Skip Navigation LinksCourses

Dersler (2017 - 2018 Bahar Dönemi)

DERS KODUDERSİN ADIÖĞRETİM ELEMANIPROGRAMKISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ.DR. İLHAN DALCIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500TEZ MİMARLIK 
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYEPROF.DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREK, YRD.DOÇ.DR.CEREN BOĞAÇMİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
 Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİPROF.DR. ŞEBNEM ÖNAL HOŞKARAMİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla  lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders,  interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH512MEKANSAL AÇILIMLARDOÇ.DR. RESMİYE ALPAR ATUNMİMARLIKBu derste, binalardan, mahallelere  ve  kentlere farklı ölçeklerdeki mekanları  anlamaya yönelik farklı kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders kapsamı 3 farklı bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, bu yaklaşımlara yönelik teorik çerçeve  sunulurken, ikinci bölümde bu yaklaşımların  kendi özel metod ve teknikleri  sunulacaktır.İkinci bölümde sunulacak metodolar gözlemler, anketler, görsel kayıtlar, ve biliş haritaları gibi kullanıcı algı ve davranışlarına yönelik yaklaşımların yanısıra, mekanın kendi geometrisi ve topolojik özelliklerini okumaya  yönelik space syntax /mekan dizimi  gibi metodları da içerecektir. Dersin son bölümünde ise, öğrenciler, farklı ölçeklerde seçilmiş örneklemler üzerinden öğrendikleri metodolojileri birebir uygulama fırsatı bulacaklardır.  Öğrencilerin bu ders kapsamında öğrendikleri metodları kendi yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanmaları beklenmektedir.
ARCH515MİMARLIK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALARIN TARTIŞILMASIYRD.DOÇ.DR.BADDIOSADDAT HASSANPOURMİMARLIKBu ders mimarlık eğitimindeki program/ müfredat geliştirme, öğrenme ve öğretme stratejileri ile ilgili olan endişe sorunlarını vurgulamaktadır. Bunları; sanal öğrenme (e- learning), tasarım yardımcı yönetme yöntemleri, sözleşme ve benzeri, şeffaf değerlendirme sistemleri ve değerlendirme sistemleri ve yaşam boyu öğrenme gibi konuları içermektedir. Ders, çağdaş mimarlık eğitimini, eğitimciler tarafından yapılan yenilikçi ve değişimin gerekliliğine dikkat çeken bir dizi çalışmayı inceler ve tartışır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİPROF.DR. KOKAN GRCHEVMİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak   mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ IIDOÇ.DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders binaların görünümleri ardında yatan fikirler araştırıyor. 
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ.DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır.
ARCH530TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİDOÇ.DR. EGE ULUCA TÜMERMİMARLIKMevcut tarihi yapıların yeniden işlevlendirilerek çağdaş koşullara uyumunun sağlanması, hem bu yapıların özgünlük değerlerinin sürekliliği için, hem de 'sürdürülebilirlik' bağlamında ele alındığında, giderek önem kazanan bir mimari gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, bu yapıların kent kimliğine ve dokuya katkısı dolayısıyla, çağdaş koşullara uyumunun sağlanarak varlığını sürdürmesi, mimarlık alanının özel bir tasarım problemini oluşturur. 
ARCH534TEKTONİK TEORİSİPROF.DR.YONCA HÜROL, YRD.DOÇ.DR.ÖZNEM ŞAHALİMİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme),
teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger'in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere
yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele
alınacaktır.
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİDOÇ.DR. S. MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır. 
ARCH565GELECEĞIN MİMARİSİ - MİMARİNİN GELECEĞİYRD.DOÇ.DR.CEREN BOĞAÇMIMARKILGelecek mimarlık için ne vadediyor? Gelecekte mimari nasıl gelişecek? Bu ders, mimari söylemdeki paradigma kaymaları ve mimarlık praksisinin gelecekteki projeksiyonlarını tartışmaya açmayı amaçlamaktadır.
ARCH567KONUT ÜZERİNE YAYGIN ÇALIŞMALAR IPROF. DR. HIFSİYE PULHAN, DOÇ.DR. T. ULUSU URAZMİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir.
ARCH573MİMARLIK VE KİMLİKDOÇ.DR. MUKADDES FASLIMİMARLIK Bu ders mimarlık ve kimlik arasındaki ilişkiyi açıklamakta,farklı ölçeklerde kimliğini değerlendirmektedir. Şehirde kimlik bileşenleri, mekan, yapı ve iç mekanlar tartışılmıştır.
ARCH591MİMARİ ARAŞTIRMALARDA DESTEKLEYİCİ TEORİLERDOÇ.DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders öğrencilerin tasarım sürecinde 'kuramsal bilgi'yi bir araç olarak nasıl kullanabilecekleri konusunda yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.
Bu ders sürecinde, eleştirel okuma ve yazma çalışmalarından yararlanarak, mimarlık alanındaki çağdaş kuramsal kavramlar ele alınır.
ARCH593TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ BİNALARDOÇ.DR.  BEŞER OKTAY VEHBİMİMARLIKBu dersin amacı öğrencilerin tarihi çevrede yeni yapı tasarımı için farklı tasarım yaklaşımları anlamalarını sağlamaktır.
ARCH598SEMİNER MİMARLIK 
ARCH600TEZ MİMARLIK 
ARCH622DOĞU MİMARİ VE SANATINDA BATILILAŞMADOÇ.DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKDersin amacı 18. ve 19. yüzyıllarda değişime uğrayan Doğu mimarisi ve sanatını irdelemektir. Osmanlı Türkiyesi, Mısır, İran, Hindistan ve Uzak Doğu ülkeleri gibi pek çok Doğu ülkesi Ortaçağ'dan itibaren kendi kültür ve dini inançları ile ilgili kuramlar çerçevesinde Ortaçağ'dan itibaren oluşturdukları mimari ve sanatları 16 ve 17. yüzyıllara kadar yükselme gösterirse de 18. ve 19. yüzyılllarda artan diplomatik ve ticari ilişkiler sonucu özgün kimliğini yitirir.  Endüstri devrimi sonucu Batı ülkelerinde üretilen endüstriyel ürünlere yeni pazarlar aramak amacı ile Avrupa'da düzenlenen uluslararası fuar ve sergilerin de Doğu ülkelerinin saray ve diğer binalarının mimari ve dekorasyonunda batı üslubunun benimsenmesinde önemli rolleri olur. Doğulu hükümdarlar adeta birbirleri ile rekabet edercesine bu yeni akıma ayak uydurup, saraylarında pek çok batılı mimar, sanatçı ve tasarımcıyı himaye etmeleri sonucu Türkiye'sinde, Mısır, İran ve Hindistan'da benzer usluplar ortaya çıkar. Doğu ülkelerinde bu moda hala daha devam etmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerin farklı ülkelerden seçecekleri yapıları kuramsal boyutta ve karşılaştırmalı analiz yöntemi irdeleyerek araştırma ve yazım yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 
ARCH699YETERLİLİK SINAVI MİMARLIK 
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF.DR. HATİCE JENKINSBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon  gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKDOÇ.DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders, öğrencilerin temel istatistik ve ekonometri konularındaki becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin edinilen bu becerileri kendi alanlarında uygulamalı olarak kullanılabilmesi için EVIEWS programı da ders kapsamında öğretilmektedir. Dersin bir diğer amacı, öğrencilerin CFA gibi ilgili uluslararası sınavlara hazırlanmasıdır. 
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler. 
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI BESLENME VE DİYETETİK 
BESD502İLERİ BESLENME-IPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİDOÇ.DR. EMİNE YILDIZ, YRD.DOÇ.DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku  miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF.DR. İRFAN EROLBESLENME VE DİYETETİKBeslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIDOÇ.DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARDOÇ.DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERDOÇ.DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKYRD.DOÇ.DR. CEREN GEZER, DOÇ.DR. EMİNE YILDIZ, PROF.DR. PERİHAN ARSLAN, PROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİ DÖNEMİNDE BESLENMEPROF.DR. PERİHAN ARSLANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi)  ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD516BESLENME ANTROPOLOJİSİYRD.DOÇ.DR TEVHİDE ZİVER, PROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsanın var olarak günümüzde beslenme kültürünü oluşturması sürecini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD600DOKTORA TEZİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD602BESLENME VE IMMUN SİSTEMPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasınıı amaçlar.Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretilir.
BESD604BESLENME VE GENETİKPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar. 
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF.DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar. 
BESD608İLERİ BESLENME BİYOKİMYASIYRD.DOÇ.DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKBiyomoleküllerin tanımlanması, insan metabolizmasında geçirdiği evrelerin ve metabolik yolakların beslenme ile ilişkisinin belirlenmesi, metabolik enerji dönüşümlerinin yorumlanması, açlık, tokluk, hastalık durumlarında metabolizmanın incelenmesi, sindirim ve metabolik enzimlerin yapı ve fonksiyonlarının açıklanması, vitaminler ve minerallerin metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, biyokimyada kullanılan deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı metabolik sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARYRD.DOÇ.DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD610BESİN RİSKLERİNİ DEĞERLENDİRMEYRD.DOÇ.DR. CEREN GEZER, PROF.DR. HALİT TANJU BESLER, PROF.DR. İRFAN EROLBESLENME VE DİYETETİKGıda kaynaklı patojen bakteriler, küfler, mayalar, virüsler ve parazitler, gıda-mikroorganizma ilişkileri ve gıda güvenliği hakkında detaylı bilgileri kapsar.
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BESLENME VE DİYETETİK 
BNKA501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF.DR. ERALP BEKTAŞBANKACILIK VE FİNANSDers, Aktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi prensipleri ve uygulamalar; gap yönetimi; durasyo gap yönetimi. Döviz kurları ve riski, uluslararası fon rsiklerini içeren uygulamaları da içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
CE 506İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLERDOÇ.DR. MOHAMMAD EBRAHIM BANIHABIBİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİTemel kavramlara giriş. Nümerik grafikler elde etme. Nümerik entegraller ve interpolasyon.  Cebirsel denklemlerin çözümü. Diferansiyeller.  Stabilite ve çözüme varış. Sınır şartları. Kısmi diferansiyel denklemkler. Parabolik, hiperbolik ve eliptik denklemlerin nümerik çözümü. Karakteristik metodu. İnşaat mühendiliği uygulamaları.
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA 
CHEM507FİZİKAL KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF.DR.OSMAN YILMAZKİMYATermodinamik özellikleri, Faz diyagramları, istatistiksel termodinamik, reaksiyon kinetiği ve mekanizmaları, reaksiyon oranları, Ulaştırma özelliklerinin teorileri.
CHEM511TEMEL POLİMER BİLİMİPROF.DR.ELVAN YILMAZKİMYAPolimer biliminin temel konularını anlatan bu derste öğrenciye daha ileri polimer  kimyası derslerini  izleyebileceği temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Derste işlenen başlıca konular polimer sentezi, polimerleşmenin termodinamiği ve kinetiği, sentetik polimerlerin reaksiyonları, kimyasal yapı tayini, polimer çözeltileri, polimerlerin molekül ağırlıkları ve molekül ağırlığı tayin yöntemleri, katı hal özellikleri, morfoloji ve camsı geçişler olarak belirlenmiştir.
CHEM536KİMYASAL ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMASIYRD.DOÇ.DR.HASAN OYLUMKİMYABasic computer concepts: Internal organization of computers, Computer
components, Useful characteristics of computers. Computer aided report preparation: Scientific word processing, Graph preparation, Spread sheets. Computer aided literature survey: On-line survey (via internet), off-line survey (Science Citation Index, chemical Abstracts, etc.). Laboratory automation by using computers: Computer controlled experiments, getting data from an instrument, Controlling an instrument, Data evaluation. Introduction to visual basic: Programming aspects both in numerical and graphical solution of problems. Numerical methods: Curve fitting, Numerical differentiation, Numerical solution of differential equations, Matrix methods and linear equations. Chemical project development by visual basic: Development of a project on the area of the interest of the student.
CHEM547ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERPROF.DR.HURİYE İCİLKİMYAUltraviolet ve visible spektroskopi. Infrared spektroskopi. Nükleer magnetik rezonans spektroskopi. Kütle spektroskopi. UV, IR, NMR ve Kütle spektroskopisi ile yapı analizi
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİDOÇ.DR.MUSTAFA GAZİ, DR. KIVANÇ YÜNEYKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM598SEMINER KİMYA 
CHEM600DOKTORA TEZİ KİMYA 
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK TEZİ KİMYA 
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMADOÇ.DR.EGE ULUCA TÜMERKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASIDOÇ.DR.EGE ULUCA TÜMER, DOÇ.DR.BEŞER OKTAY VEHBİKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar. 
CHES503KORUMA FELSEFE VE TEORİSİPROF.DR. KOKAN GRCHEVKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. 'Kültürel Miras' konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜME KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir.
CIVL500MASTER TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL565YOL ÜST YAPI YÖNETİM SİSTEMLERİ-IYRD.DOÇ.DR. MEHMET METİN KUNTİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL577BİNALARIN SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİDOÇ.DR. MEHMET CEMAL GENEŞİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİSismik performans hedefleri ve yönetmelik tasarım kriterleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan analiz yöntemleri. Mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesi yöntemleri. Binaların deprem performansını etkileyen faktörler. Bina stoğunun değerlendirilmesi yöntemleri. Hasar tahminleri.
CIVL582BETONDA SÜNME VE BÜZÜLMEPROF.DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL598SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL600DOKTORA TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE500MASTER TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE532KISIT PROGRAMLAMADOÇ.DR. ZEKİ BAYRAMBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu dersin amacı kısıt programlamanın temelini oluşturan kavramları anlatmak, birleşimsel eniyileme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi becerisini kazandırmak, ve kısıt çözme tekniklerinin gerçek problemlerin çözümünde modern kısıt programlama ortamları aracılığı ile kullanılmasına fırsat tanımaktır. İşlenecek konular şöyledir:  kısıtlar ve değerlendirmeler, kısıtlar ile modelleme, kısıt tatmini, kısıt tanım kümeleri örnekleri, kısıt sadeleştirme, eniyileme, Simplex algoritması, geri dönme, düğüm ve yay tutarlılığı, mantık kısıt programlaması (MKP), MKP'de modelleme, veri yapılarını kullanma, aramayı sınırlandırma, ileri programlama teknikleri ve artımlı kısıt çözme. 
CMPE538ÇOK-AMAÇLI EVRİMSEL EN İYİLEMEYRD.DOÇ.DR. AHMET ÜNVERENBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE553KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİDOÇ.DR. ALEXANDER CHEFRANOVBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders kriptografi ve ağ güvenliğini konularını içerir. Amaçları: klasik şifreleme teknikleri, blok şifreler ve veri şifreleme standardı,  sonlu alanların temelleri, ileri şifreleme standardı, güncel  simetrik şifreler, simetrik kodlayıcılarla gizlilik, sayı teorisinin temelleri. Anahtar yönetimi: diğer ortak anahtar kripto sistemleri, mesaj onayı, Hash işlevleri ve algoritmaları, sayısal imzalar ve onay protokolleri, ağ güvenliği pratiği, uygulamalar, e-posta, IP ve web güvenliği, sistem güvenliği, sızmalar, zararlı yazılımlar, ateş duvarları.
CMPE576İLERİ SİSTEM BENZETİMLERİPROF.DR. DOĞU ARİFLERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE598SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE600DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE698SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
COMM500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMYRD.DOÇ.DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇ    İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIDOÇ.DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ.DR. BAHIRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
COMM517PAZARLAMA KURAM VE UYGULAMALARIYRD.DOÇ.DR. UMUT AYMANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders pazarlama ve halkla ilişkiler alanlarında derinlemesine incelemeler yapmayısı hedeflemektedir. Ders reklamcılık, toplum ve küreselleşme süreci arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Öğrenciler reklamcılığın rolü, halkla ilişkiler ve pazarlamanın kuram ve uygulaması ile ilgili geniş bir yazım alanında pazarlama kuramlarını hem kurumsal hem de uygulamalı olarak irdelerler. Geniş çerçevede önem verilecek alanlar reklamcılıkta araştırmanın rolü, planlama, bütçe, medya planlarını ve stratejilerini geliştirme, yasal yönler, yönetmelikler ve özdenetim, küresel reklamcılığın hukuki ve sosyal ortamları ve küresel ekonomide pazarlama endüstrilerinin geleceği.
COMM522BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİDOÇ.DR. ANIL K. KAYAİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBaşarılı pazarlama söz konusu olan ve olmayısan tüm unsurların dikkatlice entagrasyonunu gerektirir. Bütünleşik pazarlama iletişimi 1990'larda pazarlama konusundaki en önemli gelişmelerden biridir. Bütünleşik pazarlama iletişimi dersi reklamın uygun ve yaratıcı mesajlarla pazarlama iletişimi sürecine nasıl katkıda bulunabileceğini anlatmak için tasarlanmıştır. Bu ders öğrencilerin reklam kampanyası geliştirmesi için gerekli bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır. Dönme boyunca öğrenciler reklam alanında kampanyalar üreteceklerdir. Öğrenciler aldıkları kurumsal bilgiyi uygulamayısa koyma şansı elde edeceklerdir. Bu ders öğrencilerin bir reklam kampanyası geliştirmek için gereksinim duyacakları tüm bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır. 
COMM545ÇOKLU ORTAM İLETİŞİMİ İÇİN TASARIM İLKELERİDOÇ.DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektdir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri klavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerinpotansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
COMM553TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYADOÇ.DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIGelecekteki medya profesyonelleri için "küreselleşen sosyal yaşam" ve "değişen dünya" konularında toplumsal cinsiyet perspektifinin olması önemlidir. Bu ma seminerinin amacı sosyal ve beşeri bilimler –sosyoloji, antropolji, kültürel çalışmaları ve postkoloniyal çalışmalar gibi alanlarda- günümüzdeki toplumsal cinsiyet konularına giriş yapmaktır. Buna ek olarak toplumsal cinsiyet analizi örneğin 1. 2.  Ve 3. Dalga feminizm ve sosyal ve beşeri filmler üzerindeki etkileri- perspektifinden değişik konulara önem verilecektir. Toplumsal cinsiyet kavramı ve onun günümüzdeki akademik disiplinler üzerindeki etkisi bu seminerin esas odak noktası olacaktır. Katılımcılar çok geniş bir perspektiflerden ilginç okumalar yapacaklardır. Üzerinde durulacak kavramlar, ataerkilik, cinsiyet eşitliği, kamu ve özel ikilemi. Bu semineri alan öğrencilerin seminer ders tanımındaki okuma listesini ve ilişkili alanda bir kitabı okumaları ve kitabın kritik veya analizini teslim edeceklerdir.
COMM584İKNA SANATI: REKLAMLARDA RETORİKYRD.DOÇ.DR. BARUCK OPIYOİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere hem geleneksel retorik temelleri konusunda hem de reklamcılık telif hakları çalışmaları konusundaki eleştirel kullanımıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel amacı reklamcılığın kar güdme görüşü yanısıra temelde satış mesajlarını ikna ve retorik temellere dayandırarak ikna etme uygulamaları olarak öne çıkarmaktadır. Ders Aristo'nun retorik sanatının temelini vurgular ancak aynı zamanda Plato, Sokrates ve Ramus'un retorik çalışmalarına yer verir. Görüleceği üzere retorik etiği söz konusu olduğunda günümüzdeki reklam etiğiyle ilgili kaygıların tarihin ilk çağlarına ait kaygıları yakında yansıttığı görülecektir. Öğrenciler mecaz ve retorik düzenleri gibi yazım teknikleri konusunda bilgilendirilecek ve hem güncel reklamcılığı bu tekniklerle analiz etmeleri hem de kendi reklamlarını üretmeleri istenecektir. Edward mcquarrie'nin eserleri güncel reklam yönetiminin dallara ayrılması yakından incelenecektir. Sonuç olarak günümüzde retorik ve ikna sanatının reklam endüstrisine uygulama teşebbüsleri kendini haklı çıkarma, kendini takdir etme ve özdenetim konularına günümüzdeki güncel tartışmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
COMM598SEMİNERDOÇ.DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZİ İLETİŞİM VE MEDTA ÇALIŞMALARI 
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULARDOÇ.DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM611ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ.DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM698SEMİNERDOÇ.DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDoktora programındaki seminer dersinin amacı; doktora adaylarını araştırma, bilimsel yayın etiği, alan araştırması ve yayın yapma konularında bilgilendirmektir. 
COMM699YETERLİLİK SINAVIDOÇ.DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP551KOMBİNATORİKSDOÇ.DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARSayılar ve sayma (kilometre sayacı prensibi, tümevarım prensibi, büyüklük, sayma diiferent yolu) üzerinde.Altkümeleri, bölmeler, permütasyon (kombinatoryal nesneleri üreten sabit boyuta altkümelerini, binom teoremi, Pascal üçgeni, Fermat 'küçük' teoremi, permütasyon, faktöriyel için tahminler, seçimleri,). İlköğretim sayma, Stirling sayıları (birinci ve ikinci tür Stirling sayıları, Bell sayıları, üreten fonksiyonlar).Içerme ve dışlama, Euler göstergesi, Mobius fonksiyonu, probleme des menages Prensibi. Grafikler (grafikler ve digraphs, Euler devreleri, Hamilton devreleri, Ore teoremi terminoloji). Ağaçlar (Cayley teoremi, uzanımlı ağaçlar ve açgözlü algoritma). Extremal grafikleri (Turan teoremi ve ekstremal grafik teorisi).Ağlarında Akımları (Ford-Fulkerson teoremi, bütünselliğe teoremi, Menger teoremi, Konig teoremi, Hall teoremi). Farklı temsilcileri (ikili grafikler, Hall durumu, SDR, Konig teoremi, Birkhoff teoremi) sistemleri. Diworth teoremi ve ekstremal küme teorisi (kısmi sıralama bağıntısı, Dilworth teoremi, Sperner teoremi, simetrik zincirler, Erdos-Ko-Rado teoremi). Grafikleri (Brook teoremi, Ramsey teoremi ve Ramsey numaraları, Erdos-Szekeres teoremi) boyaması.
COMP585KARAR VERMEDOÇ.DR. RASHAD ALIYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARKarar ağacları. Belirsizlik altında karar verme. Fayda teorisi. Çatışma halinde karar verme. Risk teorisi. Risk altında karar verme. Grup halinde karar verme. Karar vermede eşli karşılaşdırma analizi. Kuyruk teorisi. Karar vermede tahmin. Sinir ağı tabanlı karar verme. Karar verme süreçinde Markov modeli. Karar vermede Monte Carlo analizi. 
COMP586KRİPTOGRAFİ VE VERİ GÜVENLİĞİPROF.DR. RZA BASHIROVMATEMATİKKlasik şifreleme teknikleri: Ceasar algoritması, Playfair tekniği ve Hill metodu. Monoalfabetik ve polialfabetik şifreleme teknikleri. Vigere algoritması. Modern şifreleme teknikleri: Fiestel metodu, S-DES, IDEA ve Blowfish. Blok şifreleme tasarım ilkeleri: S-box, F-fonksiyonu, dönüşüm sayısı.  Açık anahtarlı şifreleme, RSA algoritması, kimlik doğrulama ve haş fonkiyonu, dijital imza.
COMP600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
ECON500MASTER TEZİ EKONOMİ 
ECON501MİKROEKONOMİ TEORİSİPROF.DR. GLEN P. JENKINSEKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ECON503EKONOMETRİDOÇ.DR. KEMAL BAĞZIBAĞLIEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel  model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON507/ECON607ULUSLARARASI EKONOMİ SEMİNERİDOÇ.DR. ÇAĞAY COŞKUNEREKONOMİUluslararası ticarette seçilmiş konular; kalkınma ve finans, ve dersin tamamlanabilmesi için özgün bir araştırma raporu.
ECON517REKABET POLİTİKASI İKTİSADIDR. YENAL SÜREÇEKONOMİDers içeriği anti-trust ve birleşme kontrolu alanlarındaki temel rekabet politikası başlıklarını kapsamaktadır. Ders ayrıca Pazar yapısı analizleri ile Pazar gücü analizlerini mikro iktisadi açıdan oligopolistik pazar yapısı ve firma davranış şekillerine özellikle yer vererek analiz etmektedir. Teorik çerçeve yanında ,ABD, AB, ve Türkiye gibi dünyada bilinen rekabet otoritelerinin örnek kararlarının analizine de yer verilmektedir. 
ECON540ENERJİ MİKROEKONOMİSİPROF.DR. GLEN P. JENKINSENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIBu dersin temel amacı, öğrencilere mikroekonomi ile ilgili temel kavramları enerji sektörü ile harmanlayarak öğretmektir. Bu ders, enerji sektöründe karşılaşılan önemli konuların/sorunların, mikroekonomik kavramlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini öğretmeyi amaçlar. Ders arz-talep analizleri, piyasa dengesi, farklı piyasa yapılarının analizi, uluslararası ticaret, yatırımlar, kapasite aşımı ve enerji sektöründe meydana gelen gerçek örnekleri ve olayları içermektedir.
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF.DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSI 
ECON598SEMİNER EKONOMİ 
ECON600DOKTORA TEZİ EKONOMİ 
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF.DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON603MATAMATİKSEL EKONOMİPROF.DR. SEVİN UĞURALEKONOMİEkonomik problemlerin matematiksel incelenmesi. Tüketici teorisi, üretim teorisi, piyasalar, lineer ve nonlineer genel denge ve CGE, ekonomik dinamik, büyüme ve kararlılık konuları  integral kalkülüs, diferansiyel denklemler ve fark denklemleri ve optimizasyon uygulamasıyla incelenecektir.
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI EKONOMİ 
EDUS600DOKTORA TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir
EE 500MASTER TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 598SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 600DOKTORA TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE532ANTEN TEORİSİYRD.DOÇ.DR. RASİME UYGUROĞLUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİTemel anten parametreleri. İletim kaybı, radar denklemi. Geridönüşüm potansiyeller, ince doğrusal tel antenler. Hertz dipol, küçük dipol, sonlu uzunluk ve yarı dalga boyundaki dipoller. Vektör potansiyelleri, alan denklik prensibi. Dikdörtgen ve dairesel açıklıklar. Boynuzlar. İndüklenen akım, parabolik reflektörler. Dizi antenleri, d]zg]n ve düzgün olmayan diyafram dağılımları, tarama dizileri, desen sentezi, düzlemsel diziler.
EE559GÜÇ SİSTEMİ KORUMA VE KONTROLYRD.DOÇ.DR. REZA SIRJANIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGüç sistemlerinde simetrik ve simetrik olmayan arızalar; koruma sistemleri genel özeti; koruyucu cihazlar; rölelerin koordinasyonu ve sıralanması; güç sistemleri çalışma ve kontrol yöntemleri; geçici kararlılık; salıncak denklemi; çoklu-makina kararlılığı; yük-frekans kontrolü; ekonomik arz optimizasyonu; ve optimal güç akışı.
EE566UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİDR. SUAT YELDENERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSistem tanımı. Zemin kesimi. Uydu haberleşme bağlarında, dalga yayılımının solma ve gölgelendirme ile bağlantısı. Uzay kesimi. Uydu haberleşmesinde modülasyon ve kodlama. Çoklu erişim teknikleri. Bağlantı-bütçe hesaplamaları.
EGIT501/EPOG501/RPDA503ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ.DR. HAMİT CANEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EKON501MIKROEKONOMİDOÇ.DR. HASAN GÜNGÖRFİNANSAL EKONOMİ / YÖNETİM EKONOMİSİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar.  Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir.  Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
EKON502MAKROEKOONOMİDOÇ.DR. KAMİL SERTOĞLUFİNANSAL EKONOMİ / YÖNETİM EKONOMİSİBu ders, makroekonomi teorilerinin öğretimini ve güncel ekonomi politikalarına uyarlanmasını kapsar. Ders, işsizlik, enflasyon, ve ödemeler dengesi gibi konulara vurgu yapar; uzun vadeli  büyüme politikalarının maliye ve para politikaları ile nasıl şekillendirilebilineceğini öğretir. Bu kapsamda, ders ağırlıklı olarak matematiksel ve analitik yöntemler kullanır
ELTE500MASTER TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE502İKİNCİ DİL EDİNİMİDOÇ.DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders ikinci dil edinimine yönelik temel kavramların resmi ve günlük (özel) dilde kullanımlarını incelemeyi hedeflemektedir. Ders konuları anadilin ve erek dilin karşılaştırılması; çocuk ve yetişkin dil edinimi; dil edinimini etkileyen etkenler: yaş, düşünsel gelişim; ayrıca sosyal etkili değişkenler; ikinci dil edinimine ilişkin nicel ve nitel araştırmayı da içermektedir.
ELTE504GENELDİLBİLİMDOÇ.DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDilbilim çalışmalarında temel noktalara detaylı bir bakış; geneldilbilimde ana konular, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların dilin tanımlanmasındaki ve çözümlenmesinde farklı ekollerin, dalların yaklaşımları ve güncel dilbilimin yönelimleri.

ELTE507ÖZEL AMAÇLI İNGİLİZCE İÇİN MÜFREDAT OLUŞTURMAPROF.DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİFarklı disiplinlerden geniş bir yelpazede yapılacak seçkilemeyle, Özel Amaçlı İngilizce dil müfredatı oluşturmak için temel ilke ve uygulamalar ele alınacaktır. Konular, Özel Amaçlı İngilizce öğretim metodolojileri, özel amaçlı İngilizce öğretmeni yetiştirilmesi, ihtiyaç saptaması, müfredat oluşturmada temel ilkeler, materyal tasarımı ve geliştirme, Özel Amaçlı İngilizce temelinde sınama ve materyal değerlendirmeden oluşmaktadır. Öğrencilerin ders bağlamında ihtiyaç saptama aracı oluşturması, veri toplaması ve çözümlemesi yanında sonuçları raporlaştırması dersin gereklerindendir.
ELTE510İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE MATERYAL GELİŞTİRME YRD.DOÇ.DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır.
ELTE598SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİThis is a non-credit course compulsory for all students in the third semester.
ELTE600DOKTORA TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler  bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere  tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri  ders.
ELTE602İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIYRD.DOÇ.DR. İLKAY GILANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE604ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YAKLAŞIMLARPROF.DR. ÜLKER VANCI  OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda ve her düzeyde (ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeylerinde) görev yapacak İngilizce öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma konularını ele alır. Çeşitli öğretmen eğitimi programlarında izlenen yaklaşımların tanıtılması ve analizi ile eğitimcinin eğitimi konusu, özellikle vurgulanan konular arasındadır.
ELTE606İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL KONULARDOÇ.DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
Geçen 10 yıllık süreç içerisinde İngiliz Dili Eğitimi'nde ele alınan konuların güncel anlayışla değerlendirilerek adayların popüler ve geleneksel olan yaklaşımlara yönelik bir duyarlılık oluşturması yanında, bugün İngiliz Dili Eğitimi'nde meydana gelen değişiklikler ve bunlara bağlı araştırma konularının tasarlanması ve değerlendirilmesi dersin temelini oluşturmaktadır.
ELTE609İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMIYRD.DOÇ.DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİÖğretim tasarımının temelleri ve bunlara ait ölçütler bağlamında kullanılan ders kitabı ve materyallerin değerlendirilmesi. Öğretim tasarımı süreçlerinin çözümlemesi, öğretim tasarımı içeriği, öğretim materyallerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi yanında, daha iyi dil öğretim yöntemleri geliştirebilmek için öğretim tasarımlarının araştırılması dersin ana konularınu oluşturmaktadır.
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK 
ENGL528HUKUK İNGİLİCESİ VE TOLESPERİL EMİROĞULLARIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK  
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG501/EGIT501/RPDA503EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ.DR. HAMİT CANEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EPOG502ÖĞRETİM TASARIMIDOÇ.DR. CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMÖğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması,
EPOG504/EYDE508/RPDA515EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATSTİKSEL YÖNTEMLER / İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA VE BULGULARIN SUNUMU / EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERDOÇ.DR. HAMİT CANER / DOÇ.DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMVerilerin bilgisayara işlenmesi ve düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; betimsel ve anlamsal istatistik işlemleri,  yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması ve sonuçların sunumu.
EPOG506PROGRAM DEĞERLENDİRMEDOÇ.DR. SITKİYE KUTEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMTemel Kavramlar; Program Değerlendirmede Etik Konular; Program Değerlendirme Çalışmasının Gerekçelendirilmesi, Program Değerlendirme Modeline Karar Verme; Program Değerlendirme Çalışmasını Planlama; Programı Değerlendirmek İçin Gerekli Verileri Toplama; Toplanan Verileri Analiz Etme; Değerlendirme Raporunu Yazma
EPOG508ÖĞRETİMDE ARAYIŞ VE YENİ YÖNELİMLERPROF.DR. BEKİR ÖZEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMÖğrenme ve öğretmeye genel bir bakış, öğretimdeki yeni yönelimler, düşünme becerileri ve eğitimi.
EPOG598EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE507EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN ETKİLİLİĞİPROF.DR. MEHMET DURDU KARSLIEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİEğitim örgütlerinin etkililiğinin nasıl sağlandığı bu yüksek lisans dersinin kapsamını oluşturmaktadır.
EYDE508/EPOG504/RPDA515İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA VE BULGULARIN SUNUMU / EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATSTİKSEL YÖNTEMLER / EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERDOÇ.DR. HAMİT CANER /  DOÇ.DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKVerilerin bilgisayara işlenmesi ve düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; betimsel ve anlamsal istatistik işlemleri,  yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması ve sonuçların sunumu.
EYDE509NİTEL ANALİZ VE BULGULARIN SUNUMUDOÇ.DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, nitel araştırmanın doğası, nicel ve nitel araştırmaların karşılaştırması, nitel veri toplama yöntemleri (gözlem, görüşme, vaka çalışması, doküman inceleme), nitel verilerin analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması üzerinde durulacaktır.
EYDE512EĞİTİM POLİTİKALARI VE OKUL YÖNETİMİYRD.DOÇ.DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, global eğitim politikaları, eğitim politikalarını oluşturma süreci, paydaşların bu sürece etkisi ve eğitim politikaları ile okul yönetimi arasındaki etkileşim incelenir. 
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste öğrenciler Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapılan araştırmalara ulaşır, araştırma sonuçlarını karşılaştırır ve seçmiş olduğu araştırmalar hakkında sunum yapar.
FINA500TEZ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA503YATIRIMLARDOÇ.DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSSermaye piyasaları ve finansal araçlar. Ders üç modülden oluşmaktadır; sermaye piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalar (options ve futures). Yatırım, hisse analizleri, sabit-gelirli hisseler ve türev ürünlerini de içermektedir.
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERDOÇ.DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir. 
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEPROF.DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİASST. PROF. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA541KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders karmaşık finans dünyasının nasıl anlaşılabilir hale getirileceğini öğretir. Öğrenciler akıllı yatırım kararlarının nasıl alınacağını, nasıl özgüvenli bir danışman olunacağını ve gelecekteki kariyer için nasıl sağlam bir temel oluşturulacağını öğretir. Bu ders; yatırım pazaryeri ve iktisat, sabit getirili hisse senedi çeşitleri ve bunların fiyatlandırılıması ile alınıp satılması, sermaye işlemleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, türevler, hisse senetlerinin listelenmesi ve finansmanı, şirketler ve finansal tabloları ile ilgili konuları içerir. 
FINA542KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ IICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders; birinci dersteki konuların üzerine inşa edilir ve temel ve teknik analizi, şirket analizi, portföy yaklaşımına girişi, portföy yönetim sürecini, yatırım fonlarını, hedge fonlarını, diğer yönetilen ve yapısal ürünleri, vergilendirmeyi, perakende ve şirketsel müşterilerle çalışmayı öğretir. 
FINA554BİREYSEL KREDİ VE MORGIÇLARCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBireysel kredilendirme ve  kredi çeşitleri, bireysel kredi başvurularının değerlendirilmes.  Bireysel ve ipotek faizleri  konusunda müşterinin korunmasıyla ilgili yasal gereklilikleri; Kanada tapu sistemleri ile ipoteğin yasal yönleri; ipotek kredisiyle ilişkilendirilmiş garanti ve sigortaların ne zaman ve nasıl kullanılacağının anlaşılması; ipoteklere karşı kullanılabilecek rehinlerin çeşitleri; ipotek kredisi başvurularına nazaran krediyi verip vermeme konusunda en doğru kararların alınması.
FINA571FİNANSAL PLANLAMA ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSFinansal Planlama I (FP I) dersi, müşterilerinizin kişisel istekleri doğrultusunda onlara en etkili finansal plan analizini yapabilmenize yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersi başarıyla tamamlamanız halinde  bütçeleme, borçlanma, kişisel finansal tabloların oluşturulması ve analizini en iyi şekilde uygulama becerisine sahip olursunuz. 
FINA574KANADA YATIRIM FONLARICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSMüşterilerin finansal tablolarını, yatırım hedeflerini, zaman ufkunu ve risk toleransını; dünya pazarlarındaki çeşitli yatırım fonlarını ve bu fonların müşteri hedeflerine uygunluğunu öğretir. Diğer hisse senedi çeşitlerini kapsayan yatırımlar hakkında bilgi kazanılmasını, bunların nasıl alınıp satıldığını ve yatırım fonları satan kişilerin etik ve profesyonel sorumluluklarının anlaşılmasını şağlar.
FINA592KİŞİSEL FİNANSAL SERVİS TAVSİYELERİCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSKişisel Finansal Hizmetler Önerileri (PFSA) dersi kendi ihtiyaçlarına göre müşterilerine tavsiye sunmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iletişim becerilerini geliştirmek ve müşterilerle daha güçlü ve daha kârlı ilişkiler kurarak  müşteri tabanının büyümesini sağlar.
FINA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA600TEZ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA601GELİŞMİŞ YATIRIMLAR VE KURAMIPROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu derste teori ve portföy teorisinin uygulanmasını  da içeren yatırım analizi; finansal varlıkların performansı üzerinde ampirik kanıtlar; portföy yatırım stratejilerinin değerlendirilmesi ve uluslararası pazarlara yayılma konuları üzerinde duruluyor. 
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF.DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF.DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA614FİNANSTA SAYISAL YÖNTEMLERPROF.DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders, ekonomektrik zaman serisi ve panel veri analizi konularını incelemektedir. Bu sahada geliştirilmiş en yeni yöntemleri doğrusal modellerin tahminlerini yaparken de incelemeyi hedef edinmiştir. Bunlar arasında, birim kök ve eşbütünleme testleri ile uzun ve kısa dönem tahminleri yaparken çoklu kırılmaları da dikkate alan yeni geliştirilmiş yöntemler yer almaktadır. Dönem boyunca derste yoğun olarak GAUSS ve EVIEWS paket programları kullanılacaktır. 
FINA623GELİŞMİŞ SERMAYE BÜTÇELEMESİPROF.DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders entegre yatırım değerlendirme analizi bileşenlerini kapsar. Başlangıçta kapsamlı bir analizde kullanılan yatırım bütçesi için gerekli olan ekonomi konularını kapsar. Derste ayrıca ekonomik analizin, entegre bir yatırım değerlendirmesi analizinin parçaları olan mali, hissedar ve risk bileşenleriyle nasıl uyum sağladığı incelenir. Yol, elektrik ve su gibi birçok altyapı projeleri ile ilgili uygulamalar da derste öğretilmektedir. Bu ders,  hem teorik hem de uygulamayı kapsar.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF.DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699PH.D. YETERLİLİK SINAVIPROF.DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT508ULUSLARARASI FINANSAL YÖNETİMPROF.DR. MUSTAFA BESIMBANKACILIK VE FİNANSBu ders küresel finans ortamını incelemekte ve uluslararası finans kavram ve teorilerini tarihsel perspektifi de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası para sistemi, döviz kur rejimleri; sabit ve dalgalı rejimleri, ödemeler dengesi ve geleceğe yönelik döviz işlemleri incelenmektedir. Bunun yanında döviz kuru değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler incelenmektedir.
FZTR500FİZYOTERAPİ TEZ ÇALIŞMASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR503FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IIYRD.DOÇ.DR. ENDER ANGIN, YRD.DOÇ.DR. BERKİYE KIRMIZIGİL, YRD.DOÇ.DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi
 ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları,
kalp-damar cerrahisi v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR505FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİPROF.DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin fizyoterapi ile ilgili değerlendirme
ve yeni fizyoterapi yaklaşımları özümseyerek, problem çözme yeteneklerini,
disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir, özgün  bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlayabilir,
 uygulayabilir  ve sonuçlandırabilir duruma gelmesini sağlamaktır..Bu ders anamnez alma,
 Inspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, Nörolojik Değerlendirme
(Kas testi, Ağrı, Duyu ve refleks değerlendirmesi), Eklem hareketi ve antropometrik değerlendirme,
Postür ve kas kısalıklarını değerlendirme, Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi,
GYA ve fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi, değerlendirmenin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİYRD.DOÇ.DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSağlıklı ve sporcu kişilerde spor yaralanmaları, fizyoterapi
prensipleri ve tedavi yöntemleri incelenecektir.Bu ders, sporcu
sağlığında fizyoterapinin önemini dünyada spor fizyoterapistliği bilimini,
 sporcunun sakatlıklardan korunmasını, sakatlanan sporcunun
fizyoterapi ve rehabilitasyonunu ve spora dönüş kriterlerini öğrenmeyi amaçlar
FZTR511HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONPROF.DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONHalk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, dünyada
ve Türkiye'deki önemli halk sağlığı sorunlarının tartışılması, çözüm
önerileri geliştirebilecek bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR514FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULARPROF.DR. EMİNE TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKaraciğer, böbrek, kalp transplantasyonlarında, batın cerrahilerinde,
 toraks cerrahilerinde, damar cerrahilerinde, periferal arter hastalıkları, osteoporoz,
derin ven trombozu, skolyoz, spinal kord yaralanmaları durumlarında
uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarının irdelenmesini hedeflemektedir.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR600DOKTORA TEZİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
FZTR602FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA - IIPROF.DR. İNCI YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR608KORUYUCU FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIPROF.DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAnne ve çocuk sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bel boyun sağlığı, sporcu sağlığı, iş ve işci sağlığı, primer ve sekonder özürlerin önlenmesinde özürlülere ailelerine ve topluma yararlı olabilme, toplum sağlığı alanında çalışacak fizyoterapistler için temel sağlık bilgisi, toplumsal çalışma alanları ve yöntemleri, tarama çalışmaları, özel hedef grupları, fizyoterapi rehabilitasyon etiği, özürlü ve hasta hakları, ve sağlıkla ilgili mevzuata yer verilecektir.

FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ PROF.DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk,
genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir.
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF.DR.OSMAN YILMAZKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır.  Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır.  ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır.   Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI HEMŞİRELİK 
HMSR501HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – I PROF.DR. GÜLÜMSER KUBLAY
YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ
HEMŞİRELİKÖğrencinin araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme, temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazanmasını içerir.
HMSR501HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – I PROF.DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme,
temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazanmasını içerir.
HMSR504HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – II PROF.DR. FETHİYE ERDİL
YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ
YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİN
HEMŞİRELİKHücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan ve en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.
HMSR504HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – II PROF.DR. FETHİYE ERDİL, YRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞ, YRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKHücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan ve en
sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.
HMSR509HEMŞİRELİK ESASLARIPROF.DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ
YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇ
HEMŞİRELİKHemşirelik Esasları dersinin kapsamında yer alan temel konuların dayandığı kavram, ilke ve yöntemler ile Hemşirelik Esaslarına özgü temel konulara ilişkin güncel yaklaşımlar ve gelişmeler kapsamlı bir şekilde irdelenir ve öğrencide Hemşirelik Esasları konu alanlarına ilişkin kapsamlı bilgi, tutum ve davranış geliştirir.
HMSR509HEMŞİRELİK ESASLARIPROF.DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ, YRD.DOÇ.DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik Esasları dersinin kapsamında yer alan temel konuların
dayandığı kavram, ilke ve yöntemler ile Hemşirelik Esaslarına özgü temel konulara ilişkin güncel yaklaşımlar ve gelişmeler kapsamlı bir şekilde irdelenir ve öğrencide Hemşirelik Esasları konu alanlarına ilişkin kapsamlı bilgi, tutum ve davranış geliştirir.
HMSR511HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİPROF.DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ
YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇ
HEMŞİRELİKProblem çözme, kritik düşünme ve karar verme süreçlerinden yararlanarak, hemşirelik bakım sürecinin aşamaları analitik bir yaklaşımla ele alınır. Öğrenciden, farklı bakım gereksinimi olan bireylere kaliteli hemşirelik bakımı sunmak üzere problem çözme, kritik düşünme ve karar verme becerilerinden yararlanarak vaka analizleri ile kapsamlı hemşirelik bakım planı geliştirmesi beklenmektedir.
HMSR511HEMŞİRELİK BAKIM SÜRECİPROF.DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ, YRD.DOÇ.DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKProblem çözme, kritik düşünme ve karar verme süreçlerinden
yararlanarak, hemşirelik bakım sürecinin aşamaları analitik bir yaklaşımla ele alınır. Öğrenciden, farklı bakım gereksinimi olan bireylere kaliteli hemşirelik bakımı sunmak üzere problem çözme, kritik düşünme ve karar verme becerilerinden yararlanarak vaka analizleri ile kapsamlı hemşirelik bakım planı geliştirmesi beklenmektedir.
HMSR513CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – II YRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrenciler, ders boyunca cerrahi konularla ilgili birer olgu inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir.
HMSR513CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – II YRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrenciler, ders boyunca cerrahi konularla ilgili birer olgu
inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir.
HMSR515KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİYRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKYoğun bakım, acil ve ameliyathane hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgileri içerir ve öğrenciye bu alanlara yönelik davranış ve yetenek kazandırır.
HMSR515KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİYRD.DOÇ.DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKYoğun bakım, acil ve ameliyathane hastasına bütüncül bir
 yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgileri içerir ve öğrenciye bu alanlara yönelik davranış ve yetenek kazandırır.
HMSR524KARDİYOMETABOLİK SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMIYRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kardiyometabolik hastalıklarla ilişkili anatomi, fizyoloji, patofizyolojisini hedefler. Öğrenci kardiyovasküler, endokrin sistem ve vücut kitle indeksi değerlendirmesi, girişimsel tedavi yöntemleri ve hasta bakımı ve hedef kitlenin eğitimi konusunda güncel ayrıntılı bilgi kazanır. Hasta ve ailesinin kardiyometabolik hastalıklardan korunma, izlem ve tedavi süreçlerindeki önemi kavrar. 
HMSR524KARDİYOMETABOLİK SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMIYRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kardiyometabolik hastalıklarla ilişkili anatomi,
 fizyoloji, patofizyolojisini hedefler. Öğrenci kardiyovasküler, endokrin sistem ve vücut kitle indeksi değerlendirmesi, girişimsel tedavi yöntemleri ve hasta bakımı ve hedef kitlenin eğitimi konusunda güncel ayrıntılı bilgi kazanır. Hasta ve ailesinin kardiyometabolik hastalıklardan korunma, izlem ve tedavi süreçlerindeki önemi kavrar. 
HMSR525KRONİK HASTALIKLARDA SEMPTOM YÖNETİMİ VE PALYATİF BAKIMYRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kronik hastalikların tanı ve tedavisi sırasında ortaya çıkan semptomların etyolojisi, fizyopatolojisi, tedavi ve palyatif bakimini kapsar. Öğrenciye semptomatik bakim ve semptom yönetiminde kanita dayali uygulama bilgi ve becerisi sağlar. 
HMSR525KRONİK HASTALIKLARDA SEMPTOM YÖNETİMİ VE PALYATİF BAKIMYRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kronik hastalikların tanı ve tedavisi sırasında
ortaya çıkan semptomların etyolojisi, fizyopatolojisi, tedavi ve palyatif bakimini kapsar. Öğrenciye semptomatik bakim ve semptom yönetiminde kanita dayali uygulama bilgi ve becerisi sağlar. 
HMSR533RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IIPROF.DR. BESTİ ÜSTÜNHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR533RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IIPROF.DR. BESTİ ÜSTÜNHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan
başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR534TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİPROF.DR. BESTİ ÜSTÜNHEMŞİRELİKBu derste öğrenci toplum ruh sağlığı hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR534TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİPROF.DR. BESTİ ÜSTÜNHEMŞİRELİKBu derste öğrenci toplum ruh sağlığı hemşireliğinde
yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir. 
HMSR538İÇ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİNDE VAKA ÇALIŞMALARI VE BAKIM YÖNETİMİYRD.DOÇ.DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrenciye, kanıta dayalı bilgiler, standartlar ve rehberler doğrultusunda iç hastalıkları ile bakım yönetiminde kullanılan modeller doğrultusunda yetişkin bireye yönelik hemşirelik bakım süreçlerini planlama ve uygulama bilgisini verir.
HMSR598SEMİNER HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR598SEMİNER HEMŞİRELİK 
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır. 
ICTE502ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ.DR. ERSUN İŞÇİOĞLUEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitimde, endüstride ve /veya insan kaynakları programları için öğretme-öğrenme amaçlı araç-gereçler tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme.
ICTE509YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARI: KURAM, TASARIM VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİYapılandırmacı öğrenmenin tarihsel gelişimi ve kuramsal temelleri; Yapılandırmacı öğrenme kuramlarının (Durumlu öğrenme, örnek olay temelli öğrenme, probleme dayalı vb.) ilkeleri, uygulamaları ve sınırlılıklarının incelenmesi; Yapılandırmacı kuramlardan birine dayalı olarak bir ortamın tasarlanması, uygulanması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi.
ICTE513ÖĞRETİMSEL MESAJ TASARIMI YRD.DOÇ.DR. İLDENİZ ÖZVERİREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretimsel mesaj tasarımı ilkeleri (motivasyon, bellek, algı, kavram öğrenme, vb.), teknikleri ve analizi; temel araştırmalar; basılı ve elektronik materyallerde uygulanma yöntemleri.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD.DOÇ.DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE598SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
IENG500MASTER TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG505ERGONOMİDOÇ.DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİİnsan başarımında çevresel koşulların (aydınlatma, iklim, gürültü ve hareket), denetim ekranı tasarımının, vardiyalı çalışmanın, kazalar ve güvenliğin etkileri. İşyerinde ya da ergonomi laboratuvarında araştırma projesi.
IENG511ENİYİLEME KURAMIYRD.DOÇ.DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDışbükey çözümleme; enuygunluk koşulları; kısıtsız ve kısıtlı doğrusal olmayan eniyileme yöntemleri; doğrusal programlama ve doğrusal hedef programlama; ikinci dereceden programlama; geometrik programlama; devingen programlama; çokamaçlı eniyileme yöntemleri; tamsayı programlama.
IENG513OLASILIKLI MODELLERYRD.DOÇ.DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m.g.f. ve p.g.f.; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar.
IENG517TAMSAYI VE KESİKLİ PROGRAMLAMAPROF.DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu dersin amacı tamsayı programlamanın temel kavramlarını ve yöntemlerini göstermektir. Endüstri Mühendisliğinde üretim denetimi, üretim çizelgeleme, tesis yer seçimi gibi birçok tamsayı programlama modelleri vardır. Bu derste devingen programlama, örtük birerleme, dal-sınır yöntemi, kesen düzlem yöntemi, çokyüzlü yaklaşım gibi temel çözüm yöntemleri yanında Lagrange çarpanları ve yerel arama gibi   sezgisel yöntemlere de yer verilecektir. Gezgin Satıcı Problemi (TSP) ve çizgelerde eniyileme gibi özel birleşimsel yapıları olan bazı endüstri mühendisliği problemleri de tartışılacaktır. Bu dersin bir amacı da öğrencilere tamsayı programlama yöntemi ile daha özel problemleri çözecek algoritmaları geliştirebilmelerine olanak sağlayacak araçları edinmelerini sağlamaktır.
IENG531ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEMESİDOÇ.DR. GÖKHAN İZBIRAKENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÜretim faaliyetlerinin planlaması ve çizelgelendirilmesi kapsamında belirli problem alanlarının çözümlemesi. Toplam planlama, kafile büyüklendirme, malzeme ihtiyaç planlaması, kesim artıklarının azaltılması, hat dengelemesi, tek işlemci çizelgelemesi, çok işlemci çizelgelemesi.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-II ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel  araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVIDOÇ.DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF.DR. FATOŞ ADILOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
ILET513İLETİŞİMDE İLERİ OKUMA SEMİNERİ: TOPLUMSAL CİNSİYETDOÇ.DR. GUNESH BASIROVAİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
ILET517PAZARLAMA KURAM VE UYGULAMALARIYRD.DOÇ.DR. UMUT AYMANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders pazarlama ve halkla ilişkiler alanlarında derinlemesine incelemeler yapmayısı hedeflemektedir. Ders reklamcılık, toplum ve küreselleşme süreci arasındaki ilişkiyi irdelemektedir. Öğrenciler reklamcılığın rolü, halkla ilişkiler ve pazarlamanın kuram ve uygulaması ile ilgili geniş bir yazım alanında pazarlama kuramlarını hem kurumsal hem de uygulamalı olarak irdelerler. Geniş çerçevede önem verilecek alanlar reklamcılıkta araştırmanın rolü, planlama, bütçe, medya planlarını ve stratejilerini geliştirme, yasal yönler, yönetmelikler ve özdenetim, küresel reklamcılığın hukuki ve sosyal ortamları ve küresel ekonomide pazarlama endüstrilerinin geleceği.
ILET523İLETİŞİMİN SİYASAL EKONOMİSİPROF.DR. FATOŞ ADILOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBilgi ve iletişim toplumlarında ortaya çıkan farklı konuları hem tarihi hem de güzel siyasal ekonomi kuramlarını içermektedir. Aynı zamanda küreselleşme çerçevesinde medya endüstrilerinde mülkiyet ve kontrol politika yapımı, ulus devletin rolü, üretim, kültürel varlıkların yayılması ve sergilenmesi, kamusal alan, demokrasi, iletişim teknolojileri ve endüstrileri ile ilgili konuları içermektedir. 
ILET524GÖSTERGEBİLİMYRD.DOÇ.DR. AYSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
ILET598SEMİNERDOÇ.DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500TEZ İÇ MİMARLIK 
INAR501DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞTAY İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.
Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.
Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir.
Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir "mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKKonu içeriği temel alındığında, dersin ana hedefi, bilimsel araştırma planlarını formüle eden ve uygulayan süreç ve metotlara bir giriş yapmak; araştırma için gerekli tüm parçaları değerlendirmektir. Ayni zamanda ders, bir araştırma stratejisi, programı ve projesi geliştirilmesi konusunda da rehber olmayı; lisansüstü çalışma için uygun ve zorunlu olan veri analizine giriş sağlamayı da hedeflemektedir.
Bunun yanında, akademik yaşama yeni katılan öğrencilere, bilimsel araştırma metotları ve yazı becerilerini kazandırmayı; akademik konuşma yetilerini öğretmeyi amaçlayan bir derstir.
Herbir öğrenci için bu ders, güçlü bir tez için gerekli olan tez konularının, araştırma sorularının, metodolojinin iyi bir tanımlamasının yapılacağı; birincil / ikincil kaynaklara ve güçlü bir bibliyografyaya dikkat çekecek bir buluşma yeri olması şeklinde tasarlanmıştır.
Genel araştırma teknikleri yanında ders, konferanslara yönelik bildiri yazmak / sunmak, özgeçmiş hazırlamak, ve kitap değerlendirmesi yapmak gibi  profesyonel aktivitelere bir giriş sunmaktadır.
Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca yapılan tüm ödevlerin  uluslararası akademik İngilizce standartlarında olması dersin güçlü yanları arasındadır.
INAR511İÇ MEKAN KONULARI İÇ MİMARLIKDers sorumlusu tarafından yönlendirilen çalışmalar, aşağıda söz edilen konuları içerecek biçimde öğrenciye belirli ilgi alanında derinlemesine araştırma yapma ve öğrencinin yoğunlaştığı alanda özel bir problemi ele alma olanağı sunmaktadır. Bireysel olarak yürütülen çalışmalar öğrencilerin iç mekan tasarımı alanının yapılanışındaki bilgi birikimi ile bağlantı kurmalarını sağlamaktadır.
İç mimarlık bakış açısından, temel mimarlık prensipleri, insan ve sınırları, ergonomi, algılama, anlama, kavrama, imaj, kişilik, kişisellik, sosyal ve kültürel konular; kültür, din, kültürel ve kişisel sınırlar, öznellik, sosyal etkileşim vb. konulara ilişkin sorunlar irdelenecektir.
INAR542GÜNCEL YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİ İÇ MİMARLIKBu dersin amacı, iç mimarlara, yeni malzemelerin seçimi ve yeni yapım teknikleri konusunda günümüzde yeni malzemelerin araştırılmasında kullanılan iki yöntemin ele alınması ile bu kapsamda yeni teknolojiler kullanarak yeni malzemeler üretmek; veya mevcut malzemeleri yeni bir yapıya dönüştürmek konularında farkındalık sağlamaktır. Malzeme seçiminde izlenecek yöntemde sağlık ve güvenlik standartları, ekonomi ve çevresel  kriterler, ugulama şekli, üretim standardı ve yönetmeliklere uygun olması gibi faktörler, tartışılması öngörülen konulardır.
INAR561İÇ MEKAN TASARIM KURAM VE TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKDers kapsamında ele alınacak konular sıralandığı gibidir: Tasarımın tarifi; tasarımın evrimi; tasarım süreci, ve tasarım teorileri; tasarım metod ve teknikleri; tasarlamak, öğrenmek, algılamak ve yaratmak arasındaki ilişki, modeller ve görselleştirme, ve görselleştirme araçları; tasarım ve stiller; tasarım, yaratıcılık, buluş, ve bunların birbirleriyle ilişkisi; ve güncel tasarımda yeni eğilimler.
INAR565TASARIM FELSEFESİ İÇ MİMARLIKBu ders, tasarım felsefesi konusuna akademik bir katkı yapmayı amaçlar. Eleştirel bir bakış açısıyla, tasarım teorisinin strüktürü ve dinamikleri ele alınır. Bu bakış açısı, tasarımın eleştirel analizi ve bununla ilgili kavramlara yardımcı olacak bir metoda yönlendirir. Eger 'tasarım teorisi' tasarlanacak şey için bir araç olarak ele alınırsa, bu dersin etken rolü, genellikle 'problem analizi' denilen, tasarımın süreç parçasındadır. İnsan aracılığıyla tasarım ediminin akademik olarak tasarımın calışılmasının merkezini oluşturması varsayımı, dersin kapsamını destekler. Tasarım olarak tariflenen bu teorik görüş, hep, herhangi bir kuram, kuram gelistirme, ya da kuram yorumlamanın sadece ve sadece insan kapsamında anlamlı olcağı anlayışıyla birlikte, insanı dahil eder; ve bu görüş ders kapsamına alınan konuların analizinin menşeini olusturur. Ders, özellikle, icmimarin toplumdaki yeri ve tasarımın humanite, sosyal bilimler, ve tabii/fiziksel bilimlerle iliskisine yönelir. Öğrenciler hem tüzel hem de düzgüsel tasarım kuram, felsefe, ve doktrinlerini sorgularken, bunların etkilerini de araştırır. Okumalar, belirli konular uzerine konuşmalar, davetli uzman konusmacilar, ve tartışmalarla ögrencilerin hem genel olarak tasarım alanında hem de özelde içmimarlik tasarımda konuları felsefik olarak ele alma yönünde metod geliştirebilme alışkanlığı kazanmalari saglanir. Bu etkileşimli ders, öğrencileri ortaya çıkaracakları gerçekler uzerine oturan felsefeler geliştirmek ve bunları kendi üretecekleri tasarım çözumlerinin merkezi oluşturucusu olarak kullanmaları doğrultursunda teşvik eder.
INAR583İÇ MEKANDA KALİTE KONULARI  İÇ MİMARLIKMekanın kalitesi birçok etkene bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu bağlamda görsel, fiziksel, psikolojik, çevresel ve/veya  teknik etkenler kalitenin derecesini doğrudan etkilemektedir. Mekanın kalitesi tasarım aşamasında belirlenmeye başlarken, yapım, kullanım aşamalarında da doğrudan şekillenebilmektedir. Bu ders kapsamında, mekanın kalitesi üzerinde belirleyici rol oynayan etkenler  ele alınarak mekanda kalite konuları tartışılacaktır. Yöntem olarak ders kapsamında 3 metod uygulanacaktır: sunumlar, seminerler ve atölye çalışması ile yukarıda bahsedilen konular irdelenecektir. Konuya ilişkin kuramsal çerçeve bir dizi sunum ile öğrenciye aktarılırken, yürütülecek araştırma projesi ile desteklenerek, konu detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Araştırma projesi kapsamında konuya ilişkin temel unusurlar ile ilgili kütüphane araştırması ve alan çalışması  yapılması hedeflenmektedir. 
INAR591İÇ MIMARLIK TASARIM STÜDYOSU I İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir. 
INAR592İÇ MIMARLIK TASARIM STÜDYOSU II İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir.
INAR598SEMİNER İÇ MİMARLIK 
INTL500MASTER TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL511 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ   YRD.DOÇ.DR. NURAY IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERUluslararası ilişkiler teorisinin kapsamlı araştırması, dünya siyasetine çağdaş yaklaşımları ve bunların siyaset geliştirmeyle olan ilişkisini vurgulayarak, problem çözme ve uluslararası ilişkilerde bilgiyi edinimi.
INTL532ORTADOĞU`DA ULUSLARARASI İLİŞKİLERYRD.DOÇ.DR. JOHN TURNER ULUSLARARASI İLİŞKİLERTarihsel çerçeve ve çağdaş olaylar Orta Doğu'nun analiz edilmesini önemli kılmaktadır. Uluslararası ilişkiler çalışmaları için temel kavramlar ve kuramlar bu derste Orta Doğu'yu analiz etmek için kullanılmaktadır. Orta Doğu'nun farklı kavramsallaştırılması ve haritalanması gibi konulara ilaveten metodoloji ve teori gibi genel konularda derste tartışılmaktadır. 
INTL535  DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİ   YRD.DOÇ.DR. G. AYLİN GÜRZELULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL552KÜLTÜR, KİMLİK VE ÇATIŞMAPROF.DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLERDerste, etnisite, kültür ve milliyetçilik kuramları; toplumsal ve bireysel kimliklerin oluşumu ve dönüşümü; çatışmanın kültürel boyutları, Etnik çatışmaların kökenleri: kültürel ve rakip yaklaşımlar; Kıbrıs sorunu: etnik ve kültürel kimlikler; kültür, kimlik ve çatışma üzerine karşılaştırmalı bakış açıları; çatışmanın küresel (global) parametreleri ve kimlik oluşumu gibi konular ele alınacaktır. 
INTL598SEMİNER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL600DOKTORA TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL602ULUSLARARASI HUKUK VE ORGANİZASYONLAR SEMİNERİDOÇ. DR. WOJCEICH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminer uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler konusunda çatışan vizyonları ve 'geleneksel' ile 'yeni' uluslararası hukuk arasındaki gerilimin algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Seminer, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler arasındaki bağlantı üzerine kuramlandırılacaktır. Ayrıca, seminer uluslararası hukukun parçalanma sürecini ve çeşitlendirilmesi yanı sıra genişlemesinden kaynaklanan zorlukları analiz etmeyi hedeflemektedir.
INTL632ORTADOĞU`DA ULUSLARARASI İLIŞKİLERYRD.DOÇ.DR. JOHN TURNER ULUSLARARASI İLİŞKİLERTarihsel çerçeve ve çağdaş olaylar Orta Doğu'nun analiz edilmesini önemli kılmaktadır. Uluslararası ilişkiler çalışmaları için temel kavramlar ve kuramlar bu derste Orta Doğu'yu analiz etmek için kullanılmaktadır. Orta Doğu'nun farklı kavramsallaştırılması ve haritalanması gibi konulara ilaveten metodoloji ve teori gibi genel konularda derste tartışılmaktadır. 
INTL635  DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİ   YRD.DOÇ.DR. G. AYLİN GÜRZELULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL690ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE İLERİ DÜZEY OKUMALARPROF.DR. EROL KAYMAKULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders uluslararası ilişkiler lisansüstü öğrencileri için ileri düzey okuma olanakları sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, lisansüstü tezi yazan veya doktora yeterlik sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik çeşitli konuları kapsayan bir derstir. Bu derste, uluslararası ilişkilerin temel alanlarının derinlemesine incelenmesi amaçlanmaktadır. 
INTL698SEMİNER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİPROF.DR. MUSTAFA İLKANBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC513İLERİ SEVİYE YAZILIM TASARIMI VE GELİŞTİRMEYRD.DOÇ.DR. NAZİFE DİMİLLİLERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders yazılım tasarım ve geliştirme alanında pratik uygulamaları ve araştırma konularını, proje yönetimi, değişiklik kontrolü, yazılım test etme gibi konuları içermektedir. Ayrıca öğrenciler yazılım tasarım ve geliştirme alanında aktif konularda araştırma yapıp sunum ve makale formatında rapor hazırlamalıdır.
ITEC521AĞ UYGULAMALARIDR. FATMA TANSU HOCANINBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİGüncel ağ oluşturma teknolojilerine giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin kablosuz ve optik ağlar konuları başta olmak üzere güncel araştırma konularından haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Derslerde işlenecek olan konuların bazıları şu şekildedir: TCP/IP'ye genel bakış, bütünleşmiş servisler, bütünleşmiş ve gigabit eternet, kablosuz ağlar ve optik ağlardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMİYRD.DOÇ.DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDerste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC548TAHMİN İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİYRD.DOÇ.DR. MUSTAFA BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, araştırma amacıyla toplanmış veri ile bilgisayar destekli tahmin üzerine odaklanmıştır. Veri analizinde, toplanmış verinin tarflı olup olmadığına (etki altında kalmış bir very mi değil mi analizi) karar vermek önemlidir. Bu ders matematiksel teknikler uygulayarak toplanan veriyi bu yönde inceler. Toplanmış bir grup very üzerinde korrelasyon bağlantısının var olup olmadığı incelenmelidir. Bu metodlar teoretik olduğu kadar pratik olarak da uygulama araçları programları yardımıyle incelenir.Bununla birlikte, tarafsız olduğu incelenmiş olan bir grup veri üzerine bazı tahmin tekniklerinin uygulaması da bu dersin konusudur. Bu ders özellikle araştırma alanlarında anket yöntemi kullananlar için önemlidir.
ITEC584IT PROJELERİNDE RİSK YÖNETİMİPROF.DR. MUSTAFA İLKANBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu derste teknoloji projelerinde yönetimin rolu  ve gerekli sorumluluk ve tekniklerin tam olarak anlaşılması hedeflenmiştir.  Ayrıca içerikten uygulamaya proje yönetiminin uygulanması öğretilmektedir. Organizasyon, iş dağılımı yapısı, kaynaklar, proje finansı, kontrolu değerlendirmesi, yönetimde dikkat edilmesi gereken konular, kritik başarı faktorleri ve risk yönetimi tartışılmaktadır.
ITEC599DÖNEM PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
LAW 500MASTER TEZİ HUKUK 
LAW 502MEDENİ HUKUK IIPROF.DR. METİN GÜRKANLAR, YRD.DOÇ.DR. EMİNE K.RODOSLUHUKUKTürk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni , Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süreci olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
LAW 506MEDENİ USUL HUKUKU IIPROF.DR. SEMA T. AYVAZHUKUKBu derste şu konular işlenmektedir: Usul Hukuku'nun tanımı; kaynakları; Türkiye'de yargı sistemi; mahkemelerin yapısı ve yetkileri; dava mahkemelerinin işleyişi; davanın açılışından sonuçlanmasına kadarki safhalar (dava dilekçesi, cevap, cevaba cevap, karşı dava, deliller, şahitlik, yemin, bilirkişilik kavramları); mahkeme tarafından verilen "karar"ın hukuki niteliği ve etkileri.
LAW 524AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU IIYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERHUKUKAvrupa Birliği'nin temel amaçlarından biri de üye devletler arasında üretim faktörlerinin, yani malların, hizmetlerin, sermayenin ve kişilerin serbestçe dolaştığı bir İç Pazar yaratmaktır. Bu çerçevede, bu derste, üretim faktörlerinin serbest dolaşımını sağlamaya yönelik temel hukuk ilkeleri Adalet Divanı içtihadı çerçevesinde açıklanacaktır. Ayrıca serbest dolaşımın doğurduğu hukuki ve cezai sorunların çözülmesi bakımından önem taşıyan Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı anlatılacak, üye devletler arasında hukuki ve cezai meselelerde işbirliğini sağlamaya yönelik Avrupa Birliği Hukuk kuralları öğretilecektir.
LAW 526DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IIPROF.DR. TURGUT TURHANHUKUKTâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır.
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD.DOÇ.DR. B.EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku  başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD.DOÇ.DR.DEMET Ç.ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. 
LAW 534İDARE HUKUKU IIYRD.DOÇ.DR. CAN AZERHUKUKİdare Hukuku dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.

LAW 536GENEL KAMU HUKUKU IIYRD.DOÇ.DR. SEDA O.YÜCELHUKUKİnsan Hakları Hukuku dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadadır. İnsan Hakları Hukuku dersinde, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. 
LAW 542TİCARET HUKUKU IIPROF.DR. CELAL GÖLE, YRD.DOÇ.DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKBu dersi alan öğrencilere lisansüstü düzeyde şirketler hukukunun kuramsal temeli ve düzenleyici metinleri üzerinde analiz yeteneğini kazandırmaktır. Bu ders, sadece şirketler hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için değil, şirketler hukukunun bağlantılı bulunduğu birçok hukuki kurumun uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular bakımından da önerilebilir niteliktedir. Ders kapsamında, sadece yazılı hukuk kurallarının incelemesi ile yetinilmeyip, yargı kararları üzerinden uygulamaya ilişkin bilgiler de verilmektedir.
LAW 545KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUYRD.DOÇ.DR. B.EYLEM EKİNCİHUKUKBu ders kapsamında farklı ülkelerin, anayasal gelişimi, yasama ve yürütme ilişkileri çerçevesinde siyasal rejimleri karşılaştırmalı şekilde incelenmektedir. Yine farklı ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi ve genel çerçevede anayasa yargısı da karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.   
LAW 552DEVLETLER UMUMİ HUKUKU IIYRD.DOÇ.DR. HACER ADAOĞLUHUKUKMilletlerarası Hukukun tanımı ve tarihi gelişimi; milletlerarası hukuk teorileri; milletlerarası hukuk - iç hukuk ilişkileri. Milletlerarası hukukun kaynakları: Örf ve adet kuralları, milletlerarası anlaşmalar (akdi onaylama, uygulama, yorum, sona erme), genel hukuk ilkeleri, yargı organlarının kararları, doktrin. Milletlerarası Hukukun kişileri: Devletler: Tanım ve unsurları: İnsan unsuru, egemenlik - bağımsızlık -, ülke: kara, hava ve deniz (Türk Boğazları dahil) ülkeleri.
LAW 574         VERGİ HUKUKU IIPROF.DR. MUSTAFA AKKAYA, DOÇ.DR. OYTUN CANYAŞ,YRD.DOÇ.DR.ERTUĞRUL AKÇAOĞLUHUKUKVergi hukuku dersinin kaynağını oluşturan vergilendirmenin anayasal dayanakları, idari prensipleri ve teknikleri; vergi uyuşmazlıkları ve çözümleri; Gelir Vergisi, Gider Vergisi, Kurumlar Vergisi hukuki özellikleri ve yapıları çerçevesinde incelenmektedir.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF.DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.  
LAW 591HUKUK SOSYOLOJİSİYRD.DOÇ.DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.
LAW 598SEMİNERPROF.DR. TURGUT TURHANHUKUK 
MARC541MİMARİDE ENTEGRE SİSTEMLERYRD.DOÇ.DR. HALİL ZAFER ALİBABAMİMARLIK Yapı sistemleri ve bileşenleri, mimari yapısal düşünce ve yapı sistemleri; yapısal malzeme tipi seçimi ve genel yapısal planlama ve sıra montaj, tasarım süreci için tasarım incelemesi
MARC542YAPI TEKNOLOJİSİ VE STRÜKTÜREL TASARIMYRD.DOÇ.DR. ERCAN HOŞKARAMİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir
 mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC551MİMARLIK VE BİNA EKONOMİSİYRD.DOÇ.DR. ERCAN HOŞKARAMİMARLIKBu derste mimarlıkta finansal planlamaya dair bilgiler anlatılmaktadır. Tasarım alternatifleri ve bunlara bağlı olası finansal karşılıkları tartışılmaktadır.Ders kapsamında kalite, estetik, strüktür, sürdürülebilirlik ve enerji konuları özellikle ele alınmaktadır. Finansal boyutlar tasarım sürecinden uygulama aşamasının tamamlanmasına kadar incelenmektedir.
MARC561 MİMARİ TEORİ VE ELEŞTİRİSİDOÇ.DR. TÜRKAN URAZ, PROF.DR.HIFSİYE PULHANMİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve  araştırmacıların  tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARIYRD.DOÇ.DR. CEREN BOĞAÇMİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARICEM KARAMİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM I MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM II MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİONUR OLGUNERMİMARLIKBu ders;  Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİ MİMARLIK 
MATH500MASTER TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH501ANALİZ IPROF.DR. AGAMIRZA BASHIROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARKümeler Teorisi.Reel Sayılar. Metrik Uzayları. Yakınsaklık. Sürekli Fonksiyonlar.Türev.Riemann-Stieltjes İntegrali. Düzgün Yakınsaklık.
MATH542TEMEL BİLEŞENLER ANALİZİYRD.DOÇ.DR. YÜCEL TANDOĞDUMATEMATİKMatrislerin ayrıştırılması, kısımlara ayrılması. Verilerin matris olarak temsil edilmesi, kovaryans ve korelasyon matrislerinin hesabı. Satır ve sutun bazında verilerin düşük boyutlu bir alt uzaya indirgenmesi, alt uzaylar arasındaki ilişki. Temel bileşenlerin kovaryans ve korelasyon matrisleri üzerinden hesabı. Fonksiyonel temel bileşenler analizi. Özvektör sayısının seçimi kriteri. Temel bileşenlerin asimptotik özellikleri. 
MATH561FONKSİYONEL ANALİZDOÇ.DR. HÜSEYİN AKTUĞLU MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARTopolojik vector uzayları. Banach ve Hilbert uzayları. Lineer operatörler ve fonksiyoneller. Hahn-Banach teoremi. Dualite. Açık dönüşüm teoremi. Düzgün sınırlılık prensibi. Kapalı grafik teoremi. Zayıf topolojiler. Kompakt operatörlerin spectral teorisi. Hilbert-Schnidt operatörleri. Banach sabit nokta teoremi. Schauder sabit nokta teoremi.
MATH564ÖZEL FONKSİYONLARPROF.DR. MEHMET ALİ ÖZARSLANMATEMATİKBu dersin amacı Gamma fonksiyonu, Bessel fonksiyonu, Hypergeometrik fonksiyon ve ortogonal polinomlar gibi bazı özel fonksiyonları tanımlamak ve özelliklerini çalışmaktır.
MATH572MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİNDE KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİDOÇ.DR. DERVİŞ SUBAŞIMATEMATİKTemel lineer cebir. Fark şemalarını tasarlama metodları. Parabolik denklemler için açık ve kapalı formüller. Parabolik denklemlerin yakınsaklığı ve kararlılığı. İki boyutlu parabolic  denklemler için ADI ve LOD metodları. Kare üzerinde Laplace denklemi için Neumann ve Robins problemleri. Üç değişkenli Laplace denklemi . Hiperbolik denklemlerin çözümü için açık, kapalı ve LOD metotları.
MATH598SEMİNER MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH669İLERİ SAYISAL LİNEER CEBİRYRD.DOÇ.DR. SUZAN BURANAYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBu dersin amacı doğrusal denklem takımlarının çözümü için tekrarlama yöntemlerini  çalışmak ve esasen önkoşullandırma kullanarak çözüm yöntemlerini incelemektir. Bir Krylov altuzay tekrarlama yöntemi olan   hızlandırılmış  overrelaxation yöntemi ve  bu yöntemin  L- matrisler, indirgenemez matrisler, tutarlı düzenlenmiş matrisler için yakınsaklık teoremleri  verilecektir.  Doğrusal sistemlerin önkoşullandırılarak çözümünde eksik çarpanlı önkoşulladırma yöntemi, yaklaşık matris tersleri  ve önkoşullandırma yöntemleri, blok köşegen ve Schur  tamamlayıcı önkoşullandırma yöntemleri çalışılacaktır.  Önceden koşullandırılmış  matrisler için  özdeğer , ve koşul  değerlerinin  tahminleri  incelenecektir. 
MATH672DÜZGÜN OLMAYAN LATİSLERDE ORTOGONAL POLİNOMLARPROF.DR. SONUÇ ZORLU OĞURLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBu derste Hahn, Meixner, Kravchuk,ve  Charlier Polinomlarinin x(s) = exp(2ws) ve x(s) = sinh(2ws) latisleri uzerinde q-analoglari calisilacaktir. Racah ve Dual Hahn Polinomlarinin x(s) = cosh(2ws) ve x(s) = cos(2ws) latisleri uzerinde q-analoglari incelenecektir. Racah ve Dual Hahn polinomlarinin asimtotik ozellikleri calisilacaktir. Darboux-Christoffel formulunden hareketle duzgun olmayan latisler uzerinde bazi ortogonal polinomlar teskil edilecektir. 
MATH687UYGULAMALI MATEMATİK İÇİN İLERİ DÜZEY METODLARYRD.DOÇ.DR. MEHMET BOZERMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARDers, Elastik titreşim, kirişlerin burkulması, dairesel zarın titreşimi gibi mühendislik uygulamaları ile Sturm Liouville teorisi irdelenecektir. Ayrıştırma prensibine dayanan, yani çözümün üretilen sayısal değerlerinin ayrık noktalar kümesi  ile sonuçlandığı Sonlu Fark Yöntemleri incelenecektir. Son olarak, Green fonksiyonunun yapısını araştırdıktan sonra, Dirichlet ve Neumann problemlerinin çözümleri konformal dönüşümler (açıkorur gönderimler) yardımıyla verilecektir
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MCLA501HUKUKA GİRİŞYRD.DOÇ.DR. ARZU ALİBABKARŞILAŞTIRMALI HUKUK  
MCLA502ULUSLARARASI HUKUKYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUK  
MCLA503KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUPROF.DR. SELİN ESEN, YRD.DOÇ.DR. DEMET ÇELİK ULUSOYKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu dersin amacı anayasacılık ve anayasal sistemlerin temel konu ve kavramları üzerinde karşılaştırmalı bir bakış açısı sunmaktır. Anayasa hukuku genel olarak iki boyutla ilgilenir. Bunlardan biri devlet kavramı ve kurumları üzerinde inceleme yapan kurumsal boyut, bir diğeri ise temel hak ve özgürlükler boyutudur. Bu derste anayasa hukukunun temel konuları ve anayasacılık teorileri üzerinde genel bir yaklaşım ortaya konulacaktır. Kurucu iktidar, anayasaların türleri, anayasaların değiştirilmesi, egemenlik gibi konular ders kapsamında ele alınacak konulardır. Bu bağlamda, farklı hukuk geleneklerinden siyasal sistemler ve anayasaların karşılaştırması yapılacaktır. Özellikle yargısal denetim, temel hak ve özgürlükler ve korunmaları rejimi ile sınırlanması rejimi gibi önemli anayasa hukuku konularının farklı siyasal sistemlerde anayasalarla nasıl ve hangi biçimde düzenlendikleri üzerinde durulacaktır. 
MCLA504KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISIPROF.DR. SELİN ESEN, YRD.DOÇ.DR. DEMET ÇELİK ULUSOYKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu dersin amacı anayasa yargısının Amerikan ve Avrupa (Kelsen Modeli) anayasa yargısı modelleri ve iki modelin temel özellikleri ve ayrımları üzerinde durmaktır. Bu dersin temelinde yatan düşünce, genel olarak anayasa mahkemeleri veya yüksek mahkemelerin oluşumu ve işlevleri, görev ve yetkileri ile yargılamanın/kararların sonuçları gibi temel anayasa yargısının kuralları ve ilkeleri üzerinde çalışmaktır
MCLA505İFADE ÖZGÜRLÜĞÜPROF.DR. SULTAN ÜZELTÜRKKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Demokratik toplumlarda hayati bir öneme sahip olan ifade özgürlüğü, diğer işlevlerinin yanı sıra gerçeğin aranması ve kişilerin kendilerini geliştirebilmesi işlevlerine sahiptir. Bunun yanında, tüm hak ve özgürlükler, özellikle bu hak ya da özgürlüğü kullanırken, başkalarının hayatlarını etkilemesi bakımından birtakım yükümlülükleri de beraberinde getirmektedirler. Bu dersin amacı ifade özgürlüğünü teorik ve pratik boyutlarıyla incelemektir. İlk olarak, ifade özgürlüğünün tanımı ve sınırları üzerinde durulacaktır. İkinci olarak ifade özgürlüğüne ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası mahkemeler önünde karar verilmiş vakalar üzerinde tartışılacaktır. Dersin kapsamı içerisinde ifade özgürlüğünün, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması sınırları karşısında nasıl değişim geçirdiği ele alınacaktır. Özellikle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, (madde 10 ve ifade özgürlüğüne ilişkin diğer hükümlerle bunların koruma/uygulanması) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi (madde 19 ve diğer ilgili maddeleri) incelenecek olup, ilgili yargı kararları üzerinde durulacaktır. 
MCLA506ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİPROF.DR. SULTAN ÜZELTÜRKKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Özel hayatın gizliliği, temelde, bireylerin kişisel bilgilerinin başkalarından korunmasını isteme hakkıdır. Bu derste özel hayatın gizliliğine ilişkin hukuk kurallarının mevcut durumu ve gelişimi ile bu kuralların önemi değerlendirilecektir. Bu hakkın anlamı kişisel özerklik veya belirli eylemlere dahil olma veya olmama ya da belirli uygulamalara sahip olmayı seçebilmektir. Özel hayatın gizliliği genellikle anayasalar ve AİHS, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası hukuk normları ile koruma altına alınmıştır. Bu hakkın kamu düzenin korunması gibi devletin çıkarlarıyla dengelenmesi gerekmektedir. AİHS bu hakkı 8. maddesinde düzenlemekte ve özel hayatın gizliliğine getirilecek sınırlamaların sebeplerini, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması biçiminde belirlemektedir. Bu bağlamda ders, hukuken kişisel bilgilerin korunması fikrinin gelişimi ve özel hayatın gizliliğinin anayasal statüsü konuları üzerinde duracaktır. Konuya ilişkin önemli yargı kararları bu kapsamda ele alınabilecektir.
MCLA507KARŞILAŞTIRMALI VATANDAŞLIK HUKUKUYRD.DOÇ.DR. ARZU ALİBABKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu dersin amacı vatandaşlık hukukunu karşılaştırmalı ve uluslararası bir yaklaşımla ele alıp irdelemektir. Bu çerçevede, vatandaşlığın anlamı, vatandaşlığın sonuçları, vatandaşlık hukukunun kaynakları, vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi, vatansızlık karşısında bir insan hakkı olarak vatandaşlık ve çok vatandaşlık halleri dersin konuları arasında yer alacaktır. 
MCLA508AB'DE SERBEST DOLAŞIMYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Dersin amacı iç pazara odaklanmaktır. AB'nin temel amaçlarından biri üretim araçlarının, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı bir iç pazar kurmaktır. Bu ders serbest dolaşımın yönetilmesi hususundaki temel prensipleri vererek, öğrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, AB'ye üye devletlerin, Birlik içerisinde serbest dolaşımın sağlanması için sınırlamaların kaldırılması, gerekli hukuksal uyumlaştırmanın yapılması konusunda AB'nin yetkileri üzerinde durulacaktır.     
MCLA511AB YARGI DÜZENİYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu dersin amacı Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın yapısı ve yargı yetkisi üzerinde durmaktır. Bu çerçevede; iptal davası, ihlal davası ve hareketsizlik davası, Avrupa Birliği ile Adalet Divanı arasındaki ilişkilerle Divan'a üye olan ülkeler bakımından ön karar usulü,  birey haklarının korunması, Birliğin zararları tazmini ve yükümlülükleri incelenecektir. 
MCLA512AB HUKUKUYRD.DOÇ.DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu derste Avrupa entegrasyonu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. İlk başta AB'nin uluslarüstü konumu, yetkileri, üstünlük/öncelik ilkesi, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki, AB Adalet Divanın yargı yetkisi, AB kurumlarının ilgili yasama işlemleri ve prosedürleri incelenecektir. Daha sonra AB içindeki demokratik açıklıklar ve bu açıklığın azaltılması için AB'nin meşruiyetinin arttırılması konuları tartışılacaktır
MCLA514ULUSLARARASI İNSAN HAKLARIPROF.DR. LUCA MEZETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu ders kapsamında ilk etapta, temel haklar ve sosyal haklar teorisi ve modelleri üzerinde tarihsel bir bakış açısıyla inceleme yapılacaktır. İlerleyen konularda, insan haklarını uluslararası koruma mekanizmaları üzerinde durulacaktır(AİHS'ne atıf yapılmak suretiyle). Bu derste, aynı zamanda, İtalyan Anayasa Mahkemesi önünde insan haklarının korunması mekanizmasına da değinilecektir. Bu çerçevede anayasal çerçeve, Anayasa Mahkemesi kararları ve Yüksek Mahkeme kararlarına da değinilecektir.  Derste, sosyal, kültürel, ekonomik haklar ve anayasal yükümlülükler üzerinde de yoğunlaşacaktır. Bu çerçevede uluslararası anayasa yargısı konusunda en anlamlı konulara değinilecektir.  
MCLA515ULUSLARARASI CEZA HUKUKUPROF.DR. MICHELE CAIANIELLOKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Farklı hukuk sistemlerinde ceza hukukunun etkileşimi üzerinde durulacaktır. Dersin belirli bir kısmında uluslararası ceza yargılamasının temel prensiplerine değinilecek ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ele alınacaktır. Ders kapsamında ceza hukukunun iki temel teorisi olan soruşturmacı ve mücadeleci sistemler üzerinde, ilgili anayasal ilkeler çerçevesinde durulacaktır (Avrupa Konseyi İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde öngörülen ilkelere de atıf vererek). Bir suç bildiriminden, yargılama sonucu verilen karara kadar olan ceza hukuku prosedürleri-çözümler üzerinde durulacaktır. Bazı hususlarda, hüküm ve yabancı yargı makamları ile işbirliğine değinilecektir. 
MCLA516AVRUPA HUKUK SİSTEMLERİ PRENSİPLERİDOÇ.DR. FABIANA MATTIOLIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu derste mevcut Avrupa hukuk sistemlerine ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma gerçekleştirilecektir. Özellikle Kıta Avrupası hukuk geleneği ile Ortak Hukuk geleneği üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede özellikle borçlar hukuku ve sözleşmeler hukukuna yapılacak atıflarla özel hukuk incelenecektir. Bunun amacı ortak hukuk sistemi kökenini de değerlendirmektir. Bu bağlamda Roma hukukunun kural ve ilkelerinin daha sonraki hukuk sistemleri bakımından sürekliliği üzerinde durulacaktır. Hukuk sistemlerinin temelini anlamak için tarihsel bakış açısı, çağdaş hukuktaki özel tasarıların birleşmesinin bir temelidir.
MCLA517KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL HUKUKPROF.DR. ENRICA ALMUREDENKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Dersin temel amacı, özel hukukun temel kavramları üzerinde sadece ulusal bir bakış açısı değil, aynı zamanda Uluslararası hukuk ile uyumu açısından ayrıntılı bir bilgi sağlamaktır. Özellikle eşya hukuku, borçlar hukuku, sözleşmeler ve haksız fiil üzerinde durulacaktır. Bu dersin amacı, öğrencilerin, Özel Hukuk terminolojisi ve mantığını ortaya koyarak, verimli bir şekilde özel hukuk sorunlarına nasıl çözüm getirecekleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. 
MCLA518KARŞILAŞTIRMALI HUKUK GELENEĞİPROF.DR. GIOVANNI LUCHETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK  
MCLA519FEDERAL UYUŞMAZLIKLARIN YARGISAL DENETİMİDOÇ.DR. MICHELE BELLETIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK  
MCLA520ULUSLARARARI SÖZLEŞMELERPROF.DR. ALESSANDRA ZANOBETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Farklı ülkelerdeki işletmeler arasındaki ticareti düzenleyen kurallar, hukuk taciri-tüccarı kavramının doğduğu Ortaçağdan beri var olmuştur. Ticaretin ulusal sınırların dışına çıkacak şekilde büyümesi ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi ile birlikte hukuki boyutu ve davalar bu büyümeyi takip etmiştir. Sınır ötesi tüm ticari işlemler ulusal hukuk sistemleri çerçevesinde varolmaktadır. Bu ders bu sözleşmelerin tipolojilerini inceleyecektir.
MCLA521EVRENSEL VE ULUSLARÜSTÜ HUKUKDOÇ.DR. FEDERICA CASOLARIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Ders öğrencilerin küresel düzeyde geliştirilen yapıları, etkileşimleri ve kurumları öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu ders kapsamında özellikle şu konular ele alınacaktır: Uluslararası Örgüt (IOs) kavramı ve tarihsel gelişimi, bu örgütlerin uluslararası kişiliği, yapısı ve işleyişi; iç hukuk düzenleri; üyelik; finansman; dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları; yetkililerinin statüleri, dokunulmazlıkları ve ayrıcalıkları; uluslararası sorumlulukları ve bu alanlarda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü.
MCLA522AB REKABET HUKUKUPROF.DR. PIETRO MANZINIKARŞILAŞTIRMALI HUKUK Bu dersin amacı öğrencilere, Avrupa rekabet kuralları hakkında derinlemesine ve eleştirel bir bilgi vermektir. Derste, "hukuk ve ekonomi" yaklaşımı uygulanacak; ancak, öğrencilerin belirli bir ekonomik geçmişe sahip olmaları önkoşulu aranmayacaktır. Konuyu uygulamaya yönelik bir perspektifle analiz edebilmek için, dersin önemli bir kısmı ilgili Avrupa içtihatlarının çözümlenmesine ayrılmıştır.
MCLA599DÖNEM PROJESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK  
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG533İLERİ MEKANİK TİTREŞİMLERDOÇ.DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDalga örnekleri, Akışkanlarda ses, Akustik empedans, Kaynak enerjisi, yoğunluk ve Güç, Kaynaklar, Green`s Fonksiyonlar, vb., Ses emici ve emici malzemeler, Dalga kılavuzlarında ses, susturucular ve susturucu, muhafazalarda ses.
MENG548ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİYRD.DOÇ.DR. DEVRİM AYDINMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Termik santraller, buhar elektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri, Organik Rankine Döngüsü,
Gaz türbinleri, Karbondioksit güç çevrimleri, Dizel enerji santralleri, Diğer güç kaynakları
santrallerin ekonomik analizi, santral simülasyonu ve performans analizi.
MENG561İMALAT SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİDOÇ.DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBilgisayar destekli tasarim ve uretim yazılımı,  üretim Planlama ve kontrol, Grup
Teknoloji, Bilgisayar destekli İmalat, Modelleme metodolojileri ve analiz araçları, Sistem analiz ve tasarım yöntemleri, Bilgisayar Destekli Sistem Mühendisliği.
MENG582METALLERİN PLASTİK DAVRANIŞLARIYRD.DOÇ.DR. MOHAMMED ASMAEL MAKİNE MÜHENDİSLİĞİGerilme, Şekil Değiştirme, Makroskopik Plastisite ve Verim Kriterleri, İş Sertleştirmesi, Plastik Kararsızlık, Gerilme Hızı ve
Sıcaklık, İdeal iş, Döşeme analizi, Şekillendirilebilirlik, Sınır oluşturma, İleri şekillendirme işlemleri
MENG598SEMİNERYRD.DOÇ.DR. NERİMAN ÖZADAMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. 
MENG600DOKTORA TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME 
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF.DR. SERHAN ÇİFTÇİOĞLUİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF.DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMDOÇ.DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEDOÇ.DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD.DOÇ.DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF.DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNER İŞLETME 
MGMT599DÖNEM PROJESİ İŞLETME 
MGMT600DOKTORA TEZİ İŞLETME 
MGMT603STRATEJİK YÖNETİMPROF.DR. CEM TANOVAİŞLETMEDersin temel konusu kurumlarda stratejinin önemi ve yönetimidir. Strateji oluşumunu etkileyen sektör yapısı, rekabet ortamı gibi dış etmenler ve kaynak ve yetkinlik gibi iç etmenler değerlendirilecektir. Farklılaşma, maliyet liderliği, girişimcilik, dik ve yatay entegrasyon ve çeşitlenme gibi stratejik alternatifler tartışılacaktır. Yönetişim, tasarım ve kültür kavramları da kurumlar bağlamında ele alınacaktır. Ders kapsamında stratejik yönetim yazınına yön veren temel makaleler ve stratejik yönetim alanında güncel makaleler tartışılacaktır.
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İŞLETME 
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME 
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİYRD.DOÇ.DR. CHRISTIAN N. OSAKWEİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIYRD.DOÇ.DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT534SERVİS SEKTÖRÜ PAZARLAMASIPROF.DR. SELCAN TİMURİŞLETMEBu dersin amacı öğrencileri hizmet ekonomisinde etkili birer yönetici olarak hazırlamaktır. Bu ders öğrencileri hizmetlerin özellikleri ve karakteristikleri, hizmetlerin etkili bir şekilde pazarlanması ve hizmet pazarlamasının temeli hakkında bilgilendirmektedir. Bu dersin sonunda, öğrenciler hizmet pazarlamasındaki başarı faktörleri hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.  
MRKT598SEMİNER İŞLETME 
MRKT599DÖNEM PROJESİ İŞLETME 
MRKT601PAZARLAMA TEORİSİYRD.DOÇ.DR. CHRISTIAN N. OSAKWEİŞLETMEBu derste,  doktora öğrencilerinin pazarlama konularına geniş bir açıdan bakması hedeflenmektedir. Dersin amacı, pazarlama teorisindeki güncel çağdaş konuları ele almak, pazarlama düşüncesinin tarihini ve gelişimini anlamak ve bilim felsefesindeki temel konuların pazarlama araştırmaları üzerindeki etkisini irdelemektir.
OOEG500TEZ ÇALIŞMASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
OOEG502ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME  YAKLAŞIMLARI   PROF.DR.ELİF ÜSTÜNOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİErken çocukluk döneminde çocuğu tanımanın önemi, bu dönemde yaygın olarak kullanılan tanıma ve değerlendirme yöntemlerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanılan farklı özellikteki ölçme materyallerini tanıma, çocuğu tanımaya ait farklı kültürdeki gelişimsel normların karşılaştırılması.
OOEG504ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ  ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİErken çocukluk dönemi ile ilgili araştırmalarda kullanılan metot ve tekniklerin analizi, araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme, evrak ve örneklemlerden bilgi toplama tekniklerini belirleme. Araştırma önerisi hazırmalak; Verilerin analizi, değerlendirmesi ve yorumlanması ile araştırma raporunu oluşturmak.
OOEG505ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DANIŞMANLIĞIPROF.DR.IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİErken çocukluk eğitim programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve rehberlik hizmetleri.
OOEG508ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUNYRD.DOÇ.DR.EDA KARGIOKUL ÖNCESİ EĞİTİMİOyunun çocuğun gelişimine katkısı ve oyun hakkı, 0-8 yaş çocuklarında oyun davranışları ve oyun gelişimi, farklı yaşlarda gelişimi destekleyici oyun ortamı ve materyallerinin hazırlanması, oyun davranışlarının gözlenmesi ve kayıt tutma, okul dışı ortamlarda oyun davranışlarının desteklenmesi ve aileye rehberlik, güvenli oyun ortamları ve materyalleri.
OOEG598SEMİNER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ 
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK 
PHYS503FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR (MODERN FİZİK VE KUVANTUM TEORİYE GİRİŞ)DOÇ.DR.S HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKKuantum mekaniğine giriş; Schrödinger dalga denklemi; Kutu içindeki parçacık problemi; Özdeğerler ve özfonksiyonlar; Kuantum mekanik dalgaların matematiği; Dalga fonksiyonlarının üst üste binmesi suretiyle zamanla değişimi; Harmonik osilatör; Kuantum mekaniğinde hareket, dalga paketleri, grup hızı ve parçacık akımı; Kuantum mekaniğinde ölçümler; Kuantum mekaniğinin matematiğine bakmanın basit genel bir yolu: fonksiyonlar, operatörler, matrisler ve Dirac gösterimi; Operatörler ve ölçülebilir miktarlar; Belirsizlik ilkesi; Kuantum mekaniğinde yaklaşım yöntemleri.
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IDOÇ.DR.S HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS521KLASİK MEKANİK IPROF.DR.İZZET SAKALLIFİZİKNewton mekanik yasalarının gözden geçirilmesi. Dönen dünya
üzerinde partikül hareketi, merkezkaç ve Coriolis Kuvvetleri. Değişim tekniklerinin mekanik uygulaması, genelleştirilmiş koordinatlar.  Lagrange ve Hamilton sistemleri.  2-cisimli merkezi çekim kuvvetlerinde partikül hareketleri.  Hareketin dengesel analizi.  Katı cisimlerde atalet moment matrisleri, simetrik topaç hareketleri, Euler açıları ve dönme matrisleri.  Kanonik dönüşümler, Poisson braketleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IPROF.DR.MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası. Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS598SEMİNER FİZİK 
PHYS600DOKTORA TEZİ FİZİK 
PHYS622ELEKTROMAKNETİK TEORİ IIPROF.DR.MUSTAFA HALİLSOYFİZİKGörelilik ve Lorentz değişmezliği Özel Teorisi.Maxwell denklemlerinin formülasyonu. Dönüşüm Elektrik kuralları ve hareket atında manyetik alanlar. Elektromanyetik dalgalar düzlem ve zaman, çok kutuplu genişleme harmonik akımlar.
 


PHYS653KUVANTUM ALAN TEORİSİDOÇ.DR.S HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİK"Lagrange ve Hamilton formasyonları;Klasik skaler ve elektromanyetik alanlar. Lorentz değişmezliği.Alan nicemlemesi; kompleks, büyük skalar alan, Maxwell'selektromanyetik alan, Proca'nın alanı ve spin ½ Dirac'ın Alanı. Simetri ilkeleri; Noether Teoremi, Enerji-Momentum Tensörü. Feynman diyagramları. Vakum Polarizasyonu, Kütlenin ve yükün renormalizasyonu. Alan teorisinin ölçme teorilerine genişletilmesi, güncel sorunlar. "


PHYS699DOKTORA YETERLİLİK TEZİ FİZİK 
PSYC500TEZ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 
PSYC510İLERİ İSTATİSTİKDOÇ.DR. ŞENEL H. RAMANGELİŞİM PSİKOLOJİSİBu ders, ergenlik  döneminin farklı gelişim boyutlarını işlemektedir. Ayrıca, kuramsal bilgilerin ergenlerin yaşam kalitelerini artıracak biçimde nasıl kullandıklarını ele almaktadır.
PSYC512GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİŞERİF TÜRKKALGELİŞİM PSİKOLOJİSİBu ders kapsamında gelişim dönemlerine göre kişilik yapısının özellikleri, benlik gelişimi, çocuk ve ergen psikolojik sorunlarının gelişimsel yanları ele alınmakta, farklı gelişen çocukların özellikleri incelenmektedir. 
PSYC528ERGENLİK: KURAMSAL CALIŞMALAR VE UYGULAMALARDOÇ.DR. FATİH BAYRAKTARGELİŞİM PSİKOLOJİSİAmacı yüksek lisans öğrencilerini profesyonel olarak çalışabilecekleri ortamlarla tanıştırmak ve teorik bilgilerini uygulamalı olarak kullanmalarını sağlamaktadır. 
PSYC590GELİŞİM PSİKOLOJİSİ'NDE STAJDOÇ.DR. FATİH BAYRAKTARGELİŞİM PSİKOLOJİSİBu derste, öğrenciler ileri seviyede araştırma bulgularının sonuçlarını sınıfta sunacaktır. Seminer dersi, güncel teori ve araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalara yoğunlaşacaktır. Ek olarak, öğrenciler konuk konuşmacıların sunumlarına da katılacaklardır.
PSYC598SEMİNER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 
PZRL501PAZARLAMA YÖNETİMİYRD.DOÇ.DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEPazarlama yönetimi dersi, yönetim perspektifi ve pazarlama karması elemanları ile ilgili kararların nasıl alınacağı, stratejik düşünme çerçevesinde pazarda uygulanabilecek spesifik pazarlama ile ilişkili politikalar ve kararların özelliklerini içermektedir. 
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA502BİREYSEL PSİKOLOJİK  DANIŞMA UYGULAMASIDOÇ.DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKSüpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 25 oturum bireyle psikolojik danışma yapma.
RPDA503/EPOG501/EGIT501BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ.DR. HAMİT CANERREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
RPDA504MESLEK DANIŞMANLIĞI VE UYGULAMASIDOÇ.DR. YELİZ AKINTUĞREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKKariyer danışma teknikleri ve becerileri kariyer ve kişilik değerlendirme araçlarının profillerini yorumlama, kariyer danışma teknik ve becerilerini ve ölçme sonuçlarını kariyer danışmaya uygulama.
RPDA506GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİYRD.DOÇ.DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKBu ders grupla psikolojik danışmanlıkta kullanılan ilke ve teknikler üzerine odaklanmaktadır.
RPDA515/EPOG504/EYDE508EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER / EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATSTİKSEL YÖNTEMLER / EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALI İSTATSTİKSEL YÖNTEMLERDOÇ.DR. HAMİT CANER / DOÇ.DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKVerilerin bilgisayara işlenmesi ve düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; betimsel ve anlamsal istatistik işlemleri,  yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması ve sonuçların sunumu.
RPDA598PDR SEMİNERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF502DİJİTAL VİDEO: ÖN HAZIRLIK, ARAŞTIRMA VE YAPIMYRD.DOÇ.DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMÜretim sürecinin yolunda gitmesi için başarılı bir dijital hikâye anlatımı için üretim öncesi süreç ve planlama çok önemlidir. Bu ders katılımcıları temel üretim öncesi süreçlere odaklanarak üretime hazırlar. Alan araştırmasından ve gözlem ve görüşmeden senaryo üzerinde çalışmayı, kasting ile rolleri hazırlamayı, provayı, üretim öncesi süreç için ekibin ve aktörlerin hazırlanmasını içerir. Katılımcılar kendi seçtikleri senaryonun üretim öncesinde engelleri aşmayı öğrenir ve daha sonra bunu üretim aşamasına taşır. Önerilen okumalar, atölye çalışmaları, tartışmalar,  gösterimler, notlar ve dijital teknoloji kullanımı ile katılımcılar bir farkındalık ve dijital üretim medya içeriği üretme konusunda beceriler geliştirebileceklerdir.
RTVF508DİJİTAL HİKAYE ANLATIMIYRD.DOÇ.DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders yaratıcı sanatlarda dijital medyanın tarihi işlevleri ve etkilerini işlemektedir. Bu ders çağdaş dijital medyanın gelişimindeki araç ve tekniklere vurgu yapmaktadır . Öğrenciler etkileşimsel dijital medyayı kullanarak dijital hikaye anlatmayı ve görüntülemeyi, yaratıcılığı, manipülasyonu ve  entegrasyonu öğrenerek pratik uygulamalarla dijital madya ile tanışacaklardır. Bu aşama araştırma, estetik yapılandırma, senaryo yazımı ve üretim öncesi aşamaları kapsar.
RTVF519HABER ÜRETİMİ: DİJİTAL GAZETECİLİK VE SOSYAL MEDYADOÇ. DR. MASHOED BAILIEDİJİTAL MEDYA VE FİLMHaber üretiminde sosyal medyanın oynadığı rol nedir? Sosyal hayatımızda yeni teknolojilerin bu yaygın doğasının ortaya çıkardığı temel etik, ahlaki ve yaratım problemleri nelerdir? Blogging, facebook, twitter ve benzeri dijital bilgi paylaşımı ve dolaşımı araçları baskın ve yaygın medyanın coğrafi alanına ne şekilde müdahale etmekte ya da onu şekillendirmektedir. Bu ders katılımcılara geleneksel ve yeni haber formatlarının kesiştiği noktada günlük haber programı yapma deneyimi olnağının sağlar.
RTVF599MEZUNİYET PROJESİ DİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikaye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir.
TOUR/HOTM501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF.DR. HÜSEYİN ARASLI Bu dersin amacı hizmet  özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
 incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
 ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
TOUR/HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF.DR. OSMAN M. KARATEPE Bu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
TOUR/HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD.DOÇ.DR. MİNE HAKTANIR Bu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR/HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF.DR. OSMAN M. KARATEPE Pazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
TOUR/HOTM505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF.DR. HABİB ALIPOUR Bu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR/HOTM506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMYRD.DOÇ.DR. MİNE HAKTANIR Bu dersin amacı uluslararası  Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan   Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini  anlatmaktır. Ayrıca  öğrenciler  teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak  finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında  vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
TOUR/HOTM509ULUSLARARASI AĞIRLAMA VE TURİZM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ  KONULARDOÇ.DR. ALİ ÖZTÜREN Bu dersin amacı,  turizm sektörüyle ilgili anahtar çağdaş konuları  belirlemek analiz etmektir. Dersin içeriği kapsamında bu sektörler için önemli sayılan konular üzerinde durulacaktır.  Bugün turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı fırsatları ve süregelen tehditler vurgulanacak ve sözkonusu küresel eğilimler, büyük hükümet gündemleri, politika değişiklikleri ya da yönetim stratejilerindeki değişikliklere yer verilecektir. 
TOUR/HOTM512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF.DR. TURGAY AVCI Bu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
TOUR/HOTM515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. İLKAY YORGANCI Bu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR/HOTM523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD.DOÇ.DR. M.GÜVEN ARDAHAN Dersin amacı, öğrencilere modern Yiyecek İçecek Yönetimi konusunda uzmanlaşmış ve ileri teori sağlamaktır. Gıda tedarikinde bir işletmenin yönetiminde yeni stratejik sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğer başarıyla yönetilirse etkinlik ve etkililiği artırmaya yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrencilerin farkındalığını artıracaktır. Öğrenciler ayrıca, - sözlü ve yazılı, problem çözme, kişilerarası öğrenme (kaynakların kullanımı) öğrenme ve grup çalışması da dahil olmak üzere bir dizi temel (veya devredilebilir) beceriler geliştirmeye teşvik edilecektir.
TOUR/HOTM599DÖNEM PROJESİ   
TOUR5/HOTM537KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASIPROF.DR. HASAN KILIÇ Bu dersin amacı  genelde Hizmet sektörü  özelde ise Ağırlama Sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel olarak yürütülmesinde dikkat edilmesi gereken konuları öğrencilere aktarmaktır.  Bu ders tasarlanırken  hizmet performansın artırılması amacıyla hizmetin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken  konular  arasındadır.Hizmet Sektöründe  operasyon yönetiminin başarısının sadece sürec ve kaynakların yönetimine bağlı olmasının yanında hizmet kavramı, örgüt stratejileri, örgüt kültürü ve motivasyona da dayandığı  örneklerle açıklanmaktadır.
TOUR500MASTER TEZİ   
TOUR598 SEMİNER   
TOUR600DOKTORA TEZİ   
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF.DR. OSMAN M. KARATEPE Bu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.  Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.   
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. İLKAY YORGANCI Bu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIDOÇ.DR. ALİ ÖZTÜREN Bu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR606HİZMET ENDÜSTRİSİNDE KALİTE YÖNETİMİPROF.DR. TURGAY AVCI Bu ders  servis endüstrisindeki kalite yönetimini anlamalarına yardımcı olacaktır.Kalite ve performans mükemmellik kavramları, kalite devrimi ve kalite yönetimi tarihçesi önemi ele alınacaktır.Kalite Yönetim Sistemi standartları ISO900, ISO9001, ISO14000, HACCCP, CE  işlenecektir.Hizmet kalitesi, kaliteli ekip çalışması, güçlendirme, motivasyon, müşteri önemi ve ölçüm hizmet kalitesi tasarımı bu derste ele alınacaktır.
TOUR607HİZMET ENDÜSTRİSİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE LİDERLİKPROF.DR. HÜSEYİN ARASLI Bu  dersin amacı öğrencilere  sistematik ve stratejik açılardan insan kaynakları
yönetimini anlamalarına  yardımcı olmaktır.Temel iş analizleri  yapma , işe başvurma,
işde aranan nitelikleri  anlama ve bunlarla beraber insan kaynakları yönetim
sistemlerini örneğin işe alma, performans yönetimi, değerlendirme, vb.. 
fonksiyonları açıklamak dersin hedefleri arasındadır.
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIYRD.DOÇ. DR. MİNE HAKTANIR  
TOUR611KONAKLAMA VE HİZMET ENDÜSTRİSİNDE REKABET STRATEJİLERİPROF.DR. HASAN KILIÇ Bu dersin amacıstratejik yönetim içerisinde yer alan işletmelerin  iç ve dış çevreleri
arasında bir köprü kurmaya çalışan  teorik ve pratik  araştırmaları öğrencilere
aktarmaktır.Bu ders disiplinler arası bir  yaklaşımı takip etmketedir.  Özellikle Rekabet
etme gücü ile ilgili  literatur taraması yapılarak öğrencilerin araştırma yapmalarına
 yardımcı olunması hedeflenmektedir
TOUR625GÜNCEL TURİZM KONULARIPROF.DR. HABİB ALIPOUR Bu dersin amacı, öğrencileri  turizmin sosyal bilimler bağlamında farklı  disiplinler multidisipliner bir yaklaşım olarak öğrenmelerinin mümkün olduğunu ve bilginin sınırlarını genişletmeye yönelik  olarak katkıda bulunmak ve teşvik etmektir 
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI   
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD.DOÇ.DR. RÜÇHAN KAYAMAN Bu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS511TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF.DR. HÜSEYİN ARASLI Bu dersin amacı, özellikle bireysel ve grup düzeylerinde otelcilik örgütlerinde ve hizmet sektörlerinde insan davranışını incelemektir. Ders süresince İletişim becerileri geliştirmek amacıyla örgütsel davranış kavramlarına ağırlık verilecektir. Ders ayrıca kişilerarası ve grup davranışları ile bu davranışların dinamik ve etkileri, örgütsel iklim ve örgütsel davranış ilişkisi, çatışma ve yapısal tasarımın örgütsel davranış üzerindeki etkilerini kullanmak suretiyle öğrencinin algısını genişletmeyi hedeflemektedir. Dersin insan kaynakları yönetimi bölümünde ise, insan kaynakları planlaması, istihdam, çalışan seçimi, işe alıştırma ve yerleştirme, eğitim, kariyer planlama, verim değerlendirmesi, ücret yönetimi, motivasyon ve stres yönetimi gibi konulara yoğunlaşılacaktır.
TUIS512TURIZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERINDE PAZARLAMA YÖNETIMIYRD.DOÇ.DR. RÜÇHAN KAYAMAN Bu ders öğrencilere pazarlama çevresi, pazarlama karması bileşenleri, pazar bölümlendirme ve planlama ile kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders turizm ve otelcilik sektöründe geliştirme, değerlendirme, pazarlama yönetiminin uygulanması ile ilgilidir. Derste ayrıca kavramlar, kuramlar, analitik prosedürler, teknikler ve çeşitli modeller derinlemesine analiz edilecektir.
TUIS513ETKİNLİK VE KONFERANS YÖNETİMİDR. ALİ ÖZDURAN Bu dersin amacı öğrencilere konferans, toplantı ve özel etkinlikler ile bu etkinliklerin turizm üzerindeki etkilerini öğretmektir. İş seyahati, planlama ve pazarlama etkinliklerinin yapısı, organizasyonu, farklı eğilimler ve önemi etkinlikler analiz edilecektir. Yerel, ulusal ve uluslararası örnek olaylar ders kapsamında incelenecektir.
TUIS516ULUSLARARASI OTEL YÖNETİMİDR. ALİ ÖZDURAN Bu derste öğrenciler, uluslararası otel operasyonları ve yönetimi kapsamında yeni eğilim ve gelişmeleri öğrenecekler ve seyahat, turizm ve otelcilikteki gelişimini etkileyen uluslararası politikaları keşfedeceklerdir. Ders boyunca küresel dağıtım sistemlerinde yeni eğilimler, sürdürülebilir kalkınma, yeni oteller ve ürünleri ile tüketici demografik yapıları, otel yatırımları ve yönetimi açısından gelişmekte olan ülkelere odaklanılacaktır.
TÜRK500YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITez yöneticisinin yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili bir konu üzerinde;  araştırma ve inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir çalışma denemesi yaptırılır.
TÜRK504ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİPROF.DR. İBRAHİM ÇETİN DERDİYOKTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI15. yüzyıldan 18. yüzyıla değin Osmanlı Edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarını oluşuran divan, mesnevi , tezkire ve tarih türü eserlerden seçilmiş ve el yazması olarak özgün kaynaklardan alınmış metinlerin okutulması, metinlerin çevriyazılarının yapılması, uluslararası çevriyazı sistemlerindeki seçeneklerin tanıtılması, karşılaştırmalar yapılması, metinlerin günümüz diline çevrilmesi, gerekli açıklama ve yorumların yapılması
TÜRK5151920-1950 DÖNEMİ TÜRK ROMAN ve ÖYKÜSÜ YRD.DOÇ.DR. BEDRİ AYDOĞANTÜRK DİLİ VE EDEBİYATICumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 40'lı yıllara ve 40'lı yıllarda Türkiye'de roman ve öyküdeki gelişmeler, akımlar üzerinde durulması; her dönemdeki yazarlardan ve o yazarların yazdıkları türe ilişkin anlayışlardan, başlıca yapıtlarından söz edilmesi, seçilecek birkaç roman / öykünün ayrıntılarıyla incelenmesi. 
TÜRK5181950'DEN GÜNÜMÜZE TÜRK ŞİİRİYRD.DOÇ.DR. EMEL KAYATÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1950'den günümüze kadar 10'ar yıllık dilimler halinde Türk  şiirinin gelişmesinin ele alınması ; tek tek  şairler ve İkinci Yeni oluşumu üzerinde durulması, çeşitli şiirlerden örrnekler verilerek  çözümlemeler yapılması.
TÜRK598SEMİNER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL TASARIM 
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ SORUNLARPROF.DR.RESMİYE ALPAR ATUN, YRD.DOÇ.DR.PINAR ULUÇAYKENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte;
kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor.
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARIPROF.DR. ŞEBNEM ÖNAL HOŞKARAKENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları
 (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES512KENTSEL TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPROF.DR. ŞEBNEM ÖNAL HOŞKARAKENTSEL TASARIMEkosistem ağırlıklı planlama; sürdürülebilir ve çevre duyarlı kentsel tasarım; ilkeler, süreç, fiziksel, yapısal, işlevsel, sosyal ve ekonomik boyutları; doğal ve yapay çevre analizi; doğal ve yapılaşmış çevrenin değerlendirmesi ve yönetilmesi.
UDES515KENTSEL ÇALIŞMALARDA TIPO-MORFOLOJİK ANALİZLERYRD.DOÇ.DR.NEVTER ZAFER CÖMERTKENTSEL TASARIM Ders, eleştirel bakış açısı ile, kent mekanlarının  tipomorfolojik  yapısının  öğretilmesini hedefler. Kentsel mekan ve mimari arasındaki elemanlar ve bileşenler ile ilişki kurar. Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri; bu alandaki kaynakların kullanılması, şehir peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi , arazi ve bina kullanımları, bina tipolojileri, sokak örüntüleri vb.gibi ana kavramlar ile analiz yapılarak kentlerin tipomorfolojilerinin analitik çözümlenmesini amaçlar.
UDES556TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE TASARIM PROF.DR. NACİYE DORATLIKENTSEL TASARIMBu modülün temel amacı hem kavramsal ve hem de uygulama alanları (teori ve pratik) üzerinde koruma kavramına bir giriş sağlamaktır.
UDES562KENT SOSYOLOJİSİNE GİRİŞPROF.DR. NACİYE DORATLIKENTSEL TASARIMBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
UDES598SEMİNER KENTSEL TASARIM 
VACD502ATÖLYE ÇALIŞMASI IIDOÇ.DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, bir öğretim üyesinin denetiminde öğrencinin yüksek lisans projesine yönelik araştırma problemini çözücü bir sanat ve tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Ders, proje konusunun seçimi ve üzerinde tartışılması, atölye çalışmaları, ön projenin sunumu ve fakülte öğretim üyelerince değerlendirilmesi şeklinde yürütülecektir.
VACD506GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste İktidar ve Özgürlük, İktidar ve Siyaset : Gündelik Hayatın Siyaseti / Kamusal Alan- Özel Alan, Tüketim Toplumu, Gündelik Hayat ve Yaratıcılık, Kültür ve Gündelik Hayat, Kültürel Kimlikler- Çokkültürlülük / Dinsellikler, Semboller / Doğum, Aşk, Cinsellik, Ölüm, Birey ve Gündelik Hayat, Sanat ve Gündelik Hayat, Gündelik Hayat Pratikleri konuları işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEO GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD510FOTOĞRAF VE ANLATIM İSMAİL GÖKÇE GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIGörsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturuyor. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu derste, fotograf aracılığı ile kendimizi ya da tasarım fikirlerimizi ifade etmeyi keşfedecek / deneyeceğiz; hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotograflar üretmek amaçlanmaktadır. Fotografik dilin inşası ve soyutlama süreçlerinin anlamsal yapıya olan katkısı irdelenecektir.
VACD512DİSİPLİNLERARASI MEDYA UYGULAMALARI YRD.DOÇ.DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu keşif dersi, 2-D, 3-D, video oyunları, video tasarımı, yayın, görsel efekt, mimari görüntüleme, online veya interaktif prodüksiyonlarda interaktif içerik kullanımı için alternatif teknikler sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler atmosfer efektleri, doğal efektler, duman, patlama gibi görsel efektler yaratma ve üretme konusunu da öğrenme şansı yakalayacaklardır.
VACD513GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMDA ARAŞTIRMADOÇ.DR. AGAH GÜMÜŞGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersde öğrenciler dönem projelerine yönelik görseller üzerinde çalışılacaktır. Bu bağlamda alan araştırmalarında, öğrenciler çalışacakları alana ilişkin daha once yapılan çalışmaların veya benzerlerinin görsel tarama/görsel veri toplama çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
VACD514GÖRSEL İLETEŞİM VE SOSYAL MEDYAYRD.DOÇ.DR. AYSU ARSOY GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, sosyal medya ve ilişkili terminolojileri görsel iletişim alanında tanımlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sosyal medya ve    ağların yararları ve engelleri de konular ıçerisinde ele alınacaktır. Etkileşimli diyalog için sosyal medya araçları, güncel yönelimler ve uygulamalar çerçevesinde örnek olaylar ve araştırmalarla irdelenecektir.
VACD599BİTİRME PROJESİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
YONT503YÖNETİM EKONOMİSİPROF.DR. VEDAT YORUCUİŞLETMEBu ders,  işletme ve ekonomi alanında eğitim alan yüksek lisans öğrencilere yönetim ekonomisi biliminin temel  kavram ve teorilerini vermektedir. Bu çerçevede özellikle yönetim ekonomisinin ilgilendiği alanlar, talep ve esneklikler, karar vermede maliyet analizleri ile üretim konuları irdelenecektir.
YONT524STRATEJİK YÖNETİM İŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT580SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ PROF.DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEDersin amacı Sosyal Bilimlerde kullanılan araştırma yöntemlerini ortaya koymaktır.
YONT598SEMİNER İŞLETME 
YONT599DÖNEM PROJESİ İŞLETME