Skip Navigation LinksCourses

Dersler (2019 - 2020 Güz Dönemi)

DERS KODUDERSİN ADIDERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANIÖNEREN  BÖLÜM/PROGRAMKISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. İLHAN DALCIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500TEZ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYE MİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
 Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla  lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders,  interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH512MEKANSAL OKUMALARPROF. DR. RESMİYE ALPAR ATUNMİMARLIKBu derste, binalardan, mahallelere ve kentlere farklı ölçeklerdeki mekanları anlamaya yönelik farklı kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders kapsamı 3 farklı bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, bu yaklaşımlara yönelik teorik çerçeve sunulurken, ikinci bölümde bu yaklaşımların kendi özel metod ve teknikleri sunulacaktır.İkinci bölümde sunulacak metodolar gözlemler, anketler, görsel kayıtlar, ve biliş haritaları gibi kullanıcı algı ve davranışlarına yönelik yaklaşımların yanısıra, mekanın kendi geometrisi ve topolojik özelliklerini okumaya yönelik space syntax /mekan dizimi gibi metodları da içerecektir. Dersin son bölümünde ise, öğrenciler, farklı ölçeklerde seçilmiş örneklemler üzerinden öğrendikleri metodolojileri birebir uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilerin bu ders kapsamında öğrendikleri metodları kendi yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanmaları beklenmektedir.
ARCH520YEREL MİMARİNİN KURAM VE FELSEFESİPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİ MİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak   mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ II MİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi.
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır.
ARCH534TEKTONİK TEORİSİYRD. DOÇ. DR. ÖZNEM ŞAHALİ KOVANCIMİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme), teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger’in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele alınacaktır. Tektonik teorisi Alberti (linaments), Palladio (oranlar), Karl Botticher (kernform, kunstform), Gottfried Semper (streotomics ve tectonics), Eduard Sekler (atektonik), Kenneth Frampton (konstrüksiyonun ontolojisi), Juhanni Pallasmaa (haptisite) and Gevork Hartoonian’s (laik bir tektoniğe doğru) üzerine çalışılması ile kapsanacaktır. Tektoniğin metafizik anlamları Martin Heidegger ve Gaston Bachelard’ın felsefelerinden yararlanarak ele alınacaktır. Bu Semper’in Carribean hut çiziminden yararlanarak yapılacaktır. Tüm bu kavramlar çağdaş mimari tektoniğe öncelikle Carlo Scarpa, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Louis Kahn’ın mimarileri aracılığı ile uyarlanacaktır. Öğrencilerden daha güncel bir mimarlık örenğini sınıfta tartışmaları da istenecektir.
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİPROF. DR. MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır.
ARCH552MİMARİ KORUMADA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARDOÇ. DR.EGE ULUCA TÜMERMİMARLIKMimari korumada çağdaş yaklaşımlar, kuramsal bağlamda, farklı örnekler üzerinden irdelenecektir. Çeşitli ülkelerde farklı örnekler gösteren tarihi yapılardaki mimari tasarım eğilimleri ile ilgili seçilmiş temalar koruma kuramı bağlamında incelenecek ve tartışılacaktır.
ARCH553SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMLERYRD.DOÇ. DR. BADIOSSADAT HASSANPOURMİMARLIKSürdürülebilirlik kavramı, bölgesel, ilçe ve mimari ölçekte yerel sürdürülebilir kalkınma; çeşitli ölçeklerde çeşitli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma örnekleri; barınma ortamlarının sürdürülebilirliğini: yerel toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konuları; ekolojik sitesi tasarımı konularında : yer ve arazi tasarım iklim ve duygusu ile yoğunluk, bağlam, arazi kullanımı, ulaşım, tasarım.
ARCH556TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE TASARIMPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün amacı, korumanın konsept ve uygulama zeminleri üzerinden (teori ve pratik) öğrencilere bir takdim sunmaktır. Ders kapsamında öğrencilere, prensipler (genel görüşler, çalışma sırasında dikkate alınacak evrensel ölçektekiler), standartlar (ölçülebilir hedefler, yerel/ bölgesel ölçektekiler), ve önerilen uygulamalar ( gerekli eylemler veya aktiviteler, yerel ölçekli olanlar) uygulanan prensip ve standartların karşılanması hakkında bilgi sağlanacaktır. Bunun yanında, tarihi çevrelerde tasarıma yönelik yaklaşım ve prensipler üzerinde durulacaktır. Bu modülün başarıyla tamamlanması için, tüm öğrencilerin, tarihi binaların korumasına yönelik yaklaşımlar, koruma planlaması ve süreci, tarihi çevrelerde tasarım becerilerini geliştirmelerinin yanısıra; tarihi alanların koruması, korumanın uluslararası kabul gören prensipleri, korumanın teorik ve fikirsel çerçevesi, koruma kararlarının uygulama çerçeveleri, tarihi bölgelerin yeniden canlandırılması konularında bilgi edinmeleri beklenmektedir.
ARCH558KENTSELLEŞME POLİTİKALARIYRD. DOÇ. DR. PINAR ULUCAYMİMARLIKDers, ekonomik, politik ve sosyal etmenlerin AB ülkelerindeki farklı mekansal oluşumları nasıl etkilediğini inceler.
ARCH562KENTSEL SOSYOLOJİYE GİRİŞPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH567KONUT ÜZERİNE YAYGIN ÇALIŞMALAR IPROF. DR. HIFSİYE PULHAN, DOÇ. DR. T. ULUSU URAZMİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir.
ARCH572İNSAN VE FİZİKSEL ÇEVRE ETKİLEŞİMLERİYRD. DOÇ. DR. POLAT HANÇERMİMARLIKÖğrencilere, çeşitli disiplinlerden gelen insanlarla ve fiziksel çevre problemleri, ısı, nem, ışık, ses, yangın vb. ilişkileri hakkında fikir vermek.
ARCH573MİMARLIKTA KİMLİKPROF. DR. MUKADDES POLAYMİMARLIKBu ders, mimarlık ve kimlik arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır. Kent, kentsel mekân, bina ve iç mekânlarda, kimlik bileşenleri tartışılmaktadır. İlk olarak, insan ve çevre / mekan ilişkileri, algı ve imaj hakkında teorik bilgiler verilmektedir, çünkü bu konular mekan algısı ile güçlü bir bağlantıya sahiptir. Daha sonra, mekânların kimliklerinin farklı ölçeklerde (şehir, kentsel mekan, bina ve iç mekan) değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca, bu ders kapsamında öğrenciler, araştırma yetenekleri ve problem çözme kapasitelerini geliştirmek amacı ile kimlik konularında araştırma yapmaya teşvik edilmektedir.
ARCH576TARİHİ YAPILARIN YENİDEN KULLANIMIPROF. DR. BESER OKTAY VEHBİMİMARLIK 
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞIYRD. DOÇ. DR. HARUN SEVINCMİMARLIKKonuya giriş. Pasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri. 
ARCH580TASARIMDA ÜSLUP VE AKIMLARYRD. DOÇ. DR. NAZİFE ÖZAYMİMARLIKBu dersin amacı, 20. yy’ın başından günümüze gelene kadar etkili olan tasarım üslüpları/akımlarını tartışmaktır. Tasarım üslüpları, tarihin hiçbir döneminde rastlantısal olarak ortaya çıkmamıştır. Akımlar genel olarak belli bir döneme ait sosyo-kültürel, politik, ekonomik ve teknolojik anlayışın, fikir, sanat ve tasarıma yansıması olarak kendini göstermektedir. Bu anlayış, tasarımda kullanılan teknik, form, malzeme ve çevresel faktörlerin ele alınış yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. 
ARCH598SEMİNER MİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZİ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH613YAPILAŞMIŞ ÇEVREDE ANLAM VE İŞLEVDOÇ. DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders yapıların görüntüsü arkasındaki anlamın araştırılmasını hedefler. Bu dersin temel amacı, yapılı çevrenin nasıl okunabileceği ve yorumlanabileceğini örnekleyen farklı kavramsal/ kuramsal çerçeveleri ortaya koymaktır.
ARCH622DOĞU MİMARİ VE SANATINDA BATILILAŞMADOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKDersin amacı 18. ve 19. yüzyıllarda değişime uğrayan Doğu mimarisi ve sanatını irdelemektir. Osmanlı Türkiyesi, Mısır, İran, Hindistan ve Uzak Doğu ülkeleri gibi pek çok Doğu ülkesi Ortaçağ’dan itibaren kendi kültür ve dini inançları ile ilgili kuramlar çerçevesinde Ortaçağ’dan itibaren oluşturdukları mimari ve sanatları 16 ve 17. yüzyıllara kadar yükselme gösterirse de 18. ve 19. yüzyılllarda artan diplomatik ve ticari ilişkiler sonucu özgün kimliğini yitirir.  Endüstri devrimi sonucu Batı ülkelerinde üretilen endüstriyel ürünlere yeni pazarlar aramak amacı ile Avrupa’da düzenlenen uluslararası fuar ve sergilerin de Doğu ülkelerinin saray ve diğer binalarının mimari ve dekorasyonunda batı üslubunun benimsenmesinde önemli rolleri olur. Doğulu hükümdarlar adeta birbirleri ile rekabet edercesine bu yeni akıma ayak uydurup, saraylarında pek çok batılı mimar, sanatçı ve tasarımcıyı himaye etmeleri sonucu Türkiye’sinde, Mısır, İran ve Hindistan’da benzer usluplar ortaya çıkar. Doğu ülkelerinde bu moda hala daha devam etmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerin farklı ülkelerden seçecekleri yapıları kuramsal boyutta ve karşılaştırmalı analiz yöntemi irdeleyerek araştırma ve yazım yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 
ARCH632KONSTRUKSİYONUN ONTOLOJİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKOntoloji, etik, politika, bilgi teorisi, metafizik kavramları; Tektonik, sanat ve teknoloji kavramlarının ontoloji ile ilişkisi; Ontolojik / Skenografik; Strüktür ve süsleme; Ontolojik varoluş ve öteki - Diyalektik imaj: içerisi- dışarısı, üretici - kullanıcı, çokluk- birlik, mobilite- güvenlik; Objektivite / Subjektivite / Ruhsallık- Profesyonel objektivite; Zaman, hafıza ve maddesellik; Madde- form (beden- akıl); Aura ve sanatin mekanizasyonu; Dinamik imaj: çekinik dil; Sınır ve sonsuzluk; Tasarım ve teknolojideki otonomi; Gerçek, hakikat, bilgi, zaman.  
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları)  üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH698SEMİNER MİMARLIK 
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MİMARLIK 
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. NESRİN ÖZATAÇBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon  gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSZaman serisi ve çapraz-sectional ekonometrisine giriş; regresyon modelleri, problemler ve çözümleri, ekonometri ve istatistikte hipotez testler, anket araştırmaları ve veri analizi yanında durağan, causality ve co-integration konularının yanı sıra; EVIEWS ve SPSS ekonometrik paketlerin uygulamalarını içermektedir.
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler. 
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI BESLENME VE DİYETETİK 
BESD502İLERİ BESLENME-IPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku  miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. İRFAN EROLBESLENME VE DİYETETİKBeslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri,  insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509WEIGHT CONTROL AND EATING DISORDERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi)  ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD513ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMEYRD. DOÇ. DR.SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKMalnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaları içermektedir. Enteral-Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında yeni bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD600DOKTORA TEZİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD602BESLENME VE IMMUN SİSTEMPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasınıı amaçlar.Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretilir.
BESD604BESLENME VE GENETİKPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar. 
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar. 
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.  
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARYRD. DOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNER BESLENME VE DİYETETİK 
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BESLENME VE DİYETETİK 
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course covers eukaryotic gene expression and regulation in detail, as well as eukaryotic cellular processes. Genome, transcriptome and proteome level information are discussed, as well as epigenomics. In particular, human genome is detailed. Relevant ethical, legal and social issues are discussed.
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİPROF. DR. GAMZE BAŞBÜLBÜLMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course introduces the basic concepts of biotechnology. The history, development and current applications of biotechnological products are outlined and serve as the basis for the elective courses.
BIOL503GENOM DÜZENLEME VE GEN TERAPİSİPROF. DR. BAHAR TANERİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİGenetic engineering, new techniques in gene and genome editing, and the relevant technology are covered. The latest developments in the field are reviewed and the potential for future applications are discussed.
BIOL507TANI VE TEDAVİDE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARI MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİIn this course, the development and advances in the biotechnological tools in disease diagnosis and disease treatment are discussed. The protein based biological products as well as nucleic acid, cell and tissue based biological products are covered in further detail and contrasted.
BIOL509ASİSTE ÜREME TEKNOLOJİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİIn this course, the historical changes in reproductive medicine and developments in assisted reproductive technologies are discussed. The advances in reproductive technologies and latest discoveries are analyzed. In addition, preimplantation genetic diagnosis/screen methods are reviewed.
BIOL599DÖNEM PROJESİ MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThe student will prepare a semester project on a selected topic.
BNKA502FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. BİLGE ÖNEYBANKACILIK VE FİNANSDers, modern finansal teori ve uygulamaları içeren birincil konular analiz edilmesi ve şirket uygulamaları ve değer yaratma ve hissedarların karlarını maksimize etme konuları baz alınacaktır.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARPROF. DR. BİLGE ÖNEYBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
CHEM500YÜKSEK LİSANS TESİ KİMYA 
CHEM507FİZİKSEL KİMYADA ÖZEL KONULARPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYATermodinamik , Materyal Denge , Faz dengesi, Çözümler , Reaksiyon tepkime hızının Teorileri ,  kinetik ve mekanizmaları, Ulaştırma özellikleri. 
CHEM538BİYOMEDİKAL POLİMER TASARIMIPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYABiyomedikal, biyopolimer, biyostabil polimerler, biyo-bozunabilir polimerler, biyo-uyumlu polimerler, biyomedikal polimerler, biyo-bozunabilir polimerler, biyo-polimer içinde; polyesterler, poliüretanlar, polikarbonatlar, polyphosphoesters, polifosfazenler, proteinler, poli (amino asitler), polisakaritler, uyarıcı yanıt veren biyopolimerler; tepki veren sıcaklık, pH duyarlı polimerler, ışığa cevap, redoks duyarlı polimerler ve diğerleri, antibakteriyel polimerler, doku mühendisliği sistemi, ilaç verme sistemleri, gen iletim sistemleri; Bu sistemlerde polimerlerin fiziksel ve kimyasal gereksinimleri. 
CHEM545ANALİTİK KİMYANIN ESASLARIYRD. DOÇ. DR. MEHMET GARİPKİMYAKlasik ve modern analitik kimyanın teorik ve pratik temelleri ve örnekleme, kalite kontrol/güvence ve kemometriklerin rolü. Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari. Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis
 buyuk-l  acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
CHEM589ORGANİK KİMYADA UYARILMIS HALLER-IPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAGiriş ve temel prensibler.Uyarılmış haller; Prodüksiyon ve zaman bağlantısız özellikler. Uyarılmış haller; zaman bağımlı olay.Uyarılmış seviyenin giderilmesi. 
CHEM591ORGANİK REAKSİYON MEKANİZMALARIPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAOrganik Bileşiklerin Yapısı ve Stabilitesi. Bronsted Asitliği ve Bazlığı. Kinetik ve Termodinamik. Mekanizma Çizimine Başlarken. Genel Dönüşüm Sınıfları. Mekanizma Sınıfları. C (sp3) -X sigma Bonolarında Yer Değiştirme ve Eliminasyon. Elektrofilik pi bağlarına nükleofillerin eklenmesi. C (sp2) -X sigma Bonolarında yer değiştirme. C (sp3) -X sigma Bonolarında Yer Değiştirme ve Eliminasyon. Taban Destekli Düzenleme. İki Aşamalı Reaksiyon. Karbokatyonlar. C (sp3) -X'de İkame ve Beta Eliminasyon Reaksiyonları. Nükleofilik C = C pi Bonolara Elektrofilik Katılma. Nükleofilik C'deki değişme C = C pi Bonds. Elektrofilik pi Bonolarda Nükleofilik İlave ve Sübstitüsyon.
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM600DOKTORA TEZİ KİMYA 
CHEM698SEMİNER KİMYA 
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI KİMYA 
CHES500TEZ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMA KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar. 
CHES503KORUMA FELSEFE VE TEORİSİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. ‘Kültürel Miras’ konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır.
CHES504KORUMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders tarihi alan korumanın yasal ve idari boyutunu tarihi gelişim ve kent planlamanın bir parçası olarak anlatır. Bu derste öğrenciler alan koruma ile ilgili temel kavramlar, elemanlar ve prensipler yanında farklı metotları tartışırlar. Uluslararası dökümanlar tartışılarak alan koruma konusunda uluslararası norm, standartlar, problemler, bazı ülkelerdeki (İngiltere, İtalya, Fransa) idari ve yasal gelişmeler ve süreçleri, koruma planlaması konusundaki mevcut araçları öğrenirler. Tarihi ve kırsal alan korunması, farklı örnekler üzerinden, çeşitli çalışmalar ve yaklaşımlar (bütünleşik koruma, soylulaştırma, kentsel ek, yenileme) incelenerek, günümüzdeki eğilimler, baskılar ve tehditler üzerinden tartışılacaktır. Tarihi alanların farklı karakterlerini göz önünde tutarak, kavram, sorun ve problemlerini kavramaları ve bunları yasal süreç ve araçlarla çözümlemeleri için beceri kazanmaları beklenmektedir. 
CHES505KENTSEL ÖLÇEKTE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye çalışması son yüzyılda eşi benzeri görülmemiş olan kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde etkileyen kentsel çevre gelişimi gerçeğine karşılık vermek üzere tasarlanmıştır. Bu ana fikirden yola çıkarak, kentsel planlama çerçevesinde tarihi şehir ve sitlerin korunması yarım yüzyıldır araştırılan bir konumdayken, bu koruma çabalarının bugün için kentsel tasarıma iyice entegre olmuş durumda olduğu ortaya konmaktadır. Direk olarak tarihi kentsel çevredeki muhafazayı etkileyen, dünya genelinde var olan hızlı kentsel büyüme; yoğunlaşma; uygunsuz modern müdahale; kentsel dönüşüm ve değişimleri konuları ders kapsamında tanımlanacaktır. Kentsel koruma atölye çalışması, anlaşılma döngüsü, tespit etmeyi göz önünde bulundurmakta, yerin önemini tanıtmakta, ve istisnai olarak karar verici mercilerin, bölge sakinlerinin ve kullanıcılarının paylaşılan sorumluluklarını vurgulamaktadır.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜME KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir.
CHES598SEMİNER KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL550GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULARPROF. DR. ZALİHE SEZAİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİSon geoteknik mühendisliği konularına giriş. Yarı doygun zemin mekaniğine giriş. Problemli zeminler ve zemin iyileştirme metodları: ön yükleme, kum drenler, taş kolonlar, yumuşak zeminler ve bunların iyileştirme metodları, kabaran zeminlerdeki temel uygulamaları.  Geoteknik deprem mühendisliği: Sismik dalgalar ve zemin büyütmesi, sıvılaşma ve iyileştirme yöntemleri. Geo-çevresel konular: katı atık depoları ve toprak kirliliği. 
CIVL577BİNALARIN SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİDOÇ. DR. MAHMOOD HOSSEINIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİSismik performans hedefleri ve yönetmelik tasarım kriterleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan analiz yöntemleri. Mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesi yöntemleri. Binaların deprem performansını etkileyen faktörler. Bina stoğunun değerlendirilmesi yöntemleri. Hasar tahminleri.
CIVL586KİMYASAL BETON KATKILARIPROF. DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÇimento için kullanılan kimyasal katkıların sınıflandırılması. Betonda su azaltıcı katkılar. Hava katkıları. Taze betonun pompalanmasını kolaylaştırıcı katkılar. Geçirimsizlik artırıcı katkılar. Harç plastikleştirici ve superakışkanlaştırıcı katkılar. Priz hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. Polimer katlılı betonlar ve yeni nesil katkılar
CIVL598SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL600DOKTORA TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL698SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE500MASTER TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE534OTOMATİK TÜMDEN GELİMDOÇ. DR. ZEKİ BAYRAMBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİDersin konusu birinci derece yüklem mantığında teoremlerin otomatik (ve mekanik) ispatıdır. Önermeler mantığı, yüklem mantığı ve ispat yöntemlerine giriş. Herbrand teoremi. Prolog programlama dilinin temeli yönüyle çözünürlük prensibinin çeşitli biçimleri. Denklemsel mantıkta paramodülasyon, terim yazma sistemleri ve e-ünifikasyon. Otomatik akıl Uygulamaları
CMPE543RASGELELEŞTİRİLMİŞ ALGORİTMALARPROF. DR. DOĞU ARİFLERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİOlasılıksal analizin temel araçları ve bu araçların modern bilgisayar bilimi ve mühendisliğinde rasgele süreçler ve algoritmaların davranışını anlamak için uygulaması. Konular: momentler ve sapmalar, sınırlar, rasgele çizgeler, olasılıksal yöntem, Markov zincirleri ve rasgele yürüyüşler, entropi, Monte Carlo yöntemi, Markov zincirlerinin bağlaşımları, martingaleler, ikişerli bağımsızlık ve evrensel özütleme.
CMPE552VERİTABANI VE KÜTÜK GÜVENLİĞİDOÇ. DR. ALEXANDER CHEFRANOVBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÇok düzeyli güvenlik, güvenlik aşamaları, güvenilirlik
CMPE574BİYOMETRİDOÇ. DR. ÖNSEN TOYGARBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİKişi tanıma, biyometrik sistem modülleri, biyometrik işlevler, doğrulama ve tanıma
CMPE581ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ MODELLEMESİPROF. DR. H. IŞIK AYBAYBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÇokluortam bilgisinin sayısal gösterimi, çoklu ortam cihazları ve sistem mimarileri, etkileşimli ve dağıtık çoklu ortam sistemleri
CMPE598SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE600DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE698SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
COMM500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMYRD. DOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇ    İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARI İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970’lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
COMM523İLETİŞİMİN SIYASAL EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. BARUCK OPIYOİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBilgi ve iletişim toplumlarında ortaya çıkan farklı konuları hem tarihi hem de güzel siyasal ekonomi kuramlarını içermektedir. Aynı zamanda küreselleşme çerçevesinde medya endüstrilerinde mülkiyet ve kontrol politika yapımı, ulus devletin rolü, üretim, kültürel varlıkların yayılması ve sergilenmesi, kamusal alan, demokrasi, iletişim teknolojileri ve endüstrileri ile ilgili konuları içermektedir. 
COMM532MEDYAYI ANLAMAK İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim ve medya çalışmalarında ma öğrencilerinin (yazılı ve görsel medya dahil) değişik kültürel metinleri eleştirel olarak okuyabilecekleri akademik becerilere gereksinimleri bulunmaktadır. Hemegonik karşıtı metiınlere yaklaşmada, analiz etmede gereken kurumsal bilgiyi sağlayarak bu ders öğrencilerin iletişim çalışmaları alanında “olayları” farklı bir gözle görme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yaparak be ders metin analizinde farklı yaklaşımları ve tüm kültürel metinleri ve pratik diğer metinler gibi okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk bölümü Michel Foucault, Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau, Jacques Derride gibi bağlam kuramına katkıda bulunan son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuramcı ve filozofların eserlerine genel bir bakış sağlayacaktır. Dersin ikinci bölümünde kültürel çalışmalar alanındaki bilim adamlarının araştırma-eserlerinin değerlendirilmesi bulunacaktır.
COMM537TÜKETİM ARZULARIDOÇ. DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIIt has become a commonplace of media studies that commercial bradcasting functions as a delivery system for advertising. From this perspective, media systems are engaged in a continuous incitement to consume. On the other hand, such claims are self-evident, but throughout the tewentieth century and into the twenty-first sociologists, anthropologists and media theorists have engaged in a vigorous debate about the nature of consumption. What are the effects of commodity forms and what kinds of need or desire does consumption satisfy? Focusing on the advertising and consumption of food, we will examine competing theories about what is at stake in consumption. Our readings will be taken from the work of Veblen, Sahlins, Barthes, Miller, Lears, Gallagher, laermans, Gabriel & Lang, Bourdieu and Baudrillard.
COMM543BEN - ÖTEKİ İLİŞKİLERİDOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI“Ben” “Öz” ve “Öteki” arasındaki ilişkiler benlik algısı ve kimlik fikirlerini oluşturmakta önem taşımaktadır. Ötekini yaratma sürecindeki öteki egemen, sosyal düzen normlarını anında tanımlayan ve burdan yola çıkarak özsüz benlik olarak yapılanmakta ve cinsiyet, erk etnisite veya kültür tarafından tanımlanmaktadır. Bu ders gerekli ders okumalarından çıkan eleştirel okuma ve tartışma sonucuda ben ve öteki kavramlarını irdelemektir.
The relations between ‘Self’ and ‘Other’ are crucial in creating self-awareness and ideas of identity. In the process of creating an ‘Other’, the ‘Other’ is construed as the non-self who departs from and simultaneously defines the norms of a dominant social order whether defined by sexuality, race, ethnicity or culture.   The course will be examining the issues of ‘Self’ and ‘Other’ that come out of a critical reading and discussion of the required readingforthecourse.
COMM545ÇOKLU ORTAM İLETİŞİMİ İÇİN TASARIM İLKELERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektdir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri klavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerinpotansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
COMM553TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYADOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIGelecekteki medya profesyonelleri için “küreselleşen sosyal yaşam” ve “değişen dünya” konularında toplumsal cinsiyet perspektifinin olması önemlidir. Bu ma seminerinin amacı sosyal ve beşeri bilimler –sosyoloji, antropolji, kültürel çalışmaları ve postkoloniyal çalışmalar gibi alanlarda- günümüzdeki toplumsal cinsiyet konularına giriş yapmaktır. Buna ek olarak toplumsal cinsiyet analizi örneğin 1. 2.  Ve 3. Dalga feminizm ve sosyal ve beşeri filmler üzerindeki etkileri- perspektifinden değişik konulara önem verilecektir. Toplumsal cinsiyet kavramı ve onun günümüzdeki akademik disiplinler üzerindeki etkisi bu seminerin esas odak noktası olacaktır. Katılımcılar çok geniş bir perspektiflerden ilginç okumalar yapacaklardır. Üzerinde durulacak kavramlar, ataerkilik, cinsiyet eşitliği, kamu ve özel ikilemi. Bu semineri alan öğrencilerin seminer ders tanımındaki okuma listesini ve ilişkili alanda bir kitabı okumaları ve kitabın kritik veya analizini teslim edeceklerdir.
COMM598SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM601İLETİŞİM PARADİGMALARININ KURAMSAL TEMELLERİPROF. DR. BAHİRE ÖZAD İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDavranış bilimleri (anaakım) teorilerini ve eleştirel teorileri incelemek üzere her hafta farklı bir teorinin ele alındığı bir doktora dersidir.
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM603 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLERPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu derste anaakıma alternatif olarak araştırma yaklaşımlarını ve alternatif araştırma yöntemleri olarak ele almamızın nedenleri aktarılacaktır. 
COMM698SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIDOÇ. DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP512ALGORİTMA KURAMI PROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARÖzdevinir. Karmaşıklık. Hesaplanabilirlik. Sonlu özdevinir. Turing makinesi. Olasılıksal Turing makinesi. Zaman karmaşıklığı:  P sınıfı, NP sınıfı,  NP tamlık, NP tamlık problemleri. Havıza karmaşıklığı: Savitch teoremi, PSPACE sınıfı, L sınıfı, NL sınıfı, NL tamlık, NL coNL denklik. İzlenememe: hiyerarşi teoremleri, devre karmaşıklığı. Olasılıksal algoritmalar: BPP sınıfı.
COMP587YAPAY ZEKAPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARArama yöntemleri, durum uzayı, sezgisel arama, kontrol stratejisi. Bilgi gösterimi. Çerçeve sistemi, anlambilimsel ağ, kural tabanlı gösterim. Bilgi tabanı ve çıkarsama. Belirsizlik ve uslamlama. Bayes olasılık. Planlama. Yüklem mantığı ve çıkarım. Öğrenme. Karar agacları. Oyun teorisi. Uzman sistemler. Yapay zeka programlama dilleri. PROLOG programlama dili. Robotbilim.  Örüntü tanıma.  Dağıtımlı yapay zeka.
COMP588BİLGİİŞLEMSEL ZEKAPROF.DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBulanık kümeler. Bulanık matematik. Bulanık optimizasyon. Bulanık bağıntılar. Bulanık mantık. Bulanık çıkarsama. Olasılık uslamlaması. Bulanık karar verme. Dempster-Shafer kuralı. Yapay sinir ağları. Sinir uzman sistemi. Genetik algoritmalar. Karma sistemler ve  uslamalama. Economi biliminde öngörme için bilgiişlemsel zeka. Operasyon yönetiminde bilgiişlemsel zeka. Nöro-bulanık teknoloji. Kaos teorisi.
COMP600DOKTORA TEZİYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP698SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK 
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. NAZIM MAHMUDOVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİ EKONOMİ 
ECON501MİKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALARPROF. DR. GLEN P. JENKINSEKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ECON502MAKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALARPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİBu ders çağdaş makroekonomik teorileri ve bunların gerçek dünya sorunlarına nasıl uygulandığını öğretmektedir. Ders işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi açığı gibi makroekonik sorunların ve para ve maliye politikalarının makroekonomik performansı ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi etkilemek için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders güncel makroekonomik sorunların incelenmesi için hem analitik hem de matamtiksel yaklaşımları kullanmaktadır.
ECON531CİNSİYET VE EKONOMİPROF. DR. FATMA GÜVEN LİSANİLEREKONOMİDers kadının ekonomik tecrübe ve faliyetlerinin geleneksel ve modern metodlarlaincelenmesi üzerine kuruludur. Öncelikli konular neoklasik akımın konu ile ilgili olarak incelenmesidir fakat diğer sosyal bilimlerden çıkarılan alternatif ekonomik perspektiflerin konuya yaklaşımı da ele alınır. Derste ayrıca konu ile ilgili araç ve metodların gelişiminin incelenmesi ve takibinde daha gelişmiş konular da araştırılmaktadır.
ECON540ENERJİ MİKROEKONOMİSİPROF. DR. GLEN P. JENKINSEKONOMİBu dersin temel amacı, öğrencilere mikroekonomi ile ilgili temel kavramları enerji sektörü ile harmanlayarak öğretmektir. Bu ders, enerji sektöründe karşılaşılan önemli konuların/sorunların, mikroekonomik kavramlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini öğretmeyi amaçlar. Ders arz-talep analizleri, piyasa dengesi, farklı piyasa yapılarının analizi, uluslararası ticaret, yatırımlar, kapasite aşımı ve enerji sektöründe meydana gelen gerçek örnekleri ve olayları içermektedir.
ECON542NICEL ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu derste, öğrencilere enerjiyle ilgili temel sorunlarda istatistiki bilgisayar programları kullanılarak kolayca nasıl analiz yapılacağı ve enerji kaynaklı sorunların modelleme yapılarak nasıl çözülebileceği aktarılır. Firma analizleri, sermaye yapısı, değerlendirme ve portfolio yönetimi gibi konular da incelenmektedir
ECON598SEMİNER EKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını” öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZİ EKONOMİ 
ECON601İLERİ DÜZEY MİKROEKONOMİ KURAMLARPROF. DR. GLEN P. JENKINSEKONOMİTam ve eksik rekabet altında mal ve hizmet piyasalarında dengenin belirlenmesi, uygulamalı refah ekonomisi ve belirsizlik altında karar verme 
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON604ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİARIMA modelleri, mevsimsellikten arındırma yöntemleri, trend-iç çevrimi ayrıştırması, yapısal kırılma testleri, birim kök testleri, vektör otoregresif modeller, koentegrasyon analizi
ECON698SEMİNER EKONOMİ 
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI EKONOMİ 
EDUS600DOKTORA TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir.
EE 500YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 521DOĞRUSAL SİSTEM KURAMI IPROF. DR. RUNYİ YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİDoğrusal uzaylar ve doğrusal operatörler. Dinamik sistem temsili, sistem özellikleri. Doğrusal diferansiyel sistemi, dürtü yanıtı matrisler, eşlenik sistemi. Doğrusal zamanla değişmeyen diferansiyel sistem: modal ayrışma, kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik, kanonik ayrışma.
EE 571OLASILIK KURAMI VE STOKASTİK SÜREÇLERPROF. DR. OSMAN KÜKRERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİOlasılık teorisi. Rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, beklenti, anlar, karakteristik fonksiyonlar, rasgele değişken fonksiyonları, diziler, yakınsama kavramları. Büyük sayılarda sayıf ve güçlü kanunu , merkezi sınır kuramı. Rasgele süreçler, otokorelasyon, özdeğişinti, çapraz korelasyon, çapraz ortak değişinti, Dikgen ve bağımsız süreçler. Rasgele diferansiyel denklemler. Ergodiklik. Güç spektral yoğunluğu. Gauss, Poisson, Markov süreçleri.
EE 583SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEPROF. DR. HASAN DEMİRELELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGörüntü edinimi, örnekleme ve niceleme. Görüntü iyileştirme: Uzaysal ve freekans alan teknikleri. Resim restarasyonu: Ters, Wiener ve ortalam filtreler. Renkli görüntü işleme, renk modelleri, renk dönüşümleri ve renk segmentasyonu. Görüntü sıkıştırma: Sıkıştırma modelleri, bilgi kuramı unsurları, hatasız ve kayıpsız sıkıştırma. Morfolojik görüntü işleme: Genleşme, erozyon, açılış ve kapanış, temel morfolojik algoritmaları. Görüntü segmentasyonu. Eşik ve bölge tabanlı segmentasyon. Nesne tanıma.
EE 598SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 600DOKTORA TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 698SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EGIT510EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT515EĞİTİMDE NİTEL ANALİZPROF. DR. HASAN ŞİMŞEKEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, nitel araştırmanın doğası, nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırması, nitel veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme, vaka çalışması, doküman inceleme), nitel verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca etnografik ve tarihsel araştırma yöntemleri üzerinde de durulacaktır.
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EKON501MİKROEKONOMİDOÇ. DR. HASAN GÜNGÖRFİNANSAL EKONOMİ / YÖNETİM EKONOMİSİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
EKON507ULUSLARARASI EKONOMİ EKONOMİAvrupa Birliğinin tarihel evrimi, kurumları, bütçe ve borç verme kapasitesi, gümrük birliği teorileri ve Avrupa Birliğinde uygulamaları, faktör hareketleri, parasal entegrasyon, ortak politikalar, Maastricht anlaşması ve sonrası, Kıbrıs-AB ilişkilerinde son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri ve bu ilişkilerin Kıbrıs'a etkileri.
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE501İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ’NDE YAKLAŞIMLAR, METODLAR VE TEKNİKLERİYRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi’nde Yaklaşımlar, Metodlar ve Teknikleri
Tarihsel süreç içinde İngiliz dili Eğitimi’nde kullanılan Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikler ele alınarak öğrencilerde bu kavramlara ve içerklerine yönelik bir algısal geçerlik sağlamak dersin amaçlarından biri olarak saptanmıştır. Bir diğer amaç da öğrencilerin sözkonusu Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikleri müfredat, öğrenci gereksinimleri doğrultusunda ders içeriği ve tasarımını yaparak kullanabilmektir.
ELTE503İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİAdayların İngiliz Dili Öğretiminde temel kuramsal  araştırma yöntemleriyle özellikle araştırmanın kurgulanması, uygulanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi  aşamalarının tanıtılması; ikinci/yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde araştırma sorusu yazımı, hipotez kurgulama, veri toplama aracı oluşturma; araştırma raporu hazırlama; uygulamalı araştırma kurgulama ve uygulama.

ELTE508İNGİLİZCE ÖĞTRETMENLİĞİNDE MESLEKİ GELİŞİMPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİMesleki gelişimin en üst düzeyde  işlemlenmesi  bağlamında bilgi, beceri ve İngilizce öğretmeninde bulunması gereken mesleki etik derste irdelenirken, meslek öncesi ve mesleki gelişim programlarının uygulamalı bilimler bağlamında öncellenmesi, çıraklık ve dönüşümsel/ yansıyıcı modeler, uygulama , yönlendirme  yanında sertifika ve lisansüstü mesleki gelişim programlarının hedef-ortam çözümlemesiyle mesleki gelişim programlarının nasıl kurgulanıp uygulanacağı ve değerlendirileceği ele alınan konuları içermektedir.
ELTE514SOSYODİLBİLİMDOÇ. DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDil-Toplum ilişkisi yanında, dil kullanımında değişim, dil seçimi, dil sürdürümü ve çokdilli toplumlarda değişke değiştirimi, dil siyasası, sosyal bağlam ve coğrafik bölge, ekonomik güç, cinsiyet, kökensel kimlik, yaş gibi farklı sosyal etmenlere bağlı olarak dilsel değişim ve yabancı dil ediminde özellikle dilsel yeti geliştirmede Toplumdilbilimin işlevi.
ELTE598SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE600DOKTORA TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler  bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere  tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri  ders.
ELTE601UYGULAMALI DİLBİLİMYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu derste güncel konular, eğilimler ve uygulamaların tartışılması amaçlanmaktadır.Derste geniş bir konu yelpazesi seçilmekle birlikte özellikle dil öğretimiyle ilgili olmak üzere toplumdilbilim ve ruhdilbilimsel konular ele alınmaktadır. Kuram ve uygulama arasındaki bağ vurgulanmaktadır.
ELTE603İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE ÇALIŞMALARDOÇ. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİkinci dil ediniminde bir dizi kuramsal yaklaşımın güçlü ve eksik olabilecek yanlarının değerlendirilmesi yanında, genel dilbilim, psikodilbilim ve yoplumdilimsel kuramların ikinci dil edinimiyle olan etkileşimi üzerinde duruılup, bunların ikinci dil öğretimindeki yer ve rolleri dersin tartışma lanının oluşturacaktır.
ELTE607İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE MÜFREDAT GELİŞTİRMEPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu dersin temel amacı, gelişim(sel) odaklı yabancı dil müfredatlarının adaylar tarafından etkin ve bütünsellik içinde anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda özellikle yabancı dil müfredatlarının incelenmesi yöntemiyle, kuram odaklı ihtiyaç araştırması/saptaması, desenleme, uygulama, değerlendirme ve diğer önemli temel konuların yanında, müfredat kurgulamadaki ölçütlerin çalışılması yer almaktadır. Dersin uygulama kısmına bakıldığı zaman, adayların görev yaptığı okulların dil müfredatlarını değerlendirme ve yeni bir müfredat oluşturma koşulunu yerine getirmeleri beklenmektedir.
ELTE620İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖZEL ÇALIŞMALARDOÇ. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimindeki güncel özel konuların kuramsal bağlamda ele alınıp tartışılması yanında adayların ihtiyaç duyduğu araştırma odaklı bilimsel hususların değerlendirilmesi İngiliz Dili Eğitimindeki Özel Konuların temelini oluşturmaktadır.
ELTE698SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİ  İÇ MİMARLIK 
EPOG500TEZ ÇALIŞMASI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG505ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİDOÇ. DR. SITKİYE KUTEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Sunuş yoluyla öğretme stratejisi, keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi, araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi, Tartışma yoluyla öğretme, tam öğrenme stratejisi, işbirliğine dayalı öğretme stratejisi, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım, soru cevap, problem çözme, tartışma vd.), öğrenme öğretme atmosferi, sınıf düzenlenmesi.
EPOG508ÖĞRETİMDE ARAYIŞ VE YENİ YÖNELİMLERYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Öğrenme ve öğretmeye genel bir bakış, öğretimdeki yeni yönelimler, düşünme becerileri ve eğitimi.
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek.
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE503EĞİTİM YÖNETİMİ PROF. DR. MEHMET DURDU KARSLI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste eğitim yönetimi ile ilgili kavramlar ve ilkeler tanımlanacak ve uygulamalar tartışılacaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetim kuramlarını, ilkelerini ve süreçlerini öğrenecek, uygulama örneklerini etkili bir şekilde tartışabileceklerdir.
EYDE505LİDERLİK VE OKUL GELİŞİMİDOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul gelişimi ile ilgili güncel yaklaşımlar incelenilecek ve gelişimi gerçekleştirebilmek için okul liderinin sergilemesi gereken tutum ve davranışlar tartışılacaktır.
EYDE519İNSAN İLİŞKİLERİ VE OKUL YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste sosyal bir yapı olan okulda etkili insan ilişkileri yönetiminin temel bilgileri sunulur, sosyal bir yapı olarak örgüt, insan ilişkilerinin örgüt için önemi, olumlu insan ilişkilerinin oluşturulması, etkili iletişim ve iletişim ağı, çalışanların motivasyonu, çalışanların yönetim kararlarına katılımı, yetki ve sorumluluklar, olumsuz grup etkileşimi ve çatışma yönetimi konuları işlenir.
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA503YATIRIMLARDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSSermaye piyasaları ve finansal araçlar. Ders üç modülden oluşmaktadır; sermaye piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalar (options ve futures). Yatırım, hisse analizleri, sabit-gelirli hisseler ve türev ürünlerini de içermektedir.
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir. 
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİPROF.DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA541KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders karmaşık finans dünyasının nasıl anlaşılabilir hale getirileceğini öğretir. Öğrenciler akıllı yatırım kararlarının nasıl alınacağını, nasıl özgüvenli bir danışman olunacağını ve gelecekteki kariyer için nasıl sağlam bir temel oluşturulacağını öğretir. Bu ders; yatırım pazaryeri ve iktisat, sabit getirili hisse senedi çeşitleri ve bunların fiyatlandırılıması ile alınıp satılması, sermaye işlemleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, türevler, hisse senetlerinin listelenmesi ve finansmanı, şirketler ve finansal tabloları ile ilgili konuları içerir. 
FINA542KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ IICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders; birinci dersteki konuların üzerine inşa edilir ve temel ve teknik analizi, şirket analizi, portföy yaklaşımına girişi, portföy yönetim sürecini, yatırım fonlarını, hedge fonlarını, diğer yönetilen ve yapısal ürünleri, vergilendirmeyi, perakende ve şirketsel müşterilerle çalışmayı öğretir. 
FINA554BİREYSEL KREDİ VE MORGIÇLARCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBireysel kredilendirme ve  kredi çeşitleri, bireysel kredi başvurularının değerlendirilmes.  Bireysel ve ipotek faizleri  konusunda müşterinin korunmasıyla ilgili yasal gereklilikleri; Kanada tapu sistemleri ile ipoteğin yasal yönleri; ipotek kredisiyle ilişkilendirilmiş garanti ve sigortaların ne zaman ve nasıl kullanılacağının anlaşılması; ipoteklere karşı kullanılabilecek rehinlerin çeşitleri; ipotek kredisi başvurularına nazaran krediyi verip vermeme konusunda en doğru kararların alınması.
FINA571FİNANSAL PLANLAMA ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSFinansal Planlama I (FP I) dersi, müşterilerinizin kişisel istekleri doğrultusunda onlara en etkili finansal plan analizini yapabilmenize yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersi başarıyla tamamlamanız halinde  bütçeleme, borçlanma, kişisel finansal tabloların oluşturulması ve analizini en iyi şekilde uygulama becerisine sahip olursunuz. 
FINA574KANADA YATIRIM FONLARICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSMüşterilerin finansal tablolarını, yatırım hedeflerini, zaman ufkunu ve risk toleransını; dünya pazarlarındaki çeşitli yatırım fonlarını ve bu fonların müşteri hedeflerine uygunluğunu öğretir. Diğer hisse senedi çeşitlerini kapsayan yatırımlar hakkında bilgi kazanılmasını, bunların nasıl alınıp satıldığını ve yatırım fonları satan kişilerin etik ve profesyonel sorumluluklarının anlaşılmasını şağlar.
FINA592KİŞİSEL FİNANSAL SERVİS TAVSİYELERİCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSKişisel Finansal Hizmetler Önerileri (PFSA) dersi kendi ihtiyaçlarına göre müşterilerine tavsiye sunmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iletişim becerilerini geliştirmek ve müşterilerle daha güçlü ve daha kârlı ilişkiler kurarak  müşteri tabanının büyümesini sağlar.
FINA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA600DOKTORA TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA602İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS VE TEORİPROF. DR. CAHIT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders firmaların finansal kararlarının kavramsal ve uygulamalı yönlerine hitap etmektedir. İçerdiği bazı konular: sermaye yapısı ve sermaye teorilerinin maliyeti, finansal türevler vb. Finansal olmayan şirketlerin modelleri, paradigmaları ve teorileri de yer almaktadır.
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF. DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders’te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA624İLERİ FİNANSAL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ DOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin temel amacı, ampirik finans / finansal ekonomi alanlarındaki güncel araştırma konularında genel bir bakış açısı sağlamaktır. Diğer taraftan; bu ders, ampirik araştırma ve finans sorunları analiz etmek için gerekli pratik becerileri sağlamak amacındadır. Dersi başarılı şekilde tamamlayan bir öğrencinin, finansal ekonomi alanında araştırma sorularını formüle edebilmesi ve derste ele alınan analitik yöntemleri kullanarak ampirik araştırma yapabilmesi beklenmektedir.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF. DR. CAHIT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT508ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders küresel finans ortamını incelemekte ve uluslararası finans kavram ve teorilerini tarihsel perspektifi de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası para sistemi, döviz kur rejimleri; sabit ve dalgalı rejimleri, ödemeler dengesi ve geleceğe yönelik döviz işlemleri incelenmektedir. Bunun yanında döviz kuru değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler incelenmektedir.
FINT521YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu derste, maliyet-fayda analizi tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin finansal fizibilitelerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel içeriğini finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, nakit akışı analizinde real ve nominal fiyat, doviz kuru ve faiz oranının tutarlı biçimde kullanılma yöntemleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bir projenin optimal ölçeğinin ve zamanlamasının ne olması gerektiği ve bunların belirlenme yöntemleri de bu dersin içeriği arasındadır.
FZTR500YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmas ıve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR502FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IYRD. DOÇ. DR. ENDER ANGIN, YRD. DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİL, YRD. DOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR504FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜN, YRD. DOÇ. DR. LEVENT EKERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBilimin gelişim süreci, fizyoterapide araştırmaya giriş, temel prensipler, araştırma prensipleri, araştırma tipleri, fizyoterapide araştırma konuları geliştirme ve etik prensipler, literatür tarama prensipleri ve araştırma planlama prensipleri,  araştırma protokolü yazma, örneklem oluşturma ve örneklem dizayn prensipleri, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, araştırmanın yayına dönüştürülmesi, sunum ve araştırmanın makale süreçlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR506KARDIYOPULMONER FIZYOTERAPIPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKompleks medikal durumlarda (kafa travmalrı, multi-travmalar, yanık, diyabet, ARDS, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği) fizyoterapi,Yoğun bakımda fizyoterapi (invaziv ve non-invaziv mekanik ventilatörler, erken mobilizasyon ve diğer kardiyo-pulmoner fizyoterapi teknikleri…) konularının uygulamayla  birlikte işlenmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİYRD. DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSağlıklı ve sporcu kişilerde spor yaralanmaları, fizyoterapi prensipleri ve tedavi yöntemleri incelenecektir.Bu ders, sporcu sağlığında fizyoterapinin önemini dünyada spor fizyoterapistliği bilimini, sporcunun sakatlıklardan korunmasını, sakatlanan sporcunun fizyoterapi ve rehabilitasyonunu ve spora dönüş kriterlerini öğrenmeyi amaçlar
FZTR514FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULARPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKaraciğer, böbrek, kalp transplantasyonlarında, batın cerrahilerinde, toraks cerrahilerinde, damar cerrahilerinde, periferal arter hastalıkları, osteoporoz, derin ven trombozu, skolyoz, spinal kord yaralanmaları durumlarında uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarının irdelenmesini hedeflemektedir.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600DOKTORA TEZİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR601FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA - I PROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR608KORUYUCU FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAnne ve çocuk sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bel boyun sağlığı, sporcu sağlığı, iş ve işci sağlığı, primer ve sekonder özürlerin önlenmesinde özürlülere ailelerine ve topluma yararlı olabilme, toplum sağlığı alanında çalışacak fizyoterapistler için temel sağlık bilgisi, toplumsal çalışma alanları ve yöntemleri, tarama çalışmaları, özel hedef grupları, fizyoterapi rehabilitasyon etiği, özürlü ve hasta hakları, ve sağlıkla ilgili mevzuata yer verilecektir.

FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk, genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir.
FZTR698SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GAST501YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir.  Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, yiyecek ve içecek işletmeleri yönetimi, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
GAST502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.  
GAST503GASTRONOMİ TURİZMİPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİGastronomi, turizmi canlandırmanın en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan gastronomi gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olmaktadır. Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Gastronomi turizmini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar, turizm sektörünün yöresel olarak incelenmesi ela alınacaktır.
GNDR501FEMİNİST TEORİLER IDOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. ‘Irk’ sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır. 
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır.  Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır.  ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır.   Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR502HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – II PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemini kavraması, etik ilkeler doğrultusunda araştırma yapmasını, araştırmayı rapor etmesini ve uygulamalarda araştırma kullanımını öğrenmesini kapsar.
HMSR503HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – I PROF. DR. FETHİYE ERDİL, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramlara odaklanılarak hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçlerin bilgisini, insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanması sağlanır.
HMSR505HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ – I PROF. DR. REFİA SELMA GÖRGÜLÜ, DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşireliğin temel kavramlarına ve kavram bilgisinin hemşirelik bakımında kullanılması becerisi geliştirilmesine odaklanır. Hemşireliğin temel kavramları olan insan, çevre, sağlık/hastalık, hemşirelik kavramları analiz edilerek aralarındaki ilişki incelenir.
HMSR507HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ PROF. DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ, DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik ve hemşirelik esasları eğitiminin tarihsel gelişimi ve felsefesi, hemşirelik esaslarına temel oluşturan öğrenme kuram ve modelleri, hemşirelik eğitim programlarının geliştirilmesi, hemşirelik esasları ders programının geliştirilmesi, kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve başarı değerlendirme yöntemleri konuları ele alınarak öğrencilerin, hemşirelik esasları öğretiminin felsefesi ve hemşirelikte program geliştirme konusunda bilgi ve tutum geliştirilir.
HMSR512CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – IPROF. DR. FETHİYE ERDİL, PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKKanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda cerrahi hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konuları ve bakım yönetiminde yeni gelişmeleri öğrenerek derinlemesine bilgi kazandırır.
HMSR523İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrencilere; İç hastalıklarına ilişkin güncel bilgiye sahip olma, hastanın bakımını kapsamlı olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme bilgisi ve davranışını kazandırır. 
HMSR526KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IDOÇ. DR. DUYGU VEFİKULUÇAY, YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders, toplumsal cinsiyet ve kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının geliştirilmesini inceler. Kadın sağlığını koruma ve geliştirme, sorunları önleme, erken tanı ve tedavide temel hemşirelik yaklaşımlarını açıklar. 
HMSR530ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. GÜLAY MANAVHEMŞİRELİKÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – I dersinin amacı çocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen  çocuk hemşireleri yetiştirmektir. 
HMSR532RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR536HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır. 
HMSR598SEMİNER HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR601BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ PROF. DR. HÜLYA UÇARHEMŞİRELİKBilim tarihine genel bir bakış, temel kavramları ve temel soruları, Bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisi, Viyana Çevresi, Karl R. Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Bilim tarihi I (Rönesans Döneminde Bilim), Bilim Tarihi II (Rönesans Döneminde Bilim), Yakınçağ'da Bilim, Bilim ve Teknoloji
HMSR602HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİ VE MODELLERİNİN TEMELLERİ – I PROF. DR. REFİA SELMA GÖRGÜLÜ, DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKBu derste öğrencinin, hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesini ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarını, hemşirelik felsefesini,  hemşirelik modellerini tartışabilmesi ve hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışı açıklayabilmesi hedeflenmektedir.
HMSR617 HEMŞİRELİKTE ÖZEL KONULARPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKÖğrenciye hemşirelik konu alanlarında gereksinim duyduğu bir konuda rehberlik altında özel çalışma yaptırılır. Seçilen konu ile ilgili kavram, kuram ve güncel gelişmeler ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencinin kazandığı geniş bilgi birikimini alanında kullanması sağlanır. 
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası  Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan   Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini  anlatmaktır. Ayrıca  öğrenciler  teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak  finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında  vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
HOTM515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
HOTM599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır. 
ICTE501ÖĞRETİM TASARIMI KURAM VE UYGULAMALAR EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretim tasarımı modelleri; Öğretim tasarımının kuramsal temelleri; Temel tasarım ilkeleri, metot ve teknikleri; Öğretim stratejileri; Öğretimi tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE528EĞİTİM AMAÇLI OYUN TASARIMI EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
ICTE534BİT VE EĞİTIM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması.
ICTE551ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE UYGULAMALARIPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDENEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÇokluortam kavramını tanıma. Çoklu ortam tasarımında uyulması gereken standartları ve ilkeleri inceleme. Proje tabanlı olarak bilgiyi işleme, geliştirme ve uygulama ihtiyaçları gibi konularda kullanıcı ihtiyacına uygun arayüzlerin geliştirilmesi. Etkileşimli video, ses, metin ve video gibi çokluortam bileşenlerinin uygun olarak kullanıldığı arayüz tasarımlarının gerçekleştirilmesi. Çokluortamların geliştirilmesinde kullanılabilecek kontrol listelerinin oluşturulması. Bireysel farklılıklara ve öğrenci özelliklerine uygun arayüzler tasarlayabilme.
ICTE598SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim’e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
ICTE600DOKTORA TEZİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
ICTE698SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG509İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİYRD. DOÇ. DR. EMİNE ATASOYLUENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders öğrencileri, endüstriyel ortamlarda oluşabilecek güvenlik ve sağlıkla ilgili tehlikelerle tanıştırmakta, ölçüme, değerlendirme, yasal düzenlemelere uyulması, tehlikeli ortamları ve süreçleri kontrol becerilerini kazandırmaktadır. Ayrıca kaza kaydı tutma, risk analiz, kaza analizi de vurgulanmaktadır. Bu ders öğrencinin iş güvenliği yönetimine hazırlayacaktır.
IENG512İLERİ DÜZEY DOĞRUSAL PROGRAMLAMAPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDoğrusal Programlama ve Simpleks yönteminin geometrisi. Eşterslik (Duality). Duyarlılık (Sensitivity). Düzeltilmiş Simpleks, Eşters Simpleks. LU ayrıştırma yöntemi. Ulaştırma (Transportation) ve  Aktarmalı Ulaştırma (Transshipment) problemleri, Atama (Assignment) problemi. Ayrıştırma (Decomposition) yöntemleri. Serimler (Networks). Üst sınırlı problemler. Sayısal istikrarlılık ve hesaplama karmaşıklığı. Karmarkar yöntemi.
IENG514RASSAL SÜREÇLER VE UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİKoşullu olasılık ve koşullu beklenti konularının tekrarı ve temel tanımlar. Homojen ve homojen olmayan Poisson süreçleri, Poisson süreçlerinden rassal sayı üretmek, bileşik Poisson süreçleri, doğum ve ölüm süreçleri. Markov zincirleri ve yalın sıçrama süreçleri. Yenileme kuramı ve uygulamaları. Markov-yenileme süreçleri. Kuyruk, yenileme ve envanter problemleri uygulamaları. Durağan süreçlerle ilgili seçilmiş konular, r’inci dereceden Markov zincirleri, rassal süreçler olarak zaman serileri.
IENG518DOĞRUSAL OLMAYAN ENİYİLEMEPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİYerel ve bütünsel optima; Kısıtsız eniyileme için Newton-türü, Newtonumsu, ve eşlenik gradyan yöntemleri; Kuhn-Tucker kuramı ve Lagranj eştersliği; Doğrusal kısıtlı eniyileme algoritmaları, en hızlı tırmanış ve indirgenmiş eğim yöntemi ile doğrusal ve ikinci dereceden programlama uygulamaları dahil. İç nokta yöntemleri; Ceza ve engel fonksiyon yöntemleri dahil olmak üzere doğrusal olmayan kısıtlı eniyileme; İndirgenmiş ve tasarlanmış gradyan yöntemleri, Lagranj yöntemleri; Bilgisayar uygulamaları.
IENG598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-IIYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel  araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVIDOÇ. DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
ILET501KİTLE İLETİŞİM VE TOPLUMYRD. DOÇ. DR. AYSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970’lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
ILET511GAZETECİLER İÇİN TÜRKÇEDOÇ. DR. GUNASH BASHIROVAİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere yoğun bir dilbilgisi ve sözcük kullanımı doğru imla ve özlü yazı yazma teknikleri konusunda bilgi vermektir. Türk dilindeki gazetecilik stilleri ile ilgili farklı konularda tartışmalar yapılacaktır. Yerel basın için haber hikâyeleri, araştırmacı hikâyeler ve Makaleler hazırlanacaktır.
ILET525MEDYA ÇALIŞMALARINDA SÖYLEM ANALİZİPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektdir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri klavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerinpotansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
ILET545ÇOKLU ORTAM İLETİŞİMİ İÇİN TASARIM İLKELERİ PROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIThe course covers the following topics: the concept of communication design; major design approaches; generic design process; guiding principles of powerful design; notations of various symbol systems; designing textual, auditory, and visual messages; interactive multimedia design; theoretical/practical considerations; potentials and challenges of virtual technologies; research on the effectiveness of multimedia based communications; current issues and trends as well as their implications for the future.  
ILET598SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500 YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇ MİMARLIK 
INAR501DİSİPLİNLERARSI ÇALIŞTAY  İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve üm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir,
çinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma- restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolü, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt alanlarından seçilir. Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya ait gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirtilen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinlerden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir. Ö̈ğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör” görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir. Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK
Konu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir.Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının; araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır. Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.
Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.
INAR511 İÇ MEKAN KONULARI İÇ MİMARLIKDers sorumlusu tarafından yönlendirilen çalışmalar, aşağıda söz edilen konuları içerecek biçimde öğrenciye belirli ilgi alanında derinlemesine araştırma yapma ve öğrencinin yoğunlaştığı alanda özel bir problemi ele alma olanağı sunmaktadır. Bireysel olarak yürütülen çalışmalar öğrencilerin iç mekan tasarımı alanının yapılanışındaki bilgi birikimi ile
)ağlantı kurmalarını sağlamaktadır.
ç mimarlık bakış açısından, temel mimarlık prensipleri, insan ve sınırları,
ergonomi, algılama, anlama, kavrama, imaj, kişilik, kişisellik, sosyal ve kültürel konular, kültür, din, kültürel ve kişisel sınırlar, öznellik, sosyal etkileşim vb. konulara ilişkin sorunlar irdelenecektir.
INAR542GÜNCEL YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİ  İÇ MİMARLIKBu dersin amacı, iç mimarlara, yeni malzemelerin seçimi ve yeni yapım teknikleri konusunda günümüzde yeni malzemelerin araştırılmasında kullanılan iki yöntemin ele alınması ile bu kapsamda yeni teknolojiler kullanarak yeni malzemeler üretmek; veya mevcut malzemeleri yeni bir yapıya dönüştürmek konularında farkındalık sağlamaktır. Malzeme seçiminde izlenecek yöntemde sağlık ve güvenlik standartları, ekonomi ve çevresel kriterler, ugulama şekli, üretim standardı ve yönetmeliklere uygun olması gibi faktörler, tartışılması öngörülen konulardır. 
INAR563MİMARİ MEKAN ORGANİZASYONU İÇ MİMARLIKBu dersin temel amacı, mimari mekanı ve mekan organizasyonunu anlamak; yorumlamak; ve değerlendirmektir. Aynı zamanda, mimari mekan ve mekan örgütlenmesi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Mekan organizasyonunun anlaşılması; yorumlanması ve değerlendirilmesi; çevresel, politik, sosyal, kültürel, ve davranışsal boyutlarda ele alınmaktadır. Tasarım, estetik, fonksiyon, konfor, ve kültür prensiplerinin mekan organizasyonuna entegre edilmesi yaklaşımıyla, dersin amacı, öğrencilerin iç mimari tasarım alanında mekan yaratma / yorumlama bağlamında, konforlu, fonksiyonel ve estetik olarak gelişmiş, hem kullanıcılarına hem de çevreye duyarlı mekan oluşturmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımla ders, mekan organizasyonu prensipleri ve teorileri konusunda ders anlatımlarıyla desteklenir. Öğrencilerin mekan organizasyonuyla ilgili küçük ölçekli egzersizler yapmaları beklenir.
INAR565TASARIM FELSEFESİ  İÇ MİMARLIK
Bu ders, tasarım felsefesi konusuna akademik bir katkı yapmayı amaçlar. Eleştirel bir bakış açısıyla, tasarım teorisinin strüktürü ve dinamikleri ele alınır. Bu bakış açısı, tasarımın eleştirel analizi ve bununla ilgili kavramlara yardımcı olacak bir metoda yönlendirir. Eger ‘tasarım teorisi' tasarlanacak şey için bir araç olarak ele alınırsa, bu dersin etken rolü, genellikle 'problem analizi' denilen, tasarımın süreç parçasındadır. insan aracılığıyla tasarım ediminin akademik olarak tasarımın çalışılmasının merkezini oluşturması varsayımı, dersin kapsamını destekler Tasarım olarak tariflenen bu teorik görüş, hep, herhangi bir kuram, kuram geliştirme, ya da kuram yorumlamanın sadece ve sadece insan kapsamında anlamlı olcağı anlayışıyla birlikte, insanı dahil eder; ve bu görüş ders kapsamına alınan konuların analizinin menşeini oluşturur. Ders, özellikle, iç mimarin toplumdaki yeri ve tasarımın humanité, sosyal bilimler, ve tabii/fiziksel bilimlerle iliskisine yönelir. Öğrenciler hem tüzel hem de düzgüsel tasarım kuram, felsefe, ve doktrinlerini sorgularken, bunların etkilerini de araştırır. Okumalar, belirli konular üzerine konuşmalar, davetli uzman konusmadlar, ve tartışmalarla öğrencilerin hem genel olarak tasarım alanında hem de özelde içmimarlik tasarımda konuları felsefık olarak ele alma yönünde metod geliştirebilme alışkanlığı kazanmalar saglanir Bu etkileşimli ders, öğrencileri ortaya çıkaracakları gerçekler üzerine oturan felsefeler geliştirmek ve bunları kendi üretecekleri tasarım çözümlerinin merkezi oluşturucusu olarak kullanmaları doğrultursunda teşvik eder.
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU 1  İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu 1 kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir. 
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU 2 İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev - mekan - malzeme - donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir. 
INAR598SEMİNER İÇ MİMARLIK 
INTL500MASTER TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL514KÜRESEL YÖNETIŞIMYRD. DOÇ. DR. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERGovernance refers to the systems of authoritative rules, norms, institutions, and practices by means of which individuals, states and international organizations manage global problems absent a world government.  The course aims to help students gain a deeper appreciation of how the world of global governance works (or doesn’t).  It provides an overview of the evolving architecture, processes and outcomes of global governance, as well as the constraints and opportunities for policy processes, whether at the national or international levels.   Following the discussion of theoretical perspectives on global governance, the course applies these approaches to issues related to international peace and security, the management of global economy, and finally, efforts to protect human rights and the environment.
INTL521ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş;  Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL522ULUSLARARASI SİYASET EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERKüresel ekonomiyi veya milletler arası ilişkileri anlamak için ana teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods’da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney’deki ekonomik değişimin doğası nedir?
INTL535DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİ   YRD. DOÇ. DR. GÜNAY AYLIN GÜRZEL AKAULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL537ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE SİYASETDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders, insan haklarını siyasi ve tarihsel perspektiflerden genel olarak ele almaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuki sorunlar insan haklarının evrensel ve bölgesel rejimlerin altında yatan ideolojik ve politik motivasyonları belirlemek için incelenmektedir. Ders boyunca, ulus-devletler ve diğer siyasi aktörler kendi çıkarlarını takip ederken nasıl insan hakları konusunu analiz ederler ele alınmaktadır. 
INTL598SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL600DOKTORA TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL603KÜRESEL SİYASET EKONOMİSİ YRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERDevletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası  seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.
INTL604ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  ULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş;  Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL635DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİYRD. DOÇ. DR. GÜNAY AYLIN GÜRZEL AKAULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL637ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE SİYASETDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders, insan haklarını siyasi ve tarihsel perspektiflerden genel olarak ele almaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuki sorunlar insan haklarının evrensel ve bölgesel rejimlerin altında yatan ideolojik ve politik motivasyonları belirlemek için incelenmektedir. Ders boyunca, ulus-devletler ve diğer siyasi aktörler kendi çıkarlarını takip ederken nasıl insan hakları konusunu analiz ederler ele alınmaktadır. 
INTL640UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASIPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLERDers teoride ve gerçek hayatta uluslararası ve etnik uyuşmazlıkları incelemenin yanı sıra bu uyuşmazlıkların olası çözümleri araştırmayı hedeflemektedir. Burada uyuşmazlar arasında barış inşası ve uzlaşma süreçlerine gerçek hayattan örneklerle özel bir önem verilecek. Buna ek olarak, daha geniş uyuşmazlıkların çözüm alanı içinde pazarlık (müzakere), "üçüncü taraflarca" arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri araştırılacaktır.
INTL698SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİPROF. DR MUSTAFA İLKANBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC512ALGORITMALARIN ANALIZIYRD. DOÇ. DR. HASAN OYLUMBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİProgramlama dillerine genel bir bakış ve sınıflandırılmaları. Yazılım ve Gramer olarak programlama dilleri üzerinde yazılımların anlamları. Değişkenler, değişkenlerin nitelikleri, değişkenlerin tanımlanmaları, veri tiplerinin bağlantıları ve kontrollleri. Değişkenlerin görünebilirlikleri ve görünebilirlik süreleri. Matematiksel ifadeler ve değimler. Kontrol yapıları ve alt programlar. Soyut olarak özetlenmiş fonksiyonlar içerisinde kullanılan veri tipleri. Yazılım hatalarını düzeltme. Fonksiyonel Diller ve özellikleri. Mantıksal programlama dilleri ve özellikleri. Yazılım projelerinde kullanabilecekleri doğru programlama dillerini seçebilme deneyimini öğrencilere kazandırmak da bu dersin hedefleri arasındadır.
ITEC514BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA  METOTLARI VE ETİKYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDersin amacı bilgi teknolojileri alanında yapılacak olan araştırmanın safhalarını irdelemektir. Araştırma yaparken, problemin oluşturulması, literatür taramasının nasıl yapılacağı, teorinin nasıl oluşturulacağı, nitel ve nicel araştırma metotlarının nasıl uygulanacağı, araştırma sonuçlarının nasıl kaleme alınacağı, yardımcı yazarlık ve etik konuları dersin içeriğini oluşturan başlıca konulardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMİYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDerste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC548TAHMİN İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, araştırma amacıyla toplanmış veri ile bilgisayar destekli tahmin üzerine odaklanmıştır. Veri analizinde, toplanmış verinin tarflı olup olmadığına (etki altında kalmış bir very mi değil mi analizi) karar vermek önemlidir. Bu ders matematiksel teknikler uygulayarak toplanan veriyi bu yönde inceler. Toplanmış bir grup very üzerinde korrelasyon bağlantısının var olup olmadığı incelenmelidir. Bu metodlar teoretik olduğu kadar pratik olarak da uygulama araçları programları yardımıyle incelenir.Bununla birlikte, tarafsız olduğu incelenmiş olan bir grup veri üzerine bazı tahmin tekniklerinin uygulaması da bu dersin konusudur. Bu ders özellikle araştırma alanlarında anket yöntemi kullananlar için önemlidir.
ITEC599DÖNEM PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar
LAW 500MASTER TEZİ HUKUK 
LAW 501MEDENİ HUKUK IPROF. DR. METİN GÜRKANLAR, YRD. DOÇ. DR.EMİNE K.RODOSLUHUKUKTürk Medeni Kanunu’ndaki Başlangıç Hükümleri'ni , Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süreci olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
LAW 511CRIMINAL LAW (GENERAL PROVISION)YRD. DOÇ. DR.NURCAN GÜNDÜZHUKUKsuç teorisine ilişkin bazı konular, suçlu ve yaptırımla ilgili konulardır. Suç teorisinin temel konularından iştirak, teşebbüs ve içtima, lisans seviyesinden daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde  bu derste incelenir ve bu konularla ilgili doktrindeki tartışmalar üzerinde durulur. “Suçlu Teorisi” çerçevesinde; isnat yeteneği, suçlunun kimliğine ilişkin konuların kusurlulukla ilgisi,  tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, yüksek lisans seviyesinde değerlendirilmekte, yine bu bağlamda birden fazla suç işleme haliyle ilgili konular üzerinde de durulmaktadır. Yaptırım Genel Teorisinde ise , ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile ceza yaptırımlarının diğer sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde Devletin yaptırım uygulama yetkisi ve bu yetkiden vazgeçtiği bazı durumların koşulları da anlatılmaktadır. Bütün konular ve başlıklar yüksek lisans dersleri müfredatı çerçevesinde ve yüksek lisans seviyesinde, tartışılır, incelenir ve değerlendirilir.
LAW 525DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKTâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır.
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. DEMET ÇELİK ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku  başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. B. EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. 
LAW 533İDARE HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdare Hukuku dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.

LAW 535GENEL KAMU HUKUKU IYRD. DOÇ. DR.SEDA O. YÜCELHUKUKİnsan Hakları Hukuku dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadadır. İnsan Hakları Hukuku dersinde, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. 
LAW 541TİCARET HUKUKU IPROF. DR. CELAL GÖLE, YRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu dersi alan öğrencilere lisansüstü düzeyde şirketler hukukunun kuramsal temeli ve düzenleyici metinleri üzerinde analiz yeteneğini kazandırmaktır. Bu ders, sadece şirketler hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için değil, şirketler hukukunun bağlantılı bulunduğu birçok hukuki kurumun uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular bakımından da önerilebilir niteliktedir. Ders kapsamında, sadece yazılı hukuk kurallarının incelemesi ile yetinilmeyip, yargı kararları üzerinden uygulamaya ilişkin bilgiler de verilmektedir.
LAW 545KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUYRD. DOÇ. DR. B. EYLEM EKİNCİHUKUKBu ders kapsamında farklı ülkelerin, anayasal gelişimi, yasama ve yürütme ilişkileri çerçevesinde siyasal rejimleri karşılaştırmalı şekilde incelenmektedir. Yine farklı ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi ve genel çerçevede anayasa yargısı da karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.   
LAW 575TRNC CHEQUE LAWYRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKÇek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracı niteliğindedir. Ödeme aracı niteliğinin sağlanabilmesi için, düzenlenen senedin çek için öngörülen yasal unsurları taşıması gereklidir. KKTC hukuku, ağırlıklı olarak Anglo-Sakson hukuku etkisindedir. Bu özelliği nedeniyle yasalar kadar yargı kararları da büyük önem taşımaktadır. KKTC çek hukukunun temelini Poliçeler Yasası oluşturmaktadır. Poliçeler Yasası, 1882 tarihli Bills of Exchange Act’in tercüme edilmesi yoluyla Kıbrıs hukuk sistemine dahil edilmiştir. Yasa’nın çeklere ayrılan III. Kısmı ise günümüzde karma nitelik taşımaktadır. Çekin hukuki niteliğine ilişkin düzenlemelerde Bills of Exchange Act etkisi devam etmekte iken, karşılıksız çeke bağlanan yaptırım konusunda ise Yasa, Türk hukuku ile uyum içindedir. Karşılıksız çek ve buna bağlanan yaptırımlar hukuki açıdan büyük önem arz eder. Nitekim, Poliçeler Yasası’nın en çok değişiklik geçiren kısmı da çekin karşılıksız kalması ve buna bağlanan sonuçlardır. KKTC hukukunda, karşılıksız çeke düzenlemeye bağlanan tek yaptırım çek hesabı açma ve kullanma yasağıdır. Yasağın uygulanması bakımından KKTC Merkez Bankası’na önemli görevler yüklenmiştir. Çek hesabı açma ve kullanma yasağı, karşılıksız kalan çek bedellerinin tamamen ödenmesi halinde kalkmaktadır. Dolayısıyla yasağın caydırıcılığı sorgulanmaya açıktır. Nitekim yasak kapsamına giren kişi sayısında, yıllar içinde bir azalış olmaması bunu doğrular niteliktedir.Hukuk yüksek lisans programı için önerilen bu derste, konuya ilişkin mevzuat karşılaştırmalı olarak incelenecek ve yargı kararları ışığında mevzuat değerlendirilmeye alınacaktır. Dersin hedefi, özellikle yüksek lisans eğitimi yapan uygulamacılar (hakim, savcı, avukat vb.) için konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve bu kapsamda uygulamaya yardımcı olunmasıdır.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.  
LAW 592HUKUK FELSEFESİYRD. DOÇ. DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.
LAW 598SEMİNER HUKUK 
MARC541MİMARLIKTA ENTEGRE SİSTEMLER MİMARLIKYapı sistemleri ve bileşenleri, mimari yapısal düşünce ve yapı sistemleri; yapısal malzeme tipi seçimi ve genel yapısal planlama ve sıra montaj, tasarım süreci için tasarım incelemesi
MARC551MİMARLIK VE BİNA EKONOMİSİ MİMARLIKBu derste mimarlıkta finansal planlamaya dair bilgiler anlatılmaktadır. Tasarım alternatifleri ve bunlara bağlı olası finansal karşılıkları tartışılmaktadır.Ders kapsamında kalite, estetik, strüktür, sürdürülebilirlik ve enerji konuları özellikle ele alınmaktadır. Finansal boyutlar tasarım sürecinden uygulama aşamasının tamamlanmasına kadar incelenmektedir.
MARC561 MİMARİ TEORİ VE ELEŞTİRİSİ MİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve  araştırmacıların  tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARI MİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI MİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM I MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM II MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC599DÖNEM PROJESİ MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH556KUANTUM ANALİZPROF. DR. NAZIM MAHMUDOVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH557ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARPROF. DR. MEHMET ALİ ÖZARSLANMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH566LİNEER CEBİRYRD. DOÇ. DR. MÜGE SAADETOĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARVektör uzayları. Lineer dönüşümler. İnvaryant direct toplam dekompozisyonları. Rasyonel ve Jordan formlar.
MATH576KESİRLİ BASAMAKTAN HESAPARRAN FERNANDEZMATEMATİKBu derste  kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı  gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak  irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir.
MATH598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH600DOKTORA TEZİPROF. DR. NAZIM MAHMUDOVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH698SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. NAZIM MAHMUDOVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MCLA503KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUPROF. DR. SELİN ESENKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı anayasacılık ve anayasal sistemlerin temel konu ve kavramları üzerinde karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmaktır. Anayasa hukuku genel olarak iki boyutla ilgilenir. Bunlardan biri devlet kavramı ve kurumları üzerinde inceleme yapan kurumsal boyut, bir diğeri ise temel hak ve özgürlükler boyutudur. Bu derste anayasa hukukunun temel konuları ve anayasacılık teorileri üzerinde genel bir yaklaşım ortaya konulacaktır. Kurucu iktidar, anayasaların türleri, anayasaların değiştirilmesi, egemenlik gibi konular ders kapsamında ele alınacak konulardır. Bu bağlamda, farklı hukuk geleneklerinden siyasal sistemler ve anayasaların karşılaştırması yapılacaktır. Özellikle yargısal denetim, temel hak ve özgürlükler ve korunmaları rejimi ile sınırlanması rejimi gibi önemli anayasa hukuku konularının farklı siyasal sistemlerde anayasalarla nasıl ve hangi biçimde düzenlendikleri üzerinde durulacaktır. 
MCLA507KARŞILAŞTIRMALI VATANDAŞLIK HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ARZU ALİBABAKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı vatandaşlık hukukunu karşılaştırmalı ve uluslararası bir yaklaşımla ele alıp irdelemektir. Bu çerçevede, vatandaşlığın anlamı, vatandaşlığın sonuçları, vatandaşlık hukukunun kaynakları, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, vatansızlık karşısında bir insan hakkı olarak vatandaşlık ve çok vatandaşlık halleri dersin konuları arasında yer alacaktır. 
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUYRD. DOÇ. DR. HACER SOYKAN ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye’nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.  
MCLA512AB HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste Avrupa entegrasyonu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. İlk başta AB’nin uluslarüstü konumu, yetkileri, üstünlük/öncelik ilkesi, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki, AB Adalet Divanın yargı yetkisi, AB kurumlarının ilgili yasama işlemleri ve prosedürleri incelenecektir. Daha sonra AB içindeki demokratik açıklıklar ve bu açıklığın azaltılması için AB’nin meşruiyetinin arttırılması konuları tartışılacaktır
MCLA524ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKUDOÇ. DR. ELISA BARONCINIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin temel amacı, Uluslararası Ekonomi Hukuku ilkelerine, özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sistemi üzerinden Uluslararası Yatırım Hukukunun temel unsurlarına ve en yeni mega-bölgesel olgusuna odaklanarak genel bir bakış açısı sunmaktır. Cenevre çok taraflı ticaret sistemi içerisindeki yapı ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasına, özellikle DTÖ sisteminin ticaret dışı değerlerin çok hassas konuları nasıl dikkate aldığı hususunu geliştirmek için, Gümrük Tarifleler ve Ticaret Antlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili GATT Madde XX ile ilgili pratik örneklere odaklanılacaktır. Aynı zamanda Uluslararası Yatırım Hukukuna ilişkin anlaşmaların temel prensipleri ve modelleri üzerinde, son zamanlardaki uluslararası tahkim işlemlerinde yatırım anlaşmazlıklarına ve bu davalardaki kitlesel taleplere ilişkin şeffaflık yeniliklerine odaklanarak durulacaktır. Dersin son kısmında Uluslararası Ekonomi Hukukunda getirilen örneğin mega-bölgesel- Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA), Trans-Pacific Partnership (TPP),Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) biçiminde anılan en önemli yeni unsurların analizi yapılacaktır. Dersin sonunda Uluslararası Ekonomik Hukuk perspektifiyle AB ticaret politikası hakkında genel bir bakış açısı kazanılacaktır.
MCLA528CEZA HUKUKU TEORİSİYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKGenel olarak kabul edilen suçun iki temel unsuru olduğudur. Bunlar suçun maddi unsuru ve suçun manevi unsurudur. Dersin alt başlıkları olarak üzerinde durulacak temel konular suçun maddi unsuru ve manevi unsuru olacaktır. Maddi unsur hakkında hareket, sonuç ve nedensellik bağı üzerinde durulacaktır. Manevi unsur bakımından ise kusurluluk türleri (kast,taksir, olası kast) üzerinde durulacaktır. Bunun sonrasında bazı çok önemli ceza hukuku kurumları üzerinde durulacaktır. Bunlar arasında hukuka uygunluk nedenleri, kusurululuğu etkileyen haller ve teşebbüs gibi suçun işleniş biçimleri yer almaktadır.
MCLA599DÖNEM PROJESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Termik santraller, buhar elektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri, Organik Rankine Döngüsü,
Gaz türbinleri, Karbondioksit güç çevrimleri, Dizel enerji santralleri, Diğer güç kaynakları
santrallerin ekonomik analizi, santral simülasyonu ve performans analizi.
MENG511MÜHENDİSLER İÇİN UYGULAMALI BİLGİSAYAR YÖNTEMLERİDOÇ. DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders mühendislik analizinde kullanılan farklı denklem türlerini çözmek için uygulamalı bir derstir. Dersin içeriği: doğrusal cebirsel denklem sistemlerinin çözümü, öz-değer problemleri; doğrusal olmayan denklemler; polinom
yaklaşım, sayısal farklılaşma ve entegrasyon;  diferansiyel denklemler ve kısmi diferansiyel denklemlerdir.
MENG544İLERİ ISI TRANSFERİPROF. DR. İBRAHİM SEZAİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİIsı taşınımı ile ilgili olan ve master ile doktora öğrencilerine yönelik olan bu ders bir yarı dönem için planlanmıştır. Dersin konuları şunları içermektedir: ısı transferinde temel konseptler, kütlenin korunumu ile momentum ve enerji denklemlerinin differansiyel formülasyonu, tek boyutlu akış problemlerinin kesin çözümü, sınır tabakasında akışın incelenmesi, integral metodu ile yaklaşık çözümler, kanal içi akışlarda ısı transferi, zorlanmış ve serbest akış correlasyon denklemleri, mikro kanallarda akış.
MENG547ENERJİ YÖNETİMİ VE KULLANIMIPROF. DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİEnerji ve çevre problemlerinin kısa bir geri planı. Enerji etütü. Yaşam döngüsü maliyet hesapları. Binalarda enerji verimliliği. Elektrikte talep yönetimi. Gelişmekte olan ülkelerde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları. Güneş enerjisinin kullanımı. 
MENG561İMALAT SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİDOÇ. DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBilgisayar destekli tasarim ve uretim yazılımı,  üretim Planlama ve kontrol, Grup
Teknoloji, Bilgisayar destekli İmalat, Modelleme metodolojileri ve analiz araçları, Sistem analiz ve tasarım yöntemleri, Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği.
MENG587MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞIYRD. DOÇ. DR. MOHAMMED ASMAELMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMekanik testler. Elastik özellikler, cristallerin mikro-plastisiteleri.
MENG598SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600TEZ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG698SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. 
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları  için  ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek  için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT503YÖNETİM EKONOMİSİPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders öğrencilere Yönetim Ekonomisi’nin temel prensiplerini ve onların uygulamalarını anlatır. Özellikle, Yönetim Ekonomi silgili alandaki teknik (ekonometrik) metodları kullanır ve yönetim ile işletmede karşılaşılan problemleri çözer ve analiz eder.
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. SERHAN ÇİFTÇİOĞLUİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model’de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model’de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEDOÇ. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
MGMT577İLERİ DÜZEY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEİnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.
MGMT578EĞİTİM VE GELİŞİMPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, insan kaynakları yönetiminin eğitim ve gelişim işlevine bir giriş sağlar.
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİ İŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİ İŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT601ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUİŞLETMEDersin amacı Doktora öğrencilerine nitel araştırma yöntemlerini öğretmek ve belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemleri anlatmaktır.
MGMT603STRATEJİK YÖNETİM İŞLETMEDersin temel konusu kurumlarda stratejinin önemi ve yönetimidir. Strateji oluşumunu etkileyen sektör yapısı, rekabet ortamı gibi dış etmenler ve kaynak ve yetkinlik gibi iç etmenler değerlendirilecektir. Farklılaşma, maliyet liderliği, girişimcilik, dik ve yatay entegrasyon ve çeşitlenme gibi stratejik alternatifler tartışılacaktır. Yönetişim, tasarım ve kültür kavramları da kurumlar bağlamında ele alınacaktır. Ders kapsamında stratejik yönetim yazınına yön veren temel makaleler ve stratejik yönetim alanında güncel makaleler tartışılacaktır.
MGMT604MİKROİKTİSATPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders, rekabetçi firmalar ve pazarlar, kısa ve uzun vadede rekabet, genel denge ve ekonomik refah, rekabetçi değişim, verimlilik ve eşitlik, piyasa gücü, oyun teorisi, fiyatlandırma ve çift yönlü tarife gibi konuları kapsamaktadır.
MGMT691YÖNETİM ARAŞTIRMALARINDA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMETeori ve/veya empirik alanlarda mevcut literature katkı konulabilecek potansiyelde olan araştırma alanlarını belirlemek amacıyla yönetim literatürünü kritik bir taramadan geçirerek güncel yönetim konularında yayınlanan çeşitli kılavuz çalışmalar incelenecektir.
MGMT698SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MRKT601PAZARLAMA TEORİSİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste,  doktora öğrencilerinin pazarlama konularına geniş bir açıdan bakması hedeflenmektedir. Dersin amacı, pazarlama teorisindeki güncel çağdaş konuları ele almak, pazarlama düşüncesinin tarihini ve gelişimini anlamak ve bilim felsefesindeki temel konuların pazarlama araştırmaları üzerindeki etkisini irdelemektir.
MUHA513YÖNETİM  MUHASEBESİPROF. DR. İBRAHİM LAZOLİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
OOEG500TEZ ÇALIŞMASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk alanları ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama.
OOEG501ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARI PROF. DR. IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMGelişim ve eğitim kuramlarının ortaya çıkışı ve temel özellikleri, eğitime yansımaları ve son yıllarda yaygın olarak kullanılan erken çocukluk eğitimi yaklaşımları.
OOEG502ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk döneminde çocuğu tanımanın önemi, bu dönemde yaygın olarak kullanılan tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanılan farklı özellikteki ölçme materyallerini tanıma, çocuğu tanımaya ait farklı kültürdeki gelişimsel normların karşılaştırılması.
OOEG503OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YÖNETİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, “çocuğun doğasına” en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar. 
OOEG504ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ  ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili araştırmalarda kullanılan metot ve tekniklerin analizi, araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme, evrak ve örneklemlerden bilgi toplama tekniklerini belirleme. Araştırma önerisi hazırmalak; Verilerin analizi, değerlendirmesi ve yorumlanması ile araştırma raporunu oluşturmak.
OOEG505ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DANIŞMANLIĞIPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİErken çocukluk eğitimi programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve aile rehberliği hizmetleri.
OOEG506ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIK VE ESTETİK GELİŞİMİDOÇ. DR. EDA YAZGIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMYaratıcılığın tanımı ve önemi, farklı yaş gruplarında yaratıcı düşünme ve estetik algının gelişimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve estetik duyarlılığı geliştirmeye ilişkin yaklaşım ve modeller, çocuklarda yaratıcı düşünme ve estetik algısının çeşitli etkinliklerle desteklenmesi.
OOEG508ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUNDOÇ. DR. EDA YAZGIN OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİOyunun çocuğun gelişimine katkısı ve oyun hakkı, 0-8 yaş çocuklarında oyun davranışları ve oyun gelişimi, farklı yaşlarda gelişimi destekleyici oyun ortamı ve materyallerinin hazırlanması, oyun davranışlarının gözlenmesi ve kayıt tutma, okul dışı ortamlarda oyun davranışlarının desteklenmesi ve aileye rehberlik, güvenli oyun ortamları ve materyalleri.
OOEG598SEMİNER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama.
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZI FİZİK 
PHYS503FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR (KOSMOLOJİ'YE GİRİŞ) FİZİKBu, öncelikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine
 yönelik ancak Evren hakkında daha fazla bilgi
 edinmek isteyenlere açık olan Kozmolojiye bir giriş
 dersidir. Temel olarak Büyük patlama
 paradigmasının, matematiksel özelliklerinin
 ve üzerinde durduğu gözlemsel temelin
 tanımlanmasına odaklanacaktır. Kurs çoğunlukla
 kendine başına yeterli olacak, ancak dersin bazı
 bölümleri genel görelilik, kuantum alanı teorisi
ve termodinamik hakkında temel bilgiye ihtiyaç
duyacak, ancak ana kavramlar revize edilecek.
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - I FİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS521ELEKTROMANYETİK TEORİ I FİZİKNewton mekanik yasalarının gözden geçirilmesi. Dönen dünya
üzerinde partikül hareketi, merkezkaç ve Coriolis Kuvvetleri. Değişim tekniklerinin mekanik uygulaması, genelleştirilmiş koordinatlar.  Lagrange ve Hamilton sistemleri.  2-cisimli merkezi çekim kuvvetlerinde partikül hareketleri.  Hareketin dengesel analizi.  Katı cisimlerde atalet moment matrisleri, simetrik topaç hareketleri, Euler açıları ve dönme matrisleri.  Kanonik dönüşümler, Poisson braketleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ I FİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası.
Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS531İSTATİSTİKEL FİZİK FİZİKSet teorisinin unsurları, olasılıkların temelleri,

örnek uzaylar ve bileþik olaylar. Kombinatorik. Binom, Gauss, Poisson Dağılımları, Markov süreçleri. Rasgele değişkenler, beklenti değerleri, momentler, fonksiyon üretme. Merkezi limit teoremi, korelasyonlar. Mekanik sistemlerin istatistiksel formülasyonu. Temel istatistiksel varsayım. İstatistiksel topluluklar. Denge koþulları. Durumların yoğunluğu. İstatistiksel termodinamik, geri dönüşü olmayan ve geri dönüşümlü değişiklikler. İdeal bir gazın istatistiksel ağırlığı ve entropisi. Klasik ve kuantum ideal gazlar için dağılım fonksiyonları ve bölme fonksiyonları. Langevins Denklemi. 
PHYS533SIVI KRİSTAL FİZİĞİNE GİRİŞ FİZİKBu dersin temel amacı, aşağıdaki konularda uzmanlık sağlamaktır: Maddenin Aşamaları ve Sıvı Kristal (LC) Devlet, Termotropik LC. Lyotropik LC, LC Mezofazlarının Yapıları ve Sınıflandırılması, LC'de Dokular ve Doku Özellikleri, LC'nin Deneysel Faz Diyagramları, LC'nin Yapısına Etkili Faktörler, LC'nin Oryantasyon Özellikleri, LC Fiziksel Özellikleri, LC Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Belirlenmesi.
PHYS598SEMİNER FİZİK 
PHYS600DOKTORA TEZİ FİZİK 
PHYS603GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR I FİZİKTürevlenebilir Manifoldlar. Tensor ve Cartan’ın diferansiyel formlar hesabı. Einstein’ın ortonormal tetradlardaki denklemleri. Maxwell ve Einstein alanlarına uygulamaları ile Newman ve Penrose null tedrad formalizm. Yerçekimi Dalgalarının Analizi. Abelian ve Abelian olmayan düzlem sandviç dalgaları ve fizikleriyle ilgili açık problemler.
PHYS604GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR II FİZİKDüzlem simetrik uzaylarda skaler alanlar. Skaler, elektromanyetik, yerçekimi ve nötrino alanları arasındaki etkileşimler. Yüklü küresel kara deliklerde skaler alanlar. Tekilliklerin gelişimi üzerine etkisi. Tekillik türlerinin analizi. Kara deliklerin iç yapısını daha ayrıntılı anlamak
PHYS612FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - II FİZİKİçeriginde; açık/kapalı kümeler ve uzaklık, E3 ve En Oklid uzaylarında yüzey ve parametrik yörünge gibi temel kavramların bulundugu giriş. Pürüzsüz manifold, teget vektörler ve teğet uzay kavramları. kontravaryant ve kovaryant vektör alanları. Tensor alanlar, Riemann manifold kavramlarr. Bölgesel Minkowski manifold kavramı. Kovaryant türev. Genel görelilikteki uygulamalar. 
PHYS621KLASİK MEKANİK II FİZİKHamilton-Jacobi Hareketleri açıklaması.Mekaniğinin Varyasyon prensipleri.Noether teoremi ve mekanik miktarları korunmuş. Continuum mekaniği ve alan teorisi. 
PHYS698İSEMNER FİZİK 
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZİK 
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ / GENEL PSİKOLOJİÖğrenci, komite denetimi altında bağımsız bir araştırma projesi gerçekleştirecektir. Yüksek lisans tezi,
bir komite önünde sunulacak ve savunulacaktır.
PSYC501ARAŞTIRMA METODLARIDOÇ. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında Psikoloji Biliminde sıklıkla kullanılan denek içi, denekler arası, korelasyonel, deneysel desenler incelenecktir. Öğrenciler çalışmak istedikleri konuya en uygun araştırma desenini bulmayı ve uygulamayı öğreneceklerdir. 
PSYC515İLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİBu ders Gelişim Psikolojisi’ndeki Gelişim Bilimi, Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Mikrogelişim, ve boylamsal/çok boyutlu araştırma yöntemleri gibi ileri ve güncel konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu konular karşılıklı etkileşimde bulunulacak sınıf ortamlarında öncelikle kuramsal/görgül bilgiler verilerek sonrasında ise ilişkili makaleler incelenerek işlenecektir.
PSYC552İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİDOÇ. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında tutum, yakın ilişkiler, bireysel ve grup süreçleri gibi konular irdelenecektir.
PSYC570İLERİ BİLİŞSEL PSİKOLOJİYRD. DOÇ. DR. BURCU KAYAGENEL PSİKOLOJİBu ders öğrencilere seçmiş oldukları bir bilişsel psikoloji alanında detaylı bilgi edinme olanağı tanımayı amaçlamaktadır. İlk haftalardaki seçilmiş farklı bilişsel psikoloji alanlarında okumaların ardından öğrenciler seçtikleri alanda araştırma taslağı hazırlayacak, veri toplayacak, analiz yapacak ve bulgularını rapor halinde sunacaklardır. 
PSYC598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. DENİZ ATALARGENEL PSİKOLOJİBu derste, öğrenciler ileri seviyede araştırma bulgularının sonuçlarını sınıfta sunacaktır. Seminer dersi,
güncel teori ve araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalara yoğunlaşacaktır. Ek olarak, öğrenciler konuk konuşmacıların sunumlarına da katılacaklardır.
PZRL501PAZARLAMA YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEPazarlama yönetimi dersi, yönetim perspektifi ve pazarlama karması elemanları ile ilgili kararların nasıl alınacağı, stratejik düşünme çerçevesinde pazarda uygulanabilecek spesifik pazarlama ile ilişkili politikalar ve kararların özelliklerini içermektedir. 
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA501ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIPROF. DR. ALİM KAYAREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKPsikoanalizden bilişsel davranışçı yaklaşıma temel danışma teorileri, temel özellikler, her bir teorinin kişilik konuları ve teknikler, danışma teorilerinin sınırlılıkları ve güçlü tarafları, teori ve uygulama ilişkileri, temel danışma okullarındaki araştırma,uygulama ve yenilikler.
RPDA506GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİDOÇ. DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu ders grupla psikolojik danışmanlıkta kullanılan ilke ve teknikler üzerine odaklanmaktadır.
RPDA507OKUL DANIŞMANLIĞINDA GÜNCEL KONULAR YRD. DOÇ. DR. GÜLEN UYGARERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDers aşağıda belirtilen temalarda, ilgili literatürden (süreli yayınlar ağırlıklı) öğrencilerin belirlediği konularda hazırladıkları sunuların incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri içerir. Psikolojik danışma ve rehberlikte güncel konular, eğilimler, sorunlar, Okul psikolojik danışmanlığında yer alan profesyonel roller, Okul psikolojik danışmanlığında eğitim ve süpervizyon, Okul psikolojik danışmanlığında araştırma ve değerlendirme, Okul psikolojik danışmanlığı anlayışında uluslar arası bakış açıları, Çeşitlilik ve çok kültürlü psikolojik danışma (ırk, etnisite, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler, göçmenlik), PDR uygulamalarında etik ve yasal konular, Alanla ilgili diğer konular.
RPDA511ÇAĞDAŞ AİLE DANIŞMA KURAMLARI VE UYGULAMASIDOÇ. DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKAile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamaları.
RPDA598REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMİNERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF506SEMİYOLOJİ, SÖYLEM VE DİJİTAL SANATLARDOÇ. DR. MASHOED BAILIEDİJİTAL MEDYA VE FİLMGöstergebilim bir kültürün işaret sisteminin dünyayı nasıl temsil ettiğini göstermesiyle anlaşılabilecek bir işaretler sistemine işaret eder. Dolaşıma sokulacak anlamlı hikayeler üretmek isteyen medya profesyonelleri için anlama ve bilgiye dayalı olarak gösterge ve sembolleri kodlamak ve kodaçımı yapabilmek çok önemlidir. İletişimin bir göstergeler sistemi olduğunu anlayan katılımcılar için medyada ve reklamcılıkta dijital hikaye anlatma, belgesel film yapma, haber üretme, halkla ilişkiler, kısa ve uzun film yapımı gibi çeşitli alanlarda bu bilgiyle hareket etmek çok önemlidir. Ders aynı zamanda online çevreye, blogçuluğa ve diğer sosyal medya çeşitlerine yaklaşımda uygun araçlar sunarken günlük yaşam nesne ve konularının ayrıca medyadaki temsillerinin analizinde ve anlaşılmasına vurgu yapar. Okumalar, tartışmalar, gösterimler ve notlrala katılımcılar dijital medya metinlerine ilaveten film, TV, gazette ve sosyal medya gibi alanlarda gelişkin okuma kapasitesi kazanacaklardır.

RTVF508DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMIYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMDijital hikâye anlatımı sanatı katılımcıların dijital medyayı ses ve görüntüyübirleştirerek hikâyeler yaratmak ve dünyayı ilginç, yaratıcı ve eleştirel bir gözle ya da dünyayı başka bir bakışla görmeyi teşvik edecek şekilde bir dijital video üretimi atölyesidir. Ders, nasıl düşünümsel bir süreç içinde hikâye anlatılacağı vurgusu ile “hikâyedöngüsü”nü kullanır. Ders, ses ve imgelem, hikâye yapısı, hikâyeyi kimin hangi çerçeve içinde, hangi hedef kitle için anlattığı sorularını yöneltir. Vurgu hikâyenin oluşumu, eleştirellik ve geri bildirim üzerinde olmakla beraber katılımcılar hangi yollarla bir fikri video formunda deneyimleyebilecekleri konusunda teşvik edilirler
RTVF517DİJİTAL BELGESEL PROJESİYRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBağımsız yönetmenlik projesi olan bu ders kurmaca olmayan dijital belgesel film yapımı konusunda derinlemesine bir yaklaşım sağlar. Ders, fikir oluşumundan montajın tamamlanmasını da içeren belgesel film yapımımının tüm üretim süreçlerinde her katılımcıyı kendi filminin bağımsız yönetmeni olarak konumlandırır. Ders, kişisel vizyon ve yönetmenin karar verme süreçleri arasındaki ilişkiye vurgu yapar; başarılı bir projenin izleyici ile entellektüel ve duygusal birliktelikten geçtiğinin farkında olarak bilinçli bir şekilde perspektif ve duyguların projeye katılmasının öneminin altını çizer. 
RTVF519HABER ÜRETİMİ: DİJİTAL GAZETECİLİK VE SOSYAL MEDYA DR. ENGİN ALUÇDİJİTAL MEDYA VE FİLMHaber üretiminde sosyal medyanın oynadığı rol nedir? Sosyal hayatımızda yeni teknolojilerin bu yaygın doğasının ortaya çıkardığı temel etik, ahlaki ve yaratım problemleri nelerdir? Blogging, facebook, twitter ve benzeri dijital bilgi paylaşımı ve dolaşımı araçları baskın ve yaygın medyanın coğrafi alanına ne şekilde müdahale etmekte ya da onu şekillendirmektedir. Bu ders katılımcılara geleneksel ve yeni haber formatlarının kesiştiği noktada günlük haber programı yapma deneyimi olnağının sağlar.

RTVF599DÖNEM PROJESİ DİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikâye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir.


TOCE501FEMİNİST TEORİLER IDR. İBRAHİM DURANAYTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. ‘Irk’ sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır. 
TOCE517EKONOMİDE KADINPROF. DR. FATMA GÜVEN LİSANİLERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, ekonomiden hem geleneksel hem de geleneksel olmayan metodolojileri kullanan kadınların deneyimlerinin analizlerini içermektedir. Ders, bu kadın grubunun benzersiz deneyimleri ile ekonomik sorunların geleneksel yorumunu genişletme girişiminde bulunmaktadır. Esas bakış açısı neo klasik ekonomide ana akımdır fakat alternatif ekonomik perspektifler de diğer sosyal bilimlerden yararlanmaktadır. Dersin ilk kısmı araçların ve metodolojilerin gelişimine odaklanmaktadır. Daha sonra ders, gelişmiş konuların araştırılması hakkında yürütülecektir. Öğrenciler orijinal araştırmalar yapacak ve analitik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı bireysel ve grup çalışmaları yapacaklardır.
TOCE518KADIN VE TARİH ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere 18. Ve 19.yy. da tarihi çerçeve içerisinde kadınların yaptığı meslekleri ve sorunlarını anlatacaktır. Aynı zamanda kadının, sosyal, politik ve entelektüel hareketlerini de inceleyecektir. Tarihte ‘kadın’ karmaşasını anlamak kesinlikle çok önemlidir. Ders, tarihin esas birincil kaynakları ve tarihçilerin kendi entelektüel çerçevelerinde bu verilere verdikleri anlam ve şekil arasındaki farklılıklara odaklanacaktır.
TOUR500MASTER TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABİB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR532ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste, turizm sektörü araştırmalarına yönelik bilgisayar destekli istatistiksel analizler eğitimi amaçlanmıştır. Temelde veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İki yönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant analizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma desenleri üzerinde durarak varyans analizi yöntemini, çoklu random faktörler, kuvvet analizi, çoklu, loglinear ve logistik regresyon, kovaryans analizi ve meta analiz gibi konular üzerinde çalışacaklardır.
TOUR598 SEMİNERYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR600DOKTORA TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.  Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.   
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIDOÇ. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR607HİZMET ENDÜSTRİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİDERLİKPROF. DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu  dersin amacı öğrencilere  sistematik ve stratejik açılardan insan kaynakları
yönetimini anlamalarına  yardımcı olmaktır.Temel iş analizleri  yapma , işe başvurma,
işde aranan nitelikleri  anlama ve bunlarla beraber insan kaynakları yönetim
sistemlerini örneğin işe alma, performans yönetimi, değerlendirme, vb.. 
fonksiyonları açıklamak dersin hedefleri arasındadır.
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR698 SEMİNERYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TUIS501TURIZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERINDE STRATEJIK YÖNETIMDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS513ETKİNLİK VE KONFERANS YÖNETİMİDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı öğrencilere konferans, toplantı ve özel etkinlikler ile bu etkinliklerin turizm üzerindeki etkilerini öğretmektir. İş seyahati, planlama ve pazarlama etkinliklerinin yapısı, organizasyonu, farklı eğilimler ve önemi etkinlikler analiz edilecektir. Yerel, ulusal ve uluslararası örnek olaylar ders kapsamında incelenecektir.
TUIS522TURIZMDE VE OTELCILIKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TURK500TEZ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir  çalışma denemesi yaptırılır.  
TURK502DİLBİLGİSİ VE DİLBİLİM KURAMLARIYDR. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIGenelde 'dil'in, özelde Türk dilinin yapısı ve kullanımı ile ilgili çeşitli kuramlar (geleneksel dilbilgisi, yapısal dilbilim, üretici dilbilgisi, metindilbilim, söylem sözümlemesi vb.) hakkında bilgi verilmesi, bu kuramlar doğrultusunda Türkçeye yönelik olarak yapılan çalışmaların tanıtılması, böylelikle Türk Dili alanında çalışacak öğrencilere, söz konusu kuramları kendi çalışma alanları doğrultusunda kullanabilmeleri için gerekli olacak bilgilerin kazandırılması.
TURK503EDEBİYAT KURAMLARIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIEdebiyat eleştirisi ve çalışması yapabilmek için gerekli olan altyapıyı oluşturmak amacıyla edebiyat(ve eleştiri) kuramlarının tanıtılması, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarında uygulayacakları kuramsal tabanı belirlemelerine katkıda bulunulması, bu amaçla çağdaş edebiyat ve eleştiri kuramlarından biçimci, yapısalcı, toplumcu, feminist, psikanalitik, yapı bozucu vb. yaklaşımlara yer verilmesi, Türkçede kurama dayalı olarak yapılmış çalışmalar üzerinde durulması ve öğrencilerin bu tür çalışmalar yapmak için yüreklendirilmesi.
TURK504ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİPROF. DR. HAKAN TAŞTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI14. yüzyıldan 19. yüzyıla değin Osmanlı Edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarını oluşturan divan, mesnevi, tezkire ve tarih türü eserlerden seçilmiş ve el yazması olarak özgün kaynaklardan alınmış metinlerin okutulması, metinlerin çevriyazılarının yapılması, uluslararası çevriyazı sistemlerindeki seçeneklerin tanıtılması, karşılaştırmalar yapılması, metinlerin günümüz diline çevrilmesi, gerekli açıklama ve yorumların yapılması.
TURK5171020-1950 DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1920'li yıllardan 1950'ye kadar 10'ar yıllık dönemler halinde Türk şiirinin gelişmesi üzerinde durulması; bu evrede ortaya çıkan Yedi Meşale, Birinci Yeni (Garip) gibi oluşumların tanıtılması; bu topluluklar ile kendine özgü yeri olan şairler ve şiir anlayışları üzerinde durulması, çeşitli şiirlerden örnekler verilerek çözümlemeler yapılması.
TURK522TÜRKÇENİN ANLAMBİLİMİYRD. DOÇ. DR. S. TAYYİBE UÇTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIAnlambilimin tanımlanması, durgun ve gelişmeli anlambilim açısından Türkçe'deki anlam olgularının ele alınması ve Türkçe'nin özelliklerinin ortaya koyulması. Düzanlam, yananlam, eşanlamlılık, çokanlamlılık, zıtanlamlılık gibi kavramların açıklanması ve örneklendirilmesi; benzetme, deyim aktarması, ad aktarması gibi söz sanatlarının ayrıntılarıyla ve örneklerle açıklanması; anlam daralması, anlam genişlemesi ile başka anlama geçiş gibi anlam değişmelerinin ele alınarak ve örneklendirilmesi
TURK598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIBu derste öğrencinin alanla ilgili kaynakçaya hâkim olması sağlanır, okudukları üzerinde tartışıp, düşünce üretme ve öğrendiklerini kullanabilme becerisi geliştirilir.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II KENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve
kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ KENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ SORUNLAR KENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte;
kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor.
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARI KENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları
 (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES512KENTSEL TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARAKENTSEL TASARIMEkosistem ağırlıklı planlama; sürdürülebilir ve çevre duyarlı kentsel tasarım; ilkeler, süreç, fiziksel, yapısal, işlevsel, sosyal ve ekonomik boyutları; doğal ve yapay çevre analizi; doğal ve yapılaşmış çevrenin değerlendirmesi ve yönetilmesi.
UDES515KENTSEL ÇALIŞMALARDA TIPO-MORFOLOJİK ANALİZLERYRD. DOÇ. DR.NEVTER ZAFER CÖMERTKENTSEL TASARIM Ders, eleştirel bakış açısı ile, kent mekanlarının  tipomorfolojik  yapısının  öğretilmesini hedefler. Kentsel mekan ve mimari arasındaki elemanlar ve bileşenler ile ilişki kurar. Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri; bu alandaki kaynakların kullanılması, şehir peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi , arazi ve bina kullanımları, bina tipolojileri, sokak örüntüleri vb.gibi ana kavramlar ile analiz yapılarak kentlerin tipomorfolojilerinin analitik çözümlenmesini amaçlar.
UDES598SEMİNER KENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
UDES599DÖNEM PROJESİ KENTSEL TASARIM 
VACD501ATÖLYE ÇALIŞMASI - IPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIFarklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, sanat/tasarım yüksek lisans programında alacakları sanat kuramları bilgileriyle, lisans eğitimlerinde edindikleri becerilerinin yaratıcı bir bütünlük oluşturması amaçlamıştır. Öğrenci sanat projesini, üzerinde çalışacağı kavram ve anlamların bütünlüklerini araştırma yöntemleri ışığında hayata geçirmeyi amaçlamalıdır. Sanat/Tasarım ve eleştiri kavramlarının tartışılıp özgün fikirlerle yeniden oluşturulması öğrenciyi muhakeme, algı ve kavrayış konusunda düşünmeye sevk edecektir. Sanat/Tasarım kavramları ve hayat arasında kurulacak köprüler, bireysel yaratıcılık süreçlerini bir deneyim alanına dönüştürecek, proje hazırlama, sunum ve gerçekleştirme süreçleri bireysel sorumluluk ve etik duygusunu güçlendirecektir. Öğrenci aynı zamanda sanat tanımları, sanat/tasarım kuramları ve yaşadığımız toplumun kendine özgü şartlarını tartışarak, yeniden üretime geçirecektir.
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESI OROD PEYKANFARGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak “Güzel” ve “Yüce” Kavramları, Sanatın “Hakikat İçeriği” Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEOVASVİ ÇİFTCİOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD510FOTOĞRAF VE ANLATIMHAMİD ZEKARİ HANJANİGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIGörsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturuyor. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu derste, fotograf aracılığı ile kendimizi ya da tasarım fikirlerimizi ifade etmeyi keşfedecek / deneyeceğiz; hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotograflar üretmek amaçlanmaktadır. Fotografik dilin inşası ve soyutlama süreçlerinin anlamsal yapıya olan katkısı irdelenecektir.
VACD511HAREKETLİ GRAFİK VE SANATYRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders öğrencileri yayın animasyonları, görsel efektler ve sanat bağlamında hareketli grafik alanına hazırlamaktadır. Ders boyunca öğrencilerden, grafik tasarım bilgilerini hareketli grafik tasarımı alanında kulllanmaları istenecektir. Verilecek projeler sayesinde görsel problemlere yeni çözümler bulma yöntemleri de öğrencilere aktarılabilecektir. Temel teorik ve pratik bilgilerin yanısıra, hareketli grafik tasarımının sanat ve çağdaş medya ile ilişkisine de özellikle vurgu yapılacaktır.
VACD513GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMDA ARAŞTIRMAYRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersde öğrenciler dönem projelerine yönelik görseller üzerinde çalışılacaktır. Bu bağlamda alan araştırmalarında, öğrenciler çalışacakları alana ilişkin daha once yapılan çalışmaların veya benzerlerinin görsel tarama/görsel veri toplama çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
VACD515SUÇLA MÜCADELEDE TASARIMYRD. DOÇ. DR. AYSU ARSOYGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersin hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: Grafik tasarımı, iletişim ve ortamlarıyla suç ların azaltılması ve farkındalık yaratma.    Tasarımcıları konu hakkında gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak. Bireylerin refahını artırmak ve güvenilir çevre yaratmak için suçlarla    grafiksel olarak mücadele etmek.
VACD517GERİLLA REKLAM TASARIMIPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLU GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersde öğrenciler dönem projelerine yönelik görseller üzerinde çalışılacaktır. Bu bağlamda alan araştırmalarında, öğrenciler çalışacakları alana ilişkin daha once yapılan çalışmaların veya benzerlerinin görsel tarama/görsel veri toplama çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
VACD599DÖNEM PROJESİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT503YÖNETİM EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUİŞLETMEBu ders,  işletme ve ekonomi alanında eğitim alan yüksek lisans öğrencilere yönetim ekonomisi biliminin temel  kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle yönetim ekonomisinin ilgilendiği alanlar, talep ve esneklikler, karar vermede maliyet analizleri ile üretim konuları irdelenecektir.
YONT524STRATEJİK YÖNETİM İŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT580SOSYAL BİLİMLERDE  ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
YONT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır