Dersler (2021 - 2022 Bahar Dönemi)

DERS KODU DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI ÖNEREN BÖLÜM/PROGRAM KISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. HASAN ÖZYAPICIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500YÜKSEK LİSANS TEZİ  MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYE  MİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık   Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.   Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken, mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.  
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ  MİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla   lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders,   interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH512MEKANSAL OKUMALARPROF.DR. RESMİYE ALPAR ATUNMİMARLIKBu derste, binalardan, mahallelere ve kentlere farklı ölçeklerdeki mekanları anlamaya yönelik farklı kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders kapsamı 3 farklı bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, bu yaklaşımlara yönelik teorik çerçeve sunulurken, ikinci bölümde bu yaklaşımların kendi özel metod ve teknikleri sunulacaktır.İkinci bölümde sunulacak metodolar gözlemler, anketler, görsel kayıtlar, ve biliş haritaları gibi kullanıcı algı ve davranışlarına yönelik yaklaşımların yanısıra, mekanın kendi geometrisi ve topolojik özelliklerini okumaya yönelik space syntax /mekan dizimi gibi metodları da içerecektir. Dersin son bölümünde ise, öğrenciler, farklı ölçeklerde seçilmiş örneklemler üzerinden öğrendikleri metodolojileri birebir uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilerin bu ders kapsamında öğrendikleri metodları kendi yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanmaları beklenmektedir.
ARCH517KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN GELENEKSEL KONUTLARA ETKİSİPROF. DR. HIFSİYE PULHANMİMARLIKKültürel coğrafyanın bir keşfi olarak bu ders, fiziksel yapıların fiziksel çevre ile dünyanın birçok yerinde gelişen sosyal grupların kültürü arasındaki karmaşık bir etkileşimi nasıl yansıttığını gösterir. Genel olarak, ders kültüre odaklanır. Çünkü kültür, kurallar ve alışkanlıklar sistemi, ideallerin yansıması ve davranışa, rollere, görgü kurallarına ve aynı zamanda yapılı biçime rehberlik eden bir yaşam tarzının yaratılmasıdır. Kültürü ayrıştırır ve bileşenleri ayrıştırarak ve bunların dünyanın farklı bölgelerinden gelen yapılı formlarla olan çeşitli ilişkilerini ve bunların mimarideki çağdaş yansımalarını/yorumlarını inceler.
ARCH520YEREL MİMARİNİN KURAM VE FELSEFESİPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİ  MİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar, bir disiplin olarak mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ II  MİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi.
ARCH534TEKTONİK TEORİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme), teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger'in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele alınacaktır. Tektonik teorisi Alberti (linaments), Palladio (oranlar), Karl Botticher (kernform, kunstform), Gottfried Semper (streotomics ve tectonics), Eduard Sekler (atektonik), Kenneth Frampton (konstrüksiyonun ontolojisi), Juhanni Pallasmaa (haptisite) and Gevork Hartoonian's (laik bir tektoniğe doğru) üzerine çalışılması ile kapsanacaktır. Tektoniğin metafizik anlamları Martin Heidegger ve Gaston Bachelard'ın felsefelerinden yararlanarak ele alınacaktır. Bu Semper'in Carribean hut çiziminden yararlanarak yapılacaktır. Tüm bu kavramlar çağdaş mimari tektoniğe öncelikle Carlo Scarpa, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Louis Kahn'ın mimarileri aracılığı ile uyarlanacaktır. Öğrencilerden daha güncel bir mimarlık örenğini sınıfta tartışmaları da istenecektir.
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİPROF. DR. SADİYE MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır.
ARCH556TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE TASARIMPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün amacı, korumanın konsept ve uygulama zeminleri üzerinden (teori ve pratik) öğrencilere bir takdim sunmaktır. Ders kapsamında öğrencilere, prensipler (genel görüşler, çalışma sırasında dikkate alınacak evrensel ölçektekiler), standartlar (ölçülebilir hedefler, yerel/ bölgesel ölçektekiler), ve önerilen uygulamalar ( gerekli eylemler veya aktiviteler, yerel ölçekli olanlar) uygulanan prensip ve standartların karşılanması hakkında bilgi sağlanacaktır. Bunun yanında, tarihi çevrelerde tasarıma yönelik yaklaşım ve prensipler üzerinde durulacaktır. Bu modülün başarıyla tamamlanması için, tüm öğrencilerin, tarihi binaların korumasına yönelik yaklaşımlar, koruma planlaması ve süreci, tarihi çevrelerde tasarım becerilerini geliştirmelerinin yanısıra; tarihi alanların koruması, korumanın uluslararası kabul gören prensipleri, korumanın teorik ve fikirsel çerçevesi, koruma kararlarının uygulama çerçeveleri, tarihi bölgelerin yeniden canlandırılması konularında bilgi edinmeleri beklenmektedir.
ARCH558KENTSELLEŞME POLİTİKALARIYRD. DOÇ. DR. PINAR ULUÇAYMİMARLIKDers, ekonomik, politik ve sosyal etmenlerin AB ülkelerindeki farklı mekansal oluşumları nasıl etkilediğini inceler.
ARCH562KENTSEL SOSYOLOJİYE GİRİŞPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞIDOÇ. DR. HARUN SEVİNÇMİMARLIKPasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri.
ARCH598SEMİNER  MİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZİ  MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve   final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH613  YAPILAŞMIŞ ÇEVREDE ANLAM VE İŞLEVPROF. DR. RAFOONEH MOKHTAR SHAHI SANIMİMARLIKBu ders yapıların görüntüsü arkasındaki anlamın araştırılmasını hedefler. Bu dersin temel amacı, yapılı çevrenin nasıl okunabileceği ve yorumlanabileceğini örnekleyen farklı kavramsal/ kuramsal çerçeveleri ortaya koymaktır.
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları)   üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH698  SEMİNER  MİMARLIK  
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  MİMARLIK  
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. HATİCE JENKINSBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon   gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSZaman serisi ve çapraz-sectional ekonometrisine giriş; regresyon modelleri, problemler ve çözümleri, ekonometri ve istatistikte hipotez testler, anket araştırmaları ve veri analizi yanında durağan, causality ve co-integration konularının yanı sıra; EVIEWS ve SPSS ekonometrik paketlerin uygulamalarını içermektedir.
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER  PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,   akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler.  
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI  BESLENME VE DİYETETİKYüksek lisans programına başvuran öğrencinin beslenme ve diyetetik alanında seçilen konuda bireyi geliştirecek tez çalışmasını yapmasını ve programını başarıyla bitirmesini içermektedir.
BESD502İLERİ BESLENME-IDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku   miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. İRFAN EROLBESLENME VE DİYETETİKBeslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri,   insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509AĞIRLIK DENETİMİ VE YEMEDAVRANIŞ BOZUKLUKLARIYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENMEDOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi)   ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD513ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMEDOÇ. DR.SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKMalnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaları içermektedir. Enteral-Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında yeni bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD515MENÜ PLANLAMA VE KONTROLYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKMenü planlama ve denetleme ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ  BESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanındaki güncel bir konu ile ilgili son bilimsel verileri araştırma, rapor etme, sunma ve tartışmayı içermektedir.
BESD600DOKTORA TEZİ  BESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini irdeleyerek çağın gerekleri doğrultusunda değerlendirmelerin yapıldığı bilimsel çalışmaların yapılmasını içermektedir.
BESD601BESLENME İLE İLİNTİLİ HASTALIKLARDA METABOLİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKÇeşitli kronik hastalıklarda meydana gelen metabolik değişikliklerin öğretilmesini amaçlar. Meydana gelen metabolik değişiklikleri göz önünde bulundurarak diyet tedavisinin etkinliğini ve içeriğini tartışır
BESD602BESLENME VE İMMUN SİSTEMPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD604BESLENME VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar.  
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar.  
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİDOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.    
BESD607TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÜRÜN SEÇİMİ VE YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. NEZİRE İNCEBESLENME VE DİYETETİKToplu beslenme sistemleri kapsamında bireylere sunulan yiyecek-içecek hizmetlerinde depolama ve işleme kuralları, ürün seçimi ve yönetimi bilgilerini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlar
BESD608İLERİ BESLENME BİYOKİMYASIYRD. DOÇ. DR. MÜJGAN ÖZTÜRKBESLENME VE DİYETETİKBiyomoleküllerin tanımlanması, insan metabolizmasında geçirdiği evrelerin ve metabolik yolakların beslenme ile ilişkisinin belirlenmesi, metabolik enerji dönüşümlerinin yorumlanması, açlık, tokluk, hastalık durumlarında metabolizmanın incelenmesi, sindirim ve metabolik enzimlerin yapı ve fonksiyonlarının açıklanması, vitaminler ve minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi,
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARDOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNER  BESLENME VE DİYETETİKeslenme ve Diyetetik alanında besin öğeleri, besin grupları, besin öğelerinin birbirleri ile ilişkileri, besin öğelerinin hastalıklar ile ilişkileri, besinlerin antropometrik ölçümler ile ilişkilerini güncel bilimsel çalışmaların taranması ve derslenmesini kapsamaktadır
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  BESLENME VE DİYETETİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders detaylı olarak ökaryotik gen ifadesi ve düzenlenmesini, ayrıca ökaryotik hücresel süreçlerin incelenmesini içerir. Genom, transkriptom ve proteom düzeyindeki bilgiler ile epigenomik bilgiler tartışılır. Özellikle insan genomu detaylandırılır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir.
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders öğrenciyi biyoteknolojinin temel kavramlarıyla buluşturur. Biyoteknolojinin tarihi, gelişimi ve biyoteknolojik ürünlerin günümüzdeki kullanımları incelenmekle beraber seçmeli derslerin temelleri de oluşturulur.
BIOL506MOLEKÜLER VE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ  MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİMoleküler hücre biyolojisi ve genetiğin medikal uygulamaları incelenir. Derste güncel araştırma sonuçları tartışılır ve öğrencilerin eleştirel analizlerle bilimsel makaleleri incelemeleri sağlanır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir.
BIOL512AŞILAR VE BAĞIŞIKLIKYRD. DOÇ. DR. DENİZ BALCIMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders moleküler araçların ve buluşların aşı yapımı endüstrisinde nasıl kullanılabileceğini ortaya koyar.  
BIOL515BİYOTEKNOLOJİNİN DENİZ BİYOLOJİSİNDE KULLANIMLARI  YRD. DOÇ. DR. BURAK ALİ ÇİÇEKMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste farmasötik ve tarımsal alanlar gibi geniş bir yelpazede önemli olan, daha verimli, daha çevre dostu endüstriyel işlemlerin ve çevre ıslahında önemli deniz organizmalarının biyoteknolojik kullanımlarını tanıtmayı hedefler.  
BIOL521MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDE LABORATUVAR UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste öğrenciler, moleküler biyoteknolojik tekniklerin analiz temellerini öğrenecek ve bu teknikleri kendileri laboratuvar ortamında uygulamalı olarak yapacaktır. Böylece öğrenciler uygulamalı laboratuvar deneyimi elde ederek, laboratuvar ekipmanlarının işleyişini öğrenecektir. Moleküler biyoteknoloji laboratuvar uygulamaları dersinde öğrendikleriyle; DNA, RNA, Protein izolasyonu ve analizi gibi temel moleküler teknikleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Öğrenciler, insan hücrelerinde yeni ifade bulan genetik verilerin nasıl okunarak anlamlı birer bilgi haline getirileceğini öğrenecektir.
BIOL599DÖNEM PROJESİ  MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİÖğrenci seçmiş olduğu bir konuda yarıyıl projesini hazırlayacaktır.
BNKA501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. ERALP BEKTAŞBANKACILIK VE FİNANSDers, Aktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi prensipleri ve uygulamalar; gap yönetimi; durasyo gap yönetimi. Döviz kurları ve riski, uluslararası fon rsiklerini içeren uygulamaları da içermektedir.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİ  BANKACILIK VE FİNANS  
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİ  KİMYA  
CHEM511TEMEL POLİMER BİLİMİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYAPolimer biliminin temel konularını anlatan bu derste öğrenciye   daha ileri polimer   kimyası derslerini   izleyebileceği temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Derste işlenen başlıca konular polimer sentezi, polimerleşmenin termodinamiği ve kinetiği, sentetik polimerlerin reaksiyonları, kimyasal yapı tayini, polimer çözeltileri, polimerlerin molekül ağırlıkları ve molekül ağırlığı tayin yöntemleri, katı hal özellikleri, morfoloji ve camsı geçişler olarak belirlenmiştir.
CHEM516KİMYASAL KİNETİKPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYABu yüksek lisans dersi öğrencinin kimyasal kinetiğin temel   ilkelerini daha derinden kavraması için tasarlanmş derstir. Ders, kimyasal reaksiyonlardaki kimyasal kinetik, hız teorisi ve   hız olayları üzerine odaklıdır. Bu ders, elementel reaksiyonlar, ardışk, paralel ve tersinir reaksiyonlar, katalizlenen reaksiyonlar, zincir reaksiyonları, polimerizasyon reaksiyonları, enzimatik reaksiyonlar dahil olmak üzere kimyasal reaksiyonların   kinetiğini ve adsorpsiyon kinetiğini kapsamaktadır.
CHEM533POLİMER JELLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYAGiriş, Temel kavramlar, Makromoleküler termodinamik,   Çözeltideki konformasyonlar, Esneklik, Difüzyon,   Osmotik basınç, Jellerin sentezi ve özellikleri, nötr jeller,   Zayıf iyonize jeller, Kuvvetli iyonize jeller, Homojen jeller, Termodinamik, hacim faz geçişi, Dinamik, Şişme kinetiği , Hacim faz geçişi için temel etkileşimler, Çevreye duyarlı jeller, Polielektrolit jellerinde konformasyonel geçişler, Sonsuz çözücüde bir ağın şişmesi, İyonik çiftlerin oluşumu, Karışık çözücülerde ağın şişmesi, Jellerin uygulama alanları.
CHEM534DOĞAL POLİMERLERPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAKonusu doğal polimerler olan bu derste doğal polimerlerin kaynakları,   özellikleri ve uygulamaları anlatılmaktadır.Özellikle selüloz, nişasta, kitin, kitosan, polilaktidler ve bakteriyel poliesterler gibi yaygın etkisi yüksek polimerler ağırlıklı olarak incelenmektedir. Dersin amacı konuya ilgi duyan öğrencilere doğal polimerlerin türleri, yapıları, reaksiyonları ve uygulamaları konusunda araştırma geliştirme çalışmalarında yardımcı olacak gerekli temel altyapıyı sağlamaktır.  
CHEM536KİMYASAL ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMASIDOÇ. DR. AKEEM   O. ALEDIPOKİMYATemel bilgisayar kavramları; Bilgisayarın iç düzeni ve bileşenleri; Bilgisayarların kullanışlı özellikleri; Bilgisayar destekli raporlama; Bilgisayar destekli literatür araştırması; Laboratuvar otomasyonu; Bilgasayarlı veri değerlendirmesi; Visual Basic'e giriş; Numerik yöntemler;
CHEM545ANALİTİK KİMYANIN ESASLARIYRD. DOÇ. DR. MEHMET GARİPKİMYAKlasik ve modern analitik kimyanın teorik ve pratik temelleri ve örnekleme, kalite kontrol/güvence ve kemometriklerin rolü.   Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari. Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis   buyuk-l   acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
CHEM556KİMYASALLARIN MİKROBİYOLOJİK UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. MÜMTAZ GÜRANKİMYATıbbi onemi olan Mikroorganizmalann tipleri ve sınıflandırılması. Mikrobiyoloji Laboratuvar Deneylerinde Guvenli çalışma ve alınması gereken önlemler Antibiyotikler ve Antmikrobiyal Bileşikler Kimyasal bile􀀦ikler (Crnegin: Sentetik ve Dogal Polimerler. Nanomateryaller. Fenol ve Fenol turevteri. Alkoller. Haiojenler, Agir metal ve a91rm etal bile􀀦ikleri. Aldehidler. Gazlar, Boyalar, Deterjanlar. Kuaterner Amonyum Bile􀀦ikleri) ve muhtemel mikrobiyolojik (ve/veya infeksiyon onleyici) uygulmalar .
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM600DOKTORA TEZİ  KİMYA  
CHEM698SEMİNER  KİMYA  
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  KİMYA  
CHES500YÜKSEK LİSANS TEZİ  KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMA  KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI  KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar.  
CHES503TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜMEPROF. DR. KOKAN GRCHEVKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. 'Kültürel Miras' konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır. Bu ders kapsamında önerilen aktiviteler, alandaki bilimsel gelişmelere açıklayıcı bir giriş, seçilen örneklerin değerlendirilmesi ve bilimsel çalışmalar dizini ve dokümantasyonlardan mevcut örneklerin incelenmesi; fikir ve vizyon tanımı ve gelişimi; büyümekte olan dünya mirasının incelenmesi için tümleşik bir teori temelinin oluşturulması ve bunun insan hak, kültürel hak, kültürel peyzaj ve tarihsel kentsel peyzajla ilişkisini içerecektir.
CHES504KORUMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ  KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders tarihi alan korumanın yasal ve idari boyutunu tarihi gelişim ve kent planlamanın bir parçası olarak anlatır. Bu derste öğrenciler alan koruma ile ilgili temel kavramlar, elemanlar ve prensipler yanında farklı metotları tartışırlar. Uluslararası dökümanlar tartışılarak alan koruma konusunda uluslararası norm, standartlar, problemler, bazı ülkelerdeki (İngiltere, İtalya, Fransa) idari ve yasal gelişmeler ve süreçleri, koruma planlaması konusundaki mevcut araçları öğrenirler. Tarihi ve kırsal alan korunması, farklı örnekler üzerinden, çeşitli çalışmalar ve yaklaşımlar (bütünleşik koruma, soylulaştırma, kentsel ek, yenileme) incelenerek, günümüzdeki eğilimler, baskılar ve tehditler üzerinden tartışılacaktır. Tarihi alanların farklı karakterlerini göz önünde tutarak, kavram, sorun ve problemlerini kavramaları ve bunları yasal süreç ve araçlarla çözümlemeleri için beceri kazanmaları beklenmektedir.  
CHES598SEMİNER  KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  
CIVL530HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULARPROF. DR. UMUT TÜRKERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİFicks Kanunu ve yeraltı suyu akışına uygulanması; Denge sahil profilleri ve denge altı hava bölgeleri; Silis ve kireçli kum parçacıkları için çökme hızı analizi; IDF eğrileri ve L-moment tekniği; Pürüzlü yüzeylerde enerji dağılımı ve Hidrolik sıçrama uzunluğu. Kuraklık analizi.
CIVL531YERALTISUYU MÜHENDİSLİĞİPROF. DR. MUSTAFA ERGİLİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİYeraltı suyunun varlığı, yeraltı suyu araştırmalarında teknik ve yöntemler, yeraltı suyu hidroliği, akifer analizi, yeraltı suyu çıkarmada teknik ve yöntemler, yeraltı suyu kirliliği
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ. DR. ADEEB RAHMANİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL565YOL ÜST YAPI YÖNETİM SİSTEMLERİ-IDOÇ. DR. MEHMET METİN KUNTİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÜstyapı yönetimi sürecine giriş. Üstyapı yönetimine sistematik bir yaklaşım. Bir PMS için çerçeve. İzleme ve değerlendirme. Üstyapı servis edilebilirliği ve performans kavramları. Üstyapı tasarımı. Üstyapı durumu veri toplama, ekipman işleme. Tehlike araştırma yöntemleri ve kullanımı. Servis kolaylığı ve pürüzlülüğün saha ölçümü. Tahribatsız muayene ve değerlendirme. Üstyapı bakımı ve rehabilitasyonu. Kaplama tasarım konsepti. Üstyapı yaşam döngüsü, maliyetlendirme ve ekonomik analiz.
CIVL575BİNA İNŞAATINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPROF. DR. MAHMOOD HOSSEINIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİSürdürülebilirlik ve yeşil bina tanımları; Sürdürülebilir binalar için lokasyon seçimi; Binalarda enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılması için önlemler ile yeşil enerji teknolojilerinin binalarda kullanımı; Binalarda su ve atıksunun azaltılması; Bina inşaatlarında malzeme kullanımını ve katı atıkları azaltıcı önlemler; Sürdürülebilir binalarda kapalı mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi; Sürdürülebilir binaların işletmeye alınması; Yaşam döngüsü maliyeti ve yaşam döngüsü değerlendirmesi hesap prensipleri; Yeşil bina sertifikalandırma sistemleri; Sürdürülebilir bina tasarımında bütünsel tasarım ve proje yönetimi yaklaşımları; Sürdürülebilir şehirlere giriş.
CIVL582BETONDA SÜNME VE BÜZÜLMEPROF. DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGeoteknik malzemeleri için temel modelleme. Yapısal modellerin sonlu elemanlar uygulaması ve elastik olmayan gözenekli ortamlar için birleştirilmiş katı-sıvı mekanik yönetim denklemleri. Geçici ve sürekli hal koşulları. Geoteknik, jeolojik, yapısal ve diğer ilgili modern mühendislik problemleri. Geoteknik tasarım ve inşa edilen tesislerin performansı hakkında fikir vermek için uygulama yazılımını kullanarak mühendislik çalışmalarının analizi. Sonlu elemanlar yazılım programının uygulama ve analiz için kullanımı.
CIVL587ÇİMENTO İKAME MALZEMELERİPROF. DR. KHALED MARARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİPortland çimentosunun hidrasyonu. Puzolanik reaksiyonlar. Portland-Puzolan karışımları. Kalsine kil, şist ve diğer topraklar. Cüruflar ve cüruf çimentoları. Doğal puzolanlar. Silika dumanı. Uçucu küller.
CIVL598SEMİNER  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  
CIVL600DOKTORA TEZİ  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  
CIVL698SEMİNER  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ  
CMPE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  
CMPE539ÇOK AJANLI SİSTEMLERDOÇ. DR. ADNAN ACANBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÖzerk ajanlar   ve   çok ajanlı sitem kavramlarını sunuş: zeki özerk ajanlar , tepki veren ajanlar ve melez ajanlar.   Gerçekçi karar vericiler olarak zeki ajanlar: yararlılık işlevi, Markov karar verme problemleri ve en iyi ilkeler.   Ajanlar arasında etkileşim: ajan iletişimleri, söyleşi kuralları, ve oylama yöntemleri. Ajanlar arasında işbirliğine dayalı etkileşim: öğrenmeyi çoklu ajanların işbirliğine dayalı modelleme, dağınık kısıt sağlama problemleri. Ajanlara arasında rekabete dayalı etkileşim: oyun teorisine giriş,   işbirliğine dayalı olan ve olmayan oyunlar, mahkumların ikilemi, müzakere, açık artırma ve oylama   mekanizmaları. Çok ajanlı sistemlerle ilgili uygulamalar.
CMPE574BİYOMETRİPROF. DR. ÖNSEN TOYGARBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİKişi tanıma, biyometrik sistem modülleri, biyometrik işlevler, doğrulama ve tanıma
CMPE598SEMİNER  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
CMPE600DOKTORA TEZİ  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  
CMPE698SEMİNER  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders, araştırma yöntemleri, tez yazımı, sunum, etik, sosyal sorumluluk, intihal, bilimsel makale yazımı ve yayınlanması ile ilgili konuların öğretim üyeleri tarafından seminer olarak Doktora öğrencilerine verilmesini içermektedir.
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ  
CMSE512VERİ YAPILARI VE DOSYA GÜVENLİĞİPROF. DR. ALEXANDER CHEFRANOVYAZILIM MÜHENDİSLİĞİGüvenlik gereksinimleri. Gizlilik, doğruluk, kullanılabilirlik, güven, özgünlük, isim gizliliği. Güvenlik tehditleri ve güvenliğe karşı saldırılar. Koruma, izinsiz girişler, erişim denetim modelleri.   İsteğe bağlı ve zorunlu erişim denetimi ve yetkilendirme. Çok düzeyli güvenlik. Aldatıcı yazılım ve Truva atı yazılımları. Şifre koruma. Simetrik ve kamusal anahtar şifreleme. DES ve RSA teknikleri. Sayısal imza. Anahtar dağıtımı ve kimlik doğrulama. Güvenli soket düzey protokolü. Tek girişlik pasaport. Elektronik ticaret için güvenli protokoller, Goods atomisitesi, onaylı teslim. Elektronik para. XML tabanlı Web servislerinde güvenlik ve Kerberos. X.509 doğrulama sevisi. Tek seferlik şifreler. Hash fonksiyonları. İstatistiksel veri tabanı güvenliği. Çok düzeyli güvenlikli veri tabanlarına işlevsel bağımlılık saldırıları. Akış denetimi. Örtülü kanallar. Denetim süreçleri, sınıfları ve türleri.
CMSE514WEB TEKNOLOJİLERİ VE SERVİSLERİDOÇ. DR. DUYGU ÇELİK ERTUĞRUL  YAZILIM MÜHENDİSLİĞİWEB 2.0 teknolojileri. Web 2.0'ın toplum ve iş dünyasına etkileri. Web 3.0, anlamsal Web kavramları ve teknolojileri. Web 3.0 uygulamaları ve Web verilerinin yönetimi. Web servisleri. Servis Odaklı Mimariler (SOA). Web servisleri tanım dili (WSDL). Evrensel tanım, keşif ve entegrasyon (UDDI). Basit nesne erişim protokolü (SOAP). Servis-eğilimli yazılım yeniden yapılandırılması (SOSR). XML teknolojileri. J2EE teknolojileri ile Web servis etkileşim protokolleri. Web servisi bulma ve birleştirme. Web teknolojileri ve servislerinde gelecekte beklenen eğilimler. Programlama için öğrenciler değişik dil ve araçlar kullanacklardır: Client Side (e.g. HTML, CSS, JavaScript, Ajax, jQuery and JSON), Server Side (e.g. Servlets, JSP, Java Beans, JAX-RS for RESTful services), Database (e.g. MySQL) and Knowledgebase (e.g. OWL 2.0).  
COMM500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Yönetmeliğine uygun olarak öğrenciler, tezlerini tamamlayana kadar bu derse kayıt olacaklardır.
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMDOÇ. DR. AYSU ARSOY, DOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARI  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.  
COMM520  KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA OKUMA METİNLERİ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI  Bu ders uluslararası yazımda iletişim ve kültürel çalışmalarla ilgili metinleri içermektedir. Ders kültürel çalışmalar alanı içindeki Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu perspektiflerinden kültürel çalışmalarla ilgili önemli alanları kapsamaktadır. Kültürel çalışmaların tarihi, gelişimi ve güncel durumuyla ilgili sağlam bir temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
COMM524GÖSTERGEBİLİM  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
COMM525MEDYA ÇALIŞMALARINDA SÖYLEM ANALİZ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim alanında ma öğrencilerinin kültürel metinleri eleştirel olarak okumakla ilgili becerileri olduğu varsayılmaktadır. Farklı söylem analizi yaklaşımlarını öğrencilere aktarmak ve bu analizlerin dilini seçilen popüler kültür metinleri uygulama şansı vererek bu seminer iletişimde “olayları" farklı bir gözle görmek için fırsat yaratmayısı amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yapan ders söylem analizinde farklı yaklaşımları da içererek kültürel metinlerin bağlamsal olarak okunmasını kapsayacaktır. Eleştirel söylem analizine katkıda bulunan öğrenciler kültürel metin olarak medya metinlerine söylem analizini uygulayacaklardır. Son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuram doğrultusunda bu seminer öğrencilerin eleştirel bir bakış açısına sahip olmayısı amaçlamaktadır. Postyapısalcı kuramcılar ve filazofların eserleri incelenecektir. Dersin amaçlarından biri kültürel metinlere yapı bozumu olarak tekrar tekrar yaklaşarak olası çoklu anlamları olabileceği konusunda farkındalık yaratmaktır. Seminerin başka bir amacı da öğrencileri sadece entellektüel yönden değil iletişimde bir alıcı olarakta zenginleştirmektir.
COMM536HAREKETLİ GÖRÜNTÜ KURAMLARI  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders film çalışmalarında. Bu ders iletişim çalışmalar içinde konumlanan film çalışmalarında anlatı, okuma ve uygulama ile öğrenciler kendilerini film çalışmalarındaki temel, kurumsal yaklaşımalarla tanışacaklardır. Film çalışmalarında daha ileri ve uzmanlık isteyen dersler yapmadan temel, kuramsal yaklaşımların bililnmesi gereklidir. Dersi alan öğrenciler tarihi eleştiri, tür eleştirisi, feminist eleştiri, yapısalcı gösterge bilim, piskoanalitik gösterge bilim ve anlatı teknikleri ile yoğrulacaklardır.  
COMM553TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYAPROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu yüksek lisans dersinin amacı kültürel çalışmalar, sosyoloji, antroploji ve diğer ilgili akademik disiplinlerde toplumsal cinsiyet kavramını irdeleyerek medya metinlerinde, medya kurumlarında ve toplum içerisinde cinsiyet imge ve söylemlerinin nasıl üretildiği ve temsil edildiğine bakmaktır. Haber, film, reklam, moda, ve müzik gibi medya ürünleri ve bunların üreticisi kurumlar eleştirel bir perspektifle ilişkilendirilerek analiz edilecek bunların kültür, toplum ve iktidar ile ilişkisine bakılacaktır.        
COMM567ELEŞTİREL MEDYA ÇALIŞMALARI MEDYADA İNSAN OLMAYAN HAYVANDOÇ. DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, geleneksel medyanın insan olmayan türleri yani insan olmayan hayvanların ve daha geniş anlamda çevremizi algılama ve onlarla ilişki kurma yollarını temsil etmekteki rolünü araştıran, lisansüstü düzeyde bir derstir. İnsan dışı hayvanların film, televizyon, reklam, müzik videoları ve sosyal medya platformlarında temsil edilmesinin hem teknikleri hem de temsil edilme biçimleri üzerine eğilmektedir. Ders katılımcıları, eleştirel medya ve hayvan çalışmalarından kaynaklanan literatürden yararlanarak ve kültürel çalışmaların geniş alanlarından ve feminist ve post-kolonyal çalışmalardan önemli içgörüler elde ederek, araştırma yürütür ve etkileşim kurma şeklimizdeki temel değişimler için fırsatlar sunan makaleler üretir.      
COMM578ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ OLARAK UYGULAMALI DRAMA  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu modül, bir araştırma yöntemi olarak uygulamalı drama metodolojisinin geliştiği tarihsel ve sosyal bağlamı tanıtır. Dersin amacı, öğrencileri eleştirel gözlem ve yazılarlarla ve uygulamanın ilerlediği teorik çerçeveler ve bu uygulama aracılığıyla uygulanan araştırma metodolojileri ile tanıştırarak, tiyatro ve performans çalışmalarının geniş disiplinlerarası alanlarında araştırma projeleri geliştirmelerini sağlamaktır. Pratik odaklı öğretim, öğrencilerin Uygulamalı Drama bağlamında atölye teknikleri, proje planlama ve yönetimi, kolaylaştırma ve araştırma analizi konularında bilgi ve becerileri edinmelerini ve uygulamalarını sağlayacaktır. Modül iki aşamaya ayrılacaktır: İlki, öğrencileri uygulamalı drama uygulamasının tarihi ve gelişimi ile tanıştırıp, öğrencilerden bunun sosyal, etnografik ve kültürel araştırma metodolojileriyle ilişkisini düşünmelerine olanak sağlayan modüldür. Bu aşama, bir dizi konferans, seminer ve keşif alıştırmaları ile uygulanacaktır. İkinci modül ise, uygulamalı drama uygulaması yoluyla geliştirilen ve uygulanan pratik araştırma yöntemlerini inceleyecektir. Öğrencilerden, Forum Tiyatrosu, Katılımcı Tiyatro, Görünmez Tiyatro ve temel maske çalışmaları (Trestle Tiyatrosu ve Geese Tiyatrosu'nun eserleri dahil) vb. drama yaklaşım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunları uygulamaları beklenecektir. Derste, sadece drama ve performans pratiğini değil, aynı zamanda bu disiplin uygulamasını kullanarak araştırma yaparken araştırma etiği, oluşabilecek riskler ve neyin tehlikede olduğunu da göz önünde bulundurmaları beklenecektir.          
COMM584İKNA SANATI: REKLAMLARDA RETORİK  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere hem geleneksel retorik temelleri konusunda hem de reklamcılık telif hakları çalışmaları konusundaki eleştirel kullanımıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel amacı reklamcılığın kar güdme görüşü yansıra temelde satış mesajlarını ikna ve retorik temellere dayandırarak ikna etme uygulamaları olarak öne çıkarmaktadır. Ders Aristo'nun retorik sanatının temelini vurgular ancak aynı zamanda Plato, Sokrates ve Ramus'un retorik çalışmalarına yer verir. Görüleceği üzere retorik etiği söz konusu olduğunda günümüzdeki reklam etiğiyle ilgili kaygıların tarihin ilk çağlarına ait kaygıları yakında yansıttığı görülecektir. Öğrenciler mecaz ve retorik düzenleri gibi yazım teknikleri konusunda bilgilendirilecek ve hem güncel reklamcılığı bu tekniklerle analiz etmeleri hem de kendi reklamlarını üretmeleri istenecektir. Edward McQuarrie'nin eserleri güncel reklam yönetiminin dallara ayrılması yakından incelenecektir. Sonuç olarak günümüzde retorik ve ikna sanatının reklam endüstrisine uygulama teşebbüsleri kendini haklı çıkarma, kendini takdir etme ve özdenetim konularına günümüzdeki güncel tartışmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
COMM598SEMİNER  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZİ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM601İLETİŞİM PARADİGMALARININ KURAMSAL TEMELLERİ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDavranış bilimleri (anaakım) teorilerini ve eleştirel teorileri incelemek üzere her hafta farklı bir teorinin ele alındığı bir doktora dersidir.
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULAR  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, iletişimi hem akademik bir disiplin hem de sosyal bir uygulama olarak anlamaya yönelik temel yaklaşımları tartışırken, bu farklı yaklaşımlar arasındaki gerilimleri yönlendirmek için gerekli teorik arka planı ve analitik becerileri edinmeyi sağlar. Ders, iletişim araştırmalarının entelektüel tarihini gözden geçirirken, iletişim hakkında geleneksel ve güncel sorunlarla ilgilenir.  
COMM603İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI"Bu derste anaakıma alternatif olarak araştırma yaklaşımlarını ve alternatif araştırma yöntemleri olarak ele almamızın nedenleri aktarılacaktır.   "
COMM641ETKİLEŞİMCİ MEDYA VE DEMOKRATİK TOPLUMYRD. DOÇ. DR. RAZİYE NEVZATİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, öğrencilerin toplum, demokrasi ve bunların yeni medya, dijital araçlar ve teknolojiyle olan bağlantılarını incelemesine fırsat sunan bir derstir. Bu derste, yeni medyanın uygulanması, toplum içinde kullanımı ve etkisi de birçok bölgedeki güncel siyasi gelişmeler içinde bir araştırma alanı olarak tartışılacaktır. Bu dersin en önemli amacı, söz konusu alanların kuram ve uygulamalarını eleştirel bir şekilde anlayarak, disiplinler arası internet, medya ve demokrasi alanına katkıda bulunmaktır. Ders ayrıca sosyal medyanın daha demokratik bir topluma giden yol olup olmadığını araştırmayı da amaçlamaktadır.
COMM698SEMİNER  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDoktora programındaki seminer dersinin amacı; doktora adaylarını araştırma, bilimsel yayın etiği, alan araştırması ve yayın yapma konularında bilgilendirmektir.  
COMM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI  
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR  
COMP512ALGORİTMA KURAMI  PROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARÖzdevinir. Karmaşıklık. Hesaplanabilirlik. Sonlu özdevinir. Turing makinesi. Olasılıksal Turing makinesi. Zaman karmaşıklığı:   P sınıfı, NP sınıfı,   NP tamlık, NP tamlık problemleri. Havıza karmaşıklığı: Savitch teoremi, PSPACE sınıfı, L sınıfı, NL sınıfı, NL tamlık, NL coNL denklik. İzlenememe: hiyerarşi teoremleri, devre karmaşıklığı. Olasılıksal algoritmalar: BPP sınıfı.
COMP587YAPAY ZEKAPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARArama yöntemleri, durum uzayı, sezgisel arama, kontrol stratejisi. Bilgi gösterimi. Çerçeve sistemi, anlambilimsel ağ, kural tabanlı gösterim. Bilgi tabanı ve çıkarsama. Belirsizlik ve uslamlama. Bayes olasılık. Planlama. Yüklem mantığı ve çıkarım. Öğrenme. Karar agacları. Oyun teorisi. Uzman sistemler. Yapay zeka programlama dilleri. PROLOG programlama dili. Robotbilim.   Örüntü tanıma.   Dağıtımlı yapay zeka.
COMP600DOKTORA TEZİYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUT, Prof. Dr. Benedek Nagy, Prof. Dr. R. Aliyev, Prof. Dr. Rza BashirovMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR  
COMP698SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK  
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIPROF. DR. NAZIM MAHMUDOVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR  
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EKONOMİ  
ECON501MİKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.   Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.   Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ECON503EKONOMETRİPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel   model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSI  
ECON598SEMİNERPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını" öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZ  EKONOMİ  
ECON698SEMİNER  EKONOMİBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  EKONOMİ  
EDUS600DOKTORA TEZİ  EĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir.
EDUS698SEMİNER  EĞİTİM BİLİMLERİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
EENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  
EENG571OLASILIK KURAMI VE STOKASTİK SÜREÇLERPROF. DR. OSMAN KÜKRERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİOlasılık teorisi. Rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, beklenti, anlar, karakteristik fonksiyonlar, rasgele değişken fonksiyonları, diziler, yakınsama kavramları. Büyük sayılarda sayıf ve güçlü kanunu , merkezi sınır kuramı. Rasgele süreçler, otokorelasyon, özdeğişinti, çapraz korelasyon, çapraz ortak değişinti, Dikgen ve bağımsız süreçler. Rasgele diferansiyel denklemler. Ergodiklik. Güç spektral yoğunluğu. Gauss, Poisson, Markov süreçleri.
EENG582YAPAY SİNİR AĞLARIPROF. DR. HASAN AMCAELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSinir Ağı Kavramları: Sinir ağı nedir? biyolojik nöron, yapay nöron, sinir ağı topolojileri. Sinir Ağlarında Öğrenme: öğrenme türleri, öğrenme kuralları, hata düzeltmeli öğrenme, Hebbian öğrenme, rekabetçi öğrenme, Boltzmann öğrenme. Uygulama Görevleri: fonksiyon yaklaşımı, sınıflandırma, ilişkilendirme, uygulama örnekleri. İleri Besleme Ağları: algılayıcı, çok katmanlı algılayıcı, radyal tabanlı işlev ağı, kendi kendini organize eden harita. Geri Besleme Ağları: Hopfield ağı, Boltzmann makinesi, gerçek zamanlı tekrarlayan ağ.
EENG598SEMİNER  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her yüksek lisans öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG600DOKTORA TEZİ  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  
EENG698SEMİNER  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ  
EGIT510EĞITIMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERIDOÇ. DR. HAMİT CANER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT515EĞİTİMDE NİTEL ANALİZDOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, nitel araştırmanın doğası, nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırması, nitel veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme, vaka çalışması, doküman inceleme), nitel verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması üzerinde durulacaktır. Ayrıca etnografik ve tarihsel araştırma yöntemleri üzerinde de durulacaktır.
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EKON502MAKROEKONOMİPROF. DR. HASAN GÜNGÖREKONOMİBu ders çağdaş makroekonomik teorileri ve bunların gerçek dünya sorunlarına nasıl uygulandığını öğretmektedir. Ders işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi açığı gibi makroekonik sorunların ve para ve maliye politikalarının makroekonomik performansı ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi etkilemek için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders güncel makroekonomik sorunların incelenmesi için hem analitik hem de matamtiksel yaklaşımları kullanmaktadır.
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  
ELTE502İKİNCİ DİL EDİNİMİ  PROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders ikinci dil edinimine yönelik temel kavramların resmi ve günlük (özel) dilde kullanımlarını incelemeyi hedeflemektedir. Ders konuları anadilin ve erek dilin karşılaştırılması; çocuk ve yetişkin dil edinimi; dil edinimini etkileyen etkenler: yaş, düşünsel gelişim; ayrıca sosyal etkili değişkenler; ikinci dil edinimine ilişkin nicel ve nitel araştırmayı da içermektedir.
ELTE504GENELDİLBİLİMPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDilbilim çalışmalarında temel noktalara detaylı bir bakış; geneldilbilimde ana konular, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların dilin tanımlanmasındaki ve çözümlenmesinde farklı ekollerin, dalların yaklaşımları ve güncel dilbilimin yönelimleri.    
ELTE507ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE İÇİN MÜFREDAT OLUŞTURMAPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİFarklı disiplinlerden geniş bir yelpazede yapılacak seçkilemeyle, Özel Amaçlı İngilizce dil müfredatı oluşturmak için temel ilke ve uygulamalar ele alınacaktır. Konular, Özel Amaçlı İngilizce öğretim metodolojileri, özel amaçlı İngilizce öğretmeni yetiştirilmesi, ihtiyaç saptaması, müfredat oluşturmada temel ilkeler, materyal tasarımı ve geliştirme, Özel Amaçlı İngilizce temelinde sınama ve materyal değerlendirmeden oluşmaktadır. Öğrencilerin ders bağlamında ihtiyaç saptama aracı oluşturması, veri toplaması ve çözümlemesi yanında sonuçları raporlaştırması dersin gereklerindendir.
ELTE510İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE MATERYAL GELİŞTİRME  YRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır.
ELTE598SEMİNER  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  
ELTE600DOKTORA TEZİ  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler   bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere   tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri   ders.
ELTE602İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMI'NDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır.
ELTE604ÖĞRETMEN EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLARPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda ve her düzeyde (ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeylerinde) görev yapacak İngilizce öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma konularını ele alır. Çeşitli öğretmen eğitimi programlarında izlenen yaklaşımların tanıtılması ve analizi ile eğitimcinin eğitimi konusu, özellikle vurgulanan konular arasındadır.
ELTE606İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL KONULARPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Güncel Konular Geçen 10 yıllık süreç içerisinde İngiliz Dili Eğitimi'nde ele alınan konuların güncel anlayışla değerlendirilerek adayların popüler ve geleneksel olan yaklaşımlara yönelik bir duyarlılık oluşturması yanında, bugün İngiliz Dili Eğitimi'nde meydana gelen değişiklikler ve bunlara bağlı araştırma konularının tasarlanması ve değerlendirilmesi dersin temelini oluşturmaktadır.  
ELTE612  TOPLUMDİLBİLİMSEL ÇALIŞMALARPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  
ELTE698SEMİNER  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ  
ENGL523İLERI YAZIM TEKNIKLERI  İÇ MİMARLIK  
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM  Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG503EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMEDOÇ. DR.CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM  Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, program geliştirmeye duyulan gereksinim, program geliştirmede teorik esaslar ve geliştirme süreçleri.
EPOG508ÖĞRETİMDE ARAYIŞLAR VE YENİ YÖNELİMLERYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMÖğrenme ve öğretmeye genel bir bakış, öğretimdeki yeni yönelimler, düşünme becerileri ve eğitimi.
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SEMİNERİDOÇ. DR. CANAN ZEKİ, DOÇ. DR. SITKIYE KUTER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, YRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM  Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek.
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ    EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE510ETKİLİ OKUL YÖNETİCİLİĞİPROF. DR. MEHMET DURDU KARSLIEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul müdürünün etkililiği irdelenerek okul müdürünü etkili kılan standartlar,   kullanılabilecek etkili yönetsel teknikler ve yönetici stratejileri, etkili okulların ve okul   müdürlerinin özellikleri, etkili okul yönetimi oluşturma ve geliştirme süreci, okul   yöneticiliği ve etik, okulda insan kaynaklarının planlanması, kaos ve kriz yönetimi işlenir.   Öğrenciler etkili okul yöneticiliği ile ilgili temel bilgilerle donatıldıktan sonra kendi   ülkelerinden seçtikleri bir müdürün etkililiğini detaylı bir şekilde inceleyerek proje   hazırlarlar.
EYDE519EĞİTİM YÖNETİMİNDE İNSAN İLİŞKİLERİ  YRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste sosyal bir yapı olan okulda etkili insan ilişkileri yönetiminin temel bilgileri sunulur, sosyal bir yapı olarak örgüt, insan ilişkilerinin örgüt için önemi, olumlu insan ilişkilerinin oluşturulması, etkili iletişim ve iletişim ağı, çalışanların motivasyonu, çalışanların yönetim kararlarına katılımı, yetki ve sorumluluklar, olumsuz grup etkileşimi ve çatışma yönetimi konuları işlenir.
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİ  EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİ  BANKACILIK VE FİNANS  
FINA503YATIRIMLARPROF. DR. NESRİN ÖZATAÇBANKACILIK VE FİNANSSermaye piyasaları ve finansal araçlar. Ders üç modülden oluşmaktadır; sermaye piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalar (options ve futures). Yatırım, hisse analizleri, sabit-gelirli hisseler ve türev ürünlerini de içermektedir.
FINA511ENERJİ PİYASALARINDA KURUMSAL FİNANSMANPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki  finansal  politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans  politikalarını içermektedir.  Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları  ile ve  kurumsal finans teorisinin bu  politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır.  Dersin  başlıca konuları:  Kurumsal  yönetim ve yönetişim; sermaye  bütçelemesi;  sermaye  piyasaları ve  sermaye  yapısı; borç  politikası ve  temettü politikası
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir.  
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki  finansal  politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans  politikalarını içermektedir.  Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları  ile ve  kurumsal finans teorisinin bu  politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır.  Dersin  başlıca konuları:  Kurumsal  yönetim ve yönetişim; sermaye  bütçelemesi;  sermaye  piyasaları ve  sermaye  yapısı; borç  politikası ve  temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA524BANKACILIK TEORİSİPROF. DR. METE FERİDUNBANKACILIK VE FİNANSBu derste amaçlanan bankacılık teorisinin farklı yönlerini kullanarak, bankaların finansal sistem ve ekonomik faaliyetlerdeki önemini ortaya koymaktır. Bu nedenle ders, finansal kurumların ekonomideki rolleri, farklı piyasa yapısında banka davranışları, finansal sorunlar ve makroekonomi, banka tahhacümleri ve sonuçları ve yasal düzenlemeler ve risk yönetimi, konularını kapsayacaktır.
FINA599DÖNEM PROJESİ  BANKACILIK VE FİNANS  
FINA600DOKTORA TEZİ  BANKACILIK VE FİNANS  
FINA602İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS VE TEORİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders firmaların finansal kararlarının kavramsal ve uygulamalı yönlerine hitap etmektedir. İçerdiği bazı konular: sermaye yapısı ve sermaye teorilerinin maliyeti, finansal türevler vb. Finansal olmayan şirketlerin modelleri, paradigmaları ve teorileri de yer almaktadır.
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA623GELİŞMİŞ SERMAYE BÜTÇELEMESİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu ders entegre yatırım değerlendirme analizi bileşenlerini kapsar. Başlangıçta kapsamlı bir analizde kullanılan yatırım bütçesi için gerekli olan ekonomi konularını kapsar. Derste ayrıca ekonomik analizin, entegre bir yatırım değerlendirmesi analizinin parçaları olan mali, hissedar ve risk bileşenleriyle nasıl uyum sağladığı incelenir. Yol, elektrik ve su gibi birçok altyapı projeleri ile ilgili uygulamalar da derste öğretilmektedir. Bu ders,   hem teorik hem de uygulamayı kapsar.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699PH.D. YETERLİLİK SINAVIYRD. DOÇ. DR. NİGAR TAŞPINARBANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FZTR500YÜKSEK LİSANS TEZİ  FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR503FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA -IIDOÇ. DR. ENDER ANGIN, DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİL  FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, pediatri, onkoloji, kulak burun boğaz, spor yaralanmaları v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR505FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİDOÇ. DR. ENDER ANGINFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin fizyoterapi ile ilgili değerlendirme ve yeni fizyoterapi yaklaşımları özümseyerek, problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir, özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlayabilir, uygulayabilir ve sonuçlandırabilir duruma gelmesini sağlamaktır..Bu ders anamnez alma, Inspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, Nörolojik Değerlendirme (Kas testi, Ağrı, Duyu ve refleks değerlendirmesi), Eklem hareketi ve antropometrik değerlendirme, Postür ve kas kısalıklarını değerlendirme, Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi, GYA ve fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi, değerlendirmenin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR511HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONPROF. DR. MEHTAP MALKOÇ, YRD. DOÇ. DR. ZEHRA GÜÇHAN TOPÇUFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONHalk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, sağlık kavramı, ICF sınıflandırması, birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolü, koruyucu fizyoterapi yaklaşımları, sağlığın geliştirilmesinde koruyucu fizyoterapi uygulamalarının yeri,sağlık politikalarında fizyoterapistlerin rolü hedeflenmektedir.
FZTR513PROTEZ VE ORTEZYRD. DOÇ. DR. YASİN YURTFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu ders kapsamında farklı hastalıklarda kullanılan ortezler ile farklı amputasyon seviyeleri için yapılan protezler ve rehabilitasyonda güncel yaklaşımlar işlenecektir.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNER  FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600DOKTORA TEZİ  FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR602FİZYOTERAPİDE KLİNİK ÇALIŞMA - IIPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve Rehabilitasyonun ortopedik , pediatrik, geriatrik , nörolojik alanlarında kullanılan özel yöntemlerin yeni gelişmelerin aktarılması, uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanan bir derstir. Ders klinik çalışma ve saha çalışmaları olarak gerçekleştirilecektir.
FZTR606KARDİYOPULMONER FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMAPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBulgu, belirti ve görünüm sıklığı farklı pek çok hastalığı kapsayan kardiyopulmoner hastalıkların rehabilitasyonunda, farklı fizyoterapi tedavi yöntemlerinin klinikte patolojiye özel kullanımı, sonuçların uygun araçlarla değerlendirilmesi ve yorumu bu dersin temel özellikleridir.
FZTR698SEMİNER  FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  FIZYOTERAPI VE REHABILITASYON B.Yeterlilik sınavının amacı öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olduğunun hem sözlü hem de yazılı olarak sınanmasıdır.
GAST500YÜKSEK LİSANS TEZİ  GASTRONOMİ  
GAST511İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANGASTRONOMİThe aim of this course is to show how the new strategic system approach can be used in food and beverage management. This course will also increase the awareness of the learning of critical factors that can help students to be properly managed to improve efficiency and effectiveness. Students will also be encouraged to develop skills such as problem solving, learning to learn and resource use and teamwork, including written and oral and interpersonal communication.
GAST598SEMİNER  GASTRONOMİ  
GNDR502FEMİNİST TEORİLER 2DOÇ. DR. NURTEN KARATOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.   Ayrıca ders 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır.
GNDR504FEMİNİST METODOLOJİLERİN UYGULANMASIPROF. DR. FATMA GÜVEN LİSANİLERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir.
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır.   Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır.   ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır.     Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir.
HMSR500YÜKSEK LİSANS TEZİ  HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR501HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – I  PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, PROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme, temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazanmasını içerir.
HMSR504HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – II  DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKHücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan ve en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.
HMSR509HEMŞİRELİK ESASLARI  DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik Esasları dersinin kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kavram, ilke ve yöntemler ile Hemşirelik Esaslarına özgü temel konulara ilişkin güncel yaklaşımlar ve gelişmeler kapsamlı bir şekilde irdelenir ve öğrencide Hemşirelik Esasları konu alanlarına ilişkin kapsamlı bilgi, tutum ve davranış geliştirir.
HMSR511HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİ  DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKProblem çözme, kritik düşünme ve karar verme süreçlerinden yararlanarak, hemşirelik bakım sürecinin aşamaları analitik bir yaklaşımla ele alınır. Öğrenciden, farklı bakım gereksinimi olan bireylere kaliteli hemşirelik bakımı sunmak üzere problem çözme, kritik düşünme ve karar verme becerilerinden yararlanarak vaka analizleri ile kapsamlı hemşirelik bakım planı geliştirmesi beklenmektedir
HMSR513CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – II  PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrenciler, ders boyunca cerrahi konularla ilgili birer olgu inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir.
HMSR515KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKYoğun bakım, acil ve ameliyathane hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgileri içerir ve öğrenciye bu alanlara yönelik davranış ve yetenek kazandırır.
HMSR524KARDİYOMETABOLİK SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMIYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kardiyometabolik hastalıklarla ilişkili anatomi, fizyoloji, patofizyolojisini hedefler. Öğrenci kardiyovasküler, endokrin sistem ve vücut kitle indeksi değerlendirmesi, girişimsel tedavi yöntemleri ve hasta bakımı ve hedef kitlenin eğitimi konusunda güncel ayrıntılı bilgi kazanır. Hasta ve ailesinin kardiyometabolik hastalıklardan korunma, izlem ve tedavi süreçlerindeki önemi kavrar.  
HMSR527KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - II        YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadının yaşam dönemlerinde karşılaştığı sağlık sorunlarını ve yaşam dönemlerine gore kadın sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını inceler.  
HMSR528PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİYRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadın ve eşinin gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlanması, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne, fetüs ve yenidoğan'ın sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla verilecek hemşirelik bakımını açıklar.
HMSR529ÇOCUK SAĞLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ  PROF. DR.     SEMA KUĞUOĞLUHEMŞİRELİKBu ders, gözlem, görüşme ve fizik değerlendirme gibi yöntemlerle veri toplamayı, çocuk ve aileden veri toplama ilkelerini, hemşirelik tanıları taksonomisini, kollobratif problemleri, çocuk ve aileden toplanan verileri analiz ederek hemşirelik tanıları ve kollobratif problemleri belirlemeyi içerir.
HMSR531ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ – II    PROF. DR.     SEMA KUĞUOĞLUHEMŞİRELİKÇocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen   çocuk hemşireleri yetiştirmektir.
HMSR533  RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ – II  YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir
HMSR534TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ  YRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci toplum ruh sağlığı hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir.
HMSR536HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, PROF. DR. HATİCE BEBİŞHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır.  
HMSR537HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, PROF. DR. HATİCE BEBİŞHEMŞİRELİKBu derste öğrenciler, halk sağlığı hemşireliği bilgi ve becerilerini uygulama alanında kullanır ve sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin rolünü kavrar.
HMSR538İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE VAKA ÇALIŞMALARI VE BAKIM YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrenciye; kanıta dayalı bilgiler, standartlar ve rehberler doğrultusunda iç hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ile bakım yönetiminde kullanılan modeller doğrultusunda yetişkin bireye yönelik hemşirelik bakım süreçlerini planlama ve uygulama bilgisini verir.
HMSR598SEMİNER  HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR600DOKTORA TEZİ  HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir.  
HMSR603HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİ VE MODELLERİ - IIPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKBu derste öğrencinin, hemşirelik modellerini hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmalarında kullanması, modellerin değerlendirme ve eleştirilerini yapması ve bir hemşirelik modeline göre klinik çalışması yürütütebilmesi hedeflenmektedir.
HMSR604HEMŞİRELİKTE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, PROF. DR. HATİCE BEBİŞ, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ                                                                                                                                                                                                                                                                                      HEMŞİRELİKBu ders, nitel araştırma ve hemşirelik araştırmaları, hemşirelik araştırmaları kapsamında nitel araştırma süreci, araştırma problemi, araştırma tasarımı, nitel araştırma özellikleri ve nitel araştırma çeşitleri, nitel araştırmalarda örneklem seçimi, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırmalarda rapor yazımı ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir.
HMSR609  CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE ANALİTİK YAKLAŞIMPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        HEMŞİRELİKBu derste öğrenci cerrahi hastalıkları hemşireliği ile ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alır ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışır. Klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelik strateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, yaşam kalitesinin geliştirilmesi konuları ele alınır.
HMSR617    HEMŞİRELİKTE ÖZEL KONULARPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, PROF. DR.   HATİCE BEBİŞHEMŞİRELİKÖğrenciye hemşirelik konu alanlarında gereksinim duyduğu bir konuda rehberlik altında özel çalışma yaptırılır. Seçilen konu ile ilgili kavram, kuram ve güncel gelişmeler ayrıntılı olarak incelenir. Öğrencinin kazandığı geniş bilgi birikimini alanında kullanması sağlanır.  
HMSR698DOKTORA SEMİNERİ    HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar
HOTM501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet   özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının   incelemek   ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile   ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin   sebep sonuç ilişkilerinin   birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı   bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini     açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin   önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri   yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak   uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.  
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,   kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABIB ALIPOUROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini   açıklamaktır.Özellikle turizm   sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik   temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından   öğrencilere aktarılacaktır.
HOTM521TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZELOTEL İŞLETMECİLİĞİThe main aim of the course is to study the role of tourism and hospitality sectors in countries', businesses' and consumers' economic lives by using fundamental concepts taught in introductory economic courses. In this course, the students will be equipped with necessary knowledge and tools that will enable them to study and analyze economic impacts of tourism on the national income, balance of payments, employment, and factors affecting tourism demand and supply.
HOTM599DÖNEM PROJESİ  OTEL İŞLETMECİLİĞİ  
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır.  
ICTE502ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI VE DEĞERLENDİRMESİ    EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitimde, endüstride ve /veya insan kaynakları programları için öğretme-öğrenme amaçlı araç-gereçler tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme.
ICTE503BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ    EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde temel araştırma alanları, araştırma deseni oluşturma, yürütme ve değerlendirme teknik ve yöntemleri.  
ICTE509YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARI: KURAM, TASARIM VE DEĞERLENDİRME    EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİYapılandırmacı öğrenmenin tarihsel gelişimi ve kuramsal temelleri; Yapılandırmacı öğrenme kuramlarının (Durumlu öğrenme, örnek olay temelli öğrenme, probleme dayalı vb.) ilkeleri, uygulamaları ve sınırlılıklarının incelenmesi; Yapılandırmacı kuramlardan birine dayalı olarak bir ortamın tasarlanması, uygulanması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.  
ICTE514İNTERNETE DAYALI EĞİTİMDE ETKİLEŞİM UYGULAMALARIPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDENEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders kapsamında internet temelli bir derste öğrencilere sunulacak etkinlikler etkileşim türleri, kullanılacak olan teknolojiler ve kuramsal olarak tasarlanacak ve geliştirilecektir.   Etkin çevrimiçi öğrenme için etkinliklerin tanımı, Etkileşimin tanımı, türleri, Etkileşimli etkinliklerin sunulacağı teknolojiler, Etkileşimli etkinliklerin oluşturulması, Etkileşimli etkinliklerin tasarımı, Etkileşimli etkinliklerin geliştirilmesi, Etkileşimli etkinliklerin zamanlaması konularına yer verilmektedir. Öğrencilerin, ders sonunda etkileşimi temel alan eğitim amaçlı web siteleri tasarlamaları beklenmektedir.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKDOÇ. DR: FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE534BİT VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLER    EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması
ICTE598SEMİNER  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
ICTE600DOKTORA TEZİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konusu   alanını anlamak ve bu alanda araştırma yapmaktır.   Doktora derecesi için gereken tez çalışması öğrenci   ve öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır. Bu dersi   aldıkları süre boyunca, öğrencinin kendi belirlediği   danışmanı gözetiminde araştırma konusunu tamamlanması   ve tezini savunarak doktora derecesini alır duruma gelmesi beklenir.  
ICTE698SEMİNER  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG513OLASILIKLI MODELLERDOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m.g.f. ve p.g.f.; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar.
IENG518DOĞRUSAL OLMAYAN ENİYİLEMEDOÇ.D R. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİYerel ve bütünsel optima; Kısıtsız eniyileme için Newton-türü, Newtonumsu, ve eşlenik gradyan yöntemleri; Kuhn-Tucker kuramı ve Lagranj eştersliği; Doğrusal kısıtlı eniyileme algoritmaları, en hızlı tırmanış ve indirgenmiş eğim yöntemi ile doğrusal ve ikinci dereceden programlama uygulamaları dahil. İç nokta yöntemleri; Ceza ve engel fonksiyon yöntemleri dahil olmak üzere doğrusal olmayan kısıtlı eniyileme; İndirgenmiş ve tasarlanmış gradyan yöntemleri, Lagranj yöntemleri; Bilgisayar uygulamaları.
IENG531ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEMESİDOÇ. DR. GÖKHAN İZBIRAKENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÜretim faaliyetlerinin planlaması ve çizelgelendirilmesi kapsamında belirli problem alanlarının çözümlemesi. Toplam planlama, kafile büyüklendirme, malzeme ihtiyaç planlaması, kesim artıklarının azaltılması, hat dengelemesi, tek işlemci çizelgelemesi, çok işlemci çizelgelemesi.
IENG581DENEY TASARIMI VE ÇÖZÜMLEMESİDOÇ. DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBasit karşılaştırmalı deneyler, tek etmenli deneyler, değişmez etkiler ve rassal etkiler modelleri, model yeterlik kontrolü, örneklem büyüklüğü seçimi, rassallaştırılmış öbek ve Latin kare tasarımı, tamamlanmamış öbek tasarımı, çarpımsal tasarım, kareler toplamı ve beklenen kareli ortalama kuralları, kesirli etmen tasarımları ve bağlanım (regresyon) çözümlemesi. Ayrıca SPSS yazılımı da uygulanacaktır.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİ  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİ  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİ  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-II  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel   araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVI  ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
ILET501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUM  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.  
ILET519HALKLA İLİŞKİLERE ÖZGÜN SORUNLARDOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı halkla ilişkiler alanını sistemli bir şekilde irdelemektir. Dersin ana hedefi kurumsal olarak halkla ilişkilerin siyasi, hukuki ve sosyal dinamiklerinden nasıl ortaya çıktığıdır. İncelenecek konular iletişim, kamuoyu, halkla ilişkilerin kuramsal modelleri, halkla ilişkilerin süreçleri, sorunların tanımları, iç ve dış toplum, uluslararası ve küresel iletişim medyası, küreselleşme ve kitle iletişimidir.  
ILET524GÖSTERGEBİLİM  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
ILET532MEDYAYI ANLAMAK  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIİletişim ve medya çalışmalarında yüksek lisans öğrencilerinin (yazılı ve görsel medya dahil) değişik kültürel metinleri eleştirel olarak okuyabilecekleri akademik becerilere gereksinimleri bulunmaktadır. Hemegonik karşıtı metiınlere yaklaşmada, analiz etmede gereken kurumsal bilgiyi sağlayarak bu ders öğrencilerin iletişim çalışmaları alanında “olayları" farklı bir gözle görme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Postyapısalcı yaklaşımlara vurgu yaparak be ders metin analizinde farklı yaklaşımları ve tüm kültürel metinleri ve pratik diğer metinler gibi okuma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Dersin ilk bölümü Michel Foucault, Chantal Mouffe ve Ernesto Laclau, Jacques Derride gibi bağlam kuramına katkıda bulunan son zamanlardaki postyapısalcı ve postmodern kuramcı ve filozofların eserlerine genel bir bakış sağlayacaktır. Dersin ikinci bölümünde kültürel çalışmalar alanındaki bilim adamlarının araştırma-eserlerinin değerlendirilmesi bulunacaktır.
ILET553TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIGelecekteki medya profesyonelleri için “küreselleşen sosyal yaşam" ve “değişen dünya" konularında toplumsal cinsiyet perspektifinin olması önemlidir. Bu yüksek lisans seminerinin amacı sosyal ve beşeri bilimler –sosyoloji, antropolji, kültürel çalışmaları ve postkoloniyal çalışmalar gibi alanlarda- günümüzdeki toplumsal cinsiyet konularına giriş yapmaktır. Buna ek olarak toplumsal cinsiyet analizi örneğin 1. 2.    ve 3. dalga feminizm ve sosyal ve beşeri filmler üzerindeki etkileri- perspektifinden değişik konulara önem verilecektir. Toplumsal cinsiyet kavramı ve onun günümüzdeki akademik disiplinler üzerindeki etkisi bu seminerin esas odak noktası olacaktır. Katılımcılar çok geniş bir perspektiflerden ilginç okumalar yapacaklardır. Üzerinde durulacak kavramlar, ataerkilik, cinsiyet eşitliği, kamu ve özel ikilemi. Bu semineri alan öğrencilerin seminer ders tanımındaki okuma listesini ve ilişkili alanda bir kitabı okumaları ve kitabın kritik veya analizini teslim edeceklerdir.
ILET584İKNA SANATI: REKLAMLARDA RETORİKDOÇ. DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere hem geleneksel retorik temelleri konusunda hem de reklamcılık telif hakları çalışmaları konusundaki eleştirel kullanımıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel amacı reklamcılığın kar güdme görüşü yansıra temelde satış mesajlarını ikna ve retorik temellere dayandırarak ikna etme uygulamaları olarak öne çıkarmaktadır. Ders Aristo'nun retorik sanatının temelini vurgular ancak aynı zamanda Plato, Sokrates ve Ramus'un retorik çalışmalarına yer verir. Görüleceği üzere retorik etiği söz konusu olduğunda günümüzdeki reklam etiğiyle ilgili kaygıların tarihin ilk çağlarına ait kaygıları yakında yansıttığı görülecektir. Öğrenciler mecaz ve retorik düzenleri gibi yazım teknikleri konusunda bilgilendirilecek ve hem güncel reklamcılığı bu tekniklerle analiz etmeleri hem de kendi reklamlarını üretmeleri istenecektir. Edward McQuarrie'nin eserleri güncel reklam yönetiminin dallara ayrılması yakından incelenecektir. Sonuç olarak günümüzde retorik ve ikna sanatının reklam endüstrisine uygulama teşebbüsleri kendini haklı çıkarma, kendini takdir etme ve özdenetim konularına günümüzdeki güncel tartışmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
ILET598SEMİNER  İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İÇ MİMARLIK  
INAR501DİSİPLİNLERARSI ÇALIŞTAY  İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir. İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir. Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.   Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir. Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir. Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.  
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ  İÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir.   Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir. Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır. Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi   profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.   Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin   uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.  
INAR511İÇ MEKAN KONULARI  İÇ MİMARLIKDers sorumlusu tarafından yönlendirilen çalışmalar, aşağıda söz edilen konuları içerecek biçimde öğrenciye belirli ilgi alanında derinlemesine araştırma yapma ve öğrencinin yoğunlaştığı alanda özel bir problemi ele alma olanağı sunmaktadır. Bireysel olarak yürütülen çalışmalar öğrencilerin iç mekan tasarımı alanının yapılanışındaki bilgi birikimi ile bağlantı kurmalarını sağlamaktadır. İç mimarlık bakış açısından, temel mimarlık prensipleri, insan ve sınırları, ergonomi, algılama, anlama, kavrama, imaj, kişilik, kişisellik, sosyal ve kültürel konular; kültür, din, kültürel ve kişisel sınırlar, öznellik, sosyal etkileşim vb. konulara ilişkin sorunlar irdelenecektir.
INAR542GÜNCEL YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİ  İÇ MİMARLIKBu dersin amacı, iç mimarlara, yeni malzemelerin seçimi ve yeni yapım teknikleri konusunda günümüzde yeni malzemelerin araştırılmasında kullanılan iki yöntemin ele alınması ile bu kapsamda yeni teknolojiler kullanarak yeni malzemeler üretmek; veya mevcut malzemeleri yeni bir yapıya dönüştürmek konularında farkındalık sağlamaktır. Malzeme seçiminde izlenecek yöntemde sağlık ve güvenlik standartları, ekonomi ve çevresel   kriterler, ugulama şekli, üretim standardı ve yönetmeliklere uygun olması gibi faktörler, tartışılması öngörülen konulardır.  
INAR543İÇ MEKAN TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR  İÇ MİMARLIKTeknoloji ve malzeme alanındaki gelişmelerin iç mekan tasarımına getirdiği yeniliklerin ele alındığı bu ders kapsamında, günümüzde yenilik içeren çağdaş iç mekan düzenlemeleriyle ilgili tüm tasarım etkenlerinin araştırılması; tasarımın biçim, taşıyıcı sistem ve yapım yöntemleri yönünden analizi; tasarım, estetik, teknik, ekonomik ve ergonomik yönden değerlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.
INAR561İÇ MEKAN TASARIM KURAM VE TEKNİKLERİ  İÇ MİMARLIKDers kapsamında ele alınacak konular sıralandığı gibidir: Tasarımın tarifi; tasarımın evrimi; tasarım süreci, ve tasarım teorileri; tasarım metod ve teknikleri; tasarlamak, öğrenmek, algılamak ve yaratmak arasındaki ilişki, modeller ve görselleştirme, ve görselleştirme araçları; tasarım ve stiller; tasarım, yaratıcılık, buluş, ve bunların birbirleriyle ilişkisi; ve güncel tasarımda yeni eğilimler.
INAR566İÇ MEKAN VE FORM  İÇ MİMARLIKBu ders kapsamında, iç mekanın, asal öğeleri kuramsal olarak tanımlanmakta ve mimari formla iç mekan ilişkileri tartışılmaktadır. Aynı zamanda, eylem ilişkisine göre oluşan mekan ve mekanı sınırlayan biçim irdelenmekte ve yorumlanmaktadır. Mimaride mekan - biçim ilişkisi birkaç farklı ölçekte belirlenip, tanımlanabilir. Burada 'mekan - biçim' iç mekan ölçeğinde ele alınmaktadır. Mimari formlar,   kullanıcı gereksinimlerinin yanı sıra yaşamın ve çevrenin fiziksel, ruhsal ve simgesel yönleriyle ilgili fikirlerin nesnelleştirilmiş halleridir. Son derece karmaşık değişkenlere (parametrelere) sahip bir olgu olan mekan – biçim değerlendirmesi, bütüncül görmeyi ve sorgulamayı gerektirir. Bu dersin temel amacı, hem mekanın biçimle yorumlanması ve değerlendirilmesi; hem de tasarım uygulamaları aracılığıyla söz edilen kavramların irdelenmesidir.
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU I  İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir.  
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU II  İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir.
INAR598SEMİNER  İÇ MİMARLIK  
INAR599DÖNEM PROJESİ  İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II'de başarı ile tamamlanan projenin raporunu ve malzeme dosyasını içeren bu derste öğrencinin, öğretim üyelerinden bağımsız bir biçimde, yaz dönemi boyunca uygulamada kullanacağı malzemelerin uygulama ve birleşim detaylarını araştırarak uygulama projesini detaylandırarak yeniden çizmesi; malzeme dosyası hazırlaması; ve projesinin maliyetini hesaplayarak rapor haline getirmesi beklenir.
INTL500YÜKSEK LİSANS TEZİ  ULUSLARARASI İLİŞKİLER  
INTL517ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ      YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKMANULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders milliyet ve milliyetcilik hakkindaki ana kuramsal perspektiflere ve kavramsal meselelere odaklanacaktir. Su sorulara farkli yanitlar arayacagiz: Ulus nedir? Uluslar yeni ve modern mi yoksa kadim olgularmidir? Farkli milliyetcilik tipleri mevcutmudur? Milliyetciligi calismak icin ana yakalasimlar nelerdir? Bu sorulara yanit verebilmek icin cabalarimizi milliyetciligin ortaya cikisi ve guncel dinamikleri konusundaki farkli deneyim ve vakalara odaklanacagiz. Bu dersin genel amaci cagdas dunyanin en guclu siyasi ideologilerinden biri olan milliyetciligin daha derin ve kapsamli anlasilmasini saglamaktir.  
INTL550ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA DÖNÜŞÜMÜ TEORİLERİDR. İPEK BORMANULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders hem uluslararası hem de etnik çatışmaların teorisini ve gerçek uygulamasını inceleyecek ve bu çatışmaları çözmenin olası yöntemlerini araştıracaktır. Gerçek hayattan örneklerle hasımların barışı sağlama ve uzlaşma süreçlerine özel dikkat gösterilecektir. Daha geniş uyuşmazlık çözümü alanında, pazarlık (müzakere), "üçüncü taraf" katılımı ile arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri analiz edilecektir.
INTL551MÜZAKERELER VE ARABULUCULUK: KURAM VE UYGULAMAYRD. DOÇ. DR. AYLİN GÜRZELULUSLARARASI İLİŞKİLERDers, uluslararası müzakere ve arabuluculuğun kuram ve uygulaması inceler. Buna ek olarak ders, pazarlık (müzakere) süreci ve maddeleri, çatışma önleme, müzakere ve arabuluculuk becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde durmaktadır.  
INTL571KARŞILAŞTIRMALI SİYASETPROF. DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLERDers ilk önce birçok ülkenin, birkaç ülkenin ve tek ülke çalışmalarının karşılaştırılması dahil olmak üzere karşılaştırmalı yöntemlerin genel bir çerçevesini oluşturur. Ekonomik kalkınma ve demokrasi, şiddet ve barışçıl demokrasiye geçiş, kurumsal yapı ve siyasi performans, insan hakları ve uluslararası ilişkiler gibi karşılaştırmalı siyasette popüler araştırma konularını incelemek için farklı yöntemlere odaklanmaktadır..
INTL598SEMİNERPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLERDers, uluslararası müzakere ve arabuluculuğun kuram ve uygulaması inceler. Buna ek olarak ders, pazarlık (müzakere) süreci ve maddeleri, çatışma önleme, müzakere ve arabuluculuk becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde durmaktadır.  
INTL600DOKTORA TEZİ  ULUSLARARASI İLİŞKİLER  
INTL602ULUSLARARASI HUKUK VE ORGANİZASYONYRD. DOÇ. DR. GÜLAY UMANERULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminer uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler konusunda çatışan vizyonları ve 'geleneksel' ile 'yeni' uluslararası hukuk arasındaki gerilimin algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Seminer, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler arasındaki bağlantı üzerine kuramlandırılacaktır. Ayrıca, seminer uluslararası hukukun parçalanma sürecini ve çeşitlendirilmesi yanı sıra genişlemesinden kaynaklanan zorlukları analiz etmeyi hedeflemektedir.
INTL639ULUSLARARASI SİSTEM: YAPILAR VE DÖNÜŞÜMLERYRD. DOÇ. DR. BERNA NUMANULUSLARARASI İLİŞKİLER  
INTL640UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASIDR. İPEK BORMANULUSLARARASI İLİŞKİLERDers teoride ve gerçek hayatta uluslararası ve etnik uyuşmazlıkları incelemenin yanı sıra bu uyuşmazlıkların olası çözümleri araştırmayı hedeflemektedir. Burada uyuşmazlar arasında barış inşası ve uzlaşma süreçlerine gerçek hayattan örneklerle özel bir önem verilecek. Buna ek olarak, daha geniş uyuşmazlıkların çözüm alanı içinde pazarlık (müzakere), "üçüncü taraflarca" arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri araştırılacaktır.
INTL698SEMİNER  ULUSLARARASI İLİŞKİLERDevletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası   seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  ULUSLARARASI İLİŞKİLER  
ITAS500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)  
ITAS503ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ  İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Ders, bilimsel araştırma çalışmalarını ve araştırma etiğini anlamaya yönelik çalışmalar yaptırmayı hedeflemektedir. Ders kapsamında, araştırma için gerekli tüm bileşenler sorgulanarak; güçlü ve tutarlı bir araştırma için gerekli olan konuların, problem tanımlarının, araştırma sorularının, yöntemlerinin tanımlamaları yapılmakta ve birincil / ikincil kaynaklara referans verme teknikleri irdelenmektedir. Dersin sonunda, öğrencilerden bilimsel çalışmalar üretmesi beklenmektedir.
ITAS508TASARIM ETKİNLİKLERİ İÇİNDE MOBİLYA  İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Bu ders, mobilya tanım ve kapsamına giren öğeleri, mobilya-insan, mobilya-mobilya ve mobilya-mekan açılarından ele alıp tanım, tasarım, proje ve modelleme aşamalarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yardımı ile yaratıcı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.
ITAS567İÇ MEKANDA ESNEKLİK  İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)İç mekanların farklı kullanıcılara, veya kullanıcıların farklı yaşam dönemlerinin değişen gereksinimlerine   uyum gösterebilirliği ve esnekliği, bu mekanların sürdürülebilirliği açısından çok önemli özelliklerdir. Bu dersin amacı öğrencileri modüler koordinasyon; açık-bina işlemleri ve “infill" sistemler gibi kavramlar aracılığıyla temel esneklik fikir ve prensipleri   ile tanıştırmaktır. Ders, fonksiyonel; strüktürel ve kültürel esneklik gibi esneklik türleri üzerine seminerlerle desteklenecektir. Tasarım esnekliği, üretim esnekliği ve kullanım esnekliği gibi esneklik süreçleri dünyadan örnekler üzerinden tartışılacaktır. Öğrencilerin esnek tasarım kapsamında 'destek' ve 'infill sistemler' üzerine küçük ölçekli proje egzersizleri yapmaları beklenmektedir.
ITAS572İÇ MEKANDA RENK VE AYDINLATMA  İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Ders kapsamında yapılaşmış mekanda renk ve ışığın psikolojik ve fizyolojik calışmaları hedeflenir. Isığın mekanda form belirleyiciligi üzerinde durulur. Stüdyo/ders sunuşları aydınlatma; aydınlatma kalitesi; ve mekanın genel atmosferinin algısındaki yeri ile renk ve ışık arasındaki ilişki sorgulanır. Yapay aydınlatma tasarımı konusunda bir farkındalık yaratma, insan ve çevresi bağlamında eleştirel bir bakiş açısı üzerine geliştirilecek aydınlatma tasarımı, ve bunların prensipleriyle ışığın algılanması hedeflenir. Bununla birlikte, ayrılamaz aydınlatma-renk ilişkisi üzerinde durulur. Öğrenciler insan-mekan örüntüsünde aktiviteyle mekansal psikoloji ilişkisine yönelik renk önerileri ve aydınlatma stratejileri geliştirme doğrultusunda uygun kriterleri uygulamayı öğrenirler. Aydınlatma kalitesi üzerine yoğunlaşan ders kapsamına, ışık hesaplamaları ve ugulama projesi hazırlama da dahildir. Öğrenciler, renk ve aydınlatma konularındaki araştırmaları doğrultusunda daha sonraki çalışmalarına kaynak olusturacak bir derleme yapmaya yönlendirilirler. Temel renk teorisi, renkle tasarım yapma yaklaşımları, renk kodlama, renk şeması oluşturma, ve rengin duygusal boyutu, dersin renk kısmında ele alınacak başlıklardandır. Dersin formatı, öğrencilerin renk ve aydınlatma konusunda geliştirecekleri tasarım çalışmaları ile desteklenir.
ITAS598SEMİNER  İÇ MİMARLIK (TÜRKÇE)Seminer dersinin amacı, öğrencilerin akademik tecrübelerini zenginleştirmek için araştırma projelerine yönelik çalışma yapmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler tarafından verilen seminerler, tüm bölüm elemanlarının lisansüstü öğrencileriyle tanışmalarına ve öğrencilerin araştırma alanları hakkında bilgi sahip olmalarına imkan sağlamaktadır. Seminer dersi ayni zamanda, öğrencilerin sunum tekniklerini geliştirmesine, topluluk önünde araştırma konularını tartışma yetilerini geliştirmesine imkan sağlamaktadır.
ITEC500YÜKSEK LİSANS TEZİ  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİYüksek lisans tezinde, Bilgi Teknolojileri alanında en azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma yapılması hedeflenmektedir.
ITEC513İLERİ SEVİYE YAZILIM TASARIMI VE GELİŞTİRMEDOÇ. DR. NAZİFE DİMİLİLERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders yazılım tasarım ve geliştirme alanında pratik uygulamaları ve araştırma konularını, proje yönetimi, değişiklik kontrolü, yazılım test etme gibi konuları içermektedir. Ayrıca öğrenciler yazılım tasarım ve geliştirme alanında aktif konularda araştırma yapıp sunum ve makale formatında rapor hazırlamalıdır.
ITEC521AĞ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. HÜSNÜ BAYRAMOĞLUBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİGüncel ağ oluşturma teknolojilerine giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin kablosuz ve optik ağlar konuları başta olmak üzere güncel araştırma konularından haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Derslerde işlenecek olan konuların bazıları şu şekildedir: TCP/IP'ye genel bakış, bütünleşmiş servisler, bütünleşmiş ve gigabit eternet, kablosuz ağlar ve optik ağlardır.
ITEC540BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA T. BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDers bilgisayar güvenliği alanındaki ana ilkeleri ve konuları kapsamaktadır. Ayrıca derste, güvenli bilgisayar sistemlerinin oluşturabilmesi için kriptolojiden yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Kriptoloji ile ilgili olarak işlenen bölümler şunlardır: basit şifreler, simetrik ve asimetrik şifreleme, hash fonksiyonu, mesaj doğrulama kodları ve sayısal imza. Derste ek olarak, güvenli programlama ve işletim sistemi güvenliği gibi diğer bilgisayar güvenliği konuları da işlenecektir.
ITEC582BİLGİSAYAR MİMARİSİ VE DONANIMYRD. DOÇ. DR. ALPER DOĞANALPBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, günümüz bilgisayar sistemlerinin yapısı, özellikleri ve işleyişinin incelenmesini sağlar. Bilgisayarların evrimi, tasarım süreci ve iç özellikleri ile ilgili temel bilgileri içerir. İşlemci bileşenleri, kontrol birimi mimarisi, bellek organizasyonu ve sistem organizasyonu, azalan komut seti bilgisayarları (RISC), süperskalar işlemciler ve süperpipeline kavramları ayrıntılı olarak açıklanır. Paralel işleme ve çok çekirdekli işlemcilerin getirdiği faydalar incelenir.
ITEC598SEMİNER  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİSeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir.
ITEC599DÖNEM PROJESİ  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
KAAY500YÜKSEK LİSANS TEZİ  KENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİÖğrenci tezini bir sorunun orjinal araştırması üzerine yazmalı veya daha önce uygulanmış bir yöntem veya çalışmanın yeniden ele alınarak değerlendirmesi ya da farklı bir konu için uygulaması üzerine yazmalıdır. Ele alınan sorun sınırlı kapsamda olsa bile tez, belirli bir stilde ve düzende olmalı aynı zamanda konunun derinlemesine anlaşılmasını sağlamalıdır. Bu çalışma Tez Danışmanı ile Öğrencinin belirlemiş oldukları başlık bağlamında yapılacaktır.    
KAAY502MİMARİ YAPI SİSTEMLERİ VE GELİŞİMİDOÇ. DR. BÜLENT KIZILDUMANKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında araştırmacıların ve bilim insanlarının farklı bina yapım teknikleri, mimari üsluplarla doğrudan tanışması, kırsal ve kentsel bağlamda yapılar ve yerleşim şemaları göz önünde bulundurularak yapı komplekslerinin nasıl kurgulandığı açıklanmaya çalışılacaktır. Tarih öncesi dönemlerden günümüze yapılar üzerinden tarihsel empati kavramıyla dünya mimarlık tarihine, arkeolojik metodoloji ile genel bir bakış gerçekleştirilecektir.   Bu kapsamında arkeoloji-felsefe içerikli bakış açısıyla toplumsal siyasal örgütlenme yapısı, saray-idari yapı, tapınak-mabet-kutsal alan, atölye-işlik gibi kavramlardan yola çıkarak geçmişin ve mimari yapı komplekslerinin sorgulanarak işlevlerine ışık tutulmaya çalışılacaktır. Ders kapsamında, Mimarlık tarihi kavramının ilk olarak ortaya çıkısından bu yana, arkeolojik, endüstriyel ve tarihi yapılar üzerinden arkeolojik verilerden yola çıkarak tarih okumasının farklı yöntemleri irdelenecektir.   Kavramsal ve işlevsel olarak tarih öncesi dönemlerden Ortaçağ ve Yakınçağa kadar yapı tasarımcılarından, duvarcı ustalarına uzanan bir süreç göz önünde bulundurularak yapı felsefesi de ele alınacaktır.
KAAY504TÜRKİYE ARKEOLOJİSİ VE UYGARLIK TARİHİDR. RIZA TUNCELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu ders Anadolu'nun en erken yerleşimleri öncesi avcı-toplayıcı toplumlarından başlayarak, Roma İmparatorluk dönemi sonuna kadar olan gelişmeleri arkeolojik ve tarihsel veriler ışığında Dünya Uygarlık tarihindeki konumu ve katkılarını da göz önünde bulundurarak öğrenciye aktarmayı amaçlamaktadır.     Anadolu ve kuzey Mezopotamya'nın Çanak Çömleksiz Neolitik dönem, Çanak Çömlekli Neolitik dönem, Kalkolitik ve Tunç Çağı dönemlerinde gerek maddi kültür, gerekse dersin konusu olan daha geç dönemler için tarihsel kaynaklara dayanarak ve sosyal/ekonomik/siyasal gelişmeler irdelenerek Anadolu'nun zengin arkeolojik kültürleri; tarımsal hayata geçiş ve ilk yerleşimler, siyasi erklerin ortaya çıkışı ve kentleşme, koloniyalizm ve imparatorluk süreçlerini tetikleyen etkenler açısından kuramsal olarak da işlenecektir. Tunç Çağı sonrası Anadolu'da ortaya çıkan Neo-Hitit, Urartu ve Lidya kültürleri ile başlayarak, bunu izleyen süreçte Anadolu'daki Yunan kolonileşme süreci, bu kolonilerin yerel kültürlerle etkileşimleri, Pers İmparatorluğu dönemi, Helenistik dönemde ortaya çıkan krallıklar ve sonrasında Özellikle yerel krallıklar ve sonrasındaki dünya imparatorluklarının bir parçası haline gelme sürecindeki sosyal/ekonomik ve siyasal gelişmeler, arkeolojik ve tarihsel verilerle kuramsal olarak da irdelenecektir.  
KAAY510OSMANLI SANAT VE MİMARİSİNE TARİHSEL VE KURAMSAL YAKLAŞIMDOÇ. DR. NETİCE YILDIZKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu derste, Osmanlı İmparatorluğu Klasik ve Batılılaşma dönemlerinde kentsel bir doku oluşumunda tasarlanan anıtsal mimari ve sanat eserlerini çok disiplinli bir bakış açısı ile, karşılaştırmalı ve eleştirel bir ortamda irdelenmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler, uzmanlık alanlarına göre araştırmaya özendirilecek, kültürel miras yönetiminde bu eserlerin önemi üzerinde durulacaktır.
KAAY511BİZANS DÜNYASINDA MADDI VE YAZILI KANITLAR IŞIĞINDA YERLEŞİM YERLERİDR. CEREN ERELKENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİDers bağlamında ilk olarak Bizans kentsel-kırsal oluşum ve dönüşüm süreçlerine dair var olan kaynaklar incelenecektir.   Ardından yazılı belgeler doğrultusunda, kent ile nüfus ve niteliği farklı yerleşkelerin bünyesinde mimari yapıların ve kültürel unsurların bilimsel değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirme, kapsamında mimari karakteristikleri ve yapı tipleri taşınabilir kültür varlıklarıyla birlikte ele alınıp yorumlanacaktır.
KAAY598SEMİNER  KENT ARKEOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİBu seminer dersinde, tez öğrencileri ile tez yazımı ve araştırma yöntemleri konusunda çalışmalar yapılmaktadır.
KORS500YÜKSEK LİSANS TEZİ  KORUMA VE RESTORASYON  Öğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve   final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
KORS501KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU I  KORUMA VE RESTORASYON  Mimari restorasyon projesinin temel ilkeleri. Arkeolojik veya tarihi bir konut yapısının belgelenmesine yönelik arazi çalışmaları. Strüktür ve malzeme sorunlarının analizi. Bina ile ilgili tarihi belgelerin incelenmesi. Restitüsyon çalışmaları ve restorasyon projesinin oluşturulması. Çizimler ve yazılı anlatımla çalışmaların sunulması.
KORS502KORUMA VE RESTORASYON STÜDYOSU II  KORUMA VE RESTORASYON  Anıtsal/Arkeolojik/Endüstriyel/Tarihi bir yapının restorasyon projesinin hazırlanmasına yönelik arazi çalışmaları, yapının sorunları ve olanaklarının analizi ve değerlendirilmesi. Restitüsyon çalışmasına yön verecek tarihi araştırmanın yapılması; kuramsal, işlevsel ve yapısal gereklilikleri dikkate alarak mimari restorasyon projesinin hazırlanması.
KORS503KORUMA KURAMI VE TARİHİ  KORUMA VE RESTORASYON  Dersin amacı arkeolojik, tarihsel, endüstriyel mimari konservasyon ve restorasyon bilincinin kavramsal temellerini öğrenciye aktarmaktır. Bu kapsamda kültürel miras, çevre bilincinin oluşmasının sağlanması, restorasyonun önemi ve uygulanması hakkında kuramsal altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda koruma kavramı, boyutlarının ve korunması gereken değerlerin tanımlanması ve sınıflandırılması, korunması gereken kültür varlıklarının koruma sorunlarının yasal çerçevede anlatılması konservasyon-restorasyon kavramının tarihsel süreç içerisinde irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca proje taslağı hazırlanacak ve örnekleri incelenecektir.
KORS504KORUMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ  KORUMA VE RESTORASYON  Restorasyon uygulamaları uluslararası tüzükler, KKTC ve Türkiye'de geçerli olan yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Venedik Tüzüğü'nün ilgili maddelerinin yanı sıra, ICOMOS'un tarihi strüktürlerle, ahşap yapılarla ilgili tüzükleri temel ilkeleri koyan belgelerdir. Anıtları incelemek ve hasarlarını saptayabilmek için kullanılan yeni teknolojiler; sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, yeniden yapma, temizleme, taşıma yöntemleri yurdumuzdan ve dünyadan seçilen örneklerle irdelenmektedir. Arkeolojik mirasının korunması da özel bir alan olarak ele alınmakta; dünyadan ve ülkemizden seçilen örneklerle arkeolojik restorasyonlarda kullanılan teknikler, yaklaşımlar irdelenmektedir. Ders kapsamında öğrencilerden bir uygulamayı ayrıntılı olarak incelemeleri ve çağdaş koruma ilkelerine göre değerlendirmeleri istenmektedir.
KORS505YAPILARDA MALZEME BOZULMASI ANALİZİ VE KORUNMASI  KORUMA VE RESTORASYON  Arkeolojik, tarihi veya endüstriyel bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORS501 Mimari Koruma Stüdyosu dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Seçilen yapı üzerinde arazi çalışmaları ile malzeme belgelemesi ve laboratuvar çalışması için örnek alımı. Yapıdaki strüktürel sorunların ve malzeme bozulmalarının görsel tespiti. Laboratuvar çalışmaları ile yapının farklı dönemlerinde kullanılan özgün malzemelerin fiziksel, mineralojik, kimyasal özelliklerinin ve bozulma nedenlerinin belirlenmesi. Bu çalışmalar ışığında; malzeme koruma ilkelerinin belirlenmesi. Koruma müdahalelerinde kullanılacak malzeme özelliklerinin tanımlanması.  
KORS506YAPILARIN STRÜKTÜREL ANALİZ VE KORUNMASI  KORUMA VE RESTORASYON  Arkeolojik, Endüstriyel veya Tarihi niteliği olan bir yapının çalışma konusu olarak seçilmesi. Bu yapısının, Mimari Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı kapsamındaki KORES Restorasyon ve Koruma Stüdyosu-II dersinde ele alınacak yapı ile aynı olması; dönem boyunca söz konusu bu iki dersin iç içe yürütülmesi; böylece korumanın disiplinler arası karakterinin öğrencilere aktarılması gereklidir. Yapısal sorunların görsel incelemesi. Zemin araştırması için gerekli çalışmaların planlanması. Taşıyıcı sistemle ilgili sorunların zararsız test yöntemleri ile saptanması. Koruma ilkeleri çerçevesinde gerekli müdahaleleri içeren bir proje ve rapor hazırlanması.
KORS598SEMİNER  KORUMA VE RESTORASYON  Bu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
LAW 500YÜKSEK LİSANS TEZİ  HUKUK  
LAW 502MEDENİ HUKUK IIYRD. DOÇ. DR. EMİNE K.RODOSLUHUKUKMedeni Hukuk II dersi Aile Hukuku'nu konu edinmiştir. Bu çerçevede: Evlenme, boşanma, karı kocanın karşılıklı vazifeleri, ana baba ile çocuklar arasındaki ilişkileri, evlat edinme, çocukların evlilik içinde doğup doğmadıklarına göre uygulanacak hükümler, ana babanın olmaması veya görevlerini yerine getiremedikleri hallerde çocuğun nasıl korunacağı incelenmektedir.
LAW 512CEZA   GENEL HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZHUKUKCeza Hukuku II dersinde şu konular işlenmektedir: Suçlu Genel Teorisi; Yaptırım Genel Teorisi; suçlu genel teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, mükerrer suçlu, itiyadi suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar; Yaptırım Genel Teorisinde ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları, cezasal mahkumiyetin diğer sonuçları; Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hüküm ertelenmesi, tecil vb,).  
LAW 522İŞ HUKUKU IIPROF. DR. ŞÜKRAN ERTÜRKHUKUKİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir.  
LAW 523AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERHUKUKAvrupa Birliğinin tarihi gelişimi; Avrupa Birliği Hukuku'nun Kaynakları; Birliğin Kurumları; 'Avrupa Birliği'nde Yasal Mekanizma', üye ülkelere ve Birlik organlarına karşı açılan davalar; Avrupa Birliği Hukuku'nun temel prensipleri, doğrudan uygulama ve doğrudan etki, Birlik Hukuku'nun üstünlüğü; malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı konuları irdelenmektedir.
LAW 526DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IIPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKDevletler Özel Hukuku II dersinde: Kanunlar İhtilâfı Hukuku dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, esya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı; Milletlerarası Usul Hukukunda ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi incelenmektedir.  
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIDOÇ. DR. DEMET Ç. ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir.  
LAW 534İDARE HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdarenin mali sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatları ve kamu görevlileri konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
LAW 536GENEL KAMU HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. SEDA O. YÜCELHUKUKBu derste şu başlıklar işlenmektedir: İnsan hakları; insan hakları kavramının milli ve milletlerarası seviyede gelişimi; insan haklarının milli-milletlerarası, evrensel ve bölgesel olarak korunması; BM Sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: haklar, hakların korunması için öngörülen önlemler, devletlerin deneyimleri.
LAW 542TİCARET HUKUKU IIPROF. DR. CELAL GÖLE, YRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu derste: Şirketlerin tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı; şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları; şirketlerin sınıflandırılması; kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler incelenmektedir.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.    
LAW 598SEMİNER  HUKUK  
MARC542MİMARLIKTA ENTEGRE SİSTEMLER  MİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARIPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir   araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI  MİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM I  MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM II  MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİ  MİMARLIKBu ders;   Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİ  MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH500YÜKSEK LİSANS TEZİ  MATEMATİK  
MATH501ANALİZPROF. DR. A. BASHIROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBu derste   kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı   gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak   irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir.
MATH523İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. YÜCEL TANDOĞDUMATEMATİKÖnemli olasılık kavramlarının hatırlatılması. Örneklem metodları. Veri tanımı ve geçerleme işlemi. Örneklem istatistiği. Kitle parametreleri için nokta ve aralık tahmini ve buna bağlı hatalar. Kitle parametreleri üzerine hipotez testleri. Lineer regresyon, korelasyon, çok değişkenli lineer regresyon.
MATH557ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARPROF. DR. MEHMET ALİ ÖZARSLANMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARN-boyutlu Öklid uzayı, elementer geometri ve temel topolojik notasyonlar, koveks kümeler, fonksiyonlar, dönüşümlerin limitleri ve sürekliliği, n-boyutlu Öklid uzayında diziler, Bolzano-Weierstrass teoremi, bağıl komşuluklar, sürekli dönüşümler, topolojik uzaylar, bağlantılılık, kompaktlık, metrik uzaylar, sürekli fonksiyonların uzayları, öklidyen olmayan normlar, yönlü ve kısmi türevler, diferansiyel fonksiyonlar, bağıl ekstrema, dışbükey ve içbükey fonksiyonlar.
MATH572MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİNDE KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİPROF. DR. DERVİŞ SUBAŞIMATEMATİKTemel lineer cebir. Fark şemalarını tasarlama metodları. Parabolik denklemler için açık ve kapalı formüller. Parabolik denklemlerin yakınsaklığı ve kararlılığı. İki boyutlu parabolic   denklemler için ADI ve LOD metodları. Kare üzerinde Laplace denklemi için Neumann ve Robins problemleri. Üç değişkenli Laplace denklemi . Hiperbolik denklemlerin çözümü için açık, kapalı ve LOD metotları.
MATH576KESİRLİ BASAMAKTAN HESAPYRD. DOÇ. DR. ARRAN FERNANDEZMATEMATİKBu derste   kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı   gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak   irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir.
MATH598SEMİNER  MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR  
MATH600DOKTORA TEZİ  MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR  
MATH611VOLTERRA İNTEGRAL VE BAĞLANTI FONKSİYONEL DENKLEMLER İÇİN KOLLOKASYON YÖNTEMLERİDOÇ. DR. SUZAN C. BURANAYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARDers, ODE'ler için kollokasyon yöntemini giriş olarak vermeyi ve düz çekirdekli volterra integral denklemleri için kollokasyon yöntemleri vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, düz(smooth) çekirdekli (kernel) Volterra integro-diferansiyel denklemleri ve kaybolmayan gecikmelerle ilgili başlangıç-değer problemleri için kollokasyon yöntemleri incelenecektir. Ayrıca, oransal (ufuk) gecikmelerle ilgili başlangıç-değer problemlerinin sayısal çözümü analiz edilecektir. Sonunda, deneysel, öğrenim kazanmak için simülasyonlar ve sayısal uygulamalar esasen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
MATH698SEMİNER  MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR  
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR  
MCLA501HUKUKA GİRİŞDOÇ. DR. ARZU ALİBABKARŞILAŞTIRMALI HUKUK  Hukuka Giriş dersinin amacı: Hukuk kurallarının öğrenci tarafından anlaşılabilmesi ve kullanabilmesini sağlamak; bütün hukuk alanlarında hukukun uygulanmasında temel teşkil eden ilkeleri öğretmek; hukuk yaratılması için gerekli bilgileri vermek; bir hukuk normunun nasıl yorumlanacağını, onun bütün hukuk düzeni içindeki yerinin ne olduğunun tespitine ilişkin olarak uygulanacak metodların neler olduğunu incelemektir.
MCLA502ULUSLARARASI HUKUKDOÇ. DR. HACER S. ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUK  Bu derste şu konular işlenmektedir: Milletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
MCLA503KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUPROF. DR. LUKA MAZETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı anayasacılık ve anayasal sistemlerin temel konu ve kavramları üzerinde karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmaktır. Anayasa hukuku genel olarak iki boyutla ilgilenir. Bunlardan biri devlet kavramı ve kurumları üzerinde inceleme yapan kurumsal boyut, bir diğeri ise temel hak ve özgürlükler boyutudur. Bu derste anayasa hukukunun temel konuları ve anayasacılık teorileri üzerinde genel bir yaklaşım ortaya konulacaktır. Kurucu iktidar, anayasaların türleri, anayasaların değiştirilmesi, egemenlik gibi konular ders kapsamında ele alınacak konulardır. Bu bağlamda, farklı hukuk geleneklerinden siyasal sistemler ve anayasaların karşılaştırması yapılacaktır. Özellikle yargısal denetim, temel hak ve özgürlükler ve korunmaları rejimi ile sınırlanması rejimi gibi önemli anayasa hukuku konularının farklı siyasal sistemlerde anayasalarla nasıl ve hangi biçimde düzenlendikleri üzerinde durulacaktır.  
MCLA508AB'DE SERBEST DOLAŞIMYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı iç pazara odaklanmaktır. AB'nin temel amaçlarından biri üretim araçlarının, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı bir iç pazar kurmaktır. Bu ders serbest dolaşımın yönetilmesi hususundaki temel prensipleri vererek, öğrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, AB'ye üye devletlerin, Birlik içerisinde serbest dolaşımın sağlanması için sınırlamaların kaldırılması, gerekli hukuksal uyumlaştırmanın yapılması konusunda AB'nin yetkileri üzerinde durulacaktır.          
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUDOÇ.DR. HACER S. ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye'nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.    
MCLA514İNSAN HAKLARIYRD. DOÇ. DR. CATERINA DRIGOKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu ders kapsamında ilk etapta, temel haklar ve sosyal haklar teorisi ve modelleri üzerinde tarihsel bir bakış açısıyla inceleme yapılacaktır. İlerleyen konularda, insan haklarını uluslararası koruma mekanizmaları üzerinde durulacaktır(AİHS'ne atıf yapılmak suretiyle). Bu derste, aynı zamanda, İtalyan Anayasa Mahkemesi önünde insan haklarının korunması mekanizmasına da değinilecektir. Bu çerçevede anayasal çerçeve, Anayasa Mahkemesi kararları ve Yüksek Mahkeme kararlarına da değinilecektir.   Derste, sosyal, kültürel, ekonomik haklar ve anayasal yükümlülükler üzerinde de yoğunlaşacaktır. Bu çerçevede uluslararası anayasa yargısı konusunda en anlamlı konulara değinilecektir.    
MCLA516AVRUPA HUKUK SİSTEMİNİN PRENSİPLERİDOÇ. DR. FABIANNA MATTIOLLIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste mevcut Avrupa hukuk sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilecektir. Özellikle Kıta Avrupası hukuk geleneği ile Ortak Hukuk geleneği üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede özellikle borçlar hukuku ve sözleşmeler hukukuna yapılacak atıflarla özel hukuk incelenecektir. Bunun amacı ortak hukuk sistemi kökenini de değerlendirmektir. Bu bağlamda Roma hukukunun kural ve ilkelerinin daha sonraki hukuk sistemleri bakımından sürekliliği üzerinde durulacaktır. Hukuk sistemlerinin temelini anlamak için tarihsel bakış açısı, çağdaş hukuktaki özel tasarıların birleşmesinin bir temelidir.
MCLA528CEZA HUKUKU TEORİSİYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKGenel olarak kabul edilen suçun iki temel unsuru olduğudur. Bunlar suçun maddi unsuru ve suçun manevi unsurudur. Dersin alt başlıkları olarak üzerinde durulacak temel konular suçun maddi unsuru ve manevi unsuru olacaktır. Maddi unsur hakkında hareket, sonuç ve nedensellik bağı üzerinde durulacaktır. Manevi unsur bakımından ise kusurluluk türleri (kast,taksir, olası kast) üzerinde durulacaktır. Bunun sonrasında bazı çok önemli ceza hukuku kurumları üzerinde durulacaktır. Bunlar arasında hukuka uygunluk nedenleri, kusurululuğu etkileyen haller ve teşebbüs gibi suçun işleniş biçimleri yer almaktadır.
MCLA599DÖNEM PROJESİ  KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  
MENG525ELASTİSİTEYRD. DOC. DR. BABAK SAFAEIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİStres ve gerinim analizi. Kurucu denklemler. Elastik düzlem problemleri.   Kirişlerin burulması ve eğilmesi. Varyasyon yöntemleri,minimum potansiyel enerji ve tamamlayıcı enerji teoremleri. Varyasyon yöntemleriyle yaklaşık çözüm. Plaka teorisine giriş
MENG541İLERİ TERMODİNAMİKPROF. DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİTermodinamiğin birinci ve ikinci yasaları. Iki yasanin kombine analizi: enerjinin yok edilmesi. Genel enerji analizi. Tek fazlı, çok fazlı ve kimyasal reaktif sistemler. soğutma ve güç üretimi. Termodinamik tasarım.
MENG546İLERİ DÜZEY ICTEN YANMALI MOTORLARPROF. DR. HASAN HACIŞEVKİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİMotor bileşenleri, Terminoloji, Motor sınıflandırmaları, SI ve CI motorlarına giriş, Çalışma karakteristikleri, Temel çevrimler, Termokimya ve yakıtlar, Hava ve yakıt indüksiyonu, Yanma odası içinde sıvı hareketi, Yanma, emisyon ve hava kirliliği.
MENG598SEMİNER  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600DOKTORA TEZİ  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ  
MENG698SEMİNER  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır.  
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  MAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları   için   ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek   için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. HASAN GÜNGÖRİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEPROF. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT570İSTİHDAM İLİŞKİLERİPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, küresel ölçekte çalışma ilişkilerinin ekonomik, yasal, siyasal ve sosyal boyutlarını inceler. Bu inceleme içinde sendika-işletme ilişkilerine de eğilir. Dersin dört ana amacı vardır. Birincisi, Küresel endüstriyel ilişkiler sistemlerinin ana öğelerini anlamaktır. İkincisi, sistem içinde yer alan aktörlerin karşılaştığı problemlerin, önemli konuların ve problemlerin çözümü için geliştirilebilecek alternatifleri anlamak ve eleştirel analizini yapmaktır. Üçüncüsü, toplu pazarlık sürecini ve sonuçlarını anlamaktır. Dördüncüsü, işyerinde anlaşmazlık çözüm yöntemlerini ve uygulamalarını öğrenmektir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir.  
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT581ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ  PROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEBu ders, 'Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi' faaliyetlerini stratejik, uluslararası arenadaki konum, teknik ve davranışsal olarak farklı boyutlarda inceleyen ve başarılı uluslararası insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNER  İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİ  İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİ  İŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT602ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II  İŞLETMEDersin amacı sosyal bilimlerde farklı araştırma yaklaşımları ve yöntemlerini öğrencilere aktarmak ve bu farklı yaklaşımları işletme ve yönetim konularında uyarlamalarıdır. Bu ders yardımı ile öğrenciler tez önergesinin hazırlanmasını ve doktora eğitimleri boyunca araştırma sorunsallarını nasıl saptayıp nasıl geliştireceklerini, literatür taramasının nasıl yapıldığı ve teorik çerçeveyi nasıl çizeceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca, bu ders, araştırma yöntemi, araştırma stratejisi ve tasarımı ile bazı araştırma yöntemleri ile veri toplama ve analizi de içermektedir.
MGMT604MİKROİKTİSATPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders, rekabetçi firmalar ve pazarlar, kısa ve uzun vadede rekabet, genel denge ve ekonomik refah, rekabetçi değişim, verimlilik ve eşitlik, piyasa gücü, oyun teorisi, fiyatlandırma ve çift yönlü tarife gibi konuları kapsamaktadır.
MGMT698SEMİNER  İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  İŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT598SEMİNER  İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİ  İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MUHA513YÖNETİM   MUHASEBESİDOÇ. DR. HASAN ÖZYAPICIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
OOEG500YÜKSEK LİSANS TEZİ  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk alanları ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama.
OOEG502ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRMEYRD. DOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk döneminde çocuğu tanımanın önemi, bu dönemde yaygın olarak kullanılan tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanılan farklı özellikteki ölçme materyallerini tanıma, çocuğu tanımaya ait farklı kültürdeki gelişimsel normların karşılaştırılması.
OOEG505ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DANIŞMANLIĞIPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve aile rehberliği hizmetleri.
OOEG506ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIK VE ESTETİK GELİŞİMİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMYaratıcılığın tanımı ve önemi, farklı yaş gruplarında yaratıcı düşünme ve estetik algının gelişimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve estetik duyarlılığı geliştirmeye ilişkin yaklaşım ve modeller, çocuklarda yaratıcı düşünme ve estetik algısının çeşitli etkinliklerle desteklenmesi.
OOEG598SEMİNER  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama.
OOEG599DÖNEM PROJESİ  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİ  FİZİK  
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası.   Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS551KUANTUM MEKANİK IPROF. DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKuantum Mekaniksel   Kavramlar.·Kuantum Mekaniginin temel postuletleri.Acisal Momentum ve radyel simetrik Schrodinger denklemi,
 Kuresel harmonikler. Kuresel alanlar kuantum patikulerin Schrodenger denklemi.Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari.Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis
  buyuk-l   acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
PHYS598SEMİNER  FİZİK  
PHYS600DOKTORA TEZİ  FİZİK  
PHYS603GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IDOÇ. DR. İBRAHİM GÜLLÜFİZİKTürevlenebilir Manifoldlar. Tensor ve Cartan'ın diferansiyel formlar hesabı. Einstein'ın ortonormal tetradlardaki denklemleri. Maxwell ve Einstein alanlarına uygulamaları ile Newman ve Penrose null tedrad formalizm. Yerçekimi Dalgalarının Analizi. Abelian ve Abelian olmayan düzlem sandviç dalgaları ve fizikleriyle ilgili açık problemler.
PHYS611FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IIPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKHilbert uzayı ve lineer operatörler. Lorentz Grubu Temsilleri; grup teorisi.   Matematiksel fizik başlangıç değer problemleri.  
PHYS622ELEKTROMAKNETİK TEORİ IIPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKGörelilik ve Lorentz değişmezliği Özel Teorisi. Maxwell denklemlerinin formülasyonu. Dönüşüm Elektrik kuralları ve hareket atında manyetik alanlar.   Elektromanyetik dalgalar düzlem ve zaman, çok kutuplu genişleme harmonik akımlar.          
PHYS652KUANTUM MEKANİK IIPROF. DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKesitini, optik teoremi, Born yaklaşımı, rezonans, S-matris saçılma "Çarpışma teorisi. Göreli kuantum mekaniği,   Klein-Gordon denklemi, spinörleri, Dirac denklemi, göreli değişmezliği. İkinci Kuantizasyondan giriş.
PHYS698SEMİNER  FİZİK  
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  FİZİK  
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİ  GENEL PSİKOLOJİ  
PSYC510İLERİ İSTATISTİKYRD. DOÇ. DR. DENİZ ATALARGENEL PSİKOLOJİBu dersin amacı öğrencilere psikoloji alanında bilimsel yöntemin nasıl kullanıldığını göstermektir. Ders öğrencilerin istatistik yöntemlerinin içerisindeki istatistik teorileri ile ilgili bilgilerini ilerletmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler ileri düzey anlam çıkarıcı istatistik yöntemlerini uygulamayı öğrenecektir.
PSYC526ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL KONULARPROF. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİBu derste zorbalıkla ilişkili güncel konular biyopsikososyal bakış açısıyla ve bütüncül yaklaşımlarca incelenecektir. Zorbalık yalnızca anti-sosyal bir davranış olarak değil, uyum sağlayıcı yönüyle de ele alınacaktır. Bu olgu Evrimsel Psikoloji ekseninde tartışılacaktır. Zorbalığın yeni formları (siberzorbalık) incelenecek, müdahale/önleme programlarının etkinliği eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir.      
PSYC555SOSYAL GELİŞİMSEL ÖNYARGIPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders çocukluk döneminde sosyal gelişimsel önyargı ile ilgili teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Derse bağlı olarak, öğrenciler etnik kimlik gelişimi, etnik önyargı, sosyal ahlak gelişimi ve sosyal dışlanmayı inceleyeceklerdir. Son olarak ise önyargıyı azaltmak için geliştirilmiş metodlardan bilişsel müdahale, empati gelişimi, sosyalizasyon ve gruplarası temas kuramı incelenecektir.
PSYC575BİLİŞSEL NÖROBİLİMYRD. DOÇ. DR. ÇIĞIR KALFAOĞLUGENEL PSİKOLOJİBu dersin odaklarından bir tanesi EEG ve MRI gibi görüntüleme yöntemlerinin, sinirsel süreçlerin incelenmesinde nasıl kullanıldığıdır. Dersteki bir diğer odak ise, hafıza ve dikkat gibi korikal süreçleri mümkün kılan sinirsel mekanizmalarla ilgili literatürdeki bulgu ve tartışmaları öğrencilerle tanıştırmaktır.  
PSYC598SEMİNERPROF. DR. İLHAN RAMANGENEL PSİKOLOJİBu dersin amacı öğrencilerin sunum becerlerini geliştirmeye ve etik değerlere dayalı bilimsel araştırmalar yürütmesine yardımcı olmaktır.
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİ  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA502BİREYSEL PSİKOLOJİK   DANIŞMA UYGULAMASIPROF. DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKSüpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 25 oturum bireyle psikolojik danışma yapma.
RPDA504MESLEK DANIŞMANLIĞI VE UYGULAMASIDOÇ. DR. YELİZ AKINTUĞREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKKariyer danışma teknikleri ve becerileri kariyer ve kişilik değerlendirme araçlarının profillerini yorumlama, kariyer danışma teknik ve becerilerini ve ölçme sonuçlarını kariyer danışmaya uygulama.
RPDA507OKUL DANIŞMANLIĞINDA GÜNCEL KONULAR  DOÇ. DR. GÜLEN UYGARERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKDers aşağıda belirtilen temalarda, ilgili literatürden (süreli yayınlar ağırlıklı) öğrencilerin belirlediği konularda hazırladıkları sunuların incelenmesi, tartışılması ve değerlendirilmesine yönelik etkinlikleri içerir. Psikolojik danışma ve rehberlikte güncel konular, eğilimler, sorunlar, Okul psikolojik danışmanlığında yer alan profesyonel roller   Okul psikolojik danışmanlığında eğitim ve süpervizyon   Okul psikolojik danışmanlığında araştırma ve değerlendirme   Okul psikolojik danışmanlığı anlayışında uluslar arası bakış açıları       Çeşitlilik ve çok kültürlü psikolojik danışma (ırk, etnisite, cinsiyet, fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler, göçmenlik) PDR uygulamalarında etik ve yasal konular   Alanla ilgili diğer konular.    
RPDA598REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMİNERİ  REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF501KAMU SPOTLARINDA KURAM VE UYGULAMAYRD. DOÇ DR PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders kamuoyu duyuru ve spotlarına ilişkin teorik yansımaları ve üretim aşamalarını içerir. Dersin önemli amaçlarından biri “insan hakları", “kadın hakları", “toplumsal cinsiyet ve eşitlik", “LGBT hakları", “ifade özgürlüğü", “çocuk hakları", “tüketicilik ve çevre", “hayvan hakları", “azınlıklar", “işgücü sömürüsü" gibi sosyal sorunların arasındaki ilişkiselliğe “ortak iyilik", “kamuoyu çıkarı", ve demokrasi açısından ışık tutmaktır. Ortak iyiye yönelik farklı konular işlenirken, kamuoyu duyuruları başlıca film biçiminde ancak diğer araçları dışlamadan yapılacaktır. Ders alternatif medya'yı harekete geçirecek bir alternatif anlayıştan hareket edecektir.    
RTVF518İLERİ DİJİTAL MEDYA İÇİN SEÇİLMİŞ OKUMALAR  DİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders yaratıcı sanatlarda dijital medyanın tarihi işlevleri ve etkilerini işlemektedir. Bu ders çağdaş dijital medyanın gelişimindeki araç ve tekniklere vurgu yapmaktadır. Öğrenciler etkileşimsel dijital medyayı kullanarak dijital hikaye anlatmayı ve görüntülemeyi, yaratıcılığı, manipülasyonu ve entegrasyonu öğrenerek pratik uygulamalarla dijital medya ile tanışacaklardır. Bu aşama araştırma, estetik yapılandırma, senaryo yazımı ve üretim öncesi aşamaları kapsar.  
RTVF519HABER ÜRETİMİ: DİJİTAL GAZETECİLİK VE SOSYAL MEDYA  DİJİTAL MEDYA VE FİLMHaber üretiminde sosyal medyanın oynadığı rol nedir? Sosyal hayatımızda yeni teknolojilerin bu yaygın doğasının ortaya çıkardığı temel etik, ahlaki ve yaratım problemleri nelerdir? Blogging, facebook, twitter ve benzeri dijital bilgi paylaşımı ve dolaşımı araçları baskın ve yaygın medyanın coğrafi alanına ne şekilde müdahale etmekte ya da onu şekillendirmektedir. Bu ders katılımcılara geleneksel ve yeni haber formatlarının kesiştiği noktada günlük haber programı yapma deneyimi olanağını sağlar.    
RTVF599DÖNEM PROJESİ  DİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikâye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir.  
TOCE501FEMİNİST TEORİLER 1PROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır.  
TOCE502FEMİNİST TEORİLER 2PROF. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.   Ayrıca ders 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır.
TOCE504FEMİNİST METODOLOJİLERİN UYGULANMASIPROF. DR. FATMA GÜVEN LİSANİLERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir.
TOCE514CİNSİYET VE MEKANDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI'Feminism', teorik bir çerçeve olarak 'toplumsal cinsiyet'i, cinsiyet farklılıklarının anlamları ve onların sosyal ve fiziksel dünyada kabul gören geçerlilikleri üzerinde yeniden düşünmeye yardımcı olan bir araç olarak ele alır. Cinsiyet kimlikleri, aktörlerin cinsiyeti, sosyal sınıf, geçim sağlama ve aile statülerine bağlı olarak değişen rollerinde ve bunların mekânın kullanılması ve biçimlenmesindeki etkilerinde ortaya çıkar. Bu bakış açısıyla kadının, kullanıcı, ev kadını, araştırmacı ve tasarımcı rolünün anlaşılması,    onun fiziksel çevrenin üretilmesi, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi süreçlerinde birçok yönüyle erkeğinkinden farklı olan yaklaşımına açıklık getirir ve aynı zamanda 'toplumsal cinsiyet' bakış açısıyla tanımlanan mekânın bu sosyal yönü,    kullanıcı aktivite ve davranışlarını en az onun fiziksel yönü kadar etkiler.    Bu noktadan hareketle cinsiyet kimlikleri, rolleri ve mekân arasında oluşan bu karşılıklı etkileşim dersin temel yaklaşımını oluşturur.
TOCE598SEMİNERDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
TOUR500YÜKSEK LİSANS TEZİ  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  
TOUR501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet   özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının   incelemek   ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile   ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin   sebep sonuç ilişkilerinin   birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı   bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini     açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin   önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri   yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak   uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.  
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,   kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABIB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini   açıklamaktır.Özellikle turizm   sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik   temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından   öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası   Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan     Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini   anlatmaktır. Ayrıca   öğrenciler   teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak   finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında   vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı, öğrencilere modern Yiyecek İçecek Yönetimi konusunda uzmanlaşmış ve ileri teori sağlamaktır. Gıda tedarikinde bir işletmenin yönetiminde yeni stratejik sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğer başarıyla yönetilirse etkinlik ve etkililiği artırmaya yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrencilerin farkındalığını artıracaktır. Öğrenciler ayrıca, - sözlü ve yazılı, problem çözme, kişilerarası öğrenme (kaynakların kullanımı) öğrenme ve grup çalışması da dahil olmak üzere bir dizi temel (veya devredilebilir) beceriler geliştirmeye teşvik edilecektir.
TOUR537KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı   genelde Hizmet sektörü   özelde ise Ağırlama Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel olarak yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilere aktarmaktır.   Bu ders tasarlanırken   hizmet performansın artırılması amacıyla hizmetin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken   konular   arasındadır.Hizmet Sektöründe   operasyon yönetiminin başarısının sadece sürec ve kaynakların yönetimine bağlı olmasının yanında hizmet kavramı, örgüt stratejileri, örgüt kültürü ve motivasyona da dayandığı   örneklerle açıklanmaktadır.
TOUR598  SEMİNER  TURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİ  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  
TOUR600DOKTORA TEZİ  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.   Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.      
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIPROF. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR607HİZMET ENDÜSTRİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİDERLİKYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu   dersin amacı öğrencilere   sistematik ve stratejik açılardan insan kaynakları   yönetimini anlamalarına   yardımcı olmaktır.Temel iş analizleri   yapma , işe başvurma,   işde aranan nitelikleri   anlama ve bunlarla beraber insan kaynakları yönetim   sistemlerini örneğin işe alma, performans yönetimi, değerlendirme, vb..     fonksiyonları açıklamak dersin hedefleri arasındadır.
TOUR611HİZMET ENDÜSTRİSİNDE REKABET STRATEJİLERİPROF. DR. HASAN KILIÇTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacıstratejik yönetim içerisinde yer alan işletmelerin   iç ve dış çevreleri arasında bir köprü kurmaya çalışan   teorik ve pratik   araştırmaları öğrencilere   aktarmaktır.Bu ders disiplinler arası bir   yaklaşımı takip etmketedir.   Özellikle Rekabet etme gücü ile ilgili   literatur taraması yapılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına   yardımcı olunması hedeflenmektedir
TOUR625GÜNCEL TURİZM KONULARIPROF. DR. HABIB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencileri   turizmin sosyal bilimler bağlamında farklı   disiplinler multidisipliner bir yaklaşım olarak öğrenmelerinin mümkün olduğunu ve bilginin sınırlarını genişletmeye yönelik   olarak katkıda bulunmak ve teşvik etmektir  
TOUR698  SEMİNER  TURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  
TUIS500YÜKSEK LİSANS TEZİ  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)  
TUIS501TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS503TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. CAHİT EZEL  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,   kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TUIS512TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu ders öğrencilere pazarlama çevresi, pazarlama karması bileşenleri, pazar bölümlendirme ve planlama ile kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders turizm ve otelcilik sektöründe geliştirme, değerlendirme, pazarlama yönetiminin uygulanması ile ilgilidir. Derste ayrıca kavramlar, kuramlar, analitik prosedürler, teknikler ve çeşitli modeller derinlemesine analiz edilecektir.
TUIS522TURİZMDE VE OTELCİLİKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİYRD. DOÇ .DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Dersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.
TUIS524TURİZM YATIRIM PROJELERİ ANALİZİYRD. DOÇ .DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Öğrencilere, fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde, yatırım kararı alınmasında dikkate alınacak ölçütlerin sektör önceliklerine göre öğretilmesi ve finansman seçeneklerine ilişkin uygulamalı bilgilerin verilmesidir. Turizm Yatırımı ve Projesi Kavramı, Türleri ve Özellikleri / Uygulanan Teşvikler / Ekonomik ve Finansal Yönden Proje Geliştirme / Turizm Yatırım Projelerinin Ekonomik Yapılabilirliğinin Analizi / Örnek Proje Çalışması
TUIS598SEMİNER  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Seminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TUIS599DÖNEM PROJESİ  TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)  
TURK500YÜKSEK LİSANS TEZİ  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir   çalışma denemesi yaptırılır.    
TURK501ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATISosyal bilimlerde kulllanılan araştırma yöntemleri ve tekniklerinin ele alınması, bilimsel bir çalışmada bulunması gereken özelliklerin tanıtılması, uygulamaların yaptırılması, öğrencilerin tezlerini yazabilecek yöntem ve teknik bilgilerle donatılması amaçlanır.
TURK506DİVAN EDEBİYATI KLASİKLERİPROF. DR. HAKAN TAŞTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDivan Edebiyatının en önde gelen şairlerinden Fuzuli, Baki, Nefi, Nabi, Nedim ve Şeyh Galib'in divanlarından seçilmiş şiirlerin okutulması, sanat çizgilerinin karşılaştırılarak tartışılması, düzyazı alanında Evliya Çelebi Seyahatnamesinden parçalar okutularak anlatım özelliklerinin irdelenmesi.
TURK511KARŞILAŞTIRMALI DİL/LEHÇE İNCELEMELERİYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDersin amacı karşılaştırmalı dil çalışmaları hakkında bilgi vermek, Türkiye Türkçesi ile diğer bir Türk dilinin ? Türkmencenin gramerleri arasında benzerlik ve farkları seçilmiş metinlere dayanarak göstermek ve karşılaştırılan özelliklerin Türkçenin genel yapısıyla bağlantısını kurmaktır.  
TURK519BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yaşamın her alanına yayılmaya başlayan Batılılaşma hareketinin edebiyata etkisinin ele alınması, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı ve Milli Edebiyat ile ilgili tarihçelerin verilmesi; bu dönemlerin şiirde, romanda, öyküde, tiyatroda ve öteki yazın türlerindeki önemli temsilcilerinden söz edilmesi.
TURK598SEMİNER  TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITürk Dili ve Edebiyatı alanı ile ilgili bir konu seçip araştırma, inceleme; bulguları ve varılan sonucu grup ortamında tartışma; çalışmayı yazılı olarak dersin sorumlusu hocaya sunma.  
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ  KENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve   final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I  KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ  KENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR  KENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte; kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor.
UDES505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ  KENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES517KENTSEL KAMU MEKANLARIPROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARAKENTSEL TASARIMKamusal mekanlar dersi, bu mekanların gelişimleri ve tasarımları için gerekli olan sistematik bilgileri, estetik, ekolojik, kültürel, sosyal, politik ve finansal faktörlere bağlı olarak öğrenciye aktarmaktadır. Bu ders kapsamında çağdaş teoriler, tartışmalar ve tasarım çalışmalarına da yer verilmektdir.
UDES598SEMİNER  KENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
VACD502ATÖLYE ÇALIŞMASI IIPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, bir öğretim üyesinin denetiminde öğrencinin yüksek lisans projesine yönelik araştırma problemini çözücü bir sanat ve tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Ders, proje konusunun seçimi ve üzerinde tartışılması, atölye çalışmaları, ön projenin sunumu ve fakülte öğretim üyelerince değerlendirilmesi şeklinde yürütülecektir.
VACD507ÇAĞDAŞ SANAT UYGULAMASIOROD PEYKANFAR  GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, çağdaş sanat ve tasarımdaki en önde gelen yaklaşımlar ve bunların temel özellikleri hakkındadır. 'Çağdaş Sanat Uygulama' dersi pratik ve teorik bir derstir. Bu kursun estetiğin temel amacı, en son sanatsal yaklaşımlar hakkında genel bir bilgi ve beceri sağlamak ve öğrencileri zanaat ve sanat yaratma becerilerini yaşarken estetik zevklerini geliştirmeye motive etmektir. Öğrenciler, Avant-guard sanatçılarının stüdyo atölyelerinde görsel iletişim elde etmek için kullandıkları belirli teknikleri öğrenip ve uygular. Ayrıca, her sanat akımının temel kavramları kısa teorik oturumlarda kısaca tartışılır.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEODR. VASVİ ÇİFTÇİOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD509POST PRODÜKSİYONDA RENK DÜZENLEMEHAMID ZEKARI HANJANIGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste öğrenciler, ham görüntü işlemeden renk derecelendirmeye kadar renk derecelendirme iş akışının temel ilke ve tekniklerini ğreneceklerdir. Bu ders, öğrencilerin alanda standart olan dijital araçları kullanarak çekimlerindeki renk düzenlemelerine aşina olmalarına yardımcı olacaktır. Tüm kurs boyunca, öğrenciler video çekmeye, öğrendikleri teknikleri uygulamaya ve çekimlerini günümüzün geniş medya prodüksiyon dünyasında sıklıkla kullanılan profesyonel yazılımlarla renklendirmeye teşvik edilecektir. Ders, teorik bilgi ve üretim ile renk düzenleme teknikleriin dengeli bir şekilde birleştirilmesi yoluyla portföy düzeyinde çalışmalar üretmeye yardımcı olacaktır.
VACD512DİSİPLİNLERARASI MEDYA UYGULAMALARI  YRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu keşif dersi, 2-D, 3-D, video oyunları, video tasarımı, yayın, görsel efekt, mimari görüntüleme, online veya interaktif prodüksiyonlarda interaktif içerik kullanımı için alternatif teknikler sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler atmosfer efektleri, doğal efektler, duman, patlama gibi görsel efektler yaratma ve üretme konusunu da öğrenme şansı yakalayacaklardır.
VACD514GÖRSEL İLETEŞİM VE SOSYAL MEDYADOÇ. DR. AYSU ARSOY  GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, sosyal medya ve ilişkili terminolojileri görsel iletişim alanında tanımlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sosyal medya ve       ağların yararları ve engelleri de konular ıçerisinde ele alınacaktır. Etkileşimli diyalog için sosyal medya araçları, güncel yönelimler ve uygulamalar çerçevesinde örnek olaylar ve araştırmalarla irdelenecektir.
VACD599DÖNEM PROJESİ  GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIStüdyo proje ve/veya sergi çalışmalarının hazırlanmasını gösteren çok amaçlı bir derstir. Bu dersin temel hedefi bir 'Yüksek Lisans Projesi' uygulamasıdır. Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, çalışmalarının üçüncü döneminde gerçekleştirmeleri beklenen sergi/tasarım projesi hazırlama süreçlerini içerir.  
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ  İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
YONT598SEMİNER  İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİ  İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır


DAÜ Web Siteleri

Courses