Skip Navigation LinksCourses

Dersler (2022 - 2023 Güz Dönemi)

DERS KODUDERSİN ADIDERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANIÖNEREN BÖLÜM/PROGRAMKISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. HASAN ÖZYAPICIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYE MİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
 Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla  lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders,  interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH517KÜLTÜREL FAKTÖRLERIN GELENEKSEL KONUTLARA ETKİSİ MİMARLIKKültürel coğrafyanın bir keşfi olarak bu ders, fiziksel yapıların fiziksel çevre ile dünyanın birçok yerinde gelişen sosyal grupların kültürü arasındaki karmaşık bir etkileşimi nasıl yansıttığını gösterir. Genel olarak, ders kültüre odaklanır. Çünkü kültür, kurallar ve alışkanlıklar sistemi, ideallerin yansıması ve davranışa, rollere, görgü kurallarına ve aynı zamanda yapılı biçime rehberlik eden bir yaşam tarzının yaratılmasıdır. Kültürü ayrıştırır ve bileşenleri ayrıştırarak ve bunların dünyanın farklı bölgelerinden gelen yapılı formlarla olan çeşitli ilişkilerini ve bunların mimarideki çağdaş yansımalarını/yorumlarını inceler.
ARCH523MİMARİ TEORİSİ MİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak   mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH534TEKTONİK TEORİSİ MİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme), teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger'in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele alınacaktır. Tektonik teorisi Alberti (linaments), Palladio (oranlar), Karl Botticher (kernform, kunstform), Gottfried Semper (streotomics ve tectonics), Eduard Sekler (atektonik), Kenneth Frampton (konstrüksiyonun ontolojisi), Juhanni Pallasmaa (haptisite) and Gevork Hartoonian's (laik bir tektoniğe doğru) üzerine çalışılması ile kapsanacaktır. Tektoniğin metafizik anlamları Martin Heidegger ve Gaston Bachelard'ın felsefelerinden yararlanarak ele alınacaktır. Bu Semper'in Carribean hut çiziminden yararlanarak yapılacaktır. Tüm bu kavramlar çağdaş mimari tektoniğe öncelikle Carlo Scarpa, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Louis Kahn'ın mimarileri aracılığı ile uyarlanacaktır. Öğrencilerden daha güncel bir mimarlık örenğini sınıfta tartışmaları da istenecektir.
ARCH549YAPI BİLGİ MODELLEMESİ MİMARLIKBinalar yüksek fosil tabanlı enerji tüketimleri ve karbon salınımlarıyla küresel ısınmaya önemli etkide bulunmaktadır. Bununla başa çıkabilmek için tüm dünyada sürdürülebilir bina üretimi teşvik edilmektedir. Bu yapıların etkin bir şekilde tasarlanması, modellenmesi ve performanslarının analiz edilmesi için Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) önemli bir potansiyel sunmaktadır. BIM yazılımları önerilen binanın inşa öncesi performansını ölçen güneş/gölge, solar ışınım, gün ışığı ve rüzgar analizi ortamları sunmaktadır. Bina performans analizlerini kullanarak tasarım kararlarını geliştirmek için takip edilen tasarım yaklaşımına performansa dayalı tasarım denilmektedir. Bu yaklaşımla analiz çıktıları üzerinden tasarımın revize edilerek daha sürdürülebilir tasarımların geliştirilmesi münkün olabilmektedir. Bina performansına dayalı tasarım ve fiziksel çevre kontrolü ilişkisi bu dersin kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Kuramsal içerik, sürdürülebilirli bağlamlı BIM modellerinin geliştirilmesi ve bu modellerden üretilen bina performans analizleri vasıtasıyla yazılım uygulamaları ile pekiştirilmektedir. Derste tasarım ve bina performansı arasındaki ilişki örnekler üzerinden BIM destekli simülasyon ortamlarını kullanılarak incelenmektedir. Öğrencilerden performatif tasarım ilkelerini takip ederek yüksek performanslı binalar üretmeleri beklenmektedir.
ARCH550BIM İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ TASARIM MİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH562KENTSEL SOSYOLOJİYE GİRİŞ MİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH566ŞEHİRLERDE YARATICILIK MİMARLIKBu seminer dersi, kentlerle ilişkili olarak 'yaratıcılık', 'yaratıcı kent'i oluşturabilmek için yöntem ve stratejiler, dünyadaki çeşitli örnekler üzerinden çağdaş kentlerin sorunlarını araştırma ve analizlerden yararlanarak aktarmayı hedeflemektedir.
ARCH567SERBEST KONUT ÇALIŞMALARI MİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir.
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞI MİMARLIKPasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri.
ARCH578ENDÜSTRİ YAPILARININ KORUNMASI:SÜREÇ VE YÖNETMLER MİMARLIKEndüstri Mirası" 1950'li yılların ortasında “Endüstri Arkeolojisi" adıyla tanımlanmış ve kültür mirası kapsamında yerini almıştır. Ders kapsamında çağdaş koruma anlayışı çerçevesinde endüstri mirasının tanımlanması, kapsamının ve koruma kriterlerinin belirlenmesi, yeniden değerlendirilmelerinde rol alan çağdaş koruma politikalarının incelenmesi ve uluslar arası kurumların aldığı kararlar ışığında irdelenmesi amaçlanmaktadır. Endüstri arkeolojisinin verilerinin toplanması ve değerlendirilmesi; endüstri arkeolojisi anıtlarının ve ilgili üretim süreçlerinin belgelenmesi; Türkiye'de ve Kıbrıs'ta endüstri arkeolojisinin özgül sorunları; endüstri-öncesi dönemin üretim teknolojileri ve tesisleri; erken endüstri dönemi anıtlarının özellikleri, korunmaları ve yeniden işlevlendirilmeleri; konuyla ilgili uluslar arası örgütler ve kurumlar; örnekler, çözümler ve irdelenmeler de bu ders kapsamında tartışılacaktır.
ARCH591MİMARİ ARAŞTIRMALARDA DESTEKLEYİCİ TEORİLER MİMARLIKBu ders, öğrencilere teorinin, tasarım sürecindeki bir araç olduğunu göstermek için oluşturulmuştur. Tasarımcılar, tasarımlarına temel oluşturmak için teoriye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bu derste, eleştirel okuma ve yazma ödevleri ile birlikte, mimarlıkla ilgili çeşitli çağdaş kuramsal konuların incelenmesi sağlanmıştır. Eleştirel okuma, bu derste öğrencilerin bir yazar gibi çalışıp, kendi sonuçlarını ve sentezlerini oluşturmalarını gerektiren bir tür sosyal etkileşim ortamı sağlayacaktır. Dönem boyunca, bu dersle birlikte farklı türdeki yazılar incelenip, bu açıklayıcı, yansıtıcı, teorik, ve tartışmacı yazıların, mimari uygulamalarla olan ilişkisi sorgulanacaktır.
ARCH598SEMİNER MİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZİ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH651KÜLTÜR VE KENTLER MİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları) üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH698 SEMİNER MİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MİMARLIK 
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. HATİCE JENKİNSBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon  gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSZaman serisi ve çapraz-sectional ekonometrisine giriş; regresyon modelleri, problemler ve çözümleri, ekonometri ve istatistikte hipotez testler, anket araştırmaları ve veri analizi yanında durağan, causality ve co-integration konularının yanı sıra; EVIEWS ve SPSS ekonometrik paketlerin uygulamalarını içermektedir.
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler. 
BANK612BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİPROF. DR. METE FERİDUNBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı, öğrencilerin bir bankadaki risk yönetimi süreçleri ve bunların nasıl düzenlendiği hakkında derinlemesine bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmaktır. Temel bankacılık risklerini ve bunların göreceli önemlerini belirler, bankalardaki çeşitli riskleri ölçmek ve yönetmek için nitel ve nicel araçları gözden geçirir ve bankalarda riskin kontrol edilmesini amaçlayan ilgili düzenlemeleri ortaya koyar.
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI BESLENME VE DİYETETİKYüksek lisans programına başvuran öğrencinin beslenme ve diyetetik alanında seçilen konuda bireyi geliştirecek tez çalışmasını yapmasını ve programını başarıyla bitirmesini içermektedir.
BESD502İLERİ BESLENME-IDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku  miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZ, DOÇ. DR. SERAY KABARAN, DOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKBeslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri,  insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509AĞIRLIK DENETİMİ VE YEMEDAVRANIŞ BOZUKLUKLARIYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi)  ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD513ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKMalnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaları içermektedir. Enteral-Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında yeni bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD514EGZERSIZ VE BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKEgzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, antrenman / müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme ilkeleri konularını içermektedir. Sporcuların beslenme alışkanlıklarını ve durumlarını değerlendirebilmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD515MENÜ PLANLAMA VE KONTROLYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKMenü planlama ve denetleme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ BESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanındaki güncel bir konu ile ilgili son bilimsel verileri araştırma, rapor etme, sunma ve tartışmayı içermektedir.
BESD600DOKTORA TEZİ BESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini irdeleyerek çağın gerekleri doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı bilimsel çalışmaların yapılmasını içermektedir.
BESD601BESLENME İLE İLİNTİLİ HASTALIKLARDA METABOLİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKÇeşitli kronik hastalıklarda meydana gelen metabolik değişikliklerin öğretilmesini amaçlar. Meydana gelen metabolik değişiklikleri göz önünde bulundurarak diyet tedavisinin etkinliğini ve içeriğini tartışır
BESD602BESLENME VE İMMUN SİSTEMPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. GÖZDE OKBURANBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasını amaçlar. Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretili
BESD604BESLENME VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar. 
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar. 
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİDOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.  
BESD607TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÜRÜN SEÇİMİ VE YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKToplu beslenme sistemleri kapsamında bireylere sunulan yiyecek-içecek hizmetlerinde depolama ve işleme kuralları, ürün seçimi ve yönetimi bilgilerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar
BESD608İLERİ BESLENME BİYOKİMYASIYRD. DOÇ. DR. MÜJGAN ÖZTÜRKBESLENME VE DİYETETİKBiyomoleküllerin tanımlanması, insan metabolizmasında geçirdiği evrelerin ve metabolik yolakların beslenme ile ilişkisinin belirlenmesi, metabolik enerji dönüşümlerinin yorumlanması, açlık, tokluk, hastalık durumlarında metabolizmanın incelenmesi, sindirim ve metabolik enzimlerin yapı ve fonksiyonlarının açıklanması, vitaminler ve minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi,
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNER BESLENME VE DİYETETİKeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini güncel bilimsel çalışmaların taranması ve derslenmesini kapsamaktadır
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BESLENME VE DİYETETİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
BHRM599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course covers eukaryotic gene expression and regulation in detail, as well as eukaryotic cellular processes. Genome, transcriptome and proteome level information are discussed, as well as epigenomics. In particular, human genome is detailed. Relevant ethical, legal and social issues are discussed.
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course introduces the basic concepts of biotechnology. The history, development and current applications of biotechnological products are outlined and serve as the basis for the elective courses.
BIOL506MOLEKÜLER VE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİPROF. DR. GAMZE BAŞBÜLBÜLMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİMoleküler hücre biyolojisi ve genetiğin medikal uygulamaları incelenir. Derste güncel araştırma sonuçları tartışılır ve öğrencilerin eleştirel analizlerle bilimsel makaleleri incelemeleri sağlanır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir.
BIOL512AŞILAR VE BAĞIŞIKLIKPROF. DR. GAMZE BAŞBÜLBÜLMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders moleküler araçların ve buluşların aşı yapımı endüstrisinde nasıl kullanılabileceğini ortaya koyar.
BIOL516MİKROBİYEL BİYOTEKNOLOJİPROF. DR. GAMZE BAŞBÜLBÜLMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste, prokaryotik ve ökaryotik genomlar, viral genomlar ve gen ürünleri, mikroorganizmalardaki genetik transfer mekanizmaları ve bunların moleküler ve biyoteknolojik işlemlerde kullanımı; ve biyoteknolojide araç ve kaynak olarak mikroorganizmalar incelenir.
BIOL517BAKTERİYOFAJLARIN BİYOLOJİSİ VE UYGULAMALARIPROF. DR. GAMZE BAŞBÜLBÜLMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu dersin amacı, bakteriyofajlar ve uygulama alanları hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında bakteriyofajların sınıflandırılması ve yapısal organizasyonları, faj enfeksiyonları ve döngüler, faj terapi, biyokontrol amaçlı faj kullanımı ve faj probiyotikler konuları anlatılacaktır.
BIOL581FİNAL PROJESİ IYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNAN, PROF. DR. GAMZE BAŞBÜLBÜLMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste, öğrenciler bireysel olarak, bir öğretim üyesi süpervizörlüğünde, laboratuvarda bir araştırma (wet-lab – deneysel çalışma) projesine başlarlar. Araştırmanın literatür taraması ve ön deneysel çalışmaları bu ders kapsamında tamamlanır.
BIOL599DÖNEM PROJESİ MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThe student will prepare a semester project on a selected topic.
BNKA502FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSDers, modern finansal teori ve uygulamaları içeren birincil konular analiz edilmesi ve şirket uygulamaları ve değer yaratma ve hissedarların karlarını maksimize etme konuları baz alınacaktır.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA 
CHEM507FİZİKAL KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. ELVAN YILMAZ, PROF.vDR. OSMAN YILMAZ, PROF.vDR.vMUSTAFA GAZİKİMYATermodinamik özellikleri, Faz diyagramları, istatistiksel termodinamik, reaksiyon kinetiği ve mekanizmaları, reaksiyon oranları, Ulaştırma özelliklerinin teorileri.
CHEM508ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULARPROF. DR. HURIYE İCİLKİMYAOrganik bileşiklerin IUPAC isimlendirmesi, Stereokimya ve kiralite,
Nükleofilik yerdeğiştirme, Toplama ve eliminasyon reaksiyonları, Radikalik reaksiyonlar,
Elektrofilik aromatik ikame reaksiyonları, Karbonhidratlar, Lipidler,
Aminoasitler ve proteinler.
CHEM511TEMEL POLİMER BİLİMİPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAPolimer biliminin temel konularını anlatan bu derste öğrenciye daha ileri polimer  kimyası derslerini  izleyebileceği temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Derste işlenen başlıca konular polimer sentezi, polimerleşmenin termodinamiği ve kinetiği, sentetik polimerlerin reaksiyonları, kimyasal yapı tayini, polimer çözeltileri, polimerlerin molekül ağırlıkları ve molekül ağırlığı tayin yöntemleri, katı hal özellikleri, morfoloji ve camsı geçişler olarak belirlenmiştir.
CHEM516KİMYASAL KİNETİKPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYABu yüksek lisans dersi öğrencinin kimyasal kinetiğin temel
ilkelerini daha derinden kavraması için tasarlanmş derstir. Ders, kimyasal reaksiyonlardaki kimyasal kinetik, hız teorisi ve  hız olayları üzerine odaklıdır. Bu ders, elementel reaksiyonlar, ardışk, paralel ve tersinir reaksiyonlar, katalizlenen reaksiyonlar, zincir reaksiyonları, polimerizasyon reaksiyonları, enzimatik reaksiyonlar dahil olmak üzere kimyasal reaksiyonların  kinetiğini ve adsorpsiyon kinetiğini kapsamaktadır.
CHEM538BİYOMEDİKAL POLİMER TASARIMIPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYABiyomedikal, biyopolimer, biyostabil polimerler, biyo-bozunabilir polimerler, biyo-uyumlu polimerler, biyomedikal polimerler,
biyo-bozunabilir polimerler, biyo-polimer içinde; polyesterler, poliüretanlar, polikarbonatlar, polyphosphoesters, polifosfazenler, proteinler, poli (amino asitler), polisakaritler, uyarıcı yanıt veren biyopolimerler; tepki veren sıcaklık, pH duyarlı polimerler, ışığa cevap, redoks duyarlı polimerler ve diğerleri, antibakteriyel polimerler, doku mühendisliği sistemi, ilaç verme sistemleri, gen iletim sistemleri; Bu sistemlerde polimerlerin fiziksel ve kimyasal gereksinimleri. 
CHEM541ELEKTRO KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAElektrokimyasal deneyleri anlama, döngüsel ve doğrusal voltametri tekniklerini tanıma, adım ve darbe tekniklerini anlama, adım ve darbe tekniklerini anlama, katı hal elektrokimyasını anlama, iletken polimerleri belirleme, fotoelektrokimyayı açıklama, biyoelektrokimyayı açıklama, endüstride elektrokimyayı anlama, analiz etme ve eleştirel değerlendirme Fotokimya ile ilgili literatür ve sonuçları yazılı ve sözlü olarak sunar.
CHEM545ANALİTİK KİMYANIN ESASLARIYRD. DOÇ. DR. MEHMET GARİPKİMYAKlasik ve modern analitik kimyanın teorik ve pratik temelleri ve örnekleme, kalite kontrol/güvence ve kemometriklerin rolü.
 Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari. Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis
 buyuk-l  acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
CHEM551ORGANİK FOTOKİMYAYA GİRİŞPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAOrganik fotokimyası nedir?  Alkenler ve ilgili bileşikler, aromatik bileşikler Fotokimyası, organik karbonil bileşiklerinin Fotokimyası, diğer organik bileşiklerin Fotokimyasında fotokimyası.
CHEM589ORGANİK KİMYADA UYARILMIS HALLER-IPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAGiriş ve temel prensibler.Uyarılmış haller; Prodüksiyon ve zaman bağlantısız özellikler. Uyarılmış haller; zaman bağımlı olay.Uyarılmış seviyenin giderilmesi. 
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM598SEMİNER KİMYA 
CHEM600DOKTORA TEZİ KİMYA 
CHEM698SEMİNER KİMYA 
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI KİMYA 
CHES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMA KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar. 
CHES503TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜME KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. 'Kültürel Miras' konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır. Bu ders kapsamında önerilen aktiviteler, alandaki bilimsel gelişmelere açıklayıcı bir giriş, seçilen örneklerin değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalar dizini ve dokümantasyonlardan mevcut örneklerin incelenmesi; fikir ve vizyon tanımı ve gelişimi; büyümekte olan dünya mirasının incelenmesi için tümleşik bir teori temelinin oluşturulması ve bunun insan hak, kültürel hak, kültürel peyzaj ve tarihsel kentsel peyzajla ilişkisini içerecektir.
CHES504KORUMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders tarihi alan korumanın yasal ve idari boyutunu tarihi gelişim ve kent planlamanın bir parçası olarak anlatır. Bu derste öğrenciler alan koruma ile ilgili temel kavramlar, elemanlar ve prensipler yanında farklı metotları tartışırlar. Uluslararası dökümanlar tartışılarak alan koruma konusunda uluslararası norm, standartlar, problemler, bazı ülkelerdeki (İngiltere, İtalya, Fransa) idari ve yasal gelişmeler ve süreçleri, koruma planlaması konusundaki mevcut araçları öğrenirler. Tarihi ve kırsal alan korunması, farklı örnekler üzerinden, çeşitli çalışmalar ve yaklaşımlar (bütünleşik koruma, soylulaştırma, kentsel ek, yenileme) incelenerek, günümüzdeki eğilimler, baskılar ve tehditler üzerinden tartışılacaktır. Tarihi alanların farklı karakterlerini göz önünde tutarak, kavram, sorun ve problemlerini kavramaları ve bunları yasal süreç ve araçlarla çözümlemeleri için beceri kazanmaları beklenmektedir. 
CHES505KENTSEL ÖLÇEKTE KORUMA ATÖLYESİ ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye çalışması son yüzyılda eşi benzeri görülmemiş olan kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde etkileyen kentsel çevre gelişimi gerçeğine karşılık vermek üzere tasarlanmıştır. Bu ana fikirden yola çıkarak, kentsel planlama çerçevesinde tarihi şehir ve sitlerin korunması yarım yüzyıldır araştırılan bir konumdayken, bu koruma çabalarının bugün için kentsel tasarıma iyice entegre olmuş durumda olduğu ortaya konmaktadır. Direk olarak tarihi kentsel çevredeki muhafazayı etkileyen, dünya genelinde var olan hızlı kentsel büyüme; yoğunlaşma; uygunsuz modern müdahale; kentsel dönüşüm ve değişimleri konuları ders kapsamında tanımlanacaktır. Kentsel koruma atölye çalışması, anlaşılma döngüsü, tespit etmeyi göz önünde bulundurmakta, yerin önemini tanıtmakta, ve istisnai olarak karar verici mercilerin, bölge sakinlerinin ve kullanıcılarının paylaşılan sorumluluklarını vurgulamaktadır.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜME KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir. Geleneksel malzemelerin temel özellikleri (örneğin taş, tuğla, kerpiç ve ahşap), performans ve çürüme formları kısaca açıklanacaktır. Tarihi binalarda hasar ve çürüme neden olan faktörler; doğal nedenlerle (örneğin deprem ve seller), hava ve / veya insan yapımı eylemler, olası kaynaklarla birlikte, durum bazlı örnekler üzerinde tartışılacaktır. Bu dersin sonunda öğrencilerin, yapısal özellikler ve tarihi bir binada malzeme özelliklerinin belirlenmesinde beceri geliştirmeleri; ve üzerinde çalışılan tarihi binanın korunması için bazı avan öneriler yaparak, hasar ve / veya çürüme ve bunların olası nedenleri üzerine tanımlama çalışmaları yapmaları beklenecektir. Bu ders boyunca edinilen bilgiler " CHES 502- Bina Ölçeğinde Koruma Atölye Çalışması" için tamamlayıcı nitelikte olacaktır.
CHES598SEMİNER KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL532UYGULAMALI MÜHENDİSLİK HİDROLOJİSİPROF. DR. MUSTAFA ERGİLİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİHidrolojide sistem yaklaşımı, hidrolojik modelleme, hidrolojide olasılıksal yöntemler, stokastik hidroloji, sentetik akış üretimi, hidrolojide uzaktan algılama teknikleri, hidrolojide izotop teknikleri.
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ. DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL555ŞİŞEN ZEMİNLERDOÇ. DR. ERİŞ UYGARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİŞişen zeminlerin tanımlanması. Şişen zeminlerde laboratuvar ve yerinde test teknikleri. Şişen zeminlere toprak emme uygulamaları. Şişen zeminlerde iklim değişikliklerinin etkisi, döngüsel şişme büzülme davranışı. Şişen toprakların büzülmesi. Heave tahmin yöntemleri. Şişen zeminlerin işlenmesi. İyileştirici yöntemler. Şişen zeminlerde temel tasarımı.
CIVL586KİMYASAL BETON KATKILARIPROF. DR. KHALED MARARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÇimento için kullanılan kimyasal katkıların sınıflandırılması. Betonda su azaltıcı katkılar. Hava katkıları. Taze betonun pompalanmasını kolaylaştırıcı katkılar. Geçirimsizlik artırıcı katkılar. Harç plastikleştirici ve superakışkanlaştırıcı katkılar. Priz hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. Polimer katlılı betonlar ve yeni nesil katkılar
CIVL589YÜKSEK MUKAVAMETLİ BETON PROF. DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYüsek mukavemetli beton için kullanılan malzeme ve tarihsel geçmiş. Beton karışım hesapları. Taze ve kuru beton özellikleri. Mekanik özellikler. Dayanıklılık için önlemler. Kalite güvenliği ve kalite kontrolu. Yüksek mukavemetli beton ile yapılan yapılar ve ekonomik analizler.
CIVL598SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL600DOKTORA TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL694PROJE İŞLETMESİDOÇ. DR. TOLGA ÇELİKİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİProje yönetimi kapsamı; Proje yönetimine giriş, proje yönetimi süreçleri. Proje yönetimi bilgi alanları; proje entegrasyon yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje satın alma yönetimi, Paydaş yönetimi.
CIVL698SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE500YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE553KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİPROF. DR. ALEXANDER CHEFRANOVBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders kriptografi ve ağ güvenliğini konularını içerir. Amaçları: klasik şifreleme teknikleri, blok şifreler ve veri şifreleme standardı,  sonlu alanların temelleri, ileri şifreleme standardı, güncel  simetrik şifreler, simetrik kodlayıcılarla gizlilik, sayı teorisinin temelleri. Anahtar yönetimi: diğer ortak anahtar kripto sistemleri, mesaj onayı, Hash işlevleri ve algoritmaları, sayısal imzalar ve onay protokolleri, ağ güvenliği pratiği, uygulamalar, e-posta, IP ve web güvenliği, sistem güvenliği, sızmalar, zararlı yazılımlar, ateş duvarları.
CMPE572SAYISAL ADLİ BİLİŞİMPROF. DR. ÖNSEN TOYGARBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİSayısal adli bilişime giriş, dosya kurtarma, klonlama tespiti, kamera-tarayıcı-yazıcı ile ilgili adli bilişim, görsel özelliklerle şüpheli arama, yanıltma yaratma ve tespiti, multimedya filojeni, bilgisayarla yaratılan görüntüler ve sayısal fotoğraflar, steganografi ve steganaliz ile bilgi gizleme.
CMPE598SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
CMPE600DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE698SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders, araştırma yöntemleri, tez yazımı, sunum, etik, sosyal sorumluluk, intihal, bilimsel makale yazımı ve yayınlanması ile ilgili konuların öğretim üyeleri tarafından seminer olarak Doktora öğrencilerine verilmesini içermektedir.
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMSE511YAZILIM MİMARİSİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİYazılım sistemlerinin mimari soyutlanması. Yazılım bileşenleri ve bunların birbirleri ile ilişkisi. Bir yazılım sistemine bileşenleri açısından bakış: bileşenlerin yerleşimi, birbirleri ile iletişimi, nasıl oluşturuldukları ve davranışsal ve işlevsel özellikleri.  Yazılımın modüler/yapısal olarak tanımlanması. Modüller arası arayüzlerin tanımlanması. Modüllerin alt modüllere bölünmesi için yöntemler. Bir yazılım sisteminin donanım ve yazılım mimari tanımları arasındaki ilişkiler. 
CMSE513KULLANICI ARAYÜZÜ GELİŞTİRMEDOÇ. DR. ADNAN ACANYAZILIM MÜHENDİSLİĞİBilgisayar kullanıcı arayüzü tasarımının teorisi ve pratiğine giriş. Bilişimde insan faktörlerinin ilkeleri. Kavramsal modelleme ve kullanılabilirlik mühendisliği ilkelerinin pratik tasarım konuları açısından incelenmesi. Kullanıcı arayüzü tasarım evrelerinin iş analizleri. Kullanıcı odaklı tasarım ve prototip oluşturma. Pencere, menü ve komut tasarımı. 2 boyutlu grafiksel kullanıcı arayüzlerinin kendi başına, Web ve mobil ortamlarda tasarımı. Çeşitli önemli paradigmaların tasarım prensiplerinin kullanıcı arayüzü tasarımına uygulanması.
COMM500YÜKSEK LİSANS TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMDOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIYRD. DOÇ. DR. BARUCK OPIYOİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
COMM512MEDYA ETKİLERİPROF. DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, kitle iletişim araçlarının insanlar üzerinde nasıl etki yarattığını anlatan ve deneysel bulgulara dayanan belli başlı kuramlar üzerinde durmaktadır. Ders boyunca, medyanın insanların neleri ve ne şekilde düşünmesi gerektiğini nasıl gösterdiğini, nasıl insanların medyanın kendi üzerlerinde etkilerini küçümsediklerini ve medyada sevdiğimiz şeyleri neden sevdiğimizi anlatan incelemeler
irdelenmektedir. Derste ayrıca, medyada şiddet, interaktif meydanın etkilerini, ve medyanın fizyolojik etkilerini de ele almaktadır. lgılama
ile ilgili, afektif, ve davranışsal etkiler de ders boyunca incelenmektedir.
COMM524GÖSTERGEBİLİM İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİnsan kültürleri, mitler, ritüeller, dil, bilim ve diğer tüm kültürel fenomenlerin içerdiği işaretler ve semboller tarafından inşa edilen anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve yapıldığı göstergebilimin dalına girer. Göstergebilim - göstergelerin bilimi - bir kültürün göstergelerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini araştırır. İşaretleri ve sembolleri anlama veya kodunu çözme yeteneği, belirli bir kişinin kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve kişiye iletişimin çeşitli dalları için gerekli bilgileri sağlar, örn. medya ve reklam. Ders, günlük nesneleri ve bunların reklamcılıktaki sunumunu analiz etmeye ve anlamaya odaklanır. Konuyla ilgili gerekli terminoloji ve gerçek okuma materyalleri ile donatılmış öğrenci, fotoğraflar, resimler, grafikler ve web sayfası düzenleri gibi reklam öğelerini nasıl okuyacağını öğrenecektir. Ayrıca öğrenci, kültüre özgü reklam malzemelerinin tasarımına dikkat edebilecektir.
COMM536HAREKETLİ GÖRÜNTÜ KURAMLARI İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders film çalışmalarında. Bu ders iletişim çalışmalar içinde konumlanan film çalışmalarında anlatı, okuma ve uygulama ile öğrenciler kendilerini film çalışmalarındaki temel, kurumsal yaklaşımalarla tanışacaklardır. Film çalışmalarında daha ileri ve uzmanlık isteyen dersler yapmadan temel, kuramsal yaklaşımların bililnmesi gereklidir. Dersi alan öğrenciler tarihi eleştiri, tür eleştirisi, feminist eleştiri, yapısalcı gösterge bilim, piskoanalitik gösterge bilim ve anlatı teknikleri ile yoğrulacaklardır. 
COMM545ÇOKLU ORTAM İLETİŞİMİ İÇİN TASARIM İLKELERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektedir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri kılavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerin potansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
COMM555BARIŞ GAZETECİLİĞİ VE MEDYA İZLEMEPROF. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, barış gazeteciliğinin uygulama alanı olmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, Barış Gazeteciliğininin teorik çerçevesinin günlük haberlerin analizi ile ilişkilendirecekler. Seçilecek olan medya dönem boyunca izlenecek ve seçilen örnekler Barış Gazeteciliği perspektifi içinden analiz edilecektir. Medyada yer alan haberler, yorumlar, belgeseller gibi içerikler ders boyunca katılımcılarla birlikte tartışılacak ve değerlendiriliecek.
Dersin temel amacı, medya-dolayımlı mesajın değerlendirilme kapasitesini ve eleştirel kapasiteyi geliştirmek. Katılımcılar medya mesajlarının yönlendirilmesini ve çerçevelendirilmesini değerlendirebilecek ve çatışma içeren bir durumun çözümlenmesini teşvik edecek olasılıkları geliştirmeye çalışacaklar. Ayrıca, barış gazeteciliği, çatışmanın çözümlenmesi ve medya teorilerinden kaynaklanan temel argümanları da ele alacaklar.
COMM578ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ OLARAK UYGULAMALI DRAMA İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu modül, bir araştırma yöntemi olarak uygulamalı drama metodolojisinin geliştiği tarihsel ve sosyal bağlamı tanıtır. Dersin amacı, öğrencileri eleştirel gözlem ve yazılarlarla ve uygulamanın ilerlediği teorik çerçeveler ve bu uygulama aracılığıyla uygulanan araştırma metodolojileri ile tanıştırarak, tiyatro ve performans çalışmalarının geniş disiplinlerarası alanlarında araştırma projeleri geliştirmelerini sağlamaktır. Pratik odaklı öğretim, öğrencilerin Uygulamalı Drama bağlamında atölye teknikleri, proje planlama ve yönetimi, kolaylaştırma ve araştırma analizi konularında bilgi ve becerileri edinmelerini ve uygulamalarını sağlayacaktır. Modül iki aşamaya ayrılacaktır: İlki, öğrencileri uygulamalı drama uygulamasının tarihi ve gelişimi ile tanıştırıp, öğrencilerden bunun sosyal, etnografik ve kültürel araştırma metodolojileriyle ilişkisini düşünmelerine olanak sağlayan modüldür. Bu aşama, bir dizi konferans, seminer ve keşif alıştırmaları ile uygulanacaktır. İkinci modül ise, uygulamalı drama uygulaması yoluyla geliştirilen ve uygulanan pratik araştırma yöntemlerini inceleyecektir. Öğrencilerden, Forum Tiyatrosu, Katılımcı Tiyatro, Görünmez Tiyatro ve temel maske çalışmaları (Trestle Tiyatrosu ve Geese Tiyatrosu'nun eserleri dahil) vb. drama yaklaşım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunları uygulamaları beklenecektir. Derste, sadece drama ve performans pratiğini değil, aynı zamanda bu disiplin uygulamasını kullanarak araştırma yaparken araştırma etiği, oluşabilecek riskler ve neyin tehlikede olduğunu da göz önünde bulundurmaları beklenecektir.    
COMM598SEMİNER İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM601İLETİŞİM PARADİGMALARININ KURAMSAL TEMELLERİPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDavranış bilimleri (anaakım) teorilerini ve eleştirel teorileri incelemek üzere her hafta farklı bir teorinin ele alındığı bir doktora dersidir.
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULAR İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, iletişimi hem akademik bir disiplin hem de sosyal bir uygulama olarak anlamaya yönelik temel yaklaşımları tartışırken, bu farklı yaklaşımlar arasındaki gerilimleri yönlendirmek için gerekli teorik arka planı ve analitik becerileri edinmeyi sağlar. Ders, iletişim araştırmalarının entelektüel tarihini gözden geçirirken, iletişim hakkında geleneksel ve güncel sorunlarla ilgilenir. 
COMM603İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI"Bu derste anaakıma alternatif olarak araştırma yaklaşımlarını ve alternatif araştırma yöntemleri olarak ele almamızın nedenleri aktarılacaktır.
"
COMM623TOPLULUK VE İLETİŞİMDOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARITopluluk ve iletişimin ortak kökü, toplu yaşama katılım olarak ve ortak bir amaç için hizmet yerine getirme olarak iletişim, iletişimsizlik olarak iletişim, şimdinin önceden belirlenmiş doğası, iletişim eyleminin kendisinden önce iletişimin ön varsayımı, 'topluluk kaybı' ve sonraki topluluk arayışları, 'birliksiz topluluk', 'etkin topluluk', 'gevşek uçlu topluluk', birliğin kendi üzerine kapanmasını engelleyen, bilgisayar aracılı iletişim ve topluluk, sanal topluluk. 
COMM666KONUMLANDIRMA VE VİRAL PAZARLAMAYRD. DOÇ. DR. RAZİYE NEVZATİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders markaların toplumda, pazarda ve hayatımızda nasıl konumlandığına odaklanır. Dersin amacı, markaların pazarlama stratejilerini nasıl yürüttüğünü ve bu stratejilerin nasıl şekillendirildiğini birleştirmektir.
tüketici davranış modelleri. Richard Bagozzi ve Burnkrant'ın Tutum Teorisi ve Ajzen'in Planlı Davranış Teorisi tarafından şekillendirilen modeller, dersin ana odak noktası olacaktır. Kurs sonunda öğrencilerin
tüketicilerin marka sadakatini, marka kimliğini nasıl oluşturduğunu ve viral pazarlama stratejilerinin marka konumlandırmasına nasıl yol açtığını öğrenin.
COMM698SEMİNER İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDoktora programındaki seminer dersinin amacı; doktora adaylarını araştırma, bilimsel yayın etiği, alan araştırması ve yayın yapma konularında bilgilendirmektir. 
COMM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP544PETRİ AĞLARIPROF. DR. RZA BASHİROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARPetri ağı formalizmi ve terminolojisi, ateşleme kuralı. Bahaisel ve yapısal özellikler, erişilebilirlik ve kapsanabilirlik ağacı yöntemlerini içeren analiz yöntemleri, durum denklemi yöntemi ve açma yöntemi, renkli ve hiyerarşik Petri ağları gibi üst düzey Petri ağları, Petri ağlarının uygulanması, özel yazılım araçlarıyla plastik modelleme, analiz ve simülasyon.
COMP585KARAR VERMEPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBulanık kümeler. Bulanık matematik. Bulanık optimizasyon. Bulanık bağıntılar. Bulanık mantık. Bulanık çıkarsama. Olasılık uslamlaması. Bulanık karar verme. Dempster-Karar ağacları. Belirsizlik altında karar verme. Fayda teorisi. Çatışma halinde karar verme. Risk teorisi. Risk altında karar verme. Grup halinde karar verme. Karar vermede eşli karşılaşdırma analizi. Kuyruk teorisi. Karar vermede tahmin. Sinir ağı tabanlı karar verme. Karar verme süreçinde Markov modeli. Karar vermede Monte Carlo analizi. 
COMP600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP611SONLU OTOMATLARPROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARDers İçeriği  Hesaplamanın ilk modellerinden biri sonlu otomatlardır. Çeşitli simülasyonlarda ve uygulamalarda çok güçlü araçlardır. Bu derste öncelikle geleneksel deterministik ve deterministik olmayan sonlu otomatlar, sonlu durum dönüştürücüler, yönlendirilmiş otomatlar ve bunların klasik matematiksel ve hesaplamalı yaklaşımları üzerinde durulacaktır. Düzenli dilleri tanımlar, denklikleri kanıtlar, açıklama karmaşıklıklarını analiz ederiz. İkinci bölümde, atlamalı sonlu otomatlar ve yarı saydam harflerle sonlu otomatlar dahil olmak üzere bazı yeni sonlu durum modelleri de incelenmiştir.
COMP698SEMİNER MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİ EKONOMİ 
ECON501MİKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALARPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ECON502MAKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALARPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİBu ders çağdaş makroekonomik teorileri ve bunların gerçek dünya sorunlarına nasıl uygulandığını öğretmektedir. Ders işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi açığı gibi makroekonik sorunların ve para ve maliye politikalarının makroekonomik performansı ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi etkilemek için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders güncel makroekonomik sorunların incelenmesi için hem analitik hem de matamtiksel yaklaşımları kullanmaktadır.
ECON507/ECON607ULUSLARARASI EKONOMİ SEMİNERİ EKONOMİUluslararası ticarette seçilmiş konular; kalkınma ve finans, ve dersin tamamlanabilmesi için özgün bir araştırma raporu.
ECON531CİNSİYET VE EKONOMİPROF. DR. FATMA GÜLGÜN GÜVEN LİSANİLEREKONOMİ 
ECON540ENERJİ MİKROEKONOMİSİPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİBu dersin temel amacı, öğrencilere mikroekonomi ile ilgili temel kavramları enerji sektörü ile harmanlayarak öğretmektir. Bu ders, enerji sektöründe karşılaşılan önemli konuların/sorunların, mikroekonomik kavramlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini öğretmeyi amaçlar. Ders arz-talep analizleri, piyasa dengesi, farklı piyasa yapılarının analizi, uluslararası ticaret, yatırımlar, kapasite aşımı ve enerji sektöründe meydana gelen gerçek örnekleri ve olayları içermektedir.
ECON542NİCEL ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. SEVİN UĞURALENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIBu derste, öğrencilere enerjiyle ilgili temel sorunlarda istatistiki bilgisayar programları kullanılarak kolayca nasıl analiz yapılacağı ve enerji kaynaklı sorunların modelleme yapılarak nasıl çözülebileceği aktarılır. Firma analizleri, sermaye yapısı, değerlendirme ve portfolio yönetimi gibi konular da incelenmektedir
ECON598SEMİNER EKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını" öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZİ EKONOMİ 
ECON603MATAMATİKSEL EKONOMİPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİEkonomik problemlerin matematiksel incelenmesi. Tüketici teorisi, üretim teorisi, piyasalar, lineer ve nonlineer genel denge ve CGE, ekonomik dinamik, büyüme ve kararlılık konuları  integral kalkülüs, diferansiyel denklemler ve fark denklemleri ve optimizasyon uygulamasıyla incelenecektir.
ECON604ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON698SEMİNER EKONOMİ 
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI EKONOMİ 
EDUS600DOKTORA TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir.
EENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EENG521DOĞRUSAL SİSTEM KURAMI IPROF. DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİDoğrusal uzaylar ve doğrusal operatörler. Dinamik sistem temsili, sistem özellikleri. Doğrusal diferansiyel sistemi, dürtü yanıtı matrisler, eşlenik sistemi. Doğrusal zamanla değişmeyen diferansiyel sistem: modal ayrışma, kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik, kanonik ayrışma.
EENG583SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEMEPROF. DR. HASAN DEMİRELELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGörüntü edinimi, örnekleme ve niceleme. Görüntü iyileştirme: Uzaysal ve freekans alan teknikleri. Resim restarasyonu: Ters, Wiener ve ortalam filtreler. Renkli görüntü işleme, renk modelleri, renk dönüşümleri ve renk segmentasyonu. Görüntü sıkıştırma: Sıkıştırma modelleri, bilgi kuramı unsurları, hatasız ve kayıpsız sıkıştırma. Morfolojik görüntü işleme: Genleşme, erozyon, açılış ve kapanış, temel morfolojik algoritmaları. Görüntü segmentasyonu. Eşik ve bölge tabanlı segmentasyon. Nesne tanıma.
EENG598SEMİNERPROF. DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her yüksek lisans öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG600DOKTORA TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EENG698SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EGIT510EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. HAMIT CANEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. HAMIT CANER, DOÇ. DR. ALI SIDKI AĞAZADEEĞİTİM BİLİMLERİToplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; betimsel istatistik işlemleri, t-test, ANOVA, MANOVA, korelasyon, regresyon, faktör analizi, güvenilirlik, ve nonparametrik analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan anlizlerin çıktılarının yorumlanması.
EKON501MİKROEKONOMİPROF. DR. HASAN GÜNGÖRFİNANSAL EKONOMİ / YÖNETİM EKONOMİSİDers aynı zamanda geri bildirimde bulunarak gelişen tez konularına odaklanarak teorik ve bağlamsal temel için araştırma ve literatür taraması yapmaya odaklanacaktır.
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE501İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLAR, METODLAR VE TEKNİKLERİPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Yaklaşımlar, Metodlar ve Teknikleri
Tarihsel süreç içinde İngiliz dili Eğitimi'nde kullanılan Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikler ele alınarak öğrencilerde bu kavramlara ve içerklerine yönelik bir algısal geçerlik sağlamak dersin amaçlarından biri olarak saptanmıştır. Bir diğer amaç da öğrencilerin sözkonusu Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikleri müfredat, öğrenci gereksinimleri doğrultusunda ders içeriği ve tasarımını yaparak kullanabilmektir.
ELTE503İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİAdayların İngiliz Dili Öğretiminde temel kuramsal  araştırma yöntemleriyle özellikle araştırmanın kurgulanması, uygulanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi  aşamalarının tanıtılması; ikinci/yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde araştırma sorusu yazımı, hipotez kurgulama, veri toplama aracı oluşturma; araştırma raporu hazırlama; uygulamalı araştırma kurgulama ve uygulama. 
ELTE511İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE SİNEMA YRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Sınama
Sınamanın önemi yanında, bir sımavın hazırlanabilmesi için gereken kuramsal yaklaşımlar ile geçerlilik, güvenirlik ve uygulanabilirlik gibi temel kavramların neler olduğu, sınav türleri ve bu türlerin özellikleri ve uygulamaları ile ilgili olarak gerekli bilgiler bu dersin temelini oluşturmaktadır.
ELTE515İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE SEMİNERPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu derste özellikle araştırma ağırlıklı olmak üzere İngiliz Dili Eğitiminde kuram ve uygulamalarda meydana gelen yeniliklerin irdelenmesi ve bağlamsal olarak değerlendirilmesi yanında öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik yapılandırmacı konular üzerinde duruılması amaçlanmaktadır.
ELTE598SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, yarı zamanlı öğrencilerin ikinci, tam zamanlı öğrencilerin de üçünçü dönemlerinde almaları gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir.    
ELTE600DOKTORA TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler  bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere  tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri  ders.
ELTE601UYGULAMALI DİLBİLİMPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu derste güncel konular, eğilimler ve uygulamaların tartışılması amaçlanmaktadır.Derste geniş bir konu yelpazesi seçilmekle birlikte özellikle dil öğretimiyle ilgili olmak üzere toplumdilbilim ve ruhdilbilimsel konular ele alınmaktadır. Kuram ve uygulama arasındaki bağ vurgulanmaktadır.
ELTE603İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE ÇALIŞMALARPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİkinci dil ediniminde bir dizi kuramsal yaklaşımın güçlü ve eksik olabilecek yanlarının değerlendirilmesi yanında, genel dilbilim, psikodilbilim ve yoplumdilimsel kuramların ikinci dil edinimiyle olan etkileşimi üzerinde duruılup, bunların ikinci dil öğretimindeki yer ve rolleri dersin tartışma lanının oluşturacaktır.
ELTE611GÜNCEL DİLBİLİM ÇALIŞMALARIYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİGüncel dilbilim konularının dil eğitimi ile ilintili olan yönleri ele alınmakta, farklı dilbilimsel yaklaşımların farklı düzlemdeki özellikleri incelenerek bunların dil öğretimine katkıları yanında, dil öğrtetimine yönelik bireysel araştırma zeminini de nasıl oluşturduğu vurgulanmaktadır.
ELTE620İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖZEL ÇALIŞMALARPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimindeki güncel özel konuların kuramsal bağlamda ele alınıp tartışılması yanında adayların ihtiyaç duyduğu araştırma odaklı bilimsel hususların değerlendirilmesi İngiliz Dili Eğitimindeki Özel Konuların temelini oluşturmaktadır.
ELTE698SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, tüm öğrencilerin ikinci dönemden başlayarak almaları gereken, bir dönemlik, zorunlu ve kredisiz bir derstir.  Dersin amacı, öğrencilerin araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamak, onları araştırma prensipleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirmek ve doktora tez çalışmalarına hazırlamaktır.   
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK 
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG502ÖĞRETİM TASARIMIPROF. DR. CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Öğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt -organizasyon) analizi, konu-içerik ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin sistem tasarımı, öğretim tasarımı teorileri ve modelleri kullanarak öğretimin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, proje yönetimi, bilgi yayılım ve dağılımının incelenmesi.
EPOG505ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Sunuş yoluyla öğretme stratejisi, keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi, araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi, Tartışma yoluyla öğretme, tam öğrenme stratejisi, işbirliğine dayalı öğretme stratejisi, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım, soru cevap, problem çözme, tartışma vd.), öğrenme öğretme atmosferi, sınıf düzenlenmesi
EPOG507ETKİLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Bu derste, etkili öğrenmenin kuramsal dayanakları ile bileşenleri, öğrenmede yararlanılabilecek stratejiler ve bunların öğretiminde kullanılabilecek yaklaşım ve yöntemler ele alınacaktır.
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek.
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE503EĞİTİM YÖNETİMİ PROF. DR. MEHMET DURDU KARSLI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste eğitim yönetimi ile ilgili kavramlar ve ilkeler tanımlanacak ve uygulamalar tartışılacaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetim kuramlarını, ilkelerini ve süreçlerini öğrenecek, uygulama örneklerini etkili bir şekilde tartışabileceklerdir.
EYDE505LİDERLİK VE OKUL GELİŞİMİPROF. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul gelişimi ile ilgili güncel yaklaşımlar incelenilecek ve gelişimi gerçekleştirebilmek için okul liderinin sergilemesi gereken tutum ve davranışlar tartışılacaktır.
EYDE511KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SİSTEMLERİ VE EĞİTİM YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, dünya üzerinde farklı bölgeler, ve bu bölgelerde yer alan ülkelerde kullanılmakta olan farklı eğitim sistemleri; evrensel, ulusal ve yerel eğitim uygulamaları ve bu uygulamaların eğitim yönetimine yansımaları incelenip, irdelenir. Öğrenciler temel bilgilerle donatıldıktan sonra kendi ulkelerinde, sistemden kaynaklanan eğitim yönetimi sorunlarını belirleyip, bu sorunların giderilmesi için karşılaştırmalı eğitim alanını nasıl kullanabilecekleri ve farklı uygulamalardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda araştırma yapıp, öneri projesi geliştirirler. 
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA503YATIRIMLAR BANKACILIK VE FİNANSSermaye piyasaları ve finansal araçlar. Ders üç modülden oluşmaktadır; sermaye piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalar (options ve futures). Yatırım, hisse analizleri, sabit-gelirli hisseler ve türev ürünlerini de içermektedir.
FINA511ENERJİ PİYASALARINDA KURUMSAL FİNANSMANPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA512ENERJİ PİYASALARINDA DEĞERLEME VE RİSK YÖNETİMİ BANKACILIK VE FİNANSBu ders, enerji sektörü ile finans ve risk yönetimi arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bu derste, enerji piyasaları ve çeşitleri, enerji piyasalarında işlem gören varlıklar ve katılımcılar ile enerji ticareti hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler, enerji piyasalarında risk yönetimi, enerji türev piyasaları, vadeli işlem sözleşmeleri ve değerlemesi, enerji opsiyon fiyatlandırma modelleri ve enerji piyasalarında riskten korunma senaryoları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir. 
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521/FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522/FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA600DOKTORA TEZİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA602İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS VE TEORİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders firmaların finansal kararlarının kavramsal ve uygulamalı yönlerine hitap etmektedir. İçerdiği bazı konular: sermaye yapısı ve sermaye teorilerinin maliyeti, finansal türevler vb. Finansal olmayan şirketlerin modelleri, paradigmaları ve teorileri de yer almaktadır.
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİ BANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA614FİNANSTA SAYISAL YÖNTEMLER BANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ekonometri modellerinin ve  gerekli araçların finansal veriler kullanılarak uygulamalı, kapsamlı ve sistematik bir şekilde anlaşılmasını amaçlamaktadır.
FINA623GELİŞMİŞ SERMAYE BÜTÇELEMESİ BANKACILIK VE FİNANSBu ders entegre yatırım değerlendirme analizi bileşenlerini kapsar. Başlangıçta kapsamlı bir analizde kullanılan yatırım bütçesi için gerekli olan ekonomi konularını kapsar. Derste ayrıca ekonomik analizin, entegre bir yatırım değerlendirmesi analizinin parçaları olan mali, hissedar ve risk bileşenleriyle nasıl uyum sağladığı incelenir. Yol, elektrik ve su gibi birçok altyapı projeleri ile ilgili uygulamalar da derste öğretilmektedir. Bu ders,  hem teorik hem de uygulamayı kapsar.
FINA663FİNANSAL OYNAKLIKYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu ders, lisansüstü programı seviyesinde, Finansal Oynaklığın ölçülmesi ve öngörüsüne yönelik kullanılan en son ekonometrik teknikleri öğretmeyi amaçlar. Derste finansal verilerin istatistiksel özelliklerinin tanımı ve bu kapsamda oynaklığın modelenmesi ve öngörüsünde çoklu GARCH modelleri de dahil olmak üzere ARCH modellerinin nasıl kullanıldığı öğretilecektir. Ayrıca, sıçramaların varlığında oynaklığın öngörüsü ile ilgili tekniklere de yer verilecektir. Konuyla ilgili kantitatif tekniklerin gerektirdiği teorinin yanısıra, uygulamalara da ağırlık verilerek, teori ile ampirik çalışmalar arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmaktadır. 
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİ BANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT521YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu derste, maliyet-fayda analizi tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin finansal fizibilitelerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel içeriğini finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, nakit akışı analizinde real ve nominal fiyat, doviz kuru ve faiz oranının tutarlı biçimde kullanılma yöntemleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bir projenin optimal ölçeğinin ve zamanlamasının ne olması gerektiği ve bunların belirlenme yöntemleri de bu dersin içeriği arasındadır.
FZTR500FİZYOTERAPİ TEZ ÇALIŞMASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR502FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA-IDOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜN, YRD. DOÇ. DR. SEVİM ÖKSÜZFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR504FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜN, YRD. DOÇ. DR. LEVENT EKERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBilimin gelişim süreci, fizyoterapide araştırmaya giriş, temel prensipler, araştırma prensipleri, araştırma tipleri, fizyoterapide araştırma konuları geliştirme ve etik prensipler, literatür tarama prensipleri ve araştırma planlama prensipleri,  araştırma protokolü yazma, örneklem oluşturma ve örneklem dizayn prensipleri, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, araştırmanın yayına dönüştürülmesi, sunum ve araştırmanın makale süreçlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR506KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKompleks medikal durumlarda (kafa travmaları, multi-travmalar, yanık, diyabet, ARDS, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği) fizyoterapi, yoğun bakımda fizyoterapi (invaziv ve non-invaziv mekanik ventilatörler, erken mobilizasyon ve diğer kardiyo-pulmoner fizyoterapi teknikleri…) konularının uygulamayla  birlikte işlenmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİDOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSpor fizyoterapisinde kanıta dayalı klinik bilgi ve deneyimi artırmayı amaçlar. Bu bağlamda farklı spor yaralanmalarında kanıta dayalı yöntemlerin araştırılmasını ve vaka çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesini içerir.
FZTR509NÖROLOJİK FİZYOTERAPİDOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDersin temel amacı, nörolojik problemleri olan hastalarda değerlendirme amacıyla kullanılacak yöntemler ve değerlendirme sonuçlarına göre tedavi programının planlanması ve uygun fizyoterapi yaklaşımlarının belirlenmesi, kullanım amaçları ve rehabilitasyondaki yeri konusunda teorik bilgi kazandırılması ve klinik uygulamalara temel oluşturulmasıdır. Bu ders kapsamında nörolojik hastalıklar ve bu hastalıklara ait özel güncel değerlendirme yöntemleri ve rehabilitasyon uygulamaları incelenecek ve tartışılacaktır.
FZTR518İLERİ EGZERSİZ FİZYOLOJİSİPROF. DR. MİTAT KOZFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu derste egzersizin sağlığı koruyucu, geliştirici yönü nedeniyle, akut ve kronik egzersiz ile fizyolojik sistemlerde görülen değişimlerde etkili hücresel mekanizmalar güncel literatür eşliğinde derinlemesine incelenir ve böylece egzersiz faydalı etkilerinin altında yatan temel mekanizmaların anlaşılması amaçlanır.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600DOKTORA TEZİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR601FİZYOTERAPİDE KLİNİK ÇALIŞMA-IPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR603AĞRIDA FİZYOTERAPİPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAğrının tanımı, ağrı türleri, ağrı mekanizmaları,  ağrının kontrolü ve yönetiminde kullanılan fizyoterapi modaliteleri ve etki mekanizmaları, farklı yaş gruplarında ağrı kontrolü ve yönetimi, kas iskelet sistem hastalıkları ve nörolojik hastalıklar gibi farklı hastalıklarda ağrı yönetimi için kullanılan farmakolojik olmayan tedavi yaklaşımları konuları işlenecektir.
FZTR615FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA TEKNOLOJİK GELİŞMELERDOÇ.DR.GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONTeknolojinin hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz ve birçok yeni teknoloji rehabilitasyon uygulamalarında da yerini almaya başlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün yeni bir teknolojik yaklaşım geliştirilmekte ve klinik uygulamalarda yerini almaktadır. Rehabilitasyonda kullanılan teknolojik cihazların çoğu, rehabilitasyonun etkinliğini destekleyen beyin plastisite süreci hakkındaki anlayışımızı geliştiren sinirbilimdeki gelişmelere dayanmaktadır. Bu teknolojiler objektif, güvenilir ve tutarlı sonuçlar üretmek, tedavi seanslarını yönlendirmek, işçilik ve maliyetleri düşürürken kaliteyi artırmak için oluşturulmuştur. Gelecekte artacağı öngörülen tedavi ihtiyacıyla, hastaların minimum terapist zamanını tüketirken eğitim almalarını sağlayan teknoloji kritik öneme sahiptir.
Teknoloji platformlarının amacı, çok sayıda sık tekrarlama yoluyla hasta katılımını, desteğini ve motivasyonunu teşvik etmektir. Robotik ve giyilebilir cihazlar, beyin-bilgisayar ara yüzü, sanal gerçeklik tabanlı tedaviler, hareket analiz sistemleri, E-sağlık ve mobil sağlık uygulamalarında dikkate değer gelişmeler meydana gelmiştir. Engelliliği genel olarak azaltmak için bu teknolojilerin en iyi şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin bilgilerde hâlâ önemli boşluklar var, ancak bu teknolojik gelişmelerin çoğunun, engelli bireyler ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerin yaşam kalitesini artırmak için yeni stratejiler ve müdahaleler için fırsat sağladığını biliyoruz.
Fizyoterapi ve rehabilitasyon, engelliliği azaltmak ve yaşam kalitesini geliştirmek için yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını sağlamada önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu nedenle teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, uygulanması ve geliştirilmesi mesleki gelişim için önem arz etmektedir.
FZTR698SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu ders kapsamında üst ve alt ekstremite kas iskelet sistemi problemlerinde güncel fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları incelenecektir. Bu hastalık gruplarında uygulanacak kanıta dayalı değerlendirme ve tedavi teknikleri araştırılarak fizyoterapi bakış açısı ile yorumlanacaktır. 
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GAST500YÜKSEK LİSANS TEZİ GASTRONOMİ 
GAST501YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM YRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELGASTRONOMİBu ders, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir.  Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, yiyecek ve içecek işletmeleri yönetimi, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
GAST502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANGASTRONOMİBu dersin amacı, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.  
GAST503GASTRONOMİ TURİZMİ PROF. DR. MEHMET SARIIŞIKGASTRONOMİGastronomi, turizmi canlandırmanın en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan gastronomi gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olmaktadır. Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Gastronomi turizmini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar, turizm sektörünün yöresel olarak incelenmesi ela alınacaktır.
GAST517GASTRONOMİDE YENİ EĞİLİMLERYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNGASTRONOMİBu ders kapsamında gastronomi sektörü, sektördeki en son gelişmeler, sektörün dünü ve bugünü ve yarını ile değişimin temel taşları, gastronomi evrimi, gastronominin temel taşları ve değişmeyecek öğeleri incelenecektir. 
GAST598SEMİNAR GASTRONOMİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
GNDR500YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 
GNDR501FEMİNİST TEORİLER I TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır. 
GNDR598SEMİNER TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda Kadın araştırmalarına profesyonel / akademik alanda çalışmalara giriş sağlamakta ve Merkez'in lisansüstü programına, etkinliklerine, kaynaklarına ve fakülteye uyumu sağlamaktadır. Ders lisansüstü seviyedeki okumaları analiz etmek ve karşılaştırmak için gerekli olan becerileri, grup tartışması becerilerini, temel teorik terminolojiyi verecektir. Okumalar, tartışmalar, aktiviteler ve belgeler öğlencilerin yüksek lisans çalışmalarının yapısını anlamalarını sağlayıp, kendi akademik hedeflerinde yardımcı olacaktır.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR502HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – II PROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemini kavraması, etik ilkeler doğrultusunda araştırma yapmasını, araştırmayı rapor etmesini ve uygulamalarda araştırma kullanımını öğrenmesini kapsar.
HMSR503HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – I DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKÖğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramlara odaklanılarak hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçlerin bilgisini, insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanması sağlanır.
HMSR505HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ – I DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşireliğin temel kavramlarına ve kavram bilgisinin hemşirelik bakımında kullanılması becerisi geliştirilmesine odaklanır. Hemşireliğin temel kavramları olan insan, çevre, sağlık/hastalık, hemşirelik kavramları analiz edilerek aralarındaki ilişki incelenir.
HMSR507HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik ve hemşirelik esasları eğitiminin tarihsel gelişimi ve felsefesi, hemşirelik esaslarına temel oluşturan öğrenme kuram ve modelleri, hemşirelik eğitim programlarının geliştirilmesi, hemşirelik esasları ders programının geliştirilmesi, kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve başarı değerlendirme yöntemleri konuları ele alınarak öğrencilerin, hemşirelik esasları öğretiminin felsefesi ve hemşirelikte program geliştirme konusunda bilgi ve tutum geliştirilir.
HMSR512CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – IPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKKanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda cerrahi hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konuları ve bakım yönetiminde yeni gelişmeleri öğrenerek derinlemesine bilgi kazandırır.
HMSR523İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrencilere; İç hastalıklarına ilişkin güncel bilgiye sahip olma, hastanın bakımını kapsamlı olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme bilgisi ve davranışını kazandırır. 
HMSR526KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUK, YRD. DOÇ. DR. ARZU ABİÇ                                                                                 HEMŞİRELİKBu ders, toplumsal cinsiyet ve kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının geliştirilmesini inceler. Kadın sağlığını koruma ve geliştirme, sorunları önleme, erken tanı ve tedavide temel hemşirelik yaklaşımlarını açıklar. 
HMSR530ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - IPROF. DR. SEMA KUĞUOĞLU, YRD. DOÇ. DR. AYSEL KÖKÇÜ DOĞANHEMŞİRELİKÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – I dersinin amacı çocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen  çocuk hemşireleri yetiştirmektir. 
HMSR532RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR535HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IPROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır. 
HMSR598SEMİNER HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR600DOKTORA TEZİ  HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR601BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİPROF. DR SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKBilim tarihine genel bir bakış, temel kavramları ve temel soruları, Bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisi, Viyana Çevresi, Karl R. Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Bilim tarihi I (Rönesans Döneminde Bilim), Bilim Tarihi II (Rönesans Döneminde Bilim), Yakınçağ'da Bilim, Bilim ve Teknoloji
HMSR602HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİ VE MODELLERİNİN TEMELLERİ – I PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKBu derste öğrencinin, hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesini ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarını, hemşirelik felsefesini,  hemşirelik modellerini tartışabilmesi ve hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışı açıklayabilmesi hedeflenmektedir.
HMSR605HEMŞIRELIKTE NICEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERIPROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKBu ders, hemşirelik araştırmaları kapsamında nicel araştırma özelliklerinin nitel tasarımdan farklı yönleri, nicel hemşirelik araştırmaları tasarımı, nicel araştırma türleri, nicel hemşirelik araştırmalarında örneklem seçim yöntemleri, nicel veri toplama yöntemleri, nicel veri analizi, nicel araştırma raporu yazma ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir.
HMSR611ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE ANALİTİK YAKLAŞIMPROF. DR. SEMA KUĞUOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alır ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışır. Klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konuları ele alınır.
HMSR612RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE ANALİTİK YAKLAŞIMYRD. DOÇ. DR. BERNA ARIFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği ile ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alır ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışır. Klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konuları ele alınır.
HMSR613HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE ANALİTİK YAKLAŞIM PROF. DR. HATİCE BEBİŞHEMŞİRELİKBu derste öğrenci halk sağlığı hemşireliği ile ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alır ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışır. Klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konuları ele alınır.
HMSR617  HEMŞIRELIKTE ÖZEL KONULARPROF. DR HATİCE BEBİŞ, YRD. DOÇ. DR. BERNA ARIFOĞLUHEMŞİRELİKÖğrenciye hemşirelik konu alanlarında gereksinim duyduğu bir konuda rehberlik altında özel çalışma yaptırılır. Seçilen konu ile ilgili kavram, kuram ve güncel gelişmeler ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencinin kazandığı geniş bilgi birikimini alanında kullanması sağlanır. 
HMSR698   DOKTORA SEMİNERİ  HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR699YETERLİK SINAVI HEMŞİRELİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCIOTEL İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
HOTM517TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABIB ALIPOUROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
HOTM521TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin temel amacı, turizmin ülkelerin ekonomik yaşamlarındaki rolünü incelemektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, turizmin milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizm arz ve talebini etkileyen faktörleri üzerindeki ekonomik etkilerini incelemelerini ve analiz etmelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaktır.
HOTM599DÖNEM PROJESİ OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır. 
ICTE501ÖĞRETİM TASARIMI KURAM VE UYGULAMALAR EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretim tasarımı modelleri; Öğretim tasarımının kuramsal temelleri; Temel tasarım ilkeleri, metot ve teknikleri; Öğretim stratejileri; Öğretimi tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.
ICTE505UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMAPROF. DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİDünyada ve Türkiye'de uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim kuramları, uzaktan eğitim programlarında yapı ve işleyiş, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuları sunulmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin uzaktan eğitim kuramlarını genel olarak kavraması, uzaktan eğitim programlarının yapı ve işleyişini, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri vb. konular hakkında fikir yürütmesi ve alandaki bu konu üzerindeki tartışmalar hakkında yorum yapması sağlanacaktır.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKDOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE530BT DESTEKLİ HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİHarmanlanmış (Blended) öğrenme ortamlarının kuramsal temelleri, harmanlanmış öğrenme ortamlarının tasarım ilkeleri, kullanılan farklı teknolojilerin entegrasyonu, örnek uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi; Harmanlanmış öğrenme ortamlarında etkinlikler ve değerlendirme. Bir harmanlanmış öğrenme ortamının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
ICTE534BİT VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması. 
ICTE551ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE UYGULAMALARIPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDENEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÇokluortam kavramını tanıma. Çoklu ortam tasarımında uyulması gereken standartları ve ilkeleri inceleme. Proje tabanlı olarak bilgiyi işleme, geliştirme ve uygulama ihtiyaçları gibi konularda kullanıcı ihtiyacına uygun arayüzlerin geliştirilmesi. Etkileşimli video, ses, metin ve video gibi çokluortam bileşenlerinin uygun olarak kullanıldığı arayüz tasarımlarının gerçekleştirilmesi. Çokluortamların geliştirilmesinde kullanılabilecek kontrol listelerinin oluşturulması. Bireysel farklılıklara ve öğrenci özelliklerine uygun arayüzler tasarlayabilme. 
ICTE598SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
ICTE600DOKTORA TEZİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Doktora  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Doktora derecesi alamayı hak kazancaklardır.  
ICTE698SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE699DOKTORA YETERLiLiK SINAVI EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG512İLERİ DÜZEY DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDoğrusal Programlama ve Simpleks yönteminin geometrisi. Eşterslik (Duality). Duyarlılık (Sensitivity). Düzeltilmiş Simpleks, Eşters Simpleks. LU ayrıştırma yöntemi. Ulaştırma (Transportation) ve  Aktarmalı Ulaştırma (Transshipment) problemleri, Atama (Assignment) problemi. Ayrıştırma (Decomposition) yöntemleri. Serimler (Networks). Üst sınırlı problemler. Sayısal istikrarlılık ve hesaplama karmaşıklığı. Karmarkar yöntemi.
IENG513OLASILIKLI MODELLERDOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m.g.f. ve p.g.f.; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar.
IENG584İLERİ DÜZEY KALİTE MÜHENDİSLİĞİDOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu derste mühendislikte ileri düzey kalite denetimi kavram ve uygulamaları anlatılacaktır. Derste ayrıca istatistiksel süreç felsefesi ve yöntemleri vurgulanacaktır. Derse dahil olan konular arasında; imalat süreçlerinde ileri düzey kalite denetimi ve iyileştirme kavramları, değişken ve öznitelikler için denetim şemaları, birikimli toplam denetim şemaları, denetim şemalarının ekonomik tasarımı, sireç tasarımı için kesirli etmen deneyleri, tasarlanmış deneylerle süreç eniyilemesi, ileri düzey kabul örneklemesi teknikleri ve öznitelikler için çok-dan-çok (lot-by-lot) kabul örneklemesi.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-II ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel  araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500YÜKSEK LİSANS TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE)Lisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
ILET501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUM İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE)Bu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE)Bu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
ILET524GÖSTERGEBİLİM İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE)Bu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
ILET531FEMİNİST FİLM ELEŞTİRİSİ VE KURAMI İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE)Bu ders medya ve kültür çalışmalarında önemli bir yeri olan feminist kuram ve eleştirisinin özellikle de film çalışmalarına yaptığı katkıyı incelemektedir. Ana akım film, bağımsız film, feminist film ve lezbiyen film çalışmalarındaki metinler üzerinden feminist eleştirideki başat figürlerin eserleri incelenecektir.
ILET584İKNANIN GÜCÜ: REKLAMCILIKTA RETORİK İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE)Bu ders öğrencilere hem geleneksel retorik temelleri konusunda hem de reklamcılık telif hakları çalışmaları konusundaki eleştirel kullanımıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel amacı reklamcılığın kar güdme görüşü yansıra temelde satış mesajlarını ikna ve retorik temellere dayandırarak ikna etme uygulamaları olarak öne çıkarmaktadır. Ders Aristo'nun retorik sanatının temelini vurgular ancak aynı zamanda Plato, Sokrates ve Ramus'un retorik çalışmalarına yer verir. Görüleceği üzere retorik etiği söz konusu olduğunda günümüzdeki reklam etiğiyle ilgili kaygıların tarihin ilk çağlarına ait kaygıları yakında yansıttığı görülecektir. Öğrenciler mecaz ve retorik düzenleri gibi yazım teknikleri konusunda bilgilendirilecek ve hem güncel reklamcılığı bu tekniklerle analiz etmeleri hem de kendi reklamlarını üretmeleri istenecektir. Edward McQuarrie'nin eserleri güncel reklam yönetiminin dallara ayrılması yakından incelenecektir. Sonuç olarak günümüzde retorik ve ikna sanatının reklam endüstrisine uygulama teşebbüsleri kendini haklı çıkarma, kendini takdir etme ve özdenetim konularına günümüzdeki güncel tartışmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
ILET598SEMİNAR İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI (TÜRKÇE)Birçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇ MİMARLIK 
INAR501DİSİPLİNLERARSI ÇALIŞTAY İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.
Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.
Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir.
Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir.
Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.
Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır.
Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi  profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.
Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin  uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.
INAR506YENİLEME UYGULAMALARI İÇ MİMARLIKYenileme Uygulamaları kapsamında amaç, öğrencinin yenileme / yeniden işlevlendirme / dönüştürme / adaptasyon projelerinin kavramsal tasarım sürecini deneyimlemeleridir Disiplinler-arası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mekan tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konular ele alınacaktır. 
INAR511İÇ MEKAN KONULARI İÇ MİMARLIKDers sorumlusu tarafından yönlendirilen çalışmalar, aşağıda söz edilen konuları içerecek biçimde öğrenciye belirli ilgi alanında derinlemesine araştırma yapma ve öğrencinin yoğunlaştığı alanda özel bir problemi ele alma olanağı sunmaktadır. Bireysel olarak yürütülen çalışmalar öğrencilerin iç mekan tasarımı alanının yapılanışındaki bilgi birikimi ile bağlantı kurmalarını sağlamaktadır.
İç mimarlık bakış açısından, temel mimarlık prensipleri, insan ve sınırları, ergonomi, algılama, anlama, kavrama, imaj, kişilik, kişisellik, sosyal ve kültürel konular; kültür, din, kültürel ve kişisel sınırlar, öznellik, sosyal etkileşim vb. konulara ilişkin sorunlar irdelenecektir.
INAR542GÜNCEL YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİ İÇ MİMARLIKBu dersin amacı, iç mimarlara, yeni malzemelerin seçimi ve yeni yapım teknikleri konusunda günümüzde yeni malzemelerin araştırılmasında kullanılan iki yöntemin ele alınması ile bu kapsamda yeni teknolojiler kullanarak yeni malzemeler üretmek; veya mevcut malzemeleri yeni bir yapıya dönüştürmek konularında farkındalık sağlamaktır. Malzeme seçiminde izlenecek yöntemde sağlık ve güvenlik standartları, ekonomi ve çevresel  kriterler, ugulama şekli, üretim standardı ve yönetmeliklere uygun olması gibi faktörler, tartışılması öngörülen konulardır.
INAR563MİMARİ MEKAN ORGANİZASYONU İÇ MİMARLIKBu dersin temel amacı, mimari mekanı ve mekan organizasyonunu anlamak; yorumlamak; ve değerlendirmektir. Aynı zamanda, mimari mekan ve mekan örgütlenmesi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Mekan organizasyonunun anlaşılması; yorumlanması; ve değerlendirilmesi; çevresel, politik, sosyal, kültürel, ve davranışsal boyutlarda ele alınmaktadır. Tasarım, estetik, fonksiyon, konfor, ve kültür prensiplerinin mekan organizasyonuna entegre edilmesi yaklaşımıyla, dersin amacı, öğrencilerin iç mimari tasarım alanında mekan yaratma / yorumlama bağlamında, konforlu, fonksiyonel ve estetik olarak gelişmiş, hem kullanıcılarına hem de çevreye duyarlı mekan oluşturmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımla ders, mekan organizasyonu prensipleri ve teorileri konusunda ders anlatımlarıyla desteklenir. Öğrencilerin mekan organizasyonuyla ilgili küçük ölçekli egzersizler yapmaları beklenir.
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU I İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir. 
INAR598SEMİNER İÇ MİMARLIK 
INTB599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
INTL500YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL511ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİYRD. DOÇ. DR. NURAY IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERUluslararası ilişkiler teorisinin kapsamlı araştırması, dünya siyasetine çağdaş yaklaşımları ve bunların siyaset geliştirmeyle olan ilişkisini vurgulayarak, problem çözme ve uluslararası ilişkilerde bilgiyi edinimi.
INTL514KÜRESEL YÖNETİMPROF. DR. KUDRET ÖZERSAYULUSLARARASI İLİŞKİLERGovernance refers to the systems of authoritative rules, norms, institutions, and practices by means of which individuals, states and international organizations manage global problems absent a world government.  The course aims to help students gain a deeper appreciation of how the world of global governance works (or doesn't).  It provides an overview of the evolving architecture, processes and outcomes of global governance, as well as the constraints and opportunities for policy processes, whether at the national or international levels.   Following the discussion of theoretical perspectives on global governance, the course applies these approaches to issues related to international peace and security, the management of global economy, and finally, efforts to protect human rights and the environment.
INTL521ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş;  Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL522ULUSLARARASI SİYASAL EKONOMİDOÇ. DR. UMUT BOZKURTULUSLARARASI İLİŞKİLERKüresel ekonomiyi veya milletler arası ilişkileri anlamak için ana teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods'da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney'deki ekonomik değişimin doğası nedir?
INTL535DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİKYRD. DOÇ. DR. AYLİN GÜRZELULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL552KÜLTÜR, KİMLİK VE ÇATIŞMAPROF. DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLERDerste, etnisite, kültür ve milliyetçilik kuramları; toplumsal ve bireysel kimliklerin oluşumu ve dönüşümü; çatışmanın kültürel boyutları, Etnik çatışmaların kökenleri: kültürel ve rakip yaklaşımlar; Kıbrıs sorunu: etnik ve kültürel kimlikler; kültür, kimlik ve çatışma üzerine karşılaştırmalı bakış açıları; çatışmanın küresel (global) parametreleri ve kimlik oluşumu gibi konular ele alınacaktır. 
INTL598SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL600DOKTORA TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL601ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİYRD. DOÇ. DR. NURAY IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminer, uluslararası ilişkilerdeki güncel teorik tartışmalara odaklanacaktır. Seminer, Uluslararası İlişkiler teorisinin temellerini inceler, şu anda kullanılan temel kavramları ve ana teorileri inceler ve çeşitli eğilimlere işaret eder. Küresel fenomenlerin zorlukları, Westphalian çerçeveye dayalı teorileştirmeye geleneksel yaklaşımların uygulanabilirliği ile ilgili soruları gündeme getirmekte ve böylece geleneksel perspektifleri sorunsallaştırmaktadır.
INTL603KÜRESEL SİYASİ EKONOMİDOÇ. DR. UMUT BOZKURTULUSLARARASI İLİŞKİLERDevletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası  seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.
INTL604ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş;  Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL612DÜNYA POLİTIKASI VE DİPLOMASİPROF. DR. KUDRET ÖZERSAYULUSLARARASI İLİŞKİLERUluslarası diplomasi ve diplomatik çabalar bölgesel ve uluslarası sorunların çözümü için 20. yüzyılın son çeyreğinden günümüze kadar kullanılmaktadır. Diplomasinin dönüşümü. Diplomatik başarı ve başarısızlıklar. Bir dizi vaka çalışması eşliğinde Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'yu ilgilendiren sorunlar.
INTL635DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİYRD. DOÇ. DR. AYLİN GÜRZELULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL698SEMİNER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ITAS500YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE) 
ITAS504TASARIM ARAŞTIRMALARI İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Ders, tasarım alanında disiplinler-arası bir yaklaşımla, bilimsel araştırma projesi tanımlama; geliştirme ve uygulama konularında rehber olmayı hedeflemektedir. Bunun yanında, bilimsel araştırma etiği ve metotları temelinde lisansüstü tez ve bilimsel bir makale yazma yönünde gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceriler arasında problem tanımlama, araştırma sorularını netleştirme, uygun metot belirleme, veri toplama, verilerin analizi ve yorumlanması bulunmaktadır.
ITAS512İÇ MİMARLIKTA ESTETİK  İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Ders kapsamında ele alınacak konular sıralandığı gibidir: İç mimarlıkta estetiğin anlamı; bir felsefe, bir sanat teorisi, ve bir bilim olarak estetik; yeni çagda estetiğin yeni boyutları; bilgisel estetik; nümerik estetik; formal estetik (şekil, doku, renk, ışık/gölge); formun estetik analizi.
ITAS566İÇ MEKAN VE FORM İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Bu ders kapsamında, iç mekanın asal öğeleri kuramsal olarak tanımlanmakta ve mimari formla iç mekan ilişkileri tartışılmaktadır. Aynı zamanda, eylem ilişkisine göre oluşan mekan ve mekanı sınırlayan biçim irdelenmekte ve yorumlanmaktadır. Mimaride mekan - biçim ilişkisi birkaç farklı ölçekte belirlenip, tanımlanabilir. Burada 'mekan - biçim' iç mekan ölçeğinde ele alınmaktadır. Mimari formlar, kullanıcı gereksinimlerinin yanı sıra yaşamın ve çevrenin fiziksel, ruhsal ve simgesel yönleriyle ilgili fikirlerin nesnelleştirilmiş halleridir. Son derece karmaşık değişkenlere (parametrelere) sahip bir olgu olan mekan – biçim değerlendirmesi, bütüncül görmeyi ve sorgulamayı gerektirir. Bu dersin temel amacı, hem mekanın biçimle yorumlanması ve değerlendirilmesi; hem de tasarım uygulamaları aracılığıyla söz edilen kavramların irdelenmesidir
ITAS598SEMİNER İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Seminer dersinin amacı, öğrencilerin akademik tecrübelerini zenginleştirmek için araştırma projelerine yönelik çalışma yapmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler tarafından verilen seminerler, tüm bölüm elemanlarının lisansüstü öğrencileriyle tanışmalarına ve öğrencilerin araştırma alanları hakkında bilgi sahip olmalarına imkan sağlamaktadır. Seminer dersi ayni zamanda, öğrencilerin sunum tekniklerini geliştirmesine, topluluk önünde araştırma konularını tartışma yetilerini geliştirmesine imkan sağlamaktadır.
ITEC500YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3V)Yüksek lisans tezinde, Bilgi Teknolojileri alanında en azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma yapılması hedeflenmektedir.
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3V)Bu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC514BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI VE ETİKYRD. DOÇ. DR. NİLGÜN SUPHİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3V)Dersin amacı bilgi teknolojileri alanında yapılacak olan araştırmanın safhalarını irdelemektir. Araştırma yaparken, problemin oluşturulması, literatür taramasının nasıl yapılacağı, teorinin nasıl oluşturulacağı, nitel ve nicel araştırma metotlarının nasıl uygulanacağı, araştırma sonuçlarının nasıl kaleme alınacağı, yardımcı yazarlık ve etik konuları dersin içeriğini oluşturan başlıca konulardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3V)Derste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC560SİNİR AĞLARI UYGULAMALARIPROF. DR. AHMET RİZANERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3V)Bu ders, sinir ağları uygulamalarının temel kavramlarını ve tekniklerini tanıtır ve örüntü tanıma, görüntü işleme ve bilgisayarlı görü uygulamaları için temel sinir ağı mimarileri ve öğrenme algoritmalarını kapsar. Bu ders aynı zamanda gerçek hayat uygulamalar için bir sinir ağı tasarlama ve uygulama konusunda pratik bir deneyim sunar.
ITEC598SEMINER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3V)Seminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir.
ITEC599DÖNEM PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (3T)Dönem projesi, problemin tanımlanmasını, hipotezin formülasyonunu, literatürün araştırılmasını ve gözden geçirilmesini, alandaki son gelişmeleri, veri toplamayı, eleştirel analizleri, sonuçların yorumlanmasını ve sonuçların çıkarılmasını içerir. Dönem projesi raporu, ilgili alan hakkında bir literatür taraması sunmalı ve araştırılacak sorunun doğasını açıklamalıdır. İlgili alanın önemini ve alandaki ana gelişmelerin net bir özetini sağlamalıdır.
KAAY500YÜKSEK LİSANS TEZİDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİÖğrenci tezini bir sorunun orjinal araştırması üzerine yazmalı veya daha önce uygulanmış bir yöntem veya çalışmanın yeniden ele alınarak değerlendirmesi ya da farklı bir konu için uygulaması üzerine yazmalıdır. Ele alınan sorun sınırlı kapsamda olsa bile tez, belirli bir stilde ve düzende olmalı aynı zamanda konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamalıdır. Bu çalışma Tez Danışmanı ile Öğrencinin belirlemiş oldukları başlık bağlamında yapılacaktır.  
KAAY501KENT ARKEOLOJİSİ YAKLAŞIMLARI VE ANALİTİK YORUMLAMA TEKNİKLERİDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders bağlamında Kent Arkeolojisini kuramsal olarak tartışmak, kent arkeolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların tanımlanması ve bu kurumların yaptıkları çalışmaların incelenmesi, kentsel arkeolojik alanlar ile ilgili çalışmalar ve yasal çerçevenin irdelenerek, kentin geçmişi ile geleceği arasında bir bağlantı kurmak; kent ile yeraltında bulunan ve hâlihazırda yaşayan dönemleri arasındaki sürekliliği sağlamak; kentlerin dönüşüm süreçlerinde kültürel miras unsurları olan arkeolojik mirasın tespiti, korunması ve sürdürülebilirliği yönünde arkeolog, antropolog, mimar, şehir plancılarının ortak yapması gereken disiplinler arası ilişki, kuramsal ve kavramsal olarak tartışılacak, kentsel arkeolojinin uygulama teknikleri öğrencilere aktarılacaktır.
Kentlerin tarih öncesi dönemlerinden günümüze arkeolojik zenginliği göz önünde bulundurularak fiziki mekânlarla ilgili karar üretecek meslek insanlarının bilinçlenmesine nasıl katkı sağlanabileceği üzerinde durulacaktır.
KAAY503ARKEOLOJİK BULUNTU ARAŞTIRMALARI VE YAKLAŞIMLARIDR. RIZA TUNCELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında, kazı yöntemleri ve kazı sonrası yapılan dokümantasyon ile bilimsel sorgulamalar irdelenecektir. Ele alınan konular arasında stratigrafi, kazı ve ilgili kayıt teknikleri, yaşlandırma yöntemleri (C14, Potasyum Argon, Fizyon İzleri, Termolüminesans, Elektron Spin Rezonans, Manyetik Alan Değişimi, Resamizasyon, Uranyum-Florin, Obsidiyen Hidrasyonu, Dendrokronoloji, Varv), arkeozooloji, arkeobotanik, seramik incelemesi, arkeometalürji ve izotop araştırmaları, çağdaş arkeolojik yöntem, kuramlar ve uygulamalar doğrultusunda işlenecektir. Yüzey araştırması ve kazı yöntemleri, bunlarla bağlantılı kayıt teknikleri, analitik metotlar ve farklı türdeki maddi kalıntıların yorumlanması, sunumu ve arkeolojik sonuçların yayını işlenecek konular arasındadır.  
KAAY506TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİ VE KENTSEL MİMARİ ÖRNEKLERİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİTürk-İslam kültürü, arkeolojik kayıtlarda ayırt edilebilir maddi varlıkların kalıntılarını günümüze aktarmayı başarmıştır. Bu derste, Türk-İslam kültürünün arkeolojik bakımdan tanımı yapılarak, anlamı irdelenerek, Türk-İslam arkeolojisinde bilimsel araştırmaların nasıl yürütülmesi gerektiği ele alınacaktır. 
Bu bağlamda öğrencinin Türk-İslam kültürleri ve mimari üslupları ile doğrudan tanışması amaçlanmakta, Türk-İslam öğelerini mimari ve arkeolojik açıdan barındıran şehirler üzerinden, bu şehirlerin tarihlerinin ve geçirdikleri dönüşümlerin kavranması ve arkeoloji-mimarlık tarihi alanında bir Türk-İslam-Osmanlı kültür incelemesinin yapılması amaçlanmaktadır.
KAAY507KIBRIS ARKEOLOJİSİ IŞIĞINDA AKDENİZ UYGARLIĞINA BAKIŞDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders Kıbrıs'taki ilk insan faaliyetlerinden başlayarak, adanın insan nüfusları tarafından kolonileşme süreci, ilk Neolitik yerleşimler, bunu takiben Kalkolitik dönemde gelişen sosyal farklılaşma süreçleri, Erken Tunç Çağı'nda adada görülen Anadolu etkileri ve nüfus dolaşımları, Orta ve Geç Tunç Çağlar'ında ise adada elit sosyal tabakaların ortaya çıkışı, yazının kullanımı ve Kıbrıs'ın uluslararası ticaret ağlarında daha aktif bir şekilde yer alması arkeolojik veriler ışığında ele alınacaktır.  Kıbrıs'ın Tunç Çağı sonrasında, Demir Çağı'nın ilk dönemlerinden itibaren Fenike ve Yunan kolonizasyon süreçlerini, adadaki yerel krallıkların ortaya çıkışını, daha sonra Pers, Hellenistik, Ptolemaik ve Roma krallık/imparatorluklarının bir parçası haline gelme sürecini arkeolojik ve tarihsel veriler doğrultusunda öğrenciye aktaracaktır.  
KAAY511BİZANS DÜNYASINDA MADDİ VE YAZILI KANITLAR IŞIĞINDA YERLEŞİM YERLERİDR. CEREN ERELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında ilk olarak Bizans kentsel-kırsal oluşum ve dönüşüm süreçlerine dair var olan kaynaklar incelenecektir.  Ardından yazılı belgeler doğrultusunda, kent ile nüfus ve niteliği farklı yerleşkelerin bünyesinde mimari yapıların ve kültürel unsurların bilimsel değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirme, kapsamında mimari karakteristikleri ve yapı tipleri taşınabilir kültür varlıklarıyla birlikte ele alınıp yorumlanacaktır.
KAAY513KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA MÜZİKDOÇ. DR. BASAK GORGORETTIKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu derste, müzik sanatı kültürel miras bağlamında ele alınacaktır. Bu kapsamda Türk müzik mirasının yapı taşlarının tanıtılması ve günümüzde icrası devam eden halk müzik ürünleri bilimsel bakış açısıyla tartışılacaktır.  Kültürel miras bağlamında ele alınan halk müzik ürünlerinin topluma aktarımı ve yönetimi konularının farklı bakış açılarıyla irdelenecektir. Bu irdeleme sırasında halk müzik ürünlerinin yaşatılmasının, sürdürülebilirliğinin yollarının ortaya konması ve çözüm önerilerinin sunulması da amaçlanmaktadır.
KAAY598SEMİNERDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu seminer dersinde, tez öğrencileri ile tez yazımı ve araştırma yöntemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
KORS500YÜKSEK LİSANS TEZİ KORUMA VE RESTORASYON  
KORS501KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU I KORUMA VE RESTORASYON Mimari restorasyon projesinin temel ilkeleri. Arkeolojik veya tarihi bir konut yapısının belgelenmesine yönelik arazi çalışmaları. Strüktür ve malzeme sorunlarının analizi. Bina ile ilgili tarihi belgelerin incelenmesi. Restitüsyon çalışmaları ve restorasyon projesinin oluşturulması. Çizimler ve yazılı anlatımla çalışmaların sunulması.
KORS502KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU II KORUMA VE RESTORASYON Anıtsal/Arkeolojik/Endüstriyel/Tarihi bir yapının restorasyon projesinin hazırlanmasına yönelik arazi çalışmaları, yapının sorunları ve olanaklarının analizi ve değerlendirilmesi. Restitüsyon çalışmasına yön verecek tarihi araştırmanın yapılması; kuramsal, işlevsel ve yapısal gereklilikleri dikkate alarak mimari restorasyon projesinin hazırlanması.
KORS503KORUMA KURAMI VE TARİHİ KORUMA VE RESTORASYON Dersin amacı arkeolojik, tarihsel, endüstriyel mimari konservasyon ve restorasyon bilincinin kavramsal temellerini öğrenciye aktarmaktır. Bu kapsamda kültürel miras, çevre bilincinin oluşmasının sağlanması, restorasyonun önemi ve uygulanması hakkında kuramsal altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda koruma kavramı, boyutlarının ve korunması gereken değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gereken kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması konservasyon-restorasyon kavramının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje taslağı hazırlanacak ve örnekleri incelenecektir.
KORS504KORUMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KORUMA VE RESTORASYON Restorasyon uygulamaları uluslararası tüzükler, KKTC ve Türkiye'de geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Venedik Tüzüğü'nün ilgili maddelerinin yanı sıra, ICOMOS'un tarihi strüktürlerle, ahşap yapılarla ilgili tüzükleri temel ilkeleri koyan belgelerdir. Anıtları incelemek ve hasarlarını saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma yöntemleri yurdumuzdan ve dünyadan seçilen örneklerle irdelenmektedir. Arkeolojik mirasının korunması da özel bir alan olarak ele alınmakta; dünyadan ve ülkemizden seçilen örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan teknikler, yaklaşımlar irdelenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerden bir uygulamayı ayrıntılı olarak incelemeleri ve çağdaş koruma ilkelerine göre değerlendirmeleri istenmektedir.
KORS505YAPILARDA MALZEME BOZULMASI ANALİZİ VE KORUNMASI KORUMA VE RESTORASYON Arkeolojik, tarihi veya endüstriyel bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORS501 Mimari Koruma Stüdyosu dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Seçilen yapı üzerinde arazi çalışmaları ile malzeme belgelemesi ve laboratuvar çalışması için örnek alımı. Yapıdaki strüktürel sorunların ve malzeme bozulmalarının görsel tespiti. Laboratuvar çalışmaları ile yapının farklı dönemlerinde kullanılan özgün malzemelerin fiziksel, mineralojik, kimyasal özelliklerinin ve bozulma nedenlerinin belirlenmesi. Bu çalışmalar ışığında; malzeme koruma ilkelerinin belirlenmesi. Koruma müdahalelerinde kullanılacak malzeme özelliklerinin tanımlanması. 
LAW 500YÜKSEK LİSANS TEZİ HUKUK 
LAW 501MEDENİ HUKUK IYRD. DOÇ. DR. EMİNE K.RODOSLUHUKUKTürk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni , Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süreci olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
LAW 521İŞ HUKUKUPROF. DR. ŞÜKRAN ERTÜRKHUKUKBireysel ve Kollektif iş ilişkileri; İş hukukunun kaynakları; işçi-işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, sözleşmenin akdi ve içeriği; ücretler, çalışma saatleri; fazla çalışma; ücretli izin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarla, işverenin sorumluluğu konularını ele alıp incelemektedir.
LAW 525DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKTâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır.
LAW 531ANAYASA HUKUKU IDOÇ. DR. DEMET ÇELİK ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku  başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. B. EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. 
LAW 533İDARE HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdare Hukuku dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.  
LAW 541TİCARET HUKUKU IPROF. DR. CELAL GÖLE, YRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu dersi alan öğrencilere lisansüstü düzeyde şirketler hukukunun kuramsal temeli ve düzenleyici metinleri üzerinde analiz yeteneğini kazandırmaktır. Bu ders, sadece şirketler hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için değil, şirketler hukukunun bağlantılı bulunduğu birçok hukuki kurumun uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular bakımından da önerilebilir niteliktedir. Ders kapsamında, sadece yazılı hukuk kurallarının incelemesi ile yetinilmeyip, yargı kararları üzerinden uygulamaya ilişkin bilgiler de verilmektedir.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.  
LAW 598SEMİNER HUKUK 
MARC541MİMARLIKTA ENTEGRE SİSTEMLER MİMARLIKYapı sistemleri ve bileşenleri, mimari yapısal düşünce ve yapı sistemleri; yapısal malzeme tipi seçimi ve genel yapısal planlama ve sıra montaj, tasarım süreci için tasarım incelemesi
MARC542MİMARLIKTA ENTEGRE SİSTEMLER MİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC551MİMARLIK VE BİNA EKONOMİSİ MİMARLIKBu derste mimarlıkta finansal planlamaya dair bilgiler anlatılmaktadır. Tasarım alternatifleri ve bunlara bağlı olası finansal karşılıkları tartışılmaktadır.Ders kapsamında kalite, estetik, strüktür, sürdürülebilirlik ve enerji konuları özellikle ele alınmaktadır. Finansal boyutlar tasarım sürecinden uygulama aşamasının tamamlanmasına kadar incelenmektedir.
MARC561MİMARLIK TEORİSİ VE KRİTİĞİ MİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve araştırmacıların tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARI MİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI MİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM I MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM II MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİ MİMARLIKBu ders;  Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİ MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH516ÖLÇÜM VE İNTEGRALLEMEPROF. DR. AGAMIRZA BASHIROVMATEMATİKBu yüksek lisans düzeyindeki ders, evrişim ve Fourier dönüşümüne giriş de dahil olmak üzere, analiz uygulamalarıyla Lebesgue'nin entegrasyon teorisini kapsar.
MATH566LİNEER CEBİRYRD. DOÇ. DR. MÜGE SAADETOĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARVektör uzayları. Lineer dönüşümler. İnvaryant direct toplam dekompozisyonları. Rasyonel ve Jordan formlar.
MATH572MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KISMİ DİFERANSİYEL DENK. HESP. YÖNT.PROF. DR. DERVİŞ SUBAŞIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARKompleks analizin temelleri: holomorfik/analitik fonksiyonlar, Cauchy teoremi, rezidü teoremi. Konform dönüşümü, yerel derece. Möbius dönüşümü. Kompleks integral hesap teknikleri. Analitiklik için eşdeğer koşullar. d-bar türev. Plemelj ve Pompeiu formüller. Weierstrass kanonik çarpım formülü. Analitik devam, ve yeni kompleks fonksiyon tanımlamada kullanımı. Gamma, beta, ve zeta fonksiyonları. Jordan lemmasi. Ters Laplace dönüşümü. Kısmi türevli denklemler. Birleşik dönüşüm metodu.
MATH598SEMİNER MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH611VOLTERRA INTEGRAL VE BAĞLANTILI FONKSİYONEL DENKLEMLER İÇİN KOLLOKASYON YÖNTEMLERİDOÇ. DR. SUZAN CİVAL BURANAYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARDers, ODE'ler için kollokasyon yöntemini giriş olarak vermeyi ve düz çekirdekli volterra integral denklemleri için kollokasyon yöntemleri vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, düz(smooth) çekirdekli (kernel) Volterra integro-diferansiyel denklemleri ve kaybolmayan gecikmelerle ilgili başlangıç-değer problemleri için kollokasyon yöntemleri incelenecektir. Ayrıca, oransal (ufuk) gecikmelerle ilgili başlangıç-değer problemlerinin sayısal çözümü analiz edilecektir. Sonunda, deneysel, öğrenim kazanmak için simülasyonlar ve sayısal uygulamalar esasen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
MATH698SEMİNER MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MCLA501HUKUKA GİRİŞDOÇ. DR. ARZU ALİBABAKARŞILAŞTIRMALI HUKUKHukuka Giriş dersinin amacı: Hukuk kurallarının öğrenci tarafından anlaşılabilmesi ve kullanabilmesini sağlamak; bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eden ilkeleri öğretmek; hukuk yaratılması için gerekli bilgileri vermek; bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metodların neler olduğunu incelemektir.
MCLA502ULUSLARARASI HUKUKDOÇ. DR. HACER SOYKAN ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
MCLA508AB'DE SERBEST DOLAŞIMYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı iç pazara odaklanmaktır. AB'nin temel amaçlarından biri üretim araçlarının, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı bir iç pazar kurmaktır. Bu ders serbest dolaşımın yönetilmesi hususundaki temel prensipleri vererek, öğrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, AB'ye üye devletlerin, Birlik içerisinde serbest dolaşımın sağlanması için sınırlamaların kaldırılması, gerekli hukuksal uyumlaştırmanın yapılması konusunda AB'nin yetkileri üzerinde durulacaktır.     
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUYRD. DOÇ. DR. HACER SOYKAN ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye'nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.  
MCLA512AB HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste Avrupa entegrasyonu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. İlk başta AB'nin uluslarüstü konumu, yetkileri, üstünlük/öncelik ilkesi, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki, AB Adalet Divanın yargı yetkisi, AB kurumlarının ilgili yasama işlemleri ve prosedürleri incelenecektir. Daha sonra AB içindeki demokratik açıklıklar ve bu açıklığın azaltılması için AB'nin meşruiyetinin arttırılması konuları tartışılacaktır
MCLA524ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKUDOÇ. DR. ELISA BARONCINIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin temel amacı, Uluslararası Ekonomi Hukuku ilkelerine, özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sistemi üzerinden Uluslararası Yatırım Hukukunun temel unsurlarına ve en yeni mega-bölgesel olgusuna odaklanarak genel bir bakış açısı sunmaktır. Cenevre çok taraflı ticaret sistemi içerisindeki yapı ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasına, özellikle DTÖ sisteminin ticaret dışı değerlerin çok hassas konuları nasıl dikkate aldığı hususunu geliştirmek için, Gümrük Tarifleler ve Ticaret Antlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili GATT Madde XX ile ilgili pratik örneklere odaklanılacaktır. Aynı zamanda Uluslararası Yatırım Hukukuna ilişkin anlaşmaların temel prensipleri ve modelleri üzerinde, son zamanlardaki uluslararası tahkim işlemlerinde yatırım anlaşmazlıklarına ve bu davalardaki kitlesel taleplere ilişkin şeffaflık yeniliklerine odaklanarak durulacaktır. Dersin son kısmında Uluslararası Ekonomi Hukukunda getirilen örneğin mega-bölgesel- Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA), Trans-Pacific Partnership (TPP),Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) biçiminde anılan en önemli yeni unsurların analizi yapılacaktır. Dersin sonunda Uluslararası Ekonomik Hukuk perspektifiyle AB ticaret politikası hakkında genel bir bakış açısı kazanılacaktır.
MCLA531HAKSIZ FİİL HUKUKU: KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFTE HUKUKİ SORUMLULUKYRD. DOÇ. DR. MATTEO DE PAMPHILISKARŞILAŞTIRMALI HUKUKGünümüzde sorumluluk bedelleri hesaplanmadan hiçbir iş veya meslek kurulamaz.  Aslında hukuki sorumluluk kuralları sadece bireyler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için değil aynı zamanda her insan faaliyetinde kaçınılmaz olan kazaların maliyetlerini paylaşmak için de yararlı bir araçtır.  Özel hukukun temel kurumlarıyla ilgili temel kavramları hatırlatarak Avrupa ve ABD bağlamında medeni sorumluluk kurallarına özel olarak odaklanan kurs ekonomiler ve toplumlar üzerinde en büyük etkiye sahip konuları derinlemesine ele alacaktır.  Ders ayrıca farklı tazminat mekanizmalarının ve dava masraflarının dağılımının bir yargı sisteminin verimliliği üzerindeki etkisini de analiz edecektir.
MCLA599DÖNEM PROJESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG547ENERJİ YÖNETİMİ VE KULLANIMIPROF. DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİEnerji ve çevre sorunlarının kısaca irdelenmesi. Enerji etütü. Ekonomik analiz ve yaşam döngüsü maliyeti. Binalarda enerji verimliliği. Talep tarafı yönetimi. İşletmelerde enerji yönetimi sistemi. Güneş enerjisi kullanımı.
MENG584İLERİ İMALAT UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. MOHAMMED ASMAEL MAKİNE MÜHENDİSLİĞİİleri Malzeme ve Malzeme Teknolojileri, Uzay Teknolojileri ile Geliştirilen Malzemeler, İleri Seviye plastik şekillendirme ve dökümü için işlemler; Hassas işleme kaynakları (Termal, Statik, Dinamik, Süreç) , Hassas işleme süreçleri, Titreşim ve termal destekli işleme, Yüksek hızlı işleme, FEM'in işlenmesinde uygulanması, Yarı iletken cihazların imalatı, Elektronik montaj ve paketleme, Hızlı prototipleme teknolojileri; Manuel ve bilgisayar destekli parça programlama, Esnek imalat sistemleri [FMS] ve Robotik.
MENG587MALZEMENİN MEKANİK DAVRANIŞIYRD. DOÇ. DR. BABAK SAFAEIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİElastik özellikler, Mekanik testler, Kristallerin mikro-plastisitesi ve plastik deformasyon, Tane sınırları, Gerilme zorlaması, Sürünme dayanımı arttırma mekanizmaları (eriyik-sertleştirme, cöküntü-sertleştirme), Kırılma-gevrek kırılma (Griffith teorisi), Sünek kırılma (sunek-gevrek geçişi), Yorulma kırılması.
MENG598SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600DOKTORA TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG698SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. 
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları  için  ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek  için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT503YÖNETİM EKONOMİSİPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders öğrencilere Yönetim Ekonomisi'nin temel prensiplerini ve onların uygulamalarını anlatır. Özellikle, Yönetim Ekonomi silgili alandaki teknik (ekonometrik) metodları kullanır ve yönetim ile işletmede karşılaşılan problemleri çözer ve analiz eder.
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. HASAN GÜNGÖRİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEPROF. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
MGMT577İLERİ DÜZEY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEİnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.
MGMT578EĞİTİM VE GELİŞİMPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, insan kaynakları yönetiminin eğitim ve gelişim işlevine bir giriş sağlar.
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT581ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEBu ders, 'Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi' faaliyetlerini stratejik, uluslararası arenadaki konum, teknik ve davranışsal olarak farklı boyutlarda inceleyen ve başarılı uluslararası insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİ İŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT601ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I İŞLETMEDersin amacı Doktora öğrencilerine nitel araştırma yöntemlerini öğretmek ve belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemleri anlatmaktır.
MGMT690YÖNETIM ARAŞTIRMALARINDA TEMEL KONULARYRD. DOÇ. DR. MEHMET İSLAMOĞLUİŞLETMEYönetim araştırmalarında kapsamlı bir literatür taraması yapılarak, geçmişten günümüze çeşitli kulvarlardaki araştırmaların tarihsel evrimi incelenerek, yakın geçmişteki araştırmaların hangi yönlerde geliştirildikleri gözlemlenecek ve bunun ışığında katılımcılar yakın gelecekte yüksek araştırma potansiyeli olan ilgi alanları belirleyeceklerdir.
MGMT692YÖNETİM ARAŞTIRMALARI GÜNCEL KONULARPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEYönetim literatüründeki güncel araştırma alanları içinden belirli konular detaylı bir şekilde kritik değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerek yönetim alanı içinden gerekse dışıdan derlenen çeşitli teoriler ışığında inşa edilecek yaratıcı akademik katkılar ve modellerle yeni doktora araştırmalarına temel oluşturulacak.
MGMT698SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MRKT601PAZARLAMA TEORİSİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste,  doktora öğrencilerinin pazarlama konularına geniş bir açıdan bakması hedeflenmektedir. Dersin amacı, pazarlama teorisindeki güncel çağdaş konuları ele almak, pazarlama düşüncesinin tarihini ve gelişimini anlamak ve bilim felsefesindeki temel konuların pazarlama araştırmaları üzerindeki etkisini irdelemektir.
MRKT606ÇAĞDAŞ PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI KONULARIPROF .DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMESözkonusu ders öğrencilere pazarlamadaki akademik bilgiye katkıda bulunan bircok ana teori ve arastırma yöntemlerinin derin bir perspektifini vermektedir. Pazarlama ve tüketici davranışlarındaki önemli tartışmaları ele almaktadır. Bunlardan başka, bu ders öğrencileri pazarlama konusundaki akademik yayınları okumaya ve onları analiz etmeye ve değerlendirmeye alıstırmayı amaçlamaktadır. Ders süresince öğrenciler akademik yayınların bulgularının geçerliliğini değerlendirme becerisini elde etmenin yanında işletme alanındaki yayınlarda kullanılan birçok methodlarıda inceleyeceklerdir.
OOEG500YÜKSEK LİSANS TEZİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi alanı ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama.
OOEG501ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GELİŞİM VE EĞİTİM KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMGelişim ve eğitim kuramlarının ortaya çıkışı ve temel özellikleri, eğitime yansımaları ve çağdaş erken çocukluk eğitimi yaklaşımları.
OOEG503OKUL ÖNCESI EĞİTİMDE YÖNETİMDOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, “çocuğun doğasına" en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar. 
OOEG504ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Erken Çocukluk ile ilgili araştırmalarda kullanılan yöntem ve tekniklerin analizi, araştırmalarda temel kavramlar, araştırma yöntemlerinin gözden geçirilmesi, belge ve örneklerden bilgi toplama tekniklerinin belirlenmesi. Araştırma önerisi hazırlamak; veri analizi, yorum ve değerlendirme ile araştırma raporlarının oluşturulması.
OOEG508ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN VE OYUN MATERYALLERİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMOyunun çocuğun gelişimine katkısı ve oyun hakkı, 0-8 yaş çocuklarında oyun davranışları ve oyun gelişimi, farklı yaşlarda gelişimi destekleyici oyun ortamı ve materyallerinin hazırlanması, oyun davranışlarının gözlenmesi ve kayıt tutma, okul dışı ortamlarda oyun davranışlarının desteklenmesi ve aileye rehberlik, güvenli oyun ortamları ve materyalleri.
OOEG598SEMİNER  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama.
OOEG599DÖNEM PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak düzenler ve jüri önünde savunurlar.
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK 
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS521KLASİK MEKANİK - IPROF. DR. İZZET SAKALLIFİZİKNewton mekanik yasalarının gözden geçirilmesi. Dönen dünya
üzerinde partikül hareketi, merkezkaç ve Coriolis Kuvvetleri. Değişim tekniklerinin mekanik uygulaması, genelleştirilmiş koordinatlar.  Lagrange ve Hamilton sistemleri.  2-cisimli merkezi çekim kuvvetlerinde partikül hareketleri.  Hareketin dengesel analizi.  Katı cisimlerde atalet moment matrisleri, simetrik topaç hareketleri, Euler açıları ve dönme matrisleri.  Kanonik dönüşümler, Poisson braketleri.
PHYS533SIVI KRİSTAL FİZİĞİNE GİRİŞYRD. DOÇ. DR. MEHMET OKCANFİZİKBu dersin temel amacı, aşağıdaki konularda uzmanlık sağlamaktır: Maddenin Aşamaları ve Sıvı Kristal (LC) Devlet, Termotropik LC. Lyotropik LC, LC Mezofazlarının Yapıları ve Sınıflandırılması, LC'de Dokular ve Doku Özellikleri, LC'nin Deneysel Faz Diyagramları, LC'nin Yapısına Etkili Faktörler, LC'nin Oryantasyon Özellikleri, LC Fiziksel Özellikleri, LC Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Belirlenmesi.
PHYS551KUANTUM MEKANİK IYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİKKuantum Mekaniksel  Kavramlar.·Kuantum Mekaniginin temel postuletleri.Acisal Momentum ve radyel simetrik Schrodinger denklemi,

Kuresel harmonikler. Kuresel alanlar kuantum patikulerin Schrodenger denklemi.Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari.Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis

 buyuk-l  acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
PHYS598SEMİNER FİZİK 
PHYS600DOKTORA TEZİ FİZİK 
PHYS603GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKTürevlenebilir Manifoldlar. Tensor ve Cartan'ın diferansiyel formlar hesabı. Einstein'ın ortonormal tetradlardaki denklemleri. Maxwell ve Einstein alanlarına uygulamaları ile Newman ve Penrose null tedrad formalizm. Yerçekimi Dalgalarının Analizi. Abelian ve Abelian olmayan düzlem sandviç dalgaları ve fizikleriyle ilgili açık problemler.
PHYS611FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IIPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKHilbert uzayı ve lineer operatörler. Lorentz Grubu Temsilleri; grup teorisi.
Matematiksel fizik başlangıç değer problemleri. 
PHYS652KUANTUM MEKANİK IIPROF. DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKesitini, optik teoremi, Born yaklaşımı, rezonans, S-matris saçılma "Çarpışma teorisi. Göreli kuantum mekaniği,
Klein-Gordon denklemi, spinörleri, Dirac denklemi, göreli değişmezliği. İkinci Kuantizasyondan giriş.
PHYS698SEMİNER FİZİK 
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZİK 
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİ GENEL PSİKOLOJİ 
PSYC501ARAŞTIRMA METODLARIPROF. DR. İLHAN RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında Psikoloji Biliminde sıklıkla kullanılan denek içi, denekler arası, korelasyonel, deneysel desenler incelenecktir. Öğrenciler çalışmak istedikleri konuya en uygun araştırma desenini bulmayı ve uygulamayı öğreneceklerdir. 
PSYC515İLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİPROF. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİBu ders Gelişim Psikolojisi'ndeki Gelişim Bilimi, Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Mikrogelişim, ve boylamsal/çok boyutlu araştırma yöntemleri gibi ileri ve güncel konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu konular karşılıklı etkileşimde bulunulacak sınıf ortamlarında öncelikle kuramsal/görgül bilgiler verilerek sonrasında ise ilişkili makaleler incelenerek işlenecektir.
PSYC552İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİYRD. DOÇ. DR. PELİN AKALINGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında tutum, yakın ilişkiler, bireysel ve grup süreçleri gibi konular irdelenecektir.
PSYC570İLERİ BİLİŞSEL PSİKOLOJİYRD. DOÇ. DR. BURCU KAYA KIZILÖZGENEL PSİKOLOJİBu ders öğrencilere seçmiş oldukları bir bilişsel psikoloji alanında detaylı bilgi edinme olanağı tanımayı amaçlamaktadır. İlk haftalardaki seçilmiş farklı bilişsel psikoloji alanlarında okumaların ardından öğrenciler seçtikleri alanda araştırma taslağı hazırlayacak, veri toplayacak, analiz yapacak ve bulgularını rapor halinde sunacaklardır. 
PSYC598SEMİNER GENEL PSİKOLOJİBu derste, öğrenciler ileri seviyede araştırma bulgularının sonuçlarını sınıfta sunacaktır. Seminer dersi,
güncel teori ve araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalara yoğunlaşacaktır. Ek olarak, öğrenciler konuk konuşmacıların sunumlarına da katılacaklardır.
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA501ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIDOÇ. DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKPsikoanalizden bilişsel davranışçı yaklaşıma temel danışma teorileri, temel özellikler, her bir teorinin kişilik konuları ve teknikler, danışma teorilerinin sınırlılıkları ve güçlü tarafları, teori ve uygulama ilişkileri, temel danışma okullarındaki araştırma,uygulama ve yenilikler.
RPDA511ÇAĞDAŞ AİLE DANIŞMA KURAM VE UYGULAMALARIPROF. DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKAile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamaları.
RPDA598REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMİNERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF502VİDEO YAPIM: STÜDYO VE ALAN ÇALIŞMASIYRD. DOÇ. DR. BARÇIN BOĞAÇDİJİTAL MEDYA VE FİLMÜretim sürecinin yolunda gitmesi için başarılı bir dijital hikâye anlatımı için üretim öncesi süreç ve planlama çok önemlidir. Bu ders katılımcıları temel üretim öncesi süreçlere odaklanarak üretime hazırlar. Alan araştırmasından ve gözlem ve görüşmeden senaryo üzerinde çalışmayı, kasting ile rolleri hazırlamayı, provayı, üretim öncesi süreç için ekibin ve aktörlerin hazırlanmasını içerir. Katılımcılar kendi seçtikleri senaryonun üretim öncesinde engelleri aşmayı öğrenir ve daha sonra bunu üretim aşamasına taşır. Önerilen okumalar, atölye çalışmaları, tartışmalar, gösterimler, notlar ve dijital teknoloji kullanımı ile katılımcılar bir farkındalık ve dijital üretim medya içeriği üretme konusunda beceriler geliştirebileceklerdir.
RTVF508DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMIYRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞLULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMDijital hikâye anlatımı sanatı katılımcıların dijital medyayı ses ve görüntüyü birleştirerek hikâyeler yaratmak ve dünyayı ilginç, yaratıcı ve eleştirel bir gözle ya da dünyayı başka bir bakışla görmeyi teşvik edecek şekilde bir dijital video üretimi atölyesidir. Ders, nasıl düşünümsel bir süreç içinde hikâye anlatılacağı vurgusu ile “hikâye döngüsü"nü kullanır. Ders, ses ve imgelem, hikâye yapısı, hikâyeyi kimin hangi çerçeve içinde, hangi hedef kitle için anlattığı sorularını yöneltir. Vurgu hikâyenin oluşumu, eleştirellik ve geri bildirim üzerinde olmakla beraber katılımcılar hangi yollarla bir fikri video formunda deneyimleyebilecekleri konusunda teşvik edilirler. 
RTVF517DİJİTAL BELGESEL PROJESİYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMBağımsız yönetmenlik projesi olan bu ders kurmaca olmayan dijital belgesel film yapımı konusunda derinlemesine bir yaklaşım sağlar. Ders, fikir oluşumundan montajın tamamlanmasını da içeren belgesel film yapımının tüm üretim süreçlerinde her katılımcıyı kendi filminin bağımsız yönetmeni olarak konumlandırır. Ders, kişisel vizyon ve yönetmenin karar verme süreçleri arasındaki ilişkiye vurgu yapar; başarılı bir projenin izleyici ile entelektüel ve duygusal birliktelikten geçtiğinin farkında olarak bilinçli bir şekilde perspektif ve duyguların projeye katılmasının öneminin altını çizer. 
RTVF521DİJİTAL FOTOĞRAF: DENEYSEL ÇALIŞMALAR DOÇ. DR. MASHOED BAILIEDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders öğrencilerin durağan imgeleri çekmek ve montajlamak için çeşitli teknik ve teknolojileri kullanmada beceri kazanması için hazırlanmıştır. Ders performans fotoğrafı, solarizasyon fotomontaj gibi deneysel fotoğrafın çeşitli alt-alanlarına odaklanacaktır. Öğrenciler bu derste cep telefonu gibi dijital mobil teknolojileri ve dijital kamerayı kullanma fırsatı bulacaklardır.  
RTVF599DÖNEM PROJESİ DİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikâye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir. 
TOCE500YÜKSEK LİSANS TEZİ TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 
TOCE501FEMİNİST TEORİLER I TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır. 
TOCE517EKONOMİDE KADIN TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, ekonomiden hem geleneksel hem de geleneksel olmayan metodolojileri kullanan kadınların deneyimlerinin analizlerini içermektedir. Ders, bu kadın grubunun benzersiz deneyimleri ile ekonomik sorunların geleneksel yorumunu genişletme girişiminde bulunmaktadır. Esas bakış açısı neo klasik ekonomide ana akımdır fakat alternatif ekonomik perspektifler de diğer sosyal bilimlerden yararlanmaktadır. Dersin ilk kısmı araçların ve metodolojilerin gelişimine odaklanmaktadır. Daha sonra ders, gelişmiş konuların araştırılması hakkında yürütülecektir. Öğrenciler orijinal araştırmalar yapacak ve analitik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı bireysel ve grup çalışmaları yapacaklardır.
TOCE518KADIN VE TARİH ÇALIŞMALARI TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere 18. Ve 19.yy. da tarihi çerçeve içerisinde kadınların yaptığı meslekleri ve sorunlarını anlatacaktır. Aynı zamanda kadının, sosyal, politik ve entelektüel hareketlerini de inceleyecektir. Tarihte 'kadın' karmaşasını anlamak kesinlikle çok önemlidir. Ders, tarihin esas birincil kaynakları ve tarihçilerin kendi entelektüel çerçevelerinde bu verilere verdikleri anlam ve şekil arasındaki farklılıklara odaklanacaktır.
TOCE598SEMİNER TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda Kadın araştırmalarına profesyonel / akademik alanda çalışmalara giriş sağlamakta ve Merkez'in lisansüstü programına, etkinliklerine, kaynaklarına ve fakülteye uyumu sağlamaktadır. Ders lisansüstü seviyedeki okumaları analiz etmek ve karşılaştırmak için gerekli olan becerileri, grup tartışması becerilerini, temel teorik terminolojiyi verecektir. Okumalar, tartışmalar, aktiviteler ve belgeler öğlencilerin yüksek lisans çalışmalarının yapısını anlamalarını sağlayıp, kendi akademik hedeflerinde yardımcı olacaktır.
TOUR500YÜKSEK LİSANS TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEYRD. DOÇ. DR. HAMED REZAPOURAGHDAM TURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR525TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin temel amacı, turizmin ülkelerin ekonomik yaşamlarındaki rolünü incelemektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, turizmin milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizm arz ve talebini etkileyen faktörleri üzerindeki ekonomik etkilerini incelemelerini ve analiz etmelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaktır.
TOUR533TURİZMDE SOSYAKÜLTÜREL SİSTEMLERYRD. DOÇ. DR. HAMED REZAPOURAGHDAM TURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, turizmin sosyal ve kültürel yönlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesinin yanı sıra sürdürülebilir büyüme için her şeyi kapsayan bir yönetim stratejisine dahil edilmesine odaklanmaktadır. Genel amaç, olumsuz yan etkilerin etkisini azaltmak ve turizmin topluma ve kültüre olumlu katkılarını genişletmektir. 
TOUR598 SEMİNER TURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR600DOKTORA TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.  Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.   
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIPROF. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR611HİZMET ENDÜSTRİSİNDE REKABET STRATEJİLERİPROF. DR HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacıstratejik yönetim içerisinde yer alan işletmelerin  iç ve dış çevreleri arasında bir köprü kurmaya çalışan  teorik ve pratik  araştırmaları öğrencilere  aktarmaktır.Bu ders disiplinler arası bir  yaklaşımı takip etmketedir.  Özellikle Rekabet etme gücü ile ilgili  literatur taraması yapılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına  yardımcı olunması hedeflenmektedir
TOUR698 SEMİNER TURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TUIS500YÜKSEK LİSANS TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TUIS501TURIZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS503TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TUIS512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
TUIS517TURIZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI GELİŞTİRMEYRD. DOÇ. DR. HAMED REZAPOURAGHDAM TURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
TUIS521KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE TURİZMYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilerimize yerel tarihin ve tarihi ortamın bazı temelleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Tabii bu sadece doğal olarak mimari anıtsal yapı değil aynı zamanda kısa, kültürel miras olarak adlandırılan diğer birçok sanatsal ve folklorik değerleri de içermektedir. 
TUIS522TURİZMDE VE OTELCİLİKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme
yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca
çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.
TUIS598SEMİNER TURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TUIS599DÖNEM PROJESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TURK500YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir  çalışma denemesi yaptırılır.  
TURK502DİLBİLGİSİ VE DİLBİLİM KURAMLARIYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜGenelde 'dil'in, özelde Türk dilinin yapısı ve kullanımı ile ilgili çeşitli kuramlar (geleneksel dilbilgisi, yapısal dilbilim, üretici dilbilgisi, metindilbilim, söylem sözümlemesi vb.) hakkında bilgi verilmesi, bu kuramlar doğrultusunda Türkçeye yönelik olarak yapılan çalışmaların tanıtılması, böylelikle Türk Dili alanında çalışacak öğrencilere, söz konusu kuramları kendi çalışma alanları doğrultusunda kullanabilmeleri için gerekli olacak bilgilerin kazandırılması.
TURK503EDEBİYAT KURAMLARIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜEdebiyat eleştirisi ve çalışması yapabilmek için gerekli olan altyapıyı oluşturmak amacıyla edebiyat(ve eleştiri) kuramlarının tanıtılması, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarında uygulayacakları kuramsal tabanı belirlemelerine katkıda bulunulması, bu amaçla çağdaş edebiyat ve eleştiri kuramlarından biçimci, yapısalcı, toplumcu, feminist, psikanalitik, yapı bozucu vb. yaklaşımlara yer verilmesi, Türkçede kurama dayalı olarak yapılmış çalışmalar üzerinde durulması ve öğrencilerin bu tür çalışmalar yapmak için yüreklendirilmesi.
TURK504ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİPROF. DR. HAKAN TAŞTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ15. yüzyıldan 18. yüzyıla değin Osmanlı Edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarını oluşuran divan, mesnevi , tezkire ve tarih türü eserlerden seçilmiş ve el yazması olarak özgün kaynaklardan alınmış metinlerin okutulması, metinlerin çevriyazılarının yapılması, uluslararası çevriyazı sistemlerindeki seçeneklerin tanıtılması, karşılaştırmalar yapılması, metinlerin günümüz diline çevrilmesi, gerekli açıklama ve yorumların yapılması
TURK598SEMİNER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜBu derste öğrencinin alanla ilgili kaynakçaya hâkim olması sağlanır, okudukları üzerinde tartışıp, düşünce üretme ve öğrendiklerini kullanabilme becerisi geliştirilir.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL TASARIM 
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU - II KENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ KENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ KENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES512KENTSEL TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK KENTSEL TASARIMÇevre koruma- geliştirme sürekliliği, ekosistem ağırlıklı planlama, amaç ve programı, doğal ve yapay çevre analizi, görsel analizler, sentez, çevre aktivite ve bağlantı sistemleri, düzenleme ilke ve standartları, projelendirme.
UDES598SEMİNER KENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
VACD501ATÖLYE ÇALIŞMASI-IPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLU GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIFarklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, sanat/tasarım yüksek lisans programında alacakları sanat kuramları bilgileriyle, lisans eğitimlerinde edindikleri becerilerinin yaratıcı bir bütünlük oluşturması amaçlamıştır. Öğrenci sanat projesini, üzerinde çalışacağı kavram ve anlamların bütünlüklerini araştırma yöntemleri ışığında hayata geçirmeyi amaçlamalıdır. Sanat/Tasarım ve eleştiri kavramlarının tartışılıp özgün fikirlerle yeniden oluşturulması öğrenciyi muhakeme, algı ve kavrayış konusunda düşünmeye sevk edecektir. Sanat/Tasarım kavramları ve hayat arasında kurulacak köprüler, bireysel yaratıcılık süreçlerini bir deneyim alanına dönüştürecek, proje hazırlama, sunum ve gerçekleştirme süreçleri bireysel sorumluluk ve etik duygusunu güçlendirecektir. Öğrenci aynı zamanda sanat tanımları, sanat/tasarım kuramları ve yaşadığımız toplumun kendine özgü şartlarını tartışarak, yeniden üretime geçirecektir.
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESİOROD PEYKANFAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak “Güzel" ve “Yüce" Kavramları, Sanatın “Hakikat İçeriği" Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEO DR. VASVİ ÇİFTÇİOĞLU GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD510FOTOĞRAF VE ANLATIM HAMID ZAKERI HANJANI GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIGörsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturuyor. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu derste, fotograf aracılığı ile kendimizi ya da tasarım fikirlerimizi ifade etmeyi keşfedecek / deneyeceğiz; hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotograflar üretmek amaçlanmaktadır. Fotografik dilin inşası ve soyutlama süreçlerinin anlamsal yapıya olan katkısı irdelenecektir.
VACD511HAREKETLI GRAFİK VE SANAT YRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKAN GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders öğrencileri yayın animasyonları, görsel efektler ve sanat bağlamında hareketli grafik alanına hazırlamaktadır. Ders boyunca öğrencilerden, grafik tasarım bilgilerini hareketli grafik tasarımı alanında kulllanmaları istenecektir. Verilecek projeler sayesinde görsel problemlere yeni çözümler bulma yöntemleri de öğrencilere aktarılabilecektir. Temel teorik ve pratik bilgilerin yanısıra, hareketli grafik tasarımının sanat ve çağdaş medya ile ilişkisine de özellikle vurgu yapılacaktır.
VACD515SUÇLARLA MÜCADELEDE TASARIM DOÇ. DR. AYSU ARSOY GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersin hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: Grafik tasarımı, iletişim ve ortamlarıyla suç ların azaltılması ve farkındalık yaratma.    Tasarımcıları konu hakkında gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak. Bireylerin refahını artırmak ve güvenilir çevre yaratmak için suçlarla    grafiksel olarak mücadele etmek.
VACD599DÖNEM PROJESİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. METE FERİDUNİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır


DAÜ Web Siteleri