Skip Navigation LinksCourses

Dersler (2023 - 2024 Bahar Dönemi)

DERS KODU
DERSİN ADIDERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANIÖNEREN BÖLÜM/PROGRAMKISA DERS TANIMI
ARCH500YÜKSEK LİSANS TEZİMİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYEPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders, interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH523MİMARİ TEORİSİMİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIK KURAMLARI-IIMİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi.
ARCH534 TEKTONİK TEORİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme), teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger'in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele alınacaktır. Tektonik teorisi Alberti (linaments), Palladio (oranlar), Karl Botticher (kernform, kunstform), Gottfried Semper (streotomics ve tectonics), Eduard Sekler (atektonik), Kenneth Frampton (konstrüksiyonun ontolojisi), Juhanni Pallasmaa (haptisite) and Gevork Hartoonian's (laik bir tektoniğe doğru) üzerine çalışılması ile kapsanacaktır. Tektoniğin metafizik anlamları Martin Heidegger ve Gaston Bachelard'ın felsefelerinden yararlanarak ele alınacaktır. Bu Semper'in Carribean hut çiziminden yararlanarak yapılacaktır. Tüm bu kavramlar çağdaş mimari tektoniğe öncelikle Carlo Scarpa, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Louis Kahn'ın mimarileri aracılığı ile uyarlanacaktır. Öğrencilerden daha güncel bir mimarlık örenğini sınıfta tartışmaları da istenecektir.
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİPROF. DR. SADİYE MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır.
ARCH553SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMLERPROF. DR. RESMİYE ALPAR ATUNMİMARLIKSürdürülebilirlik kavramı, bölgesel, ilçe ve mimari ölçekte yerel sürdürülebilir kalkınma; çeşitli ölçeklerde çeşitli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma örnekleri; barınma ortamlarının sürdürülebilirliğini: yerel toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konuları; ekolojik sitesi tasarımı konularında : yer ve arazi tasarım iklim ve duygusu ile yoğunluk, bağlam, arazi kullanımı, ulaşım, tasarım.
ARCH558KENTSELLEŞME POLİTİKALARIYRD. DOÇ. DR. PINAR ULUÇAYMİMARLIKDers, ekonomik, politik ve sosyal etmenlerin AB ülkelerindeki farklı mekansal oluşumları nasıl etkilediğini inceler.
ARCH566 KENTLERDE YARATICILIKDOÇ. DR. MÜGE RIZAMİMARLIKBu seminer dersi, kentlerle ilişkili olarak 'yaratıcılık', 'yaratıcı kent'i oluşturabilmek için yöntem ve stratejiler, dünyadaki çeşitli örnekler üzerinden çağdaş kentlerin sorunlarını araştırma ve analizlerden yararlanarak aktarmayı hedeflemektedir.
ARCH573MİMARLIKTA KİMLİKPROF. DR. MUKADDES POLAYMİMARLIKBu ders, mimarlık ve kimlik arasındaki ilişkiyi irdelemeyi amaçlamaktadır. Kent, kentsel mekân, bina ve iç mekânlarda, kimlik bileşenleri tartışılmaktadır. İlk olarak, insan ve çevre / mekan ilişkileri, algı ve imaj hakkında teorik bilgiler verilmektedir, çünkü bu konular mekan algısı ile güçlü bir bağlantıya sahiptir. Daha sonra, mekânların kimliklerinin farklı ölçeklerde (şehir, kentsel mekan, bina ve iç mekan) değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ayrıca, bu ders kapsamında öğrenciler, araştırma yetenekleri ve problem çözme kapasitelerini geliştirmek amacı ile kimlik konularında araştırma yapmaya teşvik edilmektedir.
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞIDOÇ.. DR. HARUN SEVİNÇMİMARLIKPasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri.
ARCH598SEMİNERMİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZİMİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH632 KONSTÜKSÜYONUNUN ONTOLOJİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKOntoloji, etik, politika, bilgi teorisi, metafizik kavramları; Tektonik, sanat ve teknoloji kavramlarının ontoloji ile ilişkisi; Ontolojik / Skenografik; Strüktür ve süsleme; Ontolojik varoluş ve öteki - Diyalektik imaj: içerisi- dışarısı, üretici - kullanıcı, çokluk- birlik, mobilite- güvenlik; Objektivite / Subjektivite / Ruhsallık- Profesyonel objektivite; Zaman, hafıza ve maddesellik; Madde- form (beden- akıl); Aura ve sanatin mekanizasyonu; Dinamik imaj: çekinik dil; Sınır ve sonsuzluk; Tasarım ve teknolojideki otonomi; Gerçek, hakikat, bilgi, zaman.
ARCH698 SEMİNERMİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. HATİCE JENKINSBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar, akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler.
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASIBESLENME VE DİYETETİKYüksek lisans programına başvuran öğrencinin beslenme ve diyetetik alanında seçilen konuda bireyi geliştirecek tez çalışmasını yapmasını ve programını başarıyla bitirmesini içermektedir.
BESD502İLERİ BESLENME-IDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKBeslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri, insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509AĞIRLIK DENETİMİ VE YEMEDAVRANIŞ BOZUKLUKLARIYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENMEDOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi) ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD513ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKMalnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaları içermektedir. Enteral-Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında yeni bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD514EGZERSİZ VE BESLENMEYRD. DOÇ. GÖZDE OKBURANBESLENME VE DİYETETİKEgzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, antrenman / müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme ilkeleri konularını içermektedir. Sporcuların beslenme alışkanlıklarını ve durumlarını değerlendirebilmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD515MENÜ PLANLAMA VE KONTROLYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKMenü planlama ve denetleme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanındaki güncel bir konu ile ilgili son bilimsel verileri araştırma, rapor etme, sunma ve tartışmayı içermektedir.
BESD600DOKTORA TEZİBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini irdeleyerek çağın gerekleri doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı bilimsel çalışmaların yapılmasını içermektedir.
BESD601BESLENME İLE İLİNTİLİ HASTALIKLARDA METABOLİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKÇeşitli kronik hastalıklarda meydana gelen metabolik değişikliklerin öğretilmesini amaçlar. Meydana gelen metabolik değişiklikleri göz önünde bulundurarak diyet tedavisinin etkinliğini ve içeriğini tartışır
BESD602BESLENME VE İMMUN SİSTEMPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasını amaçlar. Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretili
BESD604BESLENME VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar.
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar.
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİDOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.
BESD607TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÜRÜN SEÇİMİ VE YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKToplu beslenme sistemleri kapsamında bireylere sunulan yiyecek-içecek hizmetlerinde depolama ve işleme kuralları, ürün seçimi ve yönetimi bilgilerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar
BESD608İLERİ BESLENME BİYOKİMYASIYRD. DOÇ. DR. MÜJGAN ÖZTÜRKBESLENME VE DİYETETİKBiyomoleküllerin tanımlanması, insan metabolizmasında geçirdiği evrelerin ve metabolik yolakların beslenme ile ilişkisinin belirlenmesi, metabolik enerji dönüşümlerinin yorumlanması, açlık, tokluk, hastalık durumlarında metabolizmanın incelenmesi, sindirim ve metabolik enzimlerin yapı ve fonksiyonlarının açıklanması, vitaminler ve minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi,
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNERBESLENME VE DİYETETİKeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini güncel bilimsel çalışmaların taranması ve derslenmesini kapsamaktadır
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBESLENME VE DİYETETİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
BHRM599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders detaylı olarak ökaryotik gen ifadesi ve düzenlenmesini, ayrıca ökaryotik hücresel süreçlerin incelenmesini içerir. Genom, transkriptom ve proteom düzeyindeki bilgiler ile epigenomik bilgiler tartışılır. Özellikle insan genomu detaylandırılır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir.
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders öğrenciyi biyoteknolojinin temel kavramlarıyla buluşturur. Biyoteknolojinin tarihi, gelişimi ve biyoteknolojik ürünlerin günümüzdeki kullanımları incelenmekle beraber seçmeli derslerin temelleri de oluşturulur.
BIOL506MOLEKÜLER VE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİMoleküler hücre biyolojisi ve genetiğin medikal uygulamaları incelenir. Derste güncel araştırma sonuçları tartışılır ve öğrencilerin eleştirel analizlerle bilimsel makaleleri incelemeleri sağlanır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir.
BIOL507TANI VE TERAPİDE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİDR. HAVVA ÇOBANOĞULLARIMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİIn this course, the development and advances in the biotechnological tools in disease diagnosis and disease treatment are discussed. The protein based biological products as well as nucleic acid, cell and tissue based biological products are covered in further detail and contrasted.
BIOL521MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDE LABORATUVAR UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste öğrenciler, moleküler biyoteknolojik tekniklerin analiz temellerini öğrenecek ve bu teknikleri kendileri laboratuvar ortamında
uygulamalı olarak yapacaktır. Böylece öğrenciler uygulamalı laboratuvar deneyimi elde ederek, laboratuvar ekipmanlarının işleyişini
öğrenecektir. Moleküler biyoteknoloji laboratuvar uygulamaları dersinde öğrendikleriyle; DNA, RNA, Protein izolasyonu ve analizi gibi
temel moleküler teknikleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Öğrenciler, insan hücrelerinde yeni ifade bulan genetik verilerin nasıl okunarak
anlamlı birer bilgi haline getirileceğini öğrenecektir.
BIOL581FİNAL PROJESİ IYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste, öğrenciler bireysel olarak, bir öğretim üyesi süpervizörlüğünde, laboratuvarda bir araştırma (wet-lab – deneysel çalışma) projesine başlarlar. Araştırmanın literatür taraması ve ön deneysel çalışmaları bu ders kapsamında tamamlanır.
BIOL582FİNAL PROJESİ IIYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste, öğrenciler bireysel olarak, bir öğretim üyesi süpervizörlüğünde, BIOL581 Final Projesi I dersi kapsamında başlamış oldukları ve laboratuvarda yürüttükleri araştırma projesine (wet-lab – deneysel çalışma) devam edip, bu projeyi tamamlar ve sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunarlar
BIOL599DÖNEM PROJESİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİÖğrenci seçmiş olduğu bir konuda yarıyıl projesini hazırlayacaktır.
BNKA501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. ERALP BEKTAŞBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BNKA599DÖNEM PROJESİBANKACILIK VE FİNANS
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİKİMYA
CHEM507FİZİKSEL KİMYADA ÖZEL KONULARKİMYATermodinamik , Materyal Denge , Faz dengesi, Çözümler , Reaksiyon tepkime hızının Teorileri , kinetik ve mekanizmaları, Ulaştırma özellikleri.
CHEM508ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULARPROF. DR.HURİYE İCİLKİMYAOrganik bileşiklerin IUPAC isimlendirmesi, Stereokimya ve kiralite,
CHEM511TEMEL POLİMER BİLİMİPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYANükleofilik yerdeğiştirme, Toplama ve eliminasyon reaksiyonları, Radikalik reaksiyonlar,
CHEM516KİMYASAL KİNETİKPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYAElektrofilik aromatik ikame reaksiyonları, Karbonhidratlar, Lipidler,
CHEM521POLİMER SENTEZLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYAGiriş, Adım polimerizasyonu, Radikal zincir polimerizasyonu, iyonik zincir polimerizasyonu, Zincir kopolimerleşme, Halka açılma polimerleşmesi, stereoregüler olimerizasyon, polimer reaksiyonu.
CHEM533POLİMER JELLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYAAminoasitler ve proteinler.
CHEM534DOĞAL POLİMERLERPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAKonusu doğal polimerler olan bu derste doğal polimerlerin kaynakları,
özellikleri ve uygulamaları anlatılmaktadır.Özellikle selüloz, nişasta, kitin, kitosan, polilaktidler ve bakteriyel poliesterler gibi yaygın etkisi yüksek polimerler ağırlıklı olarak incelenmektedir. Dersin amacı konuya ilgi duyan öğrencilere doğal polimerlerin türleri, yapıları, reaksiyonları ve uygulamaları konusunda araştırma geliştirme çalışmalarında yardımcı olacak gerekli temel altyapıyı sağlamaktır.
CHEM536KİMYASAL ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMASIDOÇ. DR. AKEEM O. ALEDIPOKİMYATemel bilgisayar kavramları; Bilgisayarın iç düzeni ve bileşenleri; Bilgisayarların kullanışlı özellikleri; Bilgisayar destekli raporlama; Bilgisayar destekli literatür araştırması; Laboratuvar otomasyonu; Bilgasayarlı veri değerlendirmesi; Visual Basic'e giriş; Numerik yöntemler;
CHEM538BİYOMEDİKAL POLİMER TASARIMIPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYABu Dersin amacı polimerlerin kimyasal ve fiziksel yapısı ile biyomedikal uygulamaları arasındaki ilişkiyi anlatmak ve öğrencilere bu konu da gerekli olan temel altyapıyı sağlamaktır.Ders, polimerlerin belli biyomedikal uygulamalarına yönelik yapı-özellik ilişkilerin inirdelenmesine ve bu uygulamalar için aranan fiziksel özelliklerin anlaşılmasına yöneliktir.Örnek sistemler olarak ilaç salımı, gen salımı ve doku Mühendisliği sistemleri incelenmektedir. Ders, temel polimer kimyası altyapısı na sahip olan öğrencilere önerilmektedir.
CHEM541ELEKTRO KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAElektrokimyasal deneyleri anlama, döngüsel ve doğrusal voltametri tekniklerini tanıma, adım ve darbe tekniklerini anlama, adım ve darbe tekniklerini anlama, katı hal elektrokimyasını anlama, iletken polimerleri belirleme, fotoelektrokimyayı açıklama, biyoelektrokimyayı açıklama, endüstride elektrokimyayı anlama, analiz etme ve eleştirel değerlendirme Fotokimya ile ilgili literatür ve sonuçları yazılı ve sözlü olarak sunar.
CHEM545ANALİTİK KİMYANIN ESASLARIKİMYAKlasik ve modern analitik kimyanın teorik ve pratik temelleri ve örnekleme, kalite kontrol/güvence ve kemometriklerin rolü.
Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari. Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis
buyuk-l acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
CHEM556KİMYASALLARIN MİKROBİYOLOJİK UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. MÜMTAZ GÜRANKİMYATıbbi onemi olan Mikroorganizmalann tipleri ve sınıflandırılması. Mikrobiyoloji Laboratuvar Deneylerinde Guvenli çalışma ve alınması gereken önlemler Antibiyotikler ve Antmikrobiyal Bileşikler Kimyasal bile􀀦ikler (Crnegin: Sentetik ve Dogal Polimerler. Nanomateryaller. Fenol ve Fenol turevteri. Alkoller. Haiojenler, Agir metal ve a91rm etal bile􀀦ikleri. Aldehidler. Gazlar, Boyalar, Deterjanlar. Kuaterner Amonyum Bile􀀦ikleri) ve muhtemel mikrobiyolojik (ve/veya infeksiyon onleyici) uygulmalar .
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM600DOKTORA TEZİKİMYA
CHEM698SEMİNERKİMYA
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIKİMYA
CHES500YÜKSEK LİSANS TEZİKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMAKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASIKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar.
CHES503TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜMEKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. 'Kültürel Miras' konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır. Bu ders kapsamında önerilen aktiviteler, alandaki bilimsel gelişmelere açıklayıcı bir giriş, seçilen örneklerin değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalar dizini ve dokümantasyonlardan mevcut örneklerin incelenmesi; fikir ve vizyon tanımı ve gelişimi; büyümekte olan dünya mirasının incelenmesi için tümleşik bir teori temelinin oluşturulması ve bunun insan hak, kültürel hak, kültürel peyzaj ve tarihsel kentsel peyzajla ilişkisini içerecektir.
CHES504KORUMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders tarihi alan korumanın yasal ve idari boyutunu tarihi gelişim ve kent planlamanın bir parçası olarak anlatır. Bu derste öğrenciler alan koruma ile ilgili temel kavramlar, elemanlar ve prensipler yanında farklı metotları tartışırlar. Uluslararası dökümanlar tartışılarak alan koruma konusunda uluslararası norm, standartlar, problemler, bazı ülkelerdeki (İngiltere, İtalya, Fransa) idari ve yasal gelişmeler ve süreçleri, koruma planlaması konusundaki mevcut araçları öğrenirler. Tarihi ve kırsal alan korunması, farklı örnekler üzerinden, çeşitli çalışmalar ve yaklaşımlar (bütünleşik koruma, soylulaştırma, kentsel ek, yenileme) incelenerek, günümüzdeki eğilimler, baskılar ve tehditler üzerinden tartışılacaktır. Tarihi alanların farklı karakterlerini göz önünde tutarak, kavram, sorun ve problemlerini kavramaları ve bunları yasal süreç ve araçlarla çözümlemeleri için beceri kazanmaları beklenmektedir.
CHES505KENTSEL ÖLÇEKTE KORUMA ATÖLYESİ ÇALIŞMASIKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye çalışması son yüzyılda eşi benzeri görülmemiş olan kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde etkileyen kentsel çevre gelişimi gerçeğine karşılık vermek üzere tasarlanmıştır. Bu ana fikirden yola çıkarak, kentsel planlama çerçevesinde tarihi şehir ve sitlerin korunması yarım yüzyıldır araştırılan bir konumdayken, bu koruma çabalarının bugün için kentsel tasarıma iyice entegre olmuş durumda olduğu ortaya konmaktadır. Direk olarak tarihi kentsel çevredeki muhafazayı etkileyen, dünya genelinde var olan hızlı kentsel büyüme; yoğunlaşma; uygunsuz modern müdahale; kentsel dönüşüm ve değişimleri konuları ders kapsamında tanımlanacaktır. Kentsel koruma atölye çalışması, anlaşılma döngüsü, tespit etmeyi göz önünde bulundurmakta, yerin önemini tanıtmakta, ve istisnai olarak karar verici mercilerin, bölge sakinlerinin ve kullanıcılarının paylaşılan sorumluluklarını vurgulamaktadır.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜMEKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir. Geleneksel malzemelerin temel özellikleri (örneğin taş, tuğla, kerpiç ve ahşap), performans ve çürüme formları kısaca açıklanacaktır. Tarihi binalarda hasar ve çürüme neden olan faktörler; doğal nedenlerle (örneğin deprem ve seller), hava ve / veya insan yapımı eylemler, olası kaynaklarla birlikte, durum bazlı örnekler üzerinde tartışılacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerin, yapısal özellikler ve tarihi bir binada malzeme özelliklerinin belirlenmesinde beceri geliştirmeleri; ve üzerinde çalışılan tarihi binanın korunması için bazı avan öneriler yaparak, hasar ve / veya çürüme ve bunların olası nedenleri üzerine tanımlama çalışmaları yapmaları beklenecektir. Bu ders boyunca edinilen bilgiler " CHES 502- Bina Ölçeğinde Koruma Atölye Çalışması" için tamamlayıcı nitelikte olacaktır.
CHES598SEMİNERKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL536KIYI HİDROLİĞİPROF. DR. UMUT TÜRKERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİSahil ve kıyı üzerindeki hareket ve davranışlar, kısa genlikli dalgalar (rüzgar dalgaları), dalga iklimi, kıyı bölgesinde dalga davranışları, uzun periyodlu dalgalar (gelgit ve tsunami), kıyı akımlar ve fırtına dalgaları, kıyı yapıları ve dalga ilişkisi, kıyı çökelleri ve doğadaki problemleri, entegre kıyı yönetimi.
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ. DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL547YAPISAL GÜVENİLİRLİKPROF. DR. MAHMOOD HOSSEINIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYapısal güvenlik ve güvenilirliğin tasarımı ve değerlendirilmesi için olasılıksal temellerin geliştirilmesi. Olasılık ve stokastik süreç kavramları. Rastgele doluluk, rüzgar ve deprem yükleri ve malzeme özelliklerindeki değişkenliğin tanımı. Yapısal sistem güvenilirliği. Nicel risk değerlendirmesi, belirsizliklerin sistematik değerlendirmesi ve analizi, belirsizlik ve başarısızlık sonuçları için optimum tasarım muhasebesi. Yeni olasılığa dayalı kod özellikleri. Uygulamalar.
CIVL548YAPISAL ANALİZDE MATRİS METODLARIDOÇ. DR. MEHMET C. GENEŞİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYapıların gerçek davranışları ve yapısal analiz. Sanal deplasmanlar yöntemi. Sanal kuvvetler yöntemi. Betti kanunu. Tesir katsayıları. Kuvvet ve deplasman transformasyonları. Eleman rijitlik ve fleksibilite transformasyonları. Yapılarda serbest bırakmalar. Alt düzey yapılar. Tutulmuş eleman uç kuvvetleri. Kuvvet ve deplasman metodlarının otomasyonu..Lineer olmayan analiz. Sonlu elemanlar metoduna giriş.
CIVL558GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE HESAPLAMALI YÖNTEMLERDOÇ. DR. ERİŞ UYGARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGeoteknik malzemeleri için temel modelleme. Yapısal modellerin sonlu elemanlar uygulaması ve elastik olmayan gözenekli ortamlar için birleştirilmiş katı-sıvı mekanik yönetim denklemleri. Geçici ve sürekli hal koşulları. Geoteknik, jeolojik, yapısal ve diğer ilgili modern mühendislik problemleri. Geoteknik tasarım ve inşa edilen tesislerin performansı hakkında fikir vermek için uygulama yazılımını kullanarak mühendislik çalışmalarının analizi. Sonlu elemanlar yazılım programının uygulama ve analiz için kullanımı.
CIVL565YOL ÜST YAPI YÖNETİM SİSTEMLERİ-IDOÇ. DR. MEHMET METİN KUNTİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÜstyapı yönetimi sürecine giriş. Üstyapı yönetimine sistematik bir yaklaşım. Bir PMS için çerçeve. İzleme ve değerlendirme. Üstyapı servis edilebilirliği ve performans kavramları. Üstyapı tasarımı. Üstyapı durumu veri toplama, ekipman işleme. Tehlike araştırma yöntemleri ve kullanımı. Servis kolaylığı ve pürüzlülüğün saha ölçümü. Tahribatsız muayene ve değerlendirme. Üstyapı bakımı ve rehabilitasyonu. Kaplama tasarım konsepti. Üstyapı yaşam döngüsü, maliyetlendirme ve ekonomik analiz.
CIVL586KİMYASAL BETON KATKILARIPROF. DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÇimento için kullanılan kimyasal katkıların sınıflandırılması. Betonda su azaltıcı katkılar. Hava katkıları. Taze betonun pompalanmasını kolaylaştırıcı katkılar. Geçirimsizlik artırıcı katkılar. Harç plastikleştirici ve superakışkanlaştırıcı katkılar. Priz hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. Polimer katlılı betonlar ve yeni nesil katkılar.
CIVL592YAPIM YÖNETİMİ IIDOÇ. DR. TOLGA ÇELİKİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBu ders öğrencilerin proje değerlendirmesi, yaşam boyu maliyet, değer yönetimi ve çevre yönetimi konularında bilgilendirilmelerini sağlamaktadır. Bu ders inşaat sektöründe pratikte yapılması gereken konuların bir bölümünü kapsamaktadır. Ders sonunda öğrenciler birtakım projeler ile ilgili olarak yaşam boyu maliyet, değer yönetimi, çevre yönetimi ve proje değrlendirmesi konularında deneyim kazanmış olacaklardır.
CIVL598SEMİNERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL600DOKTORA TEZİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL698SEMİNERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CMPE500YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE539ÇOK AJANLI SİSTEMLERDOÇ. DR. ADNAN ACANBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÖzerk ajanlar ve çok ajanlı sitem kavramlarını sunuş: zeki özerk ajanlar , tepki veren ajanlar ve melez ajanlar. Gerçekçi karar vericiler olarak zeki ajanlar: yararlılık işlevi, Markov karar verme problemleri ve en iyi ilkeler. Ajanlar arasında etkileşim: ajan iletişimleri, söyleşi kuralları, ve oylama yöntemleri. Ajanlar arasında işbirliğine dayalı etkileşim: öğrenmeyi çoklu ajanların işbirliğine dayalı modelleme, dağınık kısıt sağlama problemleri. Ajanlara arasında rekabete dayalı etkileşim: oyun teorisine giriş, işbirliğine dayalı olan ve olmayan oyunlar, mahkumların ikilemi, müzakere, açık artırma ve oylama mekanizmaları. Çok ajanlı sistemlerle ilgili uygulamalar.
CMPE581ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ MODELLEMESİPROF. DR. H. IŞIK AYBAYBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÇokluortam bilgisinin sayısal gösterimi, çoklu ortam cihazları ve sistem mimarileri, etkileşimli ve dağıtık çoklu ortam sistemleri
CMPE598SEMİNERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
CMPE600DOKTORA TEZİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE698SEMİNERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders, araştırma yöntemleri, tez yazımı, sunum, etik, sosyal sorumluluk, intihal, bilimsel makale yazımı ve yayınlanması ile ilgili konuların öğretim üyeleri tarafından seminer olarak Doktora öğrencilerine verilmesini içermektedir.
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMSE500YÜKSEK LİSANS TEZİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
CMSE512VERİ YAPILARI VE DOSYA GÜVENLİĞİPROF. DR. ALEXANDER CHEFRANOVYAZILIM MÜHENDİSLİĞİGüvenlik gereksinimleri. Gizlilik, doğruluk, kullanılabilirlik, güven, özgünlük, isim gizliliği. Güvenlik tehditleri ve güvenliğe karşı saldırılar. Koruma, izinsiz girişler, erişim denetim modelleri. İsteğe bağlı ve zorunlu erişim denetimi ve yetkilendirme. Çok düzeyli güvenlik. Aldatıcı yazılım ve Truva atı yazılımları. Şifre koruma. Simetrik ve kamusal anahtar şifreleme. DES ve RSA teknikleri. Sayısal imza. Anahtar dağıtımı ve kimlik doğrulama. Güvenli soket düzey protokolü. Tek girişlik pasaport. Elektronik ticaret için güvenli protokoller, Goods atomisitesi, onaylı teslim. Elektronik para. XML tabanlı Web servislerinde güvenlik ve Kerberos. X.509 doğrulama sevisi. Tek seferlik şifreler. Hash fonksiyonları. İstatistiksel veri tabanı güvenliği. Çok düzeyli güvenlikli veri tabanlarına işlevsel bağımlılık saldırıları. Akış denetimi. Örtülü kanallar. Denetim süreçleri, sınıfları ve türleri.
CMSE514WEB TEKNOLOJİLERİ VE SERVİSLERİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİWEB 2.0 teknolojileri. Web 2.0'ın toplum ve iş dünyasına etkileri. Web 3.0, anlamsal Web kavramları ve teknolojileri. Web 3.0 uygulamaları ve Web verilerinin yönetimi. Web servisleri. Servis Odaklı Mimariler (SOA). Web servisleri tanım dili (WSDL). Evrensel tanım, keşif ve entegrasyon (UDDI). Basit nesne erişim protokolü (SOAP). Servis-eğilimli yazılım yeniden yapılandırılması (SOSR). XML teknolojileri. J2EE teknolojileri ile Web servis etkileşim protokolleri. Web servisi bulma ve birleştirme. Web teknolojileri ve servislerinde gelecekte beklenen eğilimler. Programlama için öğrenciler değişik dil ve araçlar kullanacklardır: Client Side (e.g. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, jQuery and JSON), Server Side (e.g. Servlets, JSP, Java Beans, JAX-RS for RESTful services), Database (e.g. MySQL) and Knowledgebase (e.g. OWL 2.0).
CMSE598SEMİNERYAZILIM MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
COMM500YÜKSEK LİSANS TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIYRD. DOÇ. DR. BARUCK OPIYOİLETİŞİM VE MEYDA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.
COMM543BEN - ÖTEKİ İLİŞKİLERİDR. ÖZLEM EZERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI“Ben" “Öz" ve “Öteki" arasındaki ilişkiler benlik algısı ve kimlik fikirlerini oluşturmakta önem taşımaktadır. Ötekini yaratma sürecindeki öteki egemen, sosyal düzen normlarını anında tanımlayan ve burdan yola çıkarak özsüz benlik olarak yapılanmakta ve cinsiyet, erk etnisite veya kültür tarafından tanımlanmaktadır. Bu ders gerekli ders okumalarından çıkan eleştirel okuma ve tartışma sonucuda ben ve öteki kavramlarını irdelemektir.
The relations between 'Self' and 'Other' are crucial in creating self-awareness and ideas of identity. In the process of creating an 'Other', the 'Other' is construed as the non-self who departs from and simultaneously defines the norms of a dominant social order whether defined by sexuality, race, ethnicity or culture. The course will be examining the issues of 'Self' and 'Other' that come out of a critical reading and discussion of the required readingforthecourse.
COMM545ÇOKLU ORTAM İLETİŞİMİ İÇİN TASARIM İLKELERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektedir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri kılavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerin potansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
COMM553TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYAPROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu yüksek lisans dersinin amacı kültürel çalışmalar, sosyoloji, antroploji ve diğer ilgili akademik disiplinlerde toplumsal cinsiyet kavramını irdeleyerek medya metinlerinde, medya kurumlarında ve toplum içerisinde cinsiyet imge ve söylemlerinin nasıl üretildiği ve temsil edildiğine bakmaktır. Haber, film, reklam, moda, ve müzik gibi medya ürünleri ve bunların üreticisi kurumlar eleştirel bir perspektifle ilişkilendirilerek analiz edilecek bunların kültür, toplum ve iktidar ile ilişkisine bakılacaktır.
COMM598SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM601İLETİŞİM PARADİGMALARININ KURAMSAL TEMELLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDavranış bilimleri (anaakım) teorilerini ve eleştirel teorileri incelemek üzere her hafta farklı bir teorinin ele alındığı bir doktora dersidir.
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULARİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, iletişimi hem akademik bir disiplin hem de sosyal bir uygulama olarak anlamaya yönelik temel yaklaşımları tartışırken, bu farklı yaklaşımlar arasındaki gerilimleri yönlendirmek için gerekli teorik arka planı ve analitik becerileri edinmeyi sağlar. Ders, iletişim araştırmalarının entelektüel tarihini gözden geçirirken, iletişim hakkında geleneksel ve güncel sorunlarla ilgilenir.
COMM603 İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu derste anaakıma alternatif olarak araştırma yaklaşımlarını ve alternatif araştırma yöntemleri olarak ele almamızın nedenleri aktarılacaktır.
COMM611ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. BAHİRE EFE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDers, nitel bir araştırma yöntemi olan etnografik araştırma yöntemlerini inceleyip etnografik araştırma metodolojisini teorik ve pratik yaklaşımlarla tartışır.
COMM612GÖSTERGEBİLİMDE İLERİ DÜZEY SEMİNERDOÇ. DR. AYSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDerinlemesine metin analizine odaklanan ders, göstergebilim alanındaki teorik paradigmaları incelemenin yanı sıra göstergebilim araştırmasının birinci yüzyılda geliştirilen analitik araçları da sorguluyor. Göstergebilimin bağımsız bir "bilim" olarak yükselişinin soybilimsel bir tartışmasını ve postmodern durum karşısında bu eğilimin geleceği için beklentileri de içermektedir.
COMM623TOPLULUK VE İLETİŞİMDOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARITopluluk ve iletişimin ortak kökü, toplu yaşama katılım olarak ve ortak bir amaç için hizmet yerine getirme olarak iletişim, iletişimsizlik olarak iletişim, şimdinin önceden belirlenmiş doğası, iletişim eyleminin kendisinden önce iletişimin ön varsayımı, 'topluluk kaybı' ve sonraki topluluk arayışları, 'birliksiz topluluk', 'etkin topluluk', 'gevşek uçlu topluluk', birliğin kendi üzerine kapanmasını engelleyen, bilgisayar aracılı iletişim ve topluluk, sanal topluluk.

COMM698SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDoktora programındaki seminer dersinin amacı; doktora adaylarını araştırma, bilimsel yayın etiği, alan araştırması ve yayın yapma konularında bilgilendirmektir.
COMM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP512ALGORİTMA KURAMI PROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARÖzdevinir. Karmaşıklık. Hesaplanabilirlik. Sonlu özdevinir. Turing makinesi. Olasılıksal Turing makinesi. Zaman karmaşıklığı: P sınıfı, NP sınıfı, NP tamlık, NP tamlık problemleri. Havıza karmaşıklığı: Savitch teoremi, PSPACE sınıfı, L sınıfı, NL sınıfı, NL tamlık, NL coNL denklik. İzlenememe: hiyerarşi teoremleri, devre karmaşıklığı. Olasılıksal algoritmalar: BPP sınıfı.
COMP600DOKTORA TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP698SEMİNERMATEMATİK
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİEKONOMİ
ECON501MİKROEKONOMİ TEORİ VE POLİTİKASIDOÇ. DR.ÇAĞAY COŞKUNEREKONOMİ
ECON503EKONOMETRİPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON507/ECON607ULUSLARARASI EKONOMİ SEMİNERİYRD. DOÇ. DR.YENAL SÜREÇEKONOMİUluslararası ticarette seçilmiş konular; kalkınma ve finans, ve dersin tamamlanabilmesi için özgün bir araştırma raporu.
ECON508/ECON608UYGULAMALI EKONOMİK MODELLEME VE VERİ ANALİZİPROF. DR. CEM PAYASLIOGLUEKONOMİBu dersin ana teması, modelin yanlış tanımlanması ve içsellik konularına özel önem veren regresyon modellemedir. Kesitler, zaman serileri, tekrarlanan kesitler ve panel veriler gibi belirli veri türleriyle ilişkili veri problemleri gösterilecektir. Geleneksel t ve F testlerinin yanı sıra Likelihood oranı, Lagrange Çarpanı ve Wald testleri gibi geniş örneklem testleri de doğrusal ve doğrusal olmayan modellerden alınan çeşitli örneklerle sunulacaktır. Ayrıca bootstrap ve Monte-Carlo yöntemleri gibi hesaplama araçları Stata yazılımı kullanılarak gösterilecektir.
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSI
ECON545ULUSLARARASI FİNANSPROF. DR. SERHAN ÇİFTÇİOĞLUEKONOMİBu ders döviz kurlarını ve cari hesapları incelemekte ve bunların ortak belirlenmesini finansal piyasalar ve yurt içi makroekonomi ile ilişkilnedirmektedir. Farklı dövi kuru rejimleri altında makro ekonomik politikalar incelenmekte ve finansal istikrar ve cari işlemler hesabının sürdirilebilirliği ile ilgili öngörüler ele alınmaktadır.
ECON598SEMİNERPROF. DR. CEM PAYASLIOĞLUEKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını" öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZİPROF. DR. VEDAT YORUCUEKONOMİ
ECON601İLERİ DÜZEY MİKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. GÜLCAY TUNA PAYASLIOĞLUEKONOMİTam ve eksik rekabet altında mal ve hizmet piyasalarında dengenin belirlenmesi, uygulamalı refah ekonomisi ve belirsizlik altında karar verme
ECON604ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİPROF. DR. CEM PAYASLIOGLUEKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON698SEMİNERPROF. DR. CEM PAYASLIOĞLUEKONOMİBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. VEDAT YORUCUEKONOMİ
EDUS600DOKTORA TEZİEĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir.
EDUS698SEMİNEREĞİTİM BİLİMLERİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
EENG500YÜKSEK LİSANS TEZİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EENG558GÜÇ SİSTEMLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI VE YÖNETİMİDOÇ. DR. DAVUT SOLYALIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİModern güç sistemlerinin geleneksel işleyişine genel bir bakış. Tipik bir Enerji Yönetim Sistemi içindeki fonksiyonlara giriş. Güç ağlarının gerçek zamanlı modellemesindeki sorunlara genel bir bakış. Operasyon çizelgeleme ve üretim kontrolü konuları. Güç sistemi kararlılığını ve sistem güvenliğini etkileyen fiziksel olaylar. Sabit durum, geçiş ve voltaj kararlılığı problemlerinin çevrim içi dinamik güvenlik değerlendirmesini gerçekleştirmek için kullanılabilecek birkaç algoritma. Piyasaya dayalı elektrik endüstrilerinin ticari işleyişi (Birleşik Krallık'tan örneklemeler)
EENG571OLASILIK KURAMI VE STOKASTİK SÜREÇLERPROF. DR. OSMAN KÜKRERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİOlasılık teorisi. Rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, beklenti, anlar, karakteristik fonksiyonlar, rasgele değişken fonksiyonları, diziler, yakınsama kavramları. Büyük sayılarda sayıf ve güçlü kanunu , merkezi sınır kuramı. Rasgele süreçler, otokorelasyon, özdeğişinti, çapraz korelasyon, çapraz ortak değişinti, Dikgen ve bağımsız süreçler. Rasgele diferansiyel denklemler. Ergodiklik. Güç spektral yoğunluğu. Gauss, Poisson, Markov süreçleri.
EENG582YAPAY SİNİR AĞLARIPROF. DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSinir Ağı Kavramları: Sinir ağı nedir? biyolojik nöron, yapay nöron, sinir ağı topolojileri. Sinir Ağlarında Öğrenme: öğrenme türleri, öğrenme kuralları, hata düzeltmeli öğrenme, Hebbian öğrenme, rekabetçi öğrenme, Boltzmann öğrenme. Uygulama Görevleri: fonksiyon yaklaşımı, sınıflandırma, ilişkilendirme, uygulama örnekleri. İleri Besleme Ağları: algılayıcı, çok katmanlı algılayıcı, radyal tabanlı işlev ağı, kendi kendini organize eden harita. Geri Besleme Ağları: Hopfield ağı, Boltzmann makinesi, gerçek zamanlı tekrarlayan ağ.
EENG598SEMİNERPROF. DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her yüksek lisans öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG600DOKTORA TEZİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EENG698SEMİNERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EGIT510EĞiTiMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERiDOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT515EĞiTiMDE NiTEL ANALiZPROF. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, nitel araştırmanın doğası, nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırması, nitel veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme, vaka çalışması, doküman inceleme), nitel verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca etnografik ve tarihsel araştırma yöntemleri üzerinde de durulacaktır.
EGIT517EĞiTiMDE NiCEL ANALiZDOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, DOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EKON502MAKROEKONOMİPROF. DR. HASAN GÜNGÖREKONOMİBu ders çağdaş makroekonomik teorileri ve bunların gerçek dünya sorunlarına nasıl uygulandığını öğretmektedir. Ders işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi açığı gibi makroekonik sorunların ve para ve maliye politikalarının makroekonomik performansı ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi etkilemek için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders güncel makroekonomik sorunların incelenmesi için hem analitik hem de matamtiksel yaklaşımları kullanmaktadır.
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE502İKİNCİ DİL EDİNİMİ PROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders ikinci dil edinimine yönelik temel kavramların resmi ve günlük (özel) dilde kullanımlarını incelemeyi hedeflemektedir. Ders konuları anadilin ve erek dilin karşılaştırılması; çocuk ve yetişkin dil edinimi; dil edinimini etkileyen etkenler: yaş, düşünsel gelişim; ayrıca sosyal etkili değişkenler; ikinci dil edinimine ilişkin nicel ve nitel araştırmayı da içermektedir.
ELTE504GENELDİLBİLİMPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDilbilim çalışmalarında temel noktalara detaylı bir bakış; geneldilbilimde ana konular, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların dilin tanımlanmasındaki ve çözümlenmesinde farklı ekollerin, dalların yaklaşımları ve güncel dilbilimin yönelimleri.

ELTE510İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE MATERYAL GELİŞTİRME YRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır.
ELTE512İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngilizce öğretiminde teknoloji yardımı ile özellikle öğretici medya kullanılarak çeşitli öğretici materyallerin tasarımı ve bunların kuramsal temellerinin neler olduğu üzerinde durmanın yanısıra, bilgisayar kullanımı, örüt yardımı ile dil öğretimi yapmak, teknoloji yardımı ile kurgulanan derslerin değerlendirilmesi ve karşılaşılan çeşitli sorunların tartışılması irdelenen konular arasındadır. Dersi alanlardan teknoloji ile desteklenmiş ders tasarımı, sunumu ve değerlendirme yapmaları beklenmektedir.
ELTE598SEMİNERPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, yarı zamanlı öğrencilerin ikinci, tam zamanlı öğrencilerin de üçünçü dönemlerinde almaları gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir.
ELTE600DOKTORA TEZİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri ders.
ELTE602İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır.
ELTE604ÖĞRETMEN EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLARPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda ve her düzeyde (ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeylerinde) görev yapacak İngilizce öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma konularını ele alır. Çeşitli öğretmen eğitimi programlarında izlenen yaklaşımların tanıtılması ve analizi ile eğitimcinin eğitimi konusu, özellikle vurgulanan konular arasındadır.
ELTE612 TOPLUMDİLBİLİMSEL ÇALIŞMALARPROF. DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE620İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖZEL ÇALIŞMALARPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimindeki güncel özel konuların kuramsal bağlamda ele alınıp tartışılması yanında adayların ihtiyaç duyduğu araştırma odaklı bilimsel hususların değerlendirilmesi İngiliz Dili Eğitimindeki Özel Konuların temelini oluşturmaktadır.
ELTE698SEMINERİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, tüm öğrencilerin ikinci dönemden başlayarak almaları gereken, bir dönemlik, zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencilerin araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamak, onları araştırma prensipleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirmek ve doktora tez çalışmalarına hazırlamaktır.

ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ENG 500YÜKSEK LİSANS TEZİİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIÖğrenci tezini bir sorunun orjinal araştırması üzerine yazmalı veya daha önce uygulanmış bir yöntem veya çalışmanın yeniden ele alınarak değerlendirmesi ya da farklı bir konu için uygulaması üzerine yazmalıdır. Ele alınan sorun sınırlı kapsamda olsa bile tez, belirli bir stilde ve düzende olmalı aynı zamanda konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamalıdır. Bu çalışma Tez Danışmanı ile Öğrencinin belirlemiş oldukları başlık bağlamında yapılacaktır.
ENG 598SEMİNERİNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATIBu seminer dersinde, tez öğrencileri ile tez yazımı ve araştırma yöntemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİİÇ MİMARLIK
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG503EĞiTiMDE PROGRAM GELiŞTiRMEPROF. DR. CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, program geliştirmeye duyulan gereksinim, program geliştirmede teorik esaslar ve geliştirme süreçleri.
EPOG505ÖĞRETME ÖĞRENME SÜREÇLERiPROF. DR. CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Sunuş yoluyla öğretme stratejisi, keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi, araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi, Tartışma yoluyla öğretme, tam öğrenme stratejisi, işbirliğine dayalı öğretme stratejisi, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım, soru cevap, problem çözme, tartışma vd.), öğrenme öğretme atmosferi, sınıf düzenlenmesi
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SEMİNERİPROF. DR. CANAN ZEKİ, PROF. DR. SITKIYE KUTER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, YRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek.
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE519EĞİTİM YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ YRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste sosyal bir yapı olan okulda etkili insan ilişkileri yönetiminin temel bilgileri sunulur, sosyal bir yapı olarak örgüt, insan ilişkilerinin örgüt için önemi, olumlu insan ilişkilerinin oluşturulması, etkili iletişim ve iletişim ağı, çalışanların motivasyonu, çalışanların yönetim kararlarına katılımı, yetki ve sorumluluklar, olumsuz grup etkileşimi ve çatışma yönetimi konuları işlenir.
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİPROF. DR. ŞEFİKA MERTKAN, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, DOÇ. DR. HAMİT CANER, YRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİBANKACILIK VE FİNANS
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir.
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA599DÖNEM PROJESİBANKACILIK VE FİNANS
FINA600DOKTORA TEZİBANKACILIK VE FİNANS
FINA601İLERİ FİNANSAL YATIRIMLAR VE TEORİSİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu derste teori ve portföy teorisinin uygulanmasını da içeren yatırım analizi; finansal varlıkların performansı üzerinde ampirik kanıtlar; portföy yatırım stratejilerinin değerlendirilmesi ve uluslararası pazarlara yayılma konuları üzerinde duruluyor.
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK YÖNETİMİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA623GELİŞMİŞ SERMAYE BÜTÇELEMESİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu ders entegre yatırım değerlendirme analizi bileşenlerini kapsar. Başlangıçta kapsamlı bir analizde kullanılan yatırım bütçesi için gerekli olan ekonomi konularını kapsar. Derste ayrıca ekonomik analizin, entegre bir yatırım değerlendirmesi analizinin parçaları olan mali, hissedar ve risk bileşenleriyle nasıl uyum sağladığı incelenir. Yol, elektrik ve su gibi birçok altyapı projeleri ile ilgili uygulamalar da derste öğretilmektedir. Bu ders, hem teorik hem de uygulamayı kapsar.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FZTR500YÜKSEK LİSANS TEZİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR503FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA -IIYRD. DOÇ. DR. SEVİM ÖKSÜZ, YRD. DOÇ. DR. ÖZDE DEPRELİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, pediatri, onkoloji, kulak burun boğaz, spor yaralanmaları v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR505FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİDOÇ. DR. ENDER ANGINFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin fizyoterapi ile ilgili değerlendirme ve yeni fizyoterapi yaklaşımları özümseyerek, problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir, özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlayabilir, uygulayabilir ve sonuçlandırabilir duruma gelmesini sağlamaktır..Bu ders anamnez alma, Inspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, Nörolojik Değerlendirme (Kas testi, Ağrı, Duyu ve refleks değerlendirmesi), Eklem hareketi ve antropometrik değerlendirme, Postür ve kas kısalıklarını değerlendirme, Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi, GYA ve fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi, değerlendirmenin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİDOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSpor fizyoterapisinde kanıta dayalı klinik bilgi ve deneyimi artırmayı amaçlar. Bu bağlamda farklı spor yaralanmalarında kanıta dayalı yöntemlerin araştırılmasını ve vaka çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesini içerir.
FZTR511HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONPROF. DR. MEHTAP MALKOÇ, DOÇ. DR. ZEHRA GÜÇHAN TOPÇUFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONHalk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, sağlık kavramı, ICF sınıflandırması, birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolü, koruyucu fizyoterapi yaklaşımları, sağlığın geliştirilmesinde koruyucu fizyoterapi uygulamalarının yeri,sağlık politikalarında fizyoterapistlerin rolü hedeflenmektedir.
FZTR513PROTEZ VE ORTEZDOÇ. DR. YASİN YURT, DOÇ. DR. ZEHRA GÜÇHAN TOPCUFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu ders kapsamında farklı hastalıklarda kullanılan ortezler ile farklı amputasyon seviyeleri için yapılan protezler ve rehabilitasyonda güncel yaklaşımlar işlenecektir.
FZTR518İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİPROF. DR. MİTAT KOZFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu derste egzersizin sağlığı koruyucu, geliştirici yönü nedeniyle, akut ve kronik egzersiz ile fizyolojik sistemlerde görülen değişimlerde etkili hücresel mekanizmalar güncel literatür eşliğinde derinlemesine incelenir ve böylece egzersiz faydalı etkilerinin altında yatan temel mekanizmaların anlaşılması amaçlanır.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600DOKTORA TEZİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR602FİZYOTERAPİDE KLİNİK ÇALIŞMA - IIPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve Rehabilitasyonun ortopedik , pediatrik, geriatrik , nörolojik alanlarında kullanılan özel yöntemlerin yeni gelişmelerin aktarılması, uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanan bir derstir. Ders klinik çalışma ve saha çalışmaları olarak gerçekleştirilecektir.
FZTR606KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMAPROF. DR. MEHTAP MALKOÇ, YRD. DOÇ. DR. İLKER YATARFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBulgu, belirti ve görünüm sıklığı farklı pek çok hastalığı kapsayan kardiyopulmoner hastalıkların rehabilitasyonunda, farklı fizyoterapi tedavi yöntemlerinin klinikte patolojiye özel kullanımı, sonuçların uygun araçlarla değerlendirilmesi ve yorumu bu dersin temel özellikleridir.
FZTR612DENGE VE YÜRÜME BOZUKLUKLARINDA REHABİLİTASYONPROF. DR. E. HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDenge ve yürüme bozukluklarının klinik özellikleri, sebep olan patolojik durumlar, degerlendirme ve tedavi edici yaklaşımlar, uygun yardımcı araç ve gereçlerin seçimi.
FZTR614KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA REHABİLİTASYONDOÇ. DR. ENDER ANGINFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu ders kapsamında üst ve alt ekstremite kas iskelet sistemi problemlerinde güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir. Bu hastalık gruplarında uygulanacak kanıta dayalı değerlendirme ve tedavi teknikleri araştırılarak fizyoterapi bakış açısı ile yorumlanacaktır
FZTR698SEMİNERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR699YETERLİLİK SINAVIFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olduğunun hem sözlü hem de yazılı olarak sınanmasıdır.
GAST511İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANGASTRONOMİBu dersin amacı, yeni stratejik sistem yaklaşımının yiyecek ve içecek yönetiminde nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu ders ayrıca, öğrencilerin düzgün yönetilerek verimliliği ve etkinliği artırmak için yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrenilmesindeki farkındalığı artıracaktır. Öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü ve kişilerarası iletişim dahil olmak üzere problem çözme, öğrenmeyi öğrenme ve kaynak kullanımı ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmeye teşvik edilecektir.
GAST512GASTRONOMİ TARİHİ ARAŞTIRMALARIGASTRONOMİGenel gastronomi tarihi bilgisinin üzerine yapılanır şekilde, Türk Mutfağı Tarihi ve Dünya Mutfakları Tarihi'nden spesifik konular üzerine derinlemesine araştırma yapma metodolojisinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır. Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır. ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır. Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir.
HMSR500YÜKSEK LİSANS TEZİHEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR501HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – I PROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme, temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazanmasını içerir.
HMSR504HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – II DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKHücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan ve en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.
HMSR509HEMŞİRELİK ESASLARI DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR HÜLYA FIRAT KILIÇ, YRD. DOÇ. DR. SEDA CEVHEROĞLUHEMŞİRELİKHemşirelik Esasları dersinin kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kavram, ilke ve yöntemler ile Hemşirelik Esaslarına özgü temel konulara ilişkin güncel yaklaşımlar ve gelişmeler kapsamlı bir şekilde irdelenir ve öğrencide Hemşirelik Esasları konu alanlarına ilişkin kapsamlı bilgi, tutum ve davranış geliştirir.
HMSR511HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİDOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR HÜLYA FIRAT KILIÇ, YRD. DOÇ. DR. SEDA CEVHEROĞLUHEMŞİRELİKProblem çözme, kritik düşünme ve karar verme süreçlerinden yararlanarak, hemşirelik bakım sürecinin aşamaları analitik bir yaklaşımla ele alınır. Öğrenciden, farklı bakım gereksinimi olan bireylere kaliteli hemşirelik bakımı sunmak üzere problem çözme, kritik düşünme ve karar verme becerilerinden yararlanarak vaka analizleri ile kapsamlı hemşirelik bakım planı geliştirmesi beklenmektedir
HMSR513CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – II PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrenciler, ders boyunca cerrahi konularla ilgili birer olgu inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir.
HMSR515KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKYoğun bakım, acil ve ameliyathane hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgileri içerir ve öğrenciye bu alanlara yönelik davranış ve yetenek kazandırır.
HMSR524KARDİYOMETABOLİK SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMIYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kardiyometabolik hastalıklarla ilişkili anatomi, fizyoloji, patofizyolojisini hedefler. Öğrenci kardiyovasküler, endokrin sistem ve vücut kitle indeksi değerlendirmesi, girişimsel tedavi yöntemleri ve hasta bakımı ve hedef kitlenin eğitimi konusunda güncel ayrıntılı bilgi kazanır. Hasta ve ailesinin kardiyometabolik hastalıklardan korunma, izlem ve tedavi süreçlerindeki önemi kavrar.
HMSR527KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - II YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUK, YRD. DOÇ. DR.ARZU ABİÇHEMŞİRELİKBu ders kadının yaşam dönemlerinde karşılaştığı sağlık sorunlarını ve yaşam dönemlerine gore kadın sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını inceler.
HMSR528PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİYRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUK, YRD. DOÇ. DR.ARZU ABİÇHEMŞİRELİKBu ders kadın ve eşinin gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlanması, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne, fetüs ve yenidoğan'ın sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla verilecek hemşirelik bakımını açıklar.
HMSR529ÇOCUK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROF. DR. SEMA KUĞUOĞLUHEMŞİRELİKBu ders, gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme gibi yöntemlerle veri toplamayı, çocuk ve aileden veri toplama ilkelerini, hemşirelik tanıları taksonomisini, kollobratif problemleri, çocuk ve aileden toplanan verileri analiz ederek hemşirelik tanıları ve kollobratif problemleri belirlemeyi içerir.
HMSR531ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ – II PROF. DR. SEMA KUĞUOĞLUHEMŞİRELİKThe objective of the Child Health and Disease Nursing - II is to bring up pediatric nurses who can give holistic, family-centered, atraumatic nursing care to child and family for aiming health promotion, prevention, treatment and rehabilitation of them, for this purpose developed critical thinking, decision making, problem solving skills, be able to communicate effectively, to fallow the nursing values ethical principles in practice, tend to learn new something continuously, may create the change for continuous quality improvement.
HMSR533 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ – II YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir
HMSR534TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci toplum ruh sağlığı hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir.
HMSR536HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. HATİCE BEBİŞHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır.
HMSR537HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASIPROF. DR. HATİCE BEBİŞHEMŞİRELİKBu derste öğrenciler, halk sağlığı hemşireliği bilgi ve becerilerini uygulama alanında kullanır ve sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin rolünü kavrar.
HMSR538İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE VAKA ÇALIŞMALARI VE BAKIM YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrenciye; kanıta dayalı bilgiler, standartlar ve rehberler doğrultusunda iç hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ile bakım yönetiminde kullanılan modeller doğrultusunda yetişkin bireye yönelik hemşirelik bakım süreçlerini planlama ve uygulama bilgisini verir.
HMSR598SEMİNERHEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR600DOKTORA TEZİHEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir.
HMSR604HEMŞİRELİKTE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ HEMŞİRELİKBu ders, nitel araştırma ve hemşirelik araştırmaları, hemşirelik araştırmaları kapsamında nitel araştırma süreci, araştırma problemi, araştırma tasarımı, nitel araştırma özellikleri ve nitel araştırma çeşitleri, nitel araştırmalarda örneklem seçimi, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırmalarda rapor yazımı ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir.
HMSR606HEMŞİRELİKTE SİSTEMATİK YAKLAŞIM PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇ HEMŞİRELİKBu ders, hemşirelik bakımına sistematik yaklaşım gelişim süreci, yararları, komponentleri, kritik düşünme ve hemşirelik, kanıta dayalı hemşirelik, hemşirelik bakım modelleri, hemşirelik sınıflandırma sistemleri (International Classification of Nursing Practice (ICNP), NANDA, NIC, NOC ve OMAHA) sınıflandırma sistemleri, hemşirelik bakım planı analizi konularını içerir.
HMSR617 HEMŞİRELİKTE ÖZEL KONULARPROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKÖğrenciye hemşirelik konu alanlarında gereksinim duyduğu bir konuda rehberlik altında özel çalışma yaptırılır. Seçilen konu ile ilgili kavram, kuram ve güncel gelişmeler ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencinin kazandığı geniş bilgi birikimini alanında kullanması sağlanır.
HMSR698DOKTORA SEMİNERİ HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar
HMSR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIHEMŞİRELİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
HOTM501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
incelemek ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEYRD. DOÇ. DR. M. HAMED REZAPOURAGHDAMOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini açıklamaktır.Özellikle turizm sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından öğrencilere aktarılacaktır.
HOTM513ETKİNLİK VE KONFERANS YÖNETİMİDR. NAZANIN ALPLEROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı öğrencilere hem teoride hem de pratikte farklı etkinlikleri organize etme ve yönetme konusunda temel bir anlayış kazandırmaktır. Etkinlik yönetiminin herhangi bir yönünün öğretilmesine ilişkin iki felsefe vardır. Bunlar yazma becerilerinin geliştirilmesi ve mutlak dakikliktir, çünkü her ikisi de gerçek profesyonel etkinlik koordinasyonu dünyasında çalışırken kritik öneme sahip olacaktır.
HOTM521TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELOTEL İŞLETMECİLİĞİDersin temel amacı, ekonomi derslerinde öğretilen temel kavramları kullanarak turizm ve misafirperverlik sektörlerinin ülkelerin, işletmelerin ve tüketicilerin ekonomik hayatlarındaki rolünü incelemektir. Bu derste öğrencilere turizmin ekonomik etkilerini milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizmin arz ve talebini etkileyen faktörler üzerine inceleyip incelemelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılmış olacaklardır.
HOTM524ULUSLARARASI TURİZMDR. SERVET ELİDEMİROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı genelde Hizmet sektörü özelde ise Ağırlama Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel olarak yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilere aktarmaktır. Bu ders tasarlanırken hizmet performansın artırılması amacıyla hizmetin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.Hizmet Sektöründe operasyon yönetiminin başarısının sadece sürec ve kaynakların yönetimine bağlı olmasının yanında hizmet kavramı, örgüt stratejileri, örgüt kültürü ve motivasyona da dayandığı örneklerle açıklanmaktadır.
HOTM526OTELCİLİKTE ÇEVRİMİÇİ SATIŞLAR VE GELİR YÖNETİMİUZM. OĞUZ TUNÇBİLEKOTEL İŞLETMECİLİĞİBu ders öğrencilere otel sektöründeki çevrimiçi satışların rekabetçi dünyasında gelişmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır. Getiri yönetimi stratejilerinin karmaşıklığını araştırın, etkili çevrimiçi satış tekniklerini araştırın ve dijital sistemler hakkında kapsamlı bir farkındalık edinin. Kurs, öğrencilerin bilgilerini geliştirmelerine ve otel yönetiminin dinamik alanında önde olmalarına yardımcı olacaktır.
HOTM599DÖNEM PROJESİOTEL İŞLETMECİLİĞİ
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır. Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır.
ICTE502ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI VE DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitimde, endüstride ve /veya insan kaynakları programları için öğretme-öğrenme amaçlı araç-gereçler tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme.
ICTE503BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde temel araştırma alanları, araştırma deseni oluşturma, yürütme ve değerlendirme teknik ve yöntemleri.
ICTE514İNTERNETE DAYALI EĞİTİMDE ETKİLEŞİM UYGULAMALARIEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders kapsamında internet temelli bir derste öğrencilere sunulacak etkinlikler etkileşim türleri, kullanılacak olan teknolojiler ve kuramsal olarak tasarlanacak ve geliştirilecektir. Etkin çevrimiçi öğrenme için etkinliklerin tanımı, Etkileşimin tanımı, türleri, Etkileşimli etkinliklerin sunulacağı teknolojiler, Etkileşimli etkinliklerin oluşturulması, Etkileşimli etkinliklerin tasarımı, Etkileşimli etkinliklerin geliştirilmesi, Etkileşimli etkinliklerin zamanlaması konularına yer verilmektedir. Öğrencilerin, ders sonunda etkileşimi temel alan eğitim amaçlı web siteleri tasarlamaları beklenmektedir.
ICTE516ÖĞRETİM AMAÇLI GRAFİK UYGULAMALARIEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBilgisayar grafiklerinin sınıfta ve diğer eğitim ortamlarında tasarım, üretim ve uygulamaları ile ilgili genel bilgi ve uygulamalar; Animasyon, tablo ve grafik ve basit çizim teknikleri ile ilgili programlama alıştırmaları.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKDOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE534BİT VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması
ICTE598SEMİNEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
ICTE600DOKTORA TEZİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konusu
alanını anlamak ve bu alanda araştırma yapmaktır.
Doktora derecesi için gereken tez çalışması öğrenci
ve öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır. Bu dersi
aldıkları süre boyunca, öğrencinin kendi belirlediği
danışmanı gözetiminde araştırma konusunu tamamlanması
ve tezini savunarak doktora derecesini alır duruma gelmesi beklenir.
ICTE698SEMİNEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE699 DOKTORA YETERLİLİK SINAVIEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG511ENİYİLEME KURAMIDOÇ. DR. HÜSEYİN GÜDENENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDışbükey çözümleme; enuygunluk koşulları; kısıtsız ve kısıtlı doğrusal olmayan eniyileme yöntemleri; doğrusal programlama ve doğrusal hedef programlama; ikinci dereceden programlama; geometrik programlama; devingen programlama; çokamaçlı eniyileme yöntemleri; tamsayı programlama.
IENG513OLASILIKLI MODELLERDOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m.g.f. ve p.g.f.; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar.
IENG531ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEMESİPROF. DR. GÖKHAN İZBIRAKENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNicel karar analizi. Çok kriterli fayda teorisi. Belirsizlik altında karar verme. Karar ağacı. Amaçların ve değer hiyerarşilerinin oluşturulması ve değer fonksiyonlarının belirlenmesi. Birbirini dışlayan alternatiflerle çok amaçlı karar verme. Çok amaçlı sıralama ve sınıflandırma. Çok amaçlı matematiksel programlama. Etkileşimli yöntemler ve uygulamalar.
IENG581DENEY TASARIMI VE ÇÖZÜMLEMESİDOÇ. DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBasit karşılaştırmalı deneyler, tek etmenli deneyler, değişmez etkiler ve rassal etkiler modelleri, model yeterlik kontrolü, örneklem büyüklüğü seçimi, rassallaştırılmış öbek ve Latin kare tasarımı, tamamlanmamış öbek tasarımı, çarpımsal tasarım, kareler toplamı ve beklenen kareli ortalama kuralları, kesirli etmen tasarımları ve bağlanım (regresyon) çözümlemesi. Ayrıca SPSS yazılımı da uygulanacaktır.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİYRD. DOÇ. DR. OĞUZHAN KIRILMAZENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698SEMİNERPROF. DR. ORHAN KORHANENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIDOÇ. DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500YÜKSEK LİSANS TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
ILET501KİTLE İLETİŞİM VE TOPLUMİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIPROF. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.
ILET519HAKLA İLİŞKİLERE ÖZGÜN SORUNLARİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı halkla ilişkiler alanını sistemli bir şekilde irdelemektir. Dersin ana hedefi kurumsal olarak halkla ilişkilerin siyasi, hukuki ve sosyal dinamiklerinden nasıl ortaya çıktığıdır. İncelenecek konular iletişim, kamuoyu, halkla ilişkilerin kuramsal modelleri, halkla ilişkilerin süreçleri, sorunların tanımları, iç ve dış toplum, uluslararası ve küresel iletişim medyası, küreselleşme ve kitle iletişimidir.
ILET542AVANTGARD VE BELGESEL FİLMYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders avangart ve belgesel film hareketlerine eleştirel ve tarihsel bir bakışla bakmayı kapsamaktadır. Kanada film kurulu, İngiliz belgesel hareketi, Fransız deneysel film ve çağdaş alternatif film/ medya konularına özellikle eğilir. Bu ders, eleştirel yorum, film yapımı manifestoları ve gösterimlerinin/ metin analizlerinin bir harmanını kapsamaktadır.
ILET598SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500YÜKSEK LİSANS TEZİİÇ MİMARLIK
INAR501DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞTAYİÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.
Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.
Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir.
Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİİÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir.
Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.
Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır.
Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.
Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.
INAR506YENİLEME UYGULAMALARIİÇ MİMARLIKYenileme Uygulamaları kapsamında amaç, öğrencinin yenileme / yeniden işlevlendirme / dönüştürme / adaptasyon projelerinin kavramsal tasarım sürecini deneyimlemeleridir Disiplinler-arası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mekan tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konular ele alınacaktır.
INAR514İÇ MEKAN TASARIMINDA İNSAN FAKTÖRÜİÇ MİMARLIKÇevrenin tasarlanmasını etkileyen temel etkenlerden biri insanın fizyolojik ve psikolojik yapısıdır. İç mekan tasarımcıları için ergonomik, antropolojik, kültürel ve davranışsal boyutları ile insan faktörünün bütünsel algısı önemlidir. Bu kapsam içerisinde iç mekan tasarımı problemleri ile bağlantılı olarak çevre psikolojisi konuları çalışılacaktır. Kullanıcının kültür, cinsiyet, yaşam evresi ve fiziksel koşulları ile bağlantılı olarak çevresel algı ve biliş kavramları; psikolojik ve sosyal boyutları ile iç mekanların oluşum sürecini tanımlayan temel bilgi ve fikirler ana tartışma konularıdır.
INAR563MİMARİ MEKAN ORGANİZASYONUİÇ MİMARLIKBu dersin temel amacı, mimari mekanı ve mekan organizasyonunu anlamak; yorumlamak; ve değerlendirmektir. Aynı zamanda, mimari mekan ve mekan örgütlenmesi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Mekan organizasyonunun anlaşılması; yorumlanması; ve değerlendirilmesi; çevresel, politik, sosyal, kültürel, ve davranışsal boyutlarda ele alınmaktadır. Tasarım, estetik, fonksiyon, konfor, ve kültür prensiplerinin mekan organizasyonuna entegre edilmesi yaklaşımıyla, dersin amacı, öğrencilerin iç mimari tasarım alanında mekan yaratma / yorumlama bağlamında, konforlu, fonksiyonel ve estetik olarak gelişmiş, hem kullanıcılarına hem de çevreye duyarlı mekan oluşturmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımla ders, mekan organizasyonu prensipleri ve teorileri konusunda ders anlatımlarıyla desteklenir. Öğrencilerin mekan organizasyonuyla ilgili küçük ölçekli egzersizler yapmaları beklenir.
INAR565TASARIM FELSEFESİİÇ MİMARLIKBu ders, tasarım felsefesi konusuna akademik bir katkı yapmayı amaçlar. Eleştirel bir bakış açısıyla, tasarım teorisinin strüktürü ve dinamikleri ele alınır. Bu bakış açısı, tasarımın eleştirel analizi ve bununla ilgili kavramlara yardımcı olacak bir metoda yönlendirir. Eger 'tasarım teorisi' tasarlanacak şey için bir araç olarak ele alınırsa, bu dersin etken rolü, genellikle 'problem analizi' denilen, tasarımın süreç parçasındadır. İnsan aracılığıyla tasarım ediminin akademik olarak tasarımın calışılmasının merkezini oluşturması varsayımı, dersin kapsamını destekler. Tasarım olarak tariflenen bu teorik görüş, hep, herhangi bir kuram, kuram gelistirme, ya da kuram yorumlamanın sadece ve sadece insan kapsamında anlamlı olcağı anlayışıyla birlikte, insanı dahil eder; ve bu görüş ders kapsamına alınan konuların analizinin menşeini olusturur. Ders, özellikle, icmimarin toplumdaki yeri ve tasarımın humanite, sosyal bilimler, ve tabii/fiziksel bilimlerle iliskisine yönelir. Öğrenciler hem tüzel hem de düzgüsel tasarım kuram, felsefe, ve doktrinlerini sorgularken, bunların etkilerini de araştırır. Okumalar, belirli konular uzerine konuşmalar, davetli uzman konusmacilar, ve tartışmalarla ögrencilerin hem genel olarak tasarım alanında hem de özelde içmimarlik tasarımda konuları felsefik olarak ele alma yönünde metod geliştirebilme alışkanlığı kazanmalari saglanir. Bu etkileşimli ders, öğrencileri ortaya çıkaracakları gerçekler uzerine oturan felsefeler geliştirmek ve bunları kendi üretecekleri tasarım çözumlerinin merkezi oluşturucusu olarak kullanmaları doğrultursunda teşvik eder
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir.
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IIİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir.
INAR598SEMİNERİÇ MİMARLIK
INAR599DÖNEM PROJESİİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II'de başarı ile tamamlanan projenin raporunu ve malzeme dosyasını içeren bu derste öğrencinin, öğretim üyelerinden bağımsız bir biçimde, yaz dönemi boyunca uygulamada kullanacağı malzemelerin uygulama ve birleşim detaylarını araştırarak uygulama projesini detaylandırarak yeniden çizmesi; malzeme dosyası hazırlaması; ve projesinin maliyetini hesaplayarak rapor haline getirmesi beklenir.
INTB599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
INTL500YÜKSEK LİSANS TEZİULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL550ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA DÖNÜŞÜMÜ TEORİLERİPROF. DR. KUDRET ÖZERSAYULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders hem uluslararası hem de etnik çatışmaların teorisini ve gerçek uygulamasını inceleyecek ve bu çatışmaları çözmenin olası yöntemlerini araştıracaktır. Gerçek hayattan örneklerle hasımların barışı sağlama ve uzlaşma süreçlerine özel dikkat gösterilecektir. Daha geniş uyuşmazlık çözümü alanında, pazarlık (müzakere), "üçüncü taraf" katılımı ile arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri analiz edilecektir.
INTL551MÜZAKERELER VE ARABULUCULUK: KURAM VE UYGULAMAYRD. DOÇ. DR. GÜNAY AYLİN GÜRZEL AKAULUSLARARASI İLİŞKİLERDers, uluslararası müzakere ve arabuluculuğun kuram ve uygulaması inceler. Buna ek olarak ders, pazarlık (müzakere) süreci ve maddeleri, çatışma önleme, müzakere ve arabuluculuk becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde durmaktadır.
INTL571KARŞILAŞTIRMALI SİYASETPROF. DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLERDers ilk önce birçok ülkenin, birkaç ülkenin ve tek ülke çalışmalarının karşılaştırılması dahil olmak üzere karşılaştırmalı yöntemlerin genel bir çerçevesini oluşturur. Ekonomik kalkınma ve demokrasi, şiddet ve barışçıl demokrasiye geçiş, kurumsal yapı ve siyasi performans, insan hakları ve uluslararası ilişkiler gibi karşılaştırmalı siyasette popüler araştırma konularını incelemek için farklı yöntemlere odaklanmaktadır..
INTL598SEMİNERULUSLARARASI İLİŞKİLERBu seminerin amacı öğrencilerin Uluslararası İlişkiler anabilim dalı ile ilgili genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve ayrıca yüksek lisans araştırmaları için gerekli olan geniş düşünsel (entellektüel) ve yöntembilimsel (metodolojik) konularda tavsiye alabilecekleri bir öğrenim ortamı oluşturmaktır. Seminer ayrıca, öğrencilere yüksek lisans çalışmalarında ilerlemelerini garantilemek için, bir araştırmacya gereken pratik beceriler, araştırma etiği ve diğer gerekli araçlarla ilgili geniş bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencilerin yazım süreçlerini canlandırarak akran gözden geçirme (peer review) ve akademik değerlendirme kıstasları hakkında farkındalık kazanmaları için bir taban oluşturacaktır. Bu seminer dersi öğrencilere DAÜ akademik topluluğu içerisinde bulunan diğer araştırmacılarla ağlar oluşturma fırsatı sunması açısından önemli bir yer tutacaktır.
INTL600DOKTORA TEZİULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL602ULUSLARARASI HUKUK VE ORGANİZASYONYRD. DOÇ. DR. GÜLAY UMANER DUBAULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminer uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler konusunda çatışan vizyonları ve 'geleneksel' ile 'yeni' uluslararası hukuk arasındaki gerilimin algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Seminer, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler arasındaki bağlantı üzerine kuramlandırılacaktır. Ayrıca, seminer uluslararası hukukun parçalanma sürecini ve çeşitlendirilmesi yanı sıra genişlemesinden kaynaklanan zorlukları analiz etmeyi hedeflemektedir.
INTL639ULUSLARARASI SİSTEM: YAPILAR VE DÖNÜŞÜMLERDOÇ. DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders modern uluslararası sistemin kökenlerini ve evrimini onbeşinci yüzyıldan günümüze kadar incelemektedir. Ders uluslararası değişimin doğası üzerinde yapılan tartışmalara ve yeni gelişen dünya düzeni ile ilgili rakip tanımlara ve vizyonlara yoğunlaşacaktır. Ders ayrıca egemenlik kurumlarının ortaya çıkması ve müteakip dönüşümlerinin izini sürecek, Wesphalia barışından Avrupa uyumuna, rekabet eden imparatorluklar sisteminden ikinci dünya savaşı sonrasına kadar olan dönemdeki seyrini haritalayacaktır.
INTL640UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASIPROF. DR. KUDRET ÖZERSAYULUSLARARASI İLİŞKİLERDers hem teoride hem de pratikte uluslararası niteliğe sahip etnik uyuşmazlıkları incelemenin yanı sıra bu uyuşmazlıkların olası çözümlerini analiz etmeyi hedeflemektedir. Burada çeşitli uyuşmazlıklar arasında barış inşası ve uzlaşma süreçlerine gerçek hayattan örneklerle özel bir önem verilecek. Buna ek olarak, daha geniş anlamda uyuşmazlıkların çözümü bağlamında müzakere, "üçüncü taraflarca" arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri incelenecektir.
INTL698SEMİNERULUSLARARASI İLİŞKİLERBu seminerin amacı öğrencilerin Uluslararası İlişkiler anabilim dalı ile ilgili genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve ayrıca doktora araştırmaları için gerekli olan geniş düşünsel (entellektüel) ve yöntembilimsel (metodolojik) konularda tavsiye alabilecekleri bir öğrenim ortamı oluşturmaktır. Seminer ayrıca, öğrencilere doktora çalışmalarında ilerlemelerini garantilemek için, bir araştırmacya gereken pratik beceriler, araştırma etiği ve diğer gerekli araçlarla ilgili geniş bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencilerin yazım süreçlerini canlandırarak akran gözden geçirme (peer review) ve akademik değerlendirme kıstasları hakkında farkındalık kazanmaları için bir taban oluşturacaktır. Bu seminer dersi öğrencilere DAÜ akademik topluluğu içerisinde bulunan diğer araştırmacılarla ağlar oluşturma fırsatı sunması açısından önemli bir yer tutacaktır.
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIULUSLARARASI İLİŞKİLER
ITAS500YÜKSEK LİSANS TEZİİÇ MİMARLIK
ITAS504TASARIM ARAŞTIRMALARIİÇ MİMARLIKDers, tasarım alanında disiplinler-arası bir yaklaşımla, bilimsel araştırma projesi tanımlama; geliştirme ve uygulama konularında rehber olmayı hedeflemektedir. Bunun yanında, bilimsel araştırma etiği ve metotları temelinde lisansüstü tez ve bilimsel bir makale yazma yönünde gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceriler arasında problem tanımlama, araştırma sorularını netleştirme, uygun metot belirleme, veri toplama, verilerin analizi ve yorumlanması bulunmaktadır.
ITAS512İÇ MİMARLIKTA ESTETİKİÇ MİMARLIKDers kapsamında ele alınacak konular sıralandığı gibidir: İç mimarlıkta estetiğin anlamı; bir felsefe, bir sanat teorisi, ve bir bilim olarak estetik; yeni çagda estetiğin yeni boyutları; bilgisel estetik; nümerik estetik; formal estetik (şekil, doku, renk, ışık/gölge); formun estetik analizi.
ITAS561İÇ MEKAN TASARIM KURAM VE TEKNİKLERİİÇ MİMARLIKDers kapsamında ele alınacak konular sıralandığı gibidir: Tasarımın tarifi; tasarımın evrimi; tasarım süreci, ve tasarım teorileri; tasarım metod ve teknikleri; tasarlamak, öğrenmek, algılamak ve yaratmak arasındaki ilişki, modeller ve görselleştirme, ve görselleştirme araçları; tasarım ve stiller; tasarım, yaratıcılık, buluş, ve bunların birbirleriyle ilişkisi; ve güncel tasarımda yeni eğilimler.
ITAS598SEMİNERİÇ MİMARLIKSeminer dersinin amacı, öğrencilerin akademik tecrübelerini zenginleştirmek için araştırma projelerine yönelik çalışma yapmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler tarafından verilen seminerler, tüm bölüm elemanlarının lisansüstü öğrencileriyle tanışmalarına ve öğrencilerin araştırma alanları hakkında bilgi sahip olmalarına imkan sağlamaktadır. Seminer dersi ayni zamanda, öğrencilerin sunum tekniklerini geliştirmesine, topluluk önünde araştırma konularını tartışma yetilerini geliştirmesine imkan sağlamaktadır.
ITEC500YÜKSEK LİSANS TEZİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİYüksek lisans tezinde, Bilgi Teknolojileri alanında en azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma yapılması hedeflenmektedir.
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC521AĞ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. HÜSNÜ BAYRAMOĞLUBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİGüncel ağ oluşturma teknolojilerine giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin kablosuz ve optik ağlar konuları başta olmak üzere güncel araştırma konularından haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Derslerde işlenecek olan konuların bazıları şu şekildedir: TCP/IP'ye genel bakış, bütünleşmiş servisler, bütünleşmiş ve gigabit eternet, kablosuz ağlar ve optik ağlardır.
ITEC561YAPAY ÖĞRENMEYRD. DOÇ. DR. CEM YAĞLIBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı yapay öğrenme alanında hem teorik hem de pratik uygulamaları işlemektir. Ders Gözetimli Öğrenme, Karar Ağaçları, Bayesçi Karar Kuramı, Çekirdek Makineleri, Markov Modelleri, Pekiştirmeli Öğrenme, Çok Katmanlı Algilayıcılar gibi konuları içerir. Ayrıca yapay öğrenme algoritmalarını değişik alanlara uygulanması da tartışılacak.
ITEC598SEMİNERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİSeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir.
ITEC599DÖNEM PROJESİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDönem projesi, problemin tanımlanmasını, hipotezin formülasyonunu, literatürün araştırılmasını ve gözden geçirilmesini, alandaki son gelişmeleri, veri toplamayı, eleştirel analizleri, sonuçların yorumlanmasını ve sonuçların çıkarılmasını içerir. Dönem projesi raporu, ilgili alan hakkında bir literatür taraması sunmalı ve araştırılacak sorunun doğasını açıklamalıdır. İlgili alanın önemini ve alandaki ana gelişmelerin net bir özetini sağlamalıdır.
KAAA509GEÇ ANTİK DÖNEM İKONOGRAFİSİDOÇ. DR. GÜNEŞ BASHIROVAKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders kapsamında Geç Antik Dönem plastik ve resim eserlerinin teşhis ve yorumu/ikonografik incelenmesi, bu dönem heykel, duvar resimleri ve kabartmaların yorumlama, doğru anlamlandırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Konu bağlamında Geç Antik Dönem sanat eserleri malzeme, yer, konu, dönem, içerik açısından değerlendirilecektir.
KAAY500YÜKSEK LİSANS TEZİDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİÖğrenci tezini bir sorunun orjinal araştırması üzerine yazmalı veya daha önce uygulanmış bir yöntem veya çalışmanın yeniden ele alınarak değerlendirmesi ya da farklı bir konu için uygulaması üzerine yazmalıdır. Ele alınan sorun sınırlı kapsamda olsa bile tez, belirli bir stilde ve düzende olmalı aynı zamanda konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamalıdır. Bu çalışma Tez Danışmanı ile Öğrencinin belirlemiş oldukları başlık bağlamında yapılacaktır.
KAAY502MİMARİ YAPI SİSTEMLERİ VE GELİŞİMİDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında araştırmacıların ve bilim insanlarının farklı bina yapım teknikleri, mimari üsluplarla doğrudan tanışması, kırsal ve kentsel bağlamda yapılar ve yerleşim şemaları göz önünde bulundurularak yapı komplekslerinin nasıl kurgulandığı açıklanmaya çalışılacaktır. Tarih öncesi dönemlerden günümüze yapılar üzerinden tarihsel empati kavramıyla dünya mimarlık tarihine, arkeolojik metodoloji ile genel bir bakış gerçekleştirilecektir. Bu kapsamında arkeoloji-felsefe içerikli bakış açısıyla toplumsal siyasal örgütlenme yapısı, saray-idari yapı, tapınak-mabet-kutsal alan, atölye-işlik gibi kavramlardan yola çıkarak geçmişin ve mimari yapı komplekslerinin sorgulanarak işlevlerine ışık tutulmaya çalışılacaktır. Ders kapsamında, Mimarlık tarihi kavramının ilk olarak ortaya çıkısından bu yana, arkeolojik, endüstriyel ve tarihi yapılar üzerinden arkeolojik verilerden yola çıkarak tarih okumasının farklı yöntemleri irdelenecektir. Kavramsal ve işlevsel olarak tarih öncesi dönemlerden Ortaçağ ve Yakınçağa kadar yapı tasarımcılarından, duvarcı ustalarına uzanan bir süreç göz önünde bulundurularak yapı felsefesi de ele alınacaktır.
KAAY504TÜRKİYE ARKEOLOJİSİ VE UYGARLIK TARİHİDR. SEREN ÖĞMENKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders Anadolu'nun en erken yerleşimleri öncesi avcı-toplayıcı toplumlarından başlayarak, Roma İmparatorluk dönemi sonuna kadar olan gelişmeleri arkeolojik ve tarihsel veriler ışığında Dünya Uygarlık tarihindeki konumu ve katkılarını da göz önünde bulundurarak öğrenciye aktarmayı amaçlamaktadır.
Anadolu ve kuzey Mezopotamya'nın Çanak Çömleksiz Neolitik dönem, Çanak Çömlekli Neolitik dönem, Kalkolitik ve Tunç Çağı dönemlerinde gerek maddi kültür, gerekse dersin konusu olan daha geç dönemler için tarihsel kaynaklara dayanarak ve sosyal/ekonomik/siyasal gelişmeler irdelenerek Anadolu'nun zengin arkeolojik kültürleri; tarımsal hayata geçiş ve ilk yerleşimler, siyasi erklerin ortaya çıkışı ve kentleşme, koloniyalizm ve imparatorluk süreçlerini tetikleyen etkenler açısından kuramsal olarak da işlenecektir. Tunç Çağı sonrası Anadolu'da ortaya çıkan Neo-Hitit, Urartu ve Lidya kültürleri ile başlayarak, bunu izleyen süreçte Anadolu'daki Yunan kolonileşme süreci, bu kolonilerin yerel kültürlerle etkileşimleri, Pers İmparatorluğu dönemi, Helenistik dönemde ortaya çıkan krallıklar ve sonrasında Özellikle yerel krallıklar ve sonrasındaki dünya imparatorluklarının bir parçası haline gelme sürecindeki sosyal/ekonomik ve siyasal gelişmeler, arkeolojik ve tarihsel verilerle kuramsal olarak da irdelenecektir.
KAAY510OSMANLI SANAT VE MİMARİSİNE TARİHSEL VE KURAMSAL YAKLAŞIMDOÇ. DR. NETİCE YILDIZKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu derste, Osmanlı İmparatorluğu Klasik ve Batılılaşma dönemlerinde kentsel bir doku oluşumunda tasarlanan anıtsal mimari ve sanat eserlerini çok disiplinli bir bakış açısı ile, karşılaştırmalı ve eleştirel bir ortamda irdelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler, uzmanlık alanlarına göre araştırmaya özendirilecek, kültürel miras yönetiminde bu eserlerin önemi üzerinde durulacaktır.
KAAY511BİZANS DÜNYASINDA MADDİ VE YAZILI KANITLAR IŞIĞINDA YERLEŞİM YERLERİDR. CEREN ERELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında ilk olarak Bizans kentsel-kırsal oluşum ve dönüşüm süreçlerine dair var olan kaynaklar incelenecektir. Ardından yazılı belgeler doğrultusunda, kent ile nüfus ve niteliği farklı yerleşkelerin bünyesinde mimari yapıların ve kültürel unsurların bilimsel değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirme, kapsamında mimari karakteristikleri ve yapı tipleri taşınabilir kültür varlıklarıyla birlikte ele alınıp yorumlanacaktır.
KAAY512KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARINDA KORUMA KAVRAMIDR. CEM TANERİKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDersin amacı, Arkeolojik-tarihsel taşınabilir ve taşınmaz kültür varlıklarının koruma ve onarım yaklaşımlarının, uygulama ve kavramsal
temellerini öğrenciye aktarmaktır. Buna ek olarak, Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi ile bu sözleşme çerçevesindeki
girişimler irdelenecektir. Ders kapsamında ilgili kanun, yönetmelikler ve tüzükler hakkında bilgi sahibi olarak bu konulardaki uluslararası
sözleşmeler incelenecektir. Arkeolojik ve tarihsel kültür varlıkların korunmasındaki temel uygulamalar, evrensel etik yaklaşımıyla
anlatılacaktır. Taşınabilir kültür varlıklarına yönelik laboratuvar, taşınmaz kültür varlıklarına yönelik olarak da arazide yapılmış uygulamalar
aktarılacaktır.
KAAY598SEMİNERDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu seminer dersinde, tez öğrencileri ile tez yazımı ve araştırma yöntemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
KORS501KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU IKORUMA VE RESTORASYON Mimari restorasyon projesinin temel ilkeleri. Arkeolojik veya tarihi bir konut yapısının belgelenmesine yönelik arazi çalışmaları. Strüktür ve malzeme sorunlarının analizi. Bina ile ilgili tarihi belgelerin incelenmesi. Restitüsyon çalışmaları ve restorasyon projesinin oluşturulması. Çizimler ve yazılı anlatımla çalışmaların sunulması.
KORS502KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU IIKORUMA VE RESTORASYON Anıtsal/Arkeolojik/Endüstriyel/Tarihi bir yapının restorasyon projesinin hazırlanmasına yönelik arazi çalışmaları, yapının sorunları ve olanaklarının analizi ve değerlendirilmesi. Restitüsyon çalışmasına yön verecek tarihi araştırmanın yapılması; kuramsal, işlevsel ve yapısal gereklilikleri dikkate alarak mimari restorasyon projesinin hazırlanması.
KORS503KORUMA KURAMI VE TARİHİKORUMA VE RESTORASYON Dersin amacı arkeolojik, tarihsel, endüstriyel mimari konservasyon ve restorasyon bilincinin kavramsal temellerini öğrenciye aktarmaktır. Bu kapsamda kültürel miras, çevre bilincinin oluşmasının sağlanması, restorasyonun önemi ve uygulanması hakkında kuramsal altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda koruma kavramı, boyutlarının ve korunması gereken değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gereken kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması konservasyon-restorasyon kavramının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje taslağı hazırlanacak ve örnekleri incelenecektir.
KORS504KORUMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİKORUMA VE RESTORASYON Restorasyon uygulamaları uluslararası tüzükler, KKTC ve Türkiye'de geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Venedik Tüzüğü'nün ilgili maddelerinin yanı sıra, ICOMOS'un tarihi strüktürlerle, ahşap yapılarla ilgili tüzükleri temel ilkeleri koyan belgelerdir. Anıtları incelemek ve hasarlarını saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma yöntemleri yurdumuzdan ve dünyadan seçilen örneklerle irdelenmektedir. Arkeolojik mirasının korunması da özel bir alan olarak ele alınmakta; dünyadan ve ülkemizden seçilen örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan teknikler, yaklaşımlar irdelenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerden bir uygulamayı ayrıntılı olarak incelemeleri ve çağdaş koruma ilkelerine göre değerlendirmeleri istenmektedir.
KORS505YAPILARDA MALZEME BOZULMASI ANALİZİ VE KORUNMASIKORUMA VE RESTORASYON Arkeolojik, tarihi veya endüstriyel bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORS501 Mimari Koruma Stüdyosu dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Seçilen yapı üzerinde arazi çalışmaları ile malzeme belgelemesi ve laboratuvar çalışması için örnek alımı. Yapıdaki strüktürel sorunların ve malzeme bozulmalarının görsel tespiti. Laboratuvar çalışmaları ile yapının farklı dönemlerinde kullanılan özgün malzemelerin fiziksel, mineralojik, kimyasal özelliklerinin ve bozulma nedenlerinin belirlenmesi. Bu çalışmalar ışığında; malzeme koruma ilkelerinin belirlenmesi. Koruma müdahalelerinde kullanılacak malzeme özelliklerinin tanımlanması.
KORS506YAPILARIN STRÜKTÜREL ANALİZ VE KORUNMASIKORUMA VE RESTORASYON Arkeolojik, Endüstriyel veya Tarihi niteliği olan bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapısının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORES Restorasyon ve Koruma Stüdyosu-II dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Yapısal sorunların görsel incelemesi. Zemin araştırması için gerekli çalışmaların planlanması. Taşıyıcı sistemle ilgili sorunların zararsız test yöntemleri ile saptanması. Koruma ilkeleri çerçevesinde gerekli müdahaleleri içeren bir proje ve rapor hazırlanması.
KORS524KIBRISTA KIRSAL MİMARİKORUMA VE RESTORASYON Bu ders yöresel mimarinin ana hatlarını verecektir. Farklılaşan kırsal konut mimarisine arkeolojik, tarihi, mimari perspektif içinde genel bir bakış sağlayacaktır. Ders; yapılar, toplu ve dağınık yerleşmeleri içeren örneklerle yöresel biçimleri anlamaya odaklanacaktır.
KORS598SEMİNERKORUMA VE RESTORASYON
LAW 500YÜKSEK LİSANS TEZİHUKUK
LAW 512CEZA GENEL HUKUKU IIDOÇ. DR. PERVİN A. İPEKÇİOĞLUHUKUKCeza Hukuku II dersinde şu konular işlenmektedir: Suçlu Genel Teorisi; Yaptırım Genel Teorisi; suçlu genel teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, mükerrer suçlu, itiyadi suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar; Yaptırım Genel Teorisinde ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları, cezasal mahkumiyetin diğer sonuçları; Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hüküm ertelenmesi, tecil vb,).
LAW 518RÜCU HAKKIYRD. DOÇ. DR. EMİNE K. RODOSLUHUKUKDerste rücu kavramı,hukuki ve rücu hakkının kaynakları özelikle basit rücu hakkı ve halefiyete dayalı rücu hakkı konuları incelenir.Ayrıca rücu hakkının genel ve özel koşulları ile rücu hakkının hüküm ve sonuçları hem dokrin hem de Yargıtay kararları incelenerek ele alınır.
LAW 522İŞ HUKUKU IIPROF. DR. ŞÜKRAN ERTÜRKHUKUKİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir.
LAW 524AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERHUKUKAvrupa Birliği'nin temel amaçlarından biri de üye devletler arasında üretim faktörlerinin, yani malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbestçe dolaştığı bir İç Pazar yaratmaktır. Bu çerçevede, bu derste, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağlamaya yönelik temel hukuk ilkeleri Adalet Divanı içtihadı çerçevesinde açıklanacaktır. Ayrıca serbest dolaşımın doğurduğu hukuki ve cezai sorunların çözülmesi bakımından önem taşıyan Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı anlatılacak, üye devletler arasında hukuki ve cezai meselelerde işbirliğini sağlamaya yönelik Avrupa Birliği Hukuk kuralları öğretilecektir.
LAW 526DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IIDOÇ. DR. ARZU ALİBABAHUKUKDevletler Özel Hukuku II dersinde: Kanunlar İhtilâfı Hukuku dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, esya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı; Milletlerarası Usul Hukukunda ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi incelenmektedir.
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. B. EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIDOÇ. DR. DEMET ÇELİK ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir.
LAW 534İDARE HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdarenin mali sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatları ve kamu görevlileri konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
LAW 536GENEL KAMU HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. SEDA O. YÜCELHUKUKBu derste şu başlıklar işlenmektedir: İnsan hakları; insan hakları kavramının milli ve milletlerarası seviyede gelişimi; insan haklarının milli-milletlerarası, evrensel ve bölgesel olarak korunması; BM Sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: haklar, hakların korunması için öngörülen önlemler, devletlerin deneyimleri.
LAW 542TİCARET HUKUKU IIDOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu derste: Şirketlerin tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı; şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları; şirketlerin sınıflandırılması; kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler incelenmektedir.
LAW 552DEVLETLER UMUMİ HUKUKU IIDOÇ. DR. HACER S. ADAOĞLUHUKUKBu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun kişisi olarak fertler, yabancıların statüsü; insan haklarının milletlerarası korunması; suçluların iadesi; milletlerarası kuruluşlar: temel ortak özellikler; Devlet niteliği olmayan topluluklar; milletlerarası alanlar, açık denizler (kıta sahanlığ ve münhasır ekonomik bölge) ve uzay; devletler arasında diplomatik ilişkiler; milletlerarası uyuşmazlıkların çözüm yolları, barışçı yollar ve zorlama yolları.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİDOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.
LAW 592HUKUK FELSEFESİYRD. DOÇ. DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.
LAW 598SEMİNERHUKUK
MARC542BİNA TEKNOLOJİSİ VE YAPISAL TASARIMDOÇ. DR. ERCAN HOŞKARAMİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARIPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC591MİMARİ TASARIM IMİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM IIMİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİMİMARLIKBu ders; Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİMİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH500YÜKSEK LİSANS TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH501ANALİZMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBu derste kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir.
MATH535TOPOLOJİYRD. DOÇ. DR. NEŞET TURGAYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARDers, topolojik uzaylar,açık, kapalı kümeler, limit noktaları,topoloji için bir baz, sürekli fonksiyonlar, metrik topoloji, bağlantılı uzaylar, kompakt uzaylar, sayılabilirlik, ayırma aksiyomları, Urysohn yardımcı teoremi Tychonoff teoremi, konularını kapsar. Ders ayrıca topolojik guruplar; homotopi dönüşümleri.
MATH561FONKSİYONEL ANALİZPROF. DR. HÜSEYİN AKTUĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARMetrik ve normlu uzaylar, Banach uzayları,Dual uzaylar, İç Çarpım uzayları ve Hilbert uzayları.Tam ayrılabilir ve Kompakt uzaylar. Linear uzaylar ve fonksiyoneller.Riesz ve Hahn Banach Theoremileri.Bounded linear operatörler. Düzgün sınırlılık Teoremi.Güçlü ve zayıf yakınsaklıkAçık DönüşümTeoremi, Kapalı lineer dönüşümler ve kapalı dönüşüm Teoremi.
MATH576KESİRLİ BASAMAKTAN HESAPDOÇ. DR. ARRAN FERNANDEZMATEMATİKBu derste kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir.
MATH598SEMİNERMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH600DOKTORA TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH612SAYILAR TEORİSİDOÇ. DR. ARRAN FERNANDEZMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARSayılar: tam sayılar, rasyonel ve irrasyonel, cebirsel ve aşkın. Bölünebilme: Öklid algoritması, EBOB ve EKOK, aritmetiğin temel teoremi. Asal sayılar: sonsuzluğu, asal sayıların dağılımı, Asal Sayı Teoremi, çözülmemiş problemler. Aritmetik fonksiyonlar: totient fonksiyonu, Möbius mu, Riemann zeta. Modüler artimetik: Çin kalan teoremi, cebirsel yapı, Fermat'ın küçük teoremi. İkinci dereceden kalanlar: Legendre ve Jakobi sembolleri, ikinci Dereceden Karşılıklılık Yasası. Sürekli kesirler. Cebirsel sayı kuramı: kuadratik sayı cisimleri ve Pell denklemi. Analitik sayı teorisi: Riemann zeta fonksiyonu ve genellleştirmeleri. Hesaplamalı sayı teorisi: asallık testi, pseudo asal sayılar, kriptografik uygulamalar. Diğer ilgi konuları: Bertrand postulate, Waring problem, vesaire.
MATH674ZAMAN DEĞİŞKENLİ DENKLEMLER İÇİN SONLU FARKLAR YÖNTEMLERİPROF. DR. SUZAN CİVAL BURANAYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARDers, zamana bağlı denklemler için fark şemalarını analiz eder. Örneğin, bir veya daha fazla uzaysal değişkende ısı denklemi, tek boyutlu transfer denklemi ve sicimin titreşme denklemi vb. Ayrıca birinci, ikinci ve üçüncü sınır değer problemleri için iki katmanlı ve üç katmanlı şemalar verilir. Şemaların kararlılığını ve yakınsamasını araştırır. Ders ayrıca değişken katsayılı ısı iletim denklemi için homojen fark şemalarını ve hiperbolik denklemler için homojen fark şemalarını inceler. Ilaveten, ders matematiksel fizikteki çok boyutlu problemler için ekonomik fark şemalarını çalışılır.
MATH698SEMİNERMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MCLA501HUKUKA GİRİŞDOÇ. DR. ARZU ALİBABAKARŞILAŞTIRMALI HUKUKHukuka Giriş dersinin amacı: Hukuk kurallarının öğrenci tarafından anlaşılabilmesi ve kullanabilmesini sağlamak; bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eden ilkeleri öğretmek; hukuk yaratılması için gerekli bilgileri vermek; bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metodların neler olduğunu incelemektir.
MCLA502ULUSLARARASI HUKUKDOÇ. DR. HACER SOYKAN ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUDOÇ. DR. HACER SOYKAN ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye'nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.
MCLA512AB HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste Avrupa entegrasyonu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. İlk başta AB'nin uluslarüstü konumu, yetkileri, üstünlük/öncelik ilkesi, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki, AB Adalet Divanın yargı yetkisi, AB kurumlarının ilgili yasama işlemleri ve prosedürleri incelenecektir. Daha sonra AB içindeki demokratik açıklıklar ve bu açıklığın azaltılması için AB'nin meşruiyetinin arttırılması konuları tartışılacaktır
MCLA514İNSAN HAKLARIYRD. DOÇ. DR. CATERINA DRIGOKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu ders kapsamında ilk etapta, temel haklar ve sosyal haklar teorisi ve modelleri üzerinde tarihsel bir bakış açısıyla inceleme yapılacaktır. İlerleyen konularda, insan haklarını uluslararası koruma mekanizmaları üzerinde durulacaktır(AİHS'ne atıf yapılmak suretiyle). Bu derste, aynı zamanda, İtalyan Anayasa Mahkemesi önünde insan haklarının korunması mekanizmasına da değinilecektir. Bu çerçevede anayasal çerçeve, Anayasa Mahkemesi kararları ve Yüksek Mahkeme kararlarına da değinilecektir. Derste, sosyal, kültürel, ekonomik haklar ve anayasal yükümlülükler üzerinde de yoğunlaşacaktır. Bu çerçevede uluslararası anayasa yargısı konusunda en anlamlı konulara değinilecektir.
MCLA516AVRUPA HUKUK SİSTEMİNİN PRENSİPLERİDOÇ. DR. FABIANA MATTIOLLIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste mevcut Avrupa hukuk sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilecektir. Özellikle Kıta Avrupası hukuk geleneği ile Ortak Hukuk geleneği üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede özellikle borçlar hukuku ve sözleşmeler hukukuna yapılacak atıflarla özel hukuk incelenecektir. Bunun amacı ortak hukuk sistemi kökenini de değerlendirmektir. Bu bağlamda Roma hukukunun kural ve ilkelerinin daha sonraki hukuk sistemleri bakımından sürekliliği üzerinde durulacaktır. Hukuk sistemlerinin temelini anlamak için tarihsel bakış açısı, çağdaş hukuktaki özel tasarıların birleşmesinin bir temelidir.
MCLA525KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL HUKUKTA HUKUK GELENEKLERİ VE SİSTEMLERPROF. DR. LUKA MAZETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı karşılaştırmalı özel hukukta temel hukuk sistemleri ve farklı hukuk gelenekleri-aileleri konusunda genel bir bilgi sunmaktır. Derse ilişkin temel başlıklar: Batı hukuk geleneği ve modelleri,orta hukuk geleneği ve modelleri, post-sosyalist model,islam hukuk geleneği,büyük hukuki-dini gelenekleri,hibrit ve karma sistemler
MCLA599DÖNEM PROJESİKARŞILAŞTIRMALI HUKUKÖğrencilerin ders aşamasında seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ve Ortak Program Bilim Komitesinin ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak sunumunu yaptığı kredisiz bir derstir.
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG522KIRILMA MEKANİĞİDOÇ. DR. BABAK SAFAEIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİKırılma ve çatlak büyümesi mekanizması, elastik çatlak uç stres alanı, çatlak ucu plastik bölge, enerji prensibi; enerji salma oranı, çatlak büyümesi için kriter, çatlak direnci, uyum, J-Integral ve kopma modülü. Dinamik kırılma mekaniği ve çatlak durdurma. Düzlem gerilme kırılma dayanıklılığı, düzlem stres ve geçiş davranışı. Elastik-plastik kırılma, yorgunluk çatlak yayılımı, malzemelerin kırılma direnci. Kırılma mekaniği uygulamaları. Yorgunluk çatlak büyümesinin tahmini.
MENG534MEKATRONİK SİSTEMLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONUYRD. DOÇ. DR. OMID SHEKOOFAMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders, mekatronik sistemlerde mekanik, elektriksel ve hesaplamalı bileşenlerin entegrasyonunu vurgulayan modelleme ve simülasyon tekniklerine sistematik bir yaklaşım sunmaktadır. Öğrenciler, karmaşık mekatronik sistemlerin analizi, tasarımı ve optimizasyonu için gerekli olan güçlü bir teorik temel geliştirecek ve pratik beceriler kazanacaklardır.
MENG546İLERİ DÜZEY İÇTEN YANMALI MOTORLARPROF. DR. HASAN HACIŞEVKİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMotor bileşenleri, Terminoloji, Motor sınıflandırmaları, SI ve CI motorlarına giriş, Çalışma karakteristikleri, Temel çevrimler, Termokimya ve yakıtlar, Hava ve yakıt indüksiyonu, Yanma odası içinde sıvı hareketi, Yanma, emisyon ve hava kirliliği.
MENG547ENERJİ YÖNETİMİ VE KULLANIMIPROF. DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİEnerji ve çevre sorunlarının kısaca irdelenmesi. Enerji etütü. Ekonomik analiz ve yaşam döngüsü maliyeti. Binalarda enerji verimliliği. Talep tarafı yönetimi. İşletmelerde enerji yönetimi sistemi. Güneş enerjisi kullanımı.
MENG598SEMİNERPROF. DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600DOKTORA TEZİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG698SEMİNERMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır.
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları için ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT510YÖNETİM İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. HASAN GÜNGÖRİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT570İSTİHDAM İLİŞKİLERİPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, küresel ölçekte çalışma ilişkilerinin ekonomik, yasal, siyasal ve sosyal boyutlarını inceler. Bu inceleme içinde sendika-işletme ilişkilerine de eğilir. Dersin dört ana amacı vardır. Birincisi, Küresel endüstriyel ilişkiler sistemlerinin ana öğelerini anlamaktır. İkincisi, sistem içinde yer alan aktörlerin karşılaştığı problemlerin, önemli konuların ve problemlerin çözümü için geliştirilebilecek alternatifleri anlamak ve eleştirel analizini yapmaktır. Üçüncüsü, toplu pazarlık sürecini ve sonuçlarını anlamaktır. Dördüncüsü, işyerinde anlaşmazlık çözüm yöntemlerini ve uygulamalarını öğrenmektir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir.
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT581ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLETMEBu ders, 'Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi' faaliyetlerini stratejik, uluslararası arenadaki konum, teknik ve davranışsal olarak farklı boyutlarda inceleyen ve başarılı uluslararası insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİİŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT602ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IIİŞLETMEDersin amacı sosyal bilimlerde farklı araştırma yaklaşımları ve yöntemlerini öğrencilere aktarmak ve bu farklı yaklaşımları işletme ve yönetim konularında uyarlamalarıdır. Bu ders yardımı ile öğrenciler tez önergesinin hazırlanmasını ve doktora eğitimleri boyunca araştırma sorunsallarını nasıl saptayıp nasıl geliştireceklerini, literatür taramasının nasıl yapıldığı ve teorik çerçeveyi nasıl çizeceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca, bu ders, araştırma yöntemi, araştırma stratejisi ve tasarımı ile bazı araştırma yöntemleri ile veri toplama ve analizi de içermektedir.
MGMT604MİKROİKTİSATPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders, rekabetçi firmalar ve pazarlar, kısa ve uzun vadede rekabet, genel denge ve ekonomik refah, rekabetçi değişim, verimlilik ve eşitlik, piyasa gücü, oyun teorisi, fiyatlandırma ve çift yönlü tarife gibi konuları kapsamaktadır.
MGMT698SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MUHA513YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. HASAN ÖZYAPICIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
MUZK500YÜKSEK LİSANS TEZİMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİÖğrenci tezini bir sorunun orijinal araştırması üzerine yazmalıdır. Ele alınan soru sınırlı kapsamda olsa bile tez belirli bir stilde ve düzende olmalı aynı zamanda konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamalıdır. Öğrenciler tezi uygun formda yazmakla yükümlü olup, (normal uzunluk 90-150 sayfa) zamanında teslim etmelidir.
MUZK501 ANADAL EĞİTİMİ 1PROF. S. ÇETIN AYDAR (KEMAN- VİYOLA), DOÇ. DR. BAŞAK GORGORETTI (VİYOLONSEL), YRD. DOÇ. DR. ALEV MÜEZZİNOĞLU (KEMAN), YRD. DOÇ. DR. ATAKAN SARI (PİYANO), ÖĞR. GÖR. DİLŞAD ASADOVA (ŞAN), ÖĞR. GÖR. DESTİNE TALU (GİTAR), OKUTMAN LALE LANGAL (BAĞLAMA)MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ Bu derste, ileri seviye teknik becerileri geliştirici etütler ve farklı dönemlere ait eserlerin çalışılmasına ek olarak anadal eğitimine dair kendine özgü öğrenme-öğretme ilke ve tekniklerinin aktarılması hedeflenmektedir. Farklı etütlerle teknik seviyesi yükselen öğrenci, diğer yandan literatüründen seçilmiş ileri seviye öğretici eserlerle teknik ve müzikal anlamda gelişirken, etüt ve eserlerin nasıl çalışılacağı ve çalıştırılacağına dair bilgiler de edinecektir.
MUZK502 ORFF SCHULWERK'TE DERS PLANLAMA VE UYGULAMADOÇ. DR. BAŞAK GORGORETTIMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİOrff-Schulwerk'in Türkiye ve KKTC'de geliştirilip, yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalarda üniversitelere önemli görevler düşmekte, birçok farklı birimle yapılabilecek olan iş birliği çalışmalarına gerek duyulmaktadır. Orff-Schulwerk'te Ders Planlama ve Uygulama dersinin amacı, Orff-Schulwerk'in içerdiği prensiplerin, ilkelerin ve felsefesinin zamanla geliştirilebilecek olması düşüncesinden hareketle günümüzde Orff-Schulwerk yaklaşımına dayalı ders planlarının tasarlanması ve uygulanmasıdır. Bu amaca yönelik olarak önce Orff-Schulwerk yaklaşımının temel dayanakları üzerinde durulacak sonrasında ise; Elementer Müzik, Gunther-Schule, Elementer Müziğin Aktarımı-Pedagojik Prensipler, Elementer Müzikte Öğretim İlkeleri, Orff-Schulwerk'te Ders Planlama ve Orff-Schulwerk Uygulamaları bölümleri ile ders boyutlandırılacaktır. Son aşamada ise dersin Türk müzik eğitim sistemine olan katkıları üzerinde durulacaktır.
MUZK503MÜZİK EĞİTİMİNDE YARATICI EĞİLİMLER VE MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. ALEV MÜEZZİNOĞLUMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİMüzik öğretim yöntemleri, eğitim ve öğretimine ilişkin kavram, ilke ve yöntemleri uygulama, ders içi bireysel ve toplu müzik çalışmaları düzenleme, ilköğretim ve ortaöğretim müzik dersini planlama, uygulama ve eleştirme, İlköğretim ve ortaöğretim müzik dersi öğretim programlarını inceleme, müzik öğretimi için yıllık, günlük, dönemlik, ünite planları hazırlama, ilk ve ortaöğretim müzik ders kitaplarını inceleme, planlı müzik dersi işleme ve uygulama örnekleri, bireysel ve toplu çalışmalar, müzik çalışmalarını ve etkinliklerini dinleme-izleme-eleştirme, müzik eğitiminde ölçme ve değerlendirme gibi pek çok alt başlığı içermektedir. Müzik öğretim yöntemleri arasında Suzuki, Dalcroze, Kodaly, Orff, Harflerle, Renklerle, Aralıklamalı, Grafik notalamalı, Hecelerle ve rakamlarla öğretim gibi pek çok öğretim yöntemi yer almaktadır. Yaratıcı müzik öğretim yöntemleri dersinin amacı literatürde yer alan müzik öğretim yöntemlerine dayalı müzik prensiplerini anlayarak uygulayabilmek, çalışmaları ve dersleri gerçekleştirebilmek, konu ile ilgili yeni yaratıcı ders planları ortaya koyabilmektir. Müzik öğretmenleri farklı kaynaklara başvurarak müzik eğitimi verebilmektedirler. Yeni yetişecek olan müzik öğretmenlerinin daha yaratıcı, yenilikleri takip eden ve kendi tarzını oluşturabilmesi müzik eğitimine katkı sağlayacaktır. Bu kaynakları kendilerinin yeni bilgilerle ve yöntemlerle oluşturmaları ve uygulayabilmeleri önem teşkil etmektedir. Yaratıcı müzik derslerinde sadece öğretmen değil aynı zamanda öğrencinin de yaratıcı olması desteklenmektedir. Bu ders kapsamında müzik öğretim yöntemleri, öğrenilen yöntemlerle ilgili materyal hazırlama, öğrenilen yöntemlerle ilgili ders planı ve ünite hazırlama, ders uygulamaları ve okullardaki müzik derslerine uyarlama konuları yer alacaktır.
MUZK504ANADAL EĞİTİMİ 2PROF. S. ÇETİN AYDAR (KEMAN- VİYOLA), DOÇ. DR. BAŞAK GORGORETTI (VİYOLONSEL), YRD. DOÇ. DR. ALEV MÜEZZİNOĞLU (KEMAN), YRD. DOÇ. DR. ATAKAN SARI (PİYANO), ÖĞR. GÖR. DİLŞAD ASADOVA (ŞAN), ÖĞR. GÖR. DESTİNE TALU (GİTAR), OKUTMAN LALE LANGAL (BAĞLAMA)MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİBu derste performans becerilerinin teknik ve müzikal boyutlarda arttırılması, konser vb. etkinliklerde çalma-söyleme deneyiminin kazandırılması, yorumlama yönünün ve eşlikle çalma-söyleme becerisinin geliştirilmesi, çalgı ve ses eğitimine dair yöntem ve yaklaşımların aktarılması hedeflenmektedir. Etüt ve eseri teknik, müzikal ve form boyutlarıyla analiz etme, etüdü ve eseri geliştirici alıştırmalar yazma gibi öğretme tekniklerinin kazandırılması ise çalgının öğretimine dair amaçlanan diğer hususlardır.
MUZK505MÜZİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DOÇ. DR. BAŞAK GORGORETTIMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİMüzik, bir sanat, bilim ve eğitim dalıdır. Müzik eğitiminde bilimsel nitelikteki bilgiler bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilir. Eğitim ortamlarında yaşanan sorunlardan, öğrencilerin öğrenme yaşantılarının incelenmesine, ölçme değerlendirme faaliyetlerinden eğitimde kullanılacak yaklaşımlara, teknoloji destekli eğitimin etkililiğinden öğretmen eğitimine kadar birçok farklı çalışma alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak araştırmalar yürütülmekte ve bilimsel bilgiler ortaya konulmaktadır. Bu ders öğrencilere müzik eğitimi çalışmalarında kullanılan çeşitli araştırma yaklaşım ve yöntemlerini tanıtacaktır. Ders kapsamında öğrenciler, nicel, nitel ve karma araştırma yaklaşımları üzerine odaklanacak, müzik alanına özgü araştırma yürütürken kullanacabilecekleri veri toplama yöntemleri yanında raporlaştırma konusuna da değinilecektir. Bu bağlamda müzik eğitimi hakkında yayınlanmış makaleler üzerine odaklanılacak, ele alınacak olan yöntemler müzik alanına uyarlanarak irdelenecektir.
MUZK506KORO VE ORKESTRA OLUŞUMU, YÖNETİMİ VE REPERTUVARIPROF. S. ÇETİN AYDARMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİBu derste; eğitim kurumlarında koro ve orkestra oluşumu, belediye, dernek, kültür ve sanat kurumları koro ve orkestra oluşturma aşamasında kullanılacak yol ve yöntemler, koro ve orkestra çalıştırma teknikleri, orkestra ve koro için amaca yönelik repertuvar seçimi, sahne performanslarında motivasyon ve organizasyon sağlamaya yönelik eğitim ve öğretim yapılacaktır.
MUZK507MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMI TASARIMI VE METERYAL HAZIRLAMAYRD. DOÇ. DR. ALEV MÜEZZİNOĞLU MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİMüzik dersleri okulöncesi dönemden itibaren okullarda verilmeye başlanmaktadır. İlköğretimde müzik öğretiminin; öğrenci ve öğretmen arasında oluşan müziksel iletişim ve bu iletişimin gerçekleştiği süreç ve araçları kapsadığı söylenebilir. Bu nedenle müzik öğretmenlerinin öğrencilerin müzikle olan ilişkisine yön vermesi müzik eğitimi açısından büyük öneme sahiptir. Öğretim materyalleri müzik öğretim programlarına göre öğretim ortamının gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmalıdır. Bu ders sonunda öğrenciler, müzik öğretim programı ve müzik eğitiminde materyal tasarım ve hazırlama ilkeleri, örnek müzik eğitimi materyalleri, müzik eğitimcisinin kendisinin üretebileceği müzik materyalleri konusunda bilgi sahibi olacaklar ve yeni müzik öğretim materyalleri hazırlayacaklardır. Bireysel ve toplu çalışmalar için yıllık, günlük, dönemlik program tasarlama, müzik etkinlikleri, uygulama örnekleri ve ders kitabı hazırlama bu dersin diğer amaçlarındandır.
MUZK508KEMAN VE VİYOLA EĞİTİMİNDE BAŞLANGIÇ TEKNİKLERİPROF. S. ÇETİN AYDARMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİKeman ve viyola, eğitime başlama açısından benzer özellikler gösteren çalgılardır. Her çalgıda olduğu gibi keman ve viyola çalgılarında sağlıklı bir teknik, çalgı eğitiminin başlangıcının iyi ve doğru yapılmasıyla, temelin doğru atılmasıyla mümkündür. Bu ders ile bir müzik öğretmeninin meslek yaşamı içinde vereceği düşünülen keman ve viyola derslerinde karşısındaki öğrenciye sağlıklı bir başlangıç yaptırması, temel teknikleri verme konusunda uygulaması gereken yöntemler, yay ve sol el tekniklerinin hangi sırayla, nasıl ve nelere dikkat edilerek verileceği, bir öğrencinin yeteneği, fiziksel özellikleri, algılama hızı gibi konulara nasıl yaklaşması gerektiği gibi konular işlenir.
MUZK509ODA MÜZİĞİPROF. S. ÇETİN AYDARMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİOda müziği repertuvarından seçilen eserler üzerinde birlikte müzik yapabilmek için gerekli olan teknik donanımı, fiziksel ve zihinsel refleksleri kazandırabilmek, ortak bir yorum estetiğinde bütünleşmiş bir dinleme ve çalma alışkanlığı kazandırmak bu dersin ana amaçlarındandır.
MUZK510MÜZİK TEKNOLOJİLERİ VE MÜZİK NOTASYONUYRD. DOÇ. DR. ATAKAN SARIMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere müzik teknolojileri hakkında genel bir bilgi vermek, temel teknoloji gereçlerini tanıtmak, stüdyo teknolojilerini tanıtmak ve stüdyo ortamında müzik üretebilmektir. Bu kapsamda periyodik ve aperiyodik ses dalgaları, akustik ve elektrik ile üretilen ses dalgaları, Batı müziği akort sistemi ve kısa tarihçesi, tını ve doğuşkanlar, Müzik Stüdyosu teknolojileri, kayıt stüdyolarının kısa tarihçesi, Analog ve Dijital kayıt farkları ve günümüzdeki kullanım yerleri, DAΩ EQ ve Frekanslar, Kompresörler, türleri ve kullanımları, Reverb, Delay, türleri ve diğer sıkça kullanılan efektler, Mikrofonlar ve türleri, mix ve mastering konuları üzerinde durulacaktır. Ayrıca Synthesizer, Synthesizer kısa tarihçesi, Osilatör, Filtre, Envelope, LFO ve VCA, Subtractive Synthesis, FM Synthesis, sinüs tonu ve operatörler, Additive ve Granular, farklı sentez arayışları, Wavetable Synthesis, modern ve komplike sentez yöntemleri ve Sampling, tarihçe ve günümüzdeki kullanımları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca bu derste müzik notasyonunun önemi, incelikleri ve günümüzdeki yeri ele alınacaktır. Müzik notasyonu dersi, özellikle müzik eğitmenine yönelik, doğru nota yazımı ve bu sanatı ileriki kuşaklara doğru bir şekilde aktarabilmesi için önem taşımaktadır. El yazımının yanı sıra, bilgisayar destekli nota yazımı, bilgisayar üzerinden ders içeriği ve egzersizler hazırlama gibi konular da ele alınacaktır.
MUZK511MÜZİK, TOPLUM VE KÜLTÜRDR. UMUT ALBAYRAKMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİMüzik eğitimi olgusu aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir görüngüdür ve müzik-kültür ilişkisi bağlamında bu konu ortaya konulabilmektedir. Günümüzde, disiplinler arası yaklaşım bilimin ve bilgi üretiminin ilerlemesi bakımından önem taşımaktadır. Bu bağlamda müzikbilim ve müzik eğitimi disiplinlerinin kazanımları ve bu kazanımların müzik eğitimi araştırmalarına yansıtılması dersin asıl amacını ortaya koymaktadır.
MUZK512YARDIMCI PİYANO EĞİTİMİYRD. DOÇ. DR. ATAKAN SARIMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİBu ders yaylı veya nefesli çalgı çalan ve/veya şan eğitimini alan öğrencilerin piyano çalma becerilerini arttırmaya yönelik bir derstir. Bu dersin amacı öğrencilerin koro eşliklerini, basit oda müziği eserlerindeki piyano partilerini, eğitim müziği literatüründeki şarkıların eşliklerini, solfej ve armoni dersi eşliklerini çalma ve birlikte seslendirme yeteneklerini geliştirmektir.
MUZK598SEMİNERMÜZİK ÖĞRETMENLİĞİSeminer dersinde, tez öğrencileri ile tez yazımı ve araştırma konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
OOEG500YÜKSEK LİSANS TEZİOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk alanları ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama.
OOEG502ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk döneminde çocuğu tanımanın önemi, bu dönemde yaygın olarak kullanılan tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanılan farklı özellikteki ölçme materyallerini tanıma, çocuğu tanımaya ait farklı kültürdeki gelişimsel normların karşılaştırılması.
OOEG505ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DANIŞMANLIĞIPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve aile rehberliği hizmetleri.
OOEG506ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIK VE ESTETİK GELİŞİMİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMYaratıcılığın tanımı ve önemi, farklı yaş gruplarında yaratıcı düşünme ve estetik algının gelişimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve estetik duyarlılığı geliştirmeye ilişkin yaklaşım ve modeller, çocuklarda yaratıcı düşünme ve estetik algısının çeşitli etkinliklerle desteklenmesi.
OOEG598SEMİNEROKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama.
PHAR601HÜCRE SİNYALİZASYON MEKANİZMALARIYRD. DOÇ. DR. İMGE KUNTERFARMASÖTİK BİLİMLERBu dersin amacı, öğrencilere reseptör organizasyonunun ilkelerini ve ayrıca hücre sinyalizasyonu ve farmasötik etkilerde kritik bir rol oynayan reseptörlerin dinamikleri ve işlevlerinin önemini öğretmektir.Ayrıca, bu ders kapsamında farklı hücresel yanıtları yöneten hücre sinyal mekanizmaları incelenecektir. Bu ders temel olarak, önemli fizyolojik ve patolojik koşullarla ilişkili hücre sinyal yollaklarıyla ilgili moleküler ve biyokimyasal ilkelerin anlaşılmasını sağlamaya katkı koyacaktır. Sinyal yolaklarında temel ilkeleri anlamak ve inflamasyon, otoimmünite, nörodejenerasyon ve kanser ile ilgili ana sinyal yollarına genel bir bakış sağlamak için çeşitli sinyal mekanizmaları incelenecektir.
PHAR602İLERİ BİYOKİMYA IPROF. DR. EDA BECERFARMASÖTİK BİLİMLERBu derste biyokimya alanında seçilmiş bazı konular, güncel literatür ışığında desteklenerek öğrenciye sunulacaktır. Bu ders, temelde deneysel yaklaşımlar ile problem çözme üzerinde duracaktır. Bu ders kapsamında tartışılacak konular arasında protein yapı- fonksiyon, protein katlanmasını ve transkripsiyon ve translasyon sonrası protein modifikasyonları, enzim kinetiği ve moleküler genetik yaklaşım ile metabolik işlemler (yollar ve bunların düzenlenmesi) sayılabilir.
PHAR603İLERİ BİYOKİMYA IIPROF. DR. EDA BECERFARMASÖTİK BİLİMLERBu derste vücuttaki metabolizma bozuklukları sonucu oluşan hastalıkların biyokimyasal temelleri hakkında bilgi vermek, hastalıkların tanısı ve tedavisinde kullanılan parametrelerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
PHAR604KÖK HÜCRE TEKNOLOJİLERİ VE 3 BOYUTLU HÜCRE KÜLTÜR SİSTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İMGE KUNTERFARMASÖTİK BİLİMLERBu ders, kök hücre biyolojisi, temel ve uygulamalı teknolojileri, rejenerasyon/onarım ve kanser dahil olmak üzere tıp ile ilgili konuları kapsar. Derste tartışılan kavramlar pluripotens, pluripotent hücre tipleri, organ sistemleri, kök hücreler ve kanser, yeniden programlama, farklılaşma, iPSC, transdiferansiyasyon, terapötikler, nişin önemi, 3B kültür sistemleri ve avantajları, organoidler ve etiktir. Bu derste hücre biyolojik, biyokimyasal, anatomik, histolojik ve fizyolojik kavramlar klinik bağlamda tartışılacaktır. Kursu tamamlayan öğrencilerin vücuttaki kök hücre fonksiyonlarının temellerini, tıbbi bağlamlarda kullanımlarını ve 3B kültür sistemleri hakkında en son bilimsel gelişmeleri ve popüler konuları öğrenmeleri beklenmektedir. Öğrenciler, kök hücre ve 3B kültürleme sistemlerindeki pratik yöntemler ve son gelişmeler hakkında bilgi edinmelidir.
PHAR605KANSER BİYOKİMYASIPROF. DR. EDA BECERFARMASÖTİK BİLİMLERBu ders öğrencilere günümüz toplumunda kanserin etkisini öğretmek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrencilerin, insan kanserlerinin moleküler ve biyokimyasal temeli hakkında genel bilgiye sahip ve kanser araştırmalarında kullanılan deneysel yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Bu kurs öğrencilere geleceğin olası kanser tedavileri hakkında bir fikir geliştirme, araştırma tasarlamave bilimsel literatürü tarama becerilerini katmayı planlamaktadır.
PHAR606HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİDE YÖNTEMLERYRD. DOÇ. DR. İMGE KUNTERFARMASÖTİK BİLİMLERBu ders öğrencilere moleküler biyoloji ve biyokimya alanında kendi araştırmalarını tasarlayıp yapabilmeleri için yeterli temel bilgi vermeyi aynı zamanda bir araştırma problemini çözmek için en iyi ve uygun yöntemin nasıl seçileceğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, bu ders öğrencilerin bilimsel literatüre daha iyi erişmelerini ve ayrıca öğrencilerin bilimsel makalelerin sonuçlarını ve sonuçlarını eleştirel bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan yöntemleri daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. Bu ders öğrencilere kendi araştırma projelerini tasarlamada yardımcı olacaktır. Bu dersin amaçlarından biri, öğrencilere enzim testleri, antioksidan testleri, protein analiz yöntemleri, akış sitometrisi, immünoblotlama, western blotlama, immünofloresan testleri, immünohistokimyasal testler, FACS ve MACS gibi moleküler biyoloji araçlarını kullanarak araştırma projelerinin nasıl tasarlanacağını öğretmektir. . Hücre kültürünün yanı sıra motilite-istila testleri, oksidatif stres testleri, hücresel toksisite testleri, hücre döngüsü testleri, koloni oluşum testleri, adezyon testleri, farklılaşma testleri ve tubulogenesis testi gibi temel testler de bu derste işlenen konulardır.
PHAR607ENDOKRİNOLOJİ HASTALIKLARINDA BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLERPROF. DR. EDA BECERFARMASÖTİK BİLİMLERBu derste insan vücudunda bulunan hormonların yapıları, sentezleri, biyolojik işlevleri, metabolizmaları ve sinyal iletim mekanizmalarının öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders; hormonların genel özelliklerini ve reseptör kavramını tanımlar, hormonları farklı özelliklerine göre sınıflandırılması, memeli hücrelerindeki sinyal iletim mekanizmalarını sınıflandırılması, farklı sinyal yolaklarındaki mekanizmaları moleküler bileşenleri üzerinden tanımlanması, insan vücudunda bulunan hormonların herbirinin yapılarını, sentezlerini, metabolizmalarını ve biyolojik işlevlerini içermektedir.
PHAR608GERİATRİK TOKSİKOLOJİPROF. DR. BENSU KARAHALİLFARMASÖTİK BİLİMLERYaşlılıkta farmokinetik ve farmokodinamik değişiklikler ve yaşlanmanın zehirlenme tedavisinde etkileri tartışılacaktır.
PHAR609METABOLİZMA HASTALIKLARI BİYOKİMYASIPROF. DR. EDA BECERFARMASÖTİK BİLİMLERBu derste metabolik hastalıkların biyokimyasal temellerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Ders karbonhidrat metabolizması bozuklukları, karbonhidrat emilim bozuklukları, karbonhidrat depo hastalıkları, lipid metabolizması bozuklukları, aminoasit metabolizması bozuklukları, vitamin eksikliği bozuklukları, mitokondriyal hastalıklar konularını içermektedir.
PHAR610ENSTRÜMENTAL ANALİZYRD. DOÇ. DR. E. VİLDAN BURGAZFARMASÖTİK BİLİMLERFarmasötik ve medisinal organik bileşiklerin tayininde kullanılan kromatografik ve spektroskopik analiz türleri. İnce tabaka kromatografisi, kolon kromatografisi, UV-Vis spektroskopisi, FTIR, 1 HNMR ve 13 CNMR Spektroskopisi, HPLC ve benzeri cihazlar.
PHAR611FARMASÖTİK UYGULAMALARDA TEMEL İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERYRD. DOÇ. DR. CANAN GÜLCANFARMASÖTİK BİLİMLERDers, istatistiğin farmasötik alanında etkili kullanımını ele alır ve istatistiksel testlerin temel yönlerine genel bir bakış sunar. Temel istatistiksel testleri farmasötik bilimlerdeki yaygın konulara uygulamayı amaçlar. İstatistiksel kavramları açıklığa kavuşturmak için, bilimsel araştırmalardan elde edilen senaryolar sunulacaktır. İstatistiksel testlerle ilgili temel bileşenlere ve bunların pratik uygulamalarına genel bir bakış, istatistiklerin doğru kullanımına ve sonuçların yorumlanmasına vurgu yapılarak verilmektedir. Program boyunca bu ders, verilerin güvenilirliği ve geçerliliği, t-testi, ANOVA, Ki Kare, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Fisher Exact Testleri, varyans analizi, korelasyon, lineer regresyon, lojistik regresyon, parametrik olmayan testler, aykırı değer testleri gibi bir dizi istatistiksel yöntemleri uygulamayı amaçlar. Her ders, literatürde sıklıkla kullanılan istatistiksel kavramları belirlemek, çeşitli sayısal yaklaşımlar kullanarak tanımlayıcı istatistikleri sunmak; hipotez testi, anlamlılık testi ve örnekleme tekniklerini açıklamak; farmasötik verileri analiz etmek için IBM SPSS'nin kullanılması; ve bu sonuçların göreceli değerini değerlendirmek için yazılım bulguları tarafından üretilen istatistiksel çıktının yorumlanması gibi öğrenme hedeflerine sahip olacaktır.
PHAR612BEYİN BİYOKİMYASIDR. YEŞİM HAMURTEKİNFARMASÖTİK BİLİMLERBu derste nöron hücre zarı yapısında ve myelin oluşumunda rol oynayan beyin lipidleri (örn: sfingolipidler], sinir sitemi fonksiyonlarında ve gelişiminde rol oynayan, beyin gelişiminde nükleik asitler, kan-beyin bariyeri, nörotransmitterlerin sentez ve salıverilmesi, beyinde biyojenik aminler, nöronal büyüme faktörleri, ağırmetallerin nörotoksisitleri tartışılacaktır.
PHAR613HETEROSİKLİK İLAÇLARYRD. DOÇ. DR. AYBİKE YEKTAOĞLUFARMASÖTİK BİLİMLERHeterosikliklere giriş, temel terminoloji, temel 5 ve 6 üyeli heterosikliklerin sentezi, indol, imidazol, benzimidazoller, fenotiyazin halka sistemleri içeren ilaçlar
PHAR614İLAÇ TASARIM VE AKTİVİTESİNİN MEDİSİNAL KİMYA PERSPEKTİFLERİPROF. DR. H. OZAN GÜLCANFARMASÖTİK BİLİMLERİlaç olabilme özellikleri, temel farmakokinetik ve farmakodinamik, öncü-lider ve lider optimizasyonları, reseptörler, ilaç-reseptör etkileşimleri, DNA, DNA-ilaç etkileşimleri
PHAR615NÖROTRANSMİTTER FARMAKOLOJİSİDOÇ. DR. EMRE HAMURTEKİNFARMASÖTİK BİLİMLERBu dersin amacı aminoasid asetilkolin, dopamin, serotonin, norepinefrin ve peptid nörotransmitterlerin sentezi, uyarı iletim sistemlerinin incelenmesi ve nörotransmiter reseptörleri ile etkilerinin anlatımını hedefler.
PHAR616NÖROENDOKRİNOLOJİDOÇ. DR. EMRE HAMURTEKİNFARMASÖTİK BİLİMLERCinsiyetin farklı nöronal fonksiyonlardaki (ruh hali bozuklukları, ağrı iletimi, uyku) rolü, hormon reseptörlerinin incelenmesi, nöronal sistemin hormon salınımı üzerindeki etkileri, hipofiz bezi, hipotalamus ve epifiz bezinin insan fizyolojisindeki rolü, stresin nöroendokrin kontrolü, kolinerjik sistem ve hormon salınımı, HPA ekseni ve ruh hali, sirkadiyen ritim ve nöroendokrin düzenleme.
PHAR617İLAÇ KEŞFİNDE YENİ HEDEFLERDOÇ. DR. EMRE HAMURTEKİN, YRD. DOÇ. DR. JALE YÜZÜGÜLENFARMASÖTİK BİLİMLERDiyabet, kalp hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar gibi kronik hastalıklarda rol oynayan yeni reseptörler, enzimler, iyon kanalları, proteinler gibi yeni farmakolojik hedefler tartışılacaktır. Son onay alan ilaçların etki mekanizmaları detaylı bir şekilde incelenecek. Çalışılmakta olan yeni tedavi hedefleri ile yapılan klinik deneyler incelenecek. Halk sağlığı açısından önemli olan hastalıkların patofizyolojisinde rol oynayan yeni mekanizmalar da incelenecektir.
PHAR618FARMAKOLOJİDE İLERİ DENEYSEL METODLARDOÇ. DR. EMRE HAMURTEKİN, YRD. DOÇ. DR. JALE YÜZÜGÜLENFARMASÖTİK BİLİMLERBu dersin amacı farmakolojide ileri deneysel metodların kullanımı ile ilgili ileri düzey bilgi ve laboratuvar ortamında pratik deneyimi öğrencilerine aktarmaktır. Farmakolojik deney teknikleri içerisinde biyoassay'in kullanımı, in vitro araştırma yöntemleri (izole organ banyosu deneyleri ve analizleri) ve in vivo araştırma yöntemleri (deney hayvanlarına hastalık modellerinin incelenmesi ve farmakolojik ölçüm yöntemleri) detaylı bir şekikle işlenecektir. Temel farmakolojik laboratuvar çalışmaları ile birlikte moleküler biyolojide yaygın kullanılan DNA, RNA ve protein analizi tekniklerinide içermektedir. Kullanılan metodlar parmakoloji analında ağrı, inflammasyon ve moleküllerin vasküler aktivite tayinlerini daha detaylı inceleme olanağı sağlamaktır.
PHAR619İLERİ KARDİYOVASKÜLER FARMAKOLOJİYRD. DOÇ. DR. JALE YÜZÜGÜLENFARMASÖTİK BİLİMLERKardiyovasküler hemodinami, kardiyovasküler fonksiyonlarda rol oynayan vazoaktif maddeler, nörotransmitterler ve reseptörler incelenecektir. Hipertansiyon, kalp yetmezliği ve lipid bozuklukları gibi durumlarda yeni tedavi stratejileri tartışılacaktır. Kardiyak işlevde iyon kanalları ve antiaritmik ilaçlar, gebelik sırasında kardiyovasküler ilaçların kullanımı, pediatrik kardiyovasküler farmakoloji ve SARS-Cov2 ile kardiyovasküler patoloji ayrıntılı olarak tartışılacaktır.
PHAR623ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTE SAPTAMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. MEHMET İLKTAÇFARMASÖTİK BİLİMLERKalitatif antibakteriyel aktivite saptama yöntemleri, disk difüzyon testi, well difüzyon testi, kantitatif antibakteriyel aktivite saptamaleri, makrodilüsyon testleri, mikrodilüsyon testleri, MIK ve MBK saptama, antimikrobiyal etkileşim testleri, dama tahtası yöntemi, moleküler antibakteriyel aktivite saptama yöntemi, PCR, antiviral aktivite saptama testleri, antifungal aktivite saptama testleri, antiprotozoal aktivite saptama testleri, antihelmintik aktivite saptama yöntemleri,
PHAR624AĞRI FARMAKOLOJİSİDOÇ. DR. EMRE HAMURTEKİNFARMASÖTİK BİLİMLERAğrının tanımı ve tipleri, ağrının nöroanatomisi, ağrının nörofizyolojisi, ağrı kesicilerin temel farmakolojisi, kanser ve nöropatik ağrının tedavisi, ağrının davranışsal yönleri, hayvan modelleri ve insanlarda ağrı değerlendirmesi, özel popülasyonlarda analjezik kullanımı.
PHAR625FARMAKOLOJİK OLARAK AKTİF PEPTİDLERYRD. DOÇ. DR. JALE YÜZÜGÜLENFARMASÖTİK BİLİMLERFarmakolojik olarak aktif peptid tanımı, hipotalamik peptidler, dolaşımdaki peptidler, bunların reseptörleri, hücre içi sinyal mekanizmaları, farklı dokulardaki farmakolojik etkileri, farmakolojik olarak etkin peptidlerin klinik kullanımı ve farmakolojik olarak etkin peptidlerle ilgili son çalışmalar
PHAR626HEMATOPOEZ VE PIHTILAŞMA FARMAKOLOJİSİYRD. DOÇ. DR. JALE YÜZÜGÜLENFARMASÖTİK BİLİMLERHematopoezin Fizyolojisi, Anemi Türleri, Demir, Folik Asit ve B12 Vitamini Farmakolojisi, Hematopoetik Büyüme Faktörleri, Kan Pıhtılaşmasının Mekanizmaları, Antikoagülan İlaçlar, Antiplatelet İlaçlar ve Fibrinolitik İlaçların Farmakolojisi.
PHAR627KOZMETİK PREPARATLARI VE FİTOKOZMETİKLERYRD. DOÇ. DR. LEYLA B. POZHARANIFARMASÖTİK BİLİMLERDers, derinin yapısı ve işlevleri, farklı amaçlarla kullanılan kozmetik preparatlar ve bunların formülasyonları hakkında bilgi verir. Kozmetik ürünler üzerinde yapılan kontrolleri, kozmetiklerin bilinçli kullanımını ve kozmetiklerin istenmeyen etkileri hakkında bilgi edinilmesini kapsar.
PHAR628ECZACILIKTA NANOTEKNOLOJİ UYGULAMALARIPROF. DR. YEŞİM AKTAŞFARMASÖTİK BİLİMLERNanoteknolojinin ilaç ve tıp alanlarındaki uygulamaları, karakterizasyon, nanopartiküler ve nanoveziküler ilaç taşıyıcı sistemler, ilaç hedeflendirme ve nanoilaçların tanı ve tedavide kullanımını içerir.
PHAR629İLAÇ GÜVENLİĞİ VE FARMAKOVİJİLANSPROF. DR. BENSU KARAHALİL, DOÇ. DR. EMRE HAMURTEKİNFARMASÖTİK BİLİMLERAdvers ilaç reaksiyonlarının önemi, İlaç geliştirme süreci; Advers ilaç etkilerinin tanımı ve sınıflandırılması; En yaygın advers ilaç reaksiyonları ve örnekleri; Advers ilaç reaksiyonları nedeniyle geri çekilen ilaç örneklerinin kronolojik açıklaması; Farmakovijilans sisteminin geliştirilmesi; Farmakovijilans yönetmeliği; İlaç bırakma türleri; Raporlama sistemi, Raporlanması gereken durumlar; Bildirilecek özel durumlar; Geçersiz raporlama örnekleri; Her ülkeye özgü farmakovijilans sisteminin nedenleri; Diğer ülkelerdeki farmakovijilans sistemleri.
PHAR630KLİNİK TOKSİKOLOJİPROF. DR. BENSU KARAHALİLFARMASÖTİK BİLİMLERKlinik toksikolojiye giriş; Zehir ve zehirlenme nedir, Eşik doz kavramı, zehirleyici maddelerin özellikleri ve zehirlenmeye etkileri; Lokal panzehir, kusma ve gastrik lavaj; Zehirlenme kontrolünde genel prensipler; Sistemik panzehirler; Sistemik antidot örnekleri; Zorlu diürez ve eliminasyonun hızlanması; Diyaliz yöntemleri; İlaç zehirlenmesi vaka örnekleri: Hipnotikler, sakinleştiriciler, sakinleştiriciler ve antikonvülsanlarla zehirlenme; Salisilat zehirlenmesi ve tedavisi; Analjezik zehirlenmesi ve tedavisi; Kardiyovasküler ilaçlar nedeniyle zehirlenme; Pestisitlerle zehirlenme; Mantar zehirlenmesi ve bitkisel zehirlenme; Hayvan zehirlenmeleri (yılan, örümcek vb.).
PHAR631GIDA TOKSİKOLOJİSİPROF. DR. BENSU KARAHALİLFARMASÖTİK BİLİMLERGıda güvenliği ve toksikoloji kavramı; Gıdalardaki kimyasal bulaşanların toksikolojik değerlendirmesi; Dioksinler ve diğer klorlu hidrokarbonlar; pestisitler ve antibiyotikler; Mikotoksinler; Ağır metaller; Gıdalarda pişirme işlemi sonucunda oluşan bulaşanlar ve nitrozaminler; Besin katkı maddesi; Gıda güvenliğinde uluslararası kuruluşlar ve Türk Gıda Kodeksi; Gıdalardaki kimyasal kirleticilerin risk yönetimi; Risk yönetimi araçları olarak; NOAEL, ADI, MPL; Risk grupları ve besin alerjisi.
PHAR632İLAÇ ETKİLEŞİMLERİPROF. DR. BENSU KARAHALİL, DOÇ. DR. EMRE HAMURTEKİNFARMASÖTİK BİLİMLERİlaç-ilaç etkileşimleri; İlaç-ilaç etkileşimlerine örnekler; İlaç-hastalık etkileşimleri; İlaç-hastalık etkileşimlerine örnekler; İlaç-besin etkileşimleri; İlaç-besin etkileşimlerine örnekler; İlaç-kimyasal etkileşimler; İlaç-kimyasal etkileşim örnekleri.
PHAR633HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİPROF. DR. BENSU KARAHALİLFARMASÖTİK BİLİMLERNefrotoksik kimyasallar ve zarar türleri; Hematopoietik sistemin yapısı, önemli görevleri ve bu sistemdeki toksisite çeşitleri; Karaciğerin anatomisi ve önemli işlevleri ve toksinleri, solunum sistemi zehirleri (varlık, silika, metil alkol zehirlenmesi, sinir sistemi ve nörotoksisite, kardiyotoksisite, gözün yapısı ve oküler toksik maddeler).
PHAR637FARMASÖTİK YARDIMCI MADDELERYRD. DOÇ. DR. LEYLA B. POZHARANI, YRD. DOÇ. DR. E. DİLEK ÖZYILMAZFARMASÖTİK BİLİMLERBaşarılı bir formülasyon tasarımı için önemli ve yaygın kullanılan yardımcı maddeler bilgisi ve özellikleri, Etkin madde etkileşimi
PHAR638YENİ İLAÇ TAŞIYICI SİSTEMLER VE HEDEFLEMEYRD. DOÇ. DR. LEYLA B. POZHARANI, PROF. DR. YEŞİM AKTAŞFARMASÖTİK BİLİMLERDers, ilaç hedefleme ve hedefleme mekanizmalarına ilişkin temel kavramları, hedeflemede kullanılan ilaç salım sistemlerinin önemini ve özelliklerini öğretmeyi amaçlamaktadır
PHAR639DOĞAL KAYNAKLARDAN İLAÇ KEŞFİPROF. DR. FATİH DEMİRCİFARMASÖTİK BİLİMLERDoğal ürünler ve bunların yapısal benzerleri ile kimyasal çeşitlilikleri. Doğal ürün bazlı ilaç keşfini mümkün kılan son teknolojik gelişmeler ve bunların uygulamaları. Kara bitkilerinden, omurgalılardan, omurgasızlardan ve mikroorganizmalardan ayrıca deniz organizmalarından ilaç keşfi. Doğal kaynaklardan onaylanmış ilaçlar, şu anda klinik deneylerde olan bitki kaynaklı bileşikler.
PHAR640ECZACILIK ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ PROF. DR. MÜBERRA KOŞARFARMASÖTİK BİLİMLEREkstraksiyonun tanımı ve tipleri. klasik ekstraksiyon yöntemleri; maserasyon, dekoksiyon, infüzyon, perkolasyon. Soxhlet ekstraksiyonu, basınçlı sıvı ekstraksiyonu, mikrodalga-destekli solvent ekstraksiyonu, ses dalgaları destekli sıvı ekstraksiyonu, süperkritik akışkan ekstraksiyon yöntemleri ve bunların uygulamaları, çevresel analizlerde kullanılan ektraksiyon yöntemleri.
PHAR643ORGANİK MADDELERİN İSİMLENDİRİLMESİYRD. DOÇ. DR. AYBİKE YEKTAOĞLUFARMASÖTİK BİLİMLEROrganik bileşiklerin isimlerndirilmesine Giriş, Organik bileşiklerin isimlendirilme çeşitleri, Fonksiyonel gruplara dayalı IUPAC isimlendirmesi, karbohidratlar, şekerler, polisiklik halkalar, bioorganik moleküller, ilaçların isimlendirilmesi, doğal bileşiklerin isimlendirilmesi, farmasötik, medisinal bileşiklerin ve sentezlenen bileşiklerin isimlendirilmesi
PHAR644DOĞAL MADDELERİN SENTEZİ VE YARI SENTEZİYRD. DOÇ. DR. AYBİKE YEKTAOĞLUFARMASÖTİK BİLİMLERIntroduction to natural organic compounds and natural products, interception point of natural and synthetic products. Synthesis of natural compounds and their derivatives, retro synthesis, total synthesis, Introduction of exotic reagents and reactions for the synthesis of natural compounds and their derivatives
PHAR645SENTETİK STRATEJİYRD. DOÇ. DR. E. VİLDAN BURGAZFARMASÖTİK BİLİMLERTemel tanımlar, retrosentetik analiz, parçalanmalar, koruma ve korumayı kaldırma. Fonksiyonel grup dönüşümleri, stereokimyasal stratejiler, önemli isim reaksiyonları, temsili organik bileşiklerin total sentezi
PHAR646ORGANİK MADDELERİN SPEKTROSKOPİK YAPI AYDINLATILMASIYRD. DOÇ. DR. E. VİLDAN BURGAZFARMASÖTİK BİLİMLERFarmasötik ve medisinal organik bileşiklerin ve biyofarmasötiklerin tayininde kullanılan spektroskopik analiz türleri. UVVis spektroskopisi, 2D- and 3D-NMR Spektroskopisi, FTIR, Dönme ve Titreşim Spektroskopisi, Kütle Spektroskopisi (GC-MS, LC-MS, HPLC-MS)
PHAR647METABOLİZMA TEMELLİ İLAÇ TASARIMIPROF. DR. H. OZAN GÜLCANFARMASÖTİK BİLİMLERTemel terminoloji, temel enzimoloji, ilaç metabolizmasında yer alan enzimler, toksikolojik biyoaktivasyon, ilaç metabolizmasının tahmini, ilaç tasarımında metabolizma perspektifleri, ön ilaçlar ve yumuşak ilaçlar
PHAR657İLERİ FARMAKOGNOZİPROF. DR. FATİH DEMİRCİFARMASÖTİK BİLİMLERTeorik ve uygulamalı bir ders olan ileri farmakognozi dersinde, biyolojik olarak aktif doğal ürünlerin oluşumu, izolasyonu, karakterizasyonu, tanımlanmaları, biyosentezleri ve etkinlik profilleri ile ilgili öğrenciye bilgi verilir.
PHAR658BİTKİ BİOTEKNOLOJİSİYRD. DOÇ. DR. TUĞBA ERÇETİNFARMASÖTİK BİLİMLERBitki doku kültürü ve bitki moleküler biyolojisi hakkında temel bilgiler, kültür tipleri ve uygulama amaçları. Hücre kültürü teknikleri; kallus ve süspansiyon kültürleri, in-vitro regenerasyon, mikroçoğaltım, biyoreaktörler. Tıbbi bitkilerin ve aktif içeriklerinin bitki biyoteknolojisi ile üretimi. Tıbbi ve endemik bitkilerin kritik genotiplerinin seçilmesi, korunması ve çoğaltılmasında biyoteknolojik araçların önemi. Bitki doku kültürü metodlarını kullarak sekonder metabolit üretimi. Gen transfer teknikleri ve transgenik bitki üretimi.
PHAR659İLERİ FİTOTERAPİPROF. DR. MÜBERRA KOŞARFARMASÖTİK BİLİMLERBu ders bitkisel ilaç, mineraler, fitokimyasallar, vitaminler, amino asitlerin kullanılışları ve bitkisel ilaç ve bitkisel ürünlerin sentetik ilaçlarla oluşturduğu etkileşimleri kapsamaktadır.
PHAR660SEKONDER METABOLİTLERYRD. DOÇ. DR. TUĞBA ERÇETİNFARMASÖTİK BİLİMLERSekonder metabolitler ve özellikleri. Primer ve sekonder metabolizma ürünleri. Sekonder metabolit üretiminin tarihsel gelişimi. Bitki doku ve hücre kültürü ile sekonder metabolit üretimi ve regülasyonu, biyotransformasyon, bitkilerden genetik materyalin izolasyonu ve klonlanması, gen aktarımı ve uygulamaları, sekonder metabolit sentezinde moleküler tekniklerin uygulaması.
PHAR661HERBAL İLAÇLARIN ANALİZLERİPROF. DR. MÜBERRA KOŞARFARMASÖTİK BİLİMLEREkonomik öneme sahip doğal ürünlerin ve kötüye kullanılan ilaçların analizi için kalitatif ve kantitatif mikroskobik ve kimyasal prosedürlerinin incelenmesi. Avrupa Farmakopesi'ne göre bitkisel ilaçların farmakognozik metodlar ile analizleri.
PHAR671ÖN FORMÜLASYONYRD. DOÇ. DR. LEYLA B. POZHARANI, YRD. DOÇ. DR. E. DİLEK ÖZYILMAZFARMASÖTİK BİLİMLERDers, başarılı bir ilaç formülasyonunda aranan özellikleri, ilaç geliştirilmede formülasyon aşamalarını, ön formülasyon çalışmalarının amacını, farmasötik ürün geliştirmek için gerekli kavramların ve bilgilerin edinilmesini, formülasyonu etkileyen, etkin ve yardımcı maddelere ait fizikokimyasal özellik ile ilaçların parçalanma yolları hakkında detaylı bilgileri kapsamaktadır.
PHAR672STABİLİTEPROF. DR. YEŞİM AKTAŞFARMASÖTİK BİLİMLERBu ders, ilaç stabilitesinin tanımı ve konsepti ile uluslararası yönergeler doğrultusunda stabilite çalışmalarının yapılmasını, değerlendirmesini ve tüm dozaj formları için yapılması gereken stabilite çalışmaları hakkında detaylı bilgi içermektedir.
PHAR673KATI İLAÇ TEKNOLOJİSİ VE MİKROMERİTİK YRD. DOÇ. DR. E. DİLEK ÖZYILMAZFARMASÖTİK BİLİMLERKatı ilaç şekilleri, geliştirilmesi ve üretimi aşamasında etkili olan faktörler tüm yönleriyle irdelenir. Partikül büyüklüğü ve dağılımı ile ilgili temel bilgilerin öğrenilmesini, ölçme yöntemlerinin ve hesaplarının öğretilmesini içerir.
PHAR674ÇOK FAZLI SİSTEMLERYRD. DOÇ. DR. LEYLA B. POZHARANIFARMASÖTİK BİLİMLERÇok fazlı sistemlerin temel prensiplerinin ve farmasötik dozaj şekillerindeki kullanımlarını içerir.
PHAR675ORAL KONTROLLÜ SALIM SİSTEMLERİPROF. DR. YEŞİM AKTAŞFARMASÖTİK BİLİMLERKontrollü ilaç salımında temel kavramları, oral kontrollü ilaç salım sistemi tasarımını, özellikleri ve etkileyen faktörleri içerir.
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİFİZİK
PHYS521ELEKTROMANYETİK TEORİ IPROF. DR. İZZET SAKALLIFİZİKNewton mekanik yasalarının gözden geçirilmesi. Dönen dünya
üzerinde partikül hareketi, merkezkaç ve Coriolis Kuvvetleri. Değişim tekniklerinin mekanik uygulaması, genelleştirilmiş koordinatlar. Lagrange ve Hamilton sistemleri. 2-cisimli merkezi çekim kuvvetlerinde partikül hareketleri. Hareketin dengesel analizi. Katı cisimlerde atalet moment matrisleri, simetrik topaç hareketleri, Euler açıları ve dönme matrisleri. Kanonik dönüşümler, Poisson braketleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IIPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası.
Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS531İSTATİSTİKSEL FİZİKYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİKSet teorisinin unsurları, olasılıkların temelleri,

örnek uzaylar ve bileþik olaylar. Kombinatorik. Binom, Gauss, Poisson Dağılımları, Markov süreçleri. Rasgele değişkenler, beklenti değerleri, momentler, fonksiyon üretme. Merkezi limit teoremi, korelasyonlar. Mekanik sistemlerin istatistiksel formülasyonu. Temel istatistiksel varsayım. İstatistiksel topluluklar. Denge koþulları. Durumların yoğunluğu. İstatistiksel termodinamik, geri dönüşü olmayan ve geri dönüşümlü değişiklikler. İdeal bir gazın istatistiksel ağırlığı ve entropisi. Klasik ve kuantum ideal gazlar için dağılım fonksiyonları ve bölme fonksiyonları. Langevins Denklemi.
PHYS533SIVI KRİSTAL FİZİĞİNE GİRİŞYRD. DOÇ. DR. MEHMET OKCANFİZİKBu dersin temel amacı, aşağıdaki konularda uzmanlık sağlamaktır: Maddenin Aşamaları ve Sıvı Kristal (LC) Devlet, Termotropik LC. Lyotropik LC, LC Mezofazlarının Yapıları ve Sınıflandırılması, LC'de Dokular ve Doku Özellikleri, LC'nin Deneysel Faz Diyagramları, LC'nin Yapısına Etkili Faktörler, LC'nin Oryantasyon Özellikleri, LC Fiziksel Özellikleri, LC Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Belirlenmesi.
PHYS551KUANTUM MEKANİK YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİKKuantum Mekaniksel Kavramlar.·Kuantum Mekaniginin temel postuletleri.Acisal Momentum ve radyel simetrik Schrodinger denklemi, Kuresel harmonikler. Kuresel alanlar kuantum patikulerin Schrodenger denklemi.Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari.Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis buyuk-l acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
PHYS598SEMİNERFİZİK
PHYS600DOKTORA TEZİFİZİK
PHYS604GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IIPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKDüzlem simetrik uzaylarda skaler alanlar. Skaler, elektromanyetik, yerçekimi ve nötrino alanları arasındaki etkileşimler. Yüklü küresel kara deliklerde skaler alanlar. Tekilliklerin gelişimi üzerine etkisi. Tekillik türlerinin analizi. Kara deliklerin iç yapısını daha ayrıntılı anlamak
PHYS621KLASİK MEKANİK IIFİZİKHamilton-Jacobi Hareketleri açıklaması.Mekaniğinin Varyasyon prensipleri.Noether teoremi ve mekanik miktarları korunmuş. Continuum mekaniği ve alan teorisi.
PHYS622ELEKTROMAKNETİK TEORİ IIFİZİKGörelilik ve Lorentz değişmezliği Özel Teorisi. Maxwell denklemlerinin formülasyonu. Dönüşüm Elektrik kuralları ve hareket atında manyetik alanlar. Elektromanyetik dalgalar düzlem ve zaman, çok kutuplu genişleme harmonik akımlar.PHYS698SEMİNERFİZİK
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIFİZİK
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİGENEL PSİKOLOJİ
PSYC510İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. DENİZ ATALARGENEL PSİKOLOJİBu dersin amacı öğrencilere psikoloji alanında bilimsel yöntemin nasıl kullanıldığını göstermektir. Ders öğrencilerin istatistik yöntemlerinin içerisindeki istatistik teorileri ile ilgili bilgilerini ilerletmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler ileri düzey anlam çıkarıcı istatistik yöntemlerini uygulamayı öğrenecektir.
PSYC526ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL KONULARPROF. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİBu derste zorbalıkla ilişkili güncel konular biyopsikososyal bakış açısıyla ve bütüncül yaklaşımlarca incelenecektir. Zorbalık yalnızca anti-sosyal bir davranış olarak değil, uyum sağlayıcı yönüyle de ele alınacaktır. Bu olgu Evrimsel Psikoloji ekseninde tartışılacaktır. Zorbalığın yeni formları (siberzorbalık) incelenecek, müdahale/önleme programlarının etkinliği eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir.
PSYC555SOSYAL GELİŞİMSEL ÖNYARGIPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders çocukluk döneminde sosyal gelişimsel önyargı ile ilgili teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Derse bağlı olarak, öğrenciler etnik kimlik gelişimi, etnik önyargı, sosyal ahlak gelişimi ve sosyal dışlanmayı inceleyeceklerdir. Son olarak ise önyargıyı azaltmak için geliştirilmiş metodlardan bilişsel müdahale, empati gelişimi, sosyalizasyon ve gruplarası temas kuramı incelenecektir.
PSYC575BİLİŞSEL NÖROBİLİMYRD. DOÇ. DR. ÇIĞIR KALFAOĞLUGENEL PSİKOLOJİBu ders bilişsel sinirbilim alanında ders ve seminerler içermektedir. Dersin odak noktaları fMRI, EEG, ve PET gibi nörolojik görüntüleme tekniklerinin, dikkat, hafıza, dil gibi bilişsel fonksiyonların sinirsel altyapılarının incelenmesinde nasıl kullandığını incelemek, ve ayrıca, nörolojik hasarların bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkilerini araştırarak, sinirsel yapılarla bilişsel fonksiyonlar arasındaki ilişkileri incelemektir.
PSYC598SEMİNERGENEL PSİKOLOJİBu dersin amacı öğrencilerin sunum becerlerini geliştirmeye ve etik değerlere dayalı bilimsel araştırmalar yürütmesine yardımcı olmaktır.
PSYC600DOKTORA TEZİGENEL PSİKOLOJİ
PSYC610PSİKOLOJİDE İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. BURCU KAYA KIZILÖZGENEL PSİKOLOJİBu ders, davranış bilimi verilerinin bir dizi çok değişkenli istatistiksel tekniği kapsamında incelenmesini hedefleyen lisansüstü seviyesindeki bir derstir. Öğrenciler, psikoloji biliminde yaygın olarak kullanılan farklı istatistiksel araçların teorik temellerini ve her tekniğin güçlü yanlarıyla sınırlılıklarını öğreneceklerdir. AN(C)OVA, MAN(C)OVA, genelleştirilmiş doğrusal modeller ve genelleştirilmiş gizli değişken modellerini (çok düzeyli modeller, boylamsal veri analizi ve yapısal eşitlik modelleri dahil) kapsayacaktır. Ders ayrıca, öğrencilerin Psikoloji alanında sonuçların yorumlanmasında veri analizinin önemi konusunda deneyim kazanmasına vurgu yapılacaktır
PSYC622DİJİTAL ÇAĞDA İNSAN GELİŞİMİPROF. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİ1990'lı yıllardan itibaren internetin küreselleşmesi ile birlikte insanlar dijital bir çağda yaşamaya başlamıştır. Bu, şu andaki dünyaya doğan dijital yerlileri ve öncesinde ve sonrasında yaşamış dijital göçmenleri yarattı. Dijital medya okuryazarlığı, mevcut ve gelecekteki işler için en önemli yeteneklerden biri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca sosyal medya kişilerarası ilişkilerin doğasını da dönüştürmüştür. Bu ders, dijitalleşmenin insan gelişimindeki risklerine ve getirilerine odaklanacaktır.
PSYC698SEMİNERGENEL PSİKOLOJİBu ders, öğrencileri araştırma makalesi ve tez yazmaya hazırlamayı amaçlamaktadır. Ders, Psikoloji alanındaki güncel teoriler ve çalışmalar üzerine tartışmalara odaklanacaktır. Öğrenciler yayınları analiz edecek ve ileri düzey araştırma bulgularının sonuçlarını sunacaklar, ayrıca misafir öğretim üyesi sunumlarına katılacaklardır.
PSYC699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIGENEL PSİKOLOJİBu ders öğrencinin doktora tezi hazırlamasını amaçlamaktadır. Doktora tezinde temel amaç, Psikolojinin alt alanlarından birinde yenilikçi bir araştırma fikri geliştirmek ve bu fikri hayata geçirmek için gerekli adımları atarak araştırmanın beş kişilik bir jüri önünde savunulması ve Web of Science'taki bir dergide yayınlanmasıdır.
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA502BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASIPROF. DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKSüpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 25 oturum bireyle psikolojik danışma yapma.
RPDA507OKUL DANIŞMANLIĞINDA GÜNCEL KONULAR DOÇ. DR. GÜLEN UYGARERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDers aşağıda belirtilen temalarda, ilgili literatürden (süreli yayınlar ağırlıklı) öğrencilerin belirlediği konularda hazırladıkları sunuların incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri içerir.
Psikolojik danışma ve rehberlikte güncel konular, eğilimler, sorunlar,
Okul psikolojik danışmanlığında yer alan profesyonel roller
Okul psikolojik danışmanlığında eğitim ve süpervizyon
Okul psikolojik danışmanlığında araştırma ve değerlendirme
Okul psikolojik danışmanlığı anlayışında uluslar arası bakış açıları
Çeşitlilik ve çok kültürlü psikolojik danışma (ırk, etnisite, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler, göçmenlik)
PDR uygulamalarında etik ve yasal konular
Alanla ilgili diğer konular.

RPDA510GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASIDOÇ. DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu derste öğrenciler sekiz grup oturumunu (küçük eğitimsel, ya da kişisel gelişim grubunu) yürüteceklerdir.
RPDA598REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMİNERİPROF. DR. SİBEL DİNÇYÜREK, DOÇ. DR. YELİZ AKINTUĞ, DOÇ. DR. SERTAN KAĞAN, DOÇ. DR. GÜLEN UYGARERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF502DİJİTAL VİDEO: ÖN HAZIRLIK, ARAŞTIRMA VE YAPIM YRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMÜretim sürecinin yolunda gitmesi için başarılı bir dijital hikâye anlatımı için üretim öncesi süreç ve planlama çok önemlidir. Bu ders katılımcıları temel üretim öncesi süreçlere odaklanarak üretime hazırlar. Alan araştırmasından ve gözlem ve görüşmeden senaryo üzerinde çalışmayı, kasting ile rolleri hazırlamayı, provayı, üretim öncesi süreç için ekibin ve aktörlerin hazırlanmasını içerir. Katılımcılar kendi seçtikleri senaryonun üretim öncesinde engelleri aşmayı öğrenir ve daha sonra bunu üretim aşamasına taşır. Önerilen okumalar, atölye çalışmaları, tartışmalar, gösterimler, notlar ve dijital teknoloji kullanımı ile katılımcılar bir farkındalık ve dijital üretim medya içeriği üretme konusunda beceriler geliştirebileceklerdir.
RTVF508DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMI YRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMDijital hikâye anlatımı sanatı katılımcıların dijital medyayı ses ve görüntüyü birleştirerek hikâyeler yaratmak ve dünyayı ilginç, yaratıcı ve eleştirel bir gözle ya da dünyayı başka bir bakışla görmeyi teşvik edecek şekilde bir dijital video üretimi atölyesidir. Ders, nasıl düşünümsel bir süreç içinde hikâye anlatılacağı vurgusu ile “hikâye döngüsü"nü kullanır. Ders, ses ve imgelem, hikâye yapısı, hikâyeyi kimin hangi çerçeve içinde, hangi hedef kitle için anlattığı sorularını yöneltir. Vurgu hikâyenin oluşumu, eleştirellik ve geri bildirim üzerinde olmakla beraber katılımcılar hangi yollarla bir fikri video formunda deneyimleyebilecekleri konusunda teşvik edilirler.
RTVF517DİJİTAL BELGESEL PROJESİYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMBağımsız yönetmenlik projesi olan bu ders kurmaca olmayan dijital belgesel film yapımı konusunda derinlemesine bir yaklaşım sağlar. Ders, fikir oluşumundan montajın tamamlanmasını da içeren belgesel film yapımının tüm üretim süreçlerinde her katılımcıyı kendi filminin bağımsız yönetmeni olarak konumlandırır. Ders, kişisel vizyon ve yönetmenin karar verme süreçleri arasındaki ilişkiye vurgu yapar; başarılı bir projenin izleyici ile entelektüel ve duygusal birliktelikten geçtiğinin farkında olarak bilinçli bir şekilde perspektif ve duyguların projeye katılmasının öneminin altını çizer.
RTVF520DİJİTAL FOTOĞRAF: İMGENİN POLİTİKASIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders dijital fotoğraf alanınla ayrıntılı bir giriş yaparak katılımcılara belgesel ve alan çalışmasını tanıtır. Katılımcılar tatmin edici bir sonuç için gerekli olan belgeselden (fotoğraf gazeteciliğine) muhabirliğine uzanan teknik ve pratikleri düşünmeye davet edilirler. Bu yapılırken foto belgesel, yerleştirme ve showcasing üretiminde metin, imge ve sesin birlikte kullanımına vurgu yapılacaktır.
RTVF599DÖNEM PROJESİDİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikâye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir.
TOCE500YÜKSEK LİSANS TEZİTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
TOCE502FEMİNİST TEORİLER 2DOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır. Ayrıca ders 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır.
TOCE504FEMİNİST METODOLOJİLERİN UYGULANMASITOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir.
TOCE514CİNSİYET VE MEKANDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI'Feminism', teorik bir çerçeve olarak 'toplumsal cinsiyet'i, cinsiyet farklılıklarının anlamları ve onların sosyal ve fiziksel dünyada kabul gören geçerlilikleri üzerinde yeniden düşünmeye yardımcı olan bir araç olarak ele alır. Cinsiyet kimlikleri, aktörlerin cinsiyeti, sosyal sınıf, geçim sağlama ve aile statülerine bağlı olarak değişen rollerinde ve bunların mekânın kullanılması ve biçimlenmesindeki etkilerinde ortaya çıkar. Bu bakış açısıyla kadının, kullanıcı, ev kadını, araştırmacı ve tasarımcı rolünün anlaşılması, onun fiziksel çevrenin üretilmesi, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi süreçlerinde birçok yönüyle erkeğinkinden farklı olan yaklaşımına açıklık getirir ve aynı zamanda 'toplumsal cinsiyet' bakış açısıyla tanımlanan mekânın bu sosyal yönü, kullanıcı aktivite ve davranışlarını en az onun fiziksel yönü kadar etkiler. Bu noktadan hareketle cinsiyet kimlikleri, rolleri ve mekân arasında oluşan bu karşılıklı etkileşim dersin temel yaklaşımını oluşturur.
TOCE598SEMİNERDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
TOUR500MASTER TEZİTURİZİM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
incelemek ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZİM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEYRD. DOÇ. DR. M. HAMED REZAPOURAGHDAMTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini açıklamaktır.Özellikle turizm sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaktır. Ayrıca öğrenciler teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
TOUR512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. TUNA KARATEPETURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANTURİZİM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı, öğrencilere modern Yiyecek İçecek Yönetimi konusunda uzmanlaşmış ve ileri teori sağlamaktır. Gıda tedarikinde bir işletmenin yönetiminde yeni stratejik sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğer başarıyla yönetilirse etkinlik ve etkililiği artırmaya yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrencilerin farkındalığını artıracaktır. Öğrenciler ayrıca, - sözlü ve yazılı, problem çözme, kişilerarası öğrenme (kaynakların kullanımı) öğrenme ve grup çalışması da dahil olmak üzere bir dizi temel (veya devredilebilir) beceriler geliştirmeye teşvik edilecektir.
TOUR526OTEL SEKTÖRÜNDE GELİR YÖNETİMİUZM. OĞUZ TUNÇBİLEKTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders konaklama endüstrisinde gelir yönetimi ile ilgili kavramsal ve pratik bilgiler sağlamak için tasarlanmıştır. Dres kapsamında konaklama profesyonellerinin gelirlerini optimize etmek için kullandıkları araç ve teknikleri incelenmektedir.
TOUR537KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı genelde Hizmet sektörü özelde ise Ağırlama Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel olarak yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilere aktarmaktır. Bu ders tasarlanırken hizmet performansın artırılması amacıyla hizmetin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.Hizmet Sektöründe operasyon yönetiminin başarısının sadece sürec ve kaynakların yönetimine bağlı olmasının yanında hizmet kavramı, örgüt stratejileri, örgüt kültürü ve motivasyona da dayandığı örneklerle açıklanmaktadır.
TOUR598 SEMİNERTURİZİM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİTURİZİM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR600DOKTORA TEZİTURİZİM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır. Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIPROF. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR605TURİZMDE GENEL KONULAR VE ETKİLERİPROF. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders konaklama sektöründe iş kurma , çalışma veya şirket yenileme, geliştirme düşüncesinde olanlar için tasarlanmıştır. Vaka çalışmaları, gerçek iş yaşamından örnekler, fonlara ulaşma, iş fırsatlarını görme temel konular arasında yer almaktadır.Özetle bu ders öğrencilerin girişimci risk alma durumlarının iş ve toplumyaşamına olan etkileri incelemeyi hedeflemektedir.
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZİM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilerin, teorik ve pratik konuları otel işletmeciliği alanınıda gerçek durum çalışmaları kullanarak irdelemektir. Bu ders, farklı gerçek yaşam durumlarını analiz ederek, niteliksel araştırmalardaki yöntem bilgisini ve yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Böylelikle, öğrenciler analitik becerilerini geliştirirken, düşünme becerilerini teorik bilgilerle harmanlayıp pratik durumlara uyarlayacaktır.
TOUR611HİZMET ENDÜSTRİSİNDE REKABET STRATEJİLERİPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacıstratejik yönetim içerisinde yer alan işletmelerin iç ve dış çevreleri arasında bir köprü kurmaya çalışan teorik ve pratik araştırmaları öğrencilere aktarmaktır.Bu ders disiplinler arası bir yaklaşımı takip etmketedir. Özellikle Rekabet etme gücü ile ilgili literatur taraması yapılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına yardımcı olunması hedeflenmektedir
TOUR620TURİZMDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK & SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMEYRD. DOÇ. DR. M. HAMED REZAPOURAGHDAMTURİZİM İŞLETMECİLİĞİ"Bu ders, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) ve sürdürülebilir iş kavramının gelişimini ve anlamını kapsar.

(SB). Bu kurs, KSS ve SB'nin stratejik önemine ilişkin en son düşünceleri ve KSS ve SB'nin nasıl yolun kalbine gittiğini özetlemektedir.

Hangi işletmelerin kararlar aldığı ve faaliyetlerini yürüttüğü. Ders, öğrencilerin iş dünyasının rolünü anlamalarını sağlayacaktır.

daha geniş toplum ve işletmelerin karşılaştığı mevcut zorluklar. Ders sürdürülebilir iş stratejilerinin entegrasyonu olarak tanımlanabilir.

çevresel ve sosyal konulara ilişkin kurumsal bakış açılarının ve bunun paydaş yönetimi stratejileri üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Öğrenciler

Mevcut işletme literatüründen alınan başarılı ve kusurlu organizasyonel stratejilerin analizinde sürdürülebilir kalkınma kavramlarını uygular.

Sürdürülebilir iş geliştirme ve sürdürülebilir kalkınma birbirinden ayrılamaz. Bir vaka çalışması yaklaşımı kullanarak, bu ders geniş kapsamlı bir şekilde inceleyecektir.

İşletmeler ve sürdürülebilirlik ile ilgili çeşitli konular. Ders, kurumsal çevresel ve sosyal zorlukları inceleyecektir.

Çevre sorunlarına paydaş katılımının arttırılması. Öğrenciler sürdürülebilir iş geliştirme kavramlarını aşağıdakiler aracılığıyla uygulayacaklardır:

Mevcut iş literatüründen alınan sürdürülebilir ve sürdürülemez organizasyonel stratejilerin analizi.
TOUR698 SEMİNERTURİZİM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVITURİZİM İŞLETMECİLİĞİ
TUIS501TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS503TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TUIS512TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu ders öğrencilere pazarlama çevresi, pazarlama karması bileşenleri, pazar bölümlendirme ve planlama ile kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders turizm ve otelcilik sektöründe geliştirme, değerlendirme, pazarlama yönetiminin uygulanması ile ilgilidir. Derste ayrıca kavramlar, kuramlar, analitik prosedürler, teknikler ve çeşitli modeller derinlemesine analiz edilecektir.
TUIS518KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE KALİTE SİSTEMLERİYRD. DOÇ. DR. TUNA KARATEPETURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, hizmet sektörlerinde insan davranışlarını incelemektir. Bireysel ve grup düzeyinde kişilik becerilerinin geliştirilmesi ve geliştirilmesi için örgütsel davranış kavramlarının kullanılması konusunda özel dikkat gösterilecektir. Ders aynı zamanda öğrencilerin kişiler arası ve grup davranışlarının nedenleri ve etkileri, dinamikleri ve etkileri ve organizasyonel iklimler, çatışma ve yapısal tasarım ile ilgili örgütsel davranış konularındaki algılarını genişletmeyi amaçlamaktadır.
TUIS522TURİZMDE VE OTELCİLİKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZİM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme
yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca
çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.
TUIS524TURİZM YATIRIM PROJELERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZİM İŞLETMECİLİĞİÖğrencilere, fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde, yatırım kararı alınmasında dikkate alınacak ölçütlerin sektör
önceliklerine göre öğretilmesi ve finansman seçeneklerine ilişkin uygulamalı bilgilerin verilmesidir.
Turizm Yatırımı ve Projesi Kavramı, Türleri ve Özellikleri / Uygulanan Teşvikler / Ekonomik ve Finansal Yönden Proje Geliştirme / Turizm
Yatırım Projelerinin Ekonomik Yapılabilirliğinin Analizi / Örnek Proje Çalışması
TUIS525KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. TUNA KARATEPETURİZİM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilerin mesleki ve kişisel başarıları için stratejik kariyer yönetimi ve planlamasının önemini daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Etkili kariyer yönetimi, iş tatmininin hem iç hem de dış yönleriyle bilimsel olarak ilişkili olduğu için gerekli bir beceridir. Kariyerler hakkında ne yazıldığını ve bunu kendi durumunuza nasıl uygulayabileceğinizi bilmeniz gerekir. Kavramlar, yöntemler ve prosedürler, akademik çalışma ile gerçek dünya uygulaması arasındaki boşluğu doldurmaya yönelik bir gözle araştırılır. Kişisel farkındalık, karar verme, kişilik, profesyonel yollar, kişilerarası iletişim ve davranış ve çalışma dünyasındaki toplumsal kaygıların tümü tartışılmaktadır.
TURK500YÜKSEK LİSANS TEZİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir çalışma denemesi yaptırılır.
TURK501ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATISosyal bilimlerde kulllanılan araştırma yöntemleri ve tekniklerinin ele alınması, bilimsel bir çalışmada bulunması gereken özelliklerin tanıtılması, uygulamaların yaptırılması, öğrencilerin tezlerini yazabilecek yöntem ve teknik bilgilerle donatılması amaçlanır.
TURK506DİVAN EDEBİYATI KLASİKLERİPROF. DR. HAKAN TAŞTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDivan Edebiyatının en önde gelen şairlerinden Fuzuli, Baki, Nefi, Nabi, Nedim ve Şeyh Galib'in divanlarından seçilmiş şiirlerin okutulması, sanat çizgilerinin karşılaştırılarak tartışılması, düzyazı alanında Evliya Çelebi Seyahatnamesinden parçalar okutularak anlatım özelliklerinin irdelenmesi.
TURK510ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIAnadolu'da Türkçenin oluşumuna ilişkin genel bilgi verilmesi, eşzamanlı yöntemle -lisans programından farklı- 13.-15. yüzyıllardaki Türkçeye ilişkin sorunlarn sesbilgisi, biçimbilimi, sözdizimi ve metin özellikleri bakımından tartışılması.
TURK519BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yaşamın her alanına yayılmaya başlayan Batılılaşma hareketinin edebiyata etkisinin ele alınması, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı ve Milli Edebiyat ile ilgili tarihçelerin verilmesi; bu dönemlerin şiirde, romanda, öyküde, tiyatroda ve öteki yazın türlerindeki önemli temsilcilerinden söz edilmesi.
TURK598SEMİNERTÜRK DİLİ VE EDEBİYATITürk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bir konu seçip araştırma, inceleme; bulguları ve varılan sonucu grup ortamında tartışma; çalışmayı yazılı olarak dersin sorumlusu hocaya sunma.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİKENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IKENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IIKENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİKENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARKENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte; kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor.
UDES505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİKENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES515KENTSEL ÇALIŞMALARDA TİPOMORFOLOJİK ANALİZKENTSEL TASARIMDers, eleştirel bakış açısı ile, kent mekanlarının tipomorfolojik yapısının öğretilmesini hedefler. Kentsel mekan ve mimari arasındaki elemanlar ve bileşenler ile ilişki kurar. Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri; bu alandaki kaynakların kullanılması, şehir peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi , arazi ve bina kullanımları, bina tipolojileri, sokak örüntüleri vb.gibi ana kavramlar ile analiz yapılarak kentlerin tipomorfolojilerinin analitik çözümlenmesini amaçlar.
UDES517KENTSEL KAMU MEKANLARIKENTSEL TASARIMKamusal mekanlar dersi, bu mekanların gelişimleri ve tasarımları için gerekli olan sistematik bilgileri, estetik, ekolojik, kültürel, sosyal, politik ve finansal faktörlere bağlı olarak öğrenciye aktarmaktadır. Bu ders kapsamında çağdaş teoriler, tartışmalar ve tasarım çalışmalarına da yer verilmektdir.
UDES598SEMİNERKENTSEL TASARIM
VACD502ATÖLYE ÇALIŞMASI IIYRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, bir öğretim üyesinin denetiminde öğrencinin yüksek lisans projesine yönelik araştırma problemini çözücü bir sanat ve tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Ders, proje konusunun seçimi ve üzerinde tartışılması, atölye çalışmaları, ön projenin sunumu ve fakülte öğretim üyelerince değerlendirilmesi şeklinde yürütülecektir.
VACD506GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste İktidar ve Özgürlük, İktidar ve Siyaset : Gündelik Hayatın Siyaseti / Kamusal Alan- Özel Alan, Tüketim Toplumu, Gündelik Hayat ve Yaratıcılık, Kültür ve Gündelik Hayat, Kültürel Kimlikler- Çokkültürlülük / Dinsellikler, Semboller / Doğum, Aşk, Cinsellik, Ölüm, Birey ve Gündelik Hayat, Sanat ve Gündelik Hayat, Gündelik Hayat Pratikleri konuları işlenecektir.
VACD507ÇAĞDAŞ SANAT UYGULAMASIOROD PEYKANFAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, çağdaş sanat ve tasarımdaki en önde gelen yaklaşımlar ve bunların temel özellikleri hakkındadır. 'Çağdaş Sanat Uygulama' dersi pratik ve teorik bir derstir. Bu kursun estetiğin temel amacı, en son sanatsal yaklaşımlar hakkında genel bir bilgi ve beceri sağlamak ve öğrencileri zanaat ve sanat yaratma becerilerini yaşarken estetik zevklerini geliştirmeye motive etmektir. Öğrenciler, Avant-guard sanatçılarının stüdyo atölyelerinde görsel iletişim elde etmek için kullandıkları belirli teknikleri öğrenip ve uygular. Ayrıca, her sanat akımının temel kavramları kısa teorik oturumlarda kısaca tartışılır.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEOGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD509POST PRODÜKSİYONDA RENK DÜZENLEMEHAMID ZEKARI HANJANIGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste öğrenciler, ham görüntü işlemeden renk derecelendirmeye kadar renk derecelendirme iş akışının temel ilke ve tekniklerini ğreneceklerdir. Bu ders, öğrencilerin alanda standart olan dijital araçları kullanarak çekimlerindeki renk düzenlemelerine aşina olmalarına yardımcı olacaktır. Tüm kurs boyunca, öğrenciler video çekmeye, öğrendikleri teknikleri uygulamaya ve çekimlerini günümüzün geniş medya prodüksiyon dünyasında sıklıkla kullanılan profesyonel yazılımlarla renklendirmeye teşvik edilecektir. Ders, teorik bilgi ve üretim ile renk düzenleme teknikleriin dengeli bir şekilde birleştirilmesi yoluyla portföy düzeyinde çalışmalar üretmeye yardımcı olacaktır.
VACD512DİSİPLİNLERARASI MEDYA UYGULAMALARI YRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu keşif dersi, 2-D, 3-D, video oyunları, video tasarımı, yayın, görsel efekt, mimari görüntüleme, online veya interaktif prodüksiyonlarda interaktif içerik kullanımı için alternatif teknikler sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler atmosfer efektleri, doğal efektler, duman, patlama gibi görsel efektler yaratma ve üretme konusunu da öğrenme şansı yakalayacaklardır.
VACD514GÖRSEL İLETEŞİM VE SOSYAL MEDYADOÇ. DR. AYSU ARSOY GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, sosyal medya ve ilişkili terminolojileri görsel iletişim alanında tanımlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sosyal medya ve ağların yararları ve engelleri de konular ıçerisinde ele alınacaktır. Etkileşimli diyalog için sosyal medya araçları, güncel yönelimler ve uygulamalar çerçevesinde örnek olaylar ve araştırmalarla irdelenecektir.
VACD599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIStüdyo proje ve/veya sergi çalışmalarının hazırlanmasını gösteren çok amaçlı bir derstir. Bu dersin temel hedefi bir 'Yüksek Lisans Projesi' uygulamasıdır. Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının üçüncü döneminde gerçekleştirmeleri beklenen sergi/tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT503YÖNETİM EKONOMİSİİŞLETMEBu ders, işletme ve ekonomi alanında eğitim alan yüksek lisans öğrencilere yönetim ekonomisi biliminin temel kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle yönetim ekonomisinin ilgilendiği alanlar, talep ve esneklikler, karar vermede maliyet analizleri ile üretim konuları irdelenecektir.
YONT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
YONT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadırDAÜ Web Siteleri