Dersler (2019 - 2020 Bahar Dönemi)

DERS KODUDERSİN ADIDERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANIÖNEREN  BÖLÜM/PROGRAMKISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİPROF. DR. İLHAN DALCIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYE MİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
 Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ MİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla  lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders,  interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH511TASARIM EĞİTİMİ: YAPARAK ÖĞRENMEKYRD. DOÇ. DR. GUITA FARIVARSADRIMİMARLIKTasarım eğitimi (tasarımın tüm dallarında ve özellikle mimari tasarımda) çok özel bir eğitim türüdür. Tasarım yapmayı öğrenmek çoğunlukla stüdyo çalışmasına dayanır. Öğrenciler tasarım yaparken ve öğrenci ile öğretmen arasında iki yönlü bir diyalog olan eleştiriler yoluyla, dolayısıyla eylemde yansımayı içeren bir süreçte tasarım yapmayı öğrenirler. Bu eğitimde (öğretmen veya öğrenci olarak) tam anlamıyla ve bilinçli bir şekilde çalışabilmek için bu eğitime özel niteliklerinin, nasıl geliştiği ve gelişme olasılıklarının anlaşılmasını gerektirir. Bu ders tasarım eğitiminin farklı açılardan bir tartışması olacaktır. Bu eğitim amaçlarına, nesnelerine, yöntemlerine ve yönetimine göre tartışılabilir. Ve bunlar ideolojik, sosyolojik, epistemolojik ve pedagojik boyutlara göre analiz edilebilir. Bu derste, bu eğitime farklı yaklaşımların tartışılması, mevcut durum, problemler ve çözüm önerileri gibi alanların çok yönlü analizi amaçlanmaktadır.
ARCH520YEREL MİMARİNİN KURAM VE FELSEFESİPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİ MİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak   mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ II MİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi.
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır.
ARCH534TEKTONİK TEORİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKBu dersin amacı mimarlıkta tektonik teorisinin kapsayıcı bir şekilde ele alınmasıdır. Öncelikle teknoloji problemi techne, bilim (episteme), teknik ve teknoloji kavramlarının ortaya çıkışları ve değişimlerinin incelenmesi, Martin Heidegger'in teknoloji ve bilime ilişkin problemlere yaklaşımı (çerçeveleme ve yedekte tutma kavramları) ve teknolojinin araçsallaştırılmasına farklı yaklaşımların tanıtılması yolu ile ele alınacaktır. Tektonik teorisi Alberti (linaments), Palladio (oranlar), Karl Botticher (kernform, kunstform), Gottfried Semper (streotomics ve tectonics), Eduard Sekler (atektonik), Kenneth Frampton (konstrüksiyonun ontolojisi), Juhanni Pallasmaa (haptisite) and Gevork Hartoonian's (laik bir tektoniğe doğru) üzerine çalışılması ile kapsanacaktır. Tektoniğin metafizik anlamları Martin Heidegger ve Gaston Bachelard'ın felsefelerinden yararlanarak ele alınacaktır. Bu Semper'in Carribean hut çiziminden yararlanarak yapılacaktır. Tüm bu kavramlar çağdaş mimari tektoniğe öncelikle Carlo Scarpa, Adolf Loos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright ve Louis Kahn'ın mimarileri aracılığı ile uyarlanacaktır. Öğrencilerden daha güncel bir mimarlık örenğini sınıfta tartışmaları da istenecektir.
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİPROF. DR. MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır.
ARCH556TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE TASARIMPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün amacı, korumanın konsept ve uygulama zeminleri üzerinden (teori ve pratik) öğrencilere bir takdim sunmaktır. Ders kapsamında öğrencilere, prensipler (genel görüşler, çalışma sırasında dikkate alınacak evrensel ölçektekiler), standartlar (ölçülebilir hedefler, yerel/ bölgesel ölçektekiler), ve önerilen uygulamalar ( gerekli eylemler veya aktiviteler, yerel ölçekli olanlar) uygulanan prensip ve standartların karşılanması hakkında bilgi sağlanacaktır. Bunun yanında, tarihi çevrelerde tasarıma yönelik yaklaşım ve prensipler üzerinde durulacaktır. Bu modülün başarıyla tamamlanması için, tüm öğrencilerin, tarihi binaların korumasına yönelik yaklaşımlar, koruma planlaması ve süreci, tarihi çevrelerde tasarım becerilerini geliştirmelerinin yanısıra; tarihi alanların koruması, korumanın uluslararası kabul gören prensipleri, korumanın teorik ve fikirsel çerçevesi, koruma kararlarının uygulama çerçeveleri, tarihi bölgelerin yeniden canlandırılması konularında bilgi edinmeleri beklenmektedir.
ARCH558KENTSELLEŞME POLİTİKALARIYRD. DOÇ. DR. PINAR ULUCAYMİMARLIKDers, ekonomik, politik ve sosyal etmenlerin AB ülkelerindeki farklı mekansal oluşumları nasıl etkilediğini inceler.
ARCH562KENTSEL SOSYOLOJİYE GİRİŞPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH566KENTLERDE YARATICILIKYRD. DOÇ. DR. MÜGE RIZAMİMARLIKBu seminer dersi, kentlerle ilişkili olarak 'yaratıcılık', 'yaratıcı kent'i oluşturabilmek için yöntem ve stratejiler, dünyadaki çeşitli örnekler üzerinden çağdaş kentlerin sorunlarını araştırma ve analizlerden yararlanarak aktarmayı hedeflemektedir.
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞIYRD. DOÇ. DR. HARUN SEVINCMİMARLIKKonuya giriş. Pasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri. 
ARCH593TARİHİ ÇEVREDE ÇAĞDAŞ BİNALARPROF. DR.  BESER OKTAY VEHBİMİMARLIKBu dersin amacı öğrencilerin tarihi çevrede yeni yapı tasarımı için farklı tasarım yaklaşımları anlamalarını sağlamaktır.
ARCH598SEMİNER MİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZİ MİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları)  üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH698SEMİNER MİMARLIK 
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MİMARLIK 
BANK598BANKACILIK VE FINANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar,  akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler. 
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASI BESLENME VE DİYETETİK 
BESD503İLERİ BESLENME-IIPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku  miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509AĞIRLIK DENETİMİ VE YEMEDAVRANIŞ BOZUKLUKLARIYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD513ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMEYRD. DOÇ. DR.SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKMalnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaları içermektedir. Enteral-Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında yeni bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD600DOKTORA TEZİ BESLENME VE DİYETETİK 
BESD602BESLENME VE IMMUN SİSTEMPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKBeslenme ve immün sistem arasındaki ilişkiyi inceler. Beslenme değişimlerinin immün sisteme etkisini tanımlar. Ayrıca besin alerjileri ve intoleranslarının nedenlerini ve semptomlarını öğretmeyi amaçlar
BESD603EGZERSİZ VE SPORDA BESLENME UYGULAMALARIPROF. DR. HALİT TANJU BESLERBESLENME VE DİYETETİKSağlıklı yaşam için fiziksel aktivite ve öneminin vurgulanmasınıı amaçlar.Hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde egzersiz ve beslenmenin önemi uygulamalar ile öğretilir.
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar. 
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARYRD. DOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNER BESLENME VE DİYETETİK 
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BESLENME VE DİYETETİK 
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders detaylı olarak ökaryotik gen ifadesi ve düzenlenmesini, ayrıca ökaryotik hücresel süreçlerin incelenmesini içerir. Genom, transkriptom ve proteom düzeyindeki bilgiler ile epigenomik bilgiler tartışılır. Özellikle insan genomu detaylandırılır. Konuyla ilgili etik, yasal ve sosyal konulara değinilir.
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders öğrenciyi biyoteknolojinin temel kavramlarıyla buluşturur. Biyoteknolojinin tarihi, gelişimi ve biyoteknolojik ürünlerin günümüzdeki kullanımları incelenmekle beraber seçmeli derslerin temelleri de oluşturulur.
BIOL511BİYOTEKNOLOJİDE ETİKPROF. DR. BAHAR TANERİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİÜreme, insan genetiği gibi konularla bağlantılı biyoteknolojik metotların oluşturduğu hukuki ve etik konularla beraber etik ve yasal muhakemelerin nasıl yapılacağı konularını içerir.
BIOL513EPİGENETİK VE EPİGENOMİKPROF. DR. BAHAR TANERİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİEpigenetik biyolojide en hızlı gelişen alanlardan bir tanesidir. Bu ders epigenetik ve epigenomikteki en yeni gelişmeleri kapsamakla beraber, epigenetiğin insan sağlığındaki daha geniş etkilerini inceler. Sağlığın sosyal belirleyici etkenlerine atıfta bulunulur. Ders ayrıca etik, yasal ve sosyal konular da ele alınır.
BIOL515BİYOTEKNOLOJİNİN DENİZ BİYOLOJİSİNDE KULLANIMLARIYRD. DOÇ. DR. BURAK ALİ ÇİÇEKMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste farmasötik ve tarımsal alanlar gibi geniş bir yelpazede önemli olan, daha verimli, daha çevre dostu endüstriel işlemlerin ve çevre ıslahında önemli deniz organizmalarının biyoteknolojik kullanımlarını tanıtmayı hedefler. 
BIOL521MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİDE LABORATUVAR UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste öğrenciler, moleküler biyoteknolojik tekniklerin analiz temellerini öğrenecek ve bu teknikleri kendileri laboratuvar ortamında
uygulamalı olarak yapacaktır. Böylece öğrenciler uygulamalı laboratuvar deneyimi elde ederek, laboratuvar ekipmanlarının işleyişini
öğrenecektir. Moleküler biyoteknoloji laboratuvar uygulamaları dersinde öğrendikleriyle; DNA, RNA, Protein izolasyonu ve analizi gibi
temel moleküler teknikleri yapabilme becerisi kazanacaktır. Öğrenciler, insan hücrelerinde yeni ifade bulan genetik verilerin nasıl okunarak
anlamlı birer bilgi haline getirileceğini öğrenecektir.
BIOL599DÖNEM PROJESİ MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİÖğrenci seçmiş olduğu bir konuda yarıyıl projesini hazırlayacaktır.
BNKA501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. ERALP BEKTAŞBANKACILIK VE FİNANSDers, Aktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi prensipleri ve uygulamalar; gap yönetimi; durasyo gap yönetimi. Döviz kurları ve riski, uluslararası fon rsiklerini içeren uygulamaları da içermektedir.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARPROF. DR. BİLGE ÖNEYBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
CE 558GEOTEKNİK MÜHENDİLİĞİNDE HESAPLAMALI YÖNTEMLERYRD. DOÇ. DR. ERİŞ UYGARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGeoteknik malzemeleri için temel modelleme. Yapısal modellerin sonlu elemanlar uygulaması ve elastik olmayan gözenekli ortamlar için birleştirilmiş katı-sıvı mekanik yönetim denklemleri. Geçici ve sürekli hal koşulları. Geoteknik, jeolojik, yapısal ve diğer ilgili modern mühendislik problemleri. Geoteknik tasarım ve inşa edilen tesislerin performansı hakkında fikir vermek için uygulama yazılımını kullanarak mühendislik çalışmalarının analizi. Sonlu elemanlar yazılım programının uygulama ve analiz için kullanımı.
CHEM500YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA 
CHEM508ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULARPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAOrganik maddelerin IUPAC kurallarına göre adlandırılması; Nükleofilik substitüsyon, adisyon ve eliminasyon reaksiyonları; Radikalik reaksiyonlar; Elektrofilik aromatik substitüsyon reaksiyonları; Karbohidratlar; Lipidler; Aminoasidler ve proteinler.
CHEM516KİMYASAL KİNETİKPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYABu yüksek lisans dersi öğrencinin kimyasal kinetiğin temel
ilkelerini daha derinden kavraması için tasarlanmş derstir. Ders, kimyasal reaksiyonlardaki kimyasal kinetik, hız teorisi ve  hız olayları üzerine odaklıdır. Bu ders, elementel reaksiyonlar, ardışk, paralel ve tersinir reaksiyonlar, katalizlenen reaksiyonlar, zincir reaksiyonları, polimerizasyon reaksiyonları, enzimatik reaksiyonlar dahil olmak üzere kimyasal reaksiyonların  kinetiğini ve adsorpsiyon kinetiğini kapsamaktadır.
CHEM534DOĞAL POLİMERLERPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAKonusu doğal polimerler olan bu derste doğal polimerlerin kaynakları,
 özellikleri ve uygulamaları anlatılmaktadır.Özellikle selüloz, nişasta, kitin, kitosan, polilaktidler ve bakteriyel poliesterler gibi yaygın etkisi yüksek polimerler ağırlıklı olarak incelenmektedir. Dersin amacı konuya ilgi duyan öğrencilere doğal polimerlerin türleri, yapıları, reaksiyonları ve uygulamaları konusunda araştırma geliştirme çalışmalarında yardımcı olacak gerekli temel altyapıyı sağlamaktır. 
CHEM536KİMYASAL ARAŞTIRMALARDA BİLGİSAYAR UYGULAMASIYRD. DOÇ. DR. HASAN OYLUMKİMYABasic computer concepts: Internal organization of computers, Computer
components, Useful characteristics of computers. Computer aided report preparation: Scientific word processing, Graph preparation, Spread sheets. Computer aided literature survey: On-line survey (via internet), off-line survey (Science Citation Index, chemical Abstracts, etc.). Laboratory automation by using computers: Computer controlled experiments, getting data from an instrument, Controlling an instrument, Data evaluation. Introduction to visual basic: Programming aspects both in numerical and graphical solution of problems. Numerical methods: Curve fitting, Numerical differentiation, Numerical solution of differential equations, Matrix methods and linear equations. Chemical project development by visual basic: Development of a project on the area of the interest of the student.
CHEM541ELEKTRO KİMYADA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. HURİYE İCİLKİMYAElektrokimyasal deneyleri anlama, döngüsel ve doğrusal voltametri tekniklerini tanıma, adım ve darbe tekniklerini anlama, adım ve darbe tekniklerini anlama, katı hal elektrokimyasını anlama, iletken polimerleri belirleme, fotoelektrokimyayı açıklama, biyoelektrokimyayı açıklama, endüstride elektrokimyayı anlama, analiz etme ve eleştirel değerlendirme Fotokimya ile ilgili literatür ve sonuçları yazılı ve sözlü olarak sunar.
CHEM556KİMYASALLARIN MİKROBİYOLOJİK UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. MÜMTAZ GÜRANKİMYATıbbi onemi olan Mikroorganizmalann tipleri ve sınıflandırılması. Mikrobiyoloji Laboratuvar Deneylerinde Guvenli çalışma ve alınması gereken önlemler Antibiyotikler ve Antmikrobiyal Bileşikler Kimyasal bile􀀦ikler (Crnegin: Sentetik ve Dogal Polimerler. Nanomateryaller. Fenol ve Fenol turevteri. Alkoller. Haiojenler, Agir metal ve a91rm etal bile􀀦ikleri. Aldehidler. Gazlar, Boyalar, Deterjanlar. Kuaterner Amonyum Bile􀀦ikleri) ve muhtemel mikrobiyolojik (ve/veya infeksiyon onleyici) uygulmalar .
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA GAZİKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM600DOKTORA TEZİ KİMYA 
CHEM698SEMİNER KİMYA 
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI KİMYA 
CHES500TEZ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMA KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar. 
CHES503KORUMA FELSEFE VE TEORİSİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu dersin amacı öğrencilere alanı tanımlayan kuram ve uygulamalar üzerine belirgin bir anlayış kazandırmak ve alan üzerine güçlü bir uzmanlık ve perspektifi tanıtmaktır. 'Kültürel Miras' konularının karmaşık anlayışı göz önünde bulundurulduğunda, bu ders korumanın çağdaş felsefesi ve teorisini temel alarak, küreselleşen dünyada koruma, restorasyon ve muhafaza etme teori ve uygulamaları üzerine incelemelerde bulunacaktır.
CHES504KORUMANIN YASAL VE İDARİ YÖNLERİ KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders tarihi alan korumanın yasal ve idari boyutunu tarihi gelişim ve kent planlamanın bir parçası olarak anlatır. Bu derste öğrenciler alan koruma ile ilgili temel kavramlar, elemanlar ve prensipler yanında farklı metotları tartışırlar. Uluslararası dökümanlar tartışılarak alan koruma konusunda uluslararası norm, standartlar, problemler, bazı ülkelerdeki (İngiltere, İtalya, Fransa) idari ve yasal gelişmeler ve süreçleri, koruma planlaması konusundaki mevcut araçları öğrenirler. Tarihi ve kırsal alan korunması, farklı örnekler üzerinden, çeşitli çalışmalar ve yaklaşımlar (bütünleşik koruma, soylulaştırma, kentsel ek, yenileme) incelenerek, günümüzdeki eğilimler, baskılar ve tehditler üzerinden tartışılacaktır. Tarihi alanların farklı karakterlerini göz önünde tutarak, kavram, sorun ve problemlerini kavramaları ve bunları yasal süreç ve araçlarla çözümlemeleri için beceri kazanmaları beklenmektedir. 
CHES505KENTSEL ÖLÇEKTE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASI KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye çalışması son yüzyılda eşi benzeri görülmemiş olan kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde etkileyen kentsel çevre gelişimi gerçeğine karşılık vermek üzere tasarlanmıştır. Bu ana fikirden yola çıkarak, kentsel planlama çerçevesinde tarihi şehir ve sitlerin korunması yarım yüzyıldır araştırılan bir konumdayken, bu koruma çabalarının bugün için kentsel tasarıma iyice entegre olmuş durumda olduğu ortaya konmaktadır. Direk olarak tarihi kentsel çevredeki muhafazayı etkileyen, dünya genelinde var olan hızlı kentsel büyüme; yoğunlaşma; uygunsuz modern müdahale; kentsel dönüşüm ve değişimleri konuları ders kapsamında tanımlanacaktır. Kentsel koruma atölye çalışması, anlaşılma döngüsü, tespit etmeyi göz önünde bulundurmakta, yerin önemini tanıtmakta, ve istisnai olarak karar verici mercilerin, bölge sakinlerinin ve kullanıcılarının paylaşılan sorumluluklarını vurgulamaktadır.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜME KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir.
CHES598SEMİNER KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ. DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL570YAPI DİNAMİĞİDOÇ. DR. MAHMOOD HOSSEINIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGiriş. Tek serbestlik dereceli sistemler: Sönümsüz serbest ve zorlanmış titreşim, Sönümlü sebest ve zorlanmış titreşim, Sönümsüz sistemlerin mesnet hareketi. Çok serbestlik dereceli sistemler: Serbest titreşim, Karakteristik titreşim şekilleri, Modların orthogonallik durumu, Rayleigh yöntemi, Modal analiz, Rijit ve Rijit olmayan kirişlerden oluşan çerçeveler, sönüm. Deprem analizi: Spektral davranış eğrisi, Modal analiz, Eşdeğer statik deprem analizi. 
CIVL596İNŞAAT YAPIM METODLARIDOÇ. DR. TOLGA ÇELİKİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİBu ders, Master ve Doktora öğrencilerinin profesyonel kariyerlerini Yapı Teknolojileri alanında desteklemeyi amaçlamaktadır. Ders,  Şantiye Çalışmaları, Kazıcı Ekipmanlar, Kaya Kazısı, Kazı Koruma Yöntemleri, Kaldırma Ekipmanları, Taşıma Araçları, Zemin Sıkıştırma Ekipmanları, Ahşap Yapım Yöntemleri, Yığma Yapılar ve Beton Yapım işlerini kapsar.
CIVL598SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL600DOKTORA TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL685FİBER DONATILI BETON IPROF. DR. KHALED MARARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİFiber donatılı beton ile ilgili temel fiziksek ve kimyasal özellikler. Fiber donatılı beton tasarımı yapımı. Normal ve yüksek mukavemetli fiber donatılı betonların mekanik özellikleri. Fiber donatılı betonların beton endüstrisi için ekonomik kazanımları.
CIVL698SEMİNER İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE500MASTER TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE523PARALEL VE DAĞINIK PROGRAMLAMADOÇ. DR. ALEXANDER CHEFRANOVBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİParalel sistemlerin çeşitleri ve özellikleri, FORTRAN kullanarak supercomputer programlamasındaki yaklaşımlar. Transputer sistemleri için OCCAM ve ANSI C dilleri kullanımı, paralel neuroişlemciler için C ve Assembler dillerinin kullanımı. Win32 işletim sisteminde paralelleştirme. Dağınık sistemlerde Win32 ve UNIX PVM için CORBA ve DCOM yaklaşımlarıyla paralel programlama.
CMPE539ÇOK AJANLI SİSTEMLERDOÇ. DR. ADNAN ACANBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİÖzerk ajanlar  ve  çok ajanlı sitem kavramlarını sunuş: zeki özerk ajanlar , tepki veren ajanlar ve melez ajanlar.  Gerçekçi karar vericiler olarak zeki ajanlar: yararlılık işlevi, Markov karar verme problemleri ve en iyi ilkeler.  Ajanlar arasında etkileşim: ajan iletişimleri, söyleşi kuralları, ve oylama yöntemleri. Ajanlar arasında işbirliğine dayalı etkileşim: öğrenmeyi çoklu ajanların işbirliğine dayalı modelleme, dağınık kısıt sağlama problemleri. Ajanlara arasında rekabete dayalı etkileşim: oyun teorisine giriş,  işbirliğine dayalı olan ve olmayan oyunlar, mahkumların ikilemi, müzakere, açık artırma ve oylama  mekanizmaları. Çok ajanlı sistemlerle ilgili uygulamalar.
CMPE573BİLGİSAYARLA GÖRÜDOÇ. DR. ÖNSEN TOYGARBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBilgisayarla görüye giriş, bilgisayarla görünün amacı, bilgisayarla görü uygulamaları, şekil yakalama, devinim yakalama ve kamera takibi gibi özel efektler, bilgisayarla görünün zorlukları, görüntü oluşumu, süzme, ayrıt saptama, öznitelik algılama ve eşleme, bölütleme, özniteliğe bağlı sıralama, devinim yapısı, görüntü birleştirme, hesaba dayalı fotoğrafçılık.
CMPE598SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
CMPE600DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
CMPE698SEMİNER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders, araştırma yöntemleri, tez yazımı, sunum, etik, sosyal sorumluluk, intihal, bilimsel makale yazımı ve yayınlanması ile ilgili konuların öğretim üyeleri tarafından seminer olarak Doktora öğrencilerine verilmesini içermektedir.
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 
COMM500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMYRD. DOÇ. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇ    İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
COMM520KÜLTÜREL ÇALIŞMALARDA OKUMA METİNLERİDOÇ. DR. TUTKU AKTER GÖKAŞANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders uluslararası yazımda iletişim ve kültürel çalışmalarla ilgili metinleri içermektedir. Ders kültürel çalışmalar alanı içindeki Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu perspektiflerinden kültürel çalışmalarla ilgili önemli alanları kapsamaktadır. Kültürel çalışmaların tarihi, gelişimi ve güncel durumuyla ilgili sağlam bir temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
COMM524GÖSTERGEBİLİMDOÇ. DR. TUTKU AKTER GÖKAŞANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
COMM553TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYADOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIGelecekteki medya profesyonelleri için “küreselleşen sosyal yaşam" ve “değişen dünya" konularında toplumsal cinsiyet perspektifinin olması önemlidir. Bu ma seminerinin amacı sosyal ve beşeri bilimler –sosyoloji, antropolji, kültürel çalışmaları ve postkoloniyal çalışmalar gibi alanlarda- günümüzdeki toplumsal cinsiyet konularına giriş yapmaktır. Buna ek olarak toplumsal cinsiyet analizi örneğin 1. 2.  Ve 3. Dalga feminizm ve sosyal ve beşeri filmler üzerindeki etkileri- perspektifinden değişik konulara önem verilecektir. Toplumsal cinsiyet kavramı ve onun günümüzdeki akademik disiplinler üzerindeki etkisi bu seminerin esas odak noktası olacaktır. Katılımcılar çok geniş bir perspektiflerden ilginç okumalar yapacaklardır. Üzerinde durulacak kavramlar, ataerkilik, cinsiyet eşitliği, kamu ve özel ikilemi. Bu semineri alan öğrencilerin seminer ders tanımındaki okuma listesini ve ilişkili alanda bir kitabı okumaları ve kitabın kritik veya analizini teslim edeceklerdir.
COMM598SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM611ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM622KÜRESELLEŞME VE YENİ MEDYA ORTAMIPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMM698SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDoktora programındaki seminer dersinin amacı; doktora adaylarını araştırma, bilimsel yayın etiği, alan araştırması ve yayın yapma konularında bilgilendirmektir. 
COMM699YETERLİLİK SINAVIDOÇ. DR. AGAH GÜMÜŞİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP551KOMBİNATORİKSPROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARSayılar ve sayma (kilometre sayacı prensibi, tümevarım prensibi, büyüklük, sayma diiferent yolu) üzerinde.Altkümeleri, bölmeler, permütasyon (kombinatoryal nesneleri üreten sabit boyuta altkümelerini, binom teoremi, Pascal üçgeni, Fermat 'küçük' teoremi, permütasyon, faktöriyel için tahminler, seçimleri,). İlköğretim sayma, Stirling sayıları (birinci ve ikinci tür Stirling sayıları, Bell sayıları, üreten fonksiyonlar).Içerme ve dışlama, Euler göstergesi, Mobius fonksiyonu, probleme des menages Prensibi. Grafikler (grafikler ve digraphs, Euler devreleri, Hamilton devreleri, Ore teoremi terminoloji). Ağaçlar (Cayley teoremi, uzanımlı ağaçlar ve açgözlü algoritma). Extremal grafikleri (Turan teoremi ve ekstremal grafik teorisi).Ağlarında Akımları (Ford-Fulkerson teoremi, bütünselliğe teoremi, Menger teoremi, Konig teoremi, Hall teoremi). Farklı temsilcileri (ikili grafikler, Hall durumu, SDR, Konig teoremi, Birkhoff teoremi) sistemleri. Diworth teoremi ve ekstremal küme teorisi (kısmi sıralama bağıntısı, Dilworth teoremi, Sperner teoremi, simetrik zincirler, Erdos-Ko-Rado teoremi). Grafikleri (Brook teoremi, Ramsey teoremi ve Ramsey numaraları, Erdos-Szekeres teoremi) boyaması.
COMP585KARAR VERMEPROF. DR. RASHAD ALIYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARKarar ağacları. Belirsizlik altında karar verme. Fayda teorisi. Çatışma halinde karar verme. Risk teorisi. Risk altında karar verme. Grup halinde karar verme. Karar vermede eşli karşılaşdırma analizi. Kuyruk teorisi. Karar vermede tahmin. Sinir ağı tabanlı karar verme. Karar verme süreçinde Markov modeli. Karar vermede Monte Carlo analizi. 
COMP600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
COMP698SEMİNER MATEMATİK 
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİ EKONOMİ 
ECON503EKONOMETRİPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel  model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON507/ECON607ULUSLARARASI EKONOMİ SEMİNERİDOÇ. DR. ÇAĞAY COŞKUNEREKONOMİUluslararası ticarette seçilmiş konular; kalkınma ve finans, ve dersin tamamlanabilmesi için özgün bir araştırma raporu.
ECON517/ECON617REKABET POLİTİKASI İKTİSADIDR. YENAL SÜREÇEKONOMİDers içeriği anti-trust ve birleşme kontrolu alanlarındaki temel rekabet politikası başlıklarını kapsamaktadır. Ders ayrıca Pazar yapısı analizleri ile Pazar gücü analizlerini mikro iktisadi açıdan oligopolistik pazar yapısı ve firma davranış şekillerine özellikle yer vererek analiz etmektedir. Teorik çerçeve yanında ,ABD, AB, ve Türkiye gibi dünyada bilinen rekabet otoritelerinin örnek kararlarının analizine de yer verilmektedir. 
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSI 
ECON598SEMİNERPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını" öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZİ EKONOMİ 
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON635KAMU MALİYESİ SEMİNERİPROF. DR. GLENN P. JENKINSEKONOMİBu ders, açık ekonomilerde kamu sektörünün rolünü, vergi düzenlemeleri, vergi uygulamaları ve maliye politikaları üzerinde durarak incelemektedir. Ayrıca bu derste, ilke geliştirme ve uygulamalı tekniklerle alternatif vergi politikalarının ekonomideki kaynak tahsisi, gelir dağılımı, sermaye birikimi, bütçe ihtiyaçları ve enflasyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi üzerinde duruluyor. Bunun yanında, Uluslararası ticaret üzerindeki vergiler dahil olmak üzere, doğrudan ve dolaylı vergiler için alternatif sistemleri kapsamaktadır.
ECON698SEMİNER EKONOMİBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI EKONOMİ 
EDUS600DOKTORA TEZİ EĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir.
EDUS698SEMİNER EĞİTİM BİLİMLERİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
EE 500YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 559GÜÇ SİSTEMİ KORUMA VE KONTROLDOÇ. DR. REZA SIRJANIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGüç sistemlerinde simetrik ve simetrik olmayan arızalar; koruma sistemleri genel özeti; koruyucu cihazlar; rölelerin koordinasyonu ve sıralanması; güç sistemleri çalışma ve kontrol yöntemleri; geçici kararlılık; salıncak denklemi; çoklu-makina kararlılığı; yük-frekans kontrolü; ekonomik arz optimizasyonu; ve optimal güç akışı.
EE 567İLERİ SAYISAL SİNYAL İŞLEMELERİPROF. DR. HÜSEYİN ÖZKARAMANLIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİTemellerinin Gözden Geçirilmesi: z-dönüşümleri, konvolüsyon, DFT ve FFT. IIR ve FIR filtreler. Parametrik sinyal işleme, deterministik ve stokastik teknikler, AR, MA, ARMA, ARMAX modelleri. Spektrum kestirim teknikleri, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Uyarlanır IIR, FIR ve kafes filtreleri. DSP için hızlı algoritmalar. Görüntü ve sinyal işleme uygulamaları.
EE 598SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her yüksek lisans öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EE 600DOKTORA TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EE 698SEMİNER ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EE 699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 
EGIT510EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADE, DOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EKON502MAKROEKONOMİDOÇ. DR. HASAN GÜNGÖREKONOMİBu ders, makroekonomi teorilerinin öğretimini ve güncel ekonomi politikalarına uyarlanmasını kapsar. Ders, işsizlik, enflasyon, ve ödemeler dengesi gibi konulara vurgu yapar; uzun vadeli  büyüme politikalarının maliye ve para politikaları ile nasıl şekillendirilebilineceğini öğretir. Bu kapsamda, ders ağırlıklı olarak matematiksel ve analitik yöntemler kullanır
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE502İKİNCİ DİL EDİNİMİ DOÇ. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders ikinci dil edinimine yönelik temel kavramların resmi ve günlük (özel) dilde kullanımlarını incelemeyi hedeflemektedir. Ders konuları anadilin ve erek dilin karşılaştırılması; çocuk ve yetişkin dil edinimi; dil edinimini etkileyen etkenler: yaş, düşünsel gelişim; ayrıca sosyal etkili değişkenler; ikinci dil edinimine ilişkin nicel ve nitel araştırmayı da içermektedir.
ELTE504GENELDİLBİLİMPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDilbilim çalışmalarında temel noktalara detaylı bir bakış; geneldilbilimde ana konular, kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların dilin tanımlanmasındaki ve çözümlenmesinde farklı ekollerin, dalların yaklaşımları ve güncel dilbilimin yönelimleri.

ELTE506İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL KONULARYRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİÖğretmenlik mesleğinin dünya ardalan yazınında tartışılan güncel konuların irdelenmesi yanında, İngiliz Dili Öğretiminin politik ve fikirsel oluşumu, sosyal, ekonomik ve kültürel etmenlerin etkisi, iletişimsel dil öğretiminin tartışılması yanısıra, güncel kuram ve bunların sınıfta uygulanmaları derste ele alınan konuları içermektedir.
ELTE513EDİMBİLİM VE SÖYLEMYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDerste dilin iletişimsel özelliğinin temel söylem ve edim ile doğrudan ilgili olan konuları yanında, kurallı ve işlevsel bağlamın rölü, yazın, düşünsel çerçeve, söylem ve iletişimsel oluşumlar incelenmektedir. Gerçek dil kullanımının  sözel ve yazılı olarak çözümlenmesinin özellikle İngilizce öğretiminde kullanılmasına yönelik tartışmalar da derste ele alınmaktadır.

ELTE598SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE600DOKTORA TEZİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler  bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere  tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri  ders.
ELTE602İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIYRD. DOÇ. DR. İLKAY GİLANLIOĞLUİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBir araştırmanın kurgulanmasında gereken yaklaşımlar, araştırmada uyulması gereken etik ve değerler ile araştırmanın sayısal boyutunun işlemlenmesinde başvurulabilecek işlemleme yöntemleri ve çözümleme yaklaşımları alan bağımlı konular dahilinde ele alınması dersin temel felsefesini oluşturmaktadır.
ELTE604ÖĞRETMEN EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLARPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu ders, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretildiği ortamlarda ve her düzeyde (ilköğretim, orta öğretim ve üniversite düzeylerinde) görev yapacak İngilizce öğretmenlerinin eğitimine ilişkin araştırma konularını ele alır. Çeşitli öğretmen eğitimi programlarında izlenen yaklaşımların tanıtılması ve analizi ile eğitimcinin eğitimi konusu, özellikle vurgulanan konular arasındadır.
ELTE606İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE GÜNCEL KONULARDOÇ PROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Güncel Konular
Geçen 10 yıllık süreç içerisinde İngiliz Dili Eğitimi'nde ele alınan konuların güncel anlayışla değerlendirilerek adayların popüler ve geleneksel olan yaklaşımlara yönelik bir duyarlılık oluşturması yanında, bugün İngiliz Dili Eğitimi'nde meydana gelen değişiklikler ve bunlara bağlı araştırma konularının tasarlanması ve değerlendirilmesi dersin temelini oluşturmaktadır.
ELTE609İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM TASARIMIYRD. DOÇ. DR. FATOŞ EROZANİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİÖğretim tasarımının temelleri ve bunlara ait ölçütler bağlamında kullanılan ders kitabı ve materyallerin değerlendirilmesi. Öğretim tasarımı süreçlerinin çözümlemesi, öğretim tasarımı içeriği, öğretim materyallerinin oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi yanında, daha iyi dil öğretim yöntemleri geliştirebilmek için öğretim tasarımlarının araştırılması dersin ana konularınu oluşturmaktadır.
ELTE698SEMİNER İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK 
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG503EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMEDOÇ. DR. CANAN ZEKİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar, program geliştirmeye duyulan gereksinim, program geliştirmede teorik esaslar ve geliştirme süreçleri.
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek.
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE510ETKİLİ OKUL YÖNETİCİLİĞİPROF. DR. MEHMET DURDU KARSLI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul müdürünün etkililiği irdelenerek okul müdürünü etkili kılan standartlar, kullanılabilecek etkili yönetsel teknikler ve yönetici stratejileri, etkili okulların ve okul müdürlerinin özellikleri, etkili okul yönetimi oluşturma ve geliştirme süreci, okul yöneticiliği ve etik, okulda insan kaynaklarının planlanması, kaos ve kriz yönetimi işlenir. Öğrenciler etkili okul yöneticiliği ile ilgili temel bilgilerle donatıldıktan sonra kendi ülkelerinden seçtikleri bir müdürün etkililiğini detaylı bir şekilde inceleyerek proje hazırlarlar.
EYDE512EĞİTİM POLİTİKALARI VE OKUL YÖNETİMİ YRD. DOÇ. DR. MİNE SANCAREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, global eğitim politikaları, eğitim politikalarını oluşturma süreci, paydaşların bu sürece etkisi ve eğitim politikaları ile okul yönetimi arasındaki etkileşim incelenir. Öğrenciler eğitim politikalarının oluşum süreci ve okul yönetimi ile etkilişimi hakkında detaylı bilgi sahibi olduktan sonra kendi ülkelerindeki güncel eğitim politikalarını belirleyip, belirledikleri yerel politikaları global eğitim politikaları ile karşılaştırarak tartışırlar ve güncel eğitim politiklarının geliştirilmesi üzerine bir öneri projesi hazırlarlar.
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500TEZ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA511ENERJİ PİYASALARINDA KURUMSAL FİNANSMANPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA512ENERJİ PİYASALARINDA DEĞERLEME VE RİSK YÖNETİMİDOÇ. DR. KORAHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders, enerji sektörü ile finans ve risk yönetimi arasında bir köprü oluşturmaktadır. Bu derste, enerji piyasaları ve çeşitleri, enerji piyasalarında işlem gören varlıklar ve katılımcılar ile enerji ticareti hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır. Bununla birlikte öğrenciler, enerji piyasalarında risk yönetimi, enerji türev piyasaları, vadeli işlem sözleşmeleri ve değerlemesi, enerji opsiyon fiyatlandırma modelleri ve enerji piyasalarında riskten korunma senaryoları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
FINA514FİNANSTA NİCEL YÖNTEMLERDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders öğrencilere gerek akademik, gerekse mesleki yaşamlarında faydalı olacak beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin kapsamı sadece teorik istatistik-ekonometrinin öğretilmesi olmayıp, ampirik uygulamaya özel önem verilmektedir. Ders kapsamında öğrencinin finans alanında ampirik bir çalışma yürüterek derste öğrendiği yetileri gerçek veriler kullanarak uygulamaya geçirmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla öğrencinin bir istatistik paket programını yetkin şekilde kullanması, araştırma süresince karşısına çıkacak sorunları çözebilmesi ve elde ettiği sonuçları teorik çerçeve içerisinde yorumlaması beklenmektedir. 
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEPROF. DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA541KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders karmaşık finans dünyasının nasıl anlaşılabilir hale getirileceğini öğretir. Öğrenciler akıllı yatırım kararlarının nasıl alınacağını, nasıl özgüvenli bir danışman olunacağını ve gelecekteki kariyer için nasıl sağlam bir temel oluşturulacağını öğretir. Bu ders; yatırım pazaryeri ve iktisat, sabit getirili hisse senedi çeşitleri ve bunların fiyatlandırılıması ile alınıp satılması, sermaye işlemleri, adi ve imtiyazlı hisse senetleri, türevler, hisse senetlerinin listelenmesi ve finansmanı, şirketler ve finansal tabloları ile ilgili konuları içerir. 
FINA542KANADA HİSSE SENETLERİ DERSİ IICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBu ders; birinci dersteki konuların üzerine inşa edilir ve temel ve teknik analizi, şirket analizi, portföy yaklaşımına girişi, portföy yönetim sürecini, yatırım fonlarını, hedge fonlarını, diğer yönetilen ve yapısal ürünleri, vergilendirmeyi, perakende ve şirketsel müşterilerle çalışmayı öğretir. 
FINA554BİREYSEL KREDİ VE MORGIÇLARCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSBireysel kredilendirme ve  kredi çeşitleri, bireysel kredi başvurularının değerlendirilmes.  Bireysel ve ipotek faizleri  konusunda müşterinin korunmasıyla ilgili yasal gereklilikleri; Kanada tapu sistemleri ile ipoteğin yasal yönleri; ipotek kredisiyle ilişkilendirilmiş garanti ve sigortaların ne zaman ve nasıl kullanılacağının anlaşılması; ipoteklere karşı kullanılabilecek rehinlerin çeşitleri; ipotek kredisi başvurularına nazaran krediyi verip vermeme konusunda en doğru kararların alınması.
FINA571FİNANSAL PLANLAMA ICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSFinansal Planlama I (FP I) dersi, müşterilerinizin kişisel istekleri doğrultusunda onlara en etkili finansal plan analizini yapabilmenize yardımcı olmak amacıyla dizayn edilmiştir. Bu dersi başarıyla tamamlamanız halinde  bütçeleme, borçlanma, kişisel finansal tabloların oluşturulması ve analizini en iyi şekilde uygulama becerisine sahip olursunuz. 
FINA574KANADA YATIRIM FONLARICSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSMüşterilerin finansal tablolarını, yatırım hedeflerini, zaman ufkunu ve risk toleransını; dünya pazarlarındaki çeşitli yatırım fonlarını ve bu fonların müşteri hedeflerine uygunluğunu öğretir. Diğer hisse senedi çeşitlerini kapsayan yatırımlar hakkında bilgi kazanılmasını, bunların nasıl alınıp satıldığını ve yatırım fonları satan kişilerin etik ve profesyonel sorumluluklarının anlaşılmasını şağlar.
FINA592KİŞİSEL FİNANSAL SERVİS TAVSİYELERİCSI - MOODY'S COURSEBANKACILIK VE FİNANSKişisel Finansal Hizmetler Önerileri (PFSA) dersi kendi ihtiyaçlarına göre müşterilerine tavsiye sunmak için tasarlanmıştır. Bu ders, iletişim becerilerini geliştirmek ve müşterilerle daha güçlü ve daha kârlı ilişkiler kurarak  müşteri tabanının büyümesini sağlar.
FINA599DÖNEM PROJESİ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA600TEZ BANKACILIK VE FİNANS 
FINA601GELİŞMİŞ YATIRIMLAR VE KURAMIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu derste teori ve portföy teorisinin uygulanmasını  da içeren yatırım analizi; finansal varlıkların performansı üzerinde ampirik kanıtlar; portföy yatırım stratejilerinin değerlendirilmesi ve uluslararası pazarlara yayılma konuları üzerinde duruluyor. 
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF. DR. GLENN JENKINSBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA623GELİŞMİŞ SERMAYE BÜTÇELEMESİPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders entegre yatırım değerlendirme analizi bileşenlerini kapsar. Başlangıçta kapsamlı bir analizde kullanılan yatırım bütçesi için gerekli olan ekonomi konularını kapsar. Derste ayrıca ekonomik analizin, entegre bir yatırım değerlendirmesi analizinin parçaları olan mali, hissedar ve risk bileşenleriyle nasıl uyum sağladığı incelenir. Yol, elektrik ve su gibi birçok altyapı projeleri ile ilgili uygulamalar da derste öğretilmektedir. Bu ders,  hem teorik hem de uygulamayı kapsar.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİ BANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699PH.D. YETERLİLİK SINAVI BANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT508ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders küresel finans ortamını incelemekte ve uluslararası finans kavram ve teorilerini tarihsel perspektifi de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası para sistemi, döviz kur rejimleri; sabit ve dalgalı rejimleri, ödemeler dengesi ve geleceğe yönelik döviz işlemleri incelenmektedir. Bunun yanında döviz kuru değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler incelenmektedir.
FZTR500FİZYOTERAPİ TEZ ÇALIŞMASI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmas ıve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR503FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IIYRD. DOÇ. DR. ENDER ANGIN, YRD. DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGIL, YRD. DOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR505FİZYOTERAPİDE DEĞERLENDİRME VE ANALİZ YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. ENDER ANGINFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBu dersin amacı, yüksek lisans öğrencisinin fizyoterapi ile ilgili değerlendirme ve yeni fizyoterapi yaklaşımları özümseyerek, problem çözme yeteneklerini, disiplinlerarası çalışmalarda uygulayabilir, özgün bir konuda bağımsız olarak araştırma sürecini tasarlayabilir, uygulayabilir ve sonuçlandırabilir duruma gelmesini sağlamaktır..Bu ders anamnez alma, Inspeksiyon, Palpasyon, Perküsyon, Oskültasyon, Nörolojik Değerlendirme (Kas testi, Ağrı, Duyu ve refleks değerlendirmesi), Eklem hareketi ve antropometrik değerlendirme, Postür ve kas kısalıklarını değerlendirme, Yürüme ve dengenin değerlendirilmesi, GYA ve fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi, değerlendirmenin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR511HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONHalk Sağlığının temel kavram ve yaklaşımlarının irdelenmesi, dünyada ve Türkiye'deki önemli halk sağlığı sorunlarının tartışılması, çözüm önerileri geliştirebilecek bilgi ve becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR514FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULARPROF. DR. EMNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKaraciğer, böbrek, kalp transplantasyonlarında, batın cerrahilerinde, toraks cerrahilerinde, damar cerrahilerinde, periferal arter hastalıkları, osteoporoz, derin ven trombozu, skolyoz, spinal kord yaralanmaları durumlarında uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarının irdelenmesini hedeflemektedir.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600TEZ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmas ıve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR602FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA - IIPROF. DR. İNCİ YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR608KORUYUCU FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAnne ve çocuk sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bel boyun sağlığı, sporcu sağlığı, iş ve işci sağlığı, primer ve sekonder özürlerin önlenmesinde özürlülere ailelerine ve topluma yararlı olabilme, toplum sağlığı alanında çalışacak fizyoterapistler için temel sağlık bilgisi, toplumsal çalışma alanları ve yöntemleri, tarama çalışmaları, özel hedef grupları, fizyoterapi rehabilitasyon etiği, özürlü ve hasta hakları, ve sağlıkla ilgili mevzuata yer verilecektir.

FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk, genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir.
FZTR698SEMİNER FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora öğrenim hedeflerine ek olarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar.
FZTR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GAST 503 GASTRONOMİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ESRA MANKANGASTRONOMİGastronomi, turizmi canlandırmanın en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan gastronomi, gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olmaktadır. Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Gastronomi turizmini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar, turizm sektörünün yöresel olarak incelenmesi ela alınacaktır.
GAST 511İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. M. GÜVEN ARDAHANGASTRONOMİBu dersin amacı, yeni stratejik sistem yaklaşımının  yiyecek ve içecek yönetiminde nasıl kullanılabileceğini göstermektir. Bu ders ayrıca, öğrencilerin düzgün yönetilerek verimliliği ve etkinliği artırmak için yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrenilmesindeki farkındalığı  artıracaktır. Öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü ve kişilerarası iletişim dahil olmak üzere problem çözme, öğrenmeyi öğrenme ve kaynak kullanımı ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmeye teşvik edilecektir.
GAST 516YİYECEK VE İÇECEK ENDÜSTRİSİNDE KALİTE SİSTEMLERİPROF. DR. TURGAY AVCIGASTRONOMİBu dersin amacı, hizmet sektörlerinde insan davranışlarını incelemektir. Bireysel ve grup düzeyinde kişilik becerilerinin geliştirilmesi ve geliştirilmesi için örgütsel davranış kavramlarının kullanılması konusunda özel dikkat gösterilecektir. Ders aynı zamanda öğrencilerin kişiler arası ve grup davranışlarının nedenleri ve etkileri, dinamikleri ve etkileri ve organizasyonel iklimler, çatışma ve yapısal tasarım ile ilgili örgütsel davranış konularındaki algılarını genişletmeyi amaçlamaktadır.
GNDR502FEMİNİST TEORİLER 2DOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.  Ayrıca ders 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır.
GNDR504FEMINIST METODOLOJILERIN UYGULANMASIPROF. DR. FATMA GUVEN LISANILERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir.
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır.  Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır.  ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır.   Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR501HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA – I PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencinin araştırmalardan elde edilecek bulguları değerlendirme, temel istatistik yöntemleri tanıma, başvurma yeteneği geliştirme ve bir istatistik programı doğrultusunda bilgisayar ortamında araştırma verilerini sınıflama, analiz etme ve bir araştırma makalesini istatistiksel açıdan inceleyebilme becerisi kazanmasını içerir.
HMSR504HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – II PROF. DR. FETHİYE ERDİL, YRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKHücre, organ, sistem fonksiyonlarını bozan ve en sık görülen hastalıkların fizyopatolojilerine odaklanılır. Örnek olgularla sunulan belirti ve bulgular, organ ve sistem fonksiyonlarındaki bozulmalar neden-sonuç ilişkisi içeren sorularla tartışılır. Öğrenciye edindiği olgusal/ kavramsal bilgisini kullanarak, karşılaştığı klinik durumlardaki fizyopatolojik değişimleri sorgulama ve analiz etme senteze ulaşma becerisi kazandırılır.
HMSR513CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – II PROF. DR. FETHİYE ERDİL, PROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrenciler, ders boyunca cerrahi konularla ilgili birer olgu inceleyerek bilgi entegrasyonu ile analiz ve sentez etme, sorunu doğru belirleme ve doğru hemşirelik girişimlerine karar verme becerilerini geliştirir.
HMSR515KRİTİK BAKIM HEMŞİRELİĞİPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKYoğun bakım, acil ve ameliyathane hastasına bütüncül bir yaklaşımla bakımını, eğitimini ve rehabilitasyonunu sağlayabilecek bilgileri içerir ve öğrenciye bu alanlara yönelik davranış ve yetenek kazandırır.
HMSR524KARDİYOMETABOLİK SAĞLIK VE HEMŞİRELİK BAKIMIYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders kardiyometabolik hastalıklarla ilişkili anatomi, fizyoloji, patofizyolojisini hedefler. Öğrenci kardiyovasküler, endokrin sistem ve vücut kitle indeksi değerlendirmesi, girişimsel tedavi yöntemleri ve hasta bakımı ve hedef kitlenin eğitimi konusunda güncel ayrıntılı bilgi kazanır. Hasta ve ailesinin kardiyometabolik hastalıklardan korunma, izlem ve tedavi süreçlerindeki önemi kavrar. 
HMSR527KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - II    DOÇ. DR. DUYGU VEFİKULUÇAY, YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadının yaşam dönemlerinde karşılaştığı sağlık sorunlarını ve yaşam dönemlerine gore kadın sağlığının sürdürülmesi ve geliştirilmesinde hemşirenin rol ve sorumluluklarını inceler. 
HMSR528PERİNATOLOJİ HEMŞİRELİĞİDOÇ. DR. DUYGU VEFİKULUÇAY, YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders kadın ve eşinin gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlanması, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne, fetüs ve yenidoğan'ın sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla verilecek hemşirelik bakımını açıklar.
HMSR536HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır. 
HMSR537HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ UYGULAMASIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste öğrenciler, halk sağlığı hemşireliği bilgi ve becerilerini uygulama alanında kullanır ve sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin rolünü kavrar.
HMSR538İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE VAKA ÇALIŞMALARI VE BAKIM YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrenciye; kanıta dayalı bilgiler, standartlar ve rehberler doğrultusunda iç hastalıkları hemşireliğinin temel kavramları ile bakım yönetiminde kullanılan modeller doğrultusunda yetişkin bireye yönelik hemşirelik bakım süreçlerini planlama ve uygulama bilgisini verir.
HMSR598SEMİNER HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR600DOKTORA TEZİ HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. 
HMSR603HEMŞİRELİK BİLİMİNİN TEORİ VE MODELLERİ - IIPROF. DR. REFIA SELMA GÖRGÜLÜ, PROF.DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKBu derste öğrencinin, hemşirelik modellerini hemşirelik eğitim, yönetim, uygulama ve araştırmalarında kullanması, modellerin değerlendirme ve eleştirilerini yapması ve bir hemşirelik modeline göre klinik çalışması yürütütebilmesi hedeflenmektedir.
HMSR604HEMŞIRELIKTE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, YRD. DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKBu ders, nitel araştırma ve hemşirelik araştırmaları, hemşirelik araştırmaları kapsamında nitel araştırma süreci, araştırma problemi, araştırma tasarımı, nitel araştırma özellikleri ve nitel araştırma çeşitleri, nitel araştırmalarda örneklem seçimi, nitel araştırmalarda veri toplama yöntemleri, nitel verilerin analizi, nitel araştırmalarda rapor yazımı ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir.
HMSR698DOKTORA SEMİNERİ HEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. 
HOTM501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. HÜSEYİN ARASLIOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet  özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
 incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
 ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABİB ALIPOUROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
HOTM512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCIOTEL İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
HOTM599DÖNEM PROJESİ OTEL İŞLETMECİLİĞİ 
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır.  Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans  tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek  ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır. 
ICTE502ÖĞRETİM MATERYALLERİ TASARIMI VE DEĞERLENDİRMESİ  EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitimde, endüstride ve /veya insan kaynakları programları için öğretme-öğrenme amaçlı araç-gereçler tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme.
ICTE503BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde temel araştırma alanları, araştırma deseni oluşturma, yürütme ve değerlendirme teknik ve yöntemleri.
ICTE505UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİDünyada ve Türkiye'de uzaktan eğitim uygulamaları, uzaktan eğitim kuramları, uzaktan eğitim programlarında yapı ve işleyiş, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuları sunulmaktadır. Ders sonunda öğrencilerin uzaktan eğitim kuramlarını genel olarak kavraması, uzaktan eğitim programlarının yapı ve işleyişini, uzaktan eğitimde öğrenen profili, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri vb. konular hakkında fikir yürütmesi ve alandaki bu konu üzerindeki tartışmalar hakkında yorum yapması sağlanacaktır.
ICTE514İNTERNETE DAYALI EĞİTİMDE ETKİLEŞİM UYGULAMALARIPROF. DR.  M. YAŞAR ÖZDENEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders kapsamında internet temelli bir derste öğrencilere sunulacak etkinlikler etkileşim türleri, kullanılacak olan teknolojiler ve kuramsal olarak tasarlanacak ve geliştirilecektir.  Etkin çevrimiçi öğrenme için etkinliklerin tanımı, Etkileşimin tanımı, türleri, Etkileşimli etkinliklerin sunulacağı teknolojiler, Etkileşimli etkinliklerin oluşturulması, Etkileşimli etkinliklerin tasarımı, Etkileşimli etkinliklerin geliştirilmesi, Etkileşimli etkinliklerin zamanlaması konularına yer verilmektedir. Öğrencilerin, ders sonunda etkileşimi temel alan eğitim amaçlı web siteleri tasarlamaları beklenmektedir.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE598SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
ICTE600DOKTORA TEZİ EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konusu
alanını anlamak ve bu alanda araştırma yapmaktır.
 Doktora derecesi için gereken tez çalışması öğrenci
ve öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır. Bu dersi
 aldıkları süre boyunca, öğrencinin kendi belirlediği
danışmanı gözetiminde araştırma konusunu tamamlanması
ve tezini savunarak doktora derecesini alır duruma gelmesi beklenir.
ICTE698SEMİNER EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
IENG500MASTER TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG513OLASILIKLI MODELLERYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİOlasılığa belitsel yaklaşım; koşullu olasılık; rassal değişken; yaygın kullanılan kesikli ve sürekli dağılımlar; rassal değişken beklentisi; ortak dağıtılmış rassal değişkenler; sınırsal ve koşullu dağılımlar; bağımsız rassal değişkenler; çokterimli ve çokdeğişkenli düzgün dağılımlar; rassal değişken fonksiyonları, momentlar, koşullu beklentiler, m.g.f. ve p.g.f.; Markov eşitsizliği; büyük sayılar kuralı; merkezi limit teoremi; ayrık zamanlı Markov zincirleri; Kolmogorov-Chapman denklemleri; durum sınıflandırmaları, kararlı durum olasılıkları; farklı alanlarda uygulamalar.
IENG516SERİMLERDE AKIŞYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİSerimler yolu ile temsil ve terimler dizgisi. En kısa yol, en küçük yayılma ağacı ve en yüksek akış gibi serim akış problemleri. Çizge Kuramı.
IENG531ÜRETİM PLANLAMA VE ÇİZELGELEMESİDOÇ. DR. GÖKHAN İZBIRAKENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÜretim faaliyetlerinin planlaması ve çizelgelendirilmesi kapsamında belirli problem alanlarının çözümlemesi. Toplam planlama, kafile büyüklendirme, malzeme ihtiyaç planlaması, kesim artıklarının azaltılması, hat dengelemesi, tek işlemci çizelgelemesi, çok işlemci çizelgelemesi.
IENG538TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİTedarik zinciri yönetimi. Yeni ürün geliştirme. Satınalma ve lojistik yönetim sistemlerinin idaresi ve kontrolü. Satınalma, malzemeler ve lojistik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi hakkında stratejik yönlenim. Müşteri memnuniyeti değerlendirilmesi ve güvencesinde toplam kalite yönetimi. Küresel stratejiler. Tedarik zincirinin sürekli iyileştirilmesinde uzman sistemler.
IENG581DENEY TASARIMI VE ÇÖZÜMLEMESİDOÇ. DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBasit karşılaştırmalı deneyler, tek etmenli deneyler, değişmez etkiler ve rassal etkiler modelleri, model yeterlik kontrolü, örneklem büyüklüğü seçimi, rassallaştırılmış öbek ve Latin kare tasarımı, tamamlanmamış öbek tasarımı, çarpımsal tasarım, kareler toplamı ve beklenen kareli ortalama kuralları, kesirli etmen tasarımları ve bağlanım (regresyon) çözümlemesi. Ayrıca SPSS yazılımı da uygulanacaktır.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-IIYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel  araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVIDOÇ. DR. ADHAM MACKIEHENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500MASTER TEZİ İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır. 
ILET511GAZETECİLER İÇİN TÜRKÇEPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI 
ILET524GÖSTERGEBİLİM YRD. DOÇ. DR. AYSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
ILET542AVANGART VE BELGESEL FİLM YRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIThis course is comprised of a critical and historical overview of the avant-garde and documentary film movements. Special emphasis is placed on the work of the film board of Canada, the British documentary movement, French experimental film and contemporary alternative film/media. The course comprises of a blend of critical interpretation, film-Making Manifestos and screenings/analysis of the texts.
ILET598SEMİNERDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇ MİMARLIK 
INAR501DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞTAY İÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.
Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.
Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir.
Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIK 
INAR506YENİLEME UYGULAMALARI İÇ MİMARLIKYenileme Uygulamaları kapsamında amaç, öğrencinin yenileme / yeniden işlevlendirme / dönüştürme / adaptasyon projelerinin kavramsal tasarım sürecini deneyimlemeleridir Disiplinler-arası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mekan tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konular ele alınacaktır. 
INAR513İÇ MEKANDA KİMLİK İÇ MİMARLIKKimlik bir nesneyi veya mekanı diğerlerinden ayırt edici kılan özellik veya durum diye nitelendirilebilir. Bu ders kapsamında, iç mekan kimliğini oluşturan etkenler; mekan formu, işlevi, mekanda yer alan aktiviteler, stiller, mobilya seçimi, aydınlatma, ses, koku, peyzaj elemanları vb.  konularda teorik ders anlatımları ve araştırma ödevleri irdelenecektir.
INAR514İÇ MEKAN TASARIMINDA İNSAN FAKTÖRÜ İÇ MİMARLIKÇevrenin tasarlanmasını etkileyen temel etkenlerden biri insanın fizyolojik ve psikolojik yapısıdır. İç mekan tasarımcıları için ergonomik, antropolojik, kültürel ve davranışsal boyutları ile insan faktörünün bütünsel algısı önemlidir. Bu kapsam içerisinde iç mekan tasarımı problemleri ile bağlantılı olarak çevre psikolojisi konuları çalışılacaktır. Kullanıcının kültür, cinsiyet, yaşam evresi ve fiziksel koşulları ile bağlantılı olarak çevresel algı ve biliş kavramları; psikolojik ve sosyal boyutları ile iç mekanların oluşum sürecini tanımlayan temel bilgi ve fikirler ana tartışma konularıdır.
INAR542GÜNCEL YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİ İÇ MİMARLIKBu dersin amacı, iç mimarlara, yeni malzemelerin seçimi ve yeni yapım teknikleri konusunda günümüzde yeni malzemelerin araştırılmasında kullanılan iki yöntemin ele alınması ile bu kapsamda yeni teknolojiler kullanarak yeni malzemeler üretmek; veya mevcut malzemeleri yeni bir yapıya dönüştürmek konularında farkındalık sağlamaktır. Malzeme seçiminde izlenecek yöntemde sağlık ve güvenlik standartları, ekonomi ve çevresel  kriterler, ugulama şekli, üretim standardı ve yönetmeliklere uygun olması gibi faktörler, tartışılması öngörülen konulardır.
INAR561İÇ MEKAN TASARIMI KURAM VE TEKNİKLERİ İÇ MİMARLIKBu kursda genel tasarım tanımları verildikten sonar tasarımın evrimi açıklanacak ve İç mimari tasarım süreci irdelenecektir.Tasarım kuram yöntem ve teknikleri tartışılacaktır.Tasarlama ,Öğrenme,Algılama ve Yaratma ayrı ayrı ve birbirleriyle ilişkileri, etkileşimleri modelleme ve görselleştirme araçlarıyla irdelenecektir. Tasarım, stil, yaratıcılık,yeni buluş, yenlikçi değişim – dönüşüm açıklanarak; birbirleriyle ilişkileri ve etkileşimleri tartışılacaktır. Milenyumda iç mimari tasarımla ilgili yeni boyutlar ve yaklaşımlar görsel örneklerle açıklanacaktır
INAR569İÇ MEKANDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇ MİMARLIKDers sürdürülebilirlik kavramını, tasarımı süreci ile ilişkilendirerek; yaklaşım, metot, süreç ve malzemelerin, tasarım temel normları,  mekan, kültür ve çevre etkileşimi ile birleştirerek öğrencilerin çok boyutlu bir bakış açısı edinmelerini hedeflemektedir.  Mevcut veya yeni tasarımlarda konforlu olduğu kadar sağlıklı, enerji tassarufunu gözeten ve uzun vadede kullanıcı memnuniyeti ile birlikte esnek kullanıma yönelik değişim, dönüşüm, adaptasyon gibi faktörleri de içinde barındıran çözüm alternatifleri üzerinden bir çalışma yapmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, ilgili dokümanlar, alan çalışmaları, seminerler ve sınıf tartışmaları ile öğrencilerin sürdürülebilir yaklaşımlarla ilgili (malzeme, ürün, yapı sistemleri, ve iç mekan uygulamaları) bilgi sahibi olmalarını amaçlamaktadır. İç mekanda sürdürlebilirlik kavramını çok boyutlu bakış açısı ile birlikte farklı ölçeklerdeki sürdürülebilirlik kavramını algılayıp yorum getirmeleri beklenmektedir.
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU I İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir. 
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU II İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir.
INAR598SEMİNER İÇ MİMARLIK 
INAR599DÖNEM PROJESİ İÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II'de başarı ile tamamlanan projenin raporunu ve malzeme dosyasını içeren bu derste öğrencinin, öğretim üyelerinden bağımsız bir biçimde, yaz dönemi boyunca uygulamada kullanacağı malzemelerin uygulama ve birleşim detaylarını araştırarak uygulama projesini detaylandırarak yeniden çizmesi; malzeme dosyası hazırlaması; ve projesinin maliyetini hesaplayarak rapor haline getirmesi beklenir.
INTL500MASTER TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL511 ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ   YRD. DOÇ. DR. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERUluslararası ilişkiler teorisinin kapsamlı araştırması, dünya siyasetine çağdaş yaklaşımları ve bunların siyaset geliştirmeyle olan ilişkisini vurgulayarak, problem çözme ve uluslararası ilişkilerde bilgiyi edinimi.
INTL514KÜRESEL YÖNETİŞİMYRD. DOÇ. DR. NURAY VASFIEVA IBRYAMOVAULUSLARARASI İLİŞKİLERGovernance refers to the systems of authoritative rules, norms, institutions, and practices by means of which individuals, states and international organizations manage global problems absent a world government.  The course aims to help students gain a deeper appreciation of how the world of global governance works (or doesn't).  It provides an overview of the evolving architecture, processes and outcomes of global governance, as well as the constraints and opportunities for policy processes, whether at the national or international levels.   Following the discussion of theoretical perspectives on global governance, the course applies these approaches to issues related to international peace and security, the management of global economy, and finally, efforts to protect human rights and the environment.
INTL533ULUSLARARASI HUKUK TEORİSİ VE UYGULAMASIDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERDers uluslararası kamu hukukunun niteliğini, işlevlerini, kapsamını ve uygulanmasını inceleyecektir. Buna ek olarak, yeni teorik yaklaşımlar ve 21. yüzyılda uluslararası hukukun geliştirilmesi ele alınacaktır. Uluslararası hukuka bağlamsal yaklaşım ve Uluslararası hukukta çatışma analiz edilerek çatışma çözümü araştırılacaktır. Son olarak, kuvvet kullanımının yasallığı ve uluslararası mahkemelerin çoğalması konusu ele alınacaktır.
INTL536ULUSLARARASI SİYASET VE İSLAM DÜNYASIYRD. DOÇ. DR. JOHN TURNERULUSLARARASI İLİŞKİLERThis course-seminar applies key concepts and theories of international relations to the contemporary political Muslim world. It emphasizes the interaction of the latter with the international political system and particularly major powers and international organizations.The examination of the international relations of the member states of the OIC is complemented by the survey of the transnational relations of the Muslim communities and movements in different parts of the world.
INTL551MÜZAKERELER VE ARABULUCULUK: KURAM VE UYGULAMADOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERDers, uluslararası müzakere ve arabuluculuğun kuram ve uygulaması inceler. Buna ek olarak ders, pazarlık (müzakere) süreci ve maddeleri, çatışma önleme, müzakere ve arabuluculuk becerilerinin anlaşılması ve geliştirilmesi gibi konular üzerinde durmaktadır. 
INTL552KÜLTÜR, KİMLİK VE ÇATIŞMAPROF. DR. YÜCEL VURALULUSLARARASI İLİŞKİLERDerste, etnisite, kültür ve milliyetçilik kuramları; toplumsal ve bireysel kimliklerin oluşumu ve dönüşümü; çatışmanın kültürel boyutları, Etnik çatışmaların kökenleri: kültürel ve rakip yaklaşımlar; Kıbrıs sorunu: etnik ve kültürel kimlikler; kültür, kimlik ve çatışma üzerine karşılaştırmalı bakış açıları; çatışmanın küresel (global) parametreleri ve kimlik oluşumu gibi konular ele alınacaktır. 
INTL598SEMİNER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL600DOKTORA TEZİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL602ULUSLARARASI HUKUK VE ORGANİZASYONLAR SEMİNERİDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminer uluslararası hukuk ve uluslararası örgütler konusunda çatışan vizyonları ve 'geleneksel' ile 'yeni' uluslararası hukuk arasındaki gerilimin algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Seminer, uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler arasındaki bağlantı üzerine kuramlandırılacaktır. Ayrıca, seminer uluslararası hukukun parçalanma sürecini ve çeşitlendirilmesi yanı sıra genişlemesinden kaynaklanan zorlukları analiz etmeyi hedeflemektedir.
INTL603KÜRESEL SİYASET EKONOMİSİ YRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERDevletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası  seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.
INTL698SEMİNER ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
ITEC513İLERİ SEVİYE YAZILIM TASARIMI VE GELİŞTİRMEDOÇ. DR. NAZİFE DİMİLİLERBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders yazılım tasarım ve geliştirme alanında pratik uygulamaları ve araştırma konularını, proje yönetimi, değişiklik kontrolü, yazılım test etme gibi konuları içermektedir. Ayrıca öğrenciler yazılım tasarım ve geliştirme alanında aktif konularda araştırma yapıp sunum ve makale formatında rapor hazırlamalıdır.
ITEC521AĞ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. HÜSNÜ BAYRAMOĞLUBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİGüncel ağ oluşturma teknolojilerine giriş niteliğinde olan bu derste, öğrencilerin kablosuz ve optik ağlar konuları başta olmak üzere güncel araştırma konularından haberdar edilmesi hedeflenmektedir. Derslerde işlenecek olan konuların bazıları şu şekildedir: TCP/IP'ye genel bakış, bütünleşmiş servisler, bütünleşmiş ve gigabit eternet, kablosuz ağlar ve optik ağlardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMİYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDerste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC584BT PROJELERİ İÇİN RİSK YÖNETİMİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, bilgi teknolojileri projelerinde riskleri yönetmek için gereken yönetim rolleri, sorumlulukları ve tekniklerinin tam olarak anlaşılmasını amaçlamaktadır.
ITEC599DÖNEM PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
LAW 500MASTER TEZİ HUKUK 
LAW 512CEZA  HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZHUKUKCeza Hukuku II dersinde şu konular işlenmektedir: Suçlu Genel Teorisi; Yaptırım Genel Teorisi; suçlu genel teorisinde isnadiyet, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, mükerrer suçlu, itiyadi suçlu, suçu meslek edinme gibi kavramlar; Yaptırım Genel Teorisinde ise, ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları, cezasal mahkumiyetin diğer sonuçları; Devletin yaptırım uygulamaktan koşullu veya koşulsuz vazgeçmesi (adli af, kamu davasının açılmasının ertelenmesi, duruşmanın ertelenmesi, hüküm ertelenmesi, tecil vb,). 
LAW 522İŞ HUKUKU IIPROF. DR. ŞÜKRAN ERTÜRKHUKUKİş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II, toplu pazarlık; toplu sözleşme; zorunlu hakemlik; sendikalar ve konfederasyonlar; grev ve lokavt; sosyal güvenlik; iş kazaları; hastalık ve ölüm hali; sakatlık sigortası; ölüm sigortası; emeklilik; ödemeler, konularını içermektedir. 
LAW 526DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IIPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKDevletler Özel Hukuku II dersinde: Kanunlar İhtilâfı Hukuku dahilinde, içinde yabancı unsur bulunan ve şahsi hallere, borçlar hukukuna, esya hukukuna, miras hukukuna ve ticaret hukukuna ilişkin olan uyuşmazlıkların hangi devletin hukukuna göre karara bağlanacağı; Milletlerarası Usul Hukukunda ise, Türk Mahkemelerinin milletlerarası yargı yetkisi, usul hukukundan doğan kanunlar ihtilâfı ve yabancı ilâmların tanınması ve tenfizi incelenmektedir. 
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD. DOÇ. DR.B. EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku  başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR.DEMET Ç.ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir. 
LAW 534İDARE HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR.CAN AZERHUKUKİdarenin mali sorumluluğu, Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatları ve kamu görevlileri konularında bilgilenmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
LAW 536GENEL KAMU HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR.SEDA O. YÜCELHUKUKBu derste şu başlıklar işlenmektedir: İnsan hakları; insan hakları kavramının milli ve milletlerarası seviyede gelişimi; insan haklarının milli-milletlerarası, evrensel ve bölgesel olarak korunması; BM Sistemi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: haklar, hakların korunması için öngörülen önlemler, devletlerin deneyimleri.
LAW 542TİCARET HUKUKU IIPROF. DR.CELAL GÖLE / YRD. DOÇ. DR.HAKAN BİLGEÇHUKUKBu derste: Şirketlerin tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde şirketleri düzenleyen hükümler çerçevesinde "Şirket" kavramının genel tanımı; şirket ilişkisinin unsurları ve benzer ilişkilerden farkları; şirketlerin sınıflandırılması; kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler incelenmektedir.
LAW 545KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUYRD. DOÇ .DR.BEZAR EYLEM EKİNCİHUKUKBu ders kapsamında farklı ülkelerin, anayasal gelişimi, yasama ve yürütme ilişkileri çerçevesinde siyasal rejimleri karşılaştırmalı şekilde incelenmektedir. Yine farklı ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi ve genel çerçevede anayasa yargısı da karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.   
LAW 575KKTC ÇEK HUKUKUYRD. DOÇ. DR.HAKAN BİLGEÇHUKUKÇek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracı niteliğindedir. Ödeme aracı niteliğinin sağlanabilmesi için, düzenlenen senedin çek için öngörülen yasal unsurları taşıması gereklidir. KKTC hukuku, ağırlıklı olarak Anglo-Sakson hukuku etkisindedir. Bu özelliği nedeniyle yasalar kadar yargı kararları da büyük önem taşımaktadır. KKTC çek hukukunun temelini Poliçeler Yasası oluşturmaktadır. Poliçeler Yasası, 1882 tarihli Bills of Exchange Act'in tercüme edilmesi yoluyla Kıbrıs hukuk sistemine dahil edilmiştir. Yasa'nın çeklere ayrılan III. Kısmı ise günümüzde karma nitelik taşımaktadır. Çekin hukuki niteliğine ilişkin düzenlemelerde Bills of Exchange Act etkisi devam etmekte iken, karşılıksız çeke bağlanan yaptırım konusunda ise Yasa, Türk hukuku ile uyum içindedir. Karşılıksız çek ve buna bağlanan yaptırımlar hukuki açıdan büyük önem arz eder. Nitekim, Poliçeler Yasası'nın en çok değişiklik geçiren kısmı da çekin karşılıksız kalması ve buna bağlanan sonuçlardır. KKTC hukukunda, karşılıksız çeke düzenlemeye bağlanan tek yaptırım çek hesabı açma ve kullanma yasağıdır. Yasağın uygulanması bakımından KKTC Merkez Bankası'na önemli görevler yüklenmiştir. Çek hesabı açma ve kullanma yasağı, karşılıksız kalan çek bedellerinin tamamen ödenmesi halinde kalkmaktadır. Dolayısıyla yasağın caydırıcılığı sorgulanmaya açıktır. Nitekim yasak kapsamına giren kişi sayısında, yıllar içinde bir azalış olmaması bunu doğrular niteliktedir.Hukuk yüksek lisans programı için önerilen bu derste, konuya ilişkin mevzuat karşılaştırmalı olarak incelenecek ve yargı kararları ışığında mevzuat değerlendirilmeye alınacaktır. Dersin hedefi, özellikle yüksek lisans eğitimi yapan uygulamacılar (hakim, savcı, avukat vb.) için konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve bu kapsamda uygulamaya yardımcı olunmasıdır.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.  
LAW 591HUKUK SOSYOLOJİSİYRD. DOÇ. DR.NAZİME BEYSANHUKUKBu ders kapsamında hukukun “sosyal olgu" kimliğiyle incelenmesi hedeflenir. Bu incelemenin özünü, hukuk sistemindeki kural içeriklerinin öğrenilmesini ifade eden klasik bakışın ötesinde, hukuka kurallar sistemi dışından bakılmasını sağlayan sosyolojik yaklaşım oluşturur. Hukukun sosyolojik kökeni, etkinliği, işlevi ve tarihsel evrimi gibi sorunlar temel alınarak, Montesquieu, Durkheim, Marx, Max Weber gibi kurucu isimlerin hukuka ilişkin görüşleri incelenir ve farklı yaklaşımların varlığı saptanır.
LAW 598SEMİNER HUKUK 
MARC541MİMARLIKTA ENTEGRE SİSTEMLER MİMARLIKYapı sistemleri ve bileşenleri, mimari yapısal düşünce ve yapı sistemleri; yapısal malzeme tipi seçimi ve genel yapısal planlama ve sıra montaj, tasarım süreci için tasarım incelemesi
MARC542YAPI TEKNOLOJİSİ VE STRÜKTÜREL TASARIM MİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir
 mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC551MİMARLIK VE BİNA EKONOMİSİ MİMARLIKBu derste mimarlıkta finansal planlamaya dair bilgiler anlatılmaktadır. Tasarım alternatifleri ve bunlara bağlı olası finansal karşılıkları tartışılmaktadır.Ders kapsamında kalite, estetik, strüktür, sürdürülebilirlik ve enerji konuları özellikle ele alınmaktadır. Finansal boyutlar tasarım sürecinden uygulama aşamasının tamamlanmasına kadar incelenmektedir.
MARC561 MİMARİ TEORİ VE ELEŞTİRİSİ MİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve  araştırmacıların  tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARIPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARI MİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM I MİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM II MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİ MİMARLIKBu ders;  Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİ MİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH500YÜKSEK LİSANS TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH501ANALİZ PROF. DR. AGAMIRZA BASHIROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARKümeler Teorisi.Reel Sayılar. Metrik Uzayları. Yakınsaklık. Sürekli Fonksiyonlar.Türev.Riemann-Stieltjes İntegrali. Düzgün Yakınsaklık.
MATH521OLASILIK KURAMIYRD. DOÇ. DR. YÜCEL TANDOĞDUMATEMATİK 
MATH540RASTGELE PROSESLERDEN SEÇME BAŞLIKLARYRD. DOÇ. DR. YÜCEL TANDOĞDUMATEMATİKÇok değişkenli verilerin projeksiyonu, kovaryans ve korelasyon matrisleri, bu matrislerin özdeğer ve özvektörlerinin yorumu, örneklem ortalamasının düzgünleştirilmesi, çok değişkenli veri analizinde ortogonal faktör modeli, temel bileşenler ve maksimum olablirlik yöntemleri ile faktör katkı katsayılar ve spesifik varyansların tahmini, faktör rotasyonu, ağırlıklı en küçük kareler ve regresyon yöntemleri ile faktör skorlarının tahmini.
MATH557ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARPROF. DR. MEHMET ALİ ÖZARSLANMATEMATİKN-dimensional Euclidian space, elementary geometry and basic topological notations, covex sets, functions, limits and continuity of transformations, sequences in n-dimensional Euclidian space, Bolzano-Weierstrass theorem, relative neighbourhoods, continuous transformations, topological spaces, connectedness, compactness, metric spaces, spaces of continuous functions, noneuclidian norms, directional and partial derivatives, differential functions, relative extrema, convex and concave functions.
MATH561FONKSİYONEL ANALİZPROF. DR.  HÜSEYİN AKTUĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARTopolojik vector uzayları. Banach ve Hilbert uzayları. Lineer operatörler ve fonksiyoneller. Hahn-Banach teoremi. Dualite. Açık dönüşüm teoremi. Düzgün sınırlılık prensibi. Kapalı grafik teoremi. Zayıf topolojiler. Kompakt operatörlerin spectral teorisi. Hilbert-Schnidt operatörleri. Banach sabit nokta teoremi. Schauder sabit nokta teoremi.
MATH572MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİNDE KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. DERVİŞ SUBAŞIMATEMATİKTemel lineer cebir. Fark şemalarını tasarlama metodları. Parabolik denklemler için açık ve kapalı formüller. Parabolik denklemlerin yakınsaklığı ve kararlılığı. İki boyutlu parabolic  denklemler için ADI ve LOD metodları. Kare üzerinde Laplace denklemi için Neumann ve Robins problemleri. Üç değişkenli Laplace denklemi . Hiperbolik denklemlerin çözümü için açık, kapalı ve LOD metotları.
MATH598SEMİNER MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH600DOKTORA TEZİ MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MATH698SEMİNER MATEMATİK 
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR 
MCLA508AB'DE SERBEST DOLAŞIMYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı iç pazara odaklanmaktır. AB'nin temel amaçlarından biri üretim araçlarının, yani malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı bir iç pazar kurmaktır. Bu ders serbest dolaşımın yönetilmesi hususundaki temel prensipleri vererek, öğrencilerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, AB'ye üye devletlerin, Birlik içerisinde serbest dolaşımın sağlanması için sınırlamaların kaldırılması, gerekli hukuksal uyumlaştırmanın yapılması konusunda AB'nin yetkileri üzerinde durulacaktır.     
MCLA523KARŞILAŞTIRMALI CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZKARŞILAŞTIRMALI HUKUKCeza muhakemesi hukuku, bir suç şüphesinin doğmasından o olaya ilişkin verilen hükmün kesinleşmesine kadar olan evreyi düzenleyen kurallardan oluşan bir hukuk alanıdır. Ceza muhakemesi hukuku, muhakemenin hangi kurallara göre yapılacağını belirler. Bu kurallar, başka bazı hususlar yanında ülkedeki hukuk sistemine ve ceza muhakemesi sistemine göre de değişkenlik gösterebilmektedir. Temelde muhakeme, iddia (tez), savunma (antitez) ve yargılama (sentez) makamları tarafından yapılan kolektif bir faaliyettir. Ceza muhakemesi sistemleri bu makamların birbirleri ile olan ilişkileri ve makamların hangisinin muhakemede ağırlıklı olarak etkili olduğuna göre farklılaşır. Geçmişten günümüze bakıldığında üç temel ceza muhakemesi sisteminin bulunduğu görülür. Bunlar; itham sistemi, tahkik sistemi ve karma sistemdir. Bu ders kapsamında, bütün sistemler bakımından önemli olan temel kurallar (muhakemenin adil olması gibi) incelendikten sonra sistemlerin tanıtılması, karşılaştırılması ve farklı hukuk sistemlerindeki ceza muhakemesi anlayışları arasındaki farklılıkların karşılaştırmalı çalışma ile değerlendirilmesi, böylelikle ceza muhakemesi bakımından karşılaştırmalı çalışmayla bir anlayış geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
MCLA525KARŞILAŞTIRMALI ÖZEL HUKUKTA HUKUK GELENEKLERİ VE SİSTEMLERPROF. DR. LUKA MAZETTIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin amacı karşılaştırmalı özel hukukta temel hukuk sistemleri ve farklı hukuk gelenekleri-aileleri konusunda genel bir bilgi sunmaktır. Derse ilişkin temel başlıklar: Batı hukuk geleneği ve modelleri,orta hukuk geleneği ve modelleri, post-sosyalist model,islam hukuk geleneği,büyük hukuki-dini gelenekleri,hibrit ve karma sistemler
MCLA527AVRUPA SÖZLEŞME HUKUKU İLKELERİDOÇ. DR. FABIANNA MATTIOLLIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin amacı gerek ortak hukuk sisteminde gerekse Kıta Avrupası Hukuk sistemlerinde mukayeseli bir biçimde sözleşme hukukun eş zamanlı ve tarihsel gelişim ilkelerini araştırmak ,muhtelif türlerde ortak olan sözleşme ilkelerini yargı-hukuk bilimine ilişkine kararları analiz ederek sunmaktır.Derste anlatılacak temel konular: Uluslararası Özel Hukuk,Hukukun ve kuralların seçimi ile yargı alanın kuralları arasındaki etkileşim,Uluslararası Özel Hukuk kurallarının Avrupa Adalet Divanı tarafından yorumlanması,Sözleşmeler Roma I Düzenlemesi,Zayıf Tarafların Korunması,Elektronik Ticaret ve Uluslararası Özel Hukuk,Uluslararası Satış: Yasaların Çatışması ve BM 1980 Viyana Sözleşmesi,Uluslararası Özel Hukuk ve Uluslararası Ticari Tahkim biçimindedir. 
MCLA530ULUSLARARASI HUKUKTA UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜDOÇ. DR. HACER S.ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste uluslararası uyuşmazlıkların diplomatik ve yargısal çözüm yolları incelenmektedir. Öncelikle uluslararası uyuşmazlık çözüm yollarının genel ilkeleri üzerinde durulmakta ve sonra da uyuşmazlıkların çözümünde diplomatik/yargı dışı çözüm yöntemleri incelenmektedir. Dersin üçüncü kısmı uluslararası uyuşmazlıkların yargısal çözümüne ayrılmıştır. Bu kapsamda uluslararası mahkemeler ve hakemlik ele alınmakta; farkları, benzerlikleri ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.
MCLA599DÖNEM PROJESİ KARŞILAŞTIRMALI HUKUK 
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Termik santraller, buhar elektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri, Organik Rankine Döngüsü,
Gaz türbinleri, Karbondioksit güç çevrimleri, Dizel enerji santralleri, Diğer güç kaynakları
santrallerin ekonomik analizi, santral simülasyonu ve performans analizi.
MENG515DİSİPLİNLER ARASI TASARIM OPTİMİZASYONUDOÇ. DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDisiplinler arası tasarım optimizasyonu (DTO) aynı anda birden fazla muhendislik disiplinlerinin optimizasyonu ile ilgilenir. DTO farklı disiplinler arasındaki etkilesimleri degerlendirerek söz konusu bir sistemin optimal cözümünü bulmak icin kullanılır. Bu mühendislik özellikle, mekanik, mekatronik, enerji, elektrik elektronik, havacılık, imalat, ve endüstri Mühendisligi alanlarında uygulama potansiyeline sahiptir. 
MENG525ELASTİSİTEDR. BABAK SAFAEIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG547ENERJİ YÖNETİMİ VE KULLANIMIPROF. DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİEnerji ve çevre sorunlarının kısaca irdelenmesi. Enerji etütü. Ekonomik analiz ve yaşam döngüsü maliyeti. Binalarda enerji verimliliği. Talep tarafı yönetimi. İşletmelerde enerji yönetimi sistemi. Güneş enerjisi kullanımı.
MENG551GELİŞMİŞ AKIŞKANLAR MEKANİĞİPROF. DR.HASAN HACIŞEVKİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİKonular arasında süreklilik için kütle koruma, momentum ve enerji denklemleri, viskoz akışlar için Navier-Stokes denklemi, benzerlik ve boyutsal analiz, yağlama teorisi, sınır katmanları ve ayırma, dolaşım ve girdap teoremleri, potansiyel akış, türbülans, kaldırma ve sürükleme, yüzey gerilimi ve yüzey gerilimi tahrikli akışlara giriş.
MENG598SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600TEZ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 
MENG698SEMİNER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır. 
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları  için  ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek  için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. SERHAN ÇİFTÇİOĞLUİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEPROF. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT570İSTİHDAM İLİŞKİLERİPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, küresel ölçekte çalışma ilişkilerinin ekonomik, yasal, siyasal ve sosyal boyutlarını inceler. Bu inceleme içinde sendika-işletme ilişkilerine de eğilir. Dersin dört ana amacı vardır. Birincisi, Küresel endüstriyel ilişkiler sistemlerinin ana öğelerini anlamaktır. İkincisi, sistem içinde yer alan aktörlerin karşılaştığı problemlerin, önemli konuların ve problemlerin çözümü için geliştirilebilecek alternatifleri anlamak ve eleştirel analizini yapmaktır. Üçüncüsü, toplu pazarlık sürecini ve sonuçlarını anlamaktır. Dördüncüsü, işyerinde anlaşmazlık çözüm yöntemlerini ve uygulamalarını öğrenmektir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİ İŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT581ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEBu ders, 'Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi' faaliyetlerini stratejik, uluslararası arenadaki konum, teknik ve davranışsal olarak farklı boyutlarda inceleyen ve başarılı uluslararası insan kaynakları birimi için önem taşıyan temel bilgileri ve kavramları kapsamaktadır.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ İŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİ İŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT602ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IIDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUİŞLETMEDersin amacı sosyal bilimlerde farklı araştırma yaklaşımları ve yöntemlerini öğrencilere aktarmak ve bu farklı yaklaşımları işletme ve yönetim konularında uyarlamalarıdır. Bu ders yardımı ile öğrenciler tez önergesinin hazırlanmasını ve doktora eğitimleri boyunca araştırma sorunsallarını nasıl saptayıp nasıl geliştireceklerini, literatür taramasının nasıl yapıldığı ve teorik çerçeveyi nasıl çizeceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca, bu ders, araştırma yöntemi, araştırma stratejisi ve tasarımı ile bazı araştırma yöntemleri ile veri toplama ve analizi de içermektedir.
MGMT603STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEDersin temel konusu kurumlarda stratejinin önemi ve yönetimidir. Strateji oluşumunu etkileyen sektör yapısı, rekabet ortamı gibi dış etmenler ve kaynak ve yetkinlik gibi iç etmenler değerlendirilecektir. Farklılaşma, maliyet liderliği, girişimcilik, dik ve yatay entegrasyon ve çeşitlenme gibi stratejik alternatifler tartışılacaktır. Yönetişim, tasarım ve kültür kavramları da kurumlar bağlamında ele alınacaktır. Ders kapsamında stratejik yönetim yazınına yön veren temel makaleler ve stratejik yönetim alanında güncel makaleler tartışılacaktır.
MGMT604MİKROİKTİSATPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders, rekabetçi firmalar ve pazarlar, kısa ve uzun vadede rekabet, genel denge ve ekonomik refah, rekabetçi değişim, verimlilik ve eşitlik, piyasa gücü, oyun teorisi, fiyatlandırma ve çift yönlü tarife gibi konuları kapsamaktadır.
MGMT692YÖNETİM ARAŞTIRMALARI GÜNCEL KONULARPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEYönetim literatüründeki güncel araştırma alanları içinden belirli konular detaylı bir şekilde kritik değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerek yönetim alanı içinden gerekse dışıdan derlenen çeşitli teoriler ışığında inşa edilecek yaratıcı akademik katkılar ve modellerle yeni doktora araştırmalarına temel oluşturulacak.
MGMT698SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI İŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİDOÇ. DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MRKT602PAZARLAMA BİLİMİNDE STRATEJİ VE YÖNETİMPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT606ÇAĞDAŞ PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI KONULARIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMESözkonusu ders öğrencilere pazarlamadaki akademik bilgiye katkıda bulunan bircok ana teori ve arastırma yöntemlerinin derin bir perspektifini vermektedir. Pazarlama ve tüketici davranışlarındaki önemli tartışmaları ele almaktadır. Bunlardan başka, bu ders öğrencileri pazarlama konusundaki akademik yayınları okumaya ve onları analiz etmeye ve değerlendirmeye alıstırmayı amaçlamaktadır. Ders süresince öğrenciler akademik yayınların bulgularının geçerliliğini değerlendirme becerisini elde etmenin yanında işletme alanındaki yayınlarda kullanılan birçok methodlarıda inceleyeceklerdir.
MUHA513YÖNETİM  MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR. HASAN ÖZYAPICIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
OOEG500TEZ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi alanı ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama.
OOEG501ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GELİŞİM VE EĞİTİM KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARYRD. DOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMGelişim ve eğitim kuramlarının ortaya çıkışı ve temel özellikleri, eğitime yansımaları ve çağdaş erken çocukluk eğitimi yaklaşımları.
OOEG503OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YÖNETİM OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, “çocuğun doğasına" en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar. 
OOEG505ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE AİLE DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve aile rehberliği hizmetleri.
OOEG506ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YARATICILIK VE ESTETİK GELİŞİMİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMYaratıcılığın tanımı ve önemi, farklı yaş gruplarında yaratıcı düşünme ve estetik algısının gelişimi, erken çocukluk döneminde yaratıcılık ve estetik duyarlılığı geliştirmeye ilişkin yaklaşım ve modeller, çocuklarda yaratıcı düşünme ve estetik algısının çeşitli etkinliklerle desteklenmesi.
OOEG598SEMİNER  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama.
OOEG599DÖNEM PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK 
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IPROF. DR. S.HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası.
Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS533SIVI KRİSTAL FİZİĞİNE GİRİŞYRD. DOÇ. DR.MEHMET OKCANFİZİKMaddenin Halleri ve S1v1 kristalik (SK) Durum, Termotropik SK, Liyotropik SK, SK Arafazlann Yaplian ve S1n1flandmlmas1, SK Teksturleri ve Teksturlerin bzellikleri, SK Deneysel Faz Diyagramlan, SK Yap1sina Etki Eden Faktiirler, SK Yiinelimsel bzellikleri, SK Fiziksel Parametreleri, SK Fiziksel Parametrelerinin Deneysel Tayinleri. 
PHYS551KUANTUM MEKANİK YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİK 
PHYS598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET OKCANFİZİK 
PHYS600DOKTORA TEZİ FİZİK 
PHYS603GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IDR. İBRAHİM GÜLLÜFİZİKTürevlenebilir Manifoldlar. Tensor ve Cartan'ın diferansiyel formlar hesabı. Einstein'ın ortonormal tetradlardaki denklemleri. Maxwell ve Einstein alanlarına uygulamaları ile Newman ve Penrose null tedrad formalizm. Yerçekimi Dalgalarının Analizi. Abelian ve Abelian olmayan düzlem sandviç dalgaları ve fizikleriyle ilgili açık problemler.
PHYS605GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IIIPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİK 
PHYS611FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IIPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİK 
PHYS621KLASİK MEKANİK IIPROF. DR. İZZET SAKKALIFİZİK 
PHYS652KUANTUM MEKANİK IIPROF. DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKesitini, optik teoremi, Born yaklaşımı, rezonans, S-matris saçılma "Çarpışma teorisi. Göreli kuantum mekaniği, Klein-Gordon denklemi, spinörleri, Dirac denklemi, göreli değişmezliği. İkinci Kuantizasyondan giriş.
PHYS698SEMİNER FİZİK 
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI FİZİK 
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ Bu dersin amacı öğrencilere psikoloji alanında bilimsel yöntemin nasıl kullanıldığını göstermektir. Ders öğrencilerin istatistik yöntemlerinin içerisindeki istatistik teorileri ile ilgili bilgilerini ilerletmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler ileri düzey anlam çıkarıcı istatistik yöntemlerini uygulamayı öğrenecektir.
PSYC510İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. DENİZ ATALARPSİKOLOJİ Bu derste zorbalıkla ilişkili güncel konular biyopsikososyal bakış açısıyla ve bütüncül yaklaşımlarca incelenecektir. 
PSYC526ZORBALIK ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARPSİKOLOJİ Bu ders çocukluk döneminde sosyal gelişimsel önyargı ile ilgili teori ve araştırmaları incelemeyi amaçlamaktadır. Derse bağlı olarak, öğrenciler etnik kimlik gelişimi, etnik önyargı, sosyal ahlak gelişimi ve sosyal dışlanmayı inceleyeceklerdir. Son olarak ise önyargıyı azaltmak için geliştirilmiş metodlardan bilişsel müdahale, empati gelişimi, sosyalizasyon ve gruplarası temas kuramı incelenecektir.
PSYC555SOSYAL GELİŞİMSEL ÖNYARGIPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANPSİKOLOJİ Bu dersin odaklarından bir tanesi EEG ve MRI gibi görüntüleme yöntemlerinin, sinirsel süreçlerin incelenmesinde nasıl kullanıldığıdır. Dersteki bir diğer odak ise, hafıza ve dikkat gibi korikal süreçleri mümkün kılan sinirsel mekanizmalarla ilgili literatürdeki bulgu ve tartışmaları öğrencilerle tanıştırmaktır. 
PSYC575BİLİŞSEL NÖROBİLİMYRD. DOÇ. DR. ÇIĞIR KALFAOĞLUPSİKOLOJİ Bu dersin amacı öğrencilerin sunum becerlerini geliştirmeye ve etik değerlere dayalı bilimsel araştırmalar yürütmesine yardımcı olmaktır.
PSYC598SEMİNER PSİKOLOJİ  
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA502BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASIDOÇ. DR. YELİZ AKINTUĞREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKHolding minimum 25 individual counseling sessions by using major counseling skills and techniques under supervision
RPDA511ÇAĞDAŞ AİLE DANIŞMA KURAMLARI VE UYGULAMASIDOÇ. DR. SİBEL DİNÇYÜREKREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKAile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamaları.
RPDA598REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMİNERİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF501KAMU SPOTLARINDA KURAM VE UYGULAMA YRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders kamuoyu duyuru ve spotlarına ilişkin teorik yansımaları ve üretim aşamalarını içerir. Dersin önemli amaçlarından biri “insan hakları", “kadın hakları", “toplumsal cinsiyet ve eşitlik", “LGBT hakları", “ifade özgürlüğü", “çocuk hakları", “tüketicilik ve çevre", “hayvan hakları", “azınlıklar", “işgücü sömürüsü" gibi sosyal sorunların arasındaki ilişkiselliğe “ortak iyilik", “kamuoyu çıkarı", ve demokrasi açısından ışık tutmaktır. Ortak iyiye yönelik farklı konular işlenirken, kamuoyu duyuruları başlıca film biçiminde ancak diğer araçları dışlamadan yapılacaktır. Ders alternatifmedya'yı harekete geçirecek bir alternatif anlayıştan hareket edecektir.
RTVF502DİJİTAL VİDEO: ÖN HAZIRLIK, ARAŞTIRMA VE YAPIM YRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMÜretim sürecinin yolunda gitmesi için başarılı bir dijital hikâye anlatımı için üretim öncesi süreç ve planlama çok önemlidir. Bu ders katılımcıları temel üretim öncesi süreçlere odaklanarak üretime hazırlar. Alan araştırmasından ve gözlem ve görüşmeden senaryo üzerinde çalışmayı, kasting ile rolleri hazırlamayı, provayı, üretim öncesi süreç için ekibin ve aktörlerin hazırlanmasını içerir. Katılımcılar kendi seçtikleri senaryonun üretim öncesinde engelleri aşmayı öğrenir ve daha sonra bunu üretim aşamasına taşır. Önerilen okumalar, atölye çalışmaları, tartışmalar,  gösterimler, notlar ve dijital teknoloji kullanımı ile katılımcılar bir farkındalık ve dijital üretim medya içeriği üretme konusunda beceriler geliştirebileceklerdir.

RTVF518DİJİTAL MEDYA İÇİN SEÇİLMİŞ OKUMALAR DOÇ. DR. MASHOED BAILIEDİJİTAL MEDYA VE FİLMBu ders yaratıcı sanatlarda dijital medyanın tarihi işlevleri ve etkilerini işlemektedir. Bu ders çağdaş dijital medyanın gelişimindeki araç ve tekniklere vurgu yapmaktadır. Öğrenciler etkileşimsel dijital medyayı kullanarak dijital hikaye anlatmayı ve görüntülemeyi, yaratıcılığı, manipülasyonu ve entegrasyonu öğrenerek pratik uygulamalarla dijital madya ile tanışacaklardır. Bu aşama araştırma, estetik yapılandırma, senaryo yazımı ve üretim öncesi aşamaları kapsar.
RTVF522DİJİTAL VİDEO MONTAJINDA TEORİ VE PRATİK DR. ENGİN ALUÇDİJİTAL MEDYA VE FİLMDers öğrencilere çıktıların DVD formatına uyarlamasında kullanılan doğrusal olmayan Adobe Premier, Final Cut gibi yazılım paketleriyle   çeşitli dijital kaset formatları ve akış indirme ve aktarımı için diğer dijital formatları tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders aynı zamanda bazı  düzenleme kuramlarına yoğunlaşarak öğrencilerin iyi düzenleme kararları vermeleri yönünde yol gösteriyor ve hareketli resimle inandırıcı hikayeler anlatmalarına yardımcı oluyor.
RTVF599DÖNEM PROJESİ DİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikâye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir.


TOCE502FEMİNİST TEORİLER 2HALİL DURANAYTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı öğrencilerin, Kadının Cinsiyet Çalışmalarını tanımlayan bazı ana teorik uyum ve çatışmaların anlayışını açıklamak, tanıtmak ve genişçe anlatmaktır. Bu teorik genel bakış, feminist epistemolojiye ilişkin post modern ve yapısal feminizm sonrası, uluslar ötesi feminizm ve aynı zamanda çeşitli teorilerin analizi olacaktır. Ders boyunca yürütülen önemli tema ve bu fikirlerin farklı şekilde kavramsallaştırılması ve olgu içerisinde tekrarlanmasıyla ilgilenerek cinsiyet ve cins kavramlarının arasındaki farkın tanımını yapmaktır.  Ayrıca ders 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışmayı hedeflemektedir. Öğrenciler okuma, teoriyi kendi yazdıklarında kullanma ve eleştirel yazılar için farklı tarihsel ve kültürel içeriklerde yazılı ve sözlü analiz olanaklarını geliştirme deneyimi kazanacaktırlar. Ders öğrencilere, genel olarak tarihin, fikirleri nasıl şekillendirdiğini ve feminist teori fonksiyonlarını, cinsellikteki cinsiyetçi çalışmaları açıklamak için bir alet olarak nasıl kullandığını aktaracaktır.
TOCE504FEMINIST METODOLOJILERIN UYGULANMASIPROF. DR. FATMA GUVEN LISANILERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, cinsiyet çalışmalarını şekillendiren disiplinler arası metodolojilere ve bunların, Queer Teorisine olan katkısına odaklanmaktadır. Bu disiplinlerarası yaklaşım, sosyal bilgiler ve beşeri bilimler dahilinde edebiyatı araştırarak kullanılacaktır. Konular, cinsellik ve cinsiyetin kültürel paradigmalarının yapı çözümünü içermektedir.
TOCE514CİNSİYET VE MEKANDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI'Feminism', teorik bir çerçeve olarak 'toplumsal cinsiyet'i, cinsiyet farklılıklarının anlamları ve onların sosyal ve fiziksel dünyada kabul gören geçerlilikleri üzerinde yeniden düşünmeye yardımcı olan bir araç olarak ele alır. Cinsiyet kimlikleri, aktörlerin cinsiyeti, sosyal sınıf, geçim sağlama ve aile statülerine bağlı olarak değişen rollerinde ve bunların mekânın kullanılması ve biçimlenmesindeki etkilerinde ortaya çıkar. Bu bakış açısıyla kadının, kullanıcı, ev kadını, araştırmacı ve tasarımcı rolünün anlaşılması,  onun fiziksel çevrenin üretilmesi, değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi süreçlerinde birçok yönüyle erkeğinkinden farklı olan yaklaşımına açıklık getirir ve aynı zamanda 'toplumsal cinsiyet' bakış açısıyla tanımlanan mekânın bu sosyal yönü,  kullanıcı aktivite ve davranışlarını en az onun fiziksel yönü kadar etkiler.  Bu noktadan hareketle cinsiyet kimlikleri, rolleri ve mekân arasında oluşan bu karşılıklı etkileşim dersin temel yaklaşımını oluşturur.
TOCE598SEMİNER TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır
TOUR500YÜKSEK LİSANS TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR501ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. HÜSEYİN ARASLITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı hizmet  özellikle konaklama sektöründe insan davranışlarının
 incelemek  ve analizini yapmaktır. Özellikle bireysel becerilerin geliştirilmesi ile
 ilgili kavramlar ayrı bir önem verilecektir.Bu dersde ayrıca öğrencilerin
sebep sonuç ilişkilerinin  birseysel ve grup çalışmalarına olan etkileri incelenerek farklı
bir bakış açısına sahip olmaları sağlanacaktır.
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
  açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin  önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
 yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak  uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir. 
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABİB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini  açıklamaktır.Özellikle turizm  sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik  temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından  öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası  Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan   Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini  anlatmaktır. Ayrıca  öğrenciler  teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak  finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında  vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
TOUR509ULUSLARARASI AĞIRLAMA VE TURİZM YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ  KONULARDOÇ. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı,  turizm sektörüyle ilgili anahtar çağdaş konuları  belirlemek analiz etmektir. Dersin içeriği kapsamında bu sektörler için önemli sayılan konular üzerinde durulacaktır.  Bugün turizm sektörünün karşı karşıya kaldığı fırsatları ve süregelen tehditler vurgulanacak ve sözkonusu küresel eğilimler, büyük hükümet gündemleri, politika değişiklikleri ya da yönetim stratejilerindeki değişikliklere yer verilecektir. 
TOUR512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR523İLERİ DÜZEY YİYECEK VE İÇECEK YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı, öğrencilere modern Yiyecek İçecek Yönetimi konusunda uzmanlaşmış ve ileri teori sağlamaktır. Gıda tedarikinde bir işletmenin yönetiminde yeni stratejik sistem yaklaşımının nasıl kullanılabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Ayrıca, eğer başarıyla yönetilirse etkinlik ve etkililiği artırmaya yardımcı olabilecek kritik faktörlerin öğrencilerin farkındalığını artıracaktır. Öğrenciler ayrıca, - sözlü ve yazılı, problem çözme, kişilerarası öğrenme (kaynakların kullanımı) öğrenme ve grup çalışması da dahil olmak üzere bir dizi temel (veya devredilebilir) beceriler geliştirmeye teşvik edilecektir.
TOUR532ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste, turizm sektörü araştırmalarına yönelik bilgisayar destekli istatistiksel analizler eğitimi amaçlanmıştır. Temelde veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İki yönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant analizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma desenleri üzerinde durarak varyans analizi yöntemini, çoklu random faktörler, kuvvet analizi, çoklu, loglinear ve logistik regresyon, kovaryans analizi ve meta analiz gibi konular üzerinde çalışacaklardır.
TOUR598 SEMİNER TURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR600DOKTORA TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır.  Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.   
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR605TURİZMDE GENEL KONULAR VE ETKİLERİDOÇ. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders konaklama sektöründe iş kurma , çalışma veya şirket yenileme, geliştirme düşüncesinde olanlar için tasarlanmıştır. Vaka çalışmaları, gerçek iş yaşamından örnekler, fonlara ulaşma, iş fırsatlarını görme temel konular arasında yer almaktadır.Özetle bu ders öğrencilerin girişimci risk alma durumlarının iş ve toplumyaşamına olan etkileri incelemeyi hedeflemektedir.
TOUR606HİZMET ENDÜSTRİSİNDE KALİTE YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders  servis endüstrisindeki kalite yönetimini anlamalarına yardımcı olacaktır.Kalite ve performans mükemmellik kavramları, kalite devrimi ve kalite yönetimi tarihçesi önemi ele alınacaktır.Kalite Yönetim Sistemi standartları ISO900, ISO9001, ISO14000, HACCCP, CE  işlenecektir.Hizmet kalitesi, kaliteli ekip çalışması, güçlendirme, motivasyon, müşteri önemi ve ölçüm hizmet kalitesi tasarımı bu derste ele alınacaktır.
TOUR625GÜNCEL TURİZM KONULARIPROF. DR. HABİB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencileri  turizmin sosyal bilimler bağlamında farklı  disiplinler multidisipliner bir yaklaşım olarak öğrenmelerinin mümkün olduğunu ve bilginin sınırlarını genişletmeye yönelik  olarak katkıda bulunmak ve teşvik etmektir 
TOUR698 SEMİNER TURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TUIS500YÜKSEK LİSANS TEZİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TUIS501TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMDR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS503TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDR. CAHİT EZEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans,  kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TUIS512TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders öğrencilere pazarlama çevresi, pazarlama karması bileşenleri, pazar bölümlendirme ve planlama ile kapsamlı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu ders turizm ve otelcilik sektöründe geliştirme, değerlendirme, pazarlama yönetiminin uygulanması ile ilgilidir. Derste ayrıca kavramlar, kuramlar, analitik prosedürler, teknikler ve çeşitli modeller derinlemesine analiz edilecektir.
TUIS522TURİZMDE VE OTELCİLİKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİDersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme
yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca
çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.
TUIS524TURİZM YATIRIM PROJELERİ ANALİZİÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİÖğrencilere, fizibilite çalışmalarının yürütülmesinde, yatırım kararı alınmasında dikkate alınacak ölçütlerin sektör
önceliklerine göre öğretilmesi ve finansman seçeneklerine ilişkin uygulamalı bilgilerin verilmesidir.
Turizm Yatırımı ve Projesi Kavramı, Türleri ve Özellikleri / Uygulanan Teşvikler / Ekonomik ve Finansal Yönden Proje Geliştirme / Turizm
Yatırım Projelerinin Ekonomik Yapılabilirliğinin Analizi / Örnek Proje Çalışması
TUIS599DÖNEM PROJESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 
TURK500YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir  çalışma denemesi yaptırılır.  
TURK506DİVAN EDEBİYATI KLASİKLERİPROF. DR. HAKAN TAŞTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIDivan Edebiyatının en önde gelen şairlerinden Fuzuli, Baki, Nefi, Nabi, Nedim ve Şeyh Galib'in divanlarından seçilmiş şiirlerin okutulması, sanat çizgilerinin karşılaştırılarak tartışılması, düzyazı alanında Evliya Çelebi Seyahnamesinden parçalar okutularak anlatım özelliklerinin irdelenmesi.
TURK511KARŞILAŞTIRMALI DİL/LEHÇE İNCELEMELERİDOÇ. DR. YUSUF AZMUNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIKarşılaştırmalı dil çalışmaları hakkında bilgi sunulması, dersi verecek öğretim üyesinin ilgi alanı doğrultusunda Türk dillerinden/lehçelerinden bir tanesinin (örneğin Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca, Yeni Uygurca, Türkmence, Azerice, Gagauzca vb.) belirlenmesi ve bu dilin/lehçenin, eşzamanlı (synchronic) yöntemle Türkçe ile karşılaştırmalı olarak ele alınması, ele alınan Türk dili/lehçesi ile yazılmış metinler ile Türkçe metinler arasındaki benzerliklere ve karşıtlıklara dikkat çekilmesi.
TURK519BATI ETKİSİNDE TÜRK EDEBİYATIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile yaşamın her alanına yayılmaya başlayan Batılılaşma hareketinin edebiyata etkisinin ele alınması, Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Edebiyatı ve Milli  Edebiyat ile ilgili tarihçelerin verilmesi; bu dönemlerin şiirde, romanda, öyküde, tiyatroda ve öteki yazın türlerindeki önemli temsilcilerinden söz edilmesi.
TURK598SEMİNER TÜRK DİLİ VE EDEBİYATIBu derste öğrencinin alanla ilgili kaynakçaya hâkim olması sağlanır, okudukları üzerinde tartışıp, düşünce üretme ve öğrendiklerini kullanabilme becerisi geliştirilir.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİ KENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
 final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU I KENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES502KENTSEL TASARIM STÜDYOSU II KENTSEL TASARIMGelişmiş kentsel tasarım süreçlerinde stüdyo; sosyal, ekonomik, ve
kültürel kısıtlamalar kentsel tasarım veri tabanı atma; uygun kentsel gelişim ve tasarım önerilmesi.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİ KENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES504KENTSEL TASARIMDA ÇAĞDAŞ SORUNLAR KENTSEL TASARIMBu seminer dersi kentsel tasarımın çağdaş sorunları irdelemekte;
kamusal alanda iyileştirmeler, kentsel yoğunlaşma, şehir merkezi rejenerasyonu üzerinde duruluyor.
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARI KENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları
 (kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES515KENTSEL ÇALIŞMALARDA TIPO-MORFOLOJİK ANALİZLERDOÇ. DR.NEVTER ZAFER CÖMERTKENTSEL TASARIM Ders, eleştirel bakış açısı ile, kent mekanlarının  tipomorfolojik  yapısının  öğretilmesini hedefler. Kentsel mekan ve mimari arasındaki elemanlar ve bileşenler ile ilişki kurar. Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri; bu alandaki kaynakların kullanılması, şehir peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi , arazi ve bina kullanımları, bina tipolojileri, sokak örüntüleri vb.gibi ana kavramlar ile analiz yapılarak kentlerin tipomorfolojilerinin analitik çözümlenmesini amaçlar.
UDES598SEMİNER KENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
UDES599DÖNEM PROJESİ KENTSEL TASARIMÖğrencilerden, bahar döneminde yaptıkları kentsel tasarım projesinin analizlerini ve projeyi geliştirme safhalarını ve proje paftalarını içeren yazılı bir raporu, öğretim üyelerinin kontrolünde yazmaları beklenmektedir.
VACD502ATÖLYE ÇALIŞMASI IIPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, bir öğretim üyesinin denetiminde öğrencinin yüksek lisans projesine yönelik araştırma problemini çözücü bir sanat ve tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Ders, proje konusunun seçimi ve üzerinde tartışılması, atölye çalışmaları, ön projenin sunumu ve fakülte öğretim üyelerince değerlendirilmesi şeklinde yürütülecektir.
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESİOROD PEYKANFAR GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak “Güzel" ve “Yüce" Kavramları, Sanatın “Hakikat İçeriği" Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir.
VACD506GÜNDELİK HAYAT SOSYOLOJİSİHALİL DURANAYGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste İktidar ve Özgürlük, İktidar ve Siyaset : Gündelik Hayatın Siyaseti / Kamusal Alan- Özel Alan, Tüketim Toplumu, Gündelik Hayat ve Yaratıcılık, Kültür ve Gündelik Hayat, Kültürel Kimlikler- Çokkültürlülük / Dinsellikler, Semboller / Doğum, Aşk, Cinsellik, Ölüm, Birey ve Gündelik Hayat, Sanat ve Gündelik Hayat, Gündelik Hayat Pratikleri konuları işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEOVASVİ ÇİFTÇİOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD512DİSİPLİNLERARASI MEDYA UYGULAMALARI YRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu keşif dersi, 2-D, 3-D, video oyunları, video tasarımı, yayın, görsel efekt, mimari görüntüleme, online veya interaktif prodüksiyonlarda interaktif içerik kullanımı için alternatif teknikler sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler atmosfer efektleri, doğal efektler, duman, patlama gibi görsel efektler yaratma ve üretme konusunu da öğrenme şansı yakalayacaklardır.
VACD513GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMDA ARAŞTIRMAYRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersde öğrenciler dönem projelerine yönelik görseller üzerinde çalışılacaktır. Bu bağlamda alan araştırmalarında, öğrenciler çalışacakları alana ilişkin daha once yapılan çalışmaların veya benzerlerinin görsel tarama/görsel veri toplama çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
VACD514GÖRSEL İLETEŞİM VE SOSYAL MEDYAYRD. DOÇ. DR. AYSU ARSOY GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders, sosyal medya ve ilişkili terminolojileri görsel iletişim alanında tanımlamaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, sosyal medya ve    ağların yararları ve engelleri de konular ıçerisinde ele alınacaktır. Etkileşimli diyalog için sosyal medya araçları, güncel yönelimler ve uygulamalar çerçevesinde örnek olaylar ve araştırmalarla irdelenecektir.
VACD517GERİLLA REKLAM TASARIMIPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLU GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersde öğrenciler dönem projelerine yönelik görseller üzerinde çalışılacaktır. Bu bağlamda alan araştırmalarında, öğrenciler çalışacakları alana ilişkin daha once yapılan çalışmaların veya benzerlerinin görsel tarama/görsel veri toplama çalışmalarını gerçekleştireceklerdir.
VACD599DÖNEM PROJESİ GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT524STRATEJİK YÖNETİMDOÇ. DR. EMRAH ÖNEYİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir. 
YONT598SEMİNER İŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİ İŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır


Courses