Dersler (2021 - 2022 Güz Dönemi)

DERS KODU DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI ÖNEREN BÖLÜM/PROGRAM KISA DERS TANIMI
ACCT513
YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. HASAN ÖZYAPICIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500YÜKSEK LİSANS TEZİMİMARLIK
Öğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYEMİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir. Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken, mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır. Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİMİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır. Ders, interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH512MEKANSAL OKUMALARPROF. DR. RESMİYE ALPAR ATUNMİMARLIKBu derste, binalardan, mahallelere ve kentlere farklı ölçeklerdeki mekanları anlamaya yönelik farklı kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders kapsamı 3 farklı bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, bu yaklaşımlara yönelik teorik çerçeve sunulurken, ikinci bölümde bu yaklaşımların kendi özel metod ve teknikleri sunulacaktır. İkinci bölümde sunulacak metodolar gözlemler, anketler, görsel kayıtlar, ve biliş haritaları gibi kullanıcı algı ve davranışlarına yönelik yaklaşımların yanısıra, mekanın kendi geometrisi ve topolojik özelliklerini okumaya yönelik space syntax /mekan dizimi gibi metodları da içerecektir. Dersin son bölümünde ise, öğrenciler, farklı ölçeklerde seçilmiş örneklemler üzerinden öğrendikleri metodolojileri birebir uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilerin bu ders kapsamında öğrendikleri metodları kendi yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanmaları beklenmektedir.
ARCH515MİMARLIK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALARININ TARTIŞILMASIDOÇ. DR. BADIOSSADAT HASSANPOURMİMARLIKBu ders mimarlık eğitimindeki program/ müfredat geliştirme, öğrenme ve öğretme stratejileri ile ilgili olan endişe sorunlarını vurgulamaktadır. Bunları; sanal öğrenme (e- learning), tasarım yardımcı yönetme yöntemleri, sözleşme ve benzeri, şeffaf değerlendirme sistemleri ve değerlendirme sistemleri ve yaşam boyu öğrenme gibi konuları içermektedir. Ders, çağdaş mimarlık eğitimini, eğitimciler tarafından yapılan yenilikçi ve değişimin gerekliliğine dikkat çeken bir dizi çalışmayı inceler ve tartışır.
ARCH517KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN GELENEKSEL KONUTLARA ETKİSİPROF. DR. HIFSİYE PULHANMİMARLIKKültürel coğrafyanın bir keşfi olarak bu ders, fiziksel yapıların fiziksel çevre ile dünyanın birçok yerinde gelişen sosyal grupların kültürü arasındaki karmaşık bir etkileşimi nasıl yansıttığını gösterir. Genel olarak, ders kültüre odaklanır. Çünkü kültür, kurallar ve alışkanlıklar sistemi, ideallerin yansıması ve davranışa, rollere, görgü kurallarına ve aynı zamanda yapılı biçime rehberlik eden bir yaşam tarzının yaratılmasıdır. Kültürü ayrıştırır ve bileşenleri ayrıştırarak ve bunların dünyanın farklı bölgelerinden gelen yapılı formlarla olan çeşitli ilişkilerini ve bunların mimarideki çağdaş yansımalarını/yorumlarını inceler.
ARCH520YEREL MİMARİNİN KURAM VE FELSEFESİPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİMİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir. Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır. Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ IIMİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi.
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır.
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİPROF. DR. S. MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır.
ARCH553SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMLERDOÇ. DR. BADIOSSADAT HASSANPOURMİMARLIKSürdürülebilirlik kavramı, bölgesel, ilçe ve mimari ölçekte yerel sürdürülebilir kalkınma; çeşitli ölçeklerde çeşitli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma örnekleri; barınma ortamlarının sürdürülebilirliğini: yerel toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konuları; ekolojik sitesi tasarımı konularında : yer ve arazi tasarım iklim ve duygusu ile yoğunluk, bağlam, arazi kullanımı, ulaşım, tasarım.
ARCH556TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE TASARIMPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün amacı, korumanın konsept ve uygulama zeminleri üzerinden (teori ve pratik) öğrencilere bir takdim sunmaktır. Ders kapsamında öğrencilere, prensipler (genel görüşler, çalışma sırasında dikkate alınacak evrensel ölçektekiler), standartlar (ölçülebilir hedefler, yerel/ bölgesel ölçektekiler), ve önerilen uygulamalar ( gerekli eylemler veya aktiviteler, yerel ölçekli olanlar) uygulanan prensip ve standartların karşılanması hakkında bilgi sağlanacaktır. Bunun yanında, tarihi çevrelerde tasarıma yönelik yaklaşım ve prensipler üzerinde durulacaktır. Bu modülün başarıyla tamamlanması için, tüm öğrencilerin, tarihi binaların korumasına yönelik yaklaşımlar, koruma planlaması ve süreci, tarihi çevrelerde tasarım becerilerini geliştirmelerinin yanısıra; tarihi alanların koruması, korumanın uluslararası kabul gören prensipleri, korumanın teorik ve fikirsel çerçevesi, koruma kararlarının uygulama çerçeveleri, tarihi bölgelerin yeniden canlandırılması konularında bilgi edinmeleri beklenmektedir.
ARCH558KENTSELLEŞME POLİTİKALARIYRD. DOÇ. DR. PINAR ULUCAYMİMARLIKDers, ekonomik, politik ve sosyal etmenlerin AB ülkelerindeki farklı mekansal oluşumları nasıl etkilediğini inceler.
ARCH567KONUT ÜZERİNE YAYGIN ÇALIŞMALAR IDOÇ. DR. TÜRKAN U. URAZMİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir.
ARCH577GÜNEŞ MİMARİSİDOÇ. DR. HARUN SEVİNÇMİMARLIKPasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları. Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri.
ARCH592GELENEKSEL BAĞLAMDA TASARIMPROF. DR. HIFSİYE PULHANMİMARLIKDers,geleneksel çevrelerde bina tasarım yaklaşımları üzerinde durur. Derste, gelenseksel çevrelerde tasarım fikirlerinin teorik ve pratik yönleri örnekler üzerinden tartışılır. Bina yapım geleneklerinin önemli ve zorlayan yönlerininin analiz edildiği derste bina yapım geleneklerini etkileyen çok kültürlü toplumlar, kentsel ve kırsal dokular, bina formu ve sürdürülebilirlik gibi başlıca unsurlar üzerinde de, ilham veren özgün fikirler elde etmek için, dururlur
ARCH593TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ BİNALARPROF. DR. BESER OKTAY VEHBİMİMARLIKBu dersin amacı öğrencilerin tarihi çevrede yeni yapı tasarımı için farklı tasarım yaklaşımları anlamalarını sağlamaktır.
ARCH598SEMİNERMİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZİMİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları) üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH698SEMİNERMİMARLIK
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMİMARLIK
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. HATİCE JENKİNSBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSZaman serisi ve çapraz-sectional ekonometrisine giriş; regresyon modelleri, problemler ve çözümleri, ekonometri ve istatistikte hipotez testler, anket araştırmaları ve veri analizi yanında durağan, causality ve co-integration konularının yanı sıra; EVIEWS ve SPSS ekonometrik paketlerin uygulamalarını içermektedir.
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar, akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler.
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASIBESLENME VE DİYETETİKYüksek lisans programına başvuran öğrencinin beslenme ve diyetetik alanında seçilen konuda bireyi geliştirecek tez çalışmasını yapmasını ve programını başarıyla bitirmesini içermektedir.
BESD502İLERİ BESLENME-IDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. İRFAN EROLBESLENME VE DİYETETİKBeslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri, insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509AĞIRLIK DENETİMİ VE YEMEDAVRANIŞ BOZUKLUKLARIYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi) ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD513ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKMalnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaları içermektedir. Enteral-Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında yeni bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD514EGZERSIZ VE BESLENMEDR. SÜHEYLA AYLİN BÜYÜKARAGÖZBESLENME VE DİYETETİKEgzersiz, beslenme ve sağlık etkileşimi, sporcuların enerji, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, antrenman / müsabaka öncesi, sırası ve sonrası beslenme ilkeleri konularını içermektedir. Sporcuların beslenme alışkanlıklarını ve durumlarını değerlendirebilmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD515MENÜ PLANLAMA VE KONTROLYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKMenü planlama ve denetleme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanındaki güncel bir konu ile ilgili son bilimsel verileri araştırma, rapor etme, sunma ve tartışmayı içermektedir.
BESD600DOKTORA TEZİBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini irdeleyerek çağın gerekleri doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı bilimsel çalışmaların yapılmasını içermektedir.
BESD601BESLENME İLE İLİNTİLİ HASTALIKLARDA METABOLİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKÇeşitli kronik hastalıklarda meydana gelen metabolik değişikliklerin öğretilmesini amaçlar. Meydana gelen metabolik değişiklikleri göz önünde bulundurarak diyet tedavisinin etkinliğini ve içeriğini tartışır
BESD602BESLENME VE İMMUN SİSTEMPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIDR. SÜHEYLA AYLİN BÜYÜKARAGÖZBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasını amaçlar. Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretili
BESD604BESLENME VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar.
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar.
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.
BESD607TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÜRÜN SEÇİMİ VE YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKToplu beslenme sistemleri kapsamında bireylere sunulan yiyecek-içecek hizmetlerinde depolama ve işleme kuralları, ürün seçimi ve yönetimi bilgilerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar
BESD608TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÜRÜN SEÇİMİ VE YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. MÜJGAN ÖZTÜRKBESLENME VE DİYETETİKBiyomoleküllerin tanımlanması, insan metabolizmasında geçirdiği evrelerin ve metabolik yolakların beslenme ile ilişkisinin belirlenmesi, metabolik enerji dönüşümlerinin yorumlanması, açlık, tokluk, hastalık durumlarında metabolizmanın incelenmesi, sindirim ve metabolik enzimlerin yapı ve fonksiyonlarının açıklanması, vitaminler ve minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi,
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNERBESLENME VE DİYETETİKeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini güncel bilimsel çalışmaların taranması ve derslenmesini kapsamaktadır
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBESLENME VE DİYETETİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course covers eukaryotic gene expression and regulation in detail, as well as eukaryotic cellular processes. Genome, transcriptome and proteome level information are discussed, as well as epigenomics. In particular, human genome is detailed. Relevant ethical, legal and social issues are discussed.
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course introduces the basic concepts of biotechnology. The history, development and current applications of biotechnological products are outlined and serve as the basis for the elective courses.
BIOL504İLERİ MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİYRD. DOÇ. DR. DENİZ BALCIMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders moleküler hücre biyolojisinin daha detaylı analizini ve hastalık mekanizmasını anlamadaki önemini inceler.
BIOL506MOLEKÜLER VE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİMoleküler hücre biyolojisi ve genetiğin medikal uygulamaları incelenir. Derste güncel araştırma sonuçları tartışılır ve öğrencilerin eleştirel analizlerle bilimsel makaleleri incelemeleri sağlanır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir.
BIOL513EPİGENETİK VE EPİGENOMİKPROF. DR. BAHAR TANERİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİEpigenetik biyolojide en hızlı gelişen alanlardan bir tanesidir. Bu ders epigenetik ve epigenomikteki en yeni gelişmeleri kapsamakla beraber, epigenetiğin insan sağlığındaki daha geniş etkilerini inceler. Sağlığın sosyal belirleyici etkenlerine atıfta bulunulur. Ders ayrıca etik, yasal ve sosyal konular da ele alınır.
BIOL515BİYOTEKNOLOJİNİN DENİZ BİYOLOJİSİNDE KULLANIMLARIYRD. DOÇ. DR. BURAK ALİ ÇİÇEKMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste farmasötik ve tarımsal alanlar gibi geniş bir yelpazede önemli olan, daha verimli, daha çevre dostu endüstriyel işlemlerin ve çevre ıslahında önemli deniz organizmalarının biyoteknolojik kullanımlarını tanıtmayı hedefler.
BIOL599DÖNEM PROJESİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThe student will prepare a semester project on a selected topic.
BNKA502FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSDers, modern finansal teori ve uygulamaları içeren birincil konular analiz edilmesi ve şirket uygulamaları ve değer yaratma ve hissedarların karlarını maksimize etme konuları baz alınacaktır.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİBANKACILIK VE FİNANS
CE 551İLERİ ZEMİN MEKANİĞİYRD. DOÇ. DR. ERİŞ UYGARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİToprağın doğası. Bir toprak kütlesi içindeki gerilme durumları. Mohr çemberi ve gerilme yolu. Çeşitli zemin koşulları altında gerilme-şekil değiştirme ilişkileri. Anizotropik ve çok katmanlı zeminlerde sızıntı teorisi ve akış. Başarısızlık kavramı. Başarısızlık teorileri. Zeminlerin kesme mukavemeti. Gözenek basıncı katsayıları. Zeminlerin doğası. Bir toprak kütlesi içindeki gerilme durumları. Mohr çemberi ve gerilme yolu. Çeşitli zemin koşulları altında gerilme-şekil değiştirme ilişkileri. Anizotropik ve çok katmanlı zeminlerde sızıntı teorisi ve akış. Başarısızlık kavramı. Başarısızlık teorileri. Zeminlerin kesme mukavemeti. Gözenek basıncı katsayıları.
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİKİMYA
CHEM507FİZİKAL KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYATermodinamik özellikleri, Faz diyagramları, istatistiksel termodinamik, reaksiyon kinetiği ve mekanizmaları, reaksiyon oranları, Ulaştırma özelliklerinin teorileri.
CHEM511TEMEL POLİMER BİLİMİPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAPolimer biliminin temel konularını anlatan bu derste öğrenciye daha ileri polimer kimyası derslerini izleyebileceği temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Derste işlenen başlıca konular polimer sentezi, polimerleşmenin termodinamiği ve kinetiği, sentetik polimerlerin reaksiyonları, kimyasal yapı tayini, polimer çözeltileri, polimerlerin molekül ağırlıkları ve molekül ağırlığı tayin yöntemleri, katı hal özellikleri, morfoloji ve camsı geçişler olarak belirlenmiştir.
CHEM533POLİMER JELLERİDOÇ. DR. MUSTAFA GAZİKİMYAPolimer jellerine giriş, polimerik jellerin sınıflandırılması, polimer jellerin hazırlanması, polimer jellerin özellikleri ve duyarlılıkları, polimer jellerin uygulama alanları: Biyomedikal uygulamaları, ilaç taşınım sistemleri ve seçimli ayırımdaki kullanımları, Akıllı hidrojeller, mikro ve macro akıllı hidrojeller, Boron içeren akıllı jellerdeki gelişmeler.
CHEM547ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAUltraviolet ve visible spektroskopi. Infrared spektroskopi. Nükleer magnetik rezonans spektroskopi. Kütle spektroskopi. UV, IR, NMR ve Kütle spektroskopisi ile yapı analizi
CHEM551ORGANİK FOTOKİMYAYA GİRİŞPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAOrganik fotokimyası nedir? Alkenler ve ilgili bileşikler, aromatik bileşikler Fotokimyası, organik karbonil bileşiklerinin Fotokimyası, diğer organik bileşiklerin Fotokimyasında fotokimyası.
CHEM589ORGANİK KİMYADA UYARILMIS HALLER-IPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAGiriş ve temel prensibler. Uyarılmış haller; Prodüksiyon ve zaman bağlantısız özellikler. Uyarılmış haller; zaman bağımlı olay. Uyarılmış seviyenin giderilmesi.
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM600DOKTORA TEZİKİMYA
CHEM601ORGANİK KİMYADA ÇÖZGENLER VE ÇÖZÜCÜ ETKİLERİPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYABu dersin amacı organik kimyada çözgenler ve çözücü etkileri konularının ana başlıklarını sunmaktır. Ders fotokimyasal özellikleri etkileyerek yeni photonik aletlerin geliştirilmesinde önem teşkil eden moleküller arası etkileşimlere yoğunlaşmakla beraber çözgenlerin sınıflandırılması, çözünen madde ile çözgen etkileşimleri, organik maddelerin absorpsiyon ve floresans spektrumlarında çözücü etkileri, agregasyon ve kendi kendine toplaşım (assembly) özelliklerinde çözücü etkileri ve fotokimyasal özelliklerde çözücü etkileri hakkında tartışır.
CHEM698SEMİNERKİMYA
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIKİMYA
CHES500YÜKSEK LİSANS TEZİKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMAKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASIKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar.
CHES503KORUMA FELSEFESİ VE TEORİSİPROF. DR. KOKAN GRCHEVKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. 'Kültürel Miras' konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır. Bu ders kapsamında önerilen aktiviteler, alandaki bilimsel gelişmelere açıklayıcı bir giriş, seçilen örneklerin değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalar dizini ve dokümantasyonlardan mevcut örneklerin incelenmesi; fikir ve vizyon tanımı ve gelişimi; büyümekte olan dünya mirasının incelenmesi için tümleşik bir teori temelinin oluşturulması ve bunun insan hak, kültürel hak, kültürel peyzaj ve tarihsel kentsel peyzajla ilişkisini içerecektir.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜMEKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir.
CHES598SEMİNERKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL536KIYI HİDROLİĞİPROF. DR. UMUT TÜRKERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİSahil ve kıyı üzerindeki hareket ve davranışlar, kısa genlikli dalgalar (rüzgar dalgaları), dalga iklimi, kıyı bölgesinde dalga davranışları, uzun periyodlu dalgalar (gelgit ve tsunami), kıyı akımlar ve fırtına dalgaları, kıyı yapıları ve dalga ilişkisi, kıyı çökelleri ve doğadaki problemleri, entegre kıyı yönetimi.
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ. DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL570YAPI DİNAMİĞİDOÇ. DR. MAHMOOD HOSSEINIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGiriş. Tek serbestlik dereceli sistemler: Sönümsüz serbest ve zorlanmış titreşim, Sönümlü sebest ve zorlanmış titreşim, Sönümsüz sistemlerin mesnet hareketi. Çok serbestlik dereceli sistemler: Serbest titreşim, Karakteristik titreşim şekilleri, Modların orthogonallik durumu, Rayleigh yöntemi, Modal analiz, Rijit ve Rijit olmayan kirişlerden oluşan çerçeveler, sönüm. Deprem analizi: Spektral davranış eğrisi, Modal analiz, Eşdeğer statik deprem analizi.
CIVL586KİMYASAL BETON KATKILARIPROF. DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÇimento için kullanılan kimyasal katkıların sınıflandırılması. Betonda su azaltıcı katkılar. Hava katkıları. Taze betonun pompalanmasını kolaylaştırıcı katkılar. Geçirimsizlik artırıcı katkılar. Harç plastikleştirici ve superakışkanlaştırıcı katkılar. Priz hızlandırıcı ve geciktirici katkılar. Polimer katlılı betonlar ve yeni nesil katkılar
CIVL589YÜKSEK MUKAVAMETLİ BETON PROF. DR. KHALED MARARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYüsek mukavemetli beton için kullanılan malzeme ve tarihsel geçmiş. Beton karışım hesapları. Taze ve kuru beton özellikleri. Mekanik özellikler. Dayanıklılık için önlemler. Kalite güvenliği ve kalite kontrolu. Yüksek mukavemetli beton ile yapılan yapılar ve ekonomik analizler.
CIVL596İNŞAAT YAPIM TEKNOLOJİSİDOÇ. DR. TOLGA ÇELİKİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBu ders, Master ve Doktora öğrencilerinin profesyonel kariyerlerini Yapı Teknolojileri alanında desteklemeyi amaçlamaktadır. Ders, Şantiye Çalışmaları, Kazıcı Ekipmanlar, Kaya Kazısı, Kazı Koruma Yöntemleri, Kaldırma Ekipmanları, Taşıma Araçları, Zemin Sıkıştırma Ekipmanları, Ahşap Yapım Yöntemleri, Yığma Yapılar ve Beton Yapım işlerini kapsar.
CIVL598SEMİNERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL600DOKTORA TEZİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL698SEMİNERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CMPE500YÜKSEK LİSANS TEZİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE534OTOMATİK TÜMDEN GELİMDOÇ. DR. ZEKİ BAYRAMBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİDersin konusu birinci derece yüklem mantığında teoremlerin otomatik (ve mekanik) ispatıdır. Önermeler mantığı, yüklem mantığı ve ispat yöntemlerine giriş. Herbrand teoremi. Prolog programlama dilinin temeli yönüyle çözünürlük prensibinin çeşitli biçimleri. Denklemsel mantıkta paramodülasyon, terim yazma sistemleri ve e-ünifikasyon. Otomatik akıl Uygulamaları
CMPE552VERİTABANI VE KÜTÜK GÜVENLİĞİDOÇ. DR. ALEXANDER CHEFRANOVBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÇok düzeyli güvenlik, güvenlik aşamaları, güvenilirlik
CMPE581ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ MODELLEMESİPROF. DR. H. IŞIK AYBAYBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÇokluortam bilgisinin sayısal gösterimi, çoklu ortam cihazları ve sistem mimarileri, etkileşimli ve dağıtık çoklu ortam sistemleri
CMPE598SEMİNERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
CMPE600DOKTORA TEZİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE698SEMİNERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders, araştırma yöntemleri, tez yazımı, sunum, etik, sosyal sorumluluk, intihal, bilimsel makale yazımı ve yayınlanması ile ilgili konuların öğretim üyeleri tarafından seminer olarak Doktora öğrencilerine verilmesini içermektedir.
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
COMM500YÜKSEK LİSANS TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğine uygun olarak öğrenciler, tezlerini tamamlayana kadar bu derse kayıt olacaklardır.
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMDOÇ. DR. AYSU ARSOY, DOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIPROF. DR. FATOŞ ADILOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.
COMM514MEDYA İÇİN YAZMAKDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı farklı kitle iltişim kanalları için yazma,süreç ve uygulamalarına giriş yapmaktır. Dersin bir diğer amacı haber toplamada temel eğitim vermektir. Ders; zaman baskısı altında düz haber, köşe yazısı ve röpörtajlar dahil farklı konularda yazı yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
COMM524GÖSTERGEBİLİMİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
COMM536HAREKETLİ GÖRÜNTÜ KURAMLARIİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders film çalışmalarında. Bu ders iletişim çalışmalar içinde konumlanan film çalışmalarında anlatı, okuma ve uygulama ile öğrenciler kendilerini film çalışmalarındaki temel, kurumsal yaklaşımalarla tanışacaklardır. Film çalışmalarında daha ileri ve uzmanlık isteyen dersler yapmadan temel, kuramsal yaklaşımların bililnmesi gereklidir. Dersi alan öğrenciler tarihi eleştiri, tür eleştirisi, feminist eleştiri, yapısalcı gösterge bilim, piskoanalitik gösterge bilim ve anlatı teknikleri ile yoğrulacaklardır.
COMM578ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ OLARAK UYGULAMALI DRAMAİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu modül, bir araştırma yöntemi olarak uygulamalı drama metodolojisinin geliştiği tarihsel ve sosyal bağlamı tanıtır. Dersin amacı, öğrencileri eleştirel gözlem ve yazılarlarla ve uygulamanın ilerlediği teorik çerçeveler ve bu uygulama aracılığıyla uygulanan araştırma metodolojileri ile tanıştırarak, tiyatro ve performans çalışmalarının geniş disiplinlerarası alanlarında araştırma projeleri geliştirmelerini sağlamaktır. Pratik odaklı öğretim, öğrencilerin Uygulamalı Drama bağlamında atölye teknikleri, proje planlama ve yönetimi, kolaylaştırma ve araştırma analizi konularında bilgi ve becerileri edinmelerini ve uygulamalarını sağlayacaktır. Modül iki aşamaya ayrılacaktır: İlki, öğrencileri uygulamalı drama uygulamasının tarihi ve gelişimi ile tanıştırıp, öğrencilerden bunun sosyal, etnografik ve kültürel araştırma metodolojileriyle ilişkisini düşünmelerine olanak sağlayan modüldür. Bu aşama, bir dizi konferans, seminer ve keşif alıştırmaları ile uygulanacaktır. İkinci modül ise, uygulamalı drama uygulaması yoluyla geliştirilen ve uygulanan pratik araştırma yöntemlerini inceleyecektir. Öğrencilerden, Forum Tiyatrosu, Katılımcı Tiyatro, Görünmez Tiyatro ve temel maske çalışmaları (Trestle Tiyatrosu ve Geese Tiyatrosu'nun eserleri dahil) vb. drama yaklaşım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunları uygulamaları beklenecektir. Derste, sadece drama ve performans pratiğini değil, aynı zamanda bu disiplin uygulamasını kullanarak araştırma yaparken araştırma etiği, oluşabilecek riskler ve neyin tehlikede olduğunu da göz önünde bulundurmaları beklenecektir.
COMM584İKNA SANATI: REKLAMLARDA RETORİKİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere hem geleneksel retorik temelleri konusunda hem de reklamcılık telif hakları çalışmaları konusundaki eleştirel kullanımıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel amacı reklamcılığın kar güdme görüşü yansıra temelde satış mesajlarını ikna ve retorik temellere dayandırarak ikna etme uygulamaları olarak öne çıkarmaktadır. Ders Aristo'nun retorik sanatının temelini vurgular ancak aynı zamanda Plato, Sokrates ve Ramus'un retorik çalışmalarına yer verir. Görüleceği üzere retorik etiği söz konusu olduğunda günümüzdeki reklam etiğiyle ilgili kaygıların tarihin ilk çağlarına ait kaygıları yakında yansıttığı görülecektir. Öğrenciler mecaz ve retorik düzenleri gibi yazım teknikleri konusunda bilgilendirilecek ve hem güncel reklamcılığı bu tekniklerle analiz etmeleri hem de kendi reklamlarını üretmeleri istenecektir. Edward McQuarrie'nin eserleri güncel reklam yönetiminin dallara ayrılması yakından incelenecektir. Sonuç olarak günümüzde retorik ve ikna sanatının reklam endüstrisine uygulama teşebbüsleri kendini haklı çıkarma, kendini takdir etme ve özdenetim konularına günümüzdeki güncel tartışmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
COMM598SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM601İLETİŞİM PARADİGMALARININ KURAMSAL TEMELLERİPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDavranış bilimleri (anaakım) teorilerini ve eleştirel teorileri incelemek üzere her hafta farklı bir teorinin ele alındığı bir doktora dersidir.
COMM603İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLERPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI"Bu derste anaakıma alternatif olarak araştırma yaklaşımlarını ve alternatif araştırma yöntemleri olarak ele almamızın nedenleri aktarılacaktır. "
COMM629GAZETECİLİK SOSYOLOJİSİPROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARITeorik perspektifleri ve uluslararası karşılaştırmalı çalışmaları başlangıç noktası olarak kullanan bu ders, gazetecilik anlayışının eleştirel bir incelemesine odaklanmaktadır. Bu süreçte öğrenciler şu konularda araştırma yapacaklardır: (1) medya mülkiyet yapısı ve bunun haber kararları üzerindeki etkisi; (2) gazetecilerin mesleki ve etik değerleri; (3) editoryal karar verme süreçleri; (4) kadın gazeteciler; (5) medyanın siyasi ideolojileri ve haber kararları vb.
COMM666KONUMLANDIRMA VE VİRAL PAZARLAMAYRD. DOÇ. DR. RAZİYE NEVZATİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, Ries and Trout'un metninde belirtilen marka konumlandırma teorisinin dayanaklarını, motivasyonlarını ve uygulamalarını inceleyecektir. Öğrenciler, ayrıca Godin'in fikirlerinin internet pazarlamacılığı üzerindeki etkisini ve 80'ler ve 90larda yeni pazarların yaratılması üzerindeki etkisini araştırarak, çalışmaları hem pratik hem de teorik açıdan incelemeye teşvik edileceklerdir.
COMM698SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDoktora programındaki seminer dersinin amacı; doktora adaylarını araştırma, bilimsel yayın etiği, alan araştırması ve yayın yapma konularında bilgilendirmektir.
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP544PETRİ AĞLARIPROF. DR. RZA BASHİROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARPetri ağları terminolojisi. Firing kuralı.
COMP585KARA VERMEPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBulanık kümeler. Bulanık matematik. Bulanık optimizasyon. Bulanık bağıntılar. Bulanık mantık. Bulanık çıkarsama. Olasılık uslamlaması. Bulanık karar verme. Dempster-Karar ağacları. Belirsizlik altında karar verme. Fayda teorisi. Çatışma halinde karar verme. Risk teorisi. Risk altında karar verme. Grup halinde karar verme. Karar vermede eşli karşılaşdırma analizi. Kuyruk teorisi. Karar vermede tahmin. Sinir ağı tabanlı karar verme. Karar verme süreçinde Markov modeli. Karar vermede Monte Carlo analizi.
COMP588BİLGİİŞLEMSEL ZEKAPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBulanık kümeler. Bulanık matematik. Bulanık optimizasyon. Bulanık bağıntılar. Bulanık mantık. Bulanık çıkarsama. Olasılık uslamlaması. Bulanık karar verme. Dempster-Shafer kuralı. Yapay sinir ağları. Sinir uzman sistemi. Genetik algoritmalar. Karma sistemler ve uslamalama. Economi biliminde öngörme için bilgiişlemsel zeka. Operasyon yönetiminde bilgiişlemsel zeka. Nöro-bulanık teknoloji. Kaos teorisi.
COMP600DOKTORA TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP698SEMİNERMATEMATİK
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİEKONOMİ
ECON501MİKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALARPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar. Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir. Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ECON502MAKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALARPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİBu ders çağdaş makroekonomik teorileri ve bunların gerçek dünya sorunlarına nasıl uygulandığını öğretmektedir. Ders işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi açığı gibi makroekonik sorunların ve para ve maliye politikalarının makroekonomik performansı ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi etkilemek için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders güncel makroekonomik sorunların incelenmesi için hem analitik hem de matamtiksel yaklaşımları kullanmaktadır.
ECON503EKONOMETRİPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON507/ECON607ULUSLARARASI EKONOMİ SEMİNERİYRD. DOÇ. DR. YENAL SÜREÇEKONOMİUluslararası ticarette seçilmiş konular; kalkınma ve finans, ve dersin tamamlanabilmesi için özgün bir araştırma raporu.
ECON540ENERJİ MİKROEKONOMİSİEKONOMİBu dersin temel amacı, öğrencilere mikroekonomi ile ilgili temel kavramları enerji sektörü ile harmanlayarak öğretmektir. Bu ders, enerji sektöründe karşılaşılan önemli konuların/sorunların, mikroekonomik kavramlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini öğretmeyi amaçlar. Ders arz-talep analizleri, piyasa dengesi, farklı piyasa yapılarının analizi, uluslararası ticaret, yatırımlar, kapasite aşımı ve enerji sektöründe meydana gelen gerçek örnekleri ve olayları içermektedir.
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIDers, iktisat teorisi ve enerji ekonomisinin politika konularının uygulanmasını ele almaktadır. Konular;Avrupa ve Modern Enerji Güvenliği, Güney Enerji Koridoru, Avrupa Enerjisinin Çeşitlendirilmesi, Arzın Sağlanması ve Arzın Sağlanması, Enerji Hub'ları, Türkiye Enerji Piyasası, Enerji dönüşümü, özelleştirme ve çeşitlendirme, LNG Pazarı, Gaz Talebinin Fiyatlandırma Modeli, Boru Hattındaki Gaz Teslimatları, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde Alternatif Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyoyakıt Enerjisi, Nükleer Enerji, Hidrokarbon Keşifleri, Enerji Aktörleri ve Bölgesel Enerji Modeli'ni içermektedir.
ECON542NİCEL ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. SEVİN UĞURALENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIBu derste, öğrencilere enerjiyle ilgili temel sorunlarda istatistiki bilgisayar programları kullanılarak kolayca nasıl analiz yapılacağı ve enerji kaynaklı sorunların modelleme yapılarak nasıl çözülebileceği aktarılır. Firma analizleri, sermaye yapısı, değerlendirme ve portfolio yönetimi gibi konular da incelenmektedir
ECON598SEMİNERPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını" öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZİEKONOMİ
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON603MATAMATİKSEL EKONOMİPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİEkonomik problemlerin matematiksel incelenmesi. Tüketici teorisi, üretim teorisi, piyasalar, lineer ve nonlineer genel denge ve CGE, ekonomik dinamik, büyüme ve kararlılık konuları integral kalkülüs, diferansiyel denklemler ve fark denklemleri ve optimizasyon uygulamasıyla incelenecektir.
ECON698SEMİNEREKONOMİ
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIEKONOMİ
EDUS600DOKTORA TEZİEĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir.
EDUS698SEMİNEREĞİTİM BİLİMLERİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
EENG500YÜKSEK LİSANS TEZİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EENG521DOĞRUSAL SİSTEM KURAMI IPROF. DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİDoğrusal uzaylar ve doğrusal operatörler. Dinamik sistem temsili, sistem özellikleri. Doğrusal diferansiyel sistemi, dürtü yanıtı matrisler, eşlenik sistemi. Doğrusal zamanla değişmeyen diferansiyel sistem: modal ayrışma, kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik, kanonik ayrışma.
EENG537BÜTÜNLEŞİK MİKRODALGA DEVRELERİPROF. DR. ŞENER UYSALELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİMIC'lerin temelleri; MIC teknolojileri; bağlı hatlar ve yönlü kuplörler; filtreler ve çoklayıcılar; karıştırıcılar; faz kaydırıcılar; amplifikatörler; osilatörler; T/R modülü; mikrodalga sistemleri
EENG598SEMİNERPROF. DR. HASAN AMCAELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her Yüksek Lisans öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG600DOKTORA TEZİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EENG698SEMİNERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EGIT510EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. HAMİT CANER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM BİLİMLERİToplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; betimsel istatistik işlemleri, t-test, ANOVA, MANOVA, korelasyon, regresyon, faktör analizi, güvenilirlik, ve nonparametrik analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan anlizlerin çıktılarının yorumlanması.
EKON501MİKROEKONOMİPROF. DR. HASAN GÜNGÖRFİNANSAL EKONOMİ / YÖNETİM EKONOMİSİDers aynı zamanda geri bildirimde bulunarak gelişen tez konularına odaklanarak teorik ve bağlamsal temel için araştırma ve literatür taraması yapmaya odaklanacaktır.
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE501İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLAR, METODLAR VE TEKNİKLERİYRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Yaklaşımlar, Metodlar ve Teknikleri Tarihsel süreç içinde İngiliz dili Eğitimi'nde kullanılan Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikler ele alınarak öğrencilerde bu kavramlara ve içerklerine yönelik bir algısal geçerlik sağlamak dersin amaçlarından biri olarak saptanmıştır. Bir diğer amaç da öğrencilerin sözkonusu Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikleri müfredat, öğrenci gereksinimleri doğrultusunda ders içeriği ve tasarımını yaparak kullanabilmektir.
ELTE503İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ARAŞTURMA YÖNTEMLERİPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİAdayların İngiliz Dili Öğretiminde temel kuramsal araştırma yöntemleriyle özellikle araştırmanın kurgulanması, uygulanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarının tanıtılması; ikinci/yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde araştırma sorusu yazımı, hipotez kurgulama, veri toplama aracı oluşturma; araştırma raporu hazırlama; uygulamalı araştırma kurgulama ve uygulama.
ELTE506İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL KONULAR DOÇ. DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİÖğretmenlik mesleğinin dünya ardalan yazınında tartışılan güncel konuların irdelenmesi yanında, İngiliz Dili Öğretiminin politik ve fikirsel oluşumu, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlerin etkisi, iletişimsel dil öğretiminin tartışılması yanısıra, güncel kuram ve bunların sınıfta uygulanmaları derste ele alınan konuları içermektedir.
ELTE513EDİMBİLİM VE SÖYLEMYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLU İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDerste dilin iletişimsel özelliğinin temel söylem ve edim ile doğrudan ilgili olan konuları yanında, kurallı ve işlevsel bağlamın rölü, yazın, düşünsel çerçeve, söylem ve iletişimsel oluşumlar incelenmektedir. Gerçek dil kullanımının sözel ve yazılı olarak çözümlenmesinin özellikle İngilizce öğretiminde kullanılmasına yönelik tartışmalar da derste ele alınmaktadır.
ELTE598SEMİNERİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE600DOKTORA TEZİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri ders.
ELTE601UYGULAMALI DİLBİLİMPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu derste güncel konular, eğilimler ve uygulamaların tartışılması amaçlanmaktadır. Derste geniş bir konu yelpazesi seçilmekle birlikte özellikle dil öğretimiyle ilgili olmak üzere toplumdilbilim ve ruhdilbilimsel konular ele alınmaktadır. Kuram ve uygulama arasındaki bağ vurgulanmaktadır.
ELTE603İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE ÇALIŞMALARYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLU İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİkinci dil ediniminde bir dizi kuramsal yaklaşımın güçlü ve eksik olabilecek yanlarının değerlendirilmesi yanında, genel dilbilim, psikodilbilim ve yoplumdilimsel kuramların ikinci dil edinimiyle olan etkileşimi üzerinde duruılup, bunların ikinci dil öğretimindeki yer ve rolleri dersin tartışma lanının oluşturacaktır.
ELTE607İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE MÜFREDAT GELİŞTİRMEYRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu dersin temel amacı, gelişim(sel) odaklı yabancı dil müfredatlarının adaylar tarafından etkin ve bütünsellik içinde anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda özellikle yabancı dil müfredatlarının incelenmesi yöntemiyle, kuram odaklı ihtiyaç araştırması/saptaması, desenleme, uygulama, değerlendirme ve diğer önemli temel konuların yanında, müfredat kurgulamadaki ölçütlerin çalışılması yer almaktadır. Dersin uygulama kısmına bakıldığı zaman, adayların görev yaptığı okulların dil müfredatlarını değerlendirme ve yeni bir müfredat oluşturma koşulunu yerine getirmeleri beklenmektedir.
ELTE611GÜNCEL DİLBİLİM ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİGüncel dilbilim konularının dil eğitimi ile ilintili olan yönleri ele alınmakta, farklı dilbilimsel yaklaşımların farklı düzlemdeki özellikleri incelenerek bunların dil öğretimine katkıları yanında, dil öğrtetimine yönelik bireysel araştırma zeminini de nasıl oluşturduğu vurgulanmaktadır.
ELTE698SEMİNERİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNIKLERİİÇ MİMARLIKSeminer dersinin amacı, öğrencilerin akademik tecrübelerini zenginleştirmek için araştırma projelerine yönelik çalışma yapmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler tarafından verilen seminerler, tüm bölüm elemanlarının lisansüstü öğrencileriyle tanışmalarına ve öğrencilerin araştırma alanları hakkında bilgi sahip olmalarına imkan sağlamaktadır. Seminer dersi ayni zamanda, öğrencilerin sunum tekniklerini geliştirmesine, topluluk önünde araştırma konularını tartışma yetilerini geliştirmesine imkan sağlamaktadır.
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG502ÖĞRETİM TASARIMIYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Öğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt -organizasyon) analizi, konu-içerik ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin sistem tasarımı, öğretim tasarımı teorileri ve modelleri kullanarak öğretimin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, proje yönetimi, bilgi yayılım ve dağılımının incelenmesi.
EPOG505ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİDOÇ. DR. SITKIYE KUTEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Sunuş yoluyla öğretme stratejisi, keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi, araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi, Tartışma yoluyla öğretme, tam öğrenme stratejisi, işbirliğine dayalı öğretme stratejisi, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım, soru cevap, problem çözme, tartışma vd. ), öğrenme öğretme atmosferi, sınıf düzenlenmesi
EPOG506PROGRAM DEĞERLENDİRMEYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Temel Kavramlar; Program Değerlendirmede Etik Konular; Program Değerlendirme Çalışmasının Gerekçelendirilmesi, Program Değerlendirme Modeline Karar Verme; Program Değerlendirme Çalışmasını Planlama; Programı Değerlendirmek İçin Gerekli Verileri Toplama; Toplanan Verileri Analiz Etme; Değerlendirme Raporunu Yazma
EPOG598SEMİNEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek.
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE503EĞİTİM YÖNETİMİ PROF. DR. MEHMET DURDU KARSLI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste eğitim yönetimi ile ilgili kavramlar ve ilkeler tanımlanacak ve uygulamalar tartışılacaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetim kuramlarını, ilkelerini ve süreçlerini öğrenecek, uygulama örneklerini etkili bir şekilde tartışabileceklerdir.
EYDE505LİDERLİK VE OKUL GELİŞİMİDOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul gelişimi ile ilgili güncel yaklaşımlar incelenilecek ve gelişimi gerçekleştirebilmek için okul liderinin sergilemesi gereken tutum ve davranışlar tartışılacaktır.
EYDE512EĞİTİM POLİTİKALARI VE OKUL YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, global eğitim politikaları, eğitim politikalarını oluşturma süreci, paydaşların bu sürece etkisi ve eğitim politikaları ile okul yönetimi arasındaki etkileşim incelenir. Öğrenciler eğitim politikalarının oluşum süreci ve okul yönetimi ile etkilişimi hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra kendi ülkelerindeki güncel eğitim politikalarını belirleyip, belirledikleri yerel politikaları global eğitim politikaları ile karşılaştırarak tartışırlar ve güncel eğitim politiklarının geliştirilmesi üzerine bir öneri projesi hazırlarlar.
EYDE598SEMİNEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİBANKACILIK VE FİNANS
FINA511ENERJİ PİYASALARINDA KURUMSAL FİNANSMANPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA512ENERJİ PİYASALARINDA DEĞERLEME VE RİSK YÖNETİMİDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders, enerji sektörü ile finans ve risk yönetimi arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bu derste, enerji piyasaları ve çeşitleri, enerji piyasalarında işlem gören varlıklar ve katılımcılar ile enerji ticareti hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler, enerji piyasalarında risk yönetimi, enerji türev piyasaları, vadeli işlem sözleşmeleri ve değerlemesi, enerji opsiyon fiyatlandırma modelleri ve enerji piyasalarında riskten korunma senaryoları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir.
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA599DÖNEM PROJESİBANKACILIK VE FİNANS
FINA600DOKTORA TEZİBANKACILIK VE FİNANS
FINA602İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS VE TEORİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders firmaların finansal kararlarının kavramsal ve uygulamalı yönlerine hitap etmektedir. İçerdiği bazı konular: sermaye yapısı ve sermaye teorilerinin maliyeti, finansal türevler vb. Finansal olmayan şirketlerin modelleri, paradigmaları ve teorileri de yer almaktadır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA614FİNANSTA SAYISAL YÖNTEMLERDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ekonometri modellerinin ve gerekli araçların finansal veriler kullanılarak uygulamalı, kapsamlı ve sistematik bir şekilde anlaşılmasını amaçlamaktadır.
FINA663FİNANSAL OYNAKLIKYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu ders, lisansüstü programı seviyesinde, Finansal Oynaklığın ölçülmesi ve öngörüsüne yönelik kullanılan en son ekonometrik teknikleri öğretmeyi amaçlar. Derste finansal verilerin istatistiksel özelliklerinin tanımı ve bu kapsamda oynaklığın modelenmesi ve öngörüsünde çoklu GARCH modelleri de dahil olmak üzere ARCH modellerinin nasıl kullanıldığı öğretilecektir. Ayrıca, sıçramaların varlığında oynaklığın öngörüsü ile ilgili tekniklere de yer verilecektir. Konuyla ilgili kantitatif tekniklerin gerektirdiği teorinin yanısıra, uygulamalara da ağırlık verilerek, teori ile ampirik çalışmalar arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT521YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu derste, maliyet-fayda analizi tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin finansal fizibilitelerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel içeriğini finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, nakit akışı analizinde real ve nominal fiyat, doviz kuru ve faiz oranının tutarlı biçimde kullanılma yöntemleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bir projenin optimal ölçeğinin ve zamanlamasının ne olması gerektiği ve bunların belirlenme yöntemleri de bu dersin içeriği arasındadır.
FZTR500FİZYOTERAPİ TEZ ÇALIŞMASIFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR502FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA-IDOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜN, YRD. DOÇ. DR. SEVİM ÖKSÜZFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v. b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR504FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜN, YRD. DOÇ. DR. LEVENT EKERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBilimin gelişim süreci, fizyoterapide araştırmaya giriş, temel prensipler, araştırma prensipleri, araştırma tipleri, fizyoterapide araştırma konuları geliştirme ve etik prensipler, literatür tarama prensipleri ve araştırma planlama prensipleri, araştırma protokolü yazma, örneklem oluşturma ve örneklem dizayn prensipleri, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, araştırmanın yayına dönüştürülmesi, sunum ve araştırmanın makale süreçlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR506KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKompleks medikal durumlarda (kafa travmaları, multi-travmalar, yanık, diyabet, ARDS, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği) fizyoterapi, yoğun bakımda fizyoterapi (invaziv ve non-invaziv mekanik ventilatörler, erken mobilizasyon ve diğer kardiyo-pulmoner fizyoterapi teknikleri…) konularının uygulamayla birlikte işlenmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİDOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSpor fizyoterapisinde kanıta dayalı klinik bilgi ve deneyimi artırmayı amaçlar. Bu bağlamda farklı spor yaralanmalarında kanıta dayalı yöntemlerin araştırılmasını ve vaka çalışmaları ile uygulama becerilerinin geliştirilmesini içerir.
FZTR509NÖROLOJİK FİZYOTERAPİDOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDersin temel amacı, nörolojik problemleri olan hastalarda değerlendirme amacıyla kullanılacak yöntemler ve değerlendirme sonuçlarına göre tedavi programının planlanması ve uygun fizyoterapi yaklaşımlarının belirlenmesi, kullanım amaçları ve rehabilitasyondaki yeri konusunda teorik bilgi kazandırılması ve klinik uygulamalara temel oluşturulmasıdır. Bu ders kapsamında nörolojik hastalıklar ve bu hastalıklara ait özel güncel değerlendirme yöntemleri ve rehabilitasyon uygulamaları incelenecek ve tartışılacaktır.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600DOKTORA TEZİFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR601FİZYOTERAPİDE KLİNİK ÇALIŞMA-IPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR603AĞRIDA FİZYOTERAPİPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk, genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir.
FZTR698SEMİNERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora öğrenim hedeflerine ek olarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar.
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GAST500YÜKSEK LİSANS TEZİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANGASTRONOMİ
GAST501YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELGASTRONOMİBu ders, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, yiyecek ve içecek işletmeleri yönetimi, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
GAST502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANGASTRONOMİBu dersin amacı, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
GAST503GASTRONOMİ TURİZMİ PROF. DR. MEHMET SARIIŞIKGASTRONOMİGastronomi, turizmi canlandırmanın en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan gastronomi gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olmaktadır. Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Gastronomi turizmini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar, turizm sektörünün yöresel olarak incelenmesi ela alınacaktır.
GAST511İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANGASTRONOMİBu dersin amacı, yeni stratejik sistem yaklaşımının yiyecek ve içecek yönetiminde nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu ders ayrıca, öğrencilerin düzgün yönetilerek verimliliği ve etkinliği artırmak için yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrenilmesindeki farkındalığı artıracaktır.
GAST517GASTRONOMİDE YENİ EĞİLİMLERYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNGASTRONOMİBu ders kapsamında gastronomi sektörü, sektördeki en son gelişmeler, sektörün dünü ve bugünü ve yarını ile değişimin temel taşları, gastronomi evrimi, gastronominin temel taşları ve değişmeyecek öğeleri incelenecektir.
GAST598SEMİNERGASTRONOMİ
GNDR500YÜKSEK LİSANS TEZİTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
GNDR501FEMİNİST TEORİLER IDOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır.
GNDR598SEMİNERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda Kadın araştırmalarına profesyonel / akademik alanda çalışmalara giriş sağlamakta ve Merkez'in lisansüstü programına, etkinliklerine, kaynaklarına ve fakülteye uyumu sağlamaktadır. Ders lisansüstü seviyedeki okumaları analiz etmek ve karşılaştırmak için gerekli olan becerileri, grup tartışması becerilerini, temel teorik terminolojiyi verecektir. Okumalar, tartışmalar, aktiviteler ve belgeler öğlencilerin yüksek lisans çalışmalarının yapısını anlamalarını sağlayıp, kendi akademik hedeflerinde yardımcı olacaktır.
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır. Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır. ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır. Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir.
HMSR500YÜKSEK LİSANS TEZİHEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR502HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – II PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemini kavraması, etik ilkeler doğrultusunda araştırma yapmasını, araştırmayı rapor etmesini ve uygulamalarda araştırma kullanımını öğrenmesini kapsar.
HMSR503HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – I DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKÖğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramlara odaklanılarak hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçlerin bilgisini, insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanması sağlanır.
HMSR505HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ – I DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşireliğin temel kavramlarına ve kavram bilgisinin hemşirelik bakımında kullanılması becerisi geliştirilmesine odaklanır. Hemşireliğin temel kavramları olan insan, çevre, sağlık/hastalık, hemşirelik kavramları analiz edilerek aralarındaki ilişki incelenir.
HMSR507HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik ve hemşirelik esasları eğitiminin tarihsel gelişimi ve felsefesi, hemşirelik esaslarına temel oluşturan öğrenme kuram ve modelleri, hemşirelik eğitim programlarının geliştirilmesi, hemşirelik esasları ders programının geliştirilmesi, kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve başarı değerlendirme yöntemleri konuları ele alınarak öğrencilerin, hemşirelik esasları öğretiminin felsefesi ve hemşirelikte program geliştirme konusunda bilgi ve tutum geliştirilir.
HMSR512CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – IPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKKanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda cerrahi hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konuları ve bakım yönetiminde yeni gelişmeleri öğrenerek derinlemesine bilgi kazandırır.
HMSR523İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrencilere; İç hastalıklarına ilişkin güncel bilgiye sahip olma, hastanın bakımını kapsamlı olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme bilgisi ve davranışını kazandırır.
HMSR526KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUK, DR. ARZU ABİÇ HEMŞİRELİKBu ders, toplumsal cinsiyet ve kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının geliştirilmesini inceler. Kadın sağlığını koruma ve geliştirme, sorunları önleme, erken tanı ve tedavide temel hemşirelik yaklaşımlarını açıklar.
HMSR530ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - IPROF. DR. SEMA KUĞUOĞLU, YRD. DOÇ. DR. AYSEL KÖKÇÜ DOĞANHEMŞİRELİKÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – I dersinin amacı çocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen çocuk hemşireleri yetiştirmektir.
HMSR532RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir.
HMSR535HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır.
HMSR598SEMİNERHEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR600DOKTORA TEZİ HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR602HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİ VE MODELLERİNİN TEMELLERİ – I PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKBu derste öğrencinin, hemşireliğin yıllar içindeki bilimsel gelişmesini ve bu gelişmede yer alan hemşire teorisyenlerin anlayışlarını, hemşirelik felsefesini, hemşirelik modellerini tartışabilmesi ve hemşireliğin zaman içinde kazandığı anlayışı açıklayabilmesi hedeflenmektedir.
HMSR605HEMŞIRELIKTE NICEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKBu ders, hemşirelik araştırmaları kapsamında nicel araştırma özelliklerinin nitel tasarımdan farklı yönleri, nicel hemşirelik araştırmaları tasarımı, nicel araştırma türleri, nicel hemşirelik araştırmalarında örneklem seçim yöntemleri, nicel veri toplama yöntemleri, nicel veri analizi, nicel araştırma raporu yazma ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir.
HMSR611ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE ANALİTİK YAKLAŞIMPROF. DR. SEMA KUĞUOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği ile ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alır ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışır. Klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konuları ele alınır.
HMSR613HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNDE ANALİTİK YAKLAŞIM PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste öğrenci halk sağlığı hemşireliği ile ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alır ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışır. Klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konuları ele alınır.
HMSR698 DOKTORA SEMİNERİ HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR699YETERLİK SINAVIHEMŞİRELİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİ
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaktır. Ayrıca öğrenciler teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
HOTM515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCIOTEL İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
HOTM517TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABIB ALIPOUROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini açıklamaktır. Özellikle turizm sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından öğrencilere aktarılacaktır.
HOTM521TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin temel amacı, turizmin ülkelerin ekonomik yaşamlarındaki rolünü incelemektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, turizmin milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizm arz ve talebini etkileyen faktörleri üzerindeki ekonomik etkilerini incelemelerini ve analiz etmelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaktır.
HOTM599DÖNEM PROJESİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCIOTEL İŞLETMECİLİĞİ
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır. Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır.
ICTE501ÖĞRETİM TASARIMI KURAM VE UYGULAMALARPROF. DR. BUKET AKKOYUNLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretim tasarımı modelleri; Öğretim tasarımının kuramsal temelleri; Temel tasarım ilkeleri, metot ve teknikleri; Öğretim stratejileri; Öğretimi tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.
ICTE505UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMAPROF. DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİDünyada ve Türkiye'de uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim kuramları, uzaktan eğitim programlarında yapı ve işleyiş, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuları sunulmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin uzaktan eğitim kuramlarını genel olarak kavraması, uzaktan eğitim programlarının yapı ve işleyişini, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri vb. konular hakkında fikir yürütmesi ve alandaki bu konu üzerindeki tartışmalar hakkında yorum yapması sağlanacaktır.
ICTE513ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI YRD. DOÇ. DR. İLDENİZ ÖZVERİREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretimsel mesaj tasarımı ilkeleri (motivasyon, bellek, algı, kavram öğrenme, vb. ), teknikleri ve analizi; temel araştırmalar; basılı ve elektronik materyallerde uygulanma yöntemleri.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE530BT DESTEKLİ HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARIEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİHarmanlanmış (Blended) öğrenme ortamlarının kuramsal temelleri, harmanlanmış öğrenme ortamlarının tasarım ilkeleri, kullanılan farklı teknolojilerin entegrasyonu, örnek uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi; Harmanlanmış öğrenme ortamlarında etkinlikler ve değerlendirme. Bir harmanlanmış öğrenme ortamının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
ICTE534BİT VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması.
ICTE551ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE UYGULAMALARIPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDENEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÇokluortam kavramını tanıma. Çoklu ortam tasarımında uyulması gereken standartları ve ilkeleri inceleme. Proje tabanlı olarak bilgiyi işleme, geliştirme ve uygulama ihtiyaçları gibi konularda kullanıcı ihtiyacına uygun arayüzlerin geliştirilmesi. Etkileşimli video, ses, metin ve video gibi çokluortam bileşenlerinin uygun olarak kullanıldığı arayüz tasarımlarının gerçekleştirilmesi. Çokluortamların geliştirilmesinde kullanılabilecek kontrol listelerinin oluşturulması. Bireysel farklılıklara ve öğrenci özelliklerine uygun arayüzler tasarlayabilme.
ICTE598SEMİNEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
ICTE600DOKTORA TEZİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır. Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Doktora tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek ve tezlerini savunarak Doktora derecesi alamayı hak kazancaklardır.
ICTE698SEMİNEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE699DOKTORA YETERLiLiK SINAVIEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG509İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİYRD. DOÇ. DR. EMİNE ATASOYLUENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders öğrencileri, endüstriyel ortamlarda oluşabilecek güvenlik ve sağlıkla ilgili tehlikelerle tanıştırmakta, ölçüme, değerlendirme, yasal düzenlemelere uyulması, tehlikeli ortamları ve süreçleri kontrol becerilerini kazandırmaktadır. Ayrıca kaza kaydı tutma, risk analiz, kaza analizi de vurgulanmaktadır. Bu ders öğrencinin iş güvenliği yönetimine hazırlayacaktır.
IENG511ENİYİLEME KURAMIPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDışbükey çözümleme; enuygunluk koşulları; kısıtsız ve kısıtlı doğrusal olmayan eniyileme yöntemleri; doğrusal programlama ve doğrusal hedef programlama; ikinci dereceden programlama; geometrik programlama; devingen programlama; çokamaçlı eniyileme yöntemleri; tamsayı programlama.
IENG514RASSAL SÜREÇLER VE UYGULAMALARIDOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİKoşullu olasılık ve koşullu beklenti konularının tekrarı ve temel tanımlar. Homojen ve homojen olmayan Poisson süreçleri, Poisson süreçlerinden rassal sayı üretmek, bileşik Poisson süreçleri, doğum ve ölüm süreçleri. Markov zincirleri ve yalın sıçrama süreçleri. Yenileme kuramı ve uygulamaları. Markov-yenileme süreçleri. Kuyruk, yenileme ve envanter problemleri uygulamaları. Durağan süreçlerle ilgili seçilmiş konular, r'inci dereceden Markov zincirleri, rassal süreçler olarak zaman serileri.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-IIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500YÜKSEK LİSANS TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
ILET501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMDOÇ. DR. AYSU ARSOY, DOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.
ILET531FEMİNİST FİLM ELEŞTİRİSİ VE KURAMIYRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders medya ve kültür çalışmalarında önemli bir yeri olan feminist kuram ve eleştirisinin özellikle de film çalışmalarına yaptığı katkıyı incelemektedir. Ana akım film, bağımsız film, feminist film ve lezbiyen film çalışmalarındaki metinler üzerinden feminist eleştirideki başat figürlerin eserleri incelenecektir.
ILET598SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500YÜKSEK LİSANS TEZİİÇ MİMARLIK
INAR501DİSİPLİNLERARSI ÇALIŞTAYİÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir. İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir. Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir. Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir. Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir. Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİİÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir. Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır. Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır. Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.
INAR514İÇ MEKAN TASARIMINDA İNSAN FAKTÖRÜİÇ MİMARLIKÇevrenin tasarlanmasını etkileyen temel etkenlerden biri insanın fizyolojik ve psikolojik yapısıdır. İç mekan tasarımcıları için ergonomik, antropolojik, kültürel ve davranışsal boyutları ile insan faktörünün bütünsel algısı önemlidir. Bu kapsam içerisinde iç mekan tasarımı problemleri ile bağlantılı olarak çevre psikolojisi konuları çalışılacaktır. Kullanıcının kültür, cinsiyet, yaşam evresi ve fiziksel koşulları ile bağlantılı olarak çevresel algı ve biliş kavramları; psikolojik ve sosyal boyutları ile iç mekanların oluşum sürecini tanımlayan temel bilgi ve fikirler ana tartışma konularıdır.
INAR563MİMARİ MEKAN ORGANİZASYONUİÇ MİMARLIKBu dersin temel amacı, mimari mekanı ve mekan organizasyonunu anlamak; yorumlamak; ve değerlendirmektir. Aynı zamanda, mimari mekan ve mekan örgütlenmesi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Mekan organizasyonunun anlaşılması; yorumlanması; ve değerlendirilmesi; çevresel, politik, sosyal, kültürel, ve davranışsal boyutlarda ele alınmaktadır. Tasarım, estetik, fonksiyon, konfor, ve kültür prensiplerinin mekan organizasyonuna entegre edilmesi yaklaşımıyla, dersin amacı, öğrencilerin iç mimari tasarım alanında mekan yaratma / yorumlama bağlamında, konforlu, fonksiyonel ve estetik olarak gelişmiş, hem kullanıcılarına hem de çevreye duyarlı mekan oluşturmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşımla ders, mekan organizasyonu prensipleri ve teorileri konusunda ders anlatımlarıyla desteklenir. Öğrencilerin mekan organizasyonuyla ilgili küçük ölçekli egzersizler yapmaları beklenir.
INAR565TASARIM FELSEFESİİÇ MİMARLIKBu ders, tasarım felsefesi konusuna akademik bir katkı yapmayı amaçlar. Eleştirel bir bakış açısıyla, tasarım teorisinin strüktürü ve dinamikleri ele alınır. Bu bakış açısı, tasarımın eleştirel analizi ve bununla ilgili kavramlara yardımcı olacak bir metoda yönlendirir. Eger 'tasarım teorisi' tasarlanacak şey için bir araç olarak ele alınırsa, bu dersin etken rolü, genellikle 'problem analizi' denilen, tasarımın süreç parçasındadır. İnsan aracılığıyla tasarım ediminin akademik olarak tasarımın calışılmasının merkezini oluşturması varsayımı, dersin kapsamını destekler. Tasarım olarak tariflenen bu teorik görüş, hep, herhangi bir kuram, kuram gelistirme, ya da kuram yorumlamanın sadece ve sadece insan kapsamında anlamlı olcağı anlayışıyla birlikte, insanı dahil eder; ve bu görüş ders kapsamına alınan konuların analizinin menşeini olusturur. Ders, özellikle, icmimarin toplumdaki yeri ve tasarımın humanite, sosyal bilimler, ve tabii/fiziksel bilimlerle iliskisine yönelir. Öğrenciler hem tüzel hem de düzgüsel tasarım kuram, felsefe, ve doktrinlerini sorgularken, bunların etkilerini de araştırır. Okumalar, belirli konular uzerine konuşmalar, davetli uzman konusmacilar, ve tartışmalarla ögrencilerin hem genel olarak tasarım alanında hem de özelde içmimarlik tasarımda konuları felsefik olarak ele alma yönünde metod geliştirebilme alışkanlığı kazanmalari saglanir. Bu etkileşimli ders, öğrencileri ortaya çıkaracakları gerçekler uzerine oturan felsefeler geliştirmek ve bunları kendi üretecekleri tasarım çözumlerinin merkezi oluşturucusu olarak kullanmaları doğrultursunda teşvik eder
INAR569İÇ MEKANDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKİÇ MİMARLIKDers sürdürülebilirlik kavramını, tasarımı süreci ile ilişkilendirerek; yaklaşım, metot, süreç ve malzemelerin, tasarım temel normları, mekan, kültür ve çevre etkileşimi ile birleştirerek öğrencilerin çok boyutlu bir bakış açısı edinmelerini hedeflemektedir. Mevcut veya yeni tasarımlarda konforlu olduğu kadar sağlıklı, enerji tassarufunu gözeten ve uzun vadede kullanıcı memnuniyeti ile birlikte esnek kullanıma yönelik değişim, dönüşüm, adaptasyon gibi faktörleri de içinde barındıran çözüm alternatifleri üzerinden bir çalışma yapmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, ilgili dokümanlar, alan çalışmaları, seminerler ve sınıf tartışmaları ile öğrencilerin sürdürülebilir yaklaşımlarla ilgili (malzeme, ürün, yapı sistemleri, ve iç mekan uygulamaları) bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. İç mekanda sürdürlebilirlik kavramını çok boyutlu bakış açısı ile birlikte farklı ölçeklerdeki sürdürülebilirlik kavramını algılayıp yorum getirmeleri beklenmektedir.
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir.
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IIİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir.
INAR598SEMİNERİÇ MİMARLIK
INAR599DÖNEM PROJESİİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II'de başarı ile tamamlanan projenin raporunu ve malzeme dosyasını içeren bu derste öğrencinin, öğretim üyelerinden bağımsız bir biçimde, yaz dönemi boyunca uygulamada kullanacağı malzemelerin uygulama ve birleşim detaylarını araştırarak uygulama projesini detaylandırarak yeniden çizmesi; malzeme dosyası hazırlaması; ve projesinin maliyetini hesaplayarak rapor haline getirmesi beklenir.
INLT601ULUSLARARASI İLİŞKİLER ARAŞTIRMA SEMİNERİYRD. DOÇ. DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminer, uluslararası ilişkilerdeki güncel teorik tartışmalara odaklanacaktır. Seminer, Uluslararası İlişkiler teorisinin temellerini inceler, şu anda kullanılan temel kavramları ve ana teorileri inceler ve çeşitli eğilimlere işaret eder. Küresel fenomenlerin zorlukları, Westphalian çerçeveye dayalı teorileştirmeye geleneksel yaklaşımların uygulanabilirliği ile ilgili soruları gündeme getirmekte ve böylece geleneksel perspektifleri sorunsallaştırmaktadır.
INTL500YÜKSEK LİSANS TEZİULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL511ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ YRD. DOÇ. DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLERUluslararası ilişkiler teorisinin kapsamlı araştırması, dünya siyasetine çağdaş yaklaşımları ve bunların siyaset geliştirmeyle olan ilişkisini vurgulayarak, problem çözme ve uluslararası ilişkilerde bilgiyi edinimi.
INTL514KÜRESEL YÖNETİŞİMULUSLARARASI İLİŞKİLERGovernance refers to the systems of authoritative rules, norms, institutions, and practices by means of which individuals, states and international organizations manage global problems absent a world government. The course aims to help students gain a deeper appreciation of how the world of global governance works (or doesn't). It provides an overview of the evolving architecture, processes and outcomes of global governance, as well as the constraints and opportunities for policy processes, whether at the national or international levels. Following the discussion of theoretical perspectives on global governance, the course applies these approaches to issues related to international peace and security, the management of global economy, and finally, efforts to protect human rights and the environment.
INTL521ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKMANULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL522ULUSLARARASI SİYASET EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERKüresel ekonomiyi veya milletler arası ilişkileri anlamak için ana teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods'da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney'deki ekonomik değişimin doğası nedir?
INTL535DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİ YRD. DOÇ. DR. GÜNAY AYLİN GÜRZEL AKAULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL571KARŞILAŞTIRMALI SİYASETPROF. DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLERDers ilk önce birçok ülkenin, birkaç ülkenin ve tek ülke çalışmalarının karşılaştırılması dahil olmak üzere karşılaştırmalı yöntemlerin genel bir çerçevesini oluşturur. Ekonomik kalkınma ve demokrasi, şiddet ve barışçıl demokrasiye geçiş, kurumsal yapı ve siyasi performans, insan hakları ve uluslararası ilişkiler gibi karşılaştırmalı siyasette popüler araştırma konularını incelemek için farklı yöntemlere odaklanmaktadır.
INTL598SEMİNERULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL600DOKTORA TEZİULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL603KÜRESEL SİYASET EKONOMİSİ YRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERDevletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.
INTL604ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş; Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL612KÜRESEL SORUNLAR VE DİPLOMASİULUSLARARASI İLİŞKİLER20. yüzyılın son çeyreğinden günümüze bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için uluslararası diplomasi ve diplomatik çabaların incelenmesi. Diplomasinin evrimi. Diplomatik başarılar ve başarısızlıklar. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki uluslararası endişe yaratan sorunlara odaklanan bir dizi vaka çalışması.
INTL635DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİYRD. DOÇ. DR. GÜNAY AYLİN GÜRZEL AKAULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL698SEMİNERULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIULUSLARARASI İLİŞKİLER
ITAS500YÜKSEK LİSANS TEZİİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)
ITAS501DİSİPLİNLERARSI ÇALIŞTAYİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Disiplinlerarası Atölye Çalışması dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan zorunlu bir derstir. Bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir. Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı alanlarından seçilir. Bu derste öğrenciler, disiplinlerarası tartışma ve değerlendirme, literatür araştırması, analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
ITAS503ARAŞTIRMA TEKNİKLERİİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Ders, bilimsel araştırma çalışmalarını ve araştırma etiğini anlamaya yönelik çalışmalar yaptırmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında, araştırma için gerekli tüm bileşenler sorgulanarak; güçlü ve tutarlı bir araştırma için gerekli olan konuların, problem tanımlarının, araştırma sorularının, yöntemlerinin tanımlamaları yapılmakta ve birincil / ikincil kaynaklara referans verme teknikleri irdelenmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerden bilimsel çalışmalar üretmesi beklenmektedir.
ITAS504TASARIM ARAŞTIRMALARIİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Ders, tasarım alanında disiplinler-arası bir yaklaşımla, bilimsel araştırma projesi tanımlama; geliştirme ve uygulama konularında rehber olmayı hedeflemektedir. Bunun yanında, bilimsel araştırma etiği ve metotları temelinde lisansüstü tez ve bilimsel bir makale yazma yönünde gerekli becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu beceriler arasında problem tanımlama, araştırma sorularını netleştirme, uygun metot belirleme, veri toplama, verilerin analizi ve yorumlanması bulunmaktadır.
ITAS508TASARIM ETKİNLİKLERI İÇİNDE MOBİLYAİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Bu ders, mobilya tanım ve kapsamına giren öğeleri, mobilya-insan, mobilya-mobilya ve mobilya-mekan açılarından ele alıp tanım, tasarım, proje ve modelleme aşamalarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yardımı ile yaratıcı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.
ITAS513İÇ MEKANDA KİMLİKİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Kimlik bir nesneyi veya mekanı diğerlerinden ayırt edici kılan özellik veya durum diye nitelendirilebilir. Bu ders kapsamında, iç mekan kimliğini oluşturan etkenler; mekan formu, işlevi, mekanda yer alan aktiviteler, stiller, mobilya seçimi, aydınlatma, ses, koku, peyzaj elemanları vb. konularda teorik ders anlatımları ve araştırma ödevleri irdelenecektir.
ITAS543İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİNDE YENİLİKLERİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Teknoloji ve malzeme alanındaki gelişmelerin iç mekan tasarımına getirdiği yeniliklerin ele alındığı bu ders kapsamında, günümüzde yenilik içeren çağdaş iç mekan düzenlemeleriyle ilgili tüm tasarım etkenlerinin araştırılması; tasarımın biçim, taşıyıcı sistem ve yapım yöntemleri yönünden analizi; tasarım, estetik, teknik, ekonomik ve ergonomik yönden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
ITAS598SEMİNERİÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)In this course, the developments in technology and materials, that lead to innovations in interior design are handled. The design factors that affect innovative contemporary interior design solutions are examined; the designs are analysed in terms of form, structure and construction methods; and are evaluated through aesthetical, technical, economical and ergonomical characteristics.
ITEC500YÜKSEK LİSANS TEZİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİYüksek lisans tezinde, Bilgi Teknolojileri alanında en azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma yapılması hedeflenmektedir.
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC512PROGRAMLAMA DİLLERİ VE PRENSİPLERİYRD. DOÇ. DR. HASAN OYLUMBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİProgramlama dillerine genel bir bakış ve sınıflandırılmaları. Yazılım ve Gramer olarak programlama dilleri üzerinde yazılımların anlamları. Değişkenler, değişkenlerin nitelikleri, değişkenlerin tanımlanmaları, veri tiplerinin bağlantıları ve kontrollleri. Değişkenlerin görünebilirlikleri ve görünebilirlik süreleri. Matematiksel ifadeler ve değimler. Kontrol yapıları ve alt programlar. Soyut olarak özetlenmiş fonksiyonlar içerisinde kullanılan veri tipleri. Yazılım hatalarını düzeltme. Fonksiyonel Diller ve özellikleri. Mantıksal programlama dilleri ve özellikleri. Yazılım projelerinde kullanabilecekleri doğru programlama dillerini seçebilme deneyimini öğrencilere kazandırmak da bu dersin hedefleri arasındadır.
ITEC514BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI VE ETİKYRD. DOÇ. DR. NİLGÜN SUPHİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDersin amacı bilgi teknolojileri alanında yapılacak olan araştırmanın safhalarını irdelemektir. Araştırma yaparken, problemin oluşturulması, literatür taramasının nasıl yapılacağı, teorinin nasıl oluşturulacağı, nitel ve nicel araştırma metotlarının nasıl uygulanacağı, araştırma sonuçlarının nasıl kaleme alınacağı, yardımcı yazarlık ve etik konuları dersin içeriğini oluşturan başlıca konulardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDerste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC549YAZILIMLA VERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA T. BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİAraştırmacıların toplanan verileri analiz etmesi çok önemlidir. Ayrıca, toplanan verilerle çıktı üretmek için özel bir yazılım kullanmak ve çıktı hakkında yorum yapmak çok önemlidir. Bu ders temel olarak değişken tanımları, veri girişi, veri analizi vb. gibi toplanan veriler için yazılım kullanmanın temellerini öğretmek için tasarlanmıştır. Buna ek olarak, kullanılan yazılımın ürettiği çıktı tabloları üzerinde öğrencilerin kendi yorumlarını yapmalarına yardımcı olabilecek testlerle ilgili temel bilgiler tartışılacaktır. Çıktılara uygun yorumlar yapabilmek için istatistiğin iyice öğrenilmesi gerekir.
ITEC598SEMİNERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİSeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir.
ITEC599DÖNEM PROJESİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
KAAY500YÜKSEK LİSANS TEZİKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİÖğrenci tezini bir sorunun orjinal araştırması üzerine yazmalı veya daha önce uygulanmış bir yöntem veya çalışmanın yeniden ele alınarak değerlendirmesi ya da farklı bir konu için uygulaması üzerine yazmalıdır. Ele alınan sorun sınırlı kapsamda olsa bile tez, belirli bir stilde ve düzende olmalı aynı zamanda konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamalıdır. Bu çalışma Tez Danışmanı ile Öğrencinin belirlemiş oldukları başlık bağlamında yapılacaktır.
KAAY501KENT ARKEOLOJİSİ YAKLAŞIMLARI VE ANALİTİK YORUMLAMA TEKNİKLERİDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders bağlamında Kent Arkeolojisini kuramsal olarak tartışmak, kent arkeolojisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kurumların tanımlanması ve bu kurumların yaptıkları çalışmaların incelenmesi, kentsel arkeolojik alanlar ile ilgili çalışmalar ve yasal çerçevenin irdelenerek, kentin geçmişi ile geleceği arasında bir bağlantı kurmak; kent ile yeraltında bulunan ve hâlihazırda yaşayan dönemleri arasındaki sürekliliği sağlamak; kentlerin dönüşüm süreçlerinde kültürel miras unsurları olan arkeolojik mirasın tespiti, korunması ve sürdürülebilirliği yönünde arkeolog, antropolog, mimar, şehir plancılarının ortak yapması gereken disiplinler arası ilişki, kuramsal ve kavramsal olarak tartışılacak, kentsel arkeolojinin uygulama teknikleri öğrencilere aktarılacaktır. Kentlerin tarih öncesi dönemlerinden günümüze arkeolojik zenginliği göz önünde bulundurularak fiziki mekânlarla ilgili karar üretecek meslek insanlarının bilinçlenmesine nasıl katkı sağlanabileceği üzerinde durulacaktır.
KAAY503ARKEOLOJİK BULUNTU ARAŞTIRMALARI VE YAKLAŞIMLARIDR. RIZA TUNCELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında, kazı yöntemleri ve kazı sonrası yapılan dokümantasyon ile bilimsel sorgulamalar irdelenecektir. Ele alınan konular arasında stratigrafi, kazı ve ilgili kayıt teknikleri, yaşlandırma yöntemleri (C14, Potasyum Argon, Fizyon İzleri, Termolüminesans, Elektron Spin Rezonans, Manyetik Alan Değişimi, Resamizasyon, Uranyum-Florin, Obsidiyen Hidrasyonu, Dendrokronoloji, Varv), arkeozooloji, arkeobotanik, seramik incelemesi, arkeometalürji ve izotop araştırmaları, çağdaş arkeolojik yöntem, kuramlar ve uygulamalar doğrultusunda işlenecektir. Yüzey araştırması ve kazı yöntemleri, bunlarla bağlantılı kayıt teknikleri, analitik metotlar ve farklı türdeki maddi kalıntıların yorumlanması, sunumu ve arkeolojik sonuçların yayını işlenecek konular arasındadır.
KAAY507KIBRIS ARKEOLOJİSİ IŞIĞINDA AKDENİZ UYGARLIĞINA BAKIŞDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders Kıbrıs'taki ilk insan faaliyetlerinden başlayarak, adanın insan nüfusları tarafından kolonileşme süreci, ilk Neolitik yerleşimler, bunu takiben Kalkolitik dönemde gelişen sosyal farklılaşma süreçleri, Erken Tunç Çağı'nda adada görülen Anadolu etkileri ve nüfus dolaşımları, Orta ve Geç Tunç Çağlar'ında ise adada elit sosyal tabakaların ortaya çıkışı, yazının kullanımı ve Kıbrıs'ın uluslararası ticaret ağlarında daha aktif bir şekilde yer alması arkeolojik veriler ışığında ele alınacaktır. Kıbrıs'ın Tunç Çağı sonrasında, Demir Çağı'nın ilk dönemlerinden itibaren Fenike ve Yunan kolonizasyon süreçlerini, adadaki yerel krallıkların ortaya çıkışını, daha sonra Pers, Hellenistik, Ptolemaik ve Roma krallık/imparatorluklarının bir parçası haline gelme sürecini arkeolojik ve tarihsel veriler doğrultusunda öğrenciye aktaracaktır.
KAAY509GEÇ ANTİK DÖNEM İKONOGRAFİSİMDOÇ. DR. GÜNEŞ BASHIROVAKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders kapsamında Geç Antik Dönem plastik ve resim eserlerinin teşhis ve yorumu/ikonografik incelenmesi, bu dönem heykel, duvar resimleri ve kabartmaların yorumlama, doğru anlamlandırma yöntemleri hakkında bilgi verilecektir. Konu bağlamında Geç Antik Dönem sanat eserleri malzeme, yer, konu, dönem, içerik açısından değerlendirilecektir.
KAAY511BİZANS DÜNYASINDA MADDİ VE YAZILI KANITLAR IŞIĞINDA YERLEŞİM YERLERİDR. CEREN ERELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında ilk olarak Bizans kentsel-kırsal oluşum ve dönüşüm süreçlerine dair var olan kaynaklar incelenecektir. Ardından yazılı belgeler doğrultusunda, kent ile nüfus ve niteliği farklı yerleşkelerin bünyesinde mimari yapıların ve kültürel unsurların bilimsel değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirme, kapsamında mimari karakteristikleri ve yapı tipleri taşınabilir kültür varlıklarıyla birlikte ele alınıp yorumlanacaktır.
KAAY513KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA MÜZİKDOÇ. DR. BASAK GORGORETTIKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu derste, müzik sanatı kültürel miras bağlamında ele alınacaktır. Bu kapsamda Türk müzik mirasının yapı taşlarının tanıtılması ve günümüzde icrası devam eden halk müzik ürünleri bilimsel bakış açısıyla tartışılacaktır. Kültürel miras bağlamında ele alınan halk müzik ürünlerinin topluma aktarımı ve yönetimi konularının farklı bakış açılarıyla irdelenecektir. Bu irdeleme sırasında halk müzik ürünlerinin yaşatılmasının, sürdürülebilirliğinin yollarının ortaya konması ve çözüm önerilerinin sunulması da amaçlanmaktadır.
KAAY598SEMİNERKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu seminer dersinde, tez öğrencileri ile tez yazımı ve araştırma yöntemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
KORS500YÜKSEK LİSANS TEZİKORUMA VE RESTORASYON
KORS501KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU IKORUMA VE RESTORASYON Mimari restorasyon projesinin temel ilkeleri. Arkeolojik veya tarihi bir konut yapısının belgelenmesine yönelik arazi çalışmaları. Strüktür ve malzeme sorunlarının analizi. Bina ile ilgili tarihi belgelerin incelenmesi. Restitüsyon çalışmaları ve restorasyon projesinin oluşturulması. Çizimler ve yazılı anlatımla çalışmaların sunulması.
KORS502KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU IIKORUMA VE RESTORASYON Anıtsal/Arkeolojik/Endüstriyel/Tarihi bir yapının restorasyon projesinin hazırlanmasına yönelik arazi çalışmaları, yapının sorunları ve olanaklarının analizi ve değerlendirilmesi. Restitüsyon çalışmasına yön verecek tarihi araştırmanın yapılması; kuramsal, işlevsel ve yapısal gereklilikleri dikkate alarak mimari restorasyon projesinin hazırlanması.
KORS503KORUMA KURAMI VE TARİHİKORUMA VE RESTORASYON Dersin amacı arkeolojik, tarihsel, endüstriyel mimari konservasyon ve restorasyon bilincinin kavramsal temellerini öğrenciye aktarmaktır. Bu kapsamda kültürel miras, çevre bilincinin oluşmasının sağlanması, restorasyonun önemi ve uygulanması hakkında kuramsal altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda koruma kavramı, boyutlarının ve korunması gereken değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gereken kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması konservasyon-restorasyon kavramının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje taslağı hazırlanacak ve örnekleri incelenecektir.
KORS504KORUMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİKORUMA VE RESTORASYON Restorasyon uygulamaları uluslararası tüzükler, KKTC ve Türkiye'de geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Venedik Tüzüğü'nün ilgili maddelerinin yanı sıra, ICOMOS'un tarihi strüktürlerle, ahşap yapılarla ilgili tüzükleri temel ilkeleri koyan belgelerdir. Anıtları incelemek ve hasarlarını saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma yöntemleri yurdumuzdan ve dünyadan seçilen örneklerle irdelenmektedir. Arkeolojik mirasının korunması da özel bir alan olarak ele alınmakta; dünyadan ve ülkemizden seçilen örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan teknikler, yaklaşımlar irdelenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerden bir uygulamayı ayrıntılı olarak incelemeleri ve çağdaş koruma ilkelerine göre değerlendirmeleri istenmektedir.
KORS505YAPILARDA MALZEME BOZULMASI ANALİZİ VE KORUNMASIKORUMA VE RESTORASYON Arkeolojik, tarihi veya endüstriyel bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORS501 Mimari Koruma Stüdyosu dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Seçilen yapı üzerinde arazi çalışmaları ile malzeme belgelemesi ve laboratuvar çalışması için örnek alımı. Yapıdaki strüktürel sorunların ve malzeme bozulmalarının görsel tespiti. Laboratuvar çalışmaları ile yapının farklı dönemlerinde kullanılan özgün malzemelerin fiziksel, mineralojik, kimyasal özelliklerinin ve bozulma nedenlerinin belirlenmesi. Bu çalışmalar ışığında; malzeme koruma ilkelerinin belirlenmesi. Koruma müdahalelerinde kullanılacak malzeme özelliklerinin tanımlanması.
KORS506YAPILARIN STRÜKTÜREL ANALİZ VE KORUNMASIKORUMA VE RESTORASYON Arkeolojik, Endüstriyel veya Tarihi niteliği olan bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapısının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORES Restorasyon ve Koruma Stüdyosu-II dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Yapısal sorunların görsel incelemesi. Zemin araştırması için gerekli çalışmaların planlanması. Taşıyıcı sistemle ilgili sorunların zararsız test yöntemleri ile saptanması. Koruma ilkeleri çerçevesinde gerekli müdahaleleri içeren bir proje ve rapor hazırlanması.
KORS598SEMİNERKORUMA VE RESTORASYON
LAW 500YÜKSEK LİSANS TEZİHUKUK
LAW 501MEDENİ HUKUK IYRD. DOÇ. DR. EMİNE K. RODOSLUHUKUKTürk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni , Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süreci olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
LAW 511CEZA GENEL HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZHUKUKSuç teorisine ilişkin bazı konular, suçlu ve yaptırımla ilgili konulardır. Suç teorisinin temel konularından iştirak, teşebbüs ve içtima, lisans seviyesinden daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde bu derste incelenir ve bu konularla ilgili doktrindeki tartışmalar üzerinde durulur. “Suçlu Teorisi" çerçevesinde; isnat yeteneği, suçlunun kimliğine ilişkin konuların kusurlulukla ilgisi, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, yüksek lisans seviyesinde değerlendirilmekte, yine bu bağlamda birden fazla suç işleme haliyle ilgili konular üzerinde de durulmaktadır. Yaptırım Genel Teorisinde ise , ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile ceza yaptırımlarının diğer sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde Devletin yaptırım uygulama yetkisi ve bu yetkiden vazgeçtiği bazı durumların koşulları da anlatılmaktadır. Bütün konular ve başlıklar yüksek lisans dersleri müfredatı çerçevesinde ve yüksek lisans seviyesinde, tartışılır, incelenir ve değerlendirilir.
LAW 512CEZA GENEL HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZHUKUKCeza Hukuku II dersinde şu konular işlenmektedir: Suçlu Genel Teorisi; Yaptırım Genel Teorisi; suçlu genel teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, mükerrer suçlu, itiyadi suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar; Yaptırım Genel Teorisinde ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları, cezasal mahkumiyetin diğer sonuçları; Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hüküm ertelenmesi, tecil vb,).
LAW 513CEZA USUL HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZHUKUKBu hukuk dalına ait normların zaman, yer ve kişi yönünden uygulanabilirliği; muhakeme görevi ve makamları; ceza muhakemesi şartları, madde ve yer yönünden yetki kuralları, ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı; ceza muhakemesi işlemleri ve deliller irdelenmektedir.
LAW 521İŞ HUKUKUPROF. DR. ŞÜKRAN ERTÜRKHUKUKBireysel ve Kollektif iş ilişkileri; İş hukukunun kaynakları; işçi-işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, sözleşmenin akdi ve içeriği; ücretler, çalışma saatleri; fazla çalışma; ücretli izin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarla, işverenin sorumluluğu konularını ele alıp incelemektedir.
LAW 523AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERHUKUKAvrupa Birliğinin tarihi gelişimi; Avrupa Birliği Hukuku'nun Kaynakları; Birliğin Kurumları; 'Avrupa Birliği'nde Yasal Mekanizma', üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar; Avrupa Birliği Hukuku'nun temel prensipleri, doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukuku'nun üstünlüğü; malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı konuları irdelenmektedir.
LAW 525DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKTâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır.
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. DEMET ÇELİK ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 533İDARE HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdare Hukuku dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.
LAW 535GENEL KAMU HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. SEDA O. YÜCELHUKUKİnsan Hakları Hukuku dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadadır. İnsan Hakları Hukuku dersinde, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir.
LAW 541TİCARET HUKUKU IPROF. DR. CELAL GÖLE, YRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu dersi alan öğrencilere lisansüstü düzeyde şirketler hukukunun kuramsal temeli ve düzenleyici metinleri üzerinde analiz yeteneğini kazandırmaktır. Bu ders, sadece şirketler hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için değil, şirketler hukukunun bağlantılı bulunduğu birçok hukuki kurumun uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular bakımından da önerilebilir niteliktedir. Ders kapsamında, sadece yazılı hukuk kurallarının incelemesi ile yetinilmeyip, yargı kararları üzerinden uygulamaya ilişkin bilgiler de verilmektedir.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.
LAW 592HUKUK FELSEFESİYRD. DOÇ. DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.
LAW 598SEMİNERHUKUK
MARC541MİMARLIKTA ENTEGRE SİSTEMLERDOÇ. DR. HALİL ZAFER ALİBABAMİMARLIKYapı sistemleri ve bileşenleri, mimari yapısal düşünce ve yapı sistemleri; yapısal malzeme tipi seçimi ve genel yapısal planlama ve sıra montaj, tasarım süreci için tasarım incelemesi
MARC551MİMARLIK VE BİNA EKONOMİSİMİMARLIKBu derste mimarlıkta finansal planlamaya dair bilgiler anlatılmaktadır. Tasarım alternatifleri ve bunlara bağlı olası finansal karşılıkları tartışılmaktadır. Ders kapsamında kalite, estetik, strüktür, sürdürülebilirlik ve enerji konuları özellikle ele alınmaktadır. Finansal boyutlar tasarım sürecinden uygulama aşamasının tamamlanmasına kadar incelenmektedir.
MARC561 MİMARİ TEORİ VE ELEŞTİRİSİPROF. DR. HIFSİYE PULHAN, DOÇ. DR. TÜRKAN U. URAZMİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve araştırmacıların tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARIPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARIMİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM IMİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM IIMİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİMİMARLIKBu ders; Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİMİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH500YÜKSEK LİSANS TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH502KOMPLEKS ANALİZYRD. DOÇ. DR. ARRAN FERNANDEZMATEMATİKKompleks analizin temelleri: holomorfik/analitik fonksiyonlar, Cauchy teoremi, rezidü teoremi. Konform dönüşümü, yerel derece. Möbius dönüşümü. Kompleks integral hesap teknikleri. Analitiklik için eşdeğer koşullar. d-bar türev. Plemelj ve Pompeiu formüller. Weierstrass kanonik çarpım formülü. Analitik devam, ve yeni kompleks fonksiyon tanımlamada kullanımı. Gamma, beta, ve zeta fonksiyonları. Jordan lemmasi. Ters Laplace dönüşümü. Kısmi türevli denklemler. Birleşik dönüşüm metodu.
MATH566LİNEER CEBİRYRD. DOÇ. DR. MÜGE SAADETOĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARVektör uzayları. Lineer dönüşümler. İnvaryant direct toplam dekompozisyonları. Rasyonel ve Jordan formlar.
MATH569SAYISAL SAYISAL CEBİRPROF. DR. DERVİŞ SUBAŞIMATEMATİK/UYGULAMALI MATEMATİKMatrisler. Normlar ve özdeğerler. Spektral yarıçap. Gresghorin teoremleri. Özdeğerleri tahmin etmek için sayısal yöntemler. Özel matrisler. İndirgenebilir ve indirgenemez matrisler. Grafik teori temsili. Bağlı grafikler. M-L ve Steltjes matrisleri. Matix kullanarak lineer sistemin çözümü bölme. Bölme türleri ve uyarılmış yinelemeli yöntemler. Bölme kriterlerine dayalı yöntemlerin yakınsaması. Yinelemeli yöntemlerin tutarlılığı. Klima sistemi. Ekstrapolasyon yöntemleri ve yakınsaklık. Matrislerin ayrıştırılması. Ön koşullandırma yinelemeli yöntemler. Yaklaşık çözüm için temel oluşturma Lanczos tipi yöntemle. Eşlenik-gradyan yöntemi. Yakınsama ve hatanın azaltılması. Temelinde eşlenik gradyan yöntemiyle üretilen çözümler. Ön koşullu eşlenik gradyan yöntemi ve oranı yakınsama
MATH598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH600DOKTORA TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH698SEMİNERMATEMATİK
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MCLA501HUKUKA GİRİŞDOÇ. DR. ARZU ALİBABKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Hukuka Giriş dersinin amacı: Hukuk kurallarının öğrenci tarafından anlaşılabilmesi ve kullanabilmesini sağlamak; bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eden ilkeleri öğretmek; hukuk yaratılması için gerekli bilgileri vermek; bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metodların neler olduğunu incelemektir.
MCLA502ULUSLARARASI HUKUKDOÇ. DR. HACER S. ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
MCLA507KARŞILAŞTIRMALI VATANDAŞLIK HUKUKUDOÇ. DR. ARZU ALİBABAKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı vatandaşlık hukukunu karşılaştırmalı ve uluslararası bir yaklaşımla ele alıp irdelemektir. Bu çerçevede, vatandaşlığın anlamı, vatandaşlığın sonuçları, vatandaşlık hukukunun kaynakları, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, vatansızlık karşısında bir insan hakkı olarak vatandaşlık ve çok vatandaşlık halleri dersin konuları arasında yer alacaktır.
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUDOÇ. DR. HACER S. ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye'nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.
MCLA512AB HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste Avrupa entegrasyonu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. İlk başta AB'nin uluslarüstü konumu, yetkileri, üstünlük/öncelik ilkesi, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki, AB Adalet Divanın yargı yetkisi, AB kurumlarının ilgili yasama işlemleri ve prosedürleri incelenecektir. Daha sonra AB içindeki demokratik açıklıklar ve bu açıklığın azaltılması için AB'nin meşruiyetinin arttırılması konuları tartışılacaktır
MCLA524ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKUPROF. DR. ELISA BARONCINI, DR. NICOLLO LANZONIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin temel amacı, Uluslararası Ekonomi Hukuku ilkelerine, özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sistemi üzerinden Uluslararası Yatırım Hukukunun temel unsurlarına ve en yeni mega-bölgesel olgusuna odaklanarak genel bir bakış açısı sunmaktır. Cenevre çok taraflı ticaret sistemi içerisindeki yapı ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasına, özellikle DTÖ sisteminin ticaret dışı değerlerin çok hassas konuları nasıl dikkate aldığı hususunu geliştirmek için, Gümrük Tarifleler ve Ticaret Antlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili GATT Madde XX ile ilgili pratik örneklere odaklanılacaktır. Aynı zamanda Uluslararası Yatırım Hukukuna ilişkin anlaşmaların temel prensipleri ve modelleri üzerinde, son zamanlardaki uluslararası tahkim işlemlerinde yatırım anlaşmazlıklarına ve bu davalardaki kitlesel taleplere ilişkin şeffaflık yeniliklerine odaklanarak durulacaktır. Dersin son kısmında Uluslararası Ekonomi Hukukunda getirilen örneğin mega-bölgesel- Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA), Trans-Pacific Partnership (TPP),Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) biçiminde anılan en önemli yeni unsurların analizi yapılacaktır. Dersin sonunda Uluslararası Ekonomik Hukuk perspektifiyle AB ticaret politikası hakkında genel bir bakış açısı kazanılacaktır.
MCLA531HAKSIZ FİİL HUKUKU: KARŞILAŞTIRMALI PERSPEKTİFTE HUKUKİ SORUMLULUKYRD. DOÇ. DR. MATTEO DE PAMPHILISKARŞILAŞTIRMALI HUKUKGünümüzde sorumluluk bedelleri hesaplanmadan hiçbir iş veya meslek kurulamaz. Aslında hukuki sorumluluk kuralları sadece bireyler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için değil aynı zamanda her insan faaliyetinde kaçınılmaz olan kazaların maliyetlerini paylaşmak için de yararlı bir araçtır. Özel hukukun temel kurumlarıyla ilgili temel kavramları hatırlatarak Avrupa ve ABD bağlamında medeni sorumluluk kurallarına özel olarak odaklanan kurs ekonomiler ve toplumlar üzerinde en büyük etkiye sahip konuları derinlemesine ele alacaktır. Ders ayrıca farklı tazminat mekanizmalarının ve dava masraflarının dağılımının bir yargı sisteminin verimliliği üzerindeki etkisini de analiz edecektir.
MCLA599DÖNEM PROJESİKARŞILAŞTIRMALI HUKUK
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG511MÜHENDİSLER İÇİN GELİŞMİŞ BİLGİSAYAR METODLARIDOÇ. DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders mühendislik analizinde kullanılan farklı denklem türlerini çözmek için uygulamalı bir derstir. Dersin içeriği: doğrusal cebirsel denklem sistemlerinin çözümü, öz-değer problemleri; doğrusal olmayan denklemler; polinom yaklaşım, sayısal farklılaşma ve entegrasyon; diferansiyel denklemler ve kısmi diferansiyel denklemlerdir.
MENG533İLERİ MEKANİK TİTREŞİMLERYRD. DOC. DR. BABAK SAFAEIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ1D Dalga örnekleri (teller), Akışkanlarda ses, Akustik empedans, Kaynak enerjisi, Yoğunluk ve güç, Kaynaklar, Karşılıklılık, Green Fonksiyonlari vb. , Ses emme ve yutma malzemeleri, Dalga kılavuzlarında ve susturucularda ses, Muhafazalarda ses
MENG547ENERJİ YÖNETİMİ VE KULLANIMIPROF. DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİEnerji ve çevre sorunlarının kısaca irdelenmesi. Enerji etütü. Ekonomik analiz ve yaşam döngüsü maliyeti. Binalarda enerji verimliliği. Talep tarafı yönetimi. İşletmelerde enerji yönetimi sistemi. Güneş enerjisi kullanımı.
MENG551İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİPROF. DR. HASAN HACIŞEVKİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİTemel denklemler, akış kinematiği ve esas denklemlerin özel formları. İki ve üç boyutlu Potansiyel akış. Viskoz akış, sıkıştırılamayan ve sıkıştırılabilen akış.
MENG598SEMİNERMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600DOKTORA TEZİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG698SEMİNERMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır.
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları için ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT503YÖNETİM EKONOMİSİPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders öğrencilere Yönetim Ekonomisi'nin temel prensiplerini ve onların uygulamalarını anlatır. Özellikle, Yönetim Ekonomi silgili alandaki teknik (ekonometrik) metodları kullanır ve yönetim ile işletmede karşılaşılan problemleri çözer ve analiz eder.
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATDOÇ. DR. HASAN GÜNGÖRİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEPROF. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir.
MGMT577İLERİ DÜZEY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEİnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.
MGMT578EĞİTİM VE GELİŞİMPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, insan kaynakları yönetiminin eğitim ve gelişim işlevine bir giriş sağlar.
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİİŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT601ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUİŞLETMEDersin amacı Doktora öğrencilerine nitel araştırma yöntemlerini öğretmek ve belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemleri anlatmaktır.
MGMT691YÖNETİM ARAŞTIRMALARINDA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMETeori ve/veya empirik alanlarda mevcut literature katkı konulabilecek potansiyelde olan araştırma alanlarını belirlemek amacıyla yönetim literatürünü kritik bir taramadan geçirerek güncel yönetim konularında yayınlanan çeşitli kılavuz çalışmalar incelenecektir.
MGMT692YÖNETİM ARAŞTIRMALARI GÜNCEL KONULARPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEYönetim literatüründeki güncel araştırma alanları içinden belirli konular detaylı bir şekilde kritik değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerek yönetim alanı içinden gerekse dışıdan derlenen çeşitli teoriler ışığında inşa edilecek yaratıcı akademik katkılar ve modellerle yeni doktora araştırmalarına temel oluşturulacak.
MGMT698SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir. Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MRKT601PAZARLAMA TEORİSİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, doktora öğrencilerinin pazarlama konularına geniş bir açıdan bakması hedeflenmektedir. Dersin amacı, pazarlama teorisindeki güncel çağdaş konuları ele almak, pazarlama düşüncesinin tarihini ve gelişimini anlamak ve bilim felsefesindeki temel konuların pazarlama araştırmaları üzerindeki etkisini irdelemektir.
MRKT606ÇAĞDAŞ PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI KONULARIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMESözkonusu ders öğrencilere pazarlamadaki akademik bilgiye katkıda bulunan bircok ana teori ve arastırma yöntemlerinin derin bir perspektifini vermektedir. Pazarlama ve tüketici davranışlarındaki önemli tartışmaları ele almaktadır. Bunlardan başka, bu ders öğrencileri pazarlama konusundaki akademik yayınları okumaya ve onları analiz etmeye ve değerlendirmeye alıstırmayı amaçlamaktadır. Ders süresince öğrenciler akademik yayınların bulgularının geçerliliğini değerlendirme becerisini elde etmenin yanında işletme alanındaki yayınlarda kullanılan birçok methodlarıda inceleyeceklerdir.
OOEG500YÜKSEK LİSANS TEZİPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEK, DOÇ. DR. EDA YAZGIN, YRD. DOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk alanları ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama.
OOEG501ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GELİŞİM VE EĞİTİM KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMGelişim ve eğitim kuramlarının ortaya çıkışı ve temel özellikleri, eğitime yansımaları ve çağdaş erken çocukluk eğitimi yaklaşımları.
OOEG503OKUL ÖNCESİNDE EĞİTİMDE YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, “çocuğun doğasına" en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar.
OOEG504ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLEROKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili araştırmalarda kullanılan metot ve tekniklerin analizi, araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme, evrak ve örneklemlerden bilgi toplama tekniklerini belirleme. Araştırma önerisi hazırlamak; Verilerin analizi, değerlendirmesi ve yorumlanması ile araştırma raporunu oluşturmak.
OOEG508ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN VE OYUN MATERYALLERİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMOyunun çocuğun gelişimine katkısı ve oyun hakkı, 0-8 yaş çocuklarında oyun davranışları ve oyun gelişimi, farklı yaşlarda gelişimi destekleyici oyun ortamı ve materyallerinin hazırlanması, oyun davranışlarının gözlenmesi ve kayıt tutma, okul dışı ortamlarda oyun davranışlarının desteklenmesi ve aileye rehberlik, güvenli oyun ortamları ve materyalleri.
OOEG598SEMİNEROKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama.
OOEG599DÖNEM PROJESİOKUL ÖNCESİ EĞİTİMTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİFİZİK
PHYS503FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR (KOSMOLOJİ'YE GİRİŞ)FİZİKBu, öncelikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine yönelik ancak Evren hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere açık olan Kozmolojiye bir giriş dersidir. Temel olarak Büyük patlama paradigmasının, matematiksel özelliklerinin ve üzerinde durduğu gözlemsel temelin tanımlanmasına odaklanacaktır. Kurs çoğunlukla kendine başına yeterli olacak, ancak dersin bazı bölümleri genel görelilik, kuantum alanı teorisi ve termodinamik hakkında temel bilgiye ihtiyaç duyacak, ancak ana kavramlar revize edilecek.
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS521KLASİK MEKANİK - IPROF. DR. İZZET SAKALLIFİZİKNewton mekanik yasalarının gözden geçirilmesi. Dönen dünya üzerinde partikül hareketi, merkezkaç ve Coriolis Kuvvetleri. Değişim tekniklerinin mekanik uygulaması, genelleştirilmiş koordinatlar. Lagrange ve Hamilton sistemleri. 2-cisimli merkezi çekim kuvvetlerinde partikül hareketleri. Hareketin dengesel analizi. Katı cisimlerde atalet moment matrisleri, simetrik topaç hareketleri, Euler açıları ve dönme matrisleri. Kanonik dönüşümler, Poisson braketleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası. Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS531İSTATİSTİKEL FİZİKYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİKSet teorisinin unsurları, olasılıkların temelleri,
örnek uzaylar ve bileþik olaylar. Kombinatorik. Binom, Gauss, Poisson Dağılımları, Markov süreçleri. Rasgele değişkenler, beklenti değerleri, momentler, fonksiyon üretme. Merkezi limit teoremi, korelasyonlar. Mekanik sistemlerin istatistiksel formülasyonu. Temel istatistiksel varsayım. İstatistiksel topluluklar. Denge koþulları. Durumların yoğunluğu. İstatistiksel termodinamik, geri dönüşü olmayan ve geri dönüşümlü değişiklikler. İdeal bir gazın istatistiksel ağırlığı ve entropisi. Klasik ve kuantum ideal gazlar için dağılım fonksiyonları ve bölme fonksiyonları. Langevins Denklemi.
PHYS533SIVI KRİSTAL FİZİĞİNE GİRİŞYRD. DOÇ. DR. MEHMET OKCANFİZİKBu dersin temel amacı, aşağıdaki konularda uzmanlık sağlamaktır: Maddenin Aşamaları ve Sıvı Kristal (LC) Devlet, Termotropik LC. Lyotropik LC, LC Mezofazlarının Yapıları ve Sınıflandırılması, LC'de Dokular ve Doku Özellikleri, LC'nin Deneysel Faz Diyagramları, LC'nin Yapısına Etkili Faktörler, LC'nin Oryantasyon Özellikleri, LC Fiziksel Özellikleri, LC Fiziksel Özelliklerinin Deneysel Belirlenmesi.
PHYS551KUANTUM MEKANİK IPROF. DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKuantum Mekaniksel Kavramlar. ·Kuantum Mekaniginin temel postuletleri. Acisal Momentum ve radyel simetrik Schrodinger denklemi,
Kuresel harmonikler. Kuresel alanlar kuantum patikulerin Schrodenger denklemi. Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari. Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis
buyuk-l acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V. S. ).
PHYS598SEMİNERFİZİK
PHYS600DOKTORA TEZIFİZİK
PHYS603GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IDOÇ. DR. İBRAHİM GÜLLÜFİZİKTürevlenebilir Manifoldlar. Tensor ve Cartan'ın diferansiyel formlar hesabı. Einstein'ın ortonormal tetradlardaki denklemleri. Maxwell ve Einstein alanlarına uygulamaları ile Newman ve Penrose null tedrad formalizm. Yerçekimi Dalgalarının Analizi. Abelian ve Abelian olmayan düzlem sandviç dalgaları ve fizikleriyle ilgili açık problemler.
PHYS604GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IIPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKDüzlem simetrik uzaylarda skaler alanlar. Skaler, elektromanyetik, yerçekimi ve nötrino alanları arasındaki etkileşimler. Yüklü küresel kara deliklerde skaler alanlar. Tekilliklerin gelişimi üzerine etkisi. Tekillik türlerinin analizi. Kara deliklerin iç yapısını daha ayrıntılı anlamak
PHYS612FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IIPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKİçeriginde; açık/kapalı kümeler ve uzaklık, E3 ve En Oklid uzaylarında yüzey ve parametrik yörünge gibi temel kavramların bulundugu giriş. Pürüzsüz manifold, teget vektörler ve teğet uzay kavramları. kontravaryant ve kovaryant vektör alanları. Tensor alanlar, Riemann manifold kavramlarr. Bölgesel Minkowski manifold kavramı. Kovaryant türev. Genel görelilikteki uygulamalar.
PHYS621KLASİK MEKANİK IIPROF. DR. İZZET SAKALLIFİZİKHamilton-Jacobi Hareketleri açıklaması. Mekaniğinin Varyasyon prensipleri. Noether teoremi ve mekanik miktarları korunmuş. Continuum mekaniği ve alan teorisi.
PHYS698SEMİNERFİZİK
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIFİZİK
PSYC500YÜKSEK LİSANS DERSİGENEL PSİKOLOJİ
PSYC501ARAŞTIRMA METODLARIDOÇ. DR. İLHAN RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında Psikoloji Biliminde sıklıkla kullanılan denek içi, denekler arası, korelasyonel, deneysel desenler incelenecktir. Öğrenciler çalışmak istedikleri konuya en uygun araştırma desenini bulmayı ve uygulamayı öğreneceklerdir.
PSYC515İLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİBu ders Gelişim Psikolojisi'ndeki Gelişim Bilimi, Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Mikrogelişim, ve boylamsal/çok boyutlu araştırma yöntemleri gibi ileri ve güncel konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu konular karşılıklı etkileşimde bulunulacak sınıf ortamlarında öncelikle kuramsal/görgül bilgiler verilerek sonrasında ise ilişkili makaleler incelenerek işlenecektir.
PSYC552İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında tutum, yakın ilişkiler, bireysel ve grup süreçleri gibi konular irdelenecektir.
PSYC570İLERİ BİLİŞSEL PSİKOLOJİYRD. DOÇ. DR. BURCU KAYA KIZILÖZGENEL PSİKOLOJİBu ders öğrencilere seçmiş oldukları bir bilişsel psikoloji alanında detaylı bilgi edinme olanağı tanımayı amaçlamaktadır. İlk haftalardaki seçilmiş farklı bilişsel psikoloji alanlarında okumaların ardından öğrenciler seçtikleri alanda araştırma taslağı hazırlayacak, veri toplayacak, analiz yapacak ve bulgularını rapor halinde sunacaklardır.
PSYC598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. GÖKÇE YILMAZ AKDOĞANGENEL PSİKOLOJİBu derste, öğrenciler ileri seviyede araştırma bulgularının sonuçlarını sınıfta sunacaktır. Seminer dersi, güncel teori ve araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalara yoğunlaşacaktır. Ek olarak, öğrenciler konuk konuşmacıların sunumlarına da katılacaklardır.
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA501ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIPROF. DR. ALİM KAYAREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKPsikoanalizden bilişsel davranışçı yaklaşıma temel danışma teorileri, temel özellikler, her bir teorinin kişilik konuları ve teknikler, danışma teorilerinin sınırlılıkları ve güçlü tarafları, teori ve uygulama ilişkileri, temel danışma okullarındaki araştırma,uygulama ve yenilikler.
RPDA511ÇAĞDAŞ AİLE DANIŞMA KURAMLARI VE UYGULAMASIDOÇ. DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKAile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamaları.
RPDA598SEMİNERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF502DİJİTAL VİDEO: ÖN HAZIRLIK, ARAŞTIRMA VE YAPIM YRD. DOÇ. DR. BARÇIN BOĞAÇDİJİTAL MEDYA VE FİLMÜretim sürecinin yolunda gitmesi için başarılı bir dijital hikâye anlatımı için üretim öncesi süreç ve planlama çok önemlidir. Bu ders katılımcıları temel üretim öncesi süreçlere odaklanarak üretime hazırlar. Alan araştırmasından ve gözlem ve görüşmeden senaryo üzerinde çalışmayı, kasting ile rolleri hazırlamayı, provayı, üretim öncesi süreç için ekibin ve aktörlerin hazırlanmasını içerir. Katılımcılar kendi seçtikleri senaryonun üretim öncesinde engelleri aşmayı öğrenir ve daha sonra bunu üretim aşamasına taşır. Önerilen okumalar, atölye çalışmaları, tartışmalar, gösterimler, notlar ve dijital teknoloji kullanımı ile katılımcılar bir farkındalık ve dijital üretim medya içeriği üretme konusunda beceriler geliştirebileceklerdir.
RTVF508DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMIYRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞLULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMDijital hikâye anlatımı sanatı katılımcıların dijital medyayı ses ve görüntüyü birleştirerek hikâyeler yaratmak ve dünyayı ilginç, yaratıcı ve eleştirel bir gözle ya da dünyayı başka bir bakışla görmeyi teşvik edecek şekilde bir dijital video üretimi atölyesidir. Ders, nasıl düşünümsel bir süreç içinde hikâye anlatılacağı vurgusu ile “hikâye döngüsü"nü kullanır. Ders, ses ve imgelem, hikâye yapısı, hikâyeyi kimin hangi çerçeve içinde, hangi hedef kitle için anlattığı sorularını yöneltir. Vurgu hikâyenin oluşumu, eleştirellik ve geri bildirim üzerinde olmakla beraber katılımcılar hangi yollarla bir fikri video formunda deneyimleyebilecekleri konusunda teşvik edilirler.
RTVF517DİJİTAL BELGESEL PROJESİYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMBağımsız yönetmenlik projesi olan bu ders kurmaca olmayan dijital belgesel film yapımı konusunda derinlemesine bir yaklaşım sağlar. Ders, fikir oluşumundan montajın tamamlanmasını da içeren belgesel film yapımının tüm üretim süreçlerinde her katılımcıyı kendi filminin bağımsız yönetmeni olarak konumlandırır. Ders, kişisel vizyon ve yönetmenin karar verme süreçleri arasındaki ilişkiye vurgu yapar; başarılı bir projenin izleyici ile entelektüel ve duygusal birliktelikten geçtiğinin farkında olarak bilinçli bir şekilde perspektif ve duyguların projeye katılmasının öneminin altını çizer.
RTVF520DİJİTAL FOTOĞRAF: İMGENİN POLİTİKASIDOÇ. DR. MASHOED BAILIEDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders dijital fotoğraf alanınla ayrıntılı bir giriş yaparak katılımcılara belgesel ve alan çalışmasını tanıtır. Katılımcılar tatmin edici bir sonuç için gerekli olan belgeselden (fotoğraf gazeteciliğine) muhabirliğine uzanan teknik ve pratikleri düşünmeye davet edilirler. Bu yapılırken foto belgesel, yerleştirme ve showcasing üretiminde metin, imge ve sesin birlikte kullanımına vurgu yapılacaktır.
RTVF599DÖNEM PROJESİDİJİTAL MEDYA VE FİLM
TOCE500YÜKSEK LİSANS TEZİTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
TOCE501FEMİNİST TEORİLER IDOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır.
TOCE517EKONOMİDE KADINPROF. DR. FATMA GÜVEN LİSANİLERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, ekonomiden hem geleneksel hem de geleneksel olmayan metodolojileri kullanan kadınların deneyimlerinin analizlerini içermektedir. Ders, bu kadın grubunun benzersiz deneyimleri ile ekonomik sorunların geleneksel yorumunu genişletme girişiminde bulunmaktadır. Esas bakış açısı neo klasik ekonomide ana akımdır fakat alternatif ekonomik perspektifler de diğer sosyal bilimlerden yararlanmaktadır. Dersin ilk kısmı araçların ve metodolojilerin gelişimine odaklanmaktadır. Daha sonra ders, gelişmiş konuların araştırılması hakkında yürütülecektir. Öğrenciler orijinal araştırmalar yapacak ve analitik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı bireysel ve grup çalışmaları yapacaklardır.
TOCE518KADIN VE TARİH ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere 18. Ve 19. yy. da tarihi çerçeve içerisinde kadınların yaptığı meslekleri ve sorunlarını anlatacaktır. Aynı zamanda kadının, sosyal, politik ve entelektüel hareketlerini de inceleyecektir. Tarihte 'kadın' karmaşasını anlamak kesinlikle çok önemlidir. Ders, tarihin esas birincil kaynakları ve tarihçilerin kendi entelektüel çerçevelerinde bu verilere verdikleri anlam ve şekil arasındaki farklılıklara odaklanacaktır.
TOCE598SEMİNERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda Kadın araştırmalarına profesyonel / akademik alanda çalışmalara giriş sağlamakta ve Merkez'in lisansüstü programına, etkinliklerine, kaynaklarına ve fakülteye uyumu sağlamaktadır. Ders lisansüstü seviyedeki okumaları analiz etmek ve karşılaştırmak için gerekli olan becerileri, grup tartışması becerilerini, temel teorik terminolojiyi verecektir. Okumalar, tartışmalar, aktiviteler ve belgeler öğlencilerin yüksek lisans çalışmalarının yapısını anlamalarını sağlayıp, kendi akademik hedeflerinde yardımcı olacaktır.
TOUR500YÜKSEK LİSANS TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABIB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini açıklamaktır. Özellikle turizm sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR509ULUSLARARASI AĞIRLAMA VE TURİZM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ KONULARPROF. DR. CİHAN ÇOBANOĞLUTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, Turizm sektörü ile ilgili bazı temel güncel konuları belirlemek ve analiz etmektir. Bugün turizm endüstrisinin karşı karşıya kaldığı süregelen tehditleri ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, önemli hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, yeni stratejik sistem yaklaşımının yiyecek ve içecek yönetiminde nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu ders ayrıca, öğrencilerin düzgün yönetilerek verimliliği ve etkinliği artırmak için yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrenilmesindeki farkındalığı artıracaktır.
TOUR525TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin temel amacı, turizmin ülkelerin ekonomik yaşamlarındaki rolünü incelemektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, turizmin milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizm arz ve talebini etkileyen faktörleri üzerindeki ekonomik etkilerini incelemelerini ve analiz etmelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaktır.
TOUR532ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste, turizm sektörü araştırmalarına yönelik bilgisayar destekli istatistiksel analizler eğitimi amaçlanmıştır. Temelde veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İki yönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant analizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma desenleri üzerinde durarak varyans analizi yöntemini, çoklu random faktörler, kuvvet analizi, çoklu, loglinear ve logistik regresyon, kovaryans analizi ve meta analiz gibi konular üzerinde çalışacaklardır.
TOUR536HİZMET ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL KONULARPROF. DR. LEVENT ALTINAYTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders öğrencilere hizmetler alanında geniş bir araştırma konuları yelpazesi sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilere model geliştirme, araştırma bulgularının yorumlanması ve bu bulguların tartışılması konularını öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler, yüksek lisans tezleri için belirli araştırma konularını bulma fırsatına sahip olacaklardır.
TOUR598 SEMİNERTURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR600DOKTORA TEZİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır. Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİTBATURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIPROF. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR611HİZMET ENDÜSTRİSİNDE REKABET STRATEJİLERİPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacıstratejik yönetim içerisinde yer alan işletmelerin iç ve dış çevreleri arasında bir köprü kurmaya çalışan teorik ve pratik araştırmaları öğrencilere aktarmaktır. Bu ders disiplinler arası bir yaklaşımı takip etmketedir. Özellikle Rekabet etme gücü ile ilgili literatur taraması yapılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına yardımcı olunması hedeflenmektedir
TOUR698 SEMİNERTURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVITURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TUIS500YÜKSEK LİSANS TEZİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)
TUIS501TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS503TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TUIS517TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKASI GELİŞTİRMEPROF. DR. BEYKAN ÇİZELTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini açıklamaktır. Özellikle turizm sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından öğrencilere aktarılacaktır.
TUIS521KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE TURİZMYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu ders, öğrencilerimize yerel tarihin ve tarihi ortamın bazı temelleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Tabii bu sadece doğal olarak mimari anıtsal yapı değil aynı zamanda kısa, kültürel miras olarak adlandırılan diğer birçok sanatsal ve folklorik değerleri de içermektedir.
TUIS522TURİZMDE VE OTELCİLİKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Dersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.
TUIS598SEMİNERTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Seminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TUIS599DÖNEM PROJESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)
TURK500YÜKSEK LİSANS TEZİTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir çalışma denemesi yaptırılır.
TURK502DİLBİLGİSİ VE DİLBİLİM KURAMLARIYDR. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIGenelde 'dil'in, özelde Türk dilinin yapısı ve kullanımı ile ilgili çeşitli kuramlar (geleneksel dilbilgisi, yapısal dilbilim, üretici dilbilgisi, metindilbilim, söylem sözümlemesi vb. ) hakkında bilgi verilmesi, bu kuramlar doğrultusunda Türkçeye yönelik olarak yapılan çalışmaların tanıtılması, böylelikle Türk Dili alanında çalışacak öğrencilere, söz konusu kuramları kendi çalışma alanları doğrultusunda kullanabilmeleri için gerekli olacak bilgilerin kazandırılması.
TURK503EDEBİYAT KURAMLARIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIEdebiyat eleştirisi ve çalışması yapabilmek için gerekli olan altyapıyı oluşturmak amacıyla edebiyat(ve eleştiri) kuramlarının tanıtılması, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarında uygulayacakları kuramsal tabanı belirlemelerine katkıda bulunulması, bu amaçla çağdaş edebiyat ve eleştiri kuramlarından biçimci, yapısalcı, toplumcu, feminist, psikanalitik, yapı bozucu vb. yaklaşımlara yer verilmesi, Türkçede kurama dayalı olarak yapılmış çalışmalar üzerinde durulması ve öğrencilerin bu tür çalışmalar yapmak için yüreklendirilmesi.
TURK504ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİPROF. DR. HAKAN TAŞTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI14. yüzyıldan 19. yüzyıla değin Osmanlı Edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarını oluşturan divan, mesnevi, tezkire ve tarih türü eserlerden seçilmiş ve el yazması olarak özgün kaynaklardan alınmış metinlerin okutulması, metinlerin çevriyazılarının yapılması, uluslararası çevriyazı sistemlerindeki seçeneklerin tanıtılması, karşılaştırmalar yapılması, metinlerin günümüz diline çevrilmesi, gerekli açıklama ve yorumların yapılması.
TURK598SEMİNERTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIBu derste öğrencinin alanla ilgili kaynakçaya hâkim olması sağlanır, okudukları üzerinde tartışıp, düşünce üretme ve öğrendiklerini kullanabilme becerisi geliştirilir.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİKENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IKENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IIKENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİPROF. DR. NACİYE DORATLIKENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARIKENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES512KENTSEL TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARAKENTSEL TASARIMEkosistem ağırlıklı planlama; sürdürülebilir ve çevre duyarlı kentsel tasarım; ilkeler, süreç, fiziksel, yapısal, işlevsel, sosyal ve ekonomik boyutları; doğal ve yapay çevre analizi; doğal ve yapılaşmış çevrenin değerlendirmesi ve yönetilmesi.
UDES517KENTSEL KAMU MEKANLARIPROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARAKENTSEL TASARIMKamusal mekanlar dersi, bu mekanların gelişimleri ve tasarımları için gerekli olan sistematik bilgileri, estetik, ekolojik, kültürel, sosyal, politik ve finansal faktörlere bağlı olarak öğrenciye aktarmaktadır. Bu ders kapsamında çağdaş teoriler, tartışmalar ve tasarım çalışmalarına da yer verilmektdir.
UDES598SEMİNERKENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
VACD501ATÖLYE ÇALIŞMASI - IPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIFarklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, sanat/tasarım yüksek lisans programında alacakları sanat kuramları bilgileriyle, lisans eğitimlerinde edindikleri becerilerinin yaratıcı bir bütünlük oluşturması amaçlamıştır. Öğrenci sanat projesini, üzerinde çalışacağı kavram ve anlamların bütünlüklerini araştırma yöntemleri ışığında hayata geçirmeyi amaçlamalıdır. Sanat/Tasarım ve eleştiri kavramlarının tartışılıp özgün fikirlerle yeniden oluşturulması öğrenciyi muhakeme, algı ve kavrayış konusunda düşünmeye sevk edecektir. Sanat/Tasarım kavramları ve hayat arasında kurulacak köprüler, bireysel yaratıcılık süreçlerini bir deneyim alanına dönüştürecek, proje hazırlama, sunum ve gerçekleştirme süreçleri bireysel sorumluluk ve etik duygusunu güçlendirecektir. Öğrenci aynı zamanda sanat tanımları, sanat/tasarım kuramları ve yaşadığımız toplumun kendine özgü şartlarını tartışarak, yeniden üretime geçirecektir.
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESİOROD PEYKANFARGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak “Güzel" ve “Yüce" Kavramları, Sanatın “Hakikat İçeriği" Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEODR. VASVİ ÇİFTCİOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD510FOTOĞRAF VE ANLATIMHAMİD ZEKARİ HANJANİGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIGörsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturuyor. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu derste, fotograf aracılığı ile kendimizi ya da tasarım fikirlerimizi ifade etmeyi keşfedecek / deneyeceğiz; hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotograflar üretmek amaçlanmaktadır. Fotografik dilin inşası ve soyutlama süreçlerinin anlamsal yapıya olan katkısı irdelenecektir.
VACD511HAREKETLİ GRAFİK VE SANATYRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders öğrencileri yayın animasyonları, görsel efektler ve sanat bağlamında hareketli grafik alanına hazırlamaktadır. Ders boyunca öğrencilerden, grafik tasarım bilgilerini hareketli grafik tasarımı alanında kulllanmaları istenecektir. Verilecek projeler sayesinde görsel problemlere yeni çözümler bulma yöntemleri de öğrencilere aktarılabilecektir. Temel teorik ve pratik bilgilerin yanısıra, hareketli grafik tasarımının sanat ve çağdaş medya ile ilişkisine de özellikle vurgu yapılacaktır.
VACD515SUÇLA MÜCADELEDE TASARIMDOÇ. DR. AYSU ARSOYGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersin hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: Grafik tasarımı, iletişim ve ortamlarıyla suç ların azaltılması ve farkındalık yaratma. Tasarımcıları konu hakkında gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak. Bireylerin refahını artırmak ve güvenilir çevre yaratmak için suçlarla grafiksel olarak mücadele etmek.
VACD599DÖNEM PROJESİGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT524STRATEJİK YÖNETİMİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır

DAÜ Web Siteleri

Courses