Dersler (2020 - 2021 Bahar Dönemi)

DERS KODUDERSİN ADIDERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANIÖNEREN  BÖLÜM/PROGRAMKISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİPROF. DR. İLHAN DALCIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur. 
ARCH500YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir. 
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYE MİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir. Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken, mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır. Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir. 
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla  lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır. Ders,  interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar. 
ARCH520YEREL MİMARİNİN KURAM VE FELSEFESİPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. 
ARCH523MİMARİ TEORİSİ MİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar, bir disiplin olarak mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir. Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır. Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir. 
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ II MİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi. 
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır. 
ARCH534TEKTONİK TEORİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme), teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger’in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele alınacaktır. Tektonik teorisi Alberti (linaments), Palladio (oranlar), Karl Botticher (kernform, kunstform), Gottfried Semper (streotomics ve tectonics), Eduard Sekler (atektonik), Kenneth Frampton (konstrüksiyonun ontolojisi), Juhanni Pallasmaa (haptisite) and Gevork Hartoonian’s (laik bir tektoniğe doğru) üzerine çalışılması ile kapsanacaktır. Tektoniğin metafizik anlamları Martin Heidegger ve Gaston Bachelard’ın felsefelerinden yararlanarak ele alınacaktır. Bu Semper’in Carribean hut çiziminden yararlanarak yapılacaktır. Tüm bu kavramlar çağdaş mimari tektoniğe öncelikle Carlo Scarpa, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Louis Kahn’ın mimarileri aracılığı ile uyarlanacaktır. Öğrencilerden daha güncel bir mimarlık örenğini sınıfta tartışmaları da istenecektir. 
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİPROF. DR. S. MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır. 
ARCH553SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMLERPROF. DR. RESMİYE ALPAR ATUN, DOÇ. DR. BADIOSSADAT HASSANPOURMİMARLIKSürdürülebilirlik kavramı, bölgesel, ilçe ve mimari ölçekte yerel sürdürülebilir kalkınma; çeşitli ölçeklerde çeşitli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma örnekleri; barınma ortamlarının sürdürülebilirliğini: yerel toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konuları; ekolojik sitesi tasarımı konularında : yer ve arazi tasarım iklim ve duygusu ile yoğunluk, bağlam, arazi kullanımı, ulaşım, tasarım. 
ARCH562KENTSEL SOSYOLOJİYE GİRİŞPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır. 
ARCH567KONUT ÜZERİNE YAYGIN ÇALIŞMALAR IPROF. DR. HIFSİYE PULHAN, DOÇ. DR. TÜRKAN U. URAZMİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir. 
ARCH577GÜNEŞ MİMARİSİDOÇ. DR. HARUN SEVİNÇMİMARLIKPasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları. Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri. 
ARCH598SEMİNER MİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar. 
ARCH600DOKTORA TEZİ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir. 
ARCH613YAPILAŞMIŞ ÇEVREDE ANLAM VE İŞLEVPROF. DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders yapıların görüntüsü arkasındaki anlamın araştırılmasını hedefler. Bu dersin temel amacı, yapılı çevrenin nasıl okunabileceği ve yorumlanabileceğini örnekleyen farklı kavramsal/ kuramsal çerçeveleri ortaya koymaktır. 
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları) üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır. 
ARCH698SEMİNER MİMARLIK
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MİMARLIK
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. ERALP BEKTAŞBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon  gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir. 
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSZaman serisi ve çapraz-sectional ekonometrisine giriş; regresyon modelleri, problemler ve çözümleri, ekonometri ve istatistikte hipotez testler, anket araştırmaları ve veri analizi yanında durağan, causality ve co-integration konularının yanı sıra; EVIEWS ve SPSS ekonometrik paketlerin uygulamalarını içermektedir. 
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler. 
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI BESLENME VE DİYETETİK
BESD503İLERİ BESLENME-IIDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. 
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku  miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır. 
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır. 
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri,  insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır. 
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır. 
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ BESLENME VE DİYETETİK
BESD600DOKTORA TEZİ BESLENME VE DİYETETİK
BESD604BESLENME VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar. 
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.  
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. 
BESD698SEMİNER BESLENME VE DİYETETİK
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BESLENME VE DİYETETİK
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJi VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders detaylı olarak ökaryotik gen ifadesi ve düzenlenmesini, ayrıca ökaryotik hücresel süreçlerin incelenmesini içerir. Genom, transkriptom ve proteom düzeyindeki bilgiler ile epigenomik bilgiler tartışılır. Özellikle insan genomu detaylandırılır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir. 
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders öğrenciyi biyoteknolojinin temel kavramlarıyla buluşturur. Biyoteknolojinin tarihi, gelişimi ve biyoteknolojik ürünlerin günümüzdeki kullanımları incelenmekle beraber seçmeli derslerin temelleri de oluşturulur. 
BIOL504İLERİ MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİYRD. DOÇ. DR. DENİZ BALCIMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders moleküler hücre biyolojisinin daha detaylı analizini ve hastalık mekanizmasını anlamadaki önemini inceler. 
BIOL506MOLEKÜLER VE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİMoleküler hücre biyolojisi ve genetiğin medikal uygulamaları incelenir. Derste güncel araştırma sonuçları tartışılır ve öğrencilerin eleştirel analizlerle bilimsel makaleleri incelemeleri sağlanır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir. 
BIOL508BİYOİŞARETLER VE İLAÇ GELİŞTİRME MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders hastalık teşhisi ve risk değerlendirmesi için kullanılabilecek biyo-işaretlerin tanımlanması ve deteksiyonu konularını içerir. Potansiyel moleküler ilaç hedefleri ve bu hedeflerin ilaç gelişiminde nasıl kullanılabileceği konuları işlenir. 
BIOL509ASİSTE ÜREME TEKNOLOJİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİÜreme tıbbı alanındaki tarihsel değişikliklerle beraber yardımcı doğum teknolojisindeki gelişmeler tartışılır. Özellikle yardımcı doğum tekniklerindeki gelişmeler ve en yeni keşifler analiz edilir. Buna ilaveten implantasyon öncesi geretik tanı ve tarama metodları incelenir. 
BIOL521MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDE LABORATUVAR UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste öğrenciler, moleküler biyoteknolojik tekniklerin analiz temellerini öğrenecek ve bu teknikleri kendileri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak yapacaktır. Böylece öğrenciler uygulamalı laboratuvar deneyimi elde ederek, laboratuvar ekipmanlarının işleyişini öğrenecektir. Moleküler biyoteknoloji laboratuvar uygulamaları dersinde öğrendikleriyle; DNA, RNA, Protein izolasyonu ve analizi gibi temel moleküler teknikleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Öğrenciler, insan hücrelerinde yeni ifade bulan genetik verilerin nasıl okunarak anlamlı birer bilgi haline getirileceğini öğrenecektir. 
BIOL599DÖNEM PROJESİ MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİÖğrenci seçmiş olduğu bir konuda yarıyıl projesini hazırlayacaktır. 
BNKA501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. HATİCE JENKINSBANKACILIK VE FİNANSDers, Aktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi prensipleri ve uygulamalar; gap yönetimi; durasyo gap yönetimi. Döviz kurları ve riski, uluslararası fon rsiklerini içeren uygulamaları da içermektedir. 
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARPROF. DR. NESRİN ÖZATAÇBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir. 
BNKA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS
CE 548YAPI STATİĞİNDE MATRİS METODLARIYRD. DOÇ. DR. UMUT YILDIRIMİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGerçek tepkiye karşı yapısal analiz. Sanal yer değiştirmeler ilkesi. Sanal kuvvetler ilkesi. Betti yasası. Etki katsayıları. Kuvvet ve yer değiştirme dönüşümleri. Yapı esnekliği ve sertliğinin dönüşümü. Sabit uç kuvvetler, otomatik matris yer değiştirme ve yapısal analizin kuvvet yöntemleri. Salıverme. Altyapılar. Doğrusal olmayan analiz. 
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA
CHEM516KİMYASAL KİNETİKPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYABu yüksek lisans dersi öğrencinin kimyasal kinetiğin temel ilkelerini daha derinden kavraması için tasarlanmş derstir. Ders, kimyasal reaksiyonlardaki kimyasal kinetik, hız teorisi ve  hız olayları üzerine odaklıdır. Bu ders, elementel reaksiyonlar, ardışk, paralel ve tersinir reaksiyonlar, katalizlenen reaksiyonlar, zincir reaksiyonları, polimerizasyon reaksiyonları, enzimatik reaksiyonlar dahil olmak üzere kimyasal reaksiyonların  kinetiğini ve adsorpsiyon kinetiğini kapsamaktadır. 
CHEM534DOĞAL POLİMERLERPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAKonusu doğal polimerler olan bu derste doğal polimerlerin kaynakları, özellikleri ve uygulamaları anlatılmaktadır. Özellikle selüloz, nişasta, kitin, kitosan, polilaktidler ve bakteriyel poliesterler gibi yaygın etkisi yüksek polimerler ağırlıklı olarak incelenmektedir. Dersin amacı konuya ilgi duyan öğrencilere doğal polimerlerin türleri, yapıları, reaksiyonları ve uygulamaları konusunda araştırma geliştirme çalışmalarında yardımcı olacak gerekli temel altyapıyı sağlamaktır. 
CHEM536KİMYASAL ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMASIYRD. DOÇ. DR. HASAN OYLUMKİMYATemel bilgisayar kavramları; Bilgisayarın iç düzeni ve bileşenleri; Bilgisayarların kullanışlı özellikleri; Bilgisayar destekli raporlama; Bilgisayar destekli literatür araştırması; Laboratuvar otomasyonu; Bilgasayarlı veri değerlendirmesi; Visual Basic'e giriş; Numerik yöntemler;
CHEM545ANALİTİK KİMYANIN ESASLARIYRD. DOÇ. DR. MEHMET GARİPKİMYAKlasik ve modern analitik kimyanın teorik ve pratik temelleri ve örnekleme, kalite kontrol/güvence ve kemometriklerin rolü. Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari. Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis buyuk-l  acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V. S. ). 
CHEM547ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERPROF. DR. HURIYE İCİLKİMYAUltraviolet ve visible spektroskopi. Infrared spektroskopi. Nükleer magnetik rezonans spektroskopi. Kütle spektroskopi. UV, IR, NMR ve Kütle spektroskopisi ile yapı analizi
CHEM556KİMYASALLARIN MİKROBİYOLOJİK UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. MÜMTAZ GÜRANKİMYATıbbi onemi olan Mikroorganizmalann tipleri ve sınıflandırılması. Mikrobiyoloji Laboratuvar Deneylerinde Guvenli çalışma ve alınması gereken önlemler Antibiyotikler ve Antmikrobiyal Bileşikler Kimyasal bile􀀦ikler (Crnegin: Sentetik ve Dogal Polimerler. Nanomateryaller. Fenol ve Fenol turevteri. Alkoller. Haiojenler, Agir metal ve a91rm etal bile􀀦ikleri. Aldehidler. Gazlar, Boyalar, Deterjanlar. Kuaterner Amonyum Bile􀀦ikleri) ve muhtemel mikrobiyolojik (ve/veya infeksiyon onleyici) uygulmalar . 
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası. 
CHEM600DOKTORA TEZİ KİMYA
CHEM601ORGANİK KİMYADA ÇÖZGENLER VE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYABu dersin amacı organik kimyada çözgenler ve çözücü etkileri konularının ana başlıklarını sunmaktır. Ders fotokimyasal özellikleri etkileyerek yeni photonik aletlerin geliştirilmesinde önem teşkil eden moleküller arası etkileşimlere yoğunlaşmakla beraber çözgenlerin sınıflandırılması, çözünen madde ile çözgen etkileşimleri, organik maddelerin absorpsiyon ve floresans spektrumlarında çözücü etkileri, agregasyon ve kendi kendine toplaşım (assembly) özelliklerinde çözücü etkileri ve fotokimyasal özelliklerde çözücü etkileri hakkında tartışır. 
CHEM698SEMİNER KİMYA
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI KİMYA
CHES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir. 
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMA KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır. 
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar. 
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜME KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir. 
CHES598SEMİNER KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır. 
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL532UYGULAMALI MÜHENDİSLİK HİDROLOJİSİPROF. DR. MUSTAFA ERGİLİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİHidrolojide sistem yaklaşımı, hidrolojik modelleme, hidrolojide olasılıksal yöntemler, stokastik hidroloji, sentetik akış üretimi, hidrolojide uzaktan algılama teknikleri, hidrolojide izotop teknikleri. 
CIVL598SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL600DOKTORA TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL685FİBER DONATILI BETONPROF. DR. KHALED MARARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİFiber donatılı beton ile ilgili temel fiziksek ve kimyasal özellikler. Fiber donatılı beton tasarımı yapımı. Normal ve yüksek mukavemetli fiber donatılı betonların mekanik özellikleri. Fiber donatılı betonların beton endüstrisi için ekonomik kazanımları. 
CIVL698SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CMPE500YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE538ÇOK-AMAÇLI EVRİMSEL EN İYİLEMEYRD. DOÇ. DR. AHMET ÜNVERENBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu dersin amacı kısıt programlamanın temelini oluşturan kavramları anlatmak, birleşimsel eniyileme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi becerisini kazandırmak, ve kısıt çözme tekniklerinin gerçek problemlerin çözümünde modern kısıt programlama ortamları aracılığı ile kullanılmasına fırsat tanımaktır. İşlenecek konular şöyledir:  kısıtlar ve değerlendirmeler, kısıtlar ile modelleme, kısıt tatmini, kısıt tanım kümeleri örnekleri, kısıt sadeleştirme, eniyileme, Simplex algoritması, geri dönme, düğüm ve yay tutarlılığı, mantık kısıt programlaması (MKP), MKP'de modelleme, veri yapılarını kullanma, aramayı sınırlandırma, ileri programlama teknikleri ve artımlı kısıt çözme. 
CMPE561SİNİR AĞLARIPROF. DR. MARİFİ GÜLERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİİnsan beyni ve biyolojik nöronlar, yapay nöron modelleri, algılayıcı ve algılayıcı öğrenme algoritması, en küçük ortalama kare algoritması, çok katmanlı ağlar ve geri yayılma algoritması, denetimsiz ve takviye öğrenme, büyüme algoritmaları, Hopfield ağları ve diğer tekrarlayan ağlar, tavlama benzetimi , Boltzmann makinesi, kendi kendini organize sistemler. 
CMPE572SAYISAL ADLİ BİLİŞİMDOÇ. DR. ÖNSEN TOYGARBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİSayısal adli bilişime giriş, dosya kurtarma, klonlama tespiti, kamera-tarayıcı-yazıcı ile ilgili adli bilişim, görsel özelliklerle şüpheli arama, yanıltma yaratma ve tespiti, multimedya filojeni, bilgisayarla yaratılan görüntüler ve sayısal fotoğraflar, steganografi ve steganaliz ile bilgi gizleme. 
CMPE598SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir. 
CMPE600DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE698SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders, araştırma yöntemleri, tez yazımı, sunum, etik, sosyal sorumluluk, intihal, bilimsel makale yazımı ve yayınlanması ile ilgili konuların öğretim üyeleri tarafından seminer olarak Doktora öğrencilerine verilmesini içermektedir. 
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
COMM500YÜKSEK LİSANS TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğine uygun olarak öğrenciler, tezlerini tamamlayana kadar bu derse kayıt olacaklardır. 
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMYRD. DOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇ    İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri. 
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLU, DOÇ. DR. METİN ERSOY, PROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970’lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz. 
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
COMM520KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA OKUMA METİNLERİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders uluslararası yazımda iletişim ve kültürel çalışmalarla ilgili metinleri içermektedir. Ders kültürel çalışmalar alanı içindeki Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu perspektiflerinden kültürel çalışmalarla ilgili önemli alanları kapsamaktadır. Kültürel çalışmaların tarihi, gelişimi ve güncel durumuyla ilgili sağlam bir temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 
COMM525MEDYA ÇALIŞMALARINDA SÖYLEM ANALİZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim alanında ma öğrencilerinin kültürel metinleri eleştirel olarak okumakla ilgili becerileri olduğu varsayılmaktadır. Farklı söylem analizi yaklaşımlarını öğrencilere aktarmak ve bu analizlerin dilini seçilen popüler kültür metinleri uygulama şansı vererek bu seminer iletişimde “olayları” farklı bir gözle görmek için fırsat yaratmayısı amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yapan ders söylem analizinde farklı yaklaşımları da içererek kültürel metinlerin bağlamsal olarak okunmasını kapsayacaktır. Eleştirel söylem analizine katkıda bulunan öğrenciler kültürel metin olarak medya metinlerine söylem analizini uygulayacaklardır. Son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuram doğrultusunda bu seminer öğrencilerin eleştirel bir bakış açısına sahip olmayısı amaçlamaktadır. Postyapısalcı kuramcılar ve filazofların eserleri incelenecektir. Dersin amaçlarından biri kültürel metinlere yapı bozumu olarak tekrar tekrar yaklaşarak olası çoklu anlamları olabileceği konusunda farkındalık yaratmaktır. Seminerin başka bir amacı da öğrencileri sadece entellektüel yönden değil iletişimde bir alıcı olarakta zenginleştirmektir. 
COMM553TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYAPROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu yüksek lisans dersinin amacı kültürel çalışmalar, sosyoloji, antroploji ve diğer ilgili akademik disiplinlerde toplumsal cinsiyet kavramını irdeleyerek medya metinlerinde, medya kurumlarında ve toplum içerisinde cinsiyet imge ve söylemlerinin nasıl üretildiği ve temsil edildiğine bakmaktır. Haber, film, reklam, moda, ve müzik gibi medya ürünleri ve bunların üreticisi kurumlar eleştirel bir perspektifle ilişkilendirilerek analiz edilecek bunların kültür, toplum ve iktidar ile ilişkisine bakılacaktır.    
COMM555BARIŞ GAZETECİLIĞİ VE MEDYA İZLEMEDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, barış gazeteciliğinin uygulama alanı olmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar, Barış Gazeteciliğininin teorik çerçevesinin günlük haberlerin analizi ile ilişkilendirecekler. Seçilecek olan medya dönem boyunca izlenecek ve seçilen örnekler Barış Gazeteciliği perspektifi içinden analiz edilecektir. Medyada yer alan haberler, yorumlar, belgeseller gibi içerikler ders boyunca katılımcılarla birlikte tartışılacak ve değerlendiriliecek.  Dersin temel amacı, medya-dolayımlı mesajın değerlendirilme kapasitesini ve eleştirel kapasiteyi geliştirmek. Katılımcılar medya mesajlarının yönlendirilmesini ve çerçevelendirilmesini değerlendirebilecek ve çatışma içeren bir durumun çözümlenmesini teşvik edecek olasılıkları geliştirmeye çalışacaklar. Ayrıca, barış gazeteciliği, çatışmanın çözümlenmesi ve medya teorilerinden kaynaklanan temel argümanları da ele alacaklar. 
COMM598SEMİNER İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir. 
COMM600DOKTORA TEZ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır. 
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULARPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLU, DOÇ. DR. METİN ERSOY, PROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, iletişimi hem akademik bir disiplin hem de sosyal bir uygulama olarak anlamaya yönelik temel yaklaşımları tartışırken, bu farklı yaklaşımlar arasındaki gerilimleri yönlendirmek için gerekli teorik arka planı ve analitik becerileri edinmeyi sağlar. Ders, iletişim araştırmalarının entelektüel tarihini gözden geçirirken, iletişim hakkında geleneksel ve güncel sorunlarla ilgilenir. 
COMM623TOPLUM VE İLETİŞİM İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARITopluluk ve iletişimin ortak kökü, toplu yaşama katılım olarak ve ortak bir amaç için hizmet yerine getirme olarak iletişim, iletişimsizlik olarak iletişim, şimdinin önceden belirlenmiş doğası, iletişim eyleminin kendisinden önce iletişimin ön varsayımı, 'topluluk kaybı' ve sonraki topluluk arayışları, 'birliksiz topluluk', 'etkin topluluk', 'gevşek uçlu topluluk', birliğin kendi üzerine kapanmasını engelleyen, bilgisayar aracılı iletişim ve topluluk, sanal topluluk.  
COMM641ETKİLEŞİMCİ MEDYA VE DEMOKRATİK TOPLUMYRD. DOÇ. DR. RAZİYE NEVZATİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, öğrencilerin toplum, demokrasi ve bunların yeni medya, dijital araçlar ve teknolojiyle olan bağlantılarını incelemesine fırsat sunan bir derstir. Bu derste, yeni medyanın uygulanması, toplum içinde kullanımı ve etkisi de birçok bölgedeki güncel siyasi gelişmeler içinde bir araştırma alanı olarak tartışılacaktır. Bu dersin en önemli amacı, söz konusu alanların kuram ve uygulamalarını eleştirel bir şekilde anlayarak, disiplinler arası internet, medya ve demokrasi alanına katkıda bulunmaktır. Ders ayrıca sosyal medyanın daha demokratik bir topluma giden yol olup olmadığını araştırmayı da amaçlamaktadır. 
COMM698SEMİNER İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir. 
COMM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP512ALGORİTMA KURAMI PROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARÖzdevinir. Karmaşıklık. Hesaplanabilirlik. Sonlu özdevinir. Turing makinesi. Olasılıksal Turing makinesi. Zaman karmaşıklığı:  P sınıfı, NP sınıfı,  NP tamlık, NP tamlık problemleri. Havıza karmaşıklığı: Savitch teoremi, PSPACE sınıfı, L sınıfı, NL sınıfı, NL tamlık, NL coNL denklik. İzlenememe: hiyerarşi teoremleri, devre karmaşıklığı. Olasılıksal algoritmalar: BPP sınıfı. 
COMP551COMBİNATORİCSPROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARSayılar ve sayma (kilometre sayacı prensibi, tümevarım prensibi, büyüklük, sayma diiferent yolu) üzerinde. Altkümeleri, bölmeler, permütasyon (kombinatoryal nesneleri üreten sabit boyuta altkümelerini, binom teoremi, Pascal üçgeni, Fermat 'küçük' teoremi, permütasyon, faktöriyel için tahminler, seçimleri,). İlköğretim sayma, Stirling sayıları (birinci ve ikinci tür Stirling sayıları, Bell sayıları, üreten fonksiyonlar). Içerme ve dışlama, Euler göstergesi, Mobius fonksiyonu, probleme des menages Prensibi. Grafikler (grafikler ve digraphs, Euler devreleri, Hamilton devreleri, Ore teoremi terminoloji). Ağaçlar (Cayley teoremi, uzanımlı ağaçlar ve açgözlü algoritma). Extremal grafikleri (Turan teoremi ve ekstremal grafik teorisi). Ağlarında Akımları (Ford-Fulkerson teoremi, bütünselliğe teoremi, Menger teoremi, Konig teoremi, Hall teoremi). Farklı temsilcileri (ikili grafikler, Hall durumu, SDR, Konig teoremi, Birkhoff teoremi) sistemleri. Diworth teoremi ve ekstremal küme teorisi (kısmi sıralama bağıntısı, Dilworth teoremi, Sperner teoremi, simetrik zincirler, Erdos-Ko-Rado teoremi). Grafikleri (Brook teoremi, Ramsey teoremi ve Ramsey numaraları, Erdos-Szekeres teoremi) boyaması. 
COMP585KARA VERMEPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBulanık kümeler. Bulanık matematik. Bulanık optimizasyon. Bulanık bağıntılar. Bulanık mantık. Bulanık çıkarsama. Olasılık uslamlaması. Bulanık karar verme. Dempster-Karar ağacları. Belirsizlik altında karar verme. Fayda teorisi. Çatışma halinde karar verme. Risk teorisi. Risk altında karar verme. Grup halinde karar verme. Karar vermede eşli karşılaşdırma analizi. Kuyruk teorisi. Karar vermede tahmin. Sinir ağı tabanlı karar verme. Karar verme süreçinde Markov modeli. Karar vermede Monte Carlo analizi. 
COMP587YAPAY ZEKAPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARArama yöntemleri, durum uzayı, sezgisel arama, kontrol stratejisi. Bilgi gösterimi. Çerçeve sistemi, anlambilimsel ağ, kural tabanlı gösterim. Bilgi tabanı ve çıkarsama. Belirsizlik ve uslamlama. Bayes olasılık. Planlama. Yüklem mantığı ve çıkarım. Öğrenme. Karar agacları. Oyun teorisi. Uzman sistemler. Yapay zeka programlama dilleri. PROLOG programlama dili. Robotbilim.   Örüntü tanıma.   Dağıtımlı yapay zeka. 
COMP600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP698SEMİNER MATEMATİK
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİ EKONOMİ
ECON501MİKROEKONOMİ TEORİSİ EKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir. 
ECON503EKONOMETRİPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel  model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON521YATIRIM PROJELERİ DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ EKONOMİ
ECON531CİNSİYET VE EKONOMİPROF. DR. FATMA GUVEN LISANILEREKONOMİ
ECON535KAMU MALİYESİ EKONOMİ
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIDers, iktisat teorisi ve enerji ekonomisinin politika konularının uygulanmasını ele almaktadır. Konular;Avrupa ve Modern Enerji Güvenliği, Güney Enerji Koridoru, Avrupa Enerjisinin Çeşitlendirilmesi, Arzın Sağlanması ve Arzın Sağlanması, Enerji Hub'ları, Türkiye Enerji Piyasası, Enerji dönüşümü, özelleştirme ve çeşitlendirme, LNG Pazarı, Gaz Talebinin Fiyatlandırma Modeli, Boru Hattındaki Gaz Teslimatları, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde Alternatif Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyoyakıt Enerjisi, Nükleer Enerji, Hidrokarbon Keşifleri, Enerji Aktörleri ve Bölgesel Enerji Modeli'ni içermektedir. 
ECON598SEMİNERPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını” öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır. 
ECON600DOKTORA TEZİ EKONOMİ
ECON601İLERİ DÜZEY MİKROEKONOMİ TEORİSİ EKONOMİTam ve eksik rekabet altında mal ve hizmet piyasalarında dengenin belirlenmesi, uygulamalı refah ekonomisi ve belirsizlik altında karar verme 
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar. 
ECON698SEMİNERPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİ
EDUS600DOKTORA TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. 
EDUS698SEMİNER EĞİTİM BİLİMLERİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic. 
EE 559GÜÇ SİSTEMİ KORUMA VE KONTROLDOÇ. DR. REZA SIRJANIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGüç sistemlerinde simetrik ve simetrik olmayan arızalar; koruma sistemleri genel özeti; koruyucu cihazlar; rölelerin koordinasyonu ve sıralanması; güç sistemleri çalışma ve kontrol yöntemleri; geçici kararlılık; salıncak denklemi; çoklu-makina kararlılığı; yük-frekans kontrolü; ekonomik arz optimizasyonu; ve optimal güç akışı. 
EENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EENG571OLASILIK KURAMI VE STOKASTİK SÜREÇLERPROF. DR. OSMAN KÜKRERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİOlasılık teorisi. Rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, beklenti, anlar, karakteristik fonksiyonlar, rasgele değişken fonksiyonları, diziler, yakınsama kavramları. Büyük sayılarda sayıf ve güçlü kanunu , merkezi sınır kuramı. Rasgele süreçler, otokorelasyon, özdeğişinti, çapraz korelasyon, çapraz ortak değişinti, Dikgen ve bağımsız süreçler. Rasgele diferansiyel denklemler. Ergodiklik. Güç spektral yoğunluğu. Gauss, Poisson, Markov süreçleri. 
EENG598SEMİNERPROF. DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her yüksek lisans öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür. 
EENG600DOKTORA TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EENG698SEMİNERPROF. DR. HASAN AMCAELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür. 
EENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EGIT510EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur. 
EGIT515EĞİTİMDE NİTEL ANALİZPROF. DR. HASAN ŞİMŞEKEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, nitel araştırmanın doğası, nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırması, nitel veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme, vaka çalışması, doküman inceleme), nitel verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca etnografik ve tarihsel araştırma yöntemleri üzerinde de durulacaktır. 
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, DOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur. 
EKON501MİKROEKONOMİPROF. DR. HASAN GÜNGÖREKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir. 
EKON502MAKROEKONOMİPROF. DR. HASAN GÜNGÖREKONOMİBu ders, makroekonomi teorilerinin öğretimini ve güncel ekonomi politikalarına uyarlanmasını kapsar. Ders, işsizlik, enflasyon, ve ödemeler dengesi gibi konulara vurgu yapar; uzun vadeli  büyüme politikalarının maliye ve para politikaları ile nasıl şekillendirilebilineceğini öğretir. Bu kapsamda, ders ağırlıklı olarak matematiksel ve analitik yöntemler kullanır
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE502İKİNCİ DİL EDİNİMİ PROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders ikinci dil edinimine yönelik temel kavramların resmi ve günlük (özel) dilde kullanımlarını incelemeyi hedeflemektedir. Ders konuları anadilin ve erek dilin karşılaştırılması; çocuk ve yetişkin dil edinimi; dil edinimini etkileyen etkenler: yaş, düşünsel gelişim; ayrıca sosyal etkili değişkenler; ikinci dil edinimine ilişkin nicel ve nitel araştırmayı da içermektedir. 
ELTE504GENELDİLBİLİMPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDilbilim çalışmalarında temel noktalara detaylı bir bakış; geneldilbilimde ana konular, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların dilin tanımlanmasındaki ve çözümlenmesinde farklı ekollerin, dalların yaklaşımları ve güncel dilbilimin yönelimleri.  
ELTE508İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİNDE MESLEKİ GELİŞİMPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİMesleki gelişimin en üst düzeyde  işlemlenmesi  bağlamında bilgi, beceri ve İngilizce öğretmeninde bulunması gereken mesleki etik derste irdelenirken, meslek öncesi ve mesleki gelişim programlarının uygulamalı bilimler bağlamında öncellenmesi, çıraklık ve dönüşümsel/ yansıyıcı modeler, uygulama , yönlendirme  yanında sertifika ve lisansüstü mesleki gelişim programlarının hedef-ortam çözümlemesiyle mesleki gelişim programlarının nasıl kurgulanıp uygulanacağı ve değerlendirileceği ele alınan konuları içermektedir. 
ELTE510İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ’NDE MATERYAL GELİŞTİRME YRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLİOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır. 
ELTE598SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE600DOKTORA TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler  bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere  tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri  ders. 
ELTE602İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ’NDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIYRD. DOÇ. DR. İLKAY GILANLİOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır. 
ELTE604ÖĞRETMEN EĞİTİMİ’NDE YAKLAŞIMLARPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda ve her düzeyde (ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeylerinde) görev yapacak İngilizce öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma konularını ele alır. Çeşitli öğretmen eğitimi programlarında izlenen yaklaşımların tanıtılması ve analizi ile eğitimcinin eğitimi konusu, özellikle vurgulanan konular arasındadır. 
ELTE606İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ’NDE GÜNCEL KONULARPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi’nde Güncel Konular Geçen 10 yıllık süreç içerisinde İngiliz Dili Eğitimi’nde ele alınan konuların güncel anlayışla değerlendirilerek adayların popüler ve geleneksel olan yaklaşımlara yönelik bir duyarlılık oluşturması yanında, bugün İngiliz Dili Eğitimi’nde meydana gelen değişiklikler ve bunlara bağlı araştırma konularının tasarlanması ve değerlendirilmesi dersin temelini oluşturmaktadır. 
ELTE612 TOPLUMDİLBİLİMSEL ÇALIŞMALARPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE698SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ENGL523İLERI YAZIM TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar. 
EPOG503EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMEDOÇ. DR. CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, program geliştirmeye duyulan gereksinim, program geliştirmede teorik esaslar ve geliştirme süreçleri. 
EPOG508ÖĞRETİMDE ARAYIŞ VE YENİ YÖNELİMLERYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMÖğrenme ve öğretmeye genel bir bakış, öğretimdeki yeni yönelimler, düşünme becerileri ve eğitimi. 
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SEMİNERİDOÇ. DR. CANAN ZEKI, DOÇ. DR. SITKIYE KUTER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, YRD. DOÇ. DR. BENGI SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek. 
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar. 
EYDE513STRATEJİK OKUL YÖNETİMİPROF. DR. HASAN ŞİMŞEKEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİStratejik Okul Yönetimi dersinde stratejik okul yönetimin tanımı, stratejik yönetim süreci, bütünsel bakış açısı, stratejik planlama, okul gelişim planı, kaynak yaratma ve kaynak yönetimi ve stratejik yönetim için gerekli bilgi ve beceriler yer alır. Okullarda sık karşılaşılan sorunlar karşısında stratejik düşünme ve çözüm üretebilme becerisinin kazandırılabilmesi için örnek olaylara ders kapsamında yer verilir. 
EYDE519EĞİTİM YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ DOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste sosyal bir yapı olan okulda etkili insan ilişkileri yönetiminin temel bilgileri sunulur, sosyal bir yapı olarak örgüt, insan ilişkilerinin örgüt için önemi, olumlu insan ilişkilerinin oluşturulması, etkili iletişim ve iletişim ağı, çalışanların motivasyonu, çalışanların yönetim kararlarına katılımı, yetki ve sorumluluklar, olumsuz grup etkileşimi ve çatışma yönetimi konuları işlenir. 
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic. 
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİ BANKACILIK VE FİNANS
FINA511ENERJİ PİYASALARINDA KURUMSAL FİNANSMANPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir.  Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır.  Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA512ENERJİ PİYASALARINDA DEĞERLEME VE RİSK YÖNETİMİDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders, enerji sektörü ile finans ve risk yönetimi arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bu derste, enerji piyasaları ve çeşitleri, enerji piyasalarında işlem gören varlıklar ve katılımcılar ile enerji ticareti hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler, enerji piyasalarında risk yönetimi, enerji türev piyasaları, vadeli işlem sözleşmeleri ve değerlemesi, enerji opsiyon fiyatlandırma modelleri ve enerji piyasalarında riskten korunma senaryoları hakkında bilgi sahibi olacaktır. 
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir. 
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir.  Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır.  Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır. 
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır. 
FINA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS
FINA600DOKTORA TEZİ BANKACILIK VE FİNANS
FINA601GELİŞMİŞ YATIRIMLAR VE KURAMIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu derste teori ve portföy teorisinin uygulanmasını  da içeren yatırım analizi; finansal varlıkların performansı üzerinde ampirik kanıtlar; portföy yatırım stratejilerinin değerlendirilmesi ve uluslararası pazarlara yayılma konuları üzerinde duruluyor. 
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır. 
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders’te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır. 
FINA623GELİŞMİŞ SERMAYE BÜTÇELEMESİPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders entegre yatırım değerlendirme analizi bileşenlerini kapsar. Başlangıçta kapsamlı bir analizde kullanılan yatırım bütçesi için gerekli olan ekonomi konularını kapsar. Derste ayrıca ekonomik analizin, entegre bir yatırım değerlendirmesi analizinin parçaları olan mali, hissedar ve risk bileşenleriyle nasıl uyum sağladığı incelenir. Yol, elektrik ve su gibi birçok altyapı projeleri ile ilgili uygulamalar da derste öğretilmektedir. Bu ders,  hem teorik hem de uygulamayı kapsar. 
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır. 
FINA699PH. D. YETERLİLİK SINAVIYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır. 
FINT521YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu derste, maliyet-fayda analizi tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin finansal fizibilitelerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel içeriğini finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, nakit akışı analizinde real ve nominal fiyat, doviz kuru ve faiz oranının tutarlı biçimde kullanılma yöntemleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bir projenin optimal ölçeğinin ve zamanlamasının ne olması gerektiği ve bunların belirlenme yöntemleri de bu dersin içeriği arasındadır. 
FZTR500FİZYOTERAPİ TEZ ÇALIŞMASIPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmas ıve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır. 
FZTR503FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IIDOÇ. DR. ENDER ANGIN, DOÇ. DR. BERKIYE KIRMIZIGILFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v. b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır. 
FZTR505FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİDOÇ. DR. ENDER ANGINFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin fizyoterapi ile ilgili değerlendirme ve yeni fizyoterapi yaklaşımları özümseyerek, problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir, özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlayabilir, uygulayabilir ve sonuçlandırabilir duruma gelmesini sağlamaktır. . Bu ders anamnez alma, Inspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, Nörolojik Değerlendirme (Kas testi, Ağrı, Duyu ve refleks değerlendirmesi), Eklem hareketi ve antropometrik değerlendirme, Postür ve kas kısalıklarını değerlendirme, Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi, GYA ve fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi, değerlendirmenin öğretilmesi hedeflenmektedir. 
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİDOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGILFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSağlıklı ve sporcu kişilerde spor yaralanmaları, fizyoterapi prensipleri ve tedavi yöntemleri incelenecektir. Bu ders, sporcu sağlığında fizyoterapinin önemini dünyada spor fizyoterapistliği bilimini, sporcunun sakatlıklardan korunmasını, sakatlanan sporcunun fizyoterapi ve rehabilitasyonunu ve spora dönüş kriterlerini öğrenmeyi amaçlar
FZTR511HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONHalk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, dünyada ve Türkiye'deki önemli halk sağlığı sorunlarının tartışılması, çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir. 
FZTR512ROMATİZMAL HASTALIKLARDA FİZYOTERAPİYRD. DOÇ. DR. SEVİM ÖKSÜZFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDersin amacı farklı romatizmal hastalıklar ve patofoziyolojileri hakkında bilginin paylaşılması, değerlendirme ve tedavi yaklaşımları hakkında güncel literatür bilgisinin bütüncül ve multidisiplinerbakış açısıyla öğrenciye aktarılmasıdır. 
FZTR513PROTEZ VE ORTEZYRD. DOÇ. DR. YASİN YURTFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONOrtez ve Protezlerin biyomekanik biyomekanik prensipleri, çeşitli problemlerde protez ve ortez  uygulamalarını, klinik karar verme ve rehabilitasyonu içerir. 
FZTR514FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULARPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKaraciğer, böbrek, kalp transplantasyonlarında, batın cerrahilerinde, toraks cerrahilerinde, damar cerrahilerinde, periferal arter hastalıkları, osteoporoz, derin ven trombozu, skolyoz, spinal kord yaralanmaları durumlarında uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarının irdelenmesini hedeflemektedir. 
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar . 
FZTR600DOKTORA TEZ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmas ıve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır. 
FZTR602FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA - IIPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir. 
FZTR608KORUYUCU FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAnne ve çocuk sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bel boyun sağlığı, sporcu sağlığı, iş ve işci sağlığı, primer ve sekonder özürlerin önlenmesinde özürlülere ailelerine ve topluma yararlı olabilme, toplum sağlığı alanında çalışacak fizyoterapistler için temel sağlık bilgisi, toplumsal çalışma alanları ve yöntemleri, tarama çalışmaları, özel hedef grupları, fizyoterapi rehabilitasyon etiği, özürlü ve hasta hakları, ve sağlıkla ilgili mevzuata yer verilecektir.  
FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk, genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir. 
FZTR698SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora öğrenim hedeflerine ek olarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar. 
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GAST500YÜKSEK LİSANS TEZİ GASTRONOMİ
GAST503GASTRONOMİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ESRA MANKANGASTRONOMİGastronomi, turizmi canlandırmanın en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan gastronomi gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olmaktadır. Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Gastronomi turizmini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar, turizm sektörünün yöresel olarak incelenmesi ela alınacaktır. 
GAST511İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANGASTRONOMİBu dersin amacı, yeni stratejik sistem yaklaşımının yiyecek ve içecek yönetiminde nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu ders ayrıca, öğrencilerin düzgün yönetilerek verimliliği ve etkinliği artırmak için yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrenilmesindeki farkındalığı artıracaktır. Öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü ve kişilerarası iletişim dahil olmak üzere problem çözme, öğrenmeyi öğrenme ve kaynak kullanımı ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmeye teşvik edilecektir. 
GAST516YİYECEK VE İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE KALİTE SİSTEMLERİPROF. DR. TURGAY AVCIGASTRONOMİBu ders çerçevesinde, yiyecek ve içecek işletmeleri tanımlanacak, bu işletmelerin özellikleri ile örgütsel yapıları incelenecektir.  Hizmet sektörünü diğer sektörlerden ayıran temel özellikler, kurum kültürünün kalite kültürüne dönüştürülme stratejilerine yönelik yaklaşımlar ile uluslararası kalite sistem standartları (ISO and TSE) ders kapsamında ele alınacaktır. 
GAST598SEMİNER GASTRONOMİ
GNDR502FEMİNİST TEORİLER 2DOÇ. DR. NURTEN KARATOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.  Ayrıca ders ‘Irk’ sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır. 
GNDR504FEMİNİST METODOLOJİLERİN UYGULANMASIPROF. DR. FATMA GUVEN LISANILERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir. 
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır.  Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır.  ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır.   Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir. 
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir. 
HMSR501HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – I PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme, temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazanmasını içerir. 
HMSR504HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – II DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKHücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan ve en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır. 
HMSR509HEMŞİRELİK ESASLARI DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik Esasları dersinin kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kavram, ilke ve yöntemler ile Hemşirelik Esaslarına özgü temel konulara ilişkin güncel yaklaşımlar ve gelişmeler kapsamlı bir şekilde irdelenir ve öğrencide Hemşirelik Esasları konu alanlarına ilişkin kapsamlı bilgi, tutum ve davranış geliştirir. 
HMSR511HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ  DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKProblem çözme, kritik düşünme ve karar verme süreçlerinden yararlanarak, hemşirelik bakım sürecinin aşamaları analitik bir yaklaşımla ele alınır. Öğrenciden, farklı bakım gereksinimi olan bireylere kaliteli hemşirelik bakımı sunmak üzere problem çözme, kritik düşünme ve karar verme becerilerinden yararlanarak vaka analizleri ile kapsamlı hemşirelik bakım planı geliştirmesi beklenmektedir
HMSR513CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – II PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrenciler, ders boyunca cerrahi konularla ilgili birer olgu inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir. 
HMSR515KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKYoğun bakım, acil ve ameliyathane hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgileri içerir ve öğrenciye bu alanlara yönelik davranış ve yetenek kazandırır. 
HMSR524KARDİYOMETABOLİK SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMIYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kardiyometabolik hastalıklarla ilişkili anatomi, fizyoloji, patofizyolojisini hedefler. Öğrenci kardiyovasküler, endokrin sistem ve vücut kitle indeksi değerlendirmesi, girişimsel tedavi yöntemleri ve hasta bakımı ve hedef kitlenin eğitimi konusunda güncel ayrıntılı bilgi kazanır. Hasta ve ailesinin kardiyometabolik hastalıklardan korunma, izlem ve tedavi süreçlerindeki önemi kavrar. 
HMSR527KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - II    YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadının yaşam dönemlerinde karşılaştığı sağlık sorunlarını ve yaşam dönemlerine gore kadın sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını inceler. 
HMSR528PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİYRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadın ve eşinin gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlanması, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne, fetüs ve yenidoğan’ın sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla verilecek hemşirelik bakımını açıklar. 
HMSR529ÇOCUK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLAY MANAVHEMŞİRELİKBu ders, gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme gibi yöntemlerle veri toplamayı, çocuk ve aileden veri toplama ilkelerini, hemşirelik tanıları taksonomisini, kollobratif problemleri, çocuk ve aileden toplanan verileri analiz ederek hemşirelik tanıları ve kollobratif problemleri belirlemeyi içerir. 
HMSR531ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ – II  YRD. DOÇ. DR. GÜLAY MANAVHEMŞİRELİKÇocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen  çocuk hemşireleri yetiştirmektir. 
HMSR533 RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ – II YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir
HMSR534TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci toplum ruh sağlığı hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR536HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır. 
HMSR537HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste öğrenciler, halk sağlığı hemşireliği bilgi ve becerilerini uygulama alanında kullanır ve sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin rolünü kavrar. 
HMSR538İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE VAKA ÇALIŞMALARI VE BAKIM YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrenciye; kanıta dayalı bilgiler, standartlar ve rehberler doğrultusunda iç hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ile bakım yönetiminde kullanılan modeller doğrultusunda yetişkin bireye yönelik hemşirelik bakım süreçlerini planlama ve uygulama bilgisini verir. 
HMSR598SEMİNER HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar. 
HMSR600DOKTORA TEZİ HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. 
HMSR601BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİPROF. DR. HÜLYA UÇARHEMŞİRELİKBilim tarihine genel bir bakış, temel kavramları ve temel soruları, Bilim tarihi ve bilim felsefesi ilişkisi, Viyana Çevresi, Karl R. Popper, Imre Lakatos, Thomas Kuhn, Bilim tarihi I (Rönesans Döneminde Bilim), Bilim Tarihi II (Rönesans Döneminde Bilim), Yakınçağ'da Bilim, Bilim ve Teknoloji
HMSR604HEMŞİRELİKTE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKBu ders, nitel araştırma ve hemşirelik araştırmaları, hemşirelik araştırmaları kapsamında nitel araştırma süreci, araştırma problemi, araştırma tasarımı, nitel araştırma özellikleri ve nitel araştırma çeşitleri, nitel araştırmalarda örneklem seçimi, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırmalarda rapor yazımı ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir. 
HMSR617  HEMŞİRELİKTE ÖZEL KONULARPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD. DOÇ. DR. GÜLAY MANAVHEMŞİRELİKÖğrenciye hemşirelik konu alanlarında gereksinim duyduğu bir konuda rehberlik altında özel çalışma yaptırılır. Seçilen konu ile ilgili kavram, kuram ve güncel gelişmeler ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencinin kazandığı geniş bilgi birikimini alanında kullanması sağlanır. 
HMSR698DOKTORA SEMİNERİ  HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar
HOTM501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır. 
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar. 
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma. 
HOTM505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABİB ALIPOUROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır. Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır. 
HOTM512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCIOTEL İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır. 
HOTM521TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELOTEL İŞLETMECİLİĞİThe main aim of the course is to study the role of tourism and hospitality sectors in countries’, businesses' and consumers' economic lives by using fundamental concepts taught in introductory economic courses. In this course, the students will be equipped with necessary knowledge and tools that will enable them to study and analyze economic impacts of tourism on the national income, balance of payments, employment, and factors affecting tourism demand and supply. 
HOTM599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCIOTEL İŞLETMECİLİĞİ
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır. 
ICTE502ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI VE DEĞERLENDİRMESİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitimde, endüstride ve /veya insan kaynakları programları için öğretme-öğrenme amaçlı araç-gereçler tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme. 
ICTE505UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMAPROF. DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİDünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim kuramları, uzaktan eğitim programlarında yapı ve işleyiş, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuları sunulmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin uzaktan eğitim kuramlarını genel olarak kavraması, uzaktan eğitim programlarının yapı ve işleyişini, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri vb. konular hakkında fikir yürütmesi ve alandaki bu konu üzerindeki tartışmalar hakkında yorum yapması sağlanacaktır. 
ICTE513ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretimsel mesaj tasarımı ilkeleri (motivasyon, bellek, algı, kavram öğrenme, vb. ), teknikleri ve analizi; temel araştırmalar; basılı ve elektronik materyallerde uygulanma yöntemleri. 
ICTE514İNTERNETE DAYALI EĞİTİMDE ETKİLEŞİM UYGULAMALARIPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDEN EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders kapsamında internet temelli bir derste öğrencilere sunulacak etkinlikler etkileşim türleri, kullanılacak olan teknolojiler ve kuramsal olarak tasarlanacak ve geliştirilecektir.  Etkin çevrimiçi öğrenme için etkinliklerin tanımı, Etkileşimin tanımı, türleri, Etkileşimli etkinliklerin sunulacağı teknolojiler, Etkileşimli etkinliklerin oluşturulması, Etkileşimli etkinliklerin tasarımı, Etkileşimli etkinliklerin geliştirilmesi, Etkileşimli etkinliklerin zamanlaması konularına yer verilmektedir. Öğrencilerin, ders sonunda etkileşimi temel alan eğitim amaçlı web siteleri tasarlamaları beklenmektedir. 
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık. 
ICTE526ÖĞRETİM SİSTEMLERİ ANALİZİ VE TASARIMI  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİİhtiyaç belirleme model, süreç ve yaklaşımları; İhtiyaç analizi uygulamaları, performans analizi, görev analizi, öğrenen analizi, ortam analizi; farklı öğrenen grupları için öğretim tasarımı. 
ICTE528EĞİTİM AMAÇLI OYUN TASARIMI EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİOyun temelli öğrenme; Oyunların eğitim açısından yararları ve sınırlılıkları; Eğitim amaçlı oyunların bilişsel süreçler açısından değerlendirilmesi; Bir eğitim amaçlı oyun tasarımı. 
ICTE598SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim’e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler. 
ICTE599DÖNEM PROJESİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar. 
ICTE600DOKTORA TEZİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konusu alanını anlamak ve bu alanda araştırma yapmaktır. Doktora derecesi için gereken tez çalışması öğrenci  ve öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır. Bu dersi aldıkları süre boyunca, öğrencinin kendi belirlediği danışmanı gözetiminde araştırma konusunu tamamlanması ve tezini savunarak doktora derecesini alır duruma gelmesi beklenir. 
ICTE698SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim’e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler. 
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur. 
IENG513OLASILIKLI MODELLERYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m. g. f. ve p. g. f. ; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar. 
IENG518DOĞRUSAL OLMAYAN ENİYİLEMEPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİYerel ve bütünsel optima; Kısıtsız eniyileme için Newton-türü, Newtonumsu, ve eşlenik gradyan yöntemleri; Kuhn-Tucker kuramı ve Lagranj eştersliği; Doğrusal kısıtlı eniyileme algoritmaları, en hızlı tırmanış ve indirgenmiş eğim yöntemi ile doğrusal ve ikinci dereceden programlama uygulamaları dahil. İç nokta yöntemleri; Ceza ve engel fonksiyon yöntemleri dahil olmak üzere doğrusal olmayan kısıtlı eniyileme; İndirgenmiş ve tasarlanmış gradyan yöntemleri, Lagranj yöntemleri; Bilgisayar uygulamaları. 
IENG531ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEMESİDOÇ. DR. GÖKHAN İZBIRAKENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÜretim faaliyetlerinin planlaması ve çizelgelendirilmesi kapsamında belirli problem alanlarının çözümlemesi. Toplam planlama, kafile büyüklendirme, malzeme ihtiyaç planlaması, kesim artıklarının azaltılması, hat dengelemesi, tek işlemci çizelgelemesi, çok işlemci çizelgelemesi. 
IENG584İLERİ DÜZEY KALİTE MÜHENDİSLİĞİYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu derste mühendislikte ileri düzey kalite denetimi kavram ve uygulamaları anlatılacaktır. Derste ayrıca istatistiksel süreç felsefesi ve yöntemleri vurgulanacaktır. Derse dahil olan konular arasında; imalat süreçlerinde ileri düzey kalite denetimi ve iyileştirme kavramları, değişken ve öznitelikler için denetim şemaları, birikimli toplam denetim şemaları, denetim şemalarının ekonomik tasarımı, sireç tasarımı için kesirli etmen deneyleri, tasarlanmış deneylerle süreç eniyilemesi, ileri düzey kabul örneklemesi teknikleri ve öznitelikler için çok-dan-çok (lot-by-lot) kabul örneklemesi. 
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİDOÇ. DR. HÜSEYİN GÜDENENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir. 
IENG599DÖNEM PROJESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır. 
IENG600DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur. 
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-IIDOÇ. DR. HÜSEYİN GÜDENENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel  araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir. 
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir. 
ILET500YÜKSEK LİSANS TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır. 
ILET502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLU, DOÇ. DR. METİN ERSOY, PROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970’lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz. 
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
ILET520KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA OKUMA METİNLERİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders uluslararası yazımda iletişim ve kültürel çalışmalarla ilgili metinleri içermektedir. Ders kültürel çalışmalar alanı içindeki Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu perspektiflerinden kültürel çalışmalarla ilgili önemli alanları kapsamaktadır. Kültürel çalışmaların tarihi, gelişimi ve güncel durumuyla ilgili sağlam bir temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 
ILET524GÖSTERGEBİLİMDOÇ. DR. AYSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya materyallerini dikkate alacaklardır. 
ILET532MEDYAYI ANLAMAK İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim ve medya çalışmalarında yüksek lisans öğrencilerinin (yazılı ve görsel medya dahil) değişik kültürel metinleri eleştirel olarak okuyabilecekleri akademik becerilere gereksinimleri bulunmaktadır. Hemegonik karşıtı metiınlere yaklaşmada, analiz etmede gereken kurumsal bilgiyi sağlayarak bu ders öğrencilerin iletişim çalışmaları alanında “olayları” farklı bir gözle görme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yaparak be ders metin analizinde farklı yaklaşımları ve tüm kültürel metinleri ve pratik diğer metinler gibi okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk bölümü Michel Foucault, Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau, Jacques Derride gibi bağlam kuramına katkıda bulunan son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuramcı ve filozofların eserlerine genel bir bakış sağlayacaktır. Dersin ikinci bölümünde kültürel çalışmalar alanındaki bilim adamlarının araştırma-eserlerinin değerlendirilmesi bulunacaktır. 
ILET542AVANTGARD VE BELGESEL FİLMYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders avangart ve belgesel film hareketlerine eleştirel ve tarihsel bir bakışla bakmayı kapsamaktadır. Kanada film kurulu, İngiliz belgesel hareketi, Fransız deneysel film ve çağdaş alternatif film/ medya konularına özellikle eğilir. Bu ders, eleştirel yorum, film yapımı manifestoları ve gösterimlerinin/ metin analizlerinin bir harmanını kapsamaktadır. 
ILET598SEMİNER İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir. 
INAR500YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇ MİMARLIK
INAR501DİSİPLİNLERARSI ÇALIŞTAY İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir. İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir. Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.  Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir. Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör” görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir. Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar. 
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir. Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır. Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi  profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.  Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin  uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır. 
INAR543İÇ MEKAN TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR İÇ MİMARLIKTeknoloji ve malzeme alanındaki gelişmelerin iç mekan tasarımına getirdiği yeniliklerin ele alındığı bu ders kapsamında, günümüzde yenilik içeren çağdaş iç mekan düzenlemeleriyle ilgili tüm tasarım etkenlerinin araştırılması; tasarımın biçim, taşıyıcı sistem ve yapım yöntemleri yönünden analizi; tasarım, estetik, teknik, ekonomik ve ergonomik yönden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. 
INAR561İÇ MEKAN TASARIM KURAM VE TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKDers kapsamında ele alınacak konular sıralandığı gibidir: Tasarımın tarifi; tasarımın evrimi; tasarım süreci, ve tasarım teorileri; tasarım metod ve teknikleri; tasarlamak, öğrenmek, algılamak ve yaratmak arasındaki ilişki, modeller ve görselleştirme, ve görselleştirme araçları; tasarım ve stiller; tasarım, yaratıcılık, buluş, ve bunların birbirleriyle ilişkisi; ve güncel tasarımda yeni eğilimler. 
INAR567 İÇ MEKANDA ESNEKLİK       İÇ MİMARLIKKimlik bir nesneyi veya mekanı diğerlerinden ayırt edici kılan özellik veya durum diye nitelendirilebilir. Bu ders kapsamında, iç mekan kimliğini oluşturan etkenler; mekan formu, işlevi, mekanda yer alan aktiviteler, stiller, mobilya seçimi, aydınlatma, ses, koku, peyzaj elemanları vb.  konularda teorik ders anlatımları ve araştırma ödevleri irdelenecektir. 
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU I İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir. 
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU II İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir. 
INAR598SEMİNER İÇ MİMARLIK
INAR599DÖNEM PROJESİ İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II’de başarı ile tamamlanan projenin raporunu ve malzeme dosyasını içeren bu derste öğrencinin, öğretim üyelerinden bağımsız bir biçimde, yaz dönemi boyunca uygulamada kullanacağı malzemelerin uygulama ve birleşim detaylarını araştırarak uygulama projesini detaylandırarak yeniden çizmesi; malzeme dosyası hazırlaması; ve projesinin maliyetini hesaplayarak rapor haline getirmesi beklenir. 
INTL500YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL511ULUSLARARASI İLIŞKİLER TEORİSİPROF. DR. EROL KAYMAKULUSLARARASI İLİŞKİLERUluslararası ilişkiler teorisinin kapsamlı araştırması, dünya siyasetine çağdaş yaklaşımları ve bunların siyaset geliştirmeyle olan ilişkisini vurgulayarak, problem çözme ve uluslararası ilişkilerde bilgiyi edinimi. 
INTL514KÜRESEL YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. NURAY VASFİEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERYönetişim, bireylerin, devletlerin ve uluslararası kuruluşların bir dünya hükümeti olmayan küresel sorunları yönettiği otoriter kurallar, normlar, kurumlar ve uygulamalar sistemlerini ifade eder. Kurs, öğrencilerin küresel yönetişim dünyasının nasıl çalıştığı (veya çalışmadığı) konusunda daha derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Küresel yönetişimin gelişen mimarisi, süreçleri ve sonuçlarının yanı sıra, ulusal veya uluslararası düzeylerde politika süreçleri için kısıtlamalar ve fırsatlar hakkında genel bir bakış sağlar. Küresel yönetişim üzerine teorik perspektiflerin tartışılmasının ardından, ders bu yaklaşımları uluslararası barış ve güvenlik, küresel ekonominin yönetimi ve son olarak insan haklarını ve çevreyi koruma çabaları ile ilgili konulara uygular. 
INTL536ULUSLARARASI POLİTİKA VE İSLAM DÜNYASI ULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders, I. Dünya Savaşı'nı izleyen Osmanlı İmparatorluğu'nun sonundan günümüze kadar Ortadoğu'nun uluslararası ilişkilerini incelemektedir. Uluslararası bağlamda hem bölgesel hem de küresel dinamik içinde bölgenin tarihsel, siyasi, ekonomik ve sosyal konularını Uluslararası İlişkiler disiplininin teorik perspektifleri ile birlikte ele alacaktır. Kurs, bu temaları 20. ve 21. yüzyıllarda bölgeyi etkileyen önemli olaylarla araştırıyor. 
INTL550ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA DÖNÜŞÜMÜ TEORİLERİPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders hem uluslararası hem de etnik çatışmaların teorisini ve gerçek uygulamasını inceleyecek ve bu çatışmaları çözmenin olası yöntemlerini araştıracaktır. Gerçek hayattan örneklerle hasımların barışı sağlama ve uzlaşma süreçlerine özel dikkat gösterilecektir. Daha geniş uyuşmazlık çözümü alanında, pazarlık (müzakere), "üçüncü taraf" katılımı ile arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri analiz edilecektir. 
INTL551MÜZAKERE VE UZLAŞMA: TEORİLERI VE UYGULAMALARIPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLERDers, uluslararası müzakere ve arabuluculuğun kuram ve uygulaması inceler. Buna ek olarak ders, pazarlık (müzakere) süreci ve maddeleri, çatışma önleme, müzakere ve arabuluculuk becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde durmaktadır. 
INTL552KÜLTÜR, KİMLİK VE ÇATIŞMAPROF. DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLERKüresel ekonomiyi veya milletler arası ilişkileri anlamak için ana teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods’da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney’deki ekonomik değişimin doğası nedir?
INTL571KARŞILAŞTIRMALI SİYASETYRD. DOÇ. DR. NURAY VASFİEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERDers ilk olarak birçok ülkenin, birkaç ülkenin ve tek ülke çalışmalarının karşılaştırılmasını içeren genel bir karşılaştırmalı yöntemler çerçevesi oluşturur. Ekonomik kalkınma ve demokrasi, demokrasiye şiddet ve barışçıl geçiş, kurumsal yapı ve siyasi performans, insan hakları ve uluslararası ilişkiler gibi karşılaştırmalı siyasette bu tür popüler araştırma konularını incelemek için farklı yöntemlere odaklanır. 
INTL598SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL600DOKTORA TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL601ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİPROF. DR. EROL KAYMAKULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminer, uluslararası ilişkilerdeki güncel teorik tartışmalara odaklanacak. Seminer Uluslararası İlişkiler teorisinin temellerini inceler, temel kavramları araştırır ve temel şu anda kullanımda olan teoriler ve çeşitli trendlere işaret ediyor. Küresel fenomenlerin zorlukları artıyor geleneksel yaklaşımların kuramlaştırmaya uygulanabilirliğine ilişkin sorular Westfalyan çerçeve, böylece geleneksel perspektifleri sorunsallaştırıyor. 
INTL602ULUSLARARASI HUKUK VE ORGANİZASYONDOÇ. DR. WOJCİECH FORYSİNSKİULUSLARARASI İLİŞKİLERBu kurs, kamuoyunda ileri düzey bir genel kurs / seminer olarak öğretilecektir. uluslararası hukuk ve organizasyon. Bu seminerin temel amacı, öğrencilere uluslararası hukuk disiplinini farklı teorik ve pratik perspektiflerden inceleme fırsatı vermektir. Ders, dünya siyasetinin yasallaştırılması, uluslararası ilişkilerde uluslararası hukuka bakış açıları, uluslararası hukukta uluslararası ilişkilere bakış açıları, uluslararası hukukun dinamikleri ve anayasallaşması, dünya siyasetinin yasallaştırılması, uluslararası hukukun parçalanması gibi tartışmalı, temel sorunlara odaklanacaktır. Uluslararası hukukta Grotian Moment. 
INTL698SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ITAS503ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Ders, bilimsel araştırma çalışmalarını ve, araştırma etiğini anlamaya; temellerini oluşturmaya yönelik süreç ve metotlara bir giriş yapmaktadır. Ders boyunca, araştırma için gerekli tüm bileşenler irdelenmektedir. Herbir öğrenci için bu ders, güçlü ve tutarlı bir araştırma için gerekli olan konuların, problem tanımlarının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekerek referans verme tekniklerinin irdeleneceği bir buluşma yeri şeklinde kurgulanmıştır.  Dersin sonunda, konferanslara yönelik bildiri yazmak ve sunmak gibi bilimsel çalışmalar beklenmektedir. 
ITEC500TEZ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİYüksek lisans tezinde, Bilgi Teknolojileri alanında en azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma yapılması hedeflenmektedir. 
ITEC513İLERİ SEVİYE YAZILIM TASARIMI VE GELİŞTİRMEYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA T. BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders yazılım tasarım ve geliştirme alanında pratik uygulamaları ve araştırma konularını, proje yönetimi, değişiklik kontrolü, yazılım test etme gibi konuları içermektedir. Ayrıca öğrenciler yazılım tasarım ve geliştirme alanında aktif konularda araştırma yapıp sunum ve makale formatında rapor hazırlamalıdır. 
ITEC521AĞ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. HÜSNÜ BAYRAMOĞLUBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİGüncel ağ oluşturma teknolojilerine giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin kablosuz ve optik ağlar konuları başta olmak üzere güncel araştırma konularından haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Derslerde işlenecek olan konuların bazıları şu şekildedir: TCP/IP’ye genel bakış, bütünleşmiş servisler, bütünleşmiş ve gigabit eternet, kablosuz ağlar ve optik ağlardır. 
ITEC540BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA T. BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDers bilgisayar güvenliği alanındaki ana ilkeleri ve konuları kapsamaktadır. Ayrıca derste, güvenli bilgisayar sistemlerinin oluşturabilmesi için kriptolojiden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Kriptoloji ile ilgili olarak işlenen bölümler şunlardır: basit şifreler, simetrik ve asimetrik şifreleme, hash fonksiyonu, mesaj doğrulama kodları ve sayısal imza. Derste ek olarak, güvenli programlama ve işletim sistemi güvenliği gibi diğer bilgisayar güvenliği konuları da işlenecektir. 
ITEC560SİNİR AĞLARI UYGULAMALARIPROF. DR. AHMET RİZANERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, sinir ağları uygulamalarının temel kavramlarını ve tekniklerini tanıtır ve örüntü tanıma, görüntü işleme ve bilgisayarlı görü uygulamaları için temel sinir ağı mimarileri ve öğrenme algoritmalarını kapsar. Bu ders aynı zamanda gerçek hayat uygulamalar için bir sinir ağı tasarlama ve uygulama konusunda pratik bir deneyim sunar. 
ITEC584BT PROJELERİ İÇİN RİSK YÖNETİMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, bilgi teknolojileri projelerinde riskleri yönetmek için gereken yönetim rolleri, sorumlulukları ve tekniklerinin tam olarak anlaşılmasını amaçlamaktadır. 
ITEC598SEMİNER BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİSeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir. 
ITEC599DÖNEM PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar. 
KAAY502MİMARİ YAPI SİSTEMLERİ VE GELİŞİMİDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında araştırmacıların ve bilim insanlarının farklı bina yapım teknikleri, mimari üsluplarla doğrudan tanışması, kırsal ve kentsel bağlamda yapılar ve yerleşim şemaları göz önünde bulundurularak yapı komplekslerinin nasıl kurgulandığı açıklanmaya çalışılacaktır. Tarih öncesi dönemlerden günümüze yapılar üzerinden tarihsel empati kavramıyla dünya mimarlık tarihine, arkeolojik metodoloji ile genel bir bakış gerçekleştirilecektir.  Bu kapsamında arkeoloji-felsefe içerikli bakış açısıyla toplumsal siyasal örgütlenme yapısı, saray-idari yapı, tapınak-mabet-kutsal alan, atölye-işlik gibi kavramlardan yola çıkarak geçmişin ve mimari yapı komplekslerinin sorgulanarak işlevlerine ışık tutulmaya çalışılacaktır. Ders kapsamında, Mimarlık tarihi kavramının ilk olarak ortaya çıkısından bu yana, arkeolojik, endüstriyel ve tarihi yapılar üzerinden arkeolojik verilerden yola çıkarak tarih okumasının farklı yöntemleri irdelenecektir.  Kavramsal ve işlevsel olarak tarih öncesi dönemlerden Ortaçağ ve Yakınçağa kadar yapı tasarımcılarından, duvarcı ustalarına uzanan bir süreç göz önünde bulundurularak yapı felsefesi de ele alınacaktır. 
KAAY504TÜRKİYE ARKEOLOJİSİ VE UYGARLIK TARİHİDR. RIZA TUNCELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders Anadolu’nun en erken yerleşimleri öncesi avcı-toplayıcı toplumlarından başlayarak, Roma İmparatorluk dönemi sonuna kadar olan gelişmeleri arkeolojik ve tarihsel veriler ışığında Dünya Uygarlık tarihindeki konumu ve katkılarını da göz önünde bulundurarak öğrenciye aktarmayı amaçlamaktadır.  Anadolu ve kuzey Mezopotamya’nın Çanak Çömleksiz Neolitik dönem, Çanak Çömlekli Neolitik dönem, Kalkolitik ve Tunç Çağı dönemlerinde gerek maddi kültür, gerekse dersin konusu olan daha geç dönemler için tarihsel kaynaklara dayanarak ve sosyal/ekonomik/siyasal gelişmeler irdelenerek Anadolu’nun zengin arkeolojik kültürleri; tarımsal hayata geçiş ve ilk yerleşimler, siyasi erklerin ortaya çıkışı ve kentleşme, koloniyalizm ve imparatorluk süreçlerini tetikleyen etkenler açısından kuramsal olarak da işlenecektir. Tunç Çağı sonrası Anadolu’da ortaya çıkan Neo-Hitit, Urartu ve Lidya kültürleri ile başlayarak, bunu izleyen süreçte Anadolu’daki Yunan kolonileşme süreci, bu kolonilerin yerel kültürlerle etkileşimleri, Pers İmparatorluğu dönemi, Helenistik dönemde ortaya çıkan krallıklar ve sonrasında Özellikle yerel krallıklar ve sonrasındaki dünya imparatorluklarının bir parçası haline gelme sürecindeki sosyal/ekonomik ve siyasal gelişmeler, arkeolojik ve tarihsel verilerle kuramsal olarak da irdelenecektir. 
KAAY506TÜRK-İSLAM ARKEOLOJİSİ VE KENTSEL MİMARİ ÖRNEKLERİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİTürk-İslam kültürü, arkeolojik kayıtlarda ayırt edilebilir maddi varlıkların kalıntılarını günümüze aktarmayı başarmıştır. Bu derste, Türk-İslam kültürünün arkeolojik bakımdan tanımı yapılarak, anlamı irdelenerek, Türk-İslam arkeolojisinde bilimsel araştırmaların nasıl yürütülmesi gerektiği ele alınacaktır.   Bu bağlamda öğrencinin Türk-İslam kültürleri ve mimari üslupları ile doğrudan tanışması amaçlanmakta, Türk-İslam öğelerini mimari ve arkeolojik açıdan barındıran şehirler üzerinden, bu şehirlerin tarihlerinin ve geçirdikleri dönüşümlerin kavranması ve arkeoloji-mimarlık tarihi alanında bir Türk-İslam-Osmanlı kültür incelemesinin yapılması amaçlanmaktadır. 
KAAY510OSMANLI SANAT VE MİMARİSİNE TARİHSEL VE KURAMSAL YAKLAŞIMDOÇ. DR. NETİCE YILDIZKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu derste, Osmanlı İmparatorluğu Klasik ve Batılılaşma dönemlerinde kentsel bir doku oluşumunda tasarlanan anıtsal mimari ve sanat eserlerini çok disiplinli bir bakış açısı ile, karşılaştırmalı ve eleştirel bir ortamda irdelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler, uzmanlık alanlarına göre araştırmaya özendirilecek, kültürel miras yönetiminde bu eserlerin önemi üzerinde durulacaktır. 
KAAY598SEMİNERDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu seminer dersinde, tez öğrencileri ile tez yazımı ve araştırma yöntemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 
KORS500YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK
KORS501KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU MİMARLIKMimari restorasyon projesinin temel ilkeleri. Arkeolojik veya tarihi bir konut yapısının belgelenmesine yönelik arazi çalışmaları. Strüktür ve malzeme sorunlarının analizi. Bina ile ilgili tarihi belgelerin incelenmesi. Restitüsyon çalışmaları ve restorasyon projesinin oluşturulması. Çizimler ve yazılı anlatımla çalışmaların sunulması. 
KORS504KORUMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ MİMARLIKRestorasyon uygulamaları uluslararası tüzükler, KKTC ve Türkiye’de geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Venedik Tüzüğü’nün ilgili maddelerinin yanı sıra, ICOMOS’un tarihi strüktürlerle, ahşap yapılarla ilgili tüzükleri temel ilkeleri koyan belgelerdir. Anıtları incelemek ve hasarlarını saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma yöntemleri yurdumuzdan ve dünyadan seçilen örneklerle irdelenmektedir. Arkeolojik mirasının korunması da özel bir alan olarak ele alınmakta; dünyadan ve ülkemizden seçilen örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan teknikler, yaklaşımlar irdelenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerden bir uygulamayı ayrıntılı olarak incelemeleri ve çağdaş koruma ilkelerine göre değerlendirmeleri istenmektedir. 
KORS506YAPILARIN STRÜKTÜREL ANALİZ VE KORUNMASI MİMARLIKArkeolojik, Endüstriyel veya Tarihi niteliği olan bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapısının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORES Restorasyon ve Koruma Stüdyosu-II dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Yapısal sorunların görsel incelemesi. Zemin araştırması için gerekli çalışmaların planlanması. Taşıyıcı sistemle ilgili sorunların zararsız test yöntemleri ile saptanması. Koruma ilkeleri çerçevesinde gerekli müdahaleleri içeren bir proje ve rapor hazırlanması. 
KORS528KÜLTÜREL MİRAS ALAN YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ MİMARLIKDersin amacı gerek uluslararası uygulamalarda, özelde ise Türkiye ve Kıbrıs’ta kültürel miras yönetimi ve bununla ilgili kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal, pratik bilgi ve bakış açısının öğrencilere kazandırılmasıdır. Ders içeriğinde toplumsal eğitim, koruma politikaları ve yaklaşımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası kültürel miras hukuku, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar ile arkeolojik, endüstriyel ve tarihsel alanların, kırsal, kentsel dokusunun yönetimi ana konuları oluşturacaktır. Sit alanı yönetimi konusunda etik, özellikle şehirler içerisinde yer alan sit alanlarının farklı sosyal kesimler için farklı değerleri, değişim karşısında kültürel mirasın korunması gibi konular irdelenecek, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farklı ülkelerdeki yasalar ve uygulamalar ile UNESCO anlaşmaları incelenecektir. 
KORS530MÜZECİLİK VE UYGULAMALARI MİMARLIKDers bağlamında Türkiye, Kıbrıs ve diğer ülkelerdeki müze yönetimi, kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi, bakış açısının öğrencilere kazandırılmasını amaçlanmaktadır. Müzecilik tarihi ve çağdaş müzecilik kuramları, kentsel ve yerel müzeler, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, uygun iklim koşullarında depolama ve sergileme, sergi tasarımı, koruma politikaları ve sürdürülebilirliği gibi konular dersin ana odaklarını oluşturmaktadır. 
KORS598SEMİNER MİMARLIK
LAW 500YÜKSEK LİSANS TEZİ HUKUK
LAW 502MEDENİ HUKUK IIYRD. DOÇ. DR. EMİNE K. RODOSLUHUKUKMedeni Hukuk II dersi Aile Hukuku’nu konu edinmiştir. Bu çerçevede: Evlenme, boşanma, karı kocanın karşılıklı vazifeleri, ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri, evlat edinme, çocukların evlilik içinde doğup doğmadıklarına göre uygulanacak hükümler, ana babanın olmaması veya görevlerini yerine getiremedikleri hallerde çocuğun nasıl korunacağı incelenmektedir. 
LAW 522İŞ HUKUKU IIPROF. DR. ŞÜKRAN ERTÜRKHUKUKİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir. 
LAW 523AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERHUKUKAvrupa Birliğinin tarihi gelişimi; Avrupa Birliği Hukuku'nun Kaynakları; Birliğin Kurumları; 'Avrupa Birliği'nde Yasal Mekanizma', üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar; Avrupa Birliği Hukuku'nun temel prensipleri, doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukuku'nun üstünlüğü; malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı konuları irdelenmektedir. 
LAW 526DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IIPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKDevletler Özel Hukuku II dersinde: Kanunlar İhtilâfı Hukuku dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, esya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı; Milletlerarası Usul Hukukunda ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi incelenmektedir. 
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. DEMET Ç. ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. 
LAW 534İDARE HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdarenin mali sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatları ve kamu görevlileri konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır. 
LAW 536GENEL KAMU HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. SEDA O. YÜCELHUKUKBu derste şu başlıklar işlenmektedir: İnsan hakları; insan hakları kavramının milli ve milletlerarası seviyede gelişimi; insan haklarının milli-milletlerarası, evrensel ve bölgesel olarak korunması; BM Sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: haklar, hakların korunması için öngörülen önlemler, devletlerin deneyimleri. 
LAW 542TİCARET HUKUKU IIPROF. DR. CELAL GÖLE, YRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu derste: Şirketlerin tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı; şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları; şirketlerin sınıflandırılması; kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler incelenmektedir. 
LAW 572VERGİ HUKUKU IIPROF. DR. MUSTAFA AKKAYAHUKUKVergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri; vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri; Gelir Vergisi, Gider Vergisi, Kurumlar Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde incelenmektedir. 
LAW 574VERGİ HUKUKU IIPROF. DR. MUSTAFA AKKAYAHUKUKBu derste: Vergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri; vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri; Gelir Vergisi, Gider Vergisi, Kurumlar Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde incelenmektedir. 
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.  
LAW 591HUKUK SOSYOLOJİSİYRD. DOÇ. DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu ders kapsamında hukukun “sosyal olgu” kimliğiyle incelenmesi hedeflenir. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesinde, hukuka kurallar sistemi dışından bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturur. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır. 
LAW 598SEMİNER HUKUK
MARC542YAPI TEKNOLOJİSİ VE STRÜKTÜREL TASARIM MİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir  mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb. 
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARI MİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir  araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir. 
MARC591MİMARİ TASARIM I MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir. 
MARC592MİMARİ TASARIM II MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur. 
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİ MİMARLIKBu ders;  Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir. 
MARC599DÖNEM PROJESİ MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur. 
MATH500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH501ANALİZPROF. DR. A. BASHIROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBu derste  kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı  gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak  irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir. 
MATH598SEMİNER MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH653KOROVKIN TİPLİ YAKLAŞIM TEORİSİPROF. DR. MEHMET ALI ÖZARSLANMATEMATİKSınırlı ve sınırsız bölgelerde Korovkin teoremleri, Süreklilik modülü ve ağırlıklı süreklilik modülü cinsinden yaklaşım oranı, Lipschitz tipli fonksiyonlar
MATH669GELİŞMİŞ SAYISAL DOĞRUSAL CEBİRPROF. DR. DERVİŞ SUBAŞIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBu dersin amacı doğrusal denklem takımlarının çözümü için tekrarlama yöntemlerini  çalışmak ve esasen önkoşullandırma kullanarak çözüm yöntemlerini incelemektir. Bir Krylov altuzay tekrarlama yöntemi olan   hızlandırılmış  overrelaxation yöntemi ve  bu yöntemin  L- matrisler, indirgenemez matrisler, tutarlı düzenlenmiş matrisler için yakınsaklık teoremleri  verilecektir.  Doğrusal sistemlerin önkoşullandırılarak çözümünde eksik çarpanlı önkoşulladırma yöntemi, yaklaşık matris tersleri  ve önkoşullandırma yöntemleri, blok köşegen ve Schur  tamamlayıcı önkoşullandırma yöntemleri çalışılacaktır.  Önceden koşullandırılmış  matrisler için  özdeğer , ve koşul  değerlerinin  tahminleri  incelenecektir. 
MATH698SEMİNER MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MCE 572PREFABRİK BETONARME VE ÖNGERİLİMLİ YAPI ELEMANLARIDOÇ. DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÇeşitli malzemeler içeren yapılar ve analizleri, öngerilmeli yapıların sınıflandırılması, nihai ve hizmete elverişlilik sınır durumlarında boyutlandırma, gerilme kaybı, beton kompozit yapılar ve yapısal detayların boyutlandırılması, prefabrike elemanlara dayalı yapıların sünekliği. 
MCE 591İNŞAAT PLANLAMA VE TAKVİMLEMEDOÇ. DR. TOLGA ÇELİKİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİİş kırılım yapısı (WBS) ve kodlama sistemi. Deterministik çizelgeleme teknikleri. WBS ve kritik yol yöntemini (CPM) bağlama. Proje çizelgelemesine istatistiksel yaklaşım Proje kontrolü. İlerleme bildiriliyor. Kaynak yönetimi. En düşük maliyetli planlama. 
MCLA501HUKUKA GİRİŞYRD. DOÇ. DR. ARZU ALİBABKARŞILAŞTIRMALI HUKUK 
MCLA502ULUSLARARASI HUKUKDOÇ. DR. HACER S. ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUK 
MCLA507KARŞILAŞTIRMALI VATANDAŞLIK HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ARZU ALİBABAKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı vatandaşlık hukukunu karşılaştırmalı ve uluslararası bir yaklaşımla ele alıp irdelemektir. Bu çerçevede, vatandaşlığın anlamı, vatandaşlığın sonuçları, vatandaşlık hukukunun kaynakları, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, vatansızlık karşısında bir insan hakkı olarak vatandaşlık ve çok vatandaşlık halleri dersin konuları arasında yer alacaktır. 
MCLA508AB'DE SERBEST DOLAŞIMYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı iç pazara odaklanmaktır. AB’nin temel amaçlarından biri üretim araçlarının, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı bir iç pazar kurmaktır. Bu ders serbest dolaşımın yönetilmesi hususundaki temel prensipleri vererek, öğrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, AB’ye üye devletlerin, Birlik içerisinde serbest dolaşımın sağlanması için sınırlamaların kaldırılması, gerekli hukuksal uyumlaştırmanın yapılması konusunda AB’nin yetkileri üzerinde durulacaktır.     
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUDOÇ. DR. HACER S. ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye’nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.  
MCLA525KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL HUKUKTA HUKUK GELENEKLERİ VE SİSTEMLERPROF. DR. LUKA MAZETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı karşılaştırmalı özel hukukta temel hukuk sistemleri ve farklı hukuk gelenekleri-aileleri konusunda genel bir bilgi sunmaktır. Derse ilişkin temel başlıklar: Batı hukuk geleneği ve modelleri,orta hukuk geleneği ve modelleri, post-sosyalist model,islam hukuk geleneği,büyük hukuki-dini gelenekleri,hibrit ve karma sistemler
MCLA526AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ İLİŞKLER HUKUKUDOÇ. DR. FEDERIKO CASOLARIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı genel olarak Avrupa Birliği dış İlişkiler ile ilgili önemli hukuki kavramları ele almaktır. Derse ilişkin temel başlıklar;Avrupa Birliğinin Uluslararası Kişiliği,AB eylemlerinin hukuksal boyutu,Uluslararası anlaşmalar yapmak için AB'deki prosedürler,Üye devletler ve AB arasındaki uluslararası alanda karşılıklı etkileşim,uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku arasındaki etkileşim
MCLA527AVRUPA SÖZLEŞME HUKUKU İLKELERİDOÇ. DR. FABIANNA MATTIOLLIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı gerek ortak hukuk sisteminde gerekse Kıta Avrupası Hukuk sistemlerinde mukayeseli bir biçimde sözleşme hukukun eş zamanlı ve tarihsel gelişim ilkelerini araştırmak ,muhtelif türlerde ortak olan sözleşme ilkelerini yargı-hukuk bilimine ilişkine kararları analiz ederek sunmaktır. Derste anlatılacak temel konular: Uluslararası Özel Hukuk,Hukukun ve kuralların seçimi ile yargı alanın kuralları arasındaki etkileşim,Uluslararası Özel Hukuk kurallarının Avrupa Adalet Divanı tarafından yorumlanması,Sözleşmeler Roma I Düzenlemesi,Zayıf Tarafların Korunması,Elektronik Ticaret ve Uluslararası Özel Hukuk,Uluslararası Satış: Yasaların Çatışması ve BM 1980 Viyana Sözleşmesi,Uluslararası Özel Hukuk ve Uluslararası Ticari Tahkim biçimindedir. 
MCLA599DÖNEM PROJESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG502SONLU ELEMANLAR METODUYRD. DOÇ. DR. BABAK SAFAEİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİSonlu elemanlar yöntemine giriş, Değişken formülasyon ve yaklaşımlar, Bir boyutlu ikinci derece ve dördüncü derece denklemler. İki boyutlu dördüncü derece denklemler, ag üretimi, sınır koşulları uygulamaları, İkinci derece çok değişkenli denklemler. Zaman bağımlı problemlere giriş. Düzlemsel elastik-plastik problemlere giriş,İdeal ve gerçek elastik-plastik mazleme uygulamaları. 
MENG587MALZEMENİN MEKANİK DAVRANIŞIYRD. DOÇ. DR. BABAK SAFAEİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİElastik özellikler, Mekanik testler, Kristallerin mikro-plastisitesi ve plastik deformasyon, Tane sınırları, Gerilme zorlaması, Sürünme dayanımı arttırma mekanizmaları (eriyik-sertleştirme, cöküntü-sertleştirme), Kırılma-gevrek kırılma (Griffith teorisi), Sünek kırılma (sunek-gevrek geçişi), Yorulma kırılması. 
MENG598SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. 
MENG600DOKTORA TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG698SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. 
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları  için  ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek  için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir. 
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma. 
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. ŞULE AKERİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model’de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model’de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi. 
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır. 
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır. 
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEPROF. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir. 
MGMT570İSTİHDAM İLİŞKİLERİPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, küresel ölçekte çalışma ilişkilerinin ekonomik, yasal, siyasal ve sosyal boyutlarını inceler. Bu inceleme içinde sendika-işletme ilişkilerine de eğilir. Dersin dört ana amacı vardır. Birincisi, Küresel endüstriyel ilişkiler sistemlerinin ana öğelerini anlamaktır. İkincisi, sistem içinde yer alan aktörlerin karşılaştığı problemlerin, önemli konuların ve problemlerin çözümü için geliştirilebilecek alternatifleri anlamak ve eleştirel analizini yapmaktır. Üçüncüsü, toplu pazarlık sürecini ve sonuçlarını anlamaktır. Dördüncüsü, işyerinde anlaşmazlık çözüm yöntemlerini ve uygulamalarını öğrenmektir. 
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir. 
MGMT581ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEBu ders, ’Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi’ faaliyetlerini stratejik, uluslararası arenadaki konum, teknik ve davranışsal olarak farklı boyutlarda inceleyen ve başarılı uluslararası insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır. 
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir. 
MGMT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİ İŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır. 
MGMT602ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IIDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUİŞLETMEDersin amacı sosyal bilimlerde farklı araştırma yaklaşımları ve yöntemlerini öğrencilere aktarmak ve bu farklı yaklaşımları işletme ve yönetim konularında uyarlamalarıdır. Bu ders yardımı ile öğrenciler tez önergesinin hazırlanmasını ve doktora eğitimleri boyunca araştırma sorunsallarını nasıl saptayıp nasıl geliştireceklerini, literatür taramasının nasıl yapıldığı ve teorik çerçeveyi nasıl çizeceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca, bu ders, araştırma yöntemi, araştırma stratejisi ve tasarımı ile bazı araştırma yöntemleri ile veri toplama ve analizi de içermektedir. 
MGMT603STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEDersin temel konusu kurumlarda stratejinin önemi ve yönetimidir. Strateji oluşumunu etkileyen sektör yapısı, rekabet ortamı gibi dış etmenler ve kaynak ve yetkinlik gibi iç etmenler değerlendirilecektir. Farklılaşma, maliyet liderliği, girişimcilik, dik ve yatay entegrasyon ve çeşitlenme gibi stratejik alternatifler tartışılacaktır. Yönetişim, tasarım ve kültür kavramları da kurumlar bağlamında ele alınacaktır. Ders kapsamında stratejik yönetim yazınına yön veren temel makaleler ve stratejik yönetim alanında güncel makaleler tartışılacaktır. 
MGMT604MİKROİKTİSATPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders, rekabetçi firmalar ve pazarlar, kısa ve uzun vadede rekabet, genel denge ve ekonomik refah, rekabetçi değişim, verimlilik ve eşitlik, piyasa gücü, oyun teorisi, fiyatlandırma ve çift yönlü tarife gibi konuları kapsamaktadır. 
MGMT698SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma. 
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir. 
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir. Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır. 
MRKT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MRKT606ÇAĞDAŞ PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI KONULARIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMESözkonusu ders öğrencilere pazarlamadaki akademik bilgiye katkıda bulunan bircok ana teori ve arastırma yöntemlerinin derin bir perspektifini vermektedir. Pazarlama ve tüketici davranışlarındaki önemli tartışmaları ele almaktadır. Bunlardan başka, bu ders öğrencileri pazarlama konusundaki akademik yayınları okumaya ve onları analiz etmeye ve değerlendirmeye alıstırmayı amaçlamaktadır. Ders süresince öğrenciler akademik yayınların bulgularının geçerliliğini değerlendirme becerisini elde etmenin yanında işletme alanındaki yayınlarda kullanılan birçok methodlarıda inceleyeceklerdir. 
MUHA513YÖNETİM  MUHASEBESİDOÇ. DR. HASAN ÖZYAPICIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur. 
OOEG500YÜKSEK LİSANS TEZİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk alanları ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama. 
OOEG502ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYRD. DOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk döneminde çocuğu tanımanın önemi, bu dönemde yaygın olarak kullanılan tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanılan farklı özellikteki ölçme materyallerini tanıma, çocuğu tanımaya ait farklı kültürdeki gelişimsel normların karşılaştırılması. 
OOEG503OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİMDE YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, “çocuğun doğasına” en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar. 
OOEG505ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DANIŞMANLIĞIPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve aile rehberliği hizmetleri. 
OOEG506ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIK VE ESTETİK GELİŞİMİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMYaratıcılığın tanımı ve önemi, farklı yaş gruplarında yaratıcı düşünme ve estetik algının gelişimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve estetik duyarlılığı geliştirmeye ilişkin yaklaşım ve modeller, çocuklarda yaratıcı düşünme ve estetik algısının çeşitli etkinliklerle desteklenmesi. 
OOEG598SEMİNER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama. 
OOEG599DÖNEM PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar. 
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri. 
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası. Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu. 
PHYS551KUANTUM MEKANİK IYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİKKuantum Mekaniksel  Kavramlar. ·Kuantum Mekaniginin temel postuletleri. Acisal Momentum ve radyel simetrik Schrodinger denklemi,
Kuresel harmonikler. Kuresel alanlar kuantum patikulerin Schrodenger denklemi. Yaklasim yonetimleri / Perturbasyon kuramlari. Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis
 buyuk-l  acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V. S. ). 
PHYS598SEMİNER FİZİK
PHYS600DOKTORA TEZİ FİZİK
PHYS603GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IDOÇ. DR. İBRAHİM GÜLLÜFİZİKTürevlenebilir Manifoldlar. Tensor ve Cartan’ın diferansiyel formlar hesabı. Einstein’ın ortonormal tetradlardaki denklemleri. Maxwell ve Einstein alanlarına uygulamaları ile Newman ve Penrose null tedrad formalizm. Yerçekimi Dalgalarının Analizi. Abelian ve Abelian olmayan düzlem sandviç dalgaları ve fizikleriyle ilgili açık problemler. 
PHYS611FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IIPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKHilbert uzayı ve lineer operatörler. Lorentz Grubu Temsilleri; grup teorisi. Matematiksel fizik başlangıç değer problemleri. 
PHYS622ELEKTROMAKNETİK TEORİ IIPROF. DR. MUSTAFA HALILSOYFİZİKGörelilik ve Lorentz değişmezliği Özel Teorisi. Maxwell denklemlerinin formülasyonu. Dönüşüm Elektrik kuralları ve hareket atında manyetik alanlar.  Elektromanyetik dalgalar düzlem ve zaman, çok kutuplu genişleme harmonik akımlar.     
PHYS652KUANTUM MEKANİK IIPROF. DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKesitini, optik teoremi, Born yaklaşımı, rezonans, S-matris saçılma "Çarpışma teorisi. Göreli kuantum mekaniği, Klein-Gordon denklemi, spinörleri, Dirac denklemi, göreli değişmezliği. İkinci Kuantizasyondan giriş. 
PHYS698SEMİNER FİZİK
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZİK
PSYC500YÜKSEK LISANS TEZİ GENEL PSİKOLOJİ
PSYC510İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. DENİZ ATALARGENEL PSİKOLOJİBu dersin amacı öğrencilere psikoloji alanında bilimsel yöntemin nasıl kullanıldığını göstermektir. Ders öğrencilerin istatistik yöntemlerinin içerisindeki istatistik teorileri ile ilgili bilgilerini ilerletmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler ileri düzey anlam çıkarıcı istatistik yöntemlerini uygulamayı öğrenecektir. 
PSYC526ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİBu derste zorbalıkla ilişkili güncel konular biyopsikososyal bakış açısıyla ve bütüncül yaklaşımlarca incelenecektir. 
PSYC555SOSYAL GELİŞİMSEL ÖNYARGIPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders çocukluk döneminde sosyal gelişimsel önyargı ile ilgili teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Derse bağlı olarak, öğrenciler etnik kimlik gelişimi, etnik önyargı, sosyal ahlak gelişimi ve sosyal dışlanmayı inceleyeceklerdir. Son olarak ise önyargıyı azaltmak için geliştirilmiş metodlardan bilişsel müdahale, empati gelişimi, sosyalizasyon ve gruplarası temas kuramı incelenecektir. 
PSYC575BİLİŞSEL NÖROBİLİMYRD. DOÇ. DR. ÇIĞIR KALFAOĞLUGENEL PSİKOLOJİBu dersin odaklarından bir tanesi EEG ve MRI gibi görüntüleme yöntemlerinin, sinirsel süreçlerin incelenmesinde nasıl kullanıldığıdır. Dersteki bir diğer odak ise, hafıza ve dikkat gibi korikal süreçleri mümkün kılan sinirsel mekanizmalarla ilgili literatürdeki bulgu ve tartışmaları öğrencilerle tanıştırmaktır. 
PSYC598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. DENİZ ATALARGENEL PSİKOLOJİBu dersin amacı öğrencilerin sunum becerlerini geliştirmeye ve etik değerlere dayalı bilimsel araştırmalar yürütmesine yardımcı olmaktır. 
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar. 
RPDA501ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIPROF. DR. ALİM KAYAREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKPsikoanalizden bilişsel davranışçı yaklaşıma temel danışma teorileri, temel özellikler, her bir teorinin kişilik konuları ve teknikler, danışma teorilerinin sınırlılıkları ve güçlü tarafları, teori ve uygulama ilişkileri, temel danışma okullarındaki araştırma,uygulama ve yenilikler. 
RPDA502BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASIYRD. DOÇ. DR. GÜLEN UYGARERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKSüpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 25 oturum bireyle psikolojik danışma yapma. 
RPDA504MESLEK DANIŞMANLIĞI VE UYGULAMASIDOÇ. DR. YELİZ AKINTUĞREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKKariyer danışma teknikleri ve becerileri kariyer ve kişilik değerlendirme araçlarının profillerini yorumlama, kariyer danışma teknik ve becerilerini ve ölçme sonuçlarını kariyer danışmaya uygulama. 
RPDA598REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMİNERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme. 
RTVF501KAMU SPOTLARINDA KURAM VE UYGULAMA YRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders kamuoyu duyuru ve spotlarına ilişkin teorik yansımaları ve üretim aşamalarını içerir. Dersin önemli amaçlarından biri “insan hakları”, “kadın hakları”, “toplumsal cinsiyet ve eşitlik”, “LGBT hakları”, “ifade özgürlüğü”, “çocuk hakları”, “tüketicilik ve çevre”, “hayvan hakları”, “azınlıklar”, “işgücü sömürüsü” gibi sosyal sorunların arasındaki ilişkiselliğe “ortak iyilik”, “kamuoyu çıkarı”, ve demokrasi açısından ışık tutmaktır. Ortak iyiye yönelik farklı konular işlenirken, kamuoyu duyuruları başlıca film biçiminde ancak diğer araçları dışlamadan yapılacaktır. Ders alternatif medya’yı harekete geçirecek bir alternatif anlayıştan hareket edecektir. 
RTVF502DİJİTAL VİDEO: ÖN HAZIRLIK, ARAŞTIRMA VE YAPIM YRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMSüpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 25 oturum bireyle psikolojik danışma yapma. 
RTVF514DİJİTAL MEDYADA ÇAĞCIL SORUNLAR DOÇ. DR. MASHOED BAILIEDİJİTAL MEDYA VE FİLMDijital medyadaki yeni gelişmeler teorik ve pratik düzeyde yeni medyadaki sosyal, politik ve teknolojik gelişmelere odaklanır. Bu çerçevede var olan geleneksel medya yeni ortaya çıkan birleşik medya teknolojileri ile karşılaştırır. Bu ders sosyal medyaya, yeni bilgi edinme yollarına ve yeni medyanın üretim süreciyle ilgili sorunlara özellikle yoğunlaşır. 
RTVF518İLERİ DİJİTAL MEDYA İÇİN SEÇİLMİŞ OKUMALAR  DİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders yaratıcı sanatlarda dijital medyanın tarihi işlevleri ve etkilerini işlemektedir. Bu ders çağdaş dijital medyanın gelişimindeki araç ve tekniklere vurgu yapmaktadır. Öğrenciler etkileşimsel dijital medyayı kullanarak dijital hikaye anlatmayı ve görüntülemeyi, yaratıcılığı, manipülasyonu ve entegrasyonu öğrenerek pratik uygulamalarla dijital medya ile tanışacaklardır. Bu aşama araştırma, estetik yapılandırma, senaryo yazımı ve üretim öncesi aşamaları kapsar. 
RTVF599DÖNEM PROJESİ DİJİTAL MEDYA VE FİLM
TOCE502FEMİNİST TEORİLER 2DOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.  Ayrıca ders ‘Irk’ sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır. 
TOCE504FEMİNİST METODOLOJİLERİN UYGULANMASIPROF. DR. FATMA GUVEN LISANILERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir. 
TOCE514CİNSİYET VE MEKANDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI‘Feminism’, teorik bir çerçeve olarak ‘toplumsal cinsiyet’i, cinsiyet farklılıklarının anlamları ve onların sosyal ve fiziksel dünyada kabul gören geçerlilikleri üzerinde yeniden düşünmeye yardımcı olan bir araç olarak ele alır. Cinsiyet kimlikleri, aktörlerin cinsiyeti, sosyal sınıf, geçim sağlama ve aile statülerine bağlı olarak değişen rollerinde ve bunların mekânın kullanılması ve biçimlenmesindeki etkilerinde ortaya çıkar. Bu bakış açısıyla kadının, kullanıcı, ev kadını, araştırmacı ve tasarımcı rolünün anlaşılması,  onun fiziksel çevrenin üretilmesi, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi süreçlerinde birçok yönüyle erkeğinkinden farklı olan yaklaşımına açıklık getirir ve aynı zamanda ‘toplumsal cinsiyet’ bakış açısıyla tanımlanan mekânın bu sosyal yönü,  kullanıcı aktivite ve davranışlarını en az onun fiziksel yönü kadar etkiler.   Bu noktadan hareketle cinsiyet kimlikleri, rolleri ve mekân arasında oluşan bu karşılıklı etkileşim dersin temel yaklaşımını oluşturur. 
TOCE598SEMİNERDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
TOUR500YÜKSEK LİSANS TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet  özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir. Bu dersde ayrıca öğrencilerin sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır. 
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar. 
TOUR504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma. 
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABİB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır. Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır. 
TOUR506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası  Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan   Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini  anlatmaktır. Ayrıca  öğrenciler  teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak  finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında  vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir. 
TOUR512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır. 
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir. 
TOUR523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı, öğrencilere modern Yiyecek İçecek Yönetimi konusunda uzmanlaşmış ve ileri teori sağlamaktır. Gıda tedarikinde bir işletmenin yönetiminde yeni stratejik sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğer başarıyla yönetilirse etkinlik ve etkililiği artırmaya yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrencilerin farkındalığını artıracaktır. Öğrenciler ayrıca, - sözlü ve yazılı, problem çözme, kişilerarası öğrenme (kaynakların kullanımı) öğrenme ve grup çalışması da dahil olmak üzere bir dizi temel (veya devredilebilir) beceriler geliştirmeye teşvik edilecektir. 
TOUR532ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste, turizm sektörü araştırmalarına yönelik bilgisayar destekli istatistiksel analizler eğitimi amaçlanmıştır. Temelde veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İki yönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant analizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma desenleri üzerinde durarak varyans analizi yöntemini, çoklu random faktörler, kuvvet analizi, çoklu, loglinear ve logistik regresyon, kovaryans analizi ve meta analiz gibi konular üzerinde çalışacaklardır. 
TOUR537KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı  genelde Hizmet sektörü  özelde ise Ağırlama Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel olarak yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilere aktarmaktır.  Bu ders tasarlanırken  hizmet performansın artırılması amacıyla hizmetin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken  konular  arasındadır. Hizmet Sektöründe  operasyon yönetiminin başarısının sadece sürec ve kaynakların yönetimine bağlı olmasının yanında hizmet kavramı, örgüt stratejileri, örgüt kültürü ve motivasyona da dayandığı  örneklerle açıklanmaktadır. 
TOUR598 SEMİNERYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir. 
TOUR599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR600DOKTORA TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.  Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.   
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır. 
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIPROF. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır. 
TOUR606HİZMET ENDÜSTRİSİNDE KALİTE YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders  servis endüstrisindeki kalite yönetimini anlamalarına yardımcı olacaktır. Kalite ve performans mükemmellik kavramları, kalite devrimi ve kalite yönetimi tarihçesi önemi ele alınacaktır. Kalite Yönetim Sistemi standartları ISO900, ISO9001, ISO14000, HACCCP, CE  işlenecektir. Hizmet kalitesi, kaliteli ekip çalışması, güçlendirme, motivasyon, müşteri önemi ve ölçüm hizmet kalitesi tasarımı bu derste ele alınacaktır. 
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilerin, teorik ve pratik konuları otel işletmeciliği alanınıda gerçek durum çalışmaları kullanarak irdelemektir. Bu ders, farklı gerçek yaşam durumlarını analiz ederek, niteliksel araştırmalardaki yöntem bilgisini ve yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Böylelikle, öğrenciler analitik becerilerini geliştirirken, düşünme becerilerini  teorik bilgilerle harmanlayıp pratik durumlara uyarlayacaktır. 
TOUR625GÜNCEL TURİZM KONULARIPROF. DR. HABİB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencileri  turizmin sosyal bilimler bağlamında farklı  disiplinler multidisipliner bir yaklaşım olarak öğrenmelerinin mümkün olduğunu ve bilginin sınırlarını genişletmeye yönelik  olarak katkıda bulunmak ve teşvik etmektir 
TOUR698 SEMİNERYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir. 
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TUIS500YÜKSEK LİSANS TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TUIS501TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır. 
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir. 
TUIS503TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar. 
TUIS512TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders öğrencilere pazarlama çevresi, pazarlama karması bileşenleri, pazar bölümlendirme ve planlama ile kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders turizm ve otelcilik sektöründe geliştirme, değerlendirme, pazarlama yönetiminin uygulanması ile ilgilidir. Derste ayrıca kavramlar, kuramlar, analitik prosedürler, teknikler ve çeşitli modeller derinlemesine analiz edilecektir. 
TUIS522TURİZMDE VE OTELCİLİKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir. 
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır. 
TUIS524TURİZM YATIRIM PROJELERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİÖğrencilere, fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde, yatırım kararı alınmasında dikkate alınacak ölçütlerin sektör önceliklerine göre öğretilmesi ve finansman seçeneklerine ilişkin uygulamalı bilgilerin verilmesidir. Turizm Yatırımı ve Projesi Kavramı, Türleri ve Özellikleri / Uygulanan Teşvikler / Ekonomik ve Finansal Yönden Proje Geliştirme / Turizm Yatırım Projelerinin Ekonomik Yapılabilirliğinin Analizi / Örnek Proje Çalışması
TUIS598SEMİNER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Seminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir. 
TUIS599DÖNEM PROJESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)
TURK500YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir  çalışma denemesi yaptırılır.  
TURK506DİVAN EDEBIYATI KLASİKLERİPROF. DR. HAKAN TAŞTÜRK DILI VE EDEBIYATIDivan Edebiytının en önde gelen şairlerinden Fuzuli, Baki, Nefi, Nabi, Nedim ve Şeyh Galib'in divanlarından seçilmiş şiirlerin okutulması, sanat çizgilerinin karşılaştırılarak tartışılması, düzyazı alanında Evliya Çelebi Seyahatnamesinden parçalar okutularak anlatım özelliklerinin irdelenmesi. 
TURK510ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DILI VE EDEBIYATIAnadolu'da Türkçenin oluşumuna ilişkin genel bilgi verilmesi, eşzamanlı yöntemle -lisans programından farklı- 13. -15. yüzyıllardaki Türkçeye ilişkin sorunların sesbilgisi, biçimbilimi, sözdizimi ve metin özellikleri bakımından tartışılması. 
TURK519BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DILI VE EDEBIYATI1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yaşamın her alanına yayılmaya başlayan Batılılaşma hareketinin edebiyata etkisinin ele alınması, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı ve Milli Edebiyat ile ilgili tarihçelerin verilmesi; bu dönemlerin şiirde, romanda, öyküde, tiyatroda ve öteki yazın türlerindeki önemli temsilcilerinden söz edilmesi. 
TURK598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DILI VE EDEBIYATIBu derste öğrencinin alanla ilgili kaynakçaya hâkim olması sağlanır, okudukları üzerinde tartışıp, düşünce üretme ve öğrendiklerini kullanabilme becerisi geliştirilir. 
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve  final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir. 
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek. 
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II KENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi. 
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ KONULAR KENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte; kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor. 
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARI KENTSEL TASARIM
UDES515KENTSEL ÇALIŞMALARDA TIPO-MORFOLOJİK ANALİZLERDOÇ. DR. NEVTER ZAFER CÖMERTKENTSEL TASARIMDers, eleştirel bakış açısı ile, kent mekanlarının  tipomorfolojik  yapısının  öğretilmesini hedefler. Kentsel mekan ve mimari arasındaki elemanlar ve bileşenler ile ilişki kurar. Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri; bu alandaki kaynakların kullanılması, şehir peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi , arazi ve bina kullanımları, bina tipolojileri, sokak örüntüleri vb. gibi ana kavramlar ile analiz yapılarak kentlerin tipomorfolojilerinin analitik çözümlenmesini amaçlar. 
UDES524FİZİKSEL ÇEVRE VE ARAZİ PLANLAMAYRD. DOÇ. DR. PINAR ULUÇAYKENTSEL TASARIMÇevre planlama ve tasarımına ilişkin kavram, prensip, standart ve yöntemler; çevre planlama ve tasarımında tarihsel yaklaşım; çağdaş kapsam ve karmaşıklık; fiziksel çevre ve bileşenleri; arazinin biçimi, doğal ve insan yapısı elemanların organizasyonu; tasarım ve çevre koşullarının ilişkisi; tasarım prosedürleri; aktiviteler, dolaşım, servisler, görsellik, bitkilendirme ve diğer detaylar. 
UDES598SEMİNER KENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar. 
VACD502ATÖLYE ÇALIŞMASI IIPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, bir öğretim üyesinin denetiminde öğrencinin yüksek lisans projesine yönelik araştırma problemini çözücü bir sanat ve tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Ders, proje konusunun seçimi ve üzerinde tartışılması, atölye çalışmaları, ön projenin sunumu ve fakülte öğretim üyelerince değerlendirilmesi şeklinde yürütülecektir. 
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESİOROD PEYKANFAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak “Güzel” ve “Yüce” Kavramları, Sanatın “Hakikat İçeriği” Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir. 
VACD507ÇAĞDAŞ SANAT UYGULAMASIOROD PEYKANFAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, çağdaş sanat ve tasarımdaki en önde gelen yaklaşımlar ve bunların temel özellikleri hakkındadır. ‘Çağdaş Sanat Uygulama’ dersi pratik ve teorik bir derstir. Bu kursun estetiğin temel amacı, en son sanatsal yaklaşımlar hakkında genel bir bilgi ve beceri sağlamak ve öğrencileri zanaat ve sanat yaratma becerilerini yaşarken estetik zevklerini geliştirmeye motive etmektir. Öğrenciler, Avant-guard sanatçılarının stüdyo atölyelerinde görsel iletişim elde etmek için kullandıkları belirli teknikleri öğrenip ve uygular. Ayrıca, her sanat akımının temel kavramları kısa teorik oturumlarda kısaca tartışılır. 
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEODR. VASVİ ÇİFTÇİOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir. 
VACD509POST PRODÜKSİYONDA RENK DÜZENLEMEHAMID ZEKARI HANJANIGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste öğrenciler, ham görüntü işlemeden renk derecelendirmeye kadar renk derecelendirme iş akışının temel ilke ve tekniklerini ğreneceklerdir. Bu ders, öğrencilerin alanda standart olan dijital araçları kullanarak çekimlerindeki renk düzenlemelerine aşina olmalarına yardımcı olacaktır. Tüm kurs boyunca, öğrenciler video çekmeye, öğrendikleri teknikleri uygulamaya ve çekimlerini günümüzün geniş medya prodüksiyon dünyasında sıklıkla kullanılan profesyonel yazılımlarla renklendirmeye teşvik edilecektir. Ders, teorik bilgi ve üretim ile renk düzenleme teknikleriin dengeli bir şekilde birleştirilmesi yoluyla portföy düzeyinde çalışmalar üretmeye yardımcı olacaktır. 
VACD512DİSİPLİNLERARASI MEDYA UYGULAMALARI YRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu keşif dersi, 2-D, 3-D, video oyunları, video tasarımı, yayın, görsel efekt, mimari görüntüleme, online veya interaktif prodüksiyonlarda interaktif içerik kullanımı için alternatif teknikler sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler atmosfer efektleri, doğal efektler, duman, patlama gibi görsel efektler yaratma ve üretme konusunu da öğrenme şansı yakalayacaklardır. 
VACD514GÖRSEL İLETEŞİM VE SOSYAL MEDYAYRD. DOÇ. AYSU ARSOY GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, sosyal medya ve ilişkili terminolojileri görsel iletişim alanında tanımlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sosyal medya ve    ağların yararları ve engelleri de konular ıçerisinde ele alınacaktır. Etkileşimli diyalog için sosyal medya araçları, güncel yönelimler ve uygulamalar çerçevesinde örnek olaylar ve araştırmalarla irdelenecektir. 
VACD599DÖNEM PROJESİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIStüdyo proje ve/veya sergi çalışmalarının hazırlanmasını gösteren çok amaçlı bir derstir. Bu dersin temel hedefi bir ‘Yüksek Lisans Projesi’ uygulamasıdır. Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının üçüncü döneminde gerçekleştirmeleri beklenen sergi/tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir. 
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma. 
YONT524STRATEJİK YÖNETİM İŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır. 
YONT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir. 
YONT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır


Courses