇ. DR. MUHAMMED SALAMAHBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİKablosuz iletişim, hücresel analog mobil telefon, GSM: kanallar, mesajlar, hareketlilik yönetimi, el değiştirme konuları, mobil sistemler üzerinden veri ve ortam iletişimi, mobil sistemlerde son gelişmeler, kablosuz ATM.
CMPE598SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE600DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE698SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
COMM500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMYRD. DOÇ. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇ    İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIPROF. DR. FATOŞ ADILOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETIŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
COMM532MEDYAYI ANLAMAK İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim ve medya çalışmalarında ma öğrencilerinin (yazılı ve görsel medya dahil) değişik kültürel metinleri eleştirel olarak okuyabilecekleri akademik becerilere gereksinimleri bulunmaktadır. Hemegonik karşıtı metiınlere yaklaşmada, analiz etmede gereken kurumsal bilgiyi sağlayarak bu ders öğrencilerin iletişim çalışmaları alanında "olayları" farklı bir gözle görme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yaparak be ders metin analizinde farklı yaklaşımları ve tüm kültürel metinleri ve pratik diğer metinler gibi okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk bölümü Michel Foucault, Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau, Jacques Derride gibi bağlam kuramına katkıda bulunan son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuramcı ve filozofların eserlerine genel bir bakış sağlayacaktır. Dersin ikinci bölümünde kültürel çalışmalar alanındaki bilim adamlarının araştırma-eserlerinin değerlendirilmesi bulunacaktır.
COMM537TÜKETİM İHTİRASI DOÇ. DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIIt has become a commonplace of media studies that commercial bradcasting functions as a delivery system for advertising. From this perspective, media systems are engaged in a continuous incitement to consume. On the other hand, such claims are self-evident, but throughout the tewentieth century and into the twenty-first sociologists, anthropologists and media theorists have engaged in a vigorous debate about the nature of consumption. What are the effects of commodity forms and what kinds of need or desire does consumption satisfy? Focusing on the advertising and consumption of food, we will examine competing theories about what is at stake in consumption. Our readings will be taken from the work of Veblen, Sahlins, Barthes, Miller, Lears, Gallagher, laermans, Gabriel & Lang, Bourdieu and Baudrillard.
COMM543BEN VE ÖTEKİ İLİŞKİLERİDOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIThe relations between 'Self' and 'Other' are crucial in creating self-awareness and ideas of identity. In the process of creating an 'Other', the 'Other' is construed as the non-self who departs from and simultaneously defines the norms of a dominant social order whether defined by sexuality, race, ethnicity or culture.   The course will be examining the issues of 'Self' and 'Other' that come out of a critical reading and discussion of the required readingforthecourse.
COMM545ÇOKLU ORTAM İLETİŞİMİ İÇİN TASARIM İLKELERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektdir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri klavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerinpotansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
COMM547SİNEMADA ERKEKLİĞİN TEMSİLİDOÇ. DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARITo apply a number of different methods in the investigation between the social life of men and its representation in film. Students will be required to assess the viability of different perspectives on the construction of Male identity and argue their points in relation to film texts. Each session will proceed by relating a specific approach to a specific film. Students should build on the foundations provided in the initial part of the course by developing their own self-directed final projects.
COMM555BARIŞ GAZETECİLİĞİ VE MEDYA İZLEMEDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM598SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM611ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM698SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDoktora programındaki seminer dersinin amacı; doktora adaylarını araştırma, bilimsel yayın etiği, alan araştırması ve yayın yapma konularında bilgilendirmektir. 
COMM699YETERLİLİK SINAVIDOÇ. DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP551KOMBİNATORİKSPROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARSayılar ve sayma (kilometre sayacı prensibi, tümevarım prensibi, büyüklük, sayma diiferent yolu) üzerinde.Altkümeleri, bölmeler, permütasyon (kombinatoryal nesneleri üreten sabit boyuta altkümelerini, binom teoremi, Pascal üçgeni, Fermat 'küçük' teoremi, permütasyon, faktöriyel için tahminler, seçimleri,). İlköğretim sayma, Stirling sayıları (birinci ve ikinci tür Stirling sayıları, Bell sayıları, üreten fonksiyonlar).Içerme ve dışlama, Euler göstergesi, Mobius fonksiyonu, probleme des menages Prensibi. Grafikler (grafikler ve digraphs, Euler devreleri, Hamilton devreleri, Ore teoremi terminoloji). Ağaçlar (Cayley teoremi, uzanımlı ağaçlar ve açgözlü algoritma). Extremal grafikleri (Turan teoremi ve ekstremal grafik teorisi).Ağlarında Akımları (Ford-Fulkerson teoremi, bütünselliğe teoremi, Menger teoremi, Konig teoremi, Hall teoremi). Farklı temsilcileri (ikili grafikler, Hall durumu, SDR, Konig teoremi, Birkhoff teoremi) sistemleri. Diworth teoremi ve ekstremal küme teorisi (kısmi sıralama bağıntısı, Dilworth teoremi, Sperner teoremi, simetrik zincirler, Erdos-Ko-Rado teoremi). Grafikleri (Brook teoremi, Ramsey teoremi ve Ramsey numaraları, Erdos-Szekeres teoremi) boyaması.
COMP585KARAR VERMEPROF. DR. RASHAD ALIYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARKarar ağacları. Belirsizlik altında karar verme. Fayda teorisi. Çatışma halinde karar verme. Risk teorisi. Risk altında karar verme. Grup halinde karar verme. Karar vermede eşli karşılaşdırma analizi. Kuyruk teorisi. Karar vermede tahmin. Sinir ağı tabanlı karar verme. Karar verme süreçinde Markov modeli. Karar vermede Monte Carlo analizi. 
COMP586KRİPTOGRAFİ VE VERİ GÜVENLİĞİPROF. DR. RZA BASHIROVMATEMATİKKlasik şifreleme teknikleri: Ceasar algoritması, Playfair tekniği ve Hill metodu. Monoalfabetik ve polialfabetik şifreleme teknikleri. Vigere algoritması. Modern şifreleme teknikleri: Fiestel metodu, S-DES, IDEA ve Blowfish. Blok şifreleme tasarım ilkeleri: S-box, F-fonksiyonu, dönüşüm sayısı.  Açık anahtarlı şifreleme, RSA algoritması, kimlik doğrulama ve haş fonkiyonu, dijital imza.
COMP600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP698SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK 
ECON500MASTER TEZİ EKONOMİ 
ECON503EKONOMETRİPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel  model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON507/ECON607ULUSLARARASI EKONOMİ SEMİNERİDOÇ. DR. ÇAĞAY COŞKUNEREKONOMİUluslararası ticarette seçilmiş konular; kalkınma ve finans, ve dersin tamamlanabilmesi için özgün bir araştırma raporu.
ECON517/ECON617REKABET POLİTİKASI İKTİSADIDR. YENAL SÜREÇEKONOMİDers içeriği anti-trust ve birleşme kontrolu alanlarındaki temel rekabet politikası başlıklarını kapsamaktadır. Ders ayrıca Pazar yapısı analizleri ile Pazar gücü analizlerini mikro iktisadi açıdan oligopolistik pazar yapısı ve firma davranış şekillerine özellikle yer vererek analiz etmektedir. Teorik çerçeve yanında ,ABD, AB, ve Türkiye gibi dünyada bilinen rekabet otoritelerinin örnek kararlarının analizine de yer verilmektedir. 
ECON518/ECON618GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN UYGULAMALI İKTİSATPROF. DR. MUSTAFA İSMİHAN, DOÇ. DR. KAMİL SERTOĞLUEKONOMİBu dersin temel amacı, gelişmekte olan ülkelerdeki önemli sorunları ve mevcut zorlukları, bu ülkelerin karşılaştığı yapısal ve kurumsal kısıtlamalara uygun bir şekilde ekonomik teoriyi uygulayarak analiz etmektir. Daha spesifik olarak, bu ders öğrencilerin kalkınma sorunları ve politikalarına alternatif yaklaşımları değerlendirmek için analitik ve ilgili becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSI 
ECON542NİCEL ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. MEHMET BALCILARENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIBu derste, öğrencilere enerjiyle ilgili temel sorunlarda istatistiki bilgisayar programları kullanılarak kolayca nasıl analiz yapılacağı ve enerji kaynaklı sorunların modelleme yapılarak nasıl çözülebileceği aktarılır. Firma analizleri, sermaye yapısı, değerlendirme ve portfolio yönetimi gibi konular da incelenmektedir
ECON598SEMİNERPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu derste iktisatın nasıl "yapıldığını" öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZ EKONOMİ 
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON603MATAMATİKSEL EKONOMİPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİEkonomik problemlerin matematiksel incelenmesi. Tüketici teorisi, üretim teorisi, piyasalar, lineer ve nonlineer genel denge ve CGE, ekonomik dinamik, büyüme ve kararlılık konuları  integral kalkülüs, diferansiyel denklemler ve fark denklemleri ve optimizasyon uygulamasıyla incelenecektir.
ECON698SEMİNERPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİ 
EDUS600DOKTORA TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİ 
EE 500MASTER TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 559GÜÇ SİSTEMİ KORUMA VE KONTROLYRD. DOÇ. DR. REZA SIRJANIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGüç sistemlerinde simetrik ve simetrik olmayan arızalar; koruma sistemleri genel özeti; koruyucu cihazlar; rölelerin koordinasyonu ve sıralanması; güç sistemleri çalışma ve kontrol yöntemleri; geçici kararlılık; salıncak denklemi; çoklu-makina kararlılığı; yük-frekans kontrolü; ekonomik arz optimizasyonu; ve optimal güç akışı.
EE 566UYGU HABERLŞEŞME SİSTEMLERİSUAT YELDENERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSistem tanımı. Zemin kesimi. Uydu haberleşme bağlarında, dalga yayılımının solma ve gölgelendirme ile bağlantısı. Uzay kesimi. Uydu haberleşmesinde modülasyon ve kodlama. Çoklu erişim teknikleri. Bağlantı-bütçe hesaplamaları.
EE 567İLERİ AYISAL SİNYAL İŞLEMELERİPROF. DR. HÜSEYİN ÖZKARAMANLIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİTemellerinin Gözden Geçirilmesi: z-dönüşümleri, konvolüsyon, DFT ve FFT. IIR ve FIR filtreler. Parametrik sinyal işleme, deterministik ve stokastik teknikler, AR, MA, ARMA, ARMAX modelleri. Spektrum kestirim teknikleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Uyarlanır IIR, FIR ve kafes filtreleri. DSP için hızlı algoritmalar. Görüntü ve sinyal işleme uygulamaları.
EE 598SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 600DOKTORA TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 698SEMİNERPROF. DR. HASAN DEMİRELELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EE 699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EGIT501EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM/ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT515EĞİTİMDE NİTEL ANALİZPROF. DR. HASAN ŞİMŞEKEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMBu ders nitel veri yöntemleri kullanılarak toplanılan verinin analiz edilmesi, yorumlanması ve nitel bulguların sunumunu içerir. Ders kapsamında veri yönetimi ve verinin analize hazırlanması, tematik analiz çerçevesinde verinin kodlanması, kategorilere ayrılması, tanımlanması, temaların bulunması, bulguların yorumlanması ve sunumu irdelenir. Öğrenciler nitel analiz hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra görüşme ve
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. HAMİT CANER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMgözlem yöntemleri kullanılarak toplanılan veriyi analiz ederler ve analiz sonucunda ulaştıkları bulguları raporlaştırırlar.
EKON502MAKROEKOONOMİDOÇ. DR. KAMİL SERTOĞLUFİNANSAL EKONOMİ / YÖNETİM EKONOMİSİBu ders, makroekonomi teorilerinin öğretimini ve güncel ekonomi politikalarına uyarlanmasını kapsar. Ders, işsizlik, enflasyon, ve ödemeler dengesi gibi konulara vurgu yapar; uzun vadeli  büyüme politikalarının maliye ve para politikaları ile nasıl şekillendirilebilineceğini öğretir. Bu kapsamda, ders ağırlıklı olarak matematiksel ve analitik yöntemler kullanır
EKON599DÖNEM PROJESİ EKONOMİ 
ELTE500MASTER TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE502İKİNCİ DİL EDİNİMİ DOÇ. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders ikinci dil edinimine yönelik temel kavramların resmi ve günlük (özel) dilde kullanımlarını incelemeyi hedeflemektedir. Ders konuları anadilin ve erek dilin karşılaştırılması; çocuk ve yetişkin dil edinimi; dil edinimini etkileyen etkenler: yaş, düşünsel gelişim; ayrıca sosyal etkili değişkenler; ikinci dil edinimine ilişkin nicel ve nitel araştırmayı da içermektedir.
ELTE504GENELDİLBİLİMDOÇ. DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDilbilim çalışmalarında temel noktalara detaylı bir bakış; geneldilbilimde ana konular, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların dilin tanımlanmasındaki ve çözümlenmesinde farklı ekollerin, dalların yaklaşımları ve güncel dilbilimin yönelimleri.

ELTE506İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL KONULARYRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİÖğretmenlik mesleğinin dünya ardalan yazınında tartışılan güncel konuların irdelenmesi yanında, İngiliz Dili Öğretiminin politik ve fikirsel oluşumu, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlerin etkisi, iletişimsel dil öğretiminin tartışılması yanısıra, güncel kuram ve bunların sınıfta uygulanmaları derste ele alınan konuları içermektedir.
ELTE513EDİMBİLİM VE SÖYLEMYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDerste dilin iletişimsel özelliğinin temel söylem ve edim ile doğrudan ilgili olan konuları yanında, kurallı ve işlevsel bağlamın rölü, yazın, düşünsel çerçeve, söylem ve iletişimsel oluşumlar incelenmektedir. Gerçek dil kullanımının  sözel ve yazılı olarak çözümlenmesinin özellikle İngilizce öğretiminde kullanılmasına yönelik tartışmalar da derste ele alınmaktadır.

ELTE598SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİThis is a non-credit course compulsory for all students in the third semester.
ELTE600DOKTORA TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler  bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere  tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri  ders.
ELTE602İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır.
ELTE604ÖĞRETMEN EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLARPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda ve her düzeyde (ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeylerinde) görev yapacak İngilizce öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma konularını ele alır. Çeşitli öğretmen eğitimi programlarında izlenen yaklaşımların tanıtılması ve analizi ile eğitimcinin eğitimi konusu, özellikle vurgulanan konular arasındadır.
ELTE606İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Güncel Konular
Geçen 10 yıllık süreç içerisinde İngiliz Dili Eğitimi'nde ele alınan konuların güncel anlayışla değerlendirilerek adayların popüler ve geleneksel olan yaklaşımlara yönelik bir duyarlılık oluşturması yanında, bugün İngiliz Dili Eğitimi'nde meydana gelen değişiklikler ve bunlara bağlı araştırma konularının tasarlanması ve değerlendirilmesi dersin temelini oluşturmaktadır.
ELTE612TOPLUM DİLBİLİMSEL ÇALIŞMALARYRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİGüncel toplumdilbilim kuram ve sezdirimleri, araştırma bulgularının kültürel farklılıklar, ve bunlara bağlı olarak meydana gelebilecek toplumdilbilimsel, sözdizimsel yol-yordamsal yeti gibi konuların, İngiliz Dili Eğitiminde kullanılan materyal geliştirme çalışmalarına yansıtılması ve İngilizce öğrenenlerin iletişimsel yetilerinin  yabancı dil bağlamında özellikle uygulamada gözlemlenen noktaların vurgulanması.
ELTE698SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK 
ENGL552ULUSLARARASI HUKUK İNGİLİZCESİ BECERİLERİ SINAVLARI KARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı bankacılık hukuku, iş hukuku, çalışma hukuku, haksız fiil, şirketler hukuku, sözleşmeler gibi hukukun çeşitli alanları ile modern dilekçe ve mektup yazımı da dahil olmak üzere on farklı konuda öğrencilere ilerdeki iş hayatında ihtiyaç duyacağı becerileri kazandırmaktır. 
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİDOÇ. DR. CANAN ZEKİ, DOÇ. DR. SITKİYE KUTER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, YRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG502ÖĞRETİM TASARIMIYRD. DOÇ. DR.BENGİ SONYEL EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMÖğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması,
EPOG506PROGRAM DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. SITKİYE KUTEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMTemel Kavramlar; Program Değerlendirmede Etik Konular; Program Değerlendirme Çalışmasının Gerekçelendirilmesi, Program Değerlendirme Modeline Karar Verme; Program Değerlendirme Çalışmasını Planlama; Programı Değerlendirmek İçin Gerekli Verileri Toplama; Toplanan Verileri Analiz Etme; Değerlendirme Raporunu Yazma
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE  ÖĞRETİM SEMİNERİDOÇ. DR. CANAN ZEKİ, DOÇ. DR. SITKİYE KUTER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, YRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİPROF. DR. MEHMET DURDU KARSLI, DOÇ. DR. HAMİT CANER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, DOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKAN, YRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAR, PROF., DR. HASAN ŞİMŞEKEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE505LİDERLİK VE OKUL GELİŞİMİDOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMBu derste okul gelişimi ile ilgili güncel yaklaşımlar incelenilecek ve gelişimi gerçekleştirebilmek için okul liderinin sergilemesi gereken tutum ve davranışlar tartışılacaktır. Ders kapsamında eğitimsel liderlik, okul gelişim süreci, sürdürülebilir gelişim için gerekli lider davranış ve tutumları, özdeğerlendirme, okul kültürü ve etkili okul geliştirme stratejileri irdelenecektir.
EYDE507EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN ETKİLİLİĞİPROF. DR. MEHMET DURDU KARSLIEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİEğitim örgütlerinin etkililiğinin nasıl sağlandığı bu yüksek lisans dersinin kapsamını oluşturmaktadır.
EYDE512EĞİTİM POLİTİKALARI VE OKUL YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, global eğitim politikaları, eğitim politikalarını oluşturma süreci, paydaşların bu sürece etkisi ve eğitim politikaları ile okul yönetimi arasındaki etkileşim incelenir. 
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİPROF. DR. MEHMET DURDU KARSLI, DOÇ. DR. HAMİT CANER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, DOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKAN, YRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAR, PROF. DR. HASAN ŞİMŞEKEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste öğrenciler Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan araştırmalara ulaşır, araştırma sonuçlarını karşılaştırır ve seçmiş olduğu araştırmalar hakkında sunum yapar.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA503YATIRIMLARDOÇ. DR. KORAHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSSermaye piyasaları ve finansal araçlar. Ders üç modülden oluşmaktadır; sermaye piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalar (options ve futures). Yatırım, hisse analizleri, sabit-gelirli hisseler ve türev ürünlerini de içermektedir.
FINA511ENERJİ PİYASALARINDA KURUMSAL FİNANSMANPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA512ENERJİ PİYASALARINDA DEĞERLEME VE RİSK YÖNETİMİDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders, enerji sektörü ile finans ve risk yönetimi arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bu derste, enerji piyasaları ve çeşitleri, enerji piyasalarında işlem gören varlıklar ve katılımcılar ile enerji ticareti hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler, enerji piyasalarında risk yönetimi, enerji türev piyasaları, vadeli işlem sözleşmeleri ve değerlemesi, enerji opsiyon fiyatlandırma modelleri ve enerji piyasalarında riskten korunma senaryoları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir. 
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEPROF. DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA541KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders karmaşık finans dünyasının nasıl anlaşılabilir hale getirileceğini öğretir. Öğrenciler akıllı yatırım kararlarının nasıl alınacağını, nasıl özgüvenli bir danışman olunacağını ve gelecekteki kariyer için nasıl sağlam bir temel oluşturulacağını öğretir. Bu ders; yatırım pazaryeri ve iktisat, sabit getirili hisse senedi çeşitleri ve bunların fiyatlandırılıması ile alınıp satılması, sermaye işlemleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, türevler, hisse senetlerinin listelenmesi ve finansmanı, şirketler ve finansal tabloları ile ilgili konuları içerir. 
FINA542KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ IICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders; birinci dersteki konuların üzerine inşa edilir ve temel ve teknik analizi, şirket analizi, portföy yaklaşımına girişi, portföy yönetim sürecini, yatırım fonlarını, hedge fonlarını, diğer yönetilen ve yapısal ürünleri, vergilendirmeyi, perakende ve şirketsel müşterilerle çalışmayı öğretir. 
FINA554BİREYSEL KREDİ VE MORGIÇLARCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBireysel kredilendirme ve  kredi çeşitleri, bireysel kredi başvurularının değerlendirilmes.  Bireysel ve ipotek faizleri  konusunda müşterinin korunmasıyla ilgili yasal gereklilikleri; Kanada tapu sistemleri ile ipoteğin yasal yönleri; ipotek kredisiyle ilişkilendirilmiş garanti ve sigortaların ne zaman ve nasıl kullanılacağının anlaşılması; ipoteklere karşı kullanılabilecek rehinlerin çeşitleri; ipotek kredisi başvurularına nazaran krediyi verip vermeme konusunda en doğru kararların alınması.
FINA571FİNANSAL PLANLAMA ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSFinansal Planlama I (FP I) dersi, müşterilerinizin kişisel istekleri doğrultusunda onlara en etkili finansal plan analizini yapabilmenize yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersi başarıyla tamamlamanız halinde  bütçeleme, borçlanma, kişisel finansal tabloların oluşturulması ve analizini en iyi şekilde uygulama becerisine sahip olursunuz. 
FINA574KANADA YATIRIM FONLARICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSMüşterilerin finansal tablolarını, yatırım hedeflerini, zaman ufkunu ve risk toleransını; dünya pazarlarındaki çeşitli yatırım fonlarını ve bu fonların müşteri hedeflerine uygunluğunu öğretir. Diğer hisse senedi çeşitlerini kapsayan yatırımlar hakkında bilgi kazanılmasını, bunların nasıl alınıp satıldığını ve yatırım fonları satan kişilerin etik ve profesyonel sorumluluklarının anlaşılmasını şağlar.
FINA592KİŞİSEL FİNANSAL SERVİS TAVSİYELERİCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSKişisel Finansal Hizmetler Önerileri (PFSA) dersi kendi ihtiyaçlarına göre müşterilerine tavsiye sunmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iletişim becerilerini geliştirmek ve müşterilerle daha güçlü ve daha kârlı ilişkiler kurarak  müşteri tabanının büyümesini sağlar.
FINA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA600DOKTORA TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA601GELİŞMİŞ YATIRIMLAR VE KURAMIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu derste teori ve portföy teorisinin uygulanmasını  da içeren yatırım analizi; finansal varlıkların performansı üzerinde ampirik kanıtlar; portföy yatırım stratejilerinin değerlendirilmesi ve uluslararası pazarlara yayılma konuları üzerinde duruluyor. 
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF. DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA614FİNANSTA SAYISAL YÖNTEMLERPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders, ekonomektrik zaman serisi ve panel veri analizi konularını incelemektedir. Bu sahada geliştirilmiş en yeni yöntemleri doğrusal modellerin tahminlerini yaparken de incelemeyi hedef edinmiştir. Bunlar arasında, birim kök ve eşbütünleme testleri ile uzun ve kısa dönem tahminleri yaparken çoklu kırılmaları da dikkate alan yeni geliştirilmiş yöntemler yer almaktadır. Dönem boyunca derste yoğun olarak GAUSS ve EVIEWS paket programları kullanılacaktır. 
FINA623GELİŞMiŞ SERMAYE BÜTÇELEMESİPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders entegre yatırım değerlendirme analizi bileşenlerini kapsar. Başlangıçta kapsamlı bir analizde kullanılan yatırım bütçesi için gerekli olan ekonomi konularını kapsar. Derste ayrıca ekonomik analizin, entegre bir yatırım değerlendirmesi analizinin parçaları olan mali, hissedar ve risk bileşenleriyle nasıl uyum sağladığı incelenir. Yol, elektrik ve su gibi birçok altyapı projeleri ile ilgili uygulamalar da derste öğretilmektedir. Bu ders,  hem teorik hem de uygulamayı kapsar.
FINA624İLERİ FİNANSAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin temel amacı, ampirik finans / finansal ekonomi alanlarındaki güncel araştırma konularında genel bir bakış açısı sağlamaktır. Diğer taraftan; bu ders, ampirik araştırma ve finans sorunları analiz etmek için gerekli pratik becerileri sağlamak amacındadır. Dersi başarılı şekilde tamamlayan bir öğrencinin, finansal ekonomi alanında araştırma sorularını formüle edebilmesi ve derste ele alınan analitik yöntemleri kullanarak ampirik araştırma yapabilmesi beklenmektedir.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. SALIH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT508ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders küresel finans ortamını incelemekte ve uluslararası finans kavram ve teorilerini tarihsel perspektifi de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası para sistemi, döviz kur rejimleri; sabit ve dalgalı rejimleri, ödemeler dengesi ve geleceğe yönelik döviz işlemleri incelenmektedir. Bunun yanında döviz kuru değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler incelenmektedir.
FZTR500FIZYOTERAPI TEZ ÇALIŞMASIPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmas ıve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR503FIZYOTERAPIDE KLINIK UYGULAMA IIYRD. DOÇ. DR. ENDER ANGIN, YRD. DOÇ. DR. BERKIYE KIRMIZIGIL, YRD. DOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR505FIZYOTERAPIDE DEĞERLENDIRME VE ANALIZ YÖNTEMLERIPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin fizyoterapi ile ilgili değerlendirme ve yeni fizyoterapi yaklaşımları özümseyerek, problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir, özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlayabilir, uygulayabilir ve sonuçlandırabilir duruma gelmesini sağlamaktır..Bu ders anamnez alma, Inspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, Nörolojik Değerlendirme (Kas testi, Ağrı, Duyu ve refleks değerlendirmesi), Eklem hareketi ve antropometrik değerlendirme, Postür ve kas kısalıklarını değerlendirme, Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi, GYA ve fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi, değerlendirmenin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FIZYOTERAPIYRD. DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSağlıklı ve sporcu kişilerde spor yaralanmaları, fizyoterapi prensipleri ve tedavi yöntemleri incelenecektir.Bu ders, sporcu sağlığında fizyoterapinin önemini dünyada spor fizyoterapistliği bilimini, sporcunun sakatlıklardan korunmasını, sakatlanan sporcunun fizyoterapi ve rehabilitasyonunu ve spora dönüş kriterlerini öğrenmeyi amaçlar
FZTR511HALK SAĞLIĞINDA FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONHalk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, dünyada ve Türkiye'deki önemli halk sağlığı sorunlarının tartışılması, çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR514FIZYOTERAPIDE ÖZEL KONULARPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKaraciğer, böbrek, kalp transplantasyonlarında, batın cerrahilerinde, toraks cerrahilerinde, damar cerrahilerinde, periferal arter hastalıkları, osteoporoz, derin ven trombozu, skolyoz, spinal kord yaralanmaları durumlarında uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarının irdelenmesini hedeflemektedir.
FZTR598FIZYOTERAPIDE SEMINERYRD. DOÇ. DR. ENDER ANGIN, YRD. DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600DOKTORA TEZİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR602FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA - I IPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR608KORUYUCU FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAnne ve çocuk sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bel boyun sağlığı, sporcu sağlığı, iş ve işci sağlığı, primer ve sekonder özürlerin önlenmesinde özürlülere ailelerine ve topluma yararlı olabilme, toplum sağlığı alanında çalışacak fizyoterapistler için temel sağlık bilgisi, toplumsal çalışma alanları ve yöntemleri, tarama çalışmaları, özel hedef grupları, fizyoterapi rehabilitasyon etiği, özürlü ve hasta hakları, ve sağlıkla ilgili mevzuata yer verilecektir.

FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk, genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir.
FZTR698SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GNDR502FEMİNİST TEORİLER 2DOÇ. DR. NURTEN KARATOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.  Ayrıca ders 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASIPROF. DR. FETHİYE ERDİL, PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, PROF. DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ, PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİN, YRD. DOÇ. DR.  ROJJIN MAMUKHEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR501HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – I PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme, temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazanmasını içerir.
HMSR504HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – II PROF. DR. FETHİYE ERDİL, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKHücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan ve en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.
HMSR513CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – II PROF. DR. FETHİYE ERDİL, PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrenciler, ders boyunca cerrahi konularla ilgili birer olgu inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir.
HMSR515KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKYoğun bakım, acil ve ameliyathane hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgileri içerir ve öğrenciye bu alanlara yönelik davranış ve yetenek kazandırır.
HMSR524KARDİYOMETABOLİK SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMIYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kardiyometabolik hastalıklarla ilişkili anatomi, fizyoloji, patofizyolojisini hedefler. Öğrenci kardiyovasküler, endokrin sistem ve vücut kitle indeksi değerlendirmesi, girişimsel tedavi yöntemleri ve hasta bakımı ve hedef kitlenin eğitimi konusunda güncel ayrıntılı bilgi kazanır. Hasta ve ailesinin kardiyometabolik hastalıklardan korunma, izlem ve tedavi süreçlerindeki önemi kavrar. 
HMSR527KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - II    DOÇ. DR. DUYGU VEFİKULUÇAY, YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadının yaşam dönemlerinde karşılaştığı sağlık sorunlarını ve yaşam dönemlerine gore kadın sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını inceler. 
HMSR528PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİDOÇ. DR. DUYGU VEFİKULUÇAY, YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadın ve eşinin gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlanması, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne, fetüs ve yenidoğan'ın sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla verilecek hemşirelik bakımını açıklar.
HMSR529ÇOCUK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROF. DR. GÜLER CİMETEHEMŞİRELİKBu ders, gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme gibi yöntemlerle veri toplamayı, çocuk ve aileden veri toplama ilkelerini, hemşirelik tanıları taksonomisini, kollobratif problemleri, çocuk ve aileden toplanan verileri analiz ederek hemşirelik tanıları ve kollobratif problemleri belirlemeyi içerir.
HMSR531ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. GÜLER CİMETEHEMŞİRELİKÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – II dersinin amacı çocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen  çocuk hemşireleri yetiştirmektir. 
HMSR533RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. BESTİ ÜSTÜN, YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR534TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİPROF. DR. BESTİ ÜSTÜN, YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci toplum ruh sağlığı hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR538İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE VAKA ÇALIŞMALARI VE BAKIM YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrenciye; kanıta dayalı bilgiler, standartlar ve rehberler doğrultusunda iç hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ile bakım yönetiminde kullanılan modeller doğrultusunda yetişkin bireye yönelik hemşirelik bakım süreçlerini planlama ve uygulama bilgisini verir.
HMSR598SEMİNERPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD. DOÇ. DR HÜLYA FIRAT KILIÇ, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR605HEMŞIRELIKTE NICEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKBu ders, hemşirelik araştırmaları kapsamında nicel araştırma özelliklerinin nitel tasarımdan farklı yönleri, nicel hemşirelik araştırmaları tasarımı, nicel araştırma türleri, nicel hemşirelik araştırmalarında örneklem seçim yöntemleri, nicel veri toplama yöntemleri, nicel veri analizi, nicel araştırma raporu yazma ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir.
HMSR613HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞINDE ANALITIK YAKLAŞIMPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste öğrenci halk sağlığı hemşireliği ile ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alır ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışır. Klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konuları ele alınır.
HOTM501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet  özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
 incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
 ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABIB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
HOTM506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMYRD.DOÇ.DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası  Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan   Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini  anlatmaktır. Ayrıca  öğrenciler  teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak  finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında  vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
HOTM509ULUSLARARASI AĞIRLAMA VE TURİZM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ  KONULARDOÇ. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı,  turizm sektörüyle ilgili anahtar çağdaş konuları  belirlemek analiz etmektir. Dersin içeriği kapsamında bu sektörler için önemli sayılan konular üzerinde durulacaktır.  Bugün turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı fırsatları ve süregelen tehditler vurgulanacak ve sözkonusu küresel eğilimler, büyük hükümet gündemleri, politika değişiklikleri ya da yönetim stratejilerindeki değişikliklere yer verilecektir. 
HOTM512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
HOTM515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
HOTM523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı, öğrencilere modern Yiyecek İçecek Yönetimi konusunda uzmanlaşmış ve ileri teori sağlamaktır. Gıda tedarikinde bir işletmenin yönetiminde yeni stratejik sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğer başarıyla yönetilirse etkinlik ve etkililiği artırmaya yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrencilerin farkındalığını artıracaktır. Öğrenciler ayrıca, - sözlü ve yazılı, problem çözme, kişilerarası öğrenme (kaynakların kullanımı) öğrenme ve grup çalışması da dahil olmak üzere bir dizi temel (veya devredilebilir) beceriler geliştirmeye teşvik edilecektir.
HOTM537KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı  genelde Hizmet sektörü  özelde ise Ağırlama Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel olarak yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilere aktarmaktır.  Bu ders tasarlanırken  hizmet performansın artırılması amacıyla hizmetin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken  konular  arasındadır.Hizmet Sektöründe  operasyon yönetiminin başarısının sadece sürec ve kaynakların yönetimine bağlı olmasının yanında hizmet kavramı, örgüt stratejileri, örgüt kültürü ve motivasyona da dayandığı  örneklerle açıklanmaktadır.
HOTM599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır. 
ICTE502ÖĞRETIM MATERYALLERİ TASARIMI VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitimde, endüstride ve /veya insan kaynakları programları için öğretme-öğrenme amaçlı araç-gereçler tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme.
ICTE514İNTERNETE DAYALI EĞİTİMDE ETKİLEŞİM UYGULAMALARIPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDENEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders kapsamında internet temelli bir derste öğrencilere sunulacak etkinlikler etkileşim türleri, kullanılacak olan teknolojiler ve kuramsal olarak tasarlanacak ve geliştirilecektir.  Etkin çevrimiçi öğrenme için etkinliklerin tanımı, Etkileşimin tanımı, türleri, Etkileşimli etkinliklerin sunulacağı teknolojiler, Etkileşimli etkinliklerin oluşturulması, Etkileşimli etkinliklerin tasarımı, Etkileşimli etkinliklerin geliştirilmesi, Etkileşimli etkinliklerin zamanlaması konularına yer verilmektedir. Öğrencilerin, ders sonunda etkileşimi temel alan eğitim amaçlı web siteleri tasarlamaları beklenmektedir.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE534BİT VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLERDOÇ. DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması.
ICTE598SEMİNERDOÇ. DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDEN, DOÇ. DR. ERSUN İŞÇİOĞLU, PROF. DR. MUSTAFA İLKANEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
IENG500MASTER TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG511ENİYİLEME KURAMIPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDışbükey çözümleme; enuygunluk koşulları; kısıtsız ve kısıtlı doğrusal olmayan eniyileme yöntemleri; doğrusal programlama ve doğrusal hedef programlama; ikinci dereceden programlama; geometrik programlama; devingen programlama; çokamaçlı eniyileme yöntemleri; tamsayı programlama.
IENG513OLASILIKLI MODELLERYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m.g.f. ve p.g.f.; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar.
IENG531ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEMESİDOÇ. DR. GÖKHAN İZBIRAKENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÜretim faaliyetlerinin planlaması ve çizelgelendirilmesi kapsamında belirli problem alanlarının çözümlemesi. Toplam planlama, kafile büyüklendirme, malzeme ihtiyaç planlaması, kesim artıklarının azaltılması, hat dengelemesi, tek işlemci çizelgelemesi, çok işlemci çizelgelemesi.
IENG584İLERİ DÜZEY KALİTE MÜHENDİSLİĞİYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu derste mühendislikte ileri düzey kalite denetimi kavram ve uygulamaları anlatılacaktır. Derste ayrıca istatistiksel süreç felsefesi ve yöntemleri vurgulanacaktır. Derse dahil olan konular arasında; imalat süreçlerinde ileri düzey kalite denetimi ve iyileştirme kavramları, değişken ve öznitelikler için denetim şemaları, birikimli toplam denetim şemaları, denetim şemalarının ekonomik tasarımı, sireç tasarımı için kesirli etmen deneyleri, tasarlanmış deneylerle süreç eniyilemesi, ileri düzey kabul örneklemesi teknikleri ve öznitelikler için çok-dan-çok (lot-by-lot) kabul örneklemesi.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-IIYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel  araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVIDOÇ. DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
ILET511GAZETECİLER İÇİN TÜRKÇEPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
ILET517PAZARLAMA KURAM VE UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. UMUT AYMANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders pazarlama ve halkla ilişkiler alanlarında derinlemesine incelemeler yapmayısı hedeflemektedir. Ders reklamcılık, toplum ve küreselleşme süreci arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Öğrenciler reklamcılığın rolü, halkla ilişkiler ve pazarlamanın kuram ve uygulaması ile ilgili geniş bir yazım alanında pazarlama kuramlarını hem kurumsal hem de uygulamalı olarak irdelerler. Geniş çerçevede önem verilecek alanlar reklamcılıkta araştırmanın rolü, planlama, bütçe, medya planlarını ve stratejilerini geliştirme, yasal yönler, yönetmelikler ve özdenetim, küresel reklamcılığın hukuki ve sosyal ortamları ve küresel ekonomide pazarlama endüstrilerinin geleceği.
ILET524GÖSTERGEBİLİMYRD. DOÇ. DR. AYSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
ILET532MEDYAYI ANLAMAK PROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim ve medya çalışmalarında ma öğrencilerinin (yazılı ve görsel medya dahil) değişik kültürel metinleri eleştirel olarak okuyabilecekleri akademik becerilere gereksinimleri bulunmaktadır. Hemegonik karşıtı metiınlere yaklaşmada, analiz etmede gereken kurumsal bilgiyi sağlayarak bu ders öğrencilerin iletişim çalışmaları alanında "olayları" farklı bir gözle görme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yaparak be ders metin analizinde farklı yaklaşımları ve tüm kültürel metinleri ve pratik diğer metinler gibi okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk bölümü Michel Foucault, Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau, Jacques Derride gibi bağlam kuramına katkıda bulunan son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuramcı ve filozofların eserlerine genel bir bakış sağlayacaktır. Dersin ikinci bölümünde kültürel çalışmalar alanındaki bilim adamlarının araştırma-eserlerinin değerlendirilmesi bulunacaktır.
ILET542AVANGART VE BELGESEL FİLMYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIThis course is comprised of a critical and historical overview of the avant-garde and documentary film movements. Special emphasis is placed on the work of the film board of Canada, the British documentary movement, French experimental film and contemporary alternative film/media. The course comprises of a blend of critical interpretation, film-Making Manifestos and screenings/analysis of the texts.
ILET547SİNEMADA ERKEKLİĞİN TEMSİLİYRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARITo apply a number of different methods in the investigation between the social life of men and its representation in film. Students will be required to assess the viability of different perspectives on the construction of Male identity and argue their points in relation to film texts. Each session will proceed by relating a specific approach to a specific film. Students should build on the foundations provided in the initial part of the course by developing their own self-directed final projects.
ILET598SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500TEZ İÇ MİMARLIK 
INAR501DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞTAY İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.
Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.
Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir.
Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir "mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir.
Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.
Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır.
Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi  profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.
Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin  uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.
INAR543İÇ MEKAN TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR İÇ MİMARLIKTeknoloji ve malzeme alanındaki gelişmelerin iç mekan tasarımına getirdiği yeniliklerin ele alındığı bu ders kapsamında, günümüzde yenilik içeren çağdaş iç mekan düzenlemeleriyle ilgili tüm tasarım etkenlerinin araştırılması; tasarımın biçim, taşıyıcı sistem ve yapım yöntemleri yönünden analizi; tasarım, estetik, teknik, ekonomik ve ergonomik yönden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
INAR561İÇ MEKAN TASARIM KURAM VE TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKDers kapsamında ele alınacak konular sıralandığı gibidir: Tasarımın tarifi; tasarımın evrimi; tasarım süreci, ve tasarım teorileri; tasarım metod ve teknikleri; tasarlamak, öğrenmek, algılamak ve yaratmak arasındaki ilişki, modeller ve görselleştirme, ve görselleştirme araçları; tasarım ve stiller; tasarım, yaratıcılık, buluş, ve bunların birbirleriyle ilişkisi; ve güncel tasarımda yeni eğilimler.
INAR567İÇ MEKANDA ESNEKLİK İÇ MİMARLIKİç mekanların farklı kullanıcılara, veya kullanıcıların farklı yaşam dönemlerinin değişen gereksinimlerine uyum gösterebilirliği ve esnekliği, bu mekanların sürdürülebilirliği açısından çok önemli özelliklerdir. Bu dersin amacı öğrencileri modüler koordinasyon; açık-bina işlemleri ve "infill" sistemler gibi kavramlar aracılığıyla temel esneklik fikir ve prensipleri ile tanıştırmaktır. Ders, fonksiyonel; strüktürel ve kültürel esneklik gibi esneklik türleri üzerine seminerlerle desteklenecektir. Tasarım esnekliği, üretim esnekliği ve kullanım esnekliği gibi esneklik süreçleri dünyadan örnekler üzerinden tartışılacaktır. Öğrencilerin esnek tasarım kapsamında 'destek' ve 'infill sistemler' üzerine küçük ölçekli proje egzersizleri yapmaları beklenmektedir.
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU I İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir. 
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU II İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir.
INAR598SEMİNER İÇ MİMARLIK 
INAR599DÖNEM PROJESİ İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II'de başarı ile tamamlanan projenin raporunu ve malzeme dosyasını içeren bu derste öğrencinin, öğretim üyelerinden bağımsız bir biçimde, yaz dönemi boyunca uygulamada kullanacağı malzemelerin uygulama ve birleşim detaylarını araştırarak uygulama projesini detaylandırarak yeniden çizmesi; malzeme dosyası hazırlaması; ve projesinin maliyetini hesaplayarak rapor haline getirmesi beklenir.
INTL500MASTER TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL511 ULUSLARARASI İLIŞKİLER TEORİLERİ   YRD. DOÇ. DR. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL514KÜRESEL YÖNETİŞİMYRD. DOÇ. DR. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL533ULUSLARARASI HUKUK TEORİSİ VE UYGULAMASIDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL536ULUSLARARASI SİYASET VE İSLAM DÜNYASIYRD. DOÇ. DR. JOHN TURNERULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL551MÜZAKERELER VE ARABULUCULUK: KURAM VE UYGULAMADOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL552KÜLTÜR, KİMLİK VE ÇATIŞMAPROF. DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL598SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL600DOKTORA TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL602ULUSLARARASI HUKUK VE ORGANIZASYONLAR SEMİNERİDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL603KÜRESEL SİYASET EKONOMİSİ YRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL698SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİPROF. DR MUSTAFA İLKANBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC513İLERI SEVİYE YAZILIM TASARIMI VE GELİŞTİRMEYRD. DOÇ. DR. NAZİFE DİMİLİLERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders yazılım tasarım ve geliştirme alanında pratik uygulamaları ve araştırma konularını, proje yönetimi, değişiklik kontrolü, yazılım test etme gibi konuları içermektedir. Ayrıca öğrenciler yazılım tasarım ve geliştirme alanında aktif konularda araştırma yapıp sunum ve makale formatında rapor hazırlamalıdır.
ITEC521AĞ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. HÜSNÜ BAYRAMOĞLUBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİGüncel ağ oluşturma teknolojilerine giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin kablosuz ve optik ağlar konuları başta olmak üzere güncel araştırma konularından haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Derslerde işlenecek olan konuların bazıları şu şekildedir: TCP/IP'ye genel bakış, bütünleşmiş servisler, bütünleşmiş ve gigabit eternet, kablosuz ağlar ve optik ağlardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMİYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDerste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC548TAHMİN İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, araştırma amacıyla toplanmış veri ile bilgisayar destekli tahmin üzerine odaklanmıştır. Veri analizinde, toplanmış verinin tarflı olup olmadığına (etki altında kalmış bir very mi değil mi analizi) karar vermek önemlidir. Bu ders matematiksel teknikler uygulayarak toplanan veriyi bu yönde inceler. Toplanmış bir grup very üzerinde korrelasyon bağlantısının var olup olmadığı incelenmelidir. Bu metodlar teoretik olduğu kadar pratik olarak da uygulama araçları programları yardımıyle incelenir.Bununla birlikte, tarafsız olduğu incelenmiş olan bir grup veri üzerine bazı tahmin tekniklerinin uygulaması da bu dersin konusudur. Bu ders özellikle araştırma alanlarında anket yöntemi kullananlar için önemlidir.
ITEC578DÜZENSİZ OLUŞUMLU GEZGİN AĞLARYRD. DOÇ. DR. EMRE ÖZENBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDüzensiz oluşumlu ağlar, kablosuz, altyapı gerektirmeyen ve anlık oluşturulabilen ağlardır. Genellikle araştırmacılar, acil servis hizmetleri(itfaiye, sağlık birimleri vs) ve ordular tarafından kullanılırlar. Düzensiz oluşumlu hareketli ağlar kendilerini anlık olarak yapılandırabilirler ve ağ içerisinde hareket edebilen aygıtlardan oluşurlar. Düzensiz oluşumlu hareketli ağlarda gezici aygıtlar birbirleri ile doğrudan bağlantı kurarlar. MAC katmanı protokolleri, yönlendirme protokolleri, çoğa gönderimli yönlendirme protokolleri, taşıma katmanı yönlendirme protokolleri, düzensiz oluşumlu ağlarda enerji yönetimi ve düzensiz oluşumlu hareketli ağlardaki yenilikler dersin ana konularını oluşturmaktadır. Düzensiz oluşumlu hareketli ağlar hakkındaki güncel araştırma ve yayınlar da dönem içerisinde irdelenecektir.
ITEC584BT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİPROF. DR. MUSTAFA İLKANBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu derste teknoloji projelerinde yönetimin rolu  ve gerekli sorumluluk ve tekniklerin tam olarak anlaşılması hedeflenmiştir.  Ayrıca içerikten uygulamaya proje yönetiminin uygulanması öğretilmektedir. Organizasyon, iş dağılımı yapısı, kaynaklar, proje finansı, kontrolu değerlendirmesi, yönetimde dikkat edilmesi gereken konular, kritik başarı faktorleri ve risk yönetimi tartışılmaktadır.
ITEC599DÖNEM PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar
LAW 500YÜKSEK LİSANS TEZİ HUKUK 
LAW 501MEDENİ HUKUK IPROF. DR. METİN GÜRKANLAR, YRD. DOÇ. DR.EMİNE K.RODOSLUHUKUKTürk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni , Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süreci olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
LAW 508İCRA İFLAS HUKUKU IIPROF. DR.SEMA T.AYVAZHUKUKİflas konusunda temel açıklamalar; iflasla ilgili usuli işlemler: İflas kararı; tasfiye işlemleri; alacaklılar toplantısı; borçlunun yükümlülükleri; borçlunun gayrimenkulleri, İflas Hukuku'nun konuları arasındadır. 
LAW 511CEZA GENEL HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZHUKUKsuç teorisine ilişkin bazı konular, suçlu ve yaptırımla ilgili konulardır. Suç teorisinin temel konularından iştirak, teşebbüs ve içtima, lisans seviyesinden daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde  bu derste incelenir ve bu konularla ilgili doktrindeki tartışmalar üzerinde durulur. "Suçlu Teorisi" çerçevesinde; isnat yeteneği, suçlunun kimliğine ilişkin konuların kusurlulukla ilgisi,  tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, yüksek lisans seviyesinde değerlendirilmekte, yine bu bağlamda birden fazla suç işleme haliyle ilgili konular üzerinde de durulmaktadır. Yaptırım Genel Teorisinde ise , ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile ceza yaptırımlarının diğer sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde Devletin yaptırım uygulama yetkisi ve bu yetkiden vazgeçtiği bazı durumların koşulları da anlatılmaktadır. Bütün konular ve başlıklar yüksek lisans dersleri müfredatı çerçevesinde ve yüksek lisans seviyesinde, tartışılır, incelenir ve değerlendirilir.
LAW 526DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IIPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKDevletler Özel Hukuku II dersinde: Kanunlar İhtilâfı Hukuku dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, esya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı; Milletlerarası Usul Hukukunda ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi incelenmektedir. 
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. BEZAR EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku  başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. DEMET ÇELİK ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. 
LAW 534İDARE HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdarenin mali sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatları ve kamu görevlileri konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
LAW 542TİCARET HUKUKU IIPROF. DR. CELAL GÖLE, YRD. DOÇ. DR.HAKAN BİLGEÇHUKUKBu derste: Şirketlerin tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı; şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları; şirketlerin sınıflandırılması; kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler incelenmektedir.
LAW 545KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUYRD. DOÇ. DR. BEZAR EYLEM EKİNCİHUKUKBu ders kapsamında farklı ülkelerin, anayasal gelişimi, yasama ve yürütme ilişkileri çerçevesinde siyasal rejimleri karşılaştırmalı şekilde incelenmektedir. Yine farklı ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi ve genel çerçevede anayasa yargısı da karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.   
LAW 575KKTC ÇEK HUKUKUYRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKÇek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracı niteliğindedir. Ödeme aracı niteliğinin sağlanabilmesi için, düzenlenen senedin çek için öngörülen yasal unsurları taşıması gereklidir. KKTC hukuku, ağırlıklı olarak Anglo-Sakson hukuku etkisindedir. Bu özelliği nedeniyle yasalar kadar yargı kararları da büyük önem taşımaktadır. KKTC çek hukukunun temelini Poliçeler Yasası oluşturmaktadır. Poliçeler Yasası, 1882 tarihli Bills of Exchange Act'in tercüme edilmesi yoluyla Kıbrıs hukuk sistemine dahil edilmiştir. Yasa'nın çeklere ayrılan III. Kısmı ise günümüzde karma nitelik taşımaktadır. Çekin hukuki niteliğine ilişkin düzenlemelerde Bills of Exchange Act etkisi devam etmekte iken, karşılıksız çeke bağlanan yaptırım konusunda ise Yasa, Türk hukuku ile uyum içindedir. Karşılıksız çek ve buna bağlanan yaptırımlar hukuki açıdan büyük önem arz eder. Nitekim, Poliçeler Yasası'nın en çok değişiklik geçiren kısmı da çekin karşılıksız kalması ve buna bağlanan sonuçlardır. KKTC hukukunda, karşılıksız çeke düzenlemeye bağlanan tek yaptırım çek hesabı açma ve kullanma yasağıdır. Yasağın uygulanması bakımından KKTC Merkez Bankası'na önemli görevler yüklenmiştir. Çek hesabı açma ve kullanma yasağı, karşılıksız kalan çek bedellerinin tamamen ödenmesi halinde kalkmaktadır. Dolayısıyla yasağın caydırıcılığı sorgulanmaya açıktır. Nitekim yasak kapsamına giren kişi sayısında, yıllar içinde bir azalış olmaması bunu doğrular niteliktedir.Hukuk yüksek lisans programı için önerilen bu derste, konuya ilişkin mevzuat karşılaştırmalı olarak incelenecek ve yargı kararları ışığında mevzuat değerlendirilmeye alınacaktır. Dersin hedefi, özellikle yüksek lisans eğitimi yapan uygulamacılar (hakim, savcı, avukat vb.) için konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve bu kapsamda uygulamaya yardımcı olunmasıdır.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.  
LAW 591HUKUK SOSYOLOJİSİYRD. DOÇ. DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu ders kapsamında hukukun "sosyal olgu" kimliğiyle incelenmesi hedeflenir. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesinde, hukuka kurallar sistemi dışından bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturur. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır.
LAW 598SEMİNERPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUK 
MARC542YAPI TEKNOLOJİSİ VE STRÜKTÜREL TASARIM MİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir
 mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC561 MİMARİ TEORİ VE ELEŞTİRİSİ MİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve  araştırmacıların  tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARI MİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI MİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM I MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM II MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİ MİMARLIKBu ders;  Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİ MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH500MASTER TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH501ANALİZ PROF. DR. AGAMIRZA BASHIROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARKümeler Teorisi.Reel Sayılar. Metrik Uzayları. Yakınsaklık. Sürekli Fonksiyonlar.Türev.Riemann-Stieltjes İntegrali. Düzgün Yakınsaklık.
MATH542TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİYRD. DOÇ. DR. YÜCEL TANDOĞDUMATEMATİKMatrislerin ayrıştırılması, kısımlara ayrılması. Verilerin matris olarak temsil edilmesi, kovaryans ve korelasyon matrislerinin hesabı. Satır ve sutun bazında verilerin düşük boyutlu bir alt uzaya indirgenmesi, alt uzaylar arasındaki ilişki. Temel bileşenlerin kovaryans ve korelasyon matrisleri üzerinden hesabı. Fonksiyonel temel bileşenler analizi. Özvektör sayısının seçimi kriteri. Temel bileşenlerin asimptotik özellikleri. 
MATH561FONKSİYONEL ANALİZPROF. DR.  HÜSEYİN AKTUĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARTopolojik vector uzayları. Banach ve Hilbert uzayları. Lineer operatörler ve fonksiyoneller. Hahn-Banach teoremi. Dualite. Açık dönüşüm teoremi. Düzgün sınırlılık prensibi. Kapalı grafik teoremi. Zayıf topolojiler. Kompakt operatörlerin spectral teorisi. Hilbert-Schnidt operatörleri. Banach sabit nokta teoremi. Schauder sabit nokta teoremi.
MATH598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH669İLERİ SAYISAL LİNEER CEBİRDOÇ. DR. SUZAN BURANAYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBu dersin amacı doğrusal denklem takımlarının çözümü için tekrarlama yöntemlerini  çalışmak ve esasen önkoşullandırma kullanarak çözüm yöntemlerini incelemektir. Bir Krylov altuzay tekrarlama yöntemi olan   hızlandırılmış  overrelaxation yöntemi ve  bu yöntemin  L- matrisler, indirgenemez matrisler, tutarlı düzenlenmiş matrisler için yakınsaklık teoremleri  verilecektir.  Doğrusal sistemlerin önkoşullandırılarak çözümünde eksik çarpanlı önkoşulladırma yöntemi, yaklaşık matris tersleri  ve önkoşullandırma yöntemleri, blok köşegen ve Schur  tamamlayıcı önkoşullandırma yöntemleri çalışılacaktır.  Önceden koşullandırılmış  matrisler için  özdeğer , ve koşul  değerlerinin  tahminleri  incelenecektir. 
MATH670NABLA KESİRLİ ANALİZPROF. DR. MEHMET ALİ ÖZARSLANMATEMATİKNabla diskre operatörü, nabla üstel fonksiyonu, diskre nabla integrali, birinci basamaktan lineer fark denklemleri, kesirli basamaktan nabla türevi ve integrali, nabla Laplace transformu, Mittag-Leffler fonksiyonu, kesirli basamakta Caputo fark operatörü, başlangıç ve sınır değer problemleri.
MATH687UYGULAMALI MATEMATİK İÇİN İLERİ DÜZEY METODLARYRD. DOÇ. DR. MEHMET BOZERMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARDers, Elastik titreşim, kirişlerin burkulması, dairesel zarın titreşimi gibi mühendislik uygulamaları ile Sturm Liouville teorisi irdelenecektir. Ayrıştırma prensibine dayanan, yani çözümün üretilen sayısal değerlerinin ayrık noktalar kümesi  ile sonuçlandığı Sonlu Fark Yöntemleri incelenecektir. Son olarak, Green fonksiyonunun yapısını araştırdıktan sonra, Dirichlet ve Neumann problemlerinin çözümleri konformal dönüşümler (açıkorur gönderimler) yardımıyla verilecektir
MATH698SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK 
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. NAZIM MAHMUDOVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MCLA508AB'DE SERBEST DOLAŞIMYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı iç pazara odaklanmaktır. AB'nin temel amaçlarından biri üretim araçlarının, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı bir iç pazar kurmaktır. Bu ders serbest dolaşımın yönetilmesi hususundaki temel prensipleri vererek, öğrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, AB'ye üye devletlerin, Birlik içerisinde serbest dolaşımın sağlanması için sınırlamaların kaldırılması, gerekli hukuksal uyumlaştırmanın yapılması konusunda AB'nin yetkileri üzerinde durulacaktır.     
MCLA525KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL HUKUKTA HUKUK GELENEKLERİ VE SİSTEMLERPROF. DR. LUKA MAZETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı karşılaştırmalı özel hukukta temel hukuk sistemleri ve farklı hukuk gelenekleri-aileleri konusunda genel bir bilgi sunmaktır. Derse ilişkin temel başlıklar: Batı hukuk geleneği ve modelleri,orta hukuk geleneği ve modelleri, post-sosyalist model,islam hukuk geleneği,büyük hukuki-dini gelenekleri,hibrit ve karma sistemler
MCLA526AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ İLİŞKLER HUKUKUDOÇ. DR. FEDERIKO CASOLARIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı genel olarak Avrupa Birliği dış İlişkiler ile ilgili önemli hukuki kavramları ele almaktır.Derse ilişkin temel başlıklar;Avrupa Birliğinin Uluslararası Kişiliği,AB eylemlerinin hukuksal boyutu,Uluslararası anlaşmalar yapmak için AB'deki prosedürler,Üye devletler ve AB arasındaki uluslararası alanda karşılıklı etkileşim,uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku arasındaki etkileşim
MCLA527AVRUPA SÖZLEŞME HUKUKU İLKELERİDOÇ. DR. FABIANNA MATTIOLLIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı gerek ortak hukuk sisteminde gerekse Kıta Avrupası Hukuk sistemlerinde mukayeseli bir biçimde sözleşme hukukun eş zamanlı ve tarihsel gelişim ilkelerini araştırmak ,muhtelif türlerde ortak olan sözleşme ilkelerini yargı-hukuk bilimine ilişkine kararları analiz ederek sunmaktır.Derste anlatılacak temel konular: Uluslararası Özel Hukuk,Hukukun ve kuralların seçimi ile yargı alanın kuralları arasındaki etkileşim,Uluslararası Özel Hukuk kurallarının Avrupa Adalet Divanı tarafından yorumlanması,Sözleşmeler Roma I Düzenlemesi,Zayıf Tarafların Korunması,Elektronik Ticaret ve Uluslararası Özel Hukuk,Uluslararası Satış: Yasaların Çatışması ve BM 1980 Viyana Sözleşmesi,Uluslararası Özel Hukuk ve Uluslararası Ticari Tahkim biçimindedir. 
MCLA528CEZA HUKUKU TEORİSİYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKGenel olarak kabul edilen suçun iki temel unsuru olduğudur. Bunlar suçun maddi unsuru ve suçun manevi unsurudur. Dersin alt başlıkları olarak üzerinde durulacak temel konular suçun maddi unsuru ve manevi unsuru olacaktır. Maddi unsur hakkında hareket, sonuç ve nedensellik bağı üzerinde durulacaktır. Manevi unsur bakımından ise kusurluluk türleri (kast,taksir, olası kast) üzerinde durulacaktır. Bunun sonrasında bazı çok önemli ceza hukuku kurumları üzerinde durulacaktır. Bunlar arasında hukuka uygunluk nedenleri, kusurululuğu etkileyen haller ve teşebbüs gibi suçun işleniş biçimleri yer almaktadır.
MCLA529AB-ULUSLARARASI HUKUK İLİŞKİSİYRD .DOÇ. DR.HACER S. ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin temel amacı AB hukuku ile uluslararası hukuk ilişkisinin incelenmesidir. Bu amaçla uluslararası anlaşmaların ve teamül hukukunun AB hukukundaki yeri, etkisi ve uygulanmasına yer verilecektir. Bu kapsamda ayrıca, AB'nin uluslararası anlaşma yapma yetkisi ve uluslararası anlaşmaların yapılması usulü üzerinde de durulacaktır. Uluslararası hukukun, AB hukuk sisteminde uygulanmasına ilişkin prensipler ele alındıktan sonra, AB hukuku – uluslararası hukuk ilişkisinin kuramsal çerçevesi, konu ile ilgili ana teoriler ışığında incelenecektir.
MCLA599DÖNEM PROJESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Termik santraller, buhar elektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri, Organik Rankine Döngüsü,
Gaz türbinleri, Karbondioksit güç çevrimleri, Dizel enerji santralleri, Diğer güç kaynakları
santrallerin ekonomik analizi, santral simülasyonu ve performans analizi.
MENG555BİLGİSAYARLI AKIŞKAN DİNAMİĞİPROF. DR. İBRAHİM SEZAİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİGiriş, vektör ve tensör cebiri; denklemler; Denge denklemleri; Difüzyon denklemi; Euler denklemi; Adveksiyon denklemleri; adveksiyon-difüzyon denklemi; sınır ve başlangıç koşulları; Permeative ve akım fonksiyonu-girdap yaklaşım; Yaklaşık yöntemler. Sonlu fark, ağırlıklı kalıntı-sonlu elemanlar, sonlu hacim; Doğruluk ve hata analizi, Yüksek mertebeden şemaları; Sendeleyerek ızgara kavramı; Basınç düzeltme şemaları; gözenekli ortamda, türbülanslı akış modellemesi Akış.
MENG561İMALAT SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİDOÇ. DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBilgisayar destekli tasarim ve uretim yazılımı,  üretim Planlama ve kontrol, Grup
Teknoloji, Bilgisayar destekli İmalat, Modelleme metodolojileri ve analiz araçları, Sistem analiz ve tasarım yöntemleri, Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği.
MENG562İLERİ CAD/CAMYRD. DOÇ. DR. DAVUT SOLYALIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİCAD ilkeleri, Grafiklerin matematiksel teorisi, Geometrik modellemenin prensipleri, Bezier eğrilerinin terminolojisi,B spline ve NURBS, eğrilerin ve yüzeylerin parametrik gösterimi; NC teknolojisinin prensipleri ve
Bileşenleri, Uyarlamalı kontrol teknolojisi, NC bazlı imalatta gerekli takımların çeşitleri ve çeşitleri,Talimatların NC programı için ileri yöntemler, Üretim bilgi gereklilikleri, Grubun rolü CAM'da teknoloji, ileri üretimde CAD / CAM ve NC teknolojisinin katkısı
MENG584İLERİ İMALAT UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. MOHAMMED ASMAEL MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
İleri Malzeme ve Malzeme Teknolojileri, Uzay Teknolojileri ile Geliştirilen Malzemeler, İleri Seviye
plastik şekillendirme ve dökümü için işlemler; Hassas işleme kaynakları (Termal, Statik, Dinamik, Süreç)
İlgili), Hassas işleme süreçleri, Titreşim ve termal destekli işleme, Yüksek hızlı işleme,
FEM'in işlenmesinde uygulanması, Yarı iletken cihazların imalatı, Elektronik montaj ve paketleme,
Hızlı prototipleme teknolojileri; Manuel ve bilgisayar destekli parça programlama, Esnek imalat sistemleri
[FMS] ve Robotik.
MENG598SEMİNERDOÇ. DR. NERİMAN ÖZADAMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600TEZ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG698SEMİNERDOÇ. DR. NERİMAN ÖZADAMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. 
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIDOÇ. DR. NERİMAN ÖZADAMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları  için  ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek  için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. SERHAN ÇİFTÇİOĞLUİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMDOÇ. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEDOÇ. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. CEM E. PAYASLIOĞLUİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİ İŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT603STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEDersin temel konusu kurumlarda stratejinin önemi ve yönetimidir. Strateji oluşumunu etkileyen sektör yapısı, rekabet ortamı gibi dış etmenler ve kaynak ve yetkinlik gibi iç etmenler değerlendirilecektir. Farklılaşma, maliyet liderliği, girişimcilik, dik ve yatay entegrasyon ve çeşitlenme gibi stratejik alternatifler tartışılacaktır. Yönetişim, tasarım ve kültür kavramları da kurumlar bağlamında ele alınacaktır. Ders kapsamında stratejik yönetim yazınına yön veren temel makaleler ve stratejik yönetim alanında güncel makaleler tartışılacaktır.
MGMT604MİKROİKTİSATPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders, rekabetçi firmalar ve pazarlar, kısa ve uzun vadede rekabet, genel denge ve ekonomik refah, rekabetçi değişim, verimlilik ve eşitlik, piyasa gücü, oyun teorisi, fiyatlandırma ve çift yönlü tarife gibi konuları kapsamaktadır.
MGMT692YÖNETİM ARAŞTIRMALARI GÜNCEL KONULARPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEYönetim literatüründeki güncel araştırma alanları içinden belirli konular detaylı bir şekilde kritik değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerek yönetim alanı içinden gerekse dışıdan derlenen çeşitli teoriler ışığında inşa edilecek yaratıcı akademik katkılar ve modellerle yeni doktora araştırmalarına temel oluşturulacak.
MGMT698SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT534SERVİS SEKTÖRÜ PAZARLAMASIPROF. DR. SELCAN TİMURİŞLETMEBu dersin amacı öğrencileri hizmet ekonomisinde etkili birer yönetici olarak hazırlamaktır. Bu ders öğrencileri hizmetlerin özellikleri ve karakteristikleri, hizmetlerin etkili bir şekilde pazarlanması ve hizmet pazarlamasının temeli hakkında bilgilendirmektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler hizmet pazarlamasındaki başarı faktörleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.  
MRKT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MUHA513YÖNETİM  MUHASEBESİPROF. DR. İBRAHİM LAZOLİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
OOEG500TEZ ÇALIŞMASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
OOEG502ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRMEPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk döneminde çocuğu tanımanın önemi, bu dönemde yaygın olarak kullanılan tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanılan farklı özellikteki ölçme materyallerini tanıma, çocuğu tanımaya ait farklı kültürdeki gelişimsel normların karşılaştırılması.
OOEG503OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİMDE YÖNETİMDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, "çocuğun doğasına" en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar. 
OOEG504ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ  ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERDR. BEGÜM ÇUBUKÇUOĞLU DEVRANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİErken çocukluk dönemi ile ilgili araştırmalarda kullanılan yöntem ve tekniklerin analizi, araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme, doküman ve örneklemlerden bilgi toplama tekniklerini belirleme. Araştırma önerisi hazırmala; Veri analizi, değerlendirmesi ve yorumlanması ile araştırma raporu oluşturmak.
OOEG505ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DANIŞMANLIĞIPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİErken çocukluk eğitimi programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve aile rehberliği hizmetleri.
OOEG506ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIK VE ESTETİK GELİŞİMİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİYaratıcılığın tanımı ve önemi, farklı yaş gruplarında yaratıcı düşünme ve estetik algının gelişimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve estetik duyarlılığı geliştirmeye ilişkin yaklaşım ve modeller, çocuklarda yaratıcı düşünme ve estetik algısının çeşitli etkinliklerle desteklenmesi.
OOEG598SEMİNER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZIYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİK 
PHYS521KLASİK MEKANİK I FİZİKNewton mekanik yasalarının gözden geçirilmesi. Dönen dünya
üzerinde partikül hareketi, merkezkaç ve Coriolis Kuvvetleri. Değişim tekniklerinin mekanik uygulaması, genelleştirilmiş koordinatlar.  Lagrange ve Hamilton sistemleri.  2-cisimli merkezi çekim kuvvetlerinde partikül hareketleri.  Hareketin dengesel analizi.  Katı cisimlerde atalet moment matrisleri, simetrik topaç hareketleri, Euler açıları ve dönme matrisleri.  Kanonik dönüşümler, Poisson braketleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ I FİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası.
Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS600DOKTORA TEZİ FİZİK 
PHYS622ELEKTROMAKNETİK TEORİ II FİZİKGörelilik ve Lorentz değişmezliği Özel Teorisi.
Maxwell denklemlerinin formülasyonu. Dönüşüm Elektrik kuralları ve hareket atında manyetik alanlar. Elektromanyetik dalgalar düzlem ve zaman, çok kutuplu genişleme harmonik akımlar.
 


PHYS652KUANTUM MEKANİK II FİZİKKesitini, optik teoremi, Born yaklaşımı, rezonans, S-matris saçılma "Çarpışma teorisi. Göreli kuantum mekaniği, Klein-Gordon denklemi, spinörleri, Dirac denklemi, göreli değişmezliği. İkinci Kuantizasyondan giriş.
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZİK 
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ 
PSYC501İLERİ İSTATİSTİKDR. DENIZ ATALARPSİKOLOJİ Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji alanında bilimsel yöntemin nasıl kullanıldığını göstermektir. Ders öğrencilerin istatistik yöntemlerinin içerisindeki istatistik teorileri ile ilgili bilgilerini ilerletmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler ileri düzey anlam çıkarıcı istatistik yöntemlerini uygulamayı öğrenecektir.
PSYC512GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARPSİKOLOJİ Bu derste çocuğun kişilik yapısı, kimlik gelişimi ve çocuk/ergenlerin psikolojik sorunları her bir gelişimsel döneme göre incelenecektir. Özel gereksinimli çocuklar da ayrıca ders kapsamında incelenecektir. 
PSYC526ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARPSİKOLOJİ Bu derste zorbalıkla ilişkili güncel konular biyopsikososyal bakış açısıyla ve bütüncül yaklaşımlarca incelenecektir. 
PSYC555SOSYAL GELİŞİMSEL ÖNYARGIDOÇ. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANPSİKOLOJİ Bu ders çocukluk döneminde sosyal gelişimsel önyargı ile ilgili teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Derse bağlı olarak, öğrenciler etnik kimlik gelişimi, etnik önyargı, sosyal ahlak gelişimi ve sosyal dışlanmayı inceleyeceklerdir. Son olarak ise önyargıyı azaltmak için geliştirilmiş metodlardan bilişsel müdahale, empati gelişimi, sosyalizasyon ve gruplarası temas kuramı incelenecektir.
PSYC575BİLİŞSEL NÖROBİLİMYRD. DOÇ. DR. ÇIĞIR KALFAOĞLUPSİKOLOJİ Bu dersin odaklarından bir tanesi EEG ve MRI gibi görüntüleme yöntemlerinin, sinirsel süreçlerin incelenmesinde nasıl kullanıldığıdır. Dersteki bir diğer odak ise, hafıza ve dikkat gibi korikal süreçleri mümkün kılan sinirsel mekanizmalarla ilgili literatürdeki bulgu ve tartışmaları öğrencilerle tanıştırmaktır. 
PSYC590STAJDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARPSİKOLOJİ Stajın amacı Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programındaki öğrencilere gelişim ile ilgili teorik bilgilerini pratik olarak uygulamaya geçirme imkânı sağlamaktır. Ayrıca bu staj öğrencilerin gündüz bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, eğitim kurumları, gençlik merkezleri, bakım evleri gibi farklı ortamlarda deneyimler kazanmalarına yardımcı olacaktır.
PSYC598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. İLMİYE SEÇER  Bu dersin amacı öğrencilerin sunum becerlerini geliştirmeye ve etik değerlere dayalı bilimsel araştırmalar yürütmesine yardımcı olmaktır.
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİDOÇ.DR. SİBEL DİNÇYÜREK, DOÇ.DR. YELİZ AKINTUĞ, YRD.DOÇ.DR. SERTAN KAĞAN, YRD.DOÇ.DR. GÜLEN UYGARER/PROF.DR. ALİM KAYAREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA502BİREYSEL PSİKOLOJİK  DANIŞMA UYGULAMASIYRD. DOÇ. DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKSüpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 25 oturum bireyle psikolojik danışma yapma.
RPDA504MESLEK DANIŞMANLIĞI VE UYGULAMASIDOÇ. DR. YELİZ AKINTUĞREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKKariyer danışma teknikleri ve becerileri kariyer ve kişilik değerlendirme araçlarının profillerini yorumlama, kariyer danışma teknik ve becerilerini ve ölçme sonuçlarını kariyer danışmaya uygulama.
RPDA506GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİYRD. DOÇ. DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu ders grupla psikolojik danışmanlıkta kullanılan ilke ve teknikler üzerine odaklanmaktadır.
RPDA598PDR SEMİNERİDOÇ. DR. SİBEL DİNÇYÜREK, DOÇ. DR. YELİZ AKINTUĞ, YRD. DOÇ. DR. SERTAN KAĞAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLEN UYGARER, PROF. DR. ALİM KAYAREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF501KAMU SPOTLARINDA KURAM VE UYGULAMA YRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders kamuoyu duyuru ve spotlarına ilişkin teorik yansımaları ve üretim aşamalarını içerir. Dersin önemli amaçlarından biri "insan hakları", "kadın hakları", "toplumsal cinsiyet ve eşitlik", "LGBT hakları", "ifade özgürlüğü", "çocuk hakları", "tüketicilik ve çevre", "hayvan hakları", "azınlıklar", "işgücü sömürüsü" gibi sosyal sorunların arasındaki ilişkiselliğe "ortak iyilik", "kamuoyu çıkarı", ve demokrasi açısından ışık tutmaktır. Ortak iyiye yönelik farklı konular işlenirken, kamuoyu duyuruları başlıca film biçiminde ancak diğer araçları dışlamadan yapılacaktır. Ders alternatifmedya'yı harekete geçirecek bir alternatif anlayıştan hareket edecektir.
RTVF502DİJİTAL VİDEO: ÖN HAZIRLIK, ARAŞTIRMA VE YAPIM YRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMÜretim sürecinin yolunda gitmesi için başarılı bir dijital hikâye anlatımı için üretim öncesi süreç ve planlama çok önemlidir. Bu ders katılımcıları temel üretim öncesi süreçlere odaklanarak üretime hazırlar. Alan araştırmasından ve gözlem ve görüşmeden senaryo üzerinde çalışmayı, kasting ile rolleri hazırlamayı, provayı, üretim öncesi süreç için ekibin ve aktörlerin hazırlanmasını içerir. Katılımcılar kendi seçtikleri senaryonun üretim öncesinde engelleri aşmayı öğrenir ve daha sonra bunu üretim aşamasına taşır. Önerilen okumalar, atölye çalışmaları, tartışmalar,  gösterimler, notlar ve dijital teknoloji kullanımı ile katılımcılar bir farkındalık ve dijital üretim medya içeriği üretme konusunda beceriler geliştirebileceklerdir.

RTVF508DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMIYRD. DOÇ. DR.YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMDijital hikâye anlatımı sanatı katılımcıların dijital medyayı ses ve görüntüyübirleştirerek hikâyeler yaratmak ve dünyayı ilginç, yaratıcı ve eleştirel bir gözle ya da dünyayı başka bir bakışla görmeyi teşvik edecek şekilde bir dijital video üretimi atölyesidir. Ders, nasıl düşünümsel bir süreç içinde hikâye anlatılacağı vurgusu ile "hikâyedöngüsü"nü kullanır. Ders, ses ve imgelem, hikâye yapısı, hikâyeyi kimin hangi çerçeve içinde, hangi hedef kitle için anlattığı sorularını yöneltir. Vurgu hikâyenin oluşumu, eleştirellik ve geri bildirim üzerinde olmakla beraber katılımcılar hangi yollarla bir fikri video formunda deneyimleyebilecekleri konusunda teşvik edilirler
RTVF519HABER ÜRETİMİ: DİJİTAL GAZETECİLİK VE SOSYAL MEDYA DR. ENGİN ALUÇDİJİTAL MEDYA VE FİLMHaber üretiminde sosyal medyanın oynadığı rol nedir? Sosyal hayatımızda yeni teknolojilerin bu yaygın doğasının ortaya çıkardığı temel etik, ahlaki ve yaratım problemleri nelerdir? Blogging, facebook, twitter ve benzeri dijital bilgi paylaşımı ve dolaşımı araçları baskın ve yaygın medyanın coğrafi alanına ne şekilde müdahale etmekte ya da onu şekillendirmektedir. Bu ders katılımcılara geleneksel ve yeni haber formatlarının kesiştiği noktada günlük haber programı yapma deneyimi olnağının sağlar.

RTVF599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikâye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir.


TOCE502FEMİNİST TEORİLER 2DOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.  Ayrıca ders 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır.
TOCE504FEMINIST METODOLOJILERIN UYGULANMASIPROF. DR. FATMA GUVEN LISANILERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir.
TOCE514CİNSİYET VE MEKANDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI'Feminism', teorik bir çerçeve olarak 'toplumsal cinsiyet'i, cinsiyet farklılıklarının anlamları ve onların sosyal ve fiziksel dünyada kabul gören geçerlilikleri üzerinde yeniden düşünmeye yardımcı olan bir araç olarak ele alır. Cinsiyet kimlikleri, aktörlerin cinsiyeti, sosyal sınıf, geçim sağlama ve aile statülerine bağlı olarak değişen rollerinde ve bunların mekânın kullanılması ve biçimlenmesindeki etkilerinde ortaya çıkar. Bu bakış açısıyla kadının, kullanıcı, ev kadını, araştırmacı ve tasarımcı rolünün anlaşılması,  onun fiziksel çevrenin üretilmesi, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi süreçlerinde birçok yönüyle erkeğinkinden farklı olan yaklaşımına açıklık getirir ve aynı zamanda 'toplumsal cinsiyet' bakış açısıyla tanımlanan mekânın bu sosyal yönü,  kullanıcı aktivite ve davranışlarını en az onun fiziksel yönü kadar etkiler.  Bu noktadan hareketle cinsiyet kimlikleri, rolleri ve mekân arasında oluşan bu karşılıklı etkileşim dersin temel yaklaşımını oluşturur.
TOCE598SEMİNERDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
TOUR500MASTER TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet  özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
 incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
 ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABIB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası  Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan   Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini  anlatmaktır. Ayrıca  öğrenciler  teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak  finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında  vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
TOUR509ULUSLARARASI AĞIRLAMA VE TURİZM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ  KONULARDOÇ. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı,  turizm sektörüyle ilgili anahtar çağdaş konuları  belirlemek analiz etmektir. Dersin içeriği kapsamında bu sektörler için önemli sayılan konular üzerinde durulacaktır.  Bugün turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı fırsatları ve süregelen tehditler vurgulanacak ve sözkonusu küresel eğilimler, büyük hükümet gündemleri, politika değişiklikleri ya da yönetim stratejilerindeki değişikliklere yer verilecektir. 
TOUR512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı, öğrencilere modern Yiyecek İçecek Yönetimi konusunda uzmanlaşmış ve ileri teori sağlamaktır. Gıda tedarikinde bir işletmenin yönetiminde yeni stratejik sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğer başarıyla yönetilirse etkinlik ve etkililiği artırmaya yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrencilerin farkındalığını artıracaktır. Öğrenciler ayrıca, - sözlü ve yazılı, problem çözme, kişilerarası öğrenme (kaynakların kullanımı) öğrenme ve grup çalışması da dahil olmak üzere bir dizi temel (veya devredilebilir) beceriler geliştirmeye teşvik edilecektir.
TOUR598 SEMİNERYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR600DOKTORA TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.  Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.   
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIDOÇ. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR606HİZMET ENDÜSTRİSİNDE KALİTE YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders  servis endüstrisindeki kalite yönetimini anlamalarına yardımcı olacaktır.Kalite ve performans mükemmellik kavramları, kalite devrimi ve kalite yönetimi tarihçesi önemi ele alınacaktır.Kalite Yönetim Sistemi standartları ISO900, ISO9001, ISO14000, HACCCP, CE  işlenecektir.Hizmet kalitesi, kaliteli ekip çalışması, güçlendirme, motivasyon, müşteri önemi ve ölçüm hizmet kalitesi tasarımı bu derste ele alınacaktır.
TOUR607HİZMET ENDÜSTRİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİDERLİKPROF. DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu  dersin amacı öğrencilere  sistematik ve stratejik açılardan insan kaynakları
yönetimini anlamalarına  yardımcı olmaktır.Temel iş analizleri  yapma , işe başvurma,
işde aranan nitelikleri  anlama ve bunlarla beraber insan kaynakları yönetim
sistemlerini örneğin işe alma, performans yönetimi, değerlendirme, vb.. 
fonksiyonları açıklamak dersin hedefleri arasındadır.
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR611KONAKLAMA VE HİZMET ENDÜSTRİSİNDE REKABET STRATEJİLERİPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacıstratejik yönetim içerisinde yer alan işletmelerin  iç ve dış çevreleri
arasında bir köprü kurmaya çalışan  teorik ve pratik  araştırmaları öğrencilere
aktarmaktır.Bu ders disiplinler arası bir  yaklaşımı takip etmketedir.  Özellikle Rekabet
etme gücü ile ilgili  literatur taraması yapılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına
 yardımcı olunması hedeflenmektedir
TOUR625GÜNCEL TURİZM KONULARIPROF. DR. HABIB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencileri  turizmin sosyal bilimler bağlamında farklı  disiplinler multidisipliner bir yaklaşım olarak öğrenmelerinin mümkün olduğunu ve bilginin sınırlarını genişletmeye yönelik  olarak katkıda bulunmak ve teşvik etmektir 
TOUR698 SEMİNERYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TUIS501TURIZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERINDE STRATEJIK YÖNETIMDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS511TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, özellikle bireysel ve grup düzeylerinde otelcilik örgütlerinde ve hizmet sektörlerinde insan davranışını incelemektir. Ders süresince İletişim becerileri geliştirmek amacıyla örgütsel davranış kavramlarına ağırlık verilecektir. Ders ayrıca kişilerarası ve grup davranışları ile bu davranışların dinamik ve etkileri, örgütsel iklim ve örgütsel davranış ilişkisi, çatışma ve yapısal tasarımın örgütsel davranış üzerindeki etkilerini kullanmak suretiyle öğrencinin algısını genişletmeyi hedeflemektedir. Dersin insan kaynakları yönetimi bölümünde ise, insan kaynakları planlaması, istihdam, çalışan seçimi, işe alıştırma ve yerleştirme, eğitim, kariyer planlama, verim değerlendirmesi, ücret yönetimi, motivasyon ve stres yönetimi gibi konulara yoğunlaşılacaktır.
TUIS512TURIZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERINDE PAZARLAMA YÖNETIMIYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders öğrencilere pazarlama çevresi, pazarlama karması bileşenleri, pazar bölümlendirme ve planlama ile kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders turizm ve otelcilik sektöründe geliştirme, değerlendirme, pazarlama yönetiminin uygulanması ile ilgilidir. Derste ayrıca kavramlar, kuramlar, analitik prosedürler, teknikler ve çeşitli modeller derinlemesine analiz edilecektir.
TUIS513ETKİNLİK VE KONFERANS YÖNETİMİDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı öğrencilere konferans, toplantı ve özel etkinlikler ile bu etkinliklerin turizm üzerindeki etkilerini öğretmektir. İş seyahati, planlama ve pazarlama etkinliklerinin yapısı, organizasyonu, farklı eğilimler ve önemi etkinlikler analiz edilecektir. Yerel, ulusal ve uluslararası örnek olaylar ders kapsamında incelenecektir.
TUIS516ULUSLARARASI OTEL YÖNETİMİDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, uluslararası otel operasyonları ve yönetimi kapsamında yeni eğilim ve gelişmeleri öğrenecekler ve seyahat, turizm ve otelcilikteki gelişimini etkileyen uluslararası politikaları keşfedeceklerdir. Ders boyunca küresel dağıtım sistemlerinde yeni eğilimler, sürdürülebilir kalkınma, yeni oteller ve ürünleri ile tüketici demografik yapıları, otel yatırımları ve yönetimi açısından gelişmekte olan ülkelere odaklanılacaktır.
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme
yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca
çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.
TUIS524TURİZM YATIRIM PROJELERİ ANALİZİÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİÖğrencilere, fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde, yatırım kararı alınmasında dikkate alınacak ölçütlerin sektör
önceliklerine göre öğretilmesi ve finansman seçeneklerine ilişkin uygulamalı bilgilerin verilmesidir.
Turizm Yatırımı ve Projesi Kavramı, Türleri ve Özellikleri / Uygulanan Teşvikler / Ekonomik ve Finansal Yönden Proje Geliştirme / Turizm
Yatırım Projelerinin Ekonomik Yapılabilirliğinin Analizi / Örnek Proje Çalışması
TURK500YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIÖgrenciye danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında, Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde, alanıyla ilgili araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir çalışma denemesi yaptırılır.
TURK504ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI15-18. yüzyıllar arası divan şiirindeki dil ve üslûp gelişimini ve farklılaşmasını, bu dönemleri karakterize eden metinler aracılığıyla izlemektir. Bu amaçla önce divan şiirinin estetik anlayışı üzerinde durulacak, daha sonra söz konusu dönemlere ait orijinal metinlerin çevriyazıları yapılacak, bu metinler günümüz Türkçesiyle düzyazıya çevrilecek ve metinlerde yer alan edebî sanatlar da dikkate alınarak açıklanacaktır.
TURK5161950`DEN GÜNÜMÜZE TÜRK ROMAN VE ÖYKÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1920'li yıllardan 1950'ye kadar onar yıllık dönemler halinde Türkiye'de roman ve öyküdeki gelişmeler üzerinde durulması, her dönemdeki yazarlardan, o yazarların yazdıkları türe ilişkin anlayışlarından, başlıca yapıtlarından söz edilmesi ve seçilecek birkaç roman/öyknün ayrıntılarıyla incelenmesi.
TURK519BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBIYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yaşamın her alanına yayılmaya başlayan Batılılaşma hareketinin edebiyata etkisinin ele alınması, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı ve Milli Edebiyat ile ilgili tarihçelerin verilmesi; bu dönemlerin şiirde, romanda, öyküde, tiyatroda ve öteki yazın türlerindeki önemli temsilcilerinden söz edilmesi.
TURK521SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDilin kullanım boyutunun vurgulanarak tümce sınırlarının ötesindeki 'anlam' ve 'bağlam' kavramları üzerinde durulması, 'yapı' ve 'işlev' olgularının bir arada tartışılması, bu olguların 'söylem' ve 'metin' kavramları bakımından değerlerinin anlatılması. Bağlaşıklık (cohesion), bağdaşıklık (coherence) bağıntı (relevance), sezdirim (implication), deyiş (style) gibi söyleme ilişkin kavramların Türkçenin farklı kullanım alanlarına ilşkin metinler çerçevesinde ele alınması ve öğrencilerin uygulamalı çalışmalara özendirilmesi.
TURK598SEMİNER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITürk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bir konu seçip araştırma, inceleme; bulguları ve varılan sonucu grup ortamında tartışma; çalışmayı yazılı olarak dersin sorumlusu hocaya sunma.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II KENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve
kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ KENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ SORUNLAR KENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte;
kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor.
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARI KENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları
 (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES515KENTSEL ÇALIŞMALARDA TIPO-MORFOLOJİK ANALİZLERYRD. DOÇ. DR.NEVTER ZAFER CÖMERTKENTSEL TASARIM Ders, eleştirel bakış açısı ile, kent mekanlarının  tipomorfolojik  yapısının  öğretilmesini hedefler. Kentsel mekan ve mimari arasındaki elemanlar ve bileşenler ile ilişki kurar. Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri; bu alandaki kaynakların kullanılması, şehir peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi , arazi ve bina kullanımları, bina tipolojileri, sokak örüntüleri vb.gibi ana kavramlar ile analiz yapılarak kentlerin tipomorfolojilerinin analitik çözümlenmesini amaçlar.
UDES598SEMİNER KENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
UDES599DÖNEM PROJESİ   
VACD502ATÖLYE ÇALIŞMASI IIDOÇ. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, bir öğretim üyesinin denetiminde öğrencinin yüksek lisans projesine yönelik araştırma problemini çözücü bir sanat ve tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Ders, proje konusunun seçimi ve üzerinde tartışılması, atölye çalışmaları, ön projenin sunumu ve fakülte öğretim üyelerince değerlendirilmesi şeklinde yürütülecektir.
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESİUZMAN OROD PEYKANFAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak "Güzel" ve "Yüce" Kavramları, Sanatın "Hakikat İçeriği" Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEOVASVİ ÇİFTÇİOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD512DİSİPLİNLERARASI MEDYA UYGULAMALARI YRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu keşif dersi, 2-D, 3-D, video oyunları, video tasarımı, yayın, görsel efekt, mimari görüntüleme, online veya interaktif prodüksiyonlarda interaktif içerik kullanımı için alternatif teknikler sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler atmosfer efektleri, doğal efektler, duman, patlama gibi görsel efektler yaratma ve üretme konusunu da öğrenme şansı yakalayacaklardır.
VACD514GÖRSEL İLETEŞİM VE SOSYAL MEDYAYRD. DOÇ. DR. AYSU ARSOY GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, sosyal medya ve ilişkili terminolojileri görsel iletişim alanında tanımlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sosyal medya ve    ağların yararları ve engelleri de konular ıçerisinde ele alınacaktır. Etkileşimli diyalog için sosyal medya araçları, güncel yönelimler ve uygulamalar çerçevesinde örnek olaylar ve araştırmalarla irdelenecektir.
VACD599DÖNEM PROJESİDOÇ. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLU, YRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKAN GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT503YÖNETİM EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUİŞLETMEBu ders,  işletme ve ekonomi alanında eğitim alan yüksek lisans öğrencilere yönetim ekonomisi biliminin temel  kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle yönetim ekonomisinin ilgilendiği alanlar, talep ve esneklikler, karar vermede maliyet analizleri ile üretim konuları irdelenecektir.
YONT524STRATEJİK YÖNETİM İŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. FATMA G. LİSANİLERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
YONT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır