Dersler (2020 - 2021 Güz Dönemi)

DERS KODU DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI ÖNEREN BÖLÜM/PROGRAM KISA DERS TANIMI
ACCT513YÖNETİM MUHASEBESİPROF. DR. İLHAN DALCIİŞLETMEYönetim muhasebesi, işletme yöneticilerine işletme yönetiminde alacakları kararlarda ihtiyaç duydukları bilgi ve raporları düzenleyen, yorumlayan, denetim olanağı saağlayan muhasebe dalı. Yöneticilere işletmenin geleceği ile ilgili karar vermede yardımcı olur.
ARCH500YÜKSEK LİSANS TEZİMİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH501DİSİPLİNLER ARASI ATÖLYEYRD. DOÇ. DR. CEREN BOĞAÇMİMARLIKDisiplinlerarası Atölye disiplinler arası bir düzeyde Mimarlık
Fakültesi'nin tüm lisans öğrencileri için sunulan zorunlu bir derstir.
Mimarlık farklı çalışma alanlarının kesişme noktasında duruyorken,
mesleki çalışmaların disiplinlerarası karakteri olarak çalıştırılmak zorundadır.Böylece, bu zorunlu dersin amacı teması bir dönem içinde sabit kalırken öğrencilerin farklı ilgi alanları etrafında belli araştırmalar yürütmek için rehberlik etmektir.
ARCH505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİMİMARLIKBu araştırma ve araştırma sürecinin temelleri yanı sıra araştırmaya etik bir anlayış geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim düzeyinde bir giriş dersidir. Mimarlık Bölümü yüksek lisans öğrencileri için araştırma yöntemlerine bir giriş sunmaktadır.Ders, interaktif bilgi ve becerileri alanlarından bir dizi kapsar.
ARCH512MEKANSAL OKUMALARPROF. DR. RESMİYE ALPAR ATUNMİMARLIKBu derste, binalardan, mahallelere ve kentlere farklı ölçeklerdeki mekanları anlamaya yönelik farklı kuramsal ve metodolojik yaklaşımlar tartışılacaktır. Ders kapsamı 3 farklı bölümden oluşacaktır. İlk bölümde, bu yaklaşımlara yönelik teorik çerçeve sunulurken, ikinci bölümde bu yaklaşımların kendi özel metod ve teknikleri sunulacaktır.İkinci bölümde sunulacak metodolar gözlemler, anketler, görsel kayıtlar, ve biliş haritaları gibi kullanıcı algı ve davranışlarına yönelik yaklaşımların yanısıra, mekanın kendi geometrisi ve topolojik özelliklerini okumaya yönelik space syntax /mekan dizimi gibi metodları da içerecektir. Dersin son bölümünde ise, öğrenciler, farklı ölçeklerde seçilmiş örneklemler üzerinden öğrendikleri metodolojileri birebir uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilerin bu ders kapsamında öğrendikleri metodları kendi yüksek lisans ve doktora çalışmalarında kullanmaları beklenmektedir.
ARCH515MİMARLIK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE UYGULAMALARININ TARTIŞILMASIYRD. DOÇ. DR. BADIOSSADAT HASSANPOURMİMARLIK
ARCH520YEREL MİMARİNİN KURAM VE FELSEFESİPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKYerel mimari yapılı çevrenin en önemli kısmını temsil etmektedir. Bu sebepten ötürü İnsan'ın mimarlığı olarakda isimlendirilebilmektedir. Yerel mimari geneldir, avangard ve zengin sınıf yerine sıradan insanları içerir, bir çok ölçeği içine alır; örneğin kısmi coğrafik bölge, yerleşim alanı, tekrar eden dokuya sahip ya da farklılıklara sahip ideal çeşitlerden oluşan yapı formları. Dersin ana amacı, yerel ile ilgili temel felsefik teoriye giriş yapmak ve yerel mimari çalışmalarında gerekli olacak bilgileri sağlamaktır. Dersin başarıyla tamamlanması beraberinde tüm öğrencilerin yerel mimarinin felsefesi ve araştırma tekniklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.
ARCH523MİMARİ TEORİSİMİMARLIKBu ders Antikdönemden çağdaş döneme kadar , bir disiplin olarak mimarlık kuramı ve tarih boyunca gelişimi için bir giriştir.Mimarlığı ve bir prosedürü üretmek için tarih boyunca geliştirilmiş olan fikirler, felsefeler ve süreçler ders süresince tanıtılacaktır.Mimari yazıları, hemde bu metinlerin kültürel ve entelektüel tarih ilişkisini ve mimari formun üretimini incelemektedir.
ARCH524MİMARLIĞIN TEORİK YÖNLERİ IIPROF. DR. KOKAN GRCHEVMİMARLIKARCH524, farklı kültür ve dönemlerdeki farklı teorik ana akımları yansıtan mimari teori yönlerini keşfetmek ve incelemek için oluşturulmuş teorik bir derstir. Bu nedenle, ders mimarlığı, olasılıkları ve farklı tipolojilerin mimari teori uygulama olanaklarını yeniden düşünerek, yaratıcı düşünce prizması aracılığıyla çok çeşitli zaman ve mekanlardan mimarlık teorileri ve pratikleri örneklerini inceleyecektir. Bu ders, devam eden önemli süreçleri vurgulayarak son gelişmeleri takip etmektedir. Bu doğrultuda ders, yaratıcı araştırma ve düşünme, mimari anlatım, estetik, güç, kimlik, şiir ve mimarlığın ahlaki boyutu, farklı duruşlar ve tutumlar (mimarlık alanında tarih ve teorilerle çelişen) arasındaki tartışmayı, karmaşıklığı içeren konuları araştırır ve teorik iyileştirme için açık laboratuvar olarak mimarlık yönlerini anlamayı kolaylaştır. Bu amaca ulaşmak için, ders, öğrencilerin mimari teorilerin çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olacaktır; Yerleşik formun anlam ve ifade ile bütünleşmesi; Bina insan karakterini ve duygularını nasıl etkiler ve kontrol eder; Mimari tasarımlarda teori uygulaması; Mimarlık düşüncesinde eleştirel düşünmenin önemi gibi.
ARCH529ORTAÇAĞ MİMARLIK VE SANAT TARİHİDOÇ. DR. NETİCE YILDIZMİMARLIKBu özellikle Kıbrıs'ta Akdeniz kıyı bölgelerinde Ortaçağ archtectural ve sanat mirası, hakkında fikir analiz ve iyileştirme süreçlerini incelemek ve prcatice amaçlamaktadır.
ARCH546YAPI İNSAN SAĞLIĞI İLİŞKİSİPROF. DR. MÜJDEM VURALMİMARLIKBu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesinde ve yeni eklerin oluşturulmasında gözetilmesi gereken çağdaş ilke ve yaklaşımların tartışılması, çeşitli örnekler üzerinden tartışılması ve öğrencilerin bu mimari tasarım probleminin çözümünde daha yetkin olmasının sağlanmasıdır.
ARCH553SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİMLERYRD. DOÇ. DR. BADIOSSADAT HASSANPOURMİMARLIKSürdürülebilirlik kavramı, bölgesel, ilçe ve mimari ölçekte yerel sürdürülebilir kalkınma; çeşitli ölçeklerde çeşitli ülkelerde sürdürülebilir kalkınma örnekleri; barınma ortamlarının sürdürülebilirliğini: yerel toplumun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konuları; ekolojik sitesi tasarımı konularında : yer ve arazi tasarım iklim ve duygusu ile yoğunluk, bağlam, arazi kullanımı, ulaşım, tasarım.
ARCH556TARİHİ ÇEVREDE KORUMA VE TASARIMPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün amacı, korumanın konsept ve uygulama zeminleri üzerinden (teori ve pratik) öğrencilere bir takdim sunmaktır. Ders kapsamında öğrencilere, prensipler (genel görüşler, çalışma sırasında dikkate alınacak evrensel ölçektekiler), standartlar (ölçülebilir hedefler, yerel/ bölgesel ölçektekiler), ve önerilen uygulamalar ( gerekli eylemler veya aktiviteler, yerel ölçekli olanlar) uygulanan prensip ve standartların karşılanması hakkında bilgi sağlanacaktır. Bunun yanında, tarihi çevrelerde tasarıma yönelik yaklaşım ve prensipler üzerinde durulacaktır. Bu modülün başarıyla tamamlanması için, tüm öğrencilerin, tarihi binaların korumasına yönelik yaklaşımlar, koruma planlaması ve süreci, tarihi çevrelerde tasarım becerilerini geliştirmelerinin yanısıra; tarihi alanların koruması, korumanın uluslararası kabul gören prensipleri, korumanın teorik ve fikirsel çerçevesi, koruma kararlarının uygulama çerçeveleri, tarihi bölgelerin yeniden canlandırılması konularında bilgi edinmeleri beklenmektedir.
ARCH558KENTSELLEŞME POLİTİKALARIYRD. DOÇ. DR. PINAR ULUCAYMİMARLIKDers, ekonomik, politik ve sosyal etmenlerin AB ülkelerindeki farklı mekansal oluşumları nasıl etkilediğini inceler.
ARCH562KENTSEL SOSYOLOJİYE GİRİŞPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKBu modülün temel amacı kentleşme sürecinde, kentlerde yaşamanın etkileri ve bugünün kentsel alanlardaki sorunları hakkında öğrencilere sistematik bilgi sağlamaktır.
ARCH566KENTLERDE YARATICILIKYRD. DOÇ. DR. MÜGE RIZAMİMARLIKBu seminer dersi, kentlerle ilişkili olarak 'yaratıcılık', 'yaratıcı kent'i oluşturabilmek için yöntem ve stratejiler, dünyadaki çeşitli örnekler üzerinden çağdaş kentlerin sorunlarını araştırma ve analizlerden yararlanarak aktarmayı hedeflemektedir.
ARCH567KONUT ÜZERİNE YAYGIN ÇALIŞMALAR IPROF. DR. HIFSİYE PULHAN, DOÇ. DR. TÜRKAN U. URAZMİMARLIKBu ders, konut arastırmalarını bu alandaki kuram ve uygulamayla ilişkilendirmektedir. Dersin amaçları iki yönlüdür. Biri Konut konusunun kapsadığı alanların zenginliği ve çeşitliliğinin tanıtılması; diğeri, ilgili örnekler aracılığıyla öğrencilerin araştırmalarını zenginleştirilmesidir.
ARCH577GÜNEŞ MİMARLIĞIYRD. DOÇ. DR. HARUN SEVİNÇMİMARLIKKonuya giriş. Pasif kullanımdan akıllı güneş mimarisi üzerine kısa bir tarihçe. Güneş Enerjisinin pasif kullanımı. Yer ve Makro-İklim. Model olarak yerel yapı formları.Biyonik- model olarak doğa. Bina yönü ve izolasyon. Güneş Enerji Teknolojisi. Isıtma için güneş enerji sistemleri. Fotovoltaik. Pil teknolojisi. Yapı için güneş enerji konseptleri ve günışığı tasarım prensipleri. Çatı pencereleri. Işık bacası ve atrium. Pencereler. Işık yönlendirme , yansıma ve güneş koruma sistemleri.
ARCH598SEMİNERMİMARLIKBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
ARCH600DOKTORA TEZİMİMARLIKÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
ARCH613YAPILAŞMIŞ ÇEVREDE ANLAM VE İŞLEVDOÇ. DR. RAFOONEH R. MOKHTARSHAHIMİMARLIKBu ders yapıların görüntüsü arkasındaki anlamın araştırılmasını hedefler. Bu dersin temel amacı, yapılı çevrenin nasıl okunabileceği ve yorumlanabileceğini örnekleyen farklı kavramsal/ kuramsal çerçeveleri ortaya koymaktır.
ARCH632KONSTRUKSİYONUN ONTOLOJİSİPROF. DR. YONCA HÜROLMİMARLIKOntoloji, etik, politika, bilgi teorisi, metafizik kavramları; Tektonik, sanat ve teknoloji kavramlarının ontoloji ile ilişkisi; Ontolojik / Skenografik; Strüktür ve süsleme; Ontolojik varoluş ve öteki - Diyalektik imaj: içerisi- dışarısı, üretici - kullanıcı, çokluk- birlik, mobilite- güvenlik; Objektivite / Subjektivite / Ruhsallık- Profesyonel objektivite; Zaman, hafıza ve maddesellik; Madde- form (beden- akıl); Aura ve sanatin mekanizasyonu; Dinamik imaj: çekinik dil; Sınır ve sonsuzluk; Tasarım ve teknolojideki otonomi; Gerçek, hakikat, bilgi, zaman.
ARCH651KENTLERİN KÜLTÜRÜPROF. DR. NACİYE DORATLIMİMARLIKÖğrencilere kültürel açıdan kentsel yerleşim hakkında bilgi sağlanmalıdır. Şehirler kültürel yönleri (gündelik yaşamın alışkanlıkları ve yolları) üzerinde özellikle duruluyor olsa da, ekonomik, politik, sosyal, teknolojik ve coğrafi açıdan da bu dersin kapsamına alınacaktır.
ARCH698SEMİNERMİMARLIK
ARCH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMİMARLIK
BANK501AKTİF VE PASİF YÖNETİMİPROF. DR. ERALP BEKTAŞBANKACILIK VE FİNANSAktif ve Pasif yönetimine genel bakış (ALM); finansal risk yönetimi; gap yönetimi ve durasyon gap yönetimi ile ilgili prensipler ve uygulamalar içerir. Teorik ve pratik açıdan para ve uluslararası fon riskleri ile döviz kuru riski konularını içerir.
BANK504UYGULAMALI FİNANSAL İSTATİSTİKDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSZaman serisi ve çapraz-sectional ekonometrisine giriş; regresyon modelleri, problemler ve çözümleri, ekonometri ve istatistikte hipotez testler, anket araştırmaları ve veri analizi yanında durağan, causality ve co-integration konularının yanı sıra; EVIEWS ve SPSS ekonometrik paketlerin uygulamalarını içermektedir.
BANK598BANKACILIK VE FİNANSTA SEMİNER PROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSÖğrencilere araştırmalarında yol gösteren ve tez yazımında yardımcı olan bir derstir. Derste katılımcılar, akademik yazım becerisinin gelişmesinde etkili olması amacı ile; özellikle tez ve bilimsel incelemelerin yapılarını ve stillerinin analiz edilmesi ve akademik makale ve diğer metinleri incelemektedirler.
BESD500BESLENME VE DİYETETİK TEZ ÇALIŞMASIBESLENME VE DİYETETİK
BESD502İLERİ BESLENME-IYRD. DOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir. Mikro besin öğeleri ve suyun vücuttaki görevlerini öğrenerek yetersiz ya da fazla alınması durumlarında oluşabilecek metabolik bozuklukları tanımlamak amaçlanmaktadır.
BESD503İLERİ BESLENME-IIYRD. DOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKİnsan beslenmesinde temel olan mikro besin öğeleri ve besin öğesi olmayan, fakat sağlığı olumlu etkileyen öğelerin türlerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarında oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiri ve diğer öğeler ile etkileşimlerini incelemektir.
BESD504BESLENME ANTROPOMETRİSİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKVücut yağı ve yağsız doku miktarının saptanması, uzunluk, çap, genişlik, deri kıvrım kalınlığı ölçümleri, beslenme durumu tarama testleri, biyoelektrik impedans analizi, laboratuvar çalışması konuları incelenmektedir. Beslenme antropometrisini doğru kullanmayı ve değerlendirmeyi öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD505SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. İRFAN EROLBESLENME VE DİYETETİKBeslenme durumunun deneysel değerlendirilmesinde kullanılan farklı yöntem ve teknikleri öğrenmek, insan ve deney hayvan örneklerinde konuyla ilgili becerileri geliştirmek amaçlanmaktadır.
BESD506BESLENME VE KALP DAMAR HASTALIKLARIPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKalp damar hastalıklarının etiyolojisi, klinik belirtileri, risk etmenleri, komplikasyonları ve diyet tedavisini içermektedir. Bu derste, kalp damar hastalıklarının diyet tedavileri hakkında son yıllara ait yeni görüşleri öğretmek ve var olan beslenme tedavi programlarına bu yeni görüşleri uyarlamak amaçlanmaktadır.
BESD507BESLENME VE DİABETES MELLİTUSPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKDiyabetin tanımı, sınıflaması, tanı yöntemleri, patogenezi, komplikasyonları, tedavi yöntemleri, insülin ve oral antidiyabetik tedavisinde beslenmenin rolü ile diyabette tıbbi beslenme tedavisi, karbonhidrat sayımı ve diyabet eğitimi ilkelerini içermektedir. Diyabetin oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkinliğini ve önemini, tıbbi beslenme tedavisinin amaçlarını ve ilkelerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD508KLİNİK BESLENMEDE SORUNLARPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKKlinik beslenmede karşılaşılan sorunlar ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
BESD509WEIGHT CONTROL AND EATING DISORDERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKŞişmanlık, zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza gibi yeme davranış bozukluklarında tıbbi beslenme tedavisi ve hastaya yaklaşım konularını içermektedir. Bu derste şişmanlık ve yeme davranışı bozukluklarında hastaya özgü tıbbi beslenme tedavisinin oluşturulması ve bu konularla ilgili son bilimsel gelişmelerin izlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD510BESLENME VE KANSERYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKOnkolojik hastalıklarda hastalık prognozu ve tedavisinde beslenme tedavisinin ilke ve önemlerini öğretmek amaçlanmaktadır.
BESD511YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME VE SAĞLIKPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşlılarda oluşan metabolizma değişiklikleri, bu dönemdeki enerji ve besin öğeleri gereksinimi, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlanma ile oluşan beslenmeye bağlı sağlık sorunları, besin seçimi ve kullanımı, yaşlılığa özel beslenme programları, eğitim ve araştırma konularını içerir. Yaşlılık döneminde beslenmenin özelliklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD512GEBELİK VE EMZİKLİLİK DÖNEMİNDE BESLENMEYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKGebelik döneminde metabolizmanın uyumu ve beslenmenin fizyolojisi, makro ve mikro besin öğeleri gereksinmeleri, organizmanın emzikliliğe hazırlanması ve emziklilik döneminde makro ve mikro besin öğeleri gereksinmelerini içermektedir. Gebelik ve emziklilik dönemindeki fizyolojik, metabolik ve endokrin değişiklikleri ve beslenme ile etkileşimlerini, bu dönemde tıbbi beslenme tedavisi gerektirecek durumları (gebelikte diyabet, maternal PKU, nöral tüp defektleri, hiperemezis gravidarum gibi) ve tıbbi beslenme tedavisi ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
BESD513ENTERAL VE PARENTERAL BESLENMEYRD. DOÇ. DR.SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKMalnütrisyonun tanımı, tipleri, beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, enteral ve parenteral beslenme ilkeleri, hastalıklarda uygulanması, metabolizmadaki değişiklikler, enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri, tedavide kullanılan ürünler, bileşimleri ve beslenme ekibinde diyetisyenin yetki ve sorumlulukları ile pratik uygulamaları içermektedir. Enteral-Parenteral Beslenme ilkeleri ile kullanılan ürünler ve beslenme durumunun değerlendirilmesi hakkında yeni bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD598BESLENME VE DİYETETİK SEMİNERİBESLENME VE DİYETETİK
BESD600DOKTORA TEZİBESLENME VE DİYETETİK
BESD604BESLENME VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. SEMA ERGEBESLENME VE DİYETETİKBeslenmenin genler ile ilşkisini ve hastalıklar ile ilişkili olan genlerin ekspresyonunda besin ögeleri tüketim önerilerinin öğretilmesini amaçlar.
BESD605SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BESLENMEPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKGastrointestinal sistem ve ilintili hastalıklarında etiyolojik etmenleri, tıbbi beslenme tedavisi yaklaşımlarını ve tıbbi beslenme tedavisindeki yenilikleri öğretmeyi amaçlar.
BESD606ADÖLESAN BESLENMESİYRD. DOÇ. DR. SERAY KABARANBESLENME VE DİYETETİKAdölesan dönemde değişen beslenme alışkanlıklarını, gelişen beslenme sorunlarını ve bu durumlarda verilebilecek önerileri diyet uygulamaları ile öğretmeyi amaçlar.
BESD609İLERİ BESLENMEDE FİTOKİMYASALLARYRD. DOÇ. DR. CEREN GEZERBESLENME VE DİYETETİKFitokimyasalların tanımlanması ve fonksiyonlarının açıklanması, metabolizmadaki fonksiyonlarının incelenmesi, deneysel yöntemler ve ileri analiz tekniklerin yardımıyla beslenmeye bağlı sorunların çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
BESD611YEME DAVRNIŞLARI VE BESİN SEÇİMLERİPROF. DR. EMİNE YILDIZBESLENME VE DİYETETİKYaşam boyunca besin seçimlerini ve yeme davranışlarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
BESD698SEMİNERBESLENME VE DİYETETİK
BESD699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBESLENME VE DİYETETİK
BIOL501MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course covers eukaryotic gene expression and regulation in detail, as well as eukaryotic cellular processes. Genome, transcriptome and proteome level information are discussed, as well as epigenomics. In particular, human genome is detailed. Relevant ethical, legal and social issues are discussed.
BIOL502BİYOTEKNOLOJİNİN TEMELLERİYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThis course introduces the basic concepts of biotechnology. The history, development and current applications of biotechnological products are outlined and serve as the basis for the elective courses.
BIOL503GENOM DÜZENLEME VE GEN TERAPİSİPROF. DR. BAHAR TANERİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİGenetic engineering, new techniques in gene and genome editing, and the relevant technology are covered. The latest developments in the field are reviewed and the potential for future applications are discussed.
BIOL504İleri Moleküler Hücre BiyolojisiYRD. DOÇ. DR. DENİZ BALCIMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu ders moleküler hücre biyolojisinin daha detaylı analizini ve hastalık mekanizmasını anlamadaki önemini inceler.
BIOL507TANI VE TEDAVİDE MEDİKAL BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ILGIN ÇAĞNANMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİIn this course, the development and advances in the biotechnological tools in disease diagnosis and disease treatment are discussed. The protein based biological products as well as nucleic acid, cell and tissue based biological products are covered in further detail and contrasted.
BIOL509ASİSTE ÜREME TEKNOLOJİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. ADİL ŞEYTANOĞLUMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİIn this course, the historical changes in reproductive medicine and developments in assisted reproductive technologies are discussed. The advances in reproductive technologies and latest discoveries are analyzed. In addition, preimplantation genetic diagnosis/screen methods are reviewed.
BIOL515BİYOTEKNOLOJİNİN DENİZ BİYOLOJİSİNDE KULLANIMLARIYRD. DOÇ. DR. BURAK ALİ ÇİÇEKMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİBu derste farmasötik ve tarımsal alanlar gibi geniş bir yelpazede önemli olan, daha verimli, daha çevre dostu endüstriyel işlemlerin ve çevre ıslahında önemli deniz organizmalarının biyoteknolojik kullanımlarını tanıtmayı hedefler.
BIOL599DÖNEM PROJESİMEDİKAL BİYOTEKNOLOJİThe student will prepare a semester project on a selected topic.
BNKA502FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. BİLGE ÖNEYBANKACILIK VE FİNANSDers, modern finansal teori ve uygulamaları içeren birincil konular analiz edilmesi ve şirket uygulamaları ve değer yaratma ve hissedarların karlarını maksimize etme konuları baz alınacaktır.
BNKA503FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLARPROF. DR. BİLGE ÖNEYBANKACILIK VE FİNANSDers, finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, yasal çerçeve, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, finansal kurumlarda fon kaynakları ve kullanımı, Merkez bankacılığı ve para politikası araçları, bankacılık sistemi ve özel finans kurumları, finansal aracılar, kurumsal yatırımcılar, sosyal güvenlik kurumları, finansal kurumlarda rekabet ve finansal yönetim, finansal piyasalarda bilgi, türev piyasalar, globalleşme ve krizler, uluslar arası finansal piyasalar, finansal sistemler gibi konuları içermektedir.
BNKA599DÖNEM PROJESİBANKACILIK VE FİNANS
CE 506İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL YÖNTEMLERYRD. DOÇ. DR. MEHMET METİN KUNTİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİTemel kavramlara giriş. Nümerik grafikler elde etme. Nümerik entegraller ve interpolasyon. Cebirsel denklemlerin çözümü. Diferansiyeller. Stabilite ve çözüme varış. Sınır şartları. Kısmi diferansiyel denklemkler. Parabolik, hiperbolik ve eliptik denklemlerin nümerik çözümü. Karakteristik metodu. İnşaat mühendiliği uygulamaları.
CE 556ZEMİN KIRILMA MUAKVEMETİ ÖLÇÜMLERİPROF. DR. ZALİHE SEZAİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGeoteknik Mühendisliğinde gerilme durumu (izotropik, K0 durumu). Kayma Mukavemeti Kırılma Kriteri. Zemin mekaniği kritik durum kavramları. Direk kesme deneyi: gevşek ve sıkı kum. Üç eksenli ekipmanlar ve test felsefeleri: deformasyon davranışı (izotropik ve kayma yükleme). Konsolidasyonsuz drenajsız üç eksenli deneyi. Boşluk suyu basınç ölçümlü konsolidasyonlu drenajsız deney. Skempton'ın A ve B boşluk suyu basınç parametreleri. Cam Kili modeli: çerçeve ve kuramsal temelleri, normal konsolide ve aşırı konsolide killerin davranışını tahmin. Killer için vane kesme deneyi.
CHEM500MASTER TEZIKİMYA
CHEM507FİZİKSEL KİMYADA ÖZEL KONULARPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYATermodinamik , Materyal Denge , Faz dengesi, Çözümler , Reaksiyon tepkime hızının Teorileri , kinetik ve mekanizmaları, Ulaştırma özellikleri.
CHEM508ORGANİK KİMYADA ÖZEL KONULARPROF. DR. HURIYE İCİLKİMYAOrganik bileşiklerin IUPAC isimlendirmesi, Stereokimya ve kiralite,
Nükleofilik yerdeğiştirme, Toplama ve eliminasyon reaksiyonları, Radikalik reaksiyonlar,
Elektrofilik aromatik ikame reaksiyonları, Karbonhidratlar, Lipidler,
Aminoasitler ve proteinler.
CHEM511TEMEL POLİMER BİLİMİPROF. DR. ELVAN YILMAZKİMYAPolimer biliminin temel konularını anlatan bu derste öğrenciye
daha ileri polimer kimyası derslerini izleyebileceği temel bilginin verilmesi amaçlanmıştır. Derste işlenen başlıca konular polimer sentezi, polimerleşmenin termodinamiği ve kinetiği, sentetik polimerlerin reaksiyonları, kimyasal yapı tayini, polimer çözeltileri, polimerlerin molekül ağırlıkları ve molekül ağırlığı tayin yöntemleri, katı hal özellikleri, morfoloji ve camsı geçişler olarak belirlenmiştir.
CHEM533POLİMER JELLERİPROF. DR. HURIYE İCİLKİMYAGiriş, Temel kavramlar, Makromoleküler termodinamik,
Çözeltideki konformasyonlar, Esneklik, Difüzyon,
Osmotik basınç, Jellerin sentezi ve özellikleri, nötr jeller,
Zayıf iyonize jeller, Kuvvetli iyonize jeller, Homojen jeller, Termodinamik, hacim faz geçişi, Dinamik, Şişme kinetiği , Hacim faz geçişi için temel etkileşimler, Çevreye duyarlı jeller, Polielektrolit jellerinde konformasyonel geçişler, Sonsuz çözücüde bir ağın şişmesi, İyonik çiftlerin oluşumu, Karışık çözücülerde ağın şişmesi, Jellerin uygulama alanları.
CHEM547ORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERPROF. DR. HURIYE İCİLKİMYAUltraviolet ve visible spektroskopi. Infrared spektroskopi.
Nükleer magnetik rezonans spektroskopi. Kütle spektroskopi. UV, IR, NMR ve Kütle spektroskopisi ile yapı analizi
CHEM595SU KAYNAKLARI VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİPROF. DR. HURIYE İCİLKİMYASuyun Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri; Su Türleri; Su arıtma; Su kalitesi, Yumuşatma yöntemleri; Tuzdan arındırma yöntemleri, Atık su arıtma, Su arıtma kimyası.
CHEM598SEMİNERKİMYA
CHEM600DOKTORA TEZIKİMYA
CHEM698SEMINERKİMYA
CHEM699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIKİMYA
CHES500YÜKSEK LİSANS TEZİKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
CHES501KÜLTÜR MİRASINI ANLAMA: KAYNAKLAR, METOTLAR VE MESLEKİ UYGULAMADOÇ. DR. EGE ULUCA TÜMERKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kültürel miras alanlarının ve yapılarının değerlerini anlama konusunda bilgi ve becerileri kazanmalarını hedefler. Bu ders kapsamında, belgeleme konusunda metot ve teknikler, bilgi yönetimi, tarihi araştırma ve karşılaştırmalı çalışma konuları tartışılacaktır.
CHES502BİNA ÖLÇEĞİNDE KORUMA ATÖLYE ÇALIŞMASIDOÇ. DR. EGE ULUCA TÜMERKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu atölye öğrencilere korumanın tarihi, fiziksel, sosyal, kültürel, yasal ve ekonomik boyutlarını aktaracaktır. Farklı örnekler üzerinde disiplinlerarası grup çalışması yapılacaktır. Bu atölye öğrencilerin çok boyutlu bir disiplin olan koruma konusunda değerler, problemler ve potansiyeller konusunu kavramalarını sağlar.
CHES506TARİHİ YAPIM SİSTEMLERİ: ÖZELLİKLER, HASAR VE ÇÜRÜMEKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIBu ders, çürüme ve bozulma sorunları vurgulayarak, Akdeniz coğrafyasında tarihi binaların yapımında farklı yapısal sistemleri ve malzeme kullanımını tanıtmaktadır. Ders boyunca, yığma ve iskelet tarihi yapı sistemlerinin yanı sıra, periyodik / farklı bina tiplerinin yapımında kullanılan coğrafi / yerel teknikler ve malzemeler; ve bu binalarda meydana gelen hasarlar, incelenecektir.
CHES598SEMİNERKÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARIYüksek lisans seminerlerinin amacı, yüksek lisans öğrencilerinin akademik deneyimlerini zenginleştirmek için, çeşitli proje ve aktiviteleri deneyimlemeleridir. Öğrenciler tarafından verilen seminerler, bölüm üyelerine de, bölüm içindeki tüm lisansüstü öğrencilerinin tanınması ve her öğrencinin araştırma faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için fırsat sumaktadır. Son olarak, seminerler halka açık bir forumda sunum ve araştırma konularının tartışılması becerilerini geliştirmek için öğrencilere imkan sağlamaktadır.
CIVL500YÜKSEK LİSANS TEZİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL530HİDROLİK MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULARPROF. DR. UMUT TÜRKERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİFicks Kanunu ve yeraltı suyu akışına uygulanması; Denge sahil profilleri ve denge altı hava bölgeleri; Silis ve kireçli kum parçacıkları için çökme hızı analizi; IDF eğrileri ve L-moment tekniği; Pürüzlü yüzeylerde enerji dağılımı ve Hidrolik sıçrama uzunluğu. Kuraklık analizi.
CIVL537KATI MADDE TAŞINIMI TEORİLERİDOÇ. DR. MUSTAFA ERGİLİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGiriş; tortunun özellikleri; bir tortu partikülünün başlangıç hareketi; düşme hızı; nehir yatağı mekaniği ve direnç yasaları (dalgalanmalar, kum tepeleri); yatak yükü, asılı yük ve toplam yük teorileri ve hesaplamaları; rejim kavramı ve kararlı kanal tasarımı (aşınabilir kanalların tasarımı); çökeltme havzası türleri ve su alma yapıları; oyulma kriterleri, çökeltilerin taşınması çalışmalarında izotop teknikleri. Dalga etkisi altında tortu taşınması.
CIVL543SONLU ELEMANLAR METODUDOÇ. DR. GİRAY ÖZAYİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİDersin temel hedefi ve temel kavramlar. Toplam potansiyel, toplam potansiyelin minimum olma prensibi, Rayleigh-Ritz Metodu. Matris cebiri, Gauss Eliminasyon, Cholesky ve Skyline yöntemlari, bant matrisler. Tek boyutlu problemler: şekil fonksiyonları, eleman rijitlik matrisinin türetilmesi, sınır koşullarının hesaba katılması, denklemlerin bahsi geçen metodlarla çözümü ve gerilmelerin potansiyel enerji formülasyonuyla hesabı. Kafesler, üçgen elemanı, kirişler, çerçeveler ve dönel simetrik elemanlar. Bilgisayar uygulamaları.
CIVL552GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİYRD. DOÇ. DR. ERİŞ UYGARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİTitreşimli hareket. Tek dereceli serbestlik sistemleri. Zemin içerisinde dalga yayılımı. Dinamik zemin özellikleri. Tekrarlı yüklü zeminlerin dayanım ve deformasyon özellikleri. Deprem sitesi tepki analizi. Yer hareketi karakterizasyonu. Sıvılaşma. Yer oturması. Sismik analiz ve şevlerin stabilitesi. Sismik analiz ve istinat yapılarının tasarımı.
CIVL577BİNALARIN SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİDOÇ. DR. MAHMOOD HOSSEINIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİSismik performans hedefleri ve yönetmelik tasarım kriterleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan analiz yöntemleri. Mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesi yöntemleri. Binaların deprem performansını etkileyen faktörler. Bina stoğunun değerlendirilmesi yöntemleri. Hasar tahminleri.
CIVL582BETONDA SÜNME VE BÜZÜLMEPROF. DR. ÖZGÜR ERENİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİGeoteknik malzemeleri için temel modelleme. Yapısal modellerin sonlu elemanlar uygulaması ve elastik olmayan gözenekli ortamlar için birleştirilmiş katı-sıvı mekanik yönetim denklemleri. Geçici ve sürekli hal koşulları. Geoteknik, jeolojik, yapısal ve diğer ilgili modern mühendislik problemleri. Geoteknik tasarım ve inşa edilen tesislerin performansı hakkında fikir vermek için uygulama yazılımını kullanarak mühendislik çalışmalarının analizi. Sonlu elemanlar yazılım programının uygulama ve analiz için kullanımı.
CIVL587ÇİMENTO İKAME MALZEMELERİPROF. DR. KHALED MARARİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİPortland çimentosunun hidrasyonu. Puzolanik reaksiyonlar. Portland-Puzolan karışımları. Kalsine kil, şist ve diğer topraklar. Cüruflar ve cüruf çimentoları. Doğal puzolanlar. Silika dumanı. Uçucu küller.
CIVL598SEMİNERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL600DOKTORA TEZİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL694PROJE İŞLETMESİDOÇ. DR. TOLGA ÇELİKİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİProje yönetimi kapsamı; Proje yönetimine giriş, proje yönetimi süreçleri. Proje yönetimi bilgi alanları; proje entegrasyon yönetimi, proje kapsam yönetimi, proje zaman yönetimi, proje maliyet yönetimi, proje kalite yönetimi, proje insan kaynakları yönetimi, proje iletişim yönetimi, proje risk yönetimi, proje satın alma yönetimi, Paydaş yönetimi.
CIVL698SEMİNERİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CIVL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
CMPE500YÜKSEK LİSANS TEZİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE532KISIT PROGRAMLAMADOÇ. DR. ZEKİ BAYRAMBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu dersin amacı kısıt programlamanın temelini oluşturan kavramları anlatmak, birleşimsel eniyileme problemlerinin modellenmesi ve çözülmesi becerisini kazandırmak, ve kısıt çözme tekniklerinin gerçek problemlerin çözümünde modern kısıt programlama ortamları aracılığı ile kullanılmasına fırsat tanımaktır. İşlenecek konular şöyledir: kısıtlar ve değerlendirmeler, kısıtlar ile modelleme, kısıt tatmini, kısıt tanım kümeleri örnekleri, kısıt sadeleştirme, eniyileme, Simplex algoritması, geri dönme, düğüm ve yay tutarlılığı, mantık kısıt programlaması (MKP), MKP'de modelleme, veri yapılarını kullanma, aramayı sınırlandırma, ileri programlama teknikleri ve artımlı kısıt çözme.
CMPE535BİLGİ MÜHENDİSLİĞİDOÇ. DR. MEHMET BODURBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİYapay zeka ve bilgi tabanlı sistemlere genel bakış; Bilgi Mühendisliği kavramları; İnsanlarda Problem Çözme ve Bilgi İşleme Sistemleri; Algılama Modelleri; Bilgi toplama; Bilginin temsili; Üretim Kuralları; Çıkarım, İleri Zincirleme, Geriye Zincirleme, Karışık Zincirleme; Belirsizlik, Kesinlik Faktörleri, Bayes, Bulanık kümeler ve Dempster-Shafer yöntemleri; Otomatik Bilgi Toplama, Uzman Sistemlerde Makinesel Öğrenme Yaklaşımları, Kural, ve Karar-Ağacı ile İndüksiyon; Bağlantısal Uzman-Sistemler; Uzman-Sistem Oluşturma Araçları ve Geliştirme dilleri, Kabuklar, Ortamlar; Kural-tabanlı kabuklar kullanarak uzman-sistem tasarımı; Uzman-sistem geliştirme yaşam-döngüsü; Yazı tahtası mimarileri; Doğruluk-Bakım Sistemleri.
CMPE542İLERİ AĞ KURULUMUPROF. DR. DOĞU ARİFLERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİKatmalı ağ sistemleri, çapraz-katman tasarımı, tasarım takasları, ağ trafiğini modelleme, ağ trafiği için akışkan modeller, veri, ses ve görüntü için ağa modelleri, erişim kontrolu, sızan paketler, akış ve yogunluk kontrolu modelleri, geniş band kablosuz tasarım problemleri, yeni gelişmeler ve modeller, gömülü ağ sistemleri, konşlanma, veri yayma, örtme, ve bağlantı.
CMPE553KRİPTOGRAFİ VE AĞ GÜVENLİĞİDOÇ. DR. ALEXANDER CHEFRANOVBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders kriptografi ve ağ güvenliğini konularını içerir. Amaçları: klasik şifreleme teknikleri, blok şifreler ve veri şifreleme standardı, sonlu alanların temelleri, ileri şifreleme standardı, güncel simetrik şifreler, simetrik kodlayıcılarla gizlilik, sayı teorisinin temelleri. Anahtar yönetimi: diğer ortak anahtar kripto sistemleri, mesaj onayı, Hash işlevleri ve algoritmaları, sayısal imzalar ve onay protokolleri, ağ güvenliği pratiği, uygulamalar, e-posta, IP ve web güvenliği, sistem güvenliği, sızmalar, zararlı yazılımlar, ateş duvarları.
CMPE598SEMİNERBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanlarıyla ilgili seminerleri içerecektir.
CMPE600DOKTORA TEZİBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
CMPE698SEMİNER
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİBu ders, araştırma yöntemleri, tez yazımı, sunum, etik, sosyal sorumluluk, intihal, bilimsel makale yazımı ve yayınlanması ile ilgili konuların öğretim üyeleri tarafından seminer olarak Doktora öğrencilerine verilmesini içermektedir.
CMPE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
COMM500YÜKSEK LİSANS TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMYRD. DOÇ. DR. ÜLFET KUTOĞLU KURUÇ
İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
COMM502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
COMM504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.
COMM514MEDYA İÇİN YAZMAKDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı farklı kitle iletişim kanalları için yazma, süreç ve uygulamalarına giriş yapmaktır. Dersin bir diğer amacı haber toplamada temel eğitim vermektir. Ders; zaman baskısı altında düz haber, köşe yazısı ve röportajlar dahil farklı konularda yazı yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.
COMM520KÜLTÜREL ÇALIŞMALARA OKUMA METİNLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders uluslararası yazımda iletişim ve kültürel çalışmalarla ilgili metinleri içermektedir. Ders kültürel çalışmalar alanı içindeki Kuzey Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu perspektiflerinden kültürel çalışmalarla ilgili önemli alanları kapsamaktadır. Kültürel çalışmaların tarihi, gelişimi ve güncel durumuyla ilgili sağlam bir temel bilgi vermeyi amaçlamaktadır.
COMM536HAREKETLİ GÖRÜNTÜ KURAMLARIİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIKültürlerin mit, retüel, dil, bilim ve tüm diğer kültürel olaylarda yer alan işaret ve sembollerdeki anlamlardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Bu anlamların nasıl arandığı ve oluştuğu gösterge bilimin bir dalıdır. Gösterge bilim bir kültürün işaretlerinin dünyayı nasıl temsil ettiğini gösterir. Gösterge ve sembolleri anlama ve çözme yeteneği belirli bir grup insanın kültürüne erişmeyi mümkün kılar ve medya ve reklamcılık gibi iletişimin bazı dallarında gerekli olan bilgiyi sağlar. Bu dersin amacı gündelik yaşamda kullandığımız nesneleri anlamak ve bunların medyada nasıl kullanıldığını anlamaktır. Öğrenciler fotoğraf, resim, web tasarımı, film gibi medya mesajlarını, terminolojiyi okumayısı öğrenecek. Dahası öğrenciler belirli kültürlere bağlı medya Materyallerini dikkate alacaklardır.
COMM5403. DÜNYA SİNAMASIİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIGelecekteki medya profesyonelleri için “küreselleşen sosyal yaşam" ve “değişen dünya" konularında toplumsal cinsiyet perspektifinin olması önemlidir. Bu ma seminerinin amacı sosyal ve beşeri bilimler –sosyoloji, antropolji, kültürel çalışmaları ve postkoloniyal çalışmalar gibi alanlarda- günümüzdeki toplumsal cinsiyet konularına giriş yapmaktır. Buna ek olarak toplumsal cinsiyet analizi örneğin 1. 2. Ve 3. Dalga feminizm ve sosyal ve beşeri filmler üzerindeki etkileri- perspektifinden değişik konulara önem verilecektir. Toplumsal cinsiyet kavramı ve onun günümüzdeki akademik disiplinler üzerindeki etkisi bu seminerin esas odak noktası olacaktır. Katılımcılar çok geniş bir perspektiflerden ilginç okumalar yapacaklardır. Üzerinde durulacak kavramlar, ataerkilik, cinsiyet eşitliği, kamu ve özel ikilemi. Bu semineri alan öğrencilerin seminer ders tanımındaki okuma listesini ve ilişkili alanda bir kitabı okumaları ve kitabın kritik veya analizini teslim edeceklerdir.
COMM545ÇOKLU İLETİŞİM ORTAMI İÇİN TASARIM İLKELERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektedir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri kılavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerin potansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
COMM567ELEŞTİREL MEDYA ÇALIŞMALARI: İNSAN-DIŞI HAYVAN VE 'ÖTEKİ'NIN MEDYA TEMSİLLERİDOÇ. DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, geleneksel medyanın insan olmayan türleri yani insan olmayan hayvanların ve daha geniş anlamda çevremizi algılama ve onlarla ilişki kurma yollarını temsil etmekteki rolünü araştıran, lisansüstü düzeyde bir derstir. İnsan dışı hayvanların film, televizyon, reklam, müzik videoları ve sosyal medya platformlarında temsil edilmesinin hem teknikleri hem de temsil edilme biçimleri üzerine eğilmektedir. Ders katılımcıları, eleştirel medya ve hayvan çalışmalarından kaynaklanan literatürden yararlanarak ve kültürel çalışmaların geniş alanlarından ve feminist ve post-kolonyal çalışmalardan önemli içgörüler elde ederek, araştırma yürütür ve etkileşim kurma şeklimizdeki temel değişimler için fırsatlar sunan makaleler üretir.

COMM584İKNANIN GÜCÜ: REKLAMCILIKTA RETORİKİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere hem geleneksel retorik temelleri konusunda hem de reklamcılık telif hakları çalışmaları konusundaki eleştirel kullanımıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel amacı reklamcılığın kar güdme görüşü yansıra temelde satış mesajlarını ikna ve retorik temellere dayandırarak ikna etme uygulamaları olarak öne çıkarmaktadır. Ders Aristo'nun retorik sanatının temelini vurgular ancak aynı zamanda Plato, Sokrates ve Ramus'un retorik çalışmalarına yer verir. Görüleceği üzere retorik etiği söz konusu olduğunda günümüzdeki reklam etiğiyle ilgili kaygıların tarihin ilk çağlarına ait kaygıları yakında yansıttığı görülecektir. Öğrenciler mecaz ve retorik düzenleri gibi yazım teknikleri konusunda bilgilendirilecek ve hem güncel reklamcılığı bu tekniklerle analiz etmeleri hem de kendi reklamlarını üretmeleri istenecektir. Edward McQuarrie'nin eserleri güncel reklam yönetiminin dallara ayrılması yakından incelenecektir. Sonuç olarak günümüzde retorik ve ikna sanatının reklam endüstrisine uygulama teşebbüsleri kendini haklı çıkarma, kendini takdir etme ve özdenetim konularına günümüzdeki güncel tartışmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
COMM598SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMM600DOKTORA TEZİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
COMM601İLETİŞİM PARADİGMALARININ KURAMSAL TEMELLERİPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDavranış bilimleri (anaakım) teorilerini ve eleştirel teorileri incelemek üzere her hafta farklı bir teorinin ele alındığı bir doktora dersidir.
COMM602İLETİŞİM ALANINDA GÜNCEL KONULARDOÇ. DR. MASHOED BAILIEİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, iletişimi hem akademik bir disiplin hem de sosyal bir uygulama olarak anlamaya yönelik temel yaklaşımları tartışırken, bu farklı yaklaşımlar arasındaki gerilimleri yönlendirmek için gerekli teorik arka planı ve analitik becerileri edinmeyi sağlar. Ders, iletişim araştırmalarının entelektüel tarihini gözden geçirirken, iletişim hakkında geleneksel ve güncel sorunlarla ilgilenir.
COMM603İLETİŞİM ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLERPROF. DR. BAHİRE ÖZADİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu derste anaakıma alternatif olarak araştırma yaklaşımlarını ve alternatif araştırma yöntemleri olarak ele almamızın nedenleri aktarılacaktır.
COMM611ETNOGRAFİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDers, nitel bir araştırma yöntemi olan etnografik araştırma yöntemlerini inceleyip etnografik araştırma metodolojisini teorik ve pratik yaklaşımlarla tartışır.
COMM612GÖSTERGEBİLİMDE İLERİ DÜZEY SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIDerinlemesine metin analizine odaklanan ders, göstergebilim alanındaki teorik paradigmaları incelemenin yanı sıra göstergebilim araştırmasının birinci yüzyılda geliştirilen analitik araçları da sorguluyor. Göstergebilimin bağımsız bir "bilim" olarak yükselişinin soybilimsel bir tartışmasını ve postmodern durum karşısında bu eğilimin geleceği için beklentileri de içermektedir.
COMM666MARKA KONUMLANDIRMA VE VİRAL PAZARLAMAYRD. DOÇ. DR. RAZİYE NEVZATİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders, Ries and Trout'un metninde belirtilen marka konumlandırma teorisinin dayanaklarını, motivasyonlarını ve uygulamalarını inceleyecektir. Öğrenciler, ayrıca Godin'in fikirlerinin internet pazarlamacılığı üzerindeki etkisini ve 80'ler ve 90larda yeni pazarların yaratılması üzerindeki etkisini araştırarak, çalışmaları hem pratik hem de teorik açıdan incelemeye teşvik edileceklerdir.
COMM699SEMİNERDOÇ. DR. ARSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
COMP500YÜKSEK LİSANS TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP512ALGORİTMA KURAMI PROF. DR. BENEDEK NAGYMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARÖzdevinir. Karmaşıklık. Hesaplanabilirlik. Sonlu özdevinir. Turing makinesi. Olasılıksal Turing makinesi. Zaman karmaşıklığı: P sınıfı, NP sınıfı, NP tamlık, NP tamlık problemleri. Havıza karmaşıklığı: Savitch teoremi, PSPACE sınıfı, L sınıfı, NL sınıfı, NL tamlık, NL coNL denklik. İzlenememe: hiyerarşi teoremleri, devre karmaşıklığı. Olasılıksal algoritmalar: BPP sınıfı.
COMP544PETRİ AĞLARIPROF. DR. RZA BASHİROVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARPetri ağları terminolojisi. Firing kuralı.
COMP587YAPAY ZEKAPROF. DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARArama yöntemleri, durum uzayı, sezgisel arama, kontrol stratejisi. Bilgi gösterimi. Çerçeve sistemi, anlambilimsel ağ, kural tabanlı gösterim. Bilgi tabanı ve çıkarsama. Belirsizlik ve uslamlama. Bayes olasılık. Planlama. Yüklem mantığı ve çıkarım. Öğrenme. Karar agacları. Oyun teorisi. Uzman sistemler. Yapay zeka programlama dilleri. PROLOG programlama dili. Robotbilim. Örüntü tanıma. Dağıtımlı yapay zeka.
COMP588BİLGİİŞLEMSEL ZEKAPROF.DR. RASHAD ALİYEVMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARBulanık kümeler. Bulanık matematik. Bulanık optimizasyon. Bulanık bağıntılar. Bulanık mantık. Bulanık çıkarsama. Olasılık uslamlaması. Bulanık karar verme. Dempster-Shafer kuralı. Yapay sinir ağları. Sinir uzman sistemi. Genetik algoritmalar. Karma sistemler ve uslamalama. Economi biliminde öngörme için bilgiişlemsel zeka. Operasyon yönetiminde bilgiişlemsel zeka. Nöro-bulanık teknoloji. Kaos teorisi.
COMP600DOKTORA TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
COMP698SEMİNERMATEMATİK
COMP699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
ECON500YÜKSEK LİSANS TEZİEKONOMİ
ECON501MİKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALAREKONOMİBu ders, yüksek lisans düzeyinde modern mikroekonomi teorilerini kapsar. Bu kapsamda, ders üretici ve tüketici teorileri üzerine gelişir ve piyasa davranışları ve refah teorilerini inceler. Dersin son haftaları teoriden uygulama alanına geçiş için ayrılmıştır ve öğretilen teorilerin ekonomi politikalarının nasıl şekillendirdiği gösterilmektedir. Bu dersi alacak öğrencilerde, diferansiyel kalkülüs da dahil olmak üzere uygun düzeyde matematik ve orta-düzey mikroekonomi bilgilerinin olması gerekmektedir.
ECON502MAKROEKONOMİK KURAM VE POLİTİKALARPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİBu ders çağdaş makroekonomik teorileri ve bunların gerçek dünya sorunlarına nasıl uygulandığını öğretmektedir. Ders işsizlik, enflasyon, ödemeler dengesi açığı gibi makroekonik sorunların ve para ve maliye politikalarının makroekonomik performansı ve uzun dönemli ekonomik büyümeyi etkilemek için nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders güncel makroekonomik sorunların incelenmesi için hem analitik hem de matamtiksel yaklaşımları kullanmaktadır.
ECON503EKONOMETRİPROF. DR. MUSTAFA İSMİHANEKONOMİMatematiksel istatistiğin temeli; ekonomik teorinin formülasyonunda kullanılan fonksiyonel model formlar; klasik lineer regresyon modeli (tek değişkenli model); varsayımlar; tahmin; testler; kestirim; klasik lineer regresyon modeli (iki değişkenli model); klasik lineer modelden sapmalar; değişken varyans; otokorolasyon; çoklu doğrusal bağıntı
ECON507/ECON607ULUSLARARASI EKONOMİ SEMİNERİDOÇ. DR. ÇAĞAY COŞKUNEREKONOMİUluslararası ticarette seçilmiş konular; kalkınma ve finans, ve dersin tamamlanabilmesi için özgün bir araştırma raporu.
ECON517/ECON617REKABET POLİTİKASI İKTİSADIDR. YENAL SÜREÇEKONOMİDers içeriği anti-trust ve birleşme kontrolu alanlarındaki temel rekabet politikası başlıklarını kapsamaktadır. Ders ayrıca Pazar yapısı analizleri ile Pazar gücü analizlerini mikro iktisadi açıdan oligopolistik pazar yapısı ve firma davranış şekillerine özellikle yer vererek analiz etmektedir. Teorik çerçeve yanında ,ABD, AB, ve Türkiye gibi dünyada bilinen rekabet otoritelerinin örnek kararlarının analizine de yer verilmektedir.
ECON531CİNSİYET VE EKONOMİPROF. DR. FATMA GÜVEN LİSANİLEREKONOMİDers kadının ekonomik tecrübe ve faliyetlerinin geleneksel ve modern metodlarlaincelenmesi üzerine kuruludur. Öncelikli konular neoklasik akımın konu ile ilgili olarak incelenmesidir fakat diğer sosyal bilimlerden çıkarılan alternatif ekonomik perspektiflerin konuya yaklaşımı da ele alınır. Derste ayrıca konu ile ilgili araç ve metodların gelişiminin incelenmesi ve takibinde daha gelişmiş konular da araştırılmaktadır.
ECON540ENERJİ MİKROEKONOMİSİEKONOMİBu dersin temel amacı, öğrencilere mikroekonomi ile ilgili temel kavramları enerji sektörü ile harmanlayarak öğretmektir. Bu ders, enerji sektöründe karşılaşılan önemli konuların/sorunların, mikroekonomik kavramlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini öğretmeyi amaçlar. Ders arz-talep analizleri, piyasa dengesi, farklı piyasa yapılarının analizi, uluslararası ticaret, yatırımlar, kapasite aşımı ve enerji sektöründe meydana gelen gerçek örnekleri ve olayları içermektedir.
ECON541ENERJİ EKONOMİSİPROF. DR. VEDAT YORUCUENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIDers, iktisat teorisi ve enerji ekonomisinin politika konularının uygulanmasını ele almaktadır. Konular;Avrupa ve Modern Enerji Güvenliği, Güney Enerji Koridoru, Avrupa Enerjisinin Çeşitlendirilmesi, Arzın Sağlanması ve Arzın Sağlanması, Enerji Hub'ları, Türkiye Enerji Piyasası, Enerji dönüşümü, özelleştirme ve çeşitlendirme, LNG Pazarı, Gaz Talebinin Fiyatlandırma Modeli, Boru Hattındaki Gaz Teslimatları, Doğu Akdeniz ve diğer bölgelerde Alternatif Enerji, Rüzgar Enerjisi, Güneş Enerjisi, Jeotermal Enerji, Biyoyakıt Enerjisi, Nükleer Enerji, Hidrokarbon Keşifleri, Enerji Aktörleri ve Bölgesel Enerji Modeli'ni içermektedir.
ECON542NİCEL ENERJİ EKONOMİSİENERJİ EKONOMİSİ VE FİNANSIBu derste, öğrencilere enerjiyle ilgili temel sorunlarda istatistiki bilgisayar programları kullanılarak kolayca nasıl analiz yapılacağı ve enerji kaynaklı sorunların modelleme yapılarak nasıl çözülebileceği aktarılır. Firma analizleri, sermaye yapısı, değerlendirme ve portfolio yönetimi gibi konular da incelenmektedir
ECON598SEMİNEREKONOMİBu derste iktisatın nasıl “yapıldığını" öğreneceksiniz. Derste bu noktaya kadar size iktisat teorisinde sağlam bir temel sağlamasına rağmen, bu ders teoriyi anlamlı ekonomik araştırmalara nasıl uygulayacağınızı öğretir. Ders kabaca dört bölüme ayrılacaktır: okuma, araştırma, yazma ve sunma. Bu ders, öğrencileri bir araştırma konusunu belirleme, ilgili literatürü gözden geçirme, hipotez oluşturma ve uygun verileri bulma ve değerlendirme konularını ele alır.
ECON600DOKTORA TEZİEKONOMİ
ECON602İLERİ DÜZEY MAKROEKONOMİ TEORİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİEkonomik dinamikler, ekonomik kalkınma ve konjonktürel dalgalanmaları inceler. Açık makroekonomi, makroekonometrik modeller, karşılaştırmalı makroekonomik politikalar.
ECON603MATAMATİKSEL EKONOMİPROF. DR. SEVİN UĞURALEKONOMİEkonomik problemlerin matematiksel incelenmesi. Tüketici teorisi, üretim teorisi, piyasalar, lineer ve nonlineer genel denge ve CGE, ekonomik dinamik, büyüme ve kararlılık konuları integral kalkülüs, diferansiyel denklemler ve fark denklemleri ve optimizasyon uygulamasıyla incelenecektir.
ECON604ZAMAN SERİLERİ EKONOMETRİSİPROF. DR. MEHMET BALCILAREKONOMİARIMA modelleri, mevsimsellikten arındırma yöntemleri, trend-iç çevrimi ayrıştırması, yapısal kırılma testleri, birim kök testleri, vektör otoregresif modeller, koentegrasyon analizi
ECON698SEMİNEREKONOMİ
ECON699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIEKONOMİ
EDUS600DOKTORA TEZİEĞİTİM BİLİMLERİDoktora tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir.
EE 500YÜKSEK LİSANS TEZİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EE 521DOĞRUSAL SİSTEM KURAMI IPROF. DR. RUNYI YUELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİDoğrusal uzaylar ve doğrusal operatörler. Dinamik sistem temsili, sistem özellikleri. Doğrusal diferansiyel sistemi, dürtü yanıtı matrisler, eşlenik sistemi. Doğrusal zamanla değişmeyen diferansiyel sistem: modal ayrışma, kontrol edilebilirlik ve gözlenebilirlik, kanonik ayrışma.
EE 544VLSI TASARIMINDAKİ GELİŞMELERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİVLSI'nin (Çok Büyük Ölçekli Entegrasyon) tasarım aşamalarının çeşitli yönleri. Temel matematiksel bilgiler, kombinatorik, grafik teorisi ve geometri. Tasarımın yerleşim ve kablo yönlendirme sorunları. Bilgisayar ağları örnekleri ve sinir ağlarının VLSI gerçekleştirilmesi.
EE 581GÜNEŞ-TERMAL ENERJİ VE UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. DAVUT SOLYALIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİGüneş yalıtımı; ölçümler ve metrolojik veriler. Güneş enerjisi ile ısıtma; doğrudan ve dolaylı su ve alan ısıtma yöntemleri. Güneşle soğutma; kurutucu, çatı-havuz ve evaporatif mekan soğutma yöntemleri. Isı kazancı ve ısı kaybı kriterleri, ısıtma ve soğutma için yedek sistemler. Sistem simülasyonu, meteorolojik tarih dosyaları ve veri işleme, entegrasyon algoritmaları, modelleme.
EE 598SEMİNERPROF. DR. HASAN AMCAELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her Yüksek Lisans öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EE 600DOKTORA TEZİELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EE 698SEMİNERELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİSeminer dersinde her doktora öğrencisi bilimsel araştırma teknikleri ve etik ilkeleri uygulayarak tez önerisi alanında literatür taraması içeren bir rapor hazırlamaktadır. Yazılı raporun yanında, öğrenci dersi alan diğer lisansüstü öğrencilere sözlü sunum yapmakla yükümlüdür.
EE 699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
EGIT510EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. HAMİT CANEREĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EGIT517EĞİTİMDE NİCEL ANALİZDOÇ. DR. HAMİT CANER, DOÇ. DR. ALİ SIDKI AĞAZADEEĞİTİM BİLİMLERİBu derste, öğrencilere ampirik araştırmalar yapmak için gerekli temel kavramlar ve beceriler sunulur.
EKON501MİKROEKONOMİPROF. DR. HASAN GÜNGÖRFİNANSAL EKONOMİ / YÖNETİM EKONOMİSİDers aynı zamanda geri bildirimde bulunarak gelişen tez konularına odaklanarak teorik ve bağlamsal temel için araştırma ve literatür taraması yapmaya odaklanacaktır.
ELTE500YÜKSEK LİSANS TEZİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE501İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ'NDE YAKLAŞIMLAR, METODLAR VE TEKNİKLERİPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimi'nde Yaklaşımlar, Metodlar ve Teknikleri
Tarihsel süreç içinde İngiliz dili Eğitimi'nde kullanılan Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikler ele alınarak öğrencilerde bu kavramlara ve içerklerine yönelik bir algısal geçerlik sağlamak dersin amaçlarından biri olarak saptanmıştır. Bir diğer amaç da öğrencilerin sözkonusu Yakşlaşımlar, Metodlar ve Teknikleri müfredat, öğrenci gereksinimleri doğrultusunda ders içeriği ve tasarımını yaparak kullanabilmektir.
ELTE503İNGİLİZ DİLİ ÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİAdayların İngiliz Dili Öğretiminde temel kuramsal araştırma yöntemleriyle özellikle araştırmanın kurgulanması, uygulanması, çözümlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarının tanıtılması; ikinci/yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde araştırma sorusu yazımı, hipotez kurgulama, veri toplama aracı oluşturma; araştırma raporu hazırlama; uygulamalı araştırma kurgulama ve uygulama.

ELTE514SOSYODİLBİLİMDOÇ. DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDil-Toplum ilişkisi yanında, dil kullanımında değişim, dil seçimi, dil sürdürümü ve çokdilli toplumlarda değişke değiştirimi, dil siyasası, sosyal bağlam ve coğrafik bölge, ekonomik güç, cinsiyet, kökensel kimlik, yaş gibi farklı sosyal etmenlere bağlı olarak dilsel değişim ve yabancı dil ediminde özellikle dilsel yeti geliştirmede Toplumdilbilimin işlevi.
ELTE515İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE SEMİNERPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu derste özellikle araştırma ağırlıklı olmak üzere İngiliz Dili Eğitiminde kuram ve uygulamalarda meydana gelen yeniliklerin irdelenmesi ve bağlamsal olarak değerlendirilmesi yanında öğrencilerin çalışma alanlarına yönelik yapılandırmacı konular üzerinde duruılması amaçlanmaktadır.
ELTE598SEMİNERİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE600DOKTORA TEZİİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİYarı zamanlı öğrencilerin ikinci dönemlerinde, tam zamanlı öğrencilerin de üçüncü dönemlerinde almaları gereken kredisiz zorunlu ders. Öğrenciler bölüm içinden yetkin danışmanlar eşliğinde ya da farklı bir kurumdan olmak üzere tez çalışmalarını danışmanları eşliğinde sürdürdükleri ders.
ELTE601UYGULAMALI DİLBİLİMPROF. DR. NECDET OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİBu derste güncel konular, eğilimler ve uygulamaların tartışılması amaçlanmaktadır.Derste geniş bir konu yelpazesi seçilmekle birlikte özellikle dil öğretimiyle ilgili olmak üzere toplumdilbilim ve ruhdilbilimsel konular ele alınmaktadır. Kuram ve uygulama arasındaki bağ vurgulanmaktadır.
ELTE603İKİNCİ DİL EDİNİMİNDE ÇALIŞMALARPROF. DR. NACİYE KUNTİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİkinci dil ediniminde bir dizi kuramsal yaklaşımın güçlü ve eksik olabilecek yanlarının değerlendirilmesi yanında, genel dilbilim, psikodilbilim ve yoplumdilimsel kuramların ikinci dil edinimiyle olan etkileşimi üzerinde duruılup, bunların ikinci dil öğretimindeki yer ve rolleri dersin tartışma lanının oluşturacaktır.
ELTE617EDİMBİLİM VE İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİDOÇ. DR. JAVANSHIR SHIBLIYEVİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİEdimbilimde anlam ile ilintili farklı değerlendirmeler temel yaklaşımlarla karşılaştırılmakta; gösterim, sezdirim, gösterge, çıkarım, önsayıltı, sözce, incelik gibi konular dil öğretimi bağlamında ele alınmaktadır.
ELTE620İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİNDE ÖZEL ÇALIŞMALARPROF. DR. ÜLKER VANCI OSAMİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİİngiliz Dili Eğitimindeki güncel özel konuların kuramsal bağlamda ele alınıp tartışılması yanında adayların ihtiyaç duyduğu araştırma odaklı bilimsel hususların değerlendirilmesi İngiliz Dili Eğitimindeki Özel Konuların temelini oluşturmaktadır.
ELTE698SEMİNERİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ELTE699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ
ENGL523İLERİ YAZIM TEKNİKLERİİÇ MİMARLIK
EPOG500YÜKSEK LİSANS TEZİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Yüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
EPOG502ÖĞRETİM TASARIMIYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Öğretim tasarımının anlam ve önemi, sistem anlayışı ve generik modelleme, öğretim tasarım modellerinin tanıtılması, ihtiyaç ve problem analizi, öğretim ortamı (öğrenci, içerik ve örgüt -organizasyon) analizi, konu-içerik ve görev analizi, öncelik ve koşulların belirlenmesi, eğitim amaçlarının belirlenmesi, öğretimsel hedeflerin yazımı, ölçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, öğretim teorileri ve stratejileri, hedeflere-içeriğe ve ortama uygun öğretim materyali seçimi ve geliştirilmesi, öğretimin sistem tasarımı, öğretim tasarımı teorileri ve modelleri kullanarak öğretimin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi, proje yönetimi, bilgi yayılım ve dağılımının incelenmesi.
EPOG505ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİDOÇ. DR. SITKIYE KUTEREĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Sunuş yoluyla öğretme stratejisi, keşfetme (buluş) yoluyla öğretme stratejisi, araştırma-inceleme yoluyla öğretme stratejisi, Tartışma yoluyla öğretme, tam öğrenme stratejisi, işbirliğine dayalı öğretme stratejisi, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, yapılandırmacılık, öğretim yöntem ve teknikleri (anlatım, soru cevap, problem çözme, tartışma vd.), öğrenme öğretme atmosferi, sınıf düzenlenmesi
EPOG598PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM SEMİNERİEĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM Program geliştirme alanında yapılan ve yapılabilecek araştırmaları değerlendirmek.
EYDE500YÜKSEK LİSANS TEZİ EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİÖğrencilerin danışmanları eşliğinde yürüttükleri tez Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Tez aşamasındaki bir öğrenci çalıştığı bilimsel alanla ilgili belirlediği bir probleme çözüm bulmak amacı ile tez danışmanının eşliğinde araştırma yapar. Öğrenciler tezlerini başarılı bir şekilde savunarak Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
EYDE503EĞİTİM YÖNETİMİ PROF. DR. MEHMET DURDU KARSLI EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste eğitim yönetimi ile ilgili kavramlar ve ilkeler tanımlanacak ve uygulamalar tartışılacaktır. Dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler yönetim kuramlarını, ilkelerini ve süreçlerini öğrenecek, uygulama örneklerini etkili bir şekilde tartışabileceklerdir.
EYDE505LİDERLİK VE OKUL GELİŞİMİDOÇ. DR. ŞEFİKA MERTKANEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİBu derste okul gelişimi ile ilgili güncel yaklaşımlar incelenilecek ve gelişimi gerçekleştirebilmek için okul liderinin sergilemesi gereken tutum ve davranışlar tartışılacaktır.
EYDE598EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ SEMİNERİEĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİThis is a non-credit course designed to support students compare research findings, prepare and present a talk on a specific topic.
FINA500YÜKSEK LİSANS TEZİBANKACILIK VE FİNANS
FINA503YATIRIMLARDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSSermaye piyasaları ve finansal araçlar. Ders üç modülden oluşmaktadır; sermaye piyasaları, sabit gelir piyasaları ve türev piyasalar (options ve futures). Yatırım, hisse analizleri, sabit-gelirli hisseler ve türev ürünlerini de içermektedir.
FINA511ENERJİ PİYASALARINDA KURUMSAL FİNANSMANPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSDersin amacı, modern kurumsal finans teorisini ve pratiktedeki finansal politikaları analiz etmektir. Ders konuları hissedarlarının refahını maksimize edecek kurumsal finans politikalarını içermektedir. Finans yöneticilerin ne gibi politikalar uyguladıkları ile ve kurumsal finans teorisinin bu politikaları nasıl açıkladığı üzerinde durulmaktadır. Dersin başlıca konuları: Kurumsal yönetim ve yönetişim; sermaye bütçelemesi; sermaye piyasaları ve sermaye yapısı; borç politikası ve temettü politikası
FINA521 / FINA621YATIRIM DEĞERLENDİRMEDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı proje değerlendirmesinin pratik ve teorik ana konularını öğretmektir. Özel ve kamu sektörü yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu ders öğrencilerin yatırım değerlendirmesi alanında profesyonel olabilmeleri için teori ve pratiği beraber öğretmektedir. Dersin başlıca konuları: Finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, reel ve nominal fiyatları arasında tutarlılık, enflasyon oranları, döviz kurları ve faiz oranlarıdır.
FINA522 / FINA622PROJE FİNANSMANI VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencilere proje finansman tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin risklerini yönetip analiz etmeyi öğretmektir. Risk yönetim teknikleri; modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerini içermektedir. Bu ders teorinin yanında teorik uygulamaları da öğrencilere öğretecektir. Öğrenciler aynı zamanda bir takım bilgisayar uygulamalı ödevlerden sorumlu tutulacaktır.
FINA599DÖNEM PROJESİBANKACILIK VE FİNANS
FINA600DOKTORA TEZİBANKACILIK VE FİNANS
FINA602İLERİ DÜZEY KURUMSAL FİNANS VE TEORİPROF. DR. CAHIT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders firmaların finansal kararlarının kavramsal ve uygulamalı yönlerine hitap etmektedir. İçerdiği bazı konular: sermaye yapısı ve sermaye teorilerinin maliyeti, finansal türevler vb. Finansal olmayan şirketlerin modelleri, paradigmaları ve teorileri de yer almaktadır.
FINA603FİNANSIN MİKRO TEMELLERİPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ve sermaye bütçeleme karar alımının mikro ekonomik uygulamalarını kapsamaktadır. Bu ders seçim teorisi ile başlayacaktır. Belirsizlik altında müşterinin karar verme süreci ve onun piyasa davranışına gore uygulamalarına önem verilecektir. Sermaye varlıkları fiyatlandırma modelinin mikro temelleri kavranacaktır. Ürün elde etmek için kullanılan girdilerle, ürünlerin seviyelerini belirleyerek firmanın karını en üst düzeye çıkarması için firmanın karar verme teorisi ele alınacaktır.
FINA611DÖVİZ EKONOMİSİPROF. DR. SALİH KATIRCIOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders doktora programı seviyesinde, döviz ekonomisi konularını incelemektedir. Ders'te temel olarak, sabit, dalgalı, ve yapışkan fiyat modellerinde ve makro iktisat modelleri aracılığı ile döviz kurlarının belirlenmesi, döviz politikaları,uluslararası para sistemi, ve geçmişte ve günümüzde ülkeler tarafından kullanılan döviz kuru rejimleri yer almaktadır.
FINA614FİNANSTA SAYISAL YÖNTEMLERDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu ders finansal ekonometri modellerinin ve gerekli araçların finansal veriler kullanılarak uygulamalı, kapsamlı ve sistematik bir şekilde anlaşılmasını amaçlamaktadır.
FINA698FİNANS VE BANKACILIK ARAŞTIRMA SEMİNERİPROF. DR. CAHIT ADAOĞLUBANKACILIK VE FİNANSBu dersin amacı öğrencileri araştırmalarında yönlendirmektir. Öğrenciler akademik yayınları inceleyerek, yapı, şekil, literatür taraması ve yöntem gibi unsurları öğrenme şansına sahip olacaklardır. Öğrenciler bilimsel araştırma ve yayın etiği unsurlarını öğrenerek, intihal tespit yazılımını kullanmayı öğreneceklerdir. Bunlara ek olarak öğrenciler, bir araştırma konusu raporu yazarak, diğer öğrencilere sunacaklardır.
FINA699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIBANKACILIK VE FİNANSBu kurs tüm dersler başarıyla tamamlandıktan sonra alınan kapsamlı bir sınavdır. Doktora öğrencileri tez aşamasına geçmeden önce bu sınavı geçmek zorundadır.
FINT508ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİMPROF. DR. MUSTAFA BESİMBANKACILIK VE FİNANSBu ders küresel finans ortamını incelemekte ve uluslararası finans kavram ve teorilerini tarihsel perspektifi de dikkate alarak analiz etmektedir. Bu çerçevede, uluslararası para sistemi, döviz kur rejimleri; sabit ve dalgalı rejimleri, ödemeler dengesi ve geleceğe yönelik döviz işlemleri incelenmektedir. Bunun yanında döviz kuru değişimlerini açıklamaya yönelik teoriler incelenmektedir.
FINT521YATIRIM DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK ANALİZİDOÇ. DR. HASAN ULAŞ ALTIOKBANKACILIK VE FİNANSBu derste, maliyet-fayda analizi tekniklerini kullanarak yatırım projelerinin finansal fizibilitelerini değerlendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Dersin temel içeriğini finansal modelleme, alternatif yatırım kriterleri, nakit akışı analizinde real ve nominal fiyat, doviz kuru ve faiz oranının tutarlı biçimde kullanılma yöntemleri oluşturmaktadır. Bunlara ek olarak bir projenin optimal ölçeğinin ve zamanlamasının ne olması gerektiği ve bunların belirlenme yöntemleri de bu dersin içeriği arasındadır.
FZTR500FİZYOTERAPİ TEZ ÇALIŞMASIFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılması ve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR502FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA IYRD. DOÇ. DR. ENDER ANGIN, YRD. DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİL, YRD. DOÇ. DR. GÖZDE İYİGÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizik Tedavi ve Rehabilitasyon, nöroloji, nöroşirurji, ortopedi ve travmatoloji, anestezi ve animasyon, göğüs hastalıkları, kalp-damar cerrahisi v.b. ünitelerinde uygulamalı eğitim yaptırılacaktır.
FZTR504FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜN, YRD. DOÇ. DR. LEVENT EKERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONBilimin gelişim süreci, fizyoterapide araştırmaya giriş, temel prensipler, araştırma prensipleri, araştırma tipleri, fizyoterapide araştırma konuları geliştirme ve etik prensipler, literatür tarama prensipleri ve araştırma planlama prensipleri, araştırma protokolü yazma, örneklem oluşturma ve örneklem dizayn prensipleri, veri toplama yöntemleri, veri analiz yöntemleri, araştırmanın yayına dönüştürülmesi, sunum ve araştırmanın makale süreçlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
FZTR506KARDIYOPULMONER FİZYOTERAPİPROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKompleks medikal durumlarda (kafa travmalrı, multi-travmalar, yanık, diyabet, ARDS, solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği) fizyoterapi,Yoğun bakımda fizyoterapi (invaziv ve non-invaziv mekanik ventilatörler, erken mobilizasyon ve diğer kardiyo-pulmoner fizyoterapi teknikleri…) konularının uygulamayla birlikte işlenmesi hedeflenmektedir.
FZTR507SPOR YARALANMALARINDA FİZYOTERAPİYRD. DOÇ. DR. BERKİYE KIRMIZIGİLFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONSağlıklı ve sporcu kişilerde spor yaralanmaları, fizyoterapi prensipleri ve tedavi yöntemleri incelenecektir.Bu ders, sporcu sağlığında fizyoterapinin önemini dünyada spor fizyoterapistliği bilimini, sporcunun sakatlıklardan korunmasını, sakatlanan sporcunun fizyoterapi ve rehabilitasyonunu ve spora dönüş kriterlerini öğretmeyi amaçlar.
FZTR514FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULARPROF. DR. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONKaraciğer, böbrek, kalp transplantasyonlarında, batın cerrahilerinde, toraks cerrahilerinde, damar cerrahilerinde, periferal arter hastalıkları, osteoporoz, derin ven trombozu, skolyoz, spinal kord yaralanmaları durumlarında uygulanan fizyoterapi yaklaşımlarının irdelenmesini hedeflemektedir.
FZTR598FİZYOTERAPİDE SEMİNERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYüksek lisans öğrenim hedeflerine ek olarak, fizyoterapide özel konularda karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar .
FZTR600TEZFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora programına başvuran öğrencinin tez ve dönem projesi çalışmasına başlayan öğrenciler için danışman yönetiminde son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi, tartışılmas ıve sonuçlandırılarak tez çalışmansının tamamlanması amaçlanmaktadır.
FZTR601FİZYOTERAPİDE KLİNİK UYGULAMA - I PROF. DR. İNCI YÜKSELFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapinin farklı alanlarında klinik karar vermenin tanımlanması ve aşamaları, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalarda klinik karar verme stratejileri, vaka çalışmaları, literatür ışığında klinik hipotez kurma, değerlendirme yöntemlerinin belirlenmesi, problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.
FZTR608KORUYUCU FİZYOTERAPİ YAKLAŞIMLARIPROF.D R. EMİNE HANDAN TÜZÜNFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONAnne ve çocuk sağlığı, sağlıklı yaşlanma, bel boyun sağlığı, sporcu sağlığı, iş ve işci sağlığı, primer ve sekonder özürlerin önlenmesinde özürlülere ailelerine ve topluma yararlı olabilme, toplum sağlığı alanında çalışacak fizyoterapistler için temel sağlık bilgisi, toplumsal çalışma alanları ve yöntemleri, tarama çalışmaları, özel hedef grupları, fizyoterapi rehabilitasyon etiği, özürlü ve hasta hakları, ve sağlıkla ilgili mevzuata yer verilecektir.

FZTR611FİZYOTERAPİDE EGZERSİZ YÖNTEMLERİ PROF. DR. MEHTAP MALKOÇFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONFizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sağlıklı, hasta, çocuk, genç ve yaşlı bireylerde kullanılan geleneksel ve güncel egzersiz yöntemleri, teknoloji kullanımı ve ileri egzersiz yaklaşımları işlenecektir.
FZTR698SEMİNERFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDoktora öğrenim hedeflerine ek olarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında karmaşık problemlerin çözümü için yeni yöntemler geliştirebilme, eğitim ve araştırma becerisi geliştirmeyi ve sunum yeteneğini artırmayı amaçlar.
FZTR699YETERLİLİK SINAVIFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır
GAST500YÜKSEK LİSANS TEZİGASTRONOMİ
GAST501YİYECEK VE İÇECEK İŞLEMLERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANGASTRONOMİBu ders, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, yiyecek ve içecek işletmeleri yönetimi, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
GAST502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANGASTRONOMİBu dersin amacı, öğrencilere gastronomi ve yiyecek-içecek sektöründeki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
GAST503GASTRONOMİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ESRA MANKANGASTRONOMİGastronomi, turizmi canlandırmanın en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Turizm açısından, yiyecek ve içecek kültürü olarak tanımlanabilecek olan gastronomi gerek iç ve gerekse dış turizm için vazgeçilmez bir unsurdur. Mutfak ve mutfak kültürü, turist için destinasyon tercihinde en çok ilgi duyulan çekicilik unsuru olmaktadır. Bir ülkedeki bir bölgenin hatta bir yörenin özgün yemeği, özgün lezzeti turizm gastronomisi için önem taşımaktadır. Gastronomi turizmini geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar, turizm sektörünün yöresel olarak incelenmesi ela alınacaktır.
GNDR500YÜKSEK LİSANS TEZİTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
GNDR501FEMİNİST TEORİLER IDOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır.
GNDR598SEMİNERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda Kadın araştırmalarına profesyonel / akademik alanda çalışmalara giriş sağlamakta ve Merkez'in lisansüstü programına, etkinliklerine, kaynaklarına ve fakülteye uyumu sağlamaktadır. Ders lisansüstü seviyedeki okumaları analiz etmek ve karşılaştırmak için gerekli olan becerileri, grup tartışması becerilerini, temel teorik terminolojiyi verecektir. Okumalar, tartışmalar, aktiviteler ve belgeler öğlencilerin yüksek lisans çalışmalarının yapısını anlamalarını sağlayıp, kendi akademik hedeflerinde yardımcı olacaktır.
GRAD501FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA BECERİLERİPROF. DR. OSMAN YILMAZKİMYABu ders lisansüstü düzeyde kaliteli araştırmaların yürütülmesi (özellikle Yüksek Lisans düzeyinde) fen ve mühendislik alanlarında sağlam bir temel vermeyi amaçlamaktadır. Farklı bilimsel araştırma yöntemleri ve bunların etkileri araştırma sürecinin aşamaları ele alınacaktır. ilgili kaynakların iyi kullanımı ve nasıl bulunacağı vurgulanacaktır. Araştırma yönünde olumlu tutum geliştirme, takdir, bilimsel değerler (dürüstlük, ahlak, özgünlük ve akademik özgürlüğü),ve "akademik kullanımına ilişkin uygun beceriler geliştirme, türler (araştırma önerisi, raporun farklı türleri, dergi makalesi, tez) uygun bir formatta stil ve dil. Bilginin kullanılması araştırmanın tüm aşamalarında (on-line literatür araştırması, veri işleme, yazılı iletişim ve sunum) teknolojileri" ve diğer çağdaş yöntemler de bir dizi pratik uygulamalarla birlikte kabul edilecektir.
HMSR500TEZ ÇALIŞMASI
HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR502
HEMŞİRELİKTE
ARAŞTIRMA – II
PROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY
DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞ
HEMŞİRELİKÖğrencinin hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde araştırmanın önemini kavraması, etik ilkeler doğrultusunda araştırma yapmasını, araştırmayı rapor etmesini ve uygulamalarda araştırma kullanımını öğrenmesini kapsar.
HMSR503HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI – I DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKÖğrencilere temel fizyopatolojik konu ve kavramlara odaklanılarak hücre düzeyinde oluşan temel fizyopatolojik mekanizmalar öğretilir. Hücredeki fizyolojik ve patolojik süreçlerin bilgisini, insan bedenini fizyolojik açıdan değerlendirebilme becerisini kazanması sağlanır.
HMSR505HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ – I DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşireliğin temel kavramlarına ve kavram bilgisinin hemşirelik bakımında kullanılması becerisi geliştirilmesine odaklanır. Hemşireliğin temel kavramları olan insan, çevre, sağlık/hastalık, hemşirelik kavramları analiz edilerek aralarındaki ilişki incelenir.
HMSR507HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ DOÇ. DR. HALİSE ÇOŞKUN, YRD. DOÇ. DR. HÜLYA FIRAT KILIÇHEMŞİRELİKHemşirelik ve hemşirelik esasları eğitiminin tarihsel gelişimi ve felsefesi, hemşirelik esaslarına temel oluşturan öğrenme kuram ve modelleri, hemşirelik eğitim programlarının geliştirilmesi, hemşirelik esasları ders programının geliştirilmesi, kullanılabilecek öğretim yöntemleri ve başarı değerlendirme yöntemleri konuları ele alınarak öğrencilerin, hemşirelik esasları öğretiminin felsefesi ve hemşirelikte program geliştirme konusunda bilgi ve tutum geliştirilir.
HMSR512CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL İLKE VE KAVRAMLAR – IPROF. DR. SEVİNÇ TAŞTAN, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKKanıta dayalı kaynaklar, standartlar ve güncel rehberler doğrultusunda cerrahi hastalıkları hemşireliğinin temel kavram ve konuları ve bakım yönetiminde yeni gelişmeleri öğrenerek derinlemesine bilgi kazandırır.
HMSR523İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİYRD. DOÇ. DR. HANDAN SEZGİNHEMŞİRELİKBu ders öğrencilere; İç hastalıklarına ilişkin güncel bilgiye sahip olma, hastanın bakımını kapsamlı olarak planlayabilme, uygulayabilme ve değerlendirebilme bilgisi ve davranışını kazandırır.
HMSR526KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IDOÇ. DR. DUYGU VEFİKULUÇAY, YRD. DOÇ. DR. ROJJİN MAMUKHEMŞİRELİKBu ders, toplumsal cinsiyet ve kadının fiziksel ve psikososyal sağlığının geliştirilmesini inceler. Kadın sağlığını koruma ve geliştirme, sorunları önleme, erken tanı ve tedavide temel hemşirelik yaklaşımlarını açıklar.
HMSR530ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. GÜLAY MANAVHEMŞİRELİKÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği – I dersinin amacı çocuk ve ailenin sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere, bütüncül, aile merkezli ve atravmatik bakım verebilen, bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerilerini kullanabilen, etkili iletişim kurabilen, hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan, sürekli öğrenme eğilimi gösteren, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen çocuk hemşireleri yetiştirmektir.
HMSR532RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ - IYRD. DOÇ. DR. BERNA ARİFOĞLUHEMŞİRELİKBu derste öğrenci, psikiyatri hemşireliğinde yer alan başlıca teori ve uygulamaları kavrar, birey, aile ve toplumun ruh sağlığının korunması ve rehabilite edilmesi için gerekli becerileri geliştirir.
HMSR536HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ - IIPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAYHEMŞİRELİKBu derste halk sağlığı hemşireliğinin değişen rolleri ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi faaliyetleri içinde hemşirelik süreci yaklaşımı yer alır.
HMSR598SEMİNERHEMŞİRELİKHemşireliğe özgü konulara ilişkin bilimsel gelişmeleri irdeleyerek değerlendirmek amacıyla literatür çalışması yapılır. Derleme makale hazırlama süreci, araştırma makalesi hazırlama süreci, literatür tarama ve kaynak gösterimi, yayın değerlendirme kriterleri, araştırma ve yayın etiği konularını kapsar.
HMSR600DOKTORA TEZİ HEMŞİRELİKÖğrenci, hemşirelik araştırma alanlarında danışmanı gözetiminde tez çalışmasını gerçekleştirir. Hemşireliğin başlıca araştırma alanları; toplumun sağlıklı ya da hasta bireylerinin sağlık düzeylerinin sürdürülmesi, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda gerçekleştirilecek bakım ve tedavi uygulamalarına yönelik hemşirelik girişimlerinin analizi, hemşirelik bakım yöntem ve protokollerinin geliştirilmesi, hemşirelik kavram ve bakım modellerinin analizi, hemşirelik mesleği, hemşirelik eğitimi, hemşirelik etiği, hemşirelik hizmetleri ve bakımın yönetimidir.
HMSR605HEMŞİRELİKTE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. GÜLÜMSER KUBLAY, DOÇ. DR. GÜLTEN SUCU DAĞHEMŞİRELİKBu ders, hemşirelik araştırmaları kapsamında nicel araştırma özelliklerinin nitel tasarımdan farklı yönleri, nicel hemşirelik araştırmaları tasarımı, nicel araştırma türleri, nicel hemşirelik araştırmalarında örneklem seçim yöntemleri, nicel veri toplama yöntemleri, nicel veri analizi, nicel araştırma raporu yazma ve değerlendirme ilkeleri konularını içerir.
HMSR699YETERLİK SINAVIHEMŞİRELİKYeterlilik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.
HOTM502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.
HOTM503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
HOTM504TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPEOTEL İŞLETMECİLİĞİPazarlama prensipleri ve turizm endüstrisindeki uygulamaları. Pazarlama fonksiyonları ve politikaları. Üretim hattı, markalar, dağıtım kanalları, fiyatlandırma ve tutundurma.
HOTM506TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL YÖNETİMDOÇ. DR. MİNE HAKTANIROTEL İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası Turizm ve Konaklama Sektöründeki yöneticilerin karar vermesinde etkili olan Finansal Bilgilerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatmaktır. Ayrıca öğrenciler teori ile pratik uygulamaları birleştirmelerine yardımcı olacak finansal bilgilerle donatılacaktır. İşletmelerin Finans Yönetimi, çok uluslu Şirketler. Finansal tabloların analizi, finansal planlama üzerinde durulacak konular arasında yer almaktadır. Ders işleyişi esnasında vaka çalışmaları ve sınıf tartışmalarına ağırlık verilecektir.
HOTM515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCIOTEL İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
HOTM518KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE KALİTE SİSTEMLERİPROF.DR. TURGAY AVCIOTEL İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
HOTM599DÖNEM PROJESİOTEL İŞLETMECİLİĞİ
ICTE500YÜKSEK LİSANS TEZİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı öğrencilerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanı konularında yapılan araştırma çalışmalarını anlama ve bu alanda araştırma yapmalarını sağlamaktır. Öğrenci ve fakülte üyeleri arasında ortak karar verilen araştırma çalışmaları Yüksek Lisans tamamlama koşulunu oluşturmaktadır. Öğrenciler bu derse en geç üçüncü dönemden itibaren kayıt yapmak zorunlulukları vardır. Çalışma dönemi sonunda, öğrenciler danışmanlarının eşliğinde araştırma çalışmalarını yürütecek ve tezlerini savunarak Yüksek Lisans derecesi alamayı hak kazancaklardır.
ICTE501ÖĞRETİM TASARIMI KURAM VE UYGULAMALAREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÖğretim tasarımı modelleri; Öğretim tasarımının kuramsal temelleri; Temel tasarım ilkeleri, metot ve teknikleri; Öğretim stratejileri; Öğretimi tasarlama, uygulama ve değerlendirme süreçleri.
ICTE503BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBilgisayar ve Öğretim Teknolojilerinde temel araştırma alanları, araştırma deseni oluşturma, yürütme ve değerlendirme teknik ve yöntemleri.
ICTE507İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, insanoğlunun bilgisayarı nasıl kavradığı ve nasıl etkileşim kurduğu üzerine temel kavramlardan oluşuyor. Bu ders yeni nesil kullanıcı arayüzleri ve yöntemleri hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu ders, insan-bilgisayar etkileşimi teorilerini ve insan faktör etkili Eğitsel Bilgi Sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve kullanılmasını inceler. Öğrenciler bu teorileri multimedya kullanıcı arayüzlerinin tasarımı, uygulama ve değerlendirme örneklerine uygular. Bu dersin konusu disiplinler arası şekilde düzenlenmiş olup bu dersi alan öğrenciler farklı olanlardan altyapıları temsil etmektedir. Bunlar gerçek yaşam benzeri öğretim sistem ortamları yaratılmasını sağlar. Öğrenciler çoğu zaman multidisipliner ekipler halinde çalışarak ve katılımcıların yaklaşım, bilgi ve hedef konusundaki farklılıklarının kapatılması imkanı sağlar. Bir dizi egzersizler sayesinde, öğrenciler mevcut interaktif eğitim yazılımı ve web sitelerinini sorunlarına eleştiri yeteneği kazanacaklardır. Öğrenciler ayrıca öğretim(öğrenme) sistemlerinin kullanılabilirlik değerlendirme yöntemleri öğreneceklerdir.
ICTE520İLERİ İSTATİSTİKYRD. DOÇ. DR. FAHME DABAJEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİVasat ölçüleri, değişim ölçüleri, korelasyon, regrasyon, olasılık dağılımı. Aralık tahmini, ortalamalar, yüzdelikler, korelasyon katsayıları. Ortalamalar arasındaki farkların test edilmesi. Varyans analizi. Kovaryans tekniği. Yüzdelikler arasındaki farkın test edilmesi ve bağımsızlık.
ICTE528EĞİTİM AMAÇLI OYUN TASARIMIEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİOyun temelli öğrenme; Oyunların eğitim açısından yararları ve sınırlılıkları; Eğitim amaçlı oyunların bilişsel süreçler açısından değerlendirilmesi; Bir eğitim amaçlı oyun tasarlama.
ICTE534BİT VE EĞİTİM TEKNOLOJİSİNDE YÖNELİMLEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİEğitim teknoloji alanında yapılan çalışmaların belli standartlara bağlı olarak incelenmesi. Çalışmaların sınıflandırılması. Eğitim teknolojisinde son dönemdeki yönelimlerin belirlenmesi. Bunlara bağlı olarak ihtiyaçların ve yeni çalışma alanlarının ortaya çıkarılması.
ICTE551ÇOKLU ORTAM TASARIMI VE UYGULAMALARIPROF. DR. M. YAŞAR ÖZDEN EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİÇokluortam kavramını tanıma. Çoklu ortam tasarımında uyulması gereken standartları ve ilkeleri inceleme. Proje tabanlı olarak bilgiyi işleme, geliştirme ve uygulama ihtiyaçları gibi konularda kullanıcı ihtiyacına uygun arayüzlerin geliştirilmesi. Etkileşimli video, ses, metin ve video gibi çokluortam bileşenlerinin uygun olarak kullanıldığı arayüz tasarımlarının gerçekleştirilmesi. Çokluortamların geliştirilmesinde kullanılabilecek kontrol listelerinin oluşturulması. Bireysel farklılıklara ve öğrenci özelliklerine uygun arayüzler tasarlayabilme.
ICTE598SEMİNEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
ICTE599DÖNEM PROJESİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
ICTE600DOKTORA TEZİEĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBu dersin amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi konusu
alanını anlamak ve bu alanda araştırma yapmaktır.
Doktora derecesi için gereken tez çalışması öğrenci
ve öğretim üyesi tarafından kararlaştırılır. Bu dersi
aldıkları süre boyunca, öğrencinin kendi belirlediği
danışmanı gözetiminde araştırma konusunu tamamlanması
ve tezini savunarak doktora derecesini alır duruma gelmesi beklenir.
ICTE698SEMİNEREĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİBIT ve Öğretim'e giriş; öğretim teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve BIT eğitiminde temel araştırmalar, sorunlar, eğilimler, güncel konular ve projeler.
IENG500YÜKSEK LİSANS TEZİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Master tez dersidir. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken ikinci dönemlerinde kayıt olabilir. Tez en az üç kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG509İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİYRD. DOÇ. DR. EMİNE ATASOYLUENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders öğrencileri, endüstriyel ortamlarda oluşabilecek güvenlik ve sağlıkla ilgili tehlikelerle tanıştırmakta, ölçüme, değerlendirme, yasal düzenlemelere uyulması, tehlikeli ortamları ve süreçleri kontrol becerilerini kazandırmaktadır. Ayrıca kaza kaydı tutma, risk analiz, kaza analizi de vurgulanmaktadır. Bu ders öğrencinin iş güvenliği yönetimine hazırlayacaktır.
IENG511ENİYİLEME KURAMIPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİDışbükey çözümleme; enuygunluk koşulları; kısıtsız ve kısıtlı doğrusal olmayan eniyileme yöntemleri; doğrusal programlama ve doğrusal hedef programlama; ikinci dereceden programlama; geometrik programlama; devingen programlama; çokamaçlı eniyileme yöntemleri; tamsayı programlama.
IENG514RASSAL SÜREÇLER VE UYGULAMALARIYRD. DOÇ. DR. SAHAND DANESHVARENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİKoşullu olasılık ve koşullu beklenti konularının tekrarı ve temel tanımlar. Homojen ve homojen olmayan Poisson süreçleri, Poisson süreçlerinden rassal sayı üretmek, bileşik Poisson süreçleri, doğum ve ölüm süreçleri. Markov zincirleri ve yalın sıçrama süreçleri. Yenileme kuramı ve uygulamaları. Markov-yenileme süreçleri. Kuyruk, yenileme ve envanter problemleri uygulamaları. Durağan süreçlerle ilgili seçilmiş konular, r'inci dereceden Markov zincirleri, rassal süreçler olarak zaman serileri.
IENG517TAMSAYI VE KESİKLİ PROGRAMLAMAPROF. DR. BELA VIZVARIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu dersin amacı tamsayı programlamanın temel kavramlarını ve yöntemlerini göstermektir. Endüstri Mühendisliğinde üretim denetimi, üretim çizelgeleme, tesis yer seçimi gibi birçok tamsayı programlama modelleri vardır. Bu derste devingen programlama, örtük birerleme, dal-sınır yöntemi, kesen düzlem yöntemi, çokyüzlü yaklaşım gibi temel çözüm yöntemleri yanında Lagrange çarpanları ve yerel arama gibi sezgisel yöntemlere de yer verilecektir. Gezgin Satıcı Problemi (TSP) ve çizgelerde eniyileme gibi özel birleşimsel yapıları olan bazı endüstri mühendisliği problemleri de tartışılacaktır. Bu dersin bir amacı da öğrencilere tamsayı programlama yöntemi ile daha özel problemleri çözecek algoritmaları geliştirebilmelerine olanak sağlayacak araçları edinmelerini sağlamaktır.
IENG598ARAŞTIRMA SEMİNERİDOÇ. DR. HÜSEYİN GÜDENENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu seminer dersi endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması sorun alanlarındaki makale ve çalışmaları okuma, anlama, tartışma ve egzersiz yapmak suretiyle öğrencileri araştırmaya yönlendirmek için tasarlanmıştır. Öğrenciler kendi eğitim altyapılarına ve ilgi alanlarına uygun endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması konusu seçip, öğretim üyeleri eşliğinde teknik yazın taraması yapmaları ve ilgili alanda gelecekte yapılabilecek araştırmaları göstermektir. Bu derste öğrenciler ayrıca teknik makale sunumları yapmaları da gerekmektedir.
IENG599DÖNEM PROJESİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencilerin kariyer planlarına göre ilgi duydukları belirli bir alanda yapmaları gereken proje çalışmasıdır. Bu çalışma ayni zamanda belirli bir gerçek sanayi sorununun çözülmesi ya da konu ile ilgili teknik yazın taraması şeklinde de olabilir. Çalışmanın sonucu teknik bir rapor şeklinde düzenlenecek ve jüri önünde sunulacaktır.
IENG600DOKTORA TEZİENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİEndüstri Mühendisliği alanında yapılacak kapsamlı bir araştırmaya dayalı Doktora tez dersidir. Doktora tezinde en az şunlar aranılır: Bilime bir yenilik katmak, yeni bir yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi yeni bir alanda uygulamak. Tez konusu danışman bir hoca ile birlikte kararlaştırılır ve bölüm başkanı tarafından onaylanır. Öğrenciler bu derse en erken üçüncü dönemlerinde kayıt olabilir. Tez bir tanesi üniversite dışından olmak üzere en az beş kisiden oluşan bir jüri önünde sunulur ve savunulur.
IENG698ARAŞTIRMA SEMİNERİ-IIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİBu ders tüm öğrenciler tarafından ikinci dönemden itibaren alınması gereken zorunlu ve kredisiz bir derstir. Dersin amacı, öğrencileri bilimsel araştırma teknikleri ve uygulamaları konularında bilgilendirmek ve araştırma etiği konusunda farkındalıklarını sağlamaktır. Öğrenciler Endüstri Mühendisliği alanından bir araştırma konusu seçip literatür taramasını yapacak, rapor hazırlayacak ve en az bir sunum gerçekleştireceklerdir.
IENG699DOKTORA YETERLiLiK SINAVIENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİÖğrencinin doktora tezi için ne kadar hazırlıklı ve yeterli olduğunu ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu derse tüm doktora derslerinden en az B notunu almış ve tüm diğer şartları sağlamış öğrenciler kayıt olabilir. Doktora yeterlik sınavı bölüm lisansüstü komitesi tarafından yürütülür. Sınav iki oturumu yazılı ve bir oturumu da sözlü olmak üzere akademik dönemin son haftası içerisinde yapılır. Bu sınavdan iki defa başarısız olan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.
ILET500YÜKSEK LİSANS TEZİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARILisansüstü eğitim ve araştırma yönetmeliği uyarınca öğrenciler derslerini bitirene kadar bu derse kayıt olacaktır.
ILET501KİTLE İLETİŞİMİ VE TOPLUMDOÇ. DR. ARSU ARSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilerin kitle iletişimin konutladığı geniş bağlamları kavramsallaştırmalarına yönelik analitik beceriler geliştirmelerini hedeflemektedir. Bu ders aşağıdaki sorular doğrultusunda işlenecektir. Medya ne yapıyor? Gerçeği mi tekrarlıyor? Gerçek nedir? Daha fazla kar için eğlendirilmeli midir? Okuduklarımızın ve gördüklerimizin neler olacağına karar veren görünmeyen güçler nelerdir? Medyanın içeriği toplumun yapısını nasıl etkiler? Ders için seçtiğimiz konulardan bazıları; izleyicinin rolü, medyanın etkileri, karşıtlık, televizyon izleme oranı, toplumumuzu yöneten görsel imgeler, haber ve kamuoyu düşünceleri.
ILET502KİTLE İLETİŞİMDE SEÇME OKUMA PARÇALARIDOÇ. DR. METİN ERSOYİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIÖnemli tarihi ve güncel akımlar kanalıyla iletişim araştırmaları ve alanına lisansüstü seviyede giriş. Bu ders Amerika ve Avrupalı bilim adamlarının iletişim ve kültürle ilgili sosyal kuramcıların alandaki ilk çalışmalarıyla başlar; 1970'lerdeki iletişimin bir alan olma olasılığı ile ilgili tarihi tartışmaları içerir; ve hem daha güncel hem de halen ortaya çıkmakta olan ve sosyal bir pratik olan iletişim ile kavramsal bilgiler sağlarken farklı yaklaşımların arasındaki gerilimi analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İletişim ile ilgili konularda farklı bakış açılarıyla ilgili çoklu yaklaşımları ve bu farklı bakış açılarının nasıl farklı bilgi iddealarını ortaya koyduğunu değişik yönlerden inceleyeceğiz.
ILET504İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu dersin amacı iletişim çalışmalarında standart ve alternatif araştırmaların epistemoloji, ontoloji ve metodolojilerini öğrencilere tanıtmaktır. Ders kuramsal alt yapının yanısıra iletişim alanında araştırmayapmakla ilgili uygulama becerilerini geliştirmektedir. Bu dersi alan öğrenciler araştırmayısı gerekçeli soruşturma sağduyudan ayırt etmeyi iletişimde araştırmayapılması gereken sorunları ortaya koyması, uygun araştırma tekniklerini seçmeyi ve formüle etmeyi ikna edici, detaylı araştırma önerisi yazmayısı bu öneriyi eleştiri karşısında sözlü olarak savunmayısı, hem nicel hem de nitel yöntemleri kullanıp her ikisinde de araştırma raporları üretmeyi amaçlamaktadır.
ILET531FEMİNİST FİLM ELEŞTİRİSİ VE KURAMIYRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders medya ve kültür çalışmalarında önemli bir yeri olan feminist kuram ve eleştirisinin özellikle de film çalışmalarına yaptığı katkıyı incelemektedir. Ana akım film, bağımsız film, feminist film ve lezbiyen film çalışmalarındaki metinler üzerinden feminist eleştirideki başat figürlerin eserleri incelenecektir.
ILET545ÇOKLU İLETİŞİM ORTAMI İÇİN TASARIM İLKELERİPROF. DR. FATOŞ ADİLOĞLUİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders şu konuları içermektedir: İletişim tasarımı kavramı; ana tasarım yaklaşımları; türlere yönelik tasarım süreçleri; güçlü tasarım ilkeleri kılavuzları, değişik sembol sistemlerinin işaretleri; metin, ses ve görsel mesajlar tasarlama; interaktif çoklu iletişim ortamı tasarımı; kurumsal uygulamada dikkat edilecek konular, sanal teknolojilerin potansiyelleri ve zorlukları, çoklu iletişim ortamının etkinliği üzerinde araştırmalar, güncel konular ve akımlar ve bunların geleceğe yönelik etkileri.
ILET584İKNANIN GÜCÜ: REKLAMCILIKTA RETORİKİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere hem geleneksel retorik temelleri konusunda hem de reklamcılık telif hakları çalışmaları konusundaki eleştirel kullanımıyla ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersin temel amacı reklamcılığın kar güdme görüşü yansıra temelde satış mesajlarını ikna ve retorik temellere dayandırarak ikna etme uygulamaları olarak öne çıkarmaktadır. Ders Aristo'nun retorik sanatının temelini vurgular ancak aynı zamanda Plato, Sokrates ve Ramus'un retorik çalışmalarına yer verir. Görüleceği üzere retorik etiği söz konusu olduğunda günümüzdeki reklam etiğiyle ilgili kaygıların tarihin ilk çağlarına ait kaygıları yakında yansıttığı görülecektir. Öğrenciler mecaz ve retorik düzenleri gibi yazım teknikleri konusunda bilgilendirilecek ve hem güncel reklamcılığı bu tekniklerle analiz etmeleri hem de kendi reklamlarını üretmeleri istenecektir. Edward McQuarrie'nin eserleri güncel reklam yönetiminin dallara ayrılması yakından incelenecektir. Sonuç olarak günümüzde retorik ve ikna sanatının reklam endüstrisine uygulama teşebbüsleri kendini haklı çıkarma, kendini takdir etme ve özdenetim konularına günümüzdeki güncel tartışmalar çerçevesinde uygulanmaktadır.
ILET598SEMİNERİLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARIBirçok ma öğrencisi derslerinde yüksek not alabilmek için sınavlarında temel çalışma becerileri geliştirme gereksinimindedirler. Metin yazımını temel aktivite olarak alan bu ders çalışma, planlama, zaman yönetimi, retorik ve dil becerilerinin iyi sonuçlar için neden ön koşul olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Ders atölye çalışması temelinde yürütülecektir. Yapılan egzersizlerin çoğu ders saatinde yapılacaktır- öğrenciler tartışmalara ve uygulamalara katılacaklardır. Ara ara ev ödevi görevleri de verilecektir. Bütün bunlar derse verilecek notun temelini oluşturmaktadır. En son teslim edilecek metinde öğrencilerin gerçekten bütün becerileri için plan hazırlama, taslaklar, akıcı ve tutarlı bir argüman göstermeleri beklenmektedir.
INAR500YÜKSEK LİSANS TEZİİÇ MİMARLIK
INAR501DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞTAYİÇ MİMARLIKDisiplinlerarası Çalıştay dersi, disiplinlerarası bir platformda uygulanan ve tüm yüksek lisans öğrencilerine sunulan zorunlu bir derstir.
İçinde bulunduğumuz yüzyılıda mimarlığın birçok farklı çalışma alanının kesişim noktasında yer aldığı gerçeği ile, mimarlık alanındaki profesyonel çalışmaların disiplinlerarası karakterinin çalıştırılması zorunlu hale gelmiştir. Böylece, bu zorunlu dersin ana hedefi, bir dönem boyunca sabit bir tema çerçevesinde öğrencilerin farklı ilgi alanlarına bağlı kalınarak çok yönlü araştırma yapmalarına rehberlik etmektir.
Ders kapsamında oluşturulan alt-araştırma grupları, tüm ölçekleri kapsayan tasarım; teori; kentsel tasarım; tarih; koruma-restorasyon; ekonomi; teknoloji; çevre kontrolu, konstrüksiyon ve malzeme gibi farklı mimari alt-alanlarından seçilir.
Her dönem, öğrenci sayısına ve araştırma alanlarına bağlı olarak tek bir grup veya alt gruplar şeklinde çalışmalar yapılır. Dönem sonunda ise öğrenciler, belirlenen temayı farklı perspektiflerden değerlendirerek; değişik disiplinden girdi alarak ortak bir son ürünü ortaya koyarlar. Bu da birçok farklı çalıştay metotları ile gerçekleşir.
Öğretim üyesi / üyelerinin rolü ise, çalıştay sürecini koordine ederek, bir “mediatör" görevi üstlenmektir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar, öğretim üyeleri denetiminde grup tartışmaları, araştırma datalarının sentezlenmesi, sunum (sözlü, grafik ve afiş) konularında tecrübe kazanmaktadırlar.
INAR505İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİİÇ MİMARLIK
INAR513İÇ MEKANDA KİMLİKİÇ MİMARLIKKimlik bir nesneyi veya mekanı diğerlerinden ayırt edici kılan özellik veya durum diye nitelendirilebilir. Bu ders kapsamında, iç mekan kimliğini oluşturan etkenler; mekan formu, işlevi, mekanda yer alan aktiviteler, stiller, mobilya seçimi, aydınlatma, ses, koku, peyzaj elemanları vb. konularda teorik ders anlatımları ve araştırma ödevleri irdelenecektir.
INAR524TARİHİ BİNALARDA KORUMA VE
YENİLEME KAVRAMLARI
İÇ MİMARLIKBu dersin amacı öğrencileri genelde koruma kavramları ve daha detaylı olarak
da farklı yenileme ve yeniden kullanım yaklaşımları üzerine temel bilgilerle
tanıştırmaktır. Eski binalar, tarihi, estetik, dökümantasyonel, entelektüel,
duygusal, ve maddi değerlerden bazılarına veya tümüne sahip olabilirler. Bu
değerler, sürdürülebillirlik çerçevesinde fonksiyonel değişimler için nesnel bir
temel oluşturmaktadırlar. Ders, koruma kavramı üzerine seminerlerle
desteklenecektir. Bu derste öğrencilerin, temel koruma ve yenileme
kavramlarına göre, dünyadan güncel uygulamalar üzerine tartışma
yapabilmeleri ve aynı zamanda küçük ölçekli yenileme proje egzersizleri
yapmaları beklenmektedir.
INAR542GÜNCEL YAPIM TEKNİKLERİ VE MALZEMELERİİÇ MİMARLIKBu dersin amacı, iç mimarlara, yeni malzemelerin seçimi ve yeni yapım teknikleri konusunda günümüzde yeni malzemelerin araştırılmasında kullanılan iki yöntemin ele alınması ile bu kapsamda yeni teknolojiler kullanarak yeni malzemeler üretmek; veya mevcut malzemeleri yeni bir yapıya dönüştürmek konularında farkındalık sağlamaktır. Malzeme seçiminde izlenecek yöntemde sağlık ve güvenlik standartları, ekonomi ve çevresel kriterler, ugulama şekli, üretim standardı ve yönetmeliklere uygun olması gibi faktörler, tartışılması öngörülen konulardır.
INAR563MİMARİ MEKAN ORGANİZASYONUİÇ MİMARLIKBu dersin temel amacı, mimari mekanı ve mekan organizasyonunu anlamak;
yorumlamak; ve değerlendirmektir. Aynı zamanda, mimari mekan ve mekan
örgütlenmesi arasındaki ilişkiler vurgulanmaktadır. Mekan organizasyonunun
anlaşılması; yorumlanması; ve değerlendirilmesi; çevresel, politik, sosyal,
kültürel, ve davranışsal boyutlarda ele alınmaktadır. Tasarım, estetik, fonksiyon,
konfor, ve kültür prensiplerinin mekan organizasyonuna entegre edilmesi
yaklaşımıyla, dersin amacı, öğrencilerin iç mimari tasarım alanında mekan
yaratma / yorumlama bağlamında, konforlu, fonksiyonel ve estetik olarak
gelişmiş, hem kullanıcılarına hem de çevreye duyarlı mekan oluşturmalarını
sağlamaktır. Bu yaklaşımla ders, mekan organizasyonu prensipleri ve teorileri
konusunda ders anlatımlarıyla desteklenir. Öğrencilenn mekan
organizasyonuyla ilgili küçük ölçekli egzersizler yapmalan beklenir.
INAR565TASARIM FELSEFESİİÇ MİMARLIKBu ders, tasarım felsefesi konusuna akademik bir katkı yapmayı amaçlar.
Eleştirel bir bakış açısıyla, tasarım teorisinin strüktürü ve dinamikleri ele alınır.
Bu bakış açısı, tasarımın eleştirel analizi ve bununla ilgili kavramlara yardımcı
olacak bir metoda yönlendirir. Eger 'tasarım teorisi' tasarlanacak şey için bir
araç olarak ele alınırsa, bu dersin etken rolü, geneikle 'problem anafizi'
denilen, tasarımın süreç parçasındadır. İnsan aracılığıyla tasarım ediminin
akademik olarak tasarımın çalışılmasının merkezini oluşturması varsayımı,
dersin kapsamını destekler. Tasarım olarak t8riflenen bu teorik görüş, hep,
herhangi bir kuram, kuram geliştirme, ya da kuram yorumlamanın sadece ve
sadece insan kapsamında anlamlı olcağı anlayışıyla birlikte, insanı dahil eder;
ve bu görüş ders kapsamına alınan konuların analizinin menşeini oluşturur.
Ders, özellikle, icmimarin toplumdaki yeri ve tasarımın humanite. sosyal bilimler,
ve .tabitffiziksel bilimlerle iliskisine yönelir. Öğrenciler hem tüzel hem de
düzgüsel tasavitelere bir giriş sunmaktadır.
Ders sonunda hedeflenen yazılı bir bilimsel çalışmadır; ve dönem boyunca
yapılan tüm ödevlerin uluslararası akademik İngilizce standarllannda olması
dersin güçlü yanları arasındadır.
ir. Her dönem, alt-tema alanlarını desteklemek için misafir öğretim üyeleri ve
uzmanlar davet edilmektedir.
Ders sayesinde disiplinlerarası tartışma ve değerlendirmeyi öğrenmeleri
yanında öğrenciler, literatür araştırması, gözlem, fotoğraflama, eskiz gibi
konuları kapsayan analiz teknikleri, problem çözümüne bağlı çalışmalar,
öğretim üyeleri denetiminde g
INAR591İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu I kapsamında, öğrencinin tasarım yetilerini daha ileriye götürmek temel amaçtır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınacak olan kavramsal ağırlıklı projelerde, tasarım kuramları ve tasarım teknikleri, iç mekan organizasyonu, iç mimari tasarımında süreçler (araştırma, analiz, sentez ve yaratıcı tasarım), yasal süreçler ve iç mimari uygulama aşamaları gibi konulara ağırlık verilecektir.
INAR592İÇ MİMARLIK TASARIM STÜDYOSU IIİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II dersinde, çağdaş teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, çağdaş iç mekan tasarımları üretilmesi öngörülmektedir. Bu amaçla, enformasyon ve iletişim teknolojisi ağırlıklı, çevre etiğine önem veren, işlev – mekan – malzeme – donatı birlikteliği vurgulanan uygulama ağırlıklı projeler geliştirilecektir. Bu derste ayrıca, bu stüdyonun devamı olan dönem projesinin hazırlanmasına yönelik seminerler verilecektir.
INAR598SEMİNERİÇ MİMARLIK
INAR599DÖNEM PROJESİİÇ MİMARLIKİç Mimarlık Tasarım Stüdyosu II'de başarı ile tamamlanan projenin raporunu ve malzeme dosyasını içeren bu derste öğrencinin, öğretim üyelerinden bağımsız bir biçimde, yaz dönemi boyunca uygulamada kullanacağı malzemelerin uygulama ve birleşim detaylarını araştırarak uygulama projesini detaylandırarak yeniden çizmesi; malzeme dosyası hazırlaması; ve projesinin maliyetini hesaplayarak rapor haline getirmesi beklenir.
INTL500YÜKSEK LİSANS TEZİULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL521ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. MEHMET AKMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş; Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL522ULUSLARARASI SİYASET EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERKüresel ekonomiyi veya milletler arası ilişkileri anlamak için ana teorik yaklaşımlar nelerdir? Bretton Woods'da tasarlanan uluslararası finans ve ticaret kurumları, ekonomik ve siyasi gücün küresel biçimlendirilmesinde ne gibi roller oynadı? Dünyanın çeşitli bölgelerinde küresel kalkınma ve azgelişmişliğin belirleyici etkenleri nelerdir? Küresel Kuzey ve Küresel Güney'deki ekonomik değişimin doğası nedir?
INTL533ULUSLARARASI HUKUK TEORİSİ VE UYGULAMASIDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERDers uluslararası kamu hukukunun niteliğini, işlevlerini, kapsamını ve uygulanmasını inceleyecektir. Buna ek olarak, yeni teorik yaklaşımlar ve 21. yüzyılda uluslararası hukukun geliştirilmesi ele alınacaktır. Uluslararası hukuka bağlamsal yaklaşım ve Uluslararası hukukta çatışma analiz edilerek çatışma çözümü araştırılacaktır. Son olarak, kuvvet kullanımının yasallığı ve uluslararası mahkemelerin çoğalması konusu ele alınacaktır.
INTL535DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİKYRD. DOÇ. DR. GÜNAY AYLİN GÜRZEL AKAULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL537ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE SİYASETDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders, insan haklarını siyasi ve tarihsel perspektiflerden genel olarak ele almaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuki sorunlar insan haklarının evrensel ve bölgesel rejimlerin altında yatan ideolojik ve politik motivasyonları belirlemek için incelenmektedir. Ders boyunca, ulus-devletler ve diğer siyasi aktörler kendi çıkarlarını takip ederken nasıl insan hakları konusunu analiz ederler ele alınmaktadır.
INTL550UYUŞMAZLIK TEORİLERİ VE UYUŞMAZLIK SÖNÜŞÜMÜPROF. DR. AHMET SÖZEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL598SEMİNERULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL600DOKTORA TEZİULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL603KÜRESEL SİYASİ EKONOMİ YRD. DOÇ. DR. UMUT BOZKURT ULUSLARARASI İLİŞKİLERDevletlerarası ilişkiler bağlamında dünya ekonomisinin ortaya çıkışı ve dönüşümünün analizi yapılacaktır. Ders hegemonyanın doğasını, ve uluslarası seviyede siyasi ve ekonomik kuruluşların oluşumundaki rolünü dikkate alacaktır. Ayrıca, modern düşünce biçiminin küresel ekonomi hakkındaki epsitemolojik ve ontolojik desteklerini ele alacak ve araştırma öğrencileri için bu alandaki güncel tartışma konularına giriş yapacaktır.
INTL604ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ YRD. DOÇ. DR. MEHMET AKMANULUSLARARASI İLİŞKİLERSeminerin amacı, lisansüstü öğrencileri bilimsel tez tasarısının geliştirilmesi yoluyla tez araştırma görevi için hazırlamaktır. Buna ek olarak, seminer araştırma sürecine giriş; Uluslararası İlişkiler ve Karşılaştırmalı Siyaset disiplinlerinde araştırma tasarımı; literatürdeki tartışmalar ve örnekler; epistemolojik ve metodolojik konular; biçimlendirme sorunları ve bireysel tez taslaklarının hazırlanması gibi konuları kapsamaktadır.
INTL635DÜNYA SİYASETİNDE GÜVENLİK MESELELERİYRD. DOÇ. DR. GÜNAY AYLİN GÜRZEL AKAULUSLARARASI İLİŞKİLERSilahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi teorisi ve pratiği. Küresel be bölgesel güvenlik düzenlemeleri ve kurumları. Kollektif güvenlik sistemi. Barışma ve barışı koruma. Terörizm: nedenleri ve etkileri. Küresel seviyede etno-milliyetçi çatışmanın doğuşu.
INTL637ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU VE SİYASETDOÇ. DR. WOJCIECH FORYSINSKIULUSLARARASI İLİŞKİLERBu ders, insan haklarını siyasi ve tarihsel perspektiflerden genel olarak ele almaktadır. Ulusal ve uluslararası hukuki sorunlar insan haklarının evrensel ve bölgesel rejimlerin altında yatan ideolojik ve politik motivasyonları belirlemek için incelenmektedir. Ders boyunca, ulus-devletler ve diğer siyasi aktörler kendi çıkarlarını takip ederken nasıl insan hakları konusunu analiz ederler ele alınmaktadır.
INTL640UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE BARIŞ İNŞASIPROF. DR. AHMET SÖZENULUSLARARASI İLİŞKİLERDers teoride ve gerçek hayatta uluslararası ve etnik uyuşmazlıkları incelemenin yanı sıra bu uyuşmazlıkların olası çözümleri araştırmayı hedeflemektedir. Burada uyuşmazlar arasında barış inşası ve uzlaşma süreçlerine gerçek hayattan örneklerle özel bir önem verilecek. Buna ek olarak, daha geniş uyuşmazlıkların çözüm alanı içinde pazarlık (müzakere), "üçüncü taraflarca" arabuluculuk ve alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri araştırılacaktır.
INTL698SEMİNERULUSLARARASI İLİŞKİLER
INTL699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIULUSLARARASI İLİŞKİLER
ITEC511BT PROJE YÖNETİMİPROF. DR. MUSTAFA İLKANBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders teknoloji ile ilgili projelerde yönetimin sorumluluk ve yetkileri ile tekniklerinin tam anlamını vermeyi hedefler. Teknolojik proje yönetiminin bilgisayar sistem içeriğinden uygulamaya geçişinin nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi de hedeflenmektedir. Ders boyunca organizasyon, işin bölüştürülmüş yapısı, ve çizelgeleri, kaynaklar ve proje finansmanı, proje kontrolu ve değerlendirilmesi, yönetimin göz önünde bulundurması gerekenler, önemli ve kritik başarı faktörleri ve risk yönetimi de dahil yukarıdaki konular öğretilecektir.
ITEC514BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI VE ETİKYRD. DOÇ. DR. NİLGÜN SUPHİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDersin amacı bilgi teknolojileri alanında yapılacak olan araştırmanın safhalarını irdelemektir. Araştırma yaparken, problemin oluşturulması, literatür taramasının nasıl yapılacağı, teorinin nasıl oluşturulacağı, nitel ve nicel araştırma metotlarının nasıl uygulanacağı, araştırma sonuçlarının nasıl kaleme alınacağı, yardımcı yazarlık ve etik konuları dersin içeriğini oluşturan başlıca konulardır.
ITEC542BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ÖĞRETİMİYRD. DOÇ. DR. BENGİ SONYELBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİDerste genel olarak, öğrenme kuramları ve bilgi teknolojilerinin öğrenme ortamlarında kullanımları konuları işlenecektir. Derslerde işlenecek olan konulardan bazı şu şekildedir: Davranışçı Kuram, Yapılandırmacı Kuram, Öğretim Tasarımı ve Bilgi Teknolojileri, öğretim teknolojilerine giriş, öğretim teknolojilerinin uygulamaları, değerlendirme, bilgisayar ve web tabanlı yazılımlar, öğretim teknolojileri materyalleri tasarlama ve geliştirme.
ITEC548TAHMİN İÇİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ VERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA BABAGİLBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİBu ders, araştırma amacıyla toplanmış veri ile bilgisayar destekli tahmin üzerine odaklanmıştır. Veri analizinde, toplanmış verinin tarflı olup olmadığına (etki altında kalmış bir very mi değil mi analizi) karar vermek önemlidir. Bu ders matematiksel teknikler uygulayarak toplanan veriyi bu yönde inceler. Toplanmış bir grup very üzerinde korrelasyon bağlantısının var olup olmadığı incelenmelidir. Bu metodlar teoretik olduğu kadar pratik olarak da uygulama araçları programları yardımıyle incelenir.Bununla birlikte, tarafsız olduğu incelenmiş olan bir grup veri üzerine bazı tahmin tekniklerinin uygulaması da bu dersin konusudur. Bu ders özellikle araştırma alanlarında anket yöntemi kullananlar için önemlidir.
ITEC599DÖNEM PROJESİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar
LAW 500YÜKSEK LİSANS TEZİHUKUK
LAW 501MEDENİ HUKUK IYRD. DOÇ. DR. EMİNE K.RODOSLUHUKUKTürk Medeni Kanunu'ndaki Başlangıç Hükümleri'ni , Kişiler Hukukunu; bu bağlamda kanun koyucunun kişileri hangi andan itibaren hak süreci olarak kabul ettiğini ve ne zaman bu özelliği sona erdirdiğini; gerek gerçek, gerek tüzel kişilerin hak ehliyetini, fiil ehliyetini, kişi olmak nedeniyle kişiliğinin ne şekilde korunacağını inceleyen bir hukuk dalıdır.
LAW 511CEZA GENEL HUKUKUYRD. DOÇ. DR.NURCAN GÜNDÜZHUKUKsuç teorisine ilişkin bazı konular, suçlu ve yaptırımla ilgili konulardır. Suç teorisinin temel konularından iştirak, teşebbüs ve içtima, lisans seviyesinden daha ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde bu derste incelenir ve bu konularla ilgili doktrindeki tartışmalar üzerinde durulur. “Suçlu Teorisi" çerçevesinde; isnat yeteneği, suçlunun kimliğine ilişkin konuların kusurlulukla ilgisi, tehlikelilik hali ve suç işleme kapasitesi, yüksek lisans seviyesinde değerlendirilmekte, yine bu bağlamda birden fazla suç işleme haliyle ilgili konular üzerinde de durulmaktadır. Yaptırım Genel Teorisinde ise , ceza ve emniyet tedbirlerinin özellikleri, türleri, işlevleri ve uygulanmaları ile ceza yaptırımlarının diğer sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bu bölümde Devletin yaptırım uygulama yetkisi ve bu yetkiden vazgeçtiği bazı durumların koşulları da anlatılmaktadır. Bütün konular ve başlıklar yüksek lisans dersleri müfredatı çerçevesinde ve yüksek lisans seviyesinde, tartışılır, incelenir ve değerlendirilir.
LAW 521İŞ HUKUKUPROF. DR. ŞÜKRAN ERTÜRKHUKUKBireysel ve Kollektif iş ilişkileri; İş hukukunun kaynakları; işçi-işveren ve işyeri kavramları; iş sözleşmesi, sözleşmenin akdi ve içeriği; ücretler, çalışma saatleri; fazla çalışma; ücretli izin; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlarla, işverenin sorumluluğu konularını ele alıp incelemektedir.
LAW 525DEVLETLER ÖZEL HUKUKU IPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKTâbiiyet Hukuku" ve "Yabancılar Hukuku" disiplinleri açıklanmaktadır. Bu bağlamda: Tâbiiyet Hukukunun konusu, Türk tâbiiyetinin kazanılması, kaybedilmesi, ispatı ve yargı yolu; yabancılar hukuku dersinde ise, Türkiye'de bulunan yabancıların hukuki statüsü, yabancıların sahip olduğu haklar ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükler üzerinde durulmaktadır.
LAW 531ANAYASA HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. DEMET ÇELİK ULUSOYHUKUKAnayasa Hukuku başlığında sunulan ders, anayasa hukukunun genel ilkeleri ve kuralları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çerçevede: Anayasa, anayasa türleri, anayasacılık hareketleri, kaynağı ve özellikleri ile siyasal iktidar, siyasal iktidarın kurumsallaşma biçimi olarak devlet, devletin nitelikleri ve devlet biçimleri çerçevesinde temsili, yarı temsili, yarı doğrudan ve doğrudan hükümet biçimleri; yasama yürütme erklerinin yapı, işlev ve ilişkileri konusu da Anayasa Hukuku I dersinin içeriğine dahildir.
LAW 532ANAYASA HUKUKU IIYRD. DOÇ. DR. B. EYLEM EKİNCİHUKUKAnayasa Hukuku II dersinde öncelikle: 1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan bakanlar kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir.
LAW 533İDARE HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. CAN AZERHUKUKİdare Hukuku dersinde şu konular işlenmektedir: "İdare" kavramı; İdare-Yasama, İdare-Yargı ve İdare-Yürütme ilişkileri; İdare'nin yürütme organı içindeki yeri ve fonksiyonu; "Kamu Hizmeti" ve "Kolluk Faaliyeti", Kamu Hizmeti ve Kolluk Faaliyeti için gereken malların edinme yöntemleri (İhale ve Kamulaştırma), bunların hukuki rejimi.

LAW 535GENEL KAMU HUKUKU IYRD. DOÇ. DR. SEDA O. YÜCELHUKUKİnsan Hakları Hukuku dersinde geçmişte ve günümüzde toplum çerçevesinde oluşan devlet, iktidar, kişi hak ve özgürlükler ve eşitlik kavramları birbirleriyle yakın ilişkisi açısından ele alınmaktadadır. İnsan Hakları Hukuku dersinde, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir.
LAW 541TİCARET HUKUKU IPROF.DR. CELAL GÖLE YRD.DOÇ.DR.HAKAN BİLGEÇHUKUKBu dersi alan öğrencilere lisansüstü düzeyde şirketler hukukunun kuramsal temeli ve düzenleyici metinleri üzerinde analiz yeteneğini kazandırmaktır. Bu ders, sadece şirketler hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenler için değil, şirketler hukukunun bağlantılı bulunduğu birçok hukuki kurumun uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hukukçular bakımından da önerilebilir niteliktedir. Ders kapsamında, sadece yazılı hukuk kurallarının incelemesi ile yetinilmeyip, yargı kararları üzerinden uygulamaya ilişkin bilgiler de verilmektedir.
LAW 545KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA HUKUKUYRD. DOÇ. DR. B. EYLEM EKİNCİHUKUKBu ders kapsamında farklı ülkelerin, anayasal gelişimi, yasama ve yürütme ilişkileri çerçevesinde siyasal rejimleri karşılaştırmalı şekilde incelenmektedir. Yine farklı ülkelerde temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması rejimi ve genel çerçevede anayasa yargısı da karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
LAW 575KKTC ÇEK HUKUKUYRD. DOÇ. DR. HAKAN BİLGEÇHUKUKÇek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'nde yaygın olarak kullanılan bir ödeme aracı niteliğindedir. Ödeme aracı niteliğinin sağlanabilmesi için, düzenlenen senedin çek için öngörülen yasal unsurları taşıması gereklidir. KKTC hukuku, ağırlıklı olarak Anglo-Sakson hukuku etkisindedir. Bu özelliği nedeniyle yasalar kadar yargı kararları da büyük önem taşımaktadır. KKTC çek hukukunun temelini Poliçeler Yasası oluşturmaktadır. Poliçeler Yasası, 1882 tarihli Bills of Exchange Act'in tercüme edilmesi yoluyla Kıbrıs hukuk sistemine dahil edilmiştir. Yasa'nın çeklere ayrılan III. Kısmı ise günümüzde karma nitelik taşımaktadır. Çekin hukuki niteliğine ilişkin düzenlemelerde Bills of Exchange Act etkisi devam etmekte iken, karşılıksız çeke bağlanan yaptırım konusunda ise Yasa, Türk hukuku ile uyum içindedir. Karşılıksız çek ve buna bağlanan yaptırımlar hukuki açıdan büyük önem arz eder. Nitekim, Poliçeler Yasası'nın en çok değişiklik geçiren kısmı da çekin karşılıksız kalması ve buna bağlanan sonuçlardır. KKTC hukukunda, karşılıksız çeke düzenlemeye bağlanan tek yaptırım çek hesabı açma ve kullanma yasağıdır. Yasağın uygulanması bakımından KKTC Merkez Bankası'na önemli görevler yüklenmiştir. Çek hesabı açma ve kullanma yasağı, karşılıksız kalan çek bedellerinin tamamen ödenmesi halinde kalkmaktadır. Dolayısıyla yasağın caydırıcılığı sorgulanmaya açıktır. Nitekim yasak kapsamına giren kişi sayısında, yıllar içinde bir azalış olmaması bunu doğrular niteliktedir.Hukuk yüksek lisans programı için önerilen bu derste, konuya ilişkin mevzuat karşılaştırmalı olarak incelenecek ve yargı kararları ışığında mevzuat değerlendirilmeye alınacaktır. Dersin hedefi, özellikle yüksek lisans eğitimi yapan uygulamacılar (hakim, savcı, avukat vb.) için konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve bu kapsamda uygulamaya yardımcı olunmasıdır.
LAW 586HUKUKTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE TEKNİKLERİPROF. DR. TURGUT TURHANHUKUKBilimsel Araştırma Yöntemi ve Teknikleri dersinin, Fakültemizde yüksek lisans yapan her öğrencinin yüksek lisans programı çerçevesinde yürüteceği çalışmalarda, yazmakla yükümlü olduğu ödevlerde, seminerlerde ve tezlerde kullanacağı bilimsel araştırma yöntemini, çalışmalar sırasında yararlanılabilecek kaynakları, atıf usullerini, sistematik bir bilimsel araştırmanın yazım tekniklerini öğretmeyi hedefleyen kapsamlı bir içeriği vardır. Özellikle tez aşamasındaki öğrencilerimizin bu konularda yaşadıkları sıkıntıların tezler hazırlanıp jüriler önüne geldikten sonra fark edilmesi ve bu sorunların bu aşamada giderilmesinin ciddi güçlükler arz etmesi böyle bir dersin yüksek lisans programında yer almasını zorunlu kılmıştır. Bu derste, öğrencilerin diğer yüksek lisans dersleri için yaptıkları çalışmalar da bilimsel araştırma yöntemi ve teknikleri çerçevesinde değerlendirilecek ve Fakültemizde yapılan yüksek lisans çalışmalarının düzeyinin yükseltilmesi hedeflenecektir.
LAW 592HUKUK FELSEFESİYRD. DOÇ. DR. NAZİME BEYSANHUKUKBu dersin genel amacı, dogmatik hukuk incelemelerinden ayrı olarak hukuk kavramını bütünsel açıdan incelemektir. Hukuk felsefesinin öncelik taşıyan üç temel sorunu hukuk kavramının tanımı, hukuki düşünme ve anlama metodlarının analizi ve hukuk kuralları ile yargı kararlarına temel olan etik ilkelerin değerlendirilmesidir. Bu ders kapsamında söz konusu temel sorunlar düşünce tarihi boyunca ileri sürülen çeşitli görüşler ve akımlar üzerinden incelenmektedir.
LAW 598SEMİNERHUKUK
LAW513CEZA USUL HUKUKU IYRD.DOÇ.DR.NURCAN GÜNDÜZHUKUKBu hukuk dalına ait normların zaman, yer ve kişi yönünden uygulanabilirliği; muhakeme görevi ve makamları; ceza muhakemesi şartları, madde ve yer yönünden yetki kuralları, ve uyuşmazlıklar arasında bağlantı; ceza muhakemesi işlemleri ve deliller irdelenmektedir.
MARC541MİMARLIKTA ENTEGRE SİSTEMLERDOÇ. DR. HALİL ZAFER ALİBABAMİMARLIKYapı sistemleri ve bileşenleri, mimari yapısal düşünce ve yapı sistemleri; yapısal malzeme tipi seçimi ve genel yapısal planlama ve sıra montaj, tasarım süreci için tasarım incelemesi
MARC542YAPI TEKNOLOJİSİ VE STRÜKTÜREL TASARIMYRD. DOÇ. DR. ERCAN HOŞKARAMİMARLIKMimarların temel misyonu, çevresel kriterleri dikkate alan sürdürülebilir
mimarlıktır. Bina teknolojisi sürdürülebilirlik ile ilgili kuram ve kavramların tanıtılması; yapı malzemesi, eleman ve yapı bütünü ölçeğinde irdelenmesi; performans gereksinimleri ve mevcut teknolojileri ile ilişkilerini tanımı; uygulama yapı tasarımı teorik bilgilerini uygulama vaka çalışmaları ve ödevleri, alt-sistemlerin tanımı ve onların entegrasyon vb.
MARC551MİMARLIK VE BİNA EKONOMİSİMİMARLIKBu derste mimarlıkta finansal planlamaya dair bilgiler anlatılmaktadır. Tasarım alternatifleri ve bunlara bağlı olası finansal karşılıkları tartışılmaktadır.Ders kapsamında kalite, estetik, strüktür, sürdürülebilirlik ve enerji konuları özellikle ele alınmaktadır. Finansal boyutlar tasarım sürecinden uygulama aşamasının tamamlanmasına kadar incelenmektedir.
MARC561 MİMARİ TEORİ VE ELEŞTİRİSİPROF. DR. HIFSİYE PULHANMİMARLIKBu ders, mimarlar ve teorisyenlerin nasıl mimarinin özünü çalıştıkları ve araştırmacıların tasarım disiplinlerinde etkileri olan mimari düşünce ve felsefeleri içine alan araştırmalarla ilgilenir.
MARC562İNSAN-ÇEVRE ÇALIŞMALARIPROF. DR. ÖZGÜR DİNÇYÜREKMİMARLIKInsan-çevre ilişkilerine, tasarım disiplinleri için etkileri olan bir
araştırmaya giriş, teoriler, modeller, yaklaşımlar ve antropolojik, ekolojik, sosyolojik, kültürel konular açısından insan-çevre çalışmalarında önemli kavramlar incelenecektir.
MARC581MİMARLIKTA BİLGİSAYAR UYGULAMALARIMİMARLIKYapı üretim sürecinde mimarların sorumlulukları, bilgisayar mimari tasarım ve işleme, bilgisayar destekli tasarım, mimari veritabanı için bilgisayar uygulamaları ve dokümantasyon desteği
MARC591MİMARİ TASARIM IMİMARLIKBu stüdyo giderek karmaşık tasarım problemlerini ele alarak, lisans düzeyinde bir önceki tasarım stüdyoları tecrübesi üzerine inşa edilmiştir.
MARC592MİMARİ TASARIM IIMİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MARC594MİMARİ UYGULAMALARIN YASAL VE YÖNETSEL YÖNLERİMİMARLIKBu ders; Çevre Yönetimi ,organizasyonel planlama ve hedef belirleme, strateji geliştirme ve uygulama, yönetsel karar alma dahil olmak üzere planlama esaslarıni tanitir.
MARC599DÖNEM PROJESİMİMARLIKSonunda final dönem projesi tamamlanacak şekilde , bir mimari tasarım projesinin ilk aşamasından itibaren geliştirmeyi amaçlayan bir tasarım stüdyosudur.
MATH500YÜKSEK LİSANS TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH523İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİYRD. DOÇ. DR. YÜCEL TANDOĞDUMATEMATİKÖnemli olasılık kavramlarının hatırlatılması. Örneklem metodları. Veri tanımı ve geçerleme işlemi. Örneklem istatistiği. Kitle parametreleri için nokta ve aralık tahmini ve buna bağlı hatalar. Kitle parametreleri üzerine hipotez testleri. Lineer regresyon, korelasyon, çok değişkenli lineer regresyon.
MATH566LİNEER CEBİRYRD. DOÇ. DR. MÜGE SAADETOĞLUMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYARVektör uzayları. Lineer dönüşümler. İnvaryant direct toplam dekompozisyonları. Rasyonel ve Jordan formlar.
MATH572MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİNDE KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN HESAPLANMA YÖNTEMLERİDOÇ. DR. DERVİŞ SUBAŞIMATEMATİKTemel lineer cebir. Fark şemalarını tasarlama metodları. Parabolik denklemler için açık ve kapalı formüller. Parabolik denklemlerin yakınsaklığı ve kararlılığı. İki boyutlu parabolic denklemler için ADI ve LOD metodları. Kare üzerinde Laplace denklemi için Neumann ve Robins problemleri. Üç değişkenli Laplace denklemi . Hiperbolik denklemlerin çözümü için açık, kapalı ve LOD metotları.
MATH576KESİRLİ BASAMAKTAN HESAPYRD. DOÇ. DR. ARRAN FERNANDEZMATEMATİKBu derste kesirli basamaktan Riemann-Liouville integral ve türev operatörü tanımlandıktan sonra onların dönüşüm özellikleri, toplanabilme özellikleri , Leibnitz kuralı gibi özellikleri incelenecektir. Kompleks basamaktan kesirli integral ve türev kavramı ve özellikleri sunulacaktır. Kesirli basamaktan hesabın özel fonksiyonları ayrıntılı olarak irdelenecektir. Yine, kesirli basamaktan integral ve türevin Fourier, Laplace ve Mellin dönüşüm özellikleri verilecektir.
MATH598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. MEHMET ALİ TUTMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH600DOKTORA TEZİMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MATH698SEMİNERMATEMATİK
MATH699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMATEMATİK / UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
MCLA510ULUSLARARASI DENİZ HUKUKUYRD. DOÇ. DR. HACER SOYKAN ADAOĞLUKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu dersin içeriğinde, Deniz Hukuku kaynakları ve tarihsel gelişimi araştırılacaktır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS veya bilinen kısaltmasıyla UNCLOS) müzakereleri; genel tanıtımı ve kazanımları; Deniz bölgeleri; okyanusların kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerin tahsisi nedeniyle gündeme gelen okyanusların kullanımı ve bundan doğan tartışmalı sorunlar; uyuşmazlıkların çözümü; Türkiye'nin deniz sınırları ele alınacak konulardandır.
MCLA512AB HUKUKUYRD. DOÇ. DR. ULAŞ GÜNDÜZLERKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu derste Avrupa entegrasyonu üzerinde durulması amaçlanmaktadır. İlk başta AB'nin uluslarüstü konumu, yetkileri, üstünlük/öncelik ilkesi, doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki, AB Adalet Divanın yargı yetkisi, AB kurumlarının ilgili yasama işlemleri ve prosedürleri incelenecektir. Daha sonra AB içindeki demokratik açıklıklar ve bu açıklığın azaltılması için AB'nin meşruiyetinin arttırılması konuları tartışılacaktır
MCLA514İNSAN HAKLARIYRD. DOÇ. DR. CATERİNA DRIGOKARŞILAŞTIRMALI HUKUKBu ders kapsamında ilk etapta, temel haklar ve sosyal haklar teorisi ve modelleri üzerinde tarihsel bir bakış açısıyla inceleme yapılacaktır. İlerleyen konularda, insan haklarını uluslararası koruma mekanizmaları üzerinde durulacaktır(AİHS'ne atıf yapılmak suretiyle). Bu derste, aynı zamanda, İtalyan Anayasa Mahkemesi önünde insan haklarının korunması mekanizmasına da değinilecektir. Bu çerçevede anayasal çerçeve, Anayasa Mahkemesi kararları ve Yüksek Mahkeme kararlarına da değinilecektir. Derste, sosyal, kültürel, ekonomik haklar ve anayasal yükümlülükler üzerinde de yoğunlaşacaktır. Bu çerçevede uluslararası anayasa yargısı konusunda en anlamlı konulara değinilecektir.
MCLA524ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKUDOÇ. DR. ELISA BARONCINIKARŞILAŞTIRMALI HUKUKDersin temel amacı, Uluslararası Ekonomi Hukuku ilkelerine, özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) sistemi üzerinden Uluslararası Yatırım Hukukunun temel unsurlarına ve en yeni mega-bölgesel olgusuna odaklanarak genel bir bakış açısı sunmaktır. Cenevre çok taraflı ticaret sistemi içerisindeki yapı ve uyuşmazlık çözüm mekanizmasına, özellikle DTÖ sisteminin ticaret dışı değerlerin çok hassas konuları nasıl dikkate aldığı hususunu geliştirmek için, Gümrük Tarifleler ve Ticaret Antlaşması (GATT) ve Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili GATT Madde XX ile ilgili pratik örneklere odaklanılacaktır. Aynı zamanda Uluslararası Yatırım Hukukuna ilişkin anlaşmaların temel prensipleri ve modelleri üzerinde, son zamanlardaki uluslararası tahkim işlemlerinde yatırım anlaşmazlıklarına ve bu davalardaki kitlesel taleplere ilişkin şeffaflık yeniliklerine odaklanarak durulacaktır. Dersin son kısmında Uluslararası Ekonomi Hukukunda getirilen örneğin mega-bölgesel- Kapsamlı Ekonomik ve Ticari Anlaşma (Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA), Trans-Pacific Partnership (TPP),Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) biçiminde anılan en önemli yeni unsurların analizi yapılacaktır. Dersin sonunda Uluslararası Ekonomik Hukuk perspektifiyle AB ticaret politikası hakkında genel bir bakış açısı kazanılacaktır.
MCLA528CEZA HUKUKU TEORİSİYRD. DOÇ. DR. NURCAN GÜNDÜZKARŞILAŞTIRMALI HUKUKGenel olarak kabul edilen suçun iki temel unsuru olduğudur. Bunlar suçun maddi unsuru ve suçun manevi unsurudur. Dersin alt başlıkları olarak üzerinde durulacak temel konular suçun maddi unsuru ve manevi unsuru olacaktır. Maddi unsur hakkında hareket, sonuç ve nedensellik bağı üzerinde durulacaktır. Manevi unsur bakımından ise kusurluluk türleri (kast,taksir, olası kast) üzerinde durulacaktır. Bunun sonrasında bazı çok önemli ceza hukuku kurumları üzerinde durulacaktır. Bunlar arasında hukuka uygunluk nedenleri, kusurululuğu etkileyen haller ve teşebbüs gibi suçun işleniş biçimleri yer almaktadır.
MCLA599DÖNEM PROJESİKARŞILAŞTIRMALI HUKUK
MENG500YÜKSEK LİSANS TEZİMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
Termik santraller, buhar elektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri, Organik Rankine Döngüsü,
Gaz türbinleri, Karbondioksit güç çevrimleri, Dizel enerji santralleri, Diğer güç kaynakları
santrallerin ekonomik analizi, santral simülasyonu ve performans analizi.
MENG511MÜHENDİSLER İÇİN GELİŞMİŞ BİLGİSAYAR METODLARIDOÇ. DR. QASIM ZEESHANMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDisiplinler arası tasarım optimizasyonu (DTO) aynı anda birden fazla muhendislik disiplinlerinin optimizasyonu ile ilgilenir. DTO farklı disiplinler arasındaki etkilesimleri degerlendirerek söz konusu bir sistemin optimal cözümünü bulmak icin kullanılır. Bu mühendislik özellikle, mekanik, mekatronik, enerji, elektrik elektronik, havacılık, imalat, ve endüstri Mühendisligi alanlarında uygulama potansiyeline sahiptir.
MENG525ELASTİSİTEYRD. DOÇ. DR. BABAK SAFAEIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG547ENERJİ YÖNETİMİ VE KULLANIMIPROF. DR. UĞUR ATİKOLMAKİNE MÜHENDİSLİĞİEnerji ve çevre sorunlarının kısaca irdelenmesi. Enerji etütü. Ekonomik analiz ve yaşam döngüsü maliyeti. Binalarda enerji verimliliği. Talep tarafı yönetimi. İşletmelerde enerji yönetimi sistemi. Güneş enerjisi kullanımı.
MENG584GELİŞMİŞ ÜRETİM PROSESLERİYRD. DOÇ. DR. MOHAMD ASMAELMAKİNE MÜHENDİSLİĞİGelişmiş malzemeler ve malzeme teknolojileri Uzay çalışmaları için geliştirilen malzemeler, gelişmiş plastik üretim ve ve şekillendirilmesi. Hassas üretim makineleri ve hataları, titreşim ve ısıl işleme. Yüksek hız işleme, FEM tekniklerinin makinelere uygulaması, yarı iletkenlerin üretümi, Elektronik cihazların montajı, Çabuk prototipleme teknolojileri. Manual ve bilgisayarlı parça tasarımı, Değişken üretim sistemleri ve robotlar.
MENG598SEMİNERMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders lisansüstü tez yazımı ve sunumu hakkında öğrencilerle birlikte çalışma yapılması için tasarlanmıştır. Dersin verildiği sürece grup çalışmaları ve de tez konusu üzerine çalışmalar sürdürülmektedir.
MENG600TEZMAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MENG698SEMİNERMAKİNE MÜHENDİSLİĞİBu ders Makine Mühendisliği Programının doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Ders, araştırma, yazma, bilimsel katkı ve sunum olmak üzere dört ana bölüme ayrılmıştır.
MENG699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIMAKİNE MÜHENDİSLİĞİDoktora Yeterlilik Dersi, gerekli tüm dersleri başarıyla geçen doktora öğrencileri için tasarlanmıştır. Doktora Yeterlilik Dersi sınavları için ayarlanan süre boyunca, doktora öğrencilerinin temel bilgilerini ölçmek için araştırma alanlarıyla ilgili sınavlara girmelidir. Yazılı sınavı başarıyla geçen öğrenciye, sözlü sınava girme ve araştırma önerisi ile planlarını sunma fırsatı verilir. Hem yazılı hem sözlü sınavlarda başarılı olan öğrenciler tez yazımı ile devam edebilir ve takip eden her yarıyılda izlenebilir.
MGMT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MGMT503YÖNETİM EKONOMİSİPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders öğrencilere Yönetim Ekonomisi'nin temel prensiplerini ve onların uygulamalarını anlatır. Özellikle, Yönetim Ekonomi silgili alandaki teknik (ekonometrik) metodları kullanır ve yönetim ile işletmede karşılaşılan problemleri çözer ve analiz eder.
MGMT510YÖNETİCİLER İÇİN MAKROİKTİSATPROF. DR. SERHAN ÇİFTÇİOĞLUİŞLETMEKısa Vadeli İş Döngüleri ve Uzun Vadeli Ekonomik Büyüme. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Keynezci Tüketim ve Tasarruf Fonksiyonları. Yatırım Harcamalarını ve Dış Ticaret dengesini belirleyen faktörler. Basit Keynezci Model'de dengenin belirlenmesi ve Gelir-Harcamalar Yaklaşımı kullanılarak Mali ve Rastgele Şokların Makroekonomik Denge üzerindeki etkilerinin irdelenmesi. Basit Keynezci Model'de Makroekonomik dengenin Enjeksiyonlar-Çıkışlar Yaklaşımı ile analizi. IS-LM Modeli kullanılarak Para ve Mali politikaların ve Rastgele Şokların etkilerinin incelenmesi.
MGMT517ŞİRKET FİNANSMANIPROF. DR. CAHİT ADAOĞLUİŞLETMEDersin amacı modern işletme finans teorisindeki temel kavramları ortaya koymak ve tartışmaktır. İşletmelerde uygulamalara yoğunlaşılacaktır.
MGMT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. TURHAN Ç. KAYMAKİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
MGMT550ULUSLARARASI İŞLETMEPROF. DR. ŞULE AKERİŞLETMEBu ders uluslararası işletmecilik konusunda lisans üstü düzeyinde bir giriş dersidir. Bölgesel ve küresel stratejiler, uluslararası şirketler, uluslararası işletmeleri etkileyen kültürel ve politik etkenler, uluslararası ticaret, uluslararası yatırımlar, uluslararası finans piyasaları gibi uluslararası işletmecilik konularını kapsar. Ders tamamlandığı zaman öğrencilerin yakın tarihte oluştuğu şekliyle küresel iş ortamını ve küresel ekonomik ilişkiler sistemini anlamış olmaları gerekir.
MGMT571ÖRGÜTSEL DAVRANIŞYRD. DOÇ. DR. DOĞAN ÜNLÜCANİŞLETMEDersin amacı insan davranışlarını bireysel ve grup düzeyinde örgüt kapsamında incelemektir. Özellikle kişisel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kavram ve uygulamalar incelenecektir. Derste bireysel ve grup düzeyinde davranışın sebep ve sonuçları ile ilgili öğrencilerin perspektiflerinin genişletilmesi hedeflenmektedir. Örgüt iklimi, yapısı, kültürü, iletişim ve liderlik konuları da incelenecektir.
MGMT577İLERİ DÜZEY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMEİnsan Kaynakları Yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi, personel yönetimi, insan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları temin süreci, performans değerlendirme sistemi, ücret kavramı; ücret sistemleri, iş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı, yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar işlenmektedir.
MGMT578EĞİTİM VE GELİŞİMPROF. DR. A. TARIK TİMURİŞLETMEBu ders, insan kaynakları yönetiminin eğitim ve gelişim işlevine bir giriş sağlar.
MGMT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
MGMT588İŞLETME ÇALIŞMALARI İÇİN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEAraştırma, yönetim ve pazarlama alanlarında önemli bir olgudur. Araştırma sürecinin anlaşılması, bireylerin araştırmalardan elde edilen bilgilerin uygunluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini daha iyi anlayabilmesine yardımcı olabilecektir.
MGMT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MGMT600DOKTORA TEZİİŞLETMEDoktora tezinde bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birinin yerine getirilmiş olması hususu aranır.
MGMT602ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IIDOÇ. DR. KORHAN GÖKMENOĞLUİŞLETMEDersin amacı sosyal bilimlerde farklı araştırma yaklaşımları ve yöntemlerini öğrencilere aktarmak ve bu farklı yaklaşımları işletme ve yönetim konularında uyarlamalarıdır. Bu ders yardımı ile öğrenciler tez önergesinin hazırlanmasını ve doktora eğitimleri boyunca araştırma sorunsallarını nasıl saptayıp nasıl geliştireceklerini, literatür taramasının nasıl yapıldığı ve teorik çerçeveyi nasıl çizeceklerini öğreneceklerdir. Ayrıca, bu ders, araştırma yöntemi, araştırma stratejisi ve tasarımı ile bazı araştırma yöntemleri ile veri toplama ve analizi de içermektedir.
MGMT604MİKROİKTİSATPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEBu ders, rekabetçi firmalar ve pazarlar, kısa ve uzun vadede rekabet, genel denge ve ekonomik refah, rekabetçi değişim, verimlilik ve eşitlik, piyasa gücü, oyun teorisi, fiyatlandırma ve çift yönlü tarife gibi konuları kapsamaktadır.
MGMT691YÖNETİM ARAŞTIRMALARINDA SEÇİLMİŞ KONULARPROF. DR. CEM TANOVAİŞLETMETeori ve/veya empirik alanlarda mevcut literature katkı konulabilecek potansiyelde olan araştırma alanlarını belirlemek amacıyla yönetim literatürünü kritik bir taramadan geçirerek güncel yönetim konularında yayınlanan çeşitli kılavuz çalışmalar incelenecektir.
MGMT692YÖNETİM ARAŞTIRMALARI GÜNCEL KONULARPROF. DR. SAMİ FETHİİŞLETMEYönetim literatüründeki güncel araştırma alanları içinden belirli konular detaylı bir şekilde kritik değerlendirmeye tabi tutulacak ve gerek yönetim alanı içinden gerekse dışıdan derlenen çeşitli teoriler ışığında inşa edilecek yaratıcı akademik katkılar ve modellerle yeni doktora araştırmalarına temel oluşturulacak.
MGMT698SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MGMT699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIİŞLETMEYeterlik sınavı, seminer ve derslerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
MRKT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
MRKT501PAZARLAMA YÖNETİMİPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEPazarlamanın temel ilkeleri dersinde görülmüş olan bilgilerin yönetim fonksiyonu ile birleştirilerek bir işletmede nasıl kullanılacağı aktarılmaktadır. Pazarlama stratejileri, planlama ve uygulama süreçleri işlenmektedir. Pazar araştırması ve pazara yönelik tahmin yapılmasına ilişkin kavramlar benimsetilmektedir.
MRKT506İLERİ DÜZEY PAZARLAMA ARAŞTIRMASIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMEDersin amacı yüksek lisans öğrencilerine pazarlama araştırması kavramını öğretebilmektir. Dersin amacı "bilgi toplama" faalyetlerini doğrultusunda eğitmektir.Dersin diğer bir amacı da toplanan bilgiyi kullanarak pazarlama idaresi kousunda işletmeyi yönlendirebilmektir. Dersi alan öğrenciler pazarlama araştırmasının ne olduğu ve nasıl yapıldığı konusunda ayrıntılı bilgiye kavuşacaklardır.
MRKT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
MRKT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
MRKT601PAZARLAMA TEORİSİPROF. DR. MUSTAFA TÜMERİŞLETMEBu derste, doktora öğrencilerinin pazarlama konularına geniş bir açıdan bakması hedeflenmektedir. Dersin amacı, pazarlama teorisindeki güncel çağdaş konuları ele almak, pazarlama düşüncesinin tarihini ve gelişimini anlamak ve bilim felsefesindeki temel konuların pazarlama araştırmaları üzerindeki etkisini irdelemektir.
MRKT606ÇAĞDAŞ PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI KONULARIPROF. DR. M. HALUK KÖKSALİŞLETMESözkonusu ders öğrencilere pazarlamadaki akademik bilgiye katkıda bulunan bircok ana teori ve arastırma yöntemlerinin derin bir perspektifini vermektedir. Pazarlama ve tüketici davranışlarındaki önemli tartışmaları ele almaktadır. Bunlardan başka, bu ders öğrencileri pazarlama konusundaki akademik yayınları okumaya ve onları analiz etmeye ve değerlendirmeye alıstırmayı amaçlamaktadır. Ders süresince öğrenciler akademik yayınların bulgularının geçerliliğini değerlendirme becerisini elde etmenin yanında işletme alanındaki yayınlarda kullanılan birçok methodlarıda inceleyeceklerdir.
OOEG500YÜKSEK LİSANS TEZİOKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi alanı ile ilgili yüksek lisans tez çalışmasını yapıp sunma, ölçme aracını hazırlama verileri toplama, analiz etme, bulgular yorum ve önerileri yazma, tezi tamamlama.
OOEG501ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ GELİŞİM VE EĞİTİM KURAMLARI VE YAKLAŞIMLARPROF. DR. AYŞE IŞIK GÜRŞİMŞEKOKUL ÖNCESİ EĞİTİMGelişim ve eğitim kuramlarının ortaya çıkışı ve temel özellikleri, eğitime yansımaları ve çağdaş erken çocukluk eğitimi yaklaşımları.
OOEG503OKUL ÖNCESI EĞİTİMDE YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. NİHAN KORANOKUL ÖNCESİ EĞİTİMDünyadaki farklı okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının niteliksel ve niceliksel açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Bu dersin amacı, dünyadaki okul öncesi eğitim model ve yaklaşımlarının güçlü ve zayıf yanlarının eleştirel olarak incelenmesidir. Katılımcı öğrenciler bu yolla, “çocuğun doğasına" en uygun öğrenme ve eğitim yaklaşımlarını inceleme geliştirme fırsatı ve becerisi kazanırlar.
OOEG504ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLEROKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk eğitimi programlarında, alternatif bir yaklaşım olarak aile eğitimi, ailelerle çalışma stratejileri, aile katılım programları ve aile rehberliği hizmetleri.
OOEG508ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE OYUN VE OYUN MATERYALLERİDOÇ. DR. EDA YAZGINOKUL ÖNCESİ EĞİTİMOyunun çocuğun gelişimine katkısı ve oyun hakkı, 0-8 yaş çocuklarında oyun davranışları ve oyun gelişimi, farklı yaşlarda gelişimi destekleyici oyun ortamı ve materyallerinin hazırlanması, oyun davranışlarının gözlenmesi ve kayıt tutma, okul dışı ortamlarda oyun davranışlarının desteklenmesi ve aileye rehberlik, güvenli oyun ortamları ve materyalleri.
OOEG598SEMİNER OKUL ÖNCESİ EĞİTİMErken çocukluk dönemi ile ilgili konularda seminer konusu seçme, literatür hazırlığı yapma, sunum ve raporlama.
OOEG599DÖNEM PROJESİOKUL ÖNCESİ EĞİTİMTezsiz programa kayıtlı öğrenciler, seçtikleri konuda hazırlayacakları bir projeyi basılı olarak hazırlarlar ve jüri önünde savunurlar.
PHYS500YÜKSEK LİSANS TEZİFİZİK
PHYS503FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR (KOSMOLOJİ'YE GİRİŞ)FİZİKBu, öncelikle Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine
yönelik ancak Evren hakkında daha fazla bilgi
edinmek isteyenlere açık olan Kozmolojiye bir giriş
dersidir. Temel olarak Büyük patlama
paradigmasının, matematiksel özelliklerinin
ve üzerinde durduğu gözlemsel temelin
tanımlanmasına odaklanacaktır. Kurs çoğunlukla
kendine başına yeterli olacak, ancak dersin bazı
bölümleri genel görelilik, kuantum alanı teorisi
ve termodinamik hakkında temel bilgiye ihtiyaç
duyacak, ancak ana kavramlar revize edilecek.
PHYS511FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKVektör Analizlerinin kısa bir tekrarı, Koordinat Sistemleri ve Tensör Analizi, Komplex fonksiyonlar, Diferansiyel Denklemler (seri çözümleri) Gamma ve Beta fonksiyonları, Bessel fonksiyonları, Legendre Fonksiyonları, Fourier Serileri, İntegral Dönüşümleri.
PHYS521KLASİK MEKANİK - IPROF. DR. İZZET SAKALLIFİZİKNewton mekanik yasalarının gözden geçirilmesi. Dönen dünya
üzerinde partikül hareketi, merkezkaç ve Coriolis Kuvvetleri. Değişim tekniklerinin mekanik uygulaması, genelleştirilmiş koordinatlar. Lagrange ve Hamilton sistemleri. 2-cisimli merkezi çekim kuvvetlerinde partikül hareketleri. Hareketin dengesel analizi. Katı cisimlerde atalet moment matrisleri, simetrik topaç hareketleri, Euler açıları ve dönme matrisleri. Kanonik dönüşümler, Poisson braketleri.
PHYS522ELEKTROMAKNETİK TEORİ IPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKElektrostatiğe Giriş. Maxwell denklemi olarak Coulomb Yasası.
Kartezyen Küresel ve silindirik olarak Curl, divergens, Laplace denklemi koordine eder. Fizikte bir dağıtım olarak Dirac delta fonksiyonu. Green'in ve Gauss Iraksaklık teoremleri. Dağılımları ve bunların ilişkili potansiyelleri ve Elektrik yükü alanlar. Düzlemsel uygulamaları ile elektrostatik problemleri, dikdörtgen, küresel ve silindirik problemleri. Legendre, Bessel fonksiyonları ve elektrostatik Green fonksiyonları. Dielektriklerin ile. Bir akımın statik manyetik sorunu.
PHYS531ISTATISTIKEL FIZIKYRD. DOÇ. DR. MUSTAFA RIZAFİZİKSet teorisinin unsurları, olasılıkların temelleri,

örnek uzaylar ve bileþik olaylar. Kombinatorik. Binom, Gauss, Poisson Dağılımları, Markov süreçleri. Rasgele değişkenler, beklenti değerleri, momentler, fonksiyon üretme. Merkezi limit teoremi, korelasyonlar. Mekanik sistemlerin istatistiksel formülasyonu. Temel istatistiksel varsayım. İstatistiksel topluluklar. Denge koþulları. Durumların yoğunluğu. İstatistiksel termodinamik, geri dönüşü olmayan ve geri dönüşümlü değişiklikler. İdeal bir gazın istatistiksel ağırlığı ve entropisi. Klasik ve kuantum ideal gazlar için dağılım fonksiyonları ve bölme fonksiyonları. Langevins Denklemi.
PHYS551KUANTUM MEKANIK IPROF. DR. OMAR MUSTAFAFİZİKKuantum Mekaniksel Kavramlar.·Kuantum Mekaniginin temel postuletleri.Acisal Momentum ve radyel simetrik Schrodinger denklemi,

Kuresel harmonikler. Kuresel alanlar kuantum patikulerin Schrodenger denklemi.Yaklasim yonetimleri/Perturbasyon kuramlari.Modern gelismeler (perturbasyon tipi kaydirilmis

buyuk-l acinim yontem onerisi, Noktasal kanonik yaklasimi, PT-simetrik kuantum mekenik/ 1 boyut, V.S.).
PHYS566LİYOTROPİK SIVI KRİSTALLERYRD. DOÇ. DR. MEHMET OKCANFİZİKLiyotropik Sıvı Kristalik Sistemler (LSK), LSK Arafazlar,
LSK Tekstür Özellikleri, LSK Faz Geçişleri, LSK Örnek Hazırlama, LSK Faz Diyagramları, LSK Uygulama Alanları.
PHYS598SEMİNERFİZİK
PHYS600DOKTORA TEZIFİZİK
PHYS603GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IDOÇ. DR. İBRAHİM GÜLLÜFİZİKTürevlenebilir Manifoldlar. Tensor ve Cartan'ın diferansiyel formlar hesabı. Einstein'ın ortonormal tetradlardaki denklemleri. Maxwell ve Einstein alanlarına uygulamaları ile Newman ve Penrose null tedrad formalizm. Yerçekimi Dalgalarının Analizi. Abelian ve Abelian olmayan düzlem sandviç dalgaları ve fizikleriyle ilgili açık problemler.
PHYS604GENEL RELATİVİTEDE ÖZEL KONULAR IIPROF. DR. MUSTAFA HALİLSOYFİZİKDüzlem simetrik uzaylarda skaler alanlar. Skaler, elektromanyetik, yerçekimi ve nötrino alanları arasındaki etkileşimler. Yüklü küresel kara deliklerde skaler alanlar. Tekilliklerin gelişimi üzerine etkisi. Tekillik türlerinin analizi. Kara deliklerin iç yapısını daha ayrıntılı anlamak
PHYS612FEN VE MÜHENDİSLİKLER İÇİN MATEMATİKSEL METODLAR - IIPROF. DR. S. HABIB MAZHARIMOUSAVIFİZİKİçeriginde; açık/kapalı kümeler ve uzaklık, E3 ve En Oklid uzaylarında yüzey ve parametrik yörünge gibi temel kavramların bulundugu giriş. Pürüzsüz manifold, teget vektörler ve teğet uzay kavramları. kontravaryant ve kovaryant vektör alanları. Tensor alanlar, Riemann manifold kavramlarr. Bölgesel Minkowski manifold kavramı. Kovaryant türev. Genel görelilikteki uygulamalar.
PHYS621KLASİK MEKANİK IIPROF. DR. İZZET SAKALLIFİZİKHamilton-Jacobi Hareketleri açıklaması.Mekaniğinin Varyasyon prensipleri.Noether teoremi ve mekanik miktarları korunmuş. Continuum mekaniği ve alan teorisi.
PHYS698SEMİNERFİZİK
PHYS699DOKTORA YETERLİLİK SINAVIFİZİK
PSYC500YÜKSEK LİSANS TEZİGENEL PSİKOLOJİÖğrenci, komite denetimi altında bağımsız bir araştırma projesi gerçekleştirecektir. Yüksek lisans tezi,
bir komite önünde sunulacak ve savunulacaktır.
PSYC501ARAŞTIRMA METODLARIPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında Psikoloji Biliminde sıklıkla kullanılan denek içi, denekler arası, korelasyonel, deneysel desenler incelenecktir. Öğrenciler çalışmak istedikleri konuya en uygun araştırma desenini bulmayı ve uygulamayı öğreneceklerdir.
PSYC515İLERİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİDOÇ. DR. FATİH BAYRAKTARGENEL PSİKOLOJİBu ders Gelişim Psikolojisi'ndeki Gelişim Bilimi, Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi, Mikrogelişim, ve boylamsal/çok boyutlu araştırma yöntemleri gibi ileri ve güncel konuları incelemeyi amaçlamaktadır. Bu konular karşılıklı etkileşimde bulunulacak sınıf ortamlarında öncelikle kuramsal/görgül bilgiler verilerek sonrasında ise ilişkili makaleler incelenerek işlenecektir.
PSYC552İLERİ SOSYAL PSİKOLOJİPROF. DR. ŞENEL HÜSNÜ RAMANGENEL PSİKOLOJİBu ders kapsamında tutum, yakın ilişkiler, bireysel ve grup süreçleri gibi konular irdelenecektir.
PSYC570İLERİ BİLİŞSEL PSİKOLOJİYRD. DOÇ. DR. BURCU KAYAGENEL PSİKOLOJİBu ders öğrencilere seçmiş oldukları bir bilişsel psikoloji alanında detaylı bilgi edinme olanağı tanımayı amaçlamaktadır. İlk haftalardaki seçilmiş farklı bilişsel psikoloji alanlarında okumaların ardından öğrenciler seçtikleri alanda araştırma taslağı hazırlayacak, veri toplayacak, analiz yapacak ve bulgularını rapor halinde sunacaklardır.
PSYC598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. DENİZ ATALARGENEL PSİKOLOJİBu derste, öğrenciler ileri seviyede araştırma bulgularının sonuçlarını sınıfta sunacaktır. Seminer dersi,
güncel teori ve araştırmalar üzerine yapılacak tartışmalara yoğunlaşacaktır. Ek olarak, öğrenciler konuk konuşmacıların sunumlarına da katılacaklardır.
RPDA500YÜKSEK LİSANS TEZİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKYüksek lisans tezi bir öğretim üyesinin danışmanlığında teorik ve uygulamalı derslerin tamamlanmasından sonra öğrencinin bağımsız bir çalışma yürütebilmesini içerir. Bu nedenle tez çalışması süresince öğrenci literatür tarama, veri toplama ve değerlendirme, analiz yapma ve sonuçlarını yazılı olarak sunmaya yönelik olarak danışmanının gözetiminde çalışmalar yapar.
RPDA501ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARIPROF. DR. ALİM KAYAREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKPsikoanalizden bilişsel davranışçı yaklaşıma temel danışma teorileri, temel özellikler, her bir teorinin kişilik konuları ve teknikler, danışma teorilerinin sınırlılıkları ve güçlü tarafları, teori ve uygulama ilişkileri, temel danışma okullarındaki araştırma,uygulama ve yenilikler.
RPDA509MOTİVASYON VE ÖĞRENME KURAMLARI DOÇ. DR. SERTAN KAĞANREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKÇağdaş öğrenme teorilerinin temelleri, çağdaş öğrenme teorileri ve öğrenme teorileri ile öğretim arasındaki ilişki.
RPDA598REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SEMİNERİREHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKRehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.
RTVF508DİJİTAL ÖYKÜ ANLATIMIYRD. DOÇ. DR. YETİN ARSLANDİJİTAL MEDYA VE FİLMDijital hikâye anlatımı sanatı katılımcıların dijital medyayı ses ve görüntüyü birleştirerek hikâyeler yaratmak ve dünyayı ilginç, yaratıcı ve eleştirel bir gözle ya da dünyayı başka bir bakışla görmeyi teşvik edecek şekilde bir dijital video üretimi atölyesidir. Ders, nasıl düşünümsel bir süreç içinde hikâye anlatılacağı vurgusu ile “hikâye döngüsü"nü kullanır. Ders, ses ve imgelem, hikâye yapısı, hikâyeyi kimin hangi çerçeve içinde, hangi hedef kitle için anlattığı sorularını yöneltir. Vurgu hikâyenin oluşumu, eleştirellik ve geri bildirim üzerinde olmakla beraber katılımcılar hangi yollarla bir fikri video formunda deneyimleyebilecekleri konusunda teşvik edilirler.
RTVF517DİJİTAL BELGESEL PROJESİ YRD. DOÇ. DR. PEMBE BEHÇETOĞULLARIDİJİTAL MEDYA VE FİLMBağımsız yönetmenlik projesi olan bu ders kurmaca olmayan dijital belgesel film yapımı konusunda derinlemesine bir yaklaşım sağlar. Ders, fikir oluşumundan montajın tamamlanmasını da içeren belgesel film yapımının tüm üretim süreçlerinde her katılımcıyı kendi filminin bağımsız yönetmeni olarak konumlandırır. Ders, kişisel vizyon ve yönetmenin karar verme süreçleri arasındaki ilişkiye vurgu yapar; başarılı bir projenin izleyici ile entelektüel ve duygusal birliktelikten geçtiğinin farkında olarak bilinçli bir şekilde perspektif ve duyguların projeye katılmasının öneminin altını çizer.
RTVF519HABER ÜRETİMİ: DİJİTAL GAZETECİLİK VE SOSYAL MEDYA DR. ENGİN ALUÇDİJİTAL MEDYA VE FİLMHaber üretiminde sosyal medyanın oynadığı rol nedir? Sosyal hayatımızda yeni teknolojilerin bu yaygın doğasının ortaya çıkardığı temel etik, ahlaki ve yaratım problemleri nelerdir? Blogging, facebook, twitter ve benzeri dijital bilgi paylaşımı ve dolaşımı araçları baskın ve yaygın medyanın coğrafi alanına ne şekilde müdahale etmekte ya da onu şekillendirmektedir. Bu ders katılımcılara geleneksel ve yeni haber formatlarının kesiştiği noktada günlük haber programı yapma deneyimi olanağını sağlar.
RTVF599DÖNEM PROJESİDİJİTAL MEDYA VE FİLMDers kapsamında öğrencilerin yeni sosyal ağlar üzerinden paylaşılabilecek profesyonel kalitede dijital ortamda yaratıcı bir proje üretmeleri ve bu çalışmayı derinlemesine tartışan bir rapor yazmaları gerekmektedir. Program bir belgesel, film, etnografik bir çalışma, haber, dijital hikâye, sözlü tarih, yaşam öyküsü, fotoğraf veya 3D animasyon şeklinde olabilir.


TOCE500YÜKSEK LİSANS TEZİTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
TOCE501FEMİNİST TEORİLER IDOÇ. DR. HANİFE ALİEFENDİOĞLUTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIDersin amacı, öğrencilerin cinsiyet çalışmalarındaki bazı esas teorik uyum ve çatışma anlayışlarını güçlendirmek ve onlara bunları sunmaktır. Bu derste, liberal, sosyalist, Marksist, radikal ve Müslüman feminist geleneklerden gelmiş teorileri de içeren ana sosyal feminist ve politik teoriler karşılaştırılacak ve analiz edilecektir. 'Irk' sınıf ayrımı, cinsellik, milli durum gibi diğer önemli faktörler hakkında cinsiyet kavramının hassasiyetinin önemini öğrenciler üzerinde artırmak amacıyla, sekssizim ve politik hedef ve çalışmalar arasındaki ilişkileri tartışacaktır.
TOCE517EKONOMİDE KADINPROF. DR. FATMA GÜVEN LİSANİLERTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders, ekonomiden hem geleneksel hem de geleneksel olmayan metodolojileri kullanan kadınların deneyimlerinin analizlerini içermektedir. Ders, bu kadın grubunun benzersiz deneyimleri ile ekonomik sorunların geleneksel yorumunu genişletme girişiminde bulunmaktadır. Esas bakış açısı neo klasik ekonomide ana akımdır fakat alternatif ekonomik perspektifler de diğer sosyal bilimlerden yararlanmaktadır. Dersin ilk kısmı araçların ve metodolojilerin gelişimine odaklanmaktadır. Daha sonra ders, gelişmiş konuların araştırılması hakkında yürütülecektir. Öğrenciler orijinal araştırmalar yapacak ve analitik yeteneklerini geliştirmeye yardımcı bireysel ve grup çalışmaları yapacaklardır.
TOCE518KADIN VE TARİH ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere 18. Ve 19.yy. da tarihi çerçeve içerisinde kadınların yaptığı meslekleri ve sorunlarını anlatacaktır. Aynı zamanda kadının, sosyal, politik ve entelektüel hareketlerini de inceleyecektir. Tarihte 'kadın' karmaşasını anlamak kesinlikle çok önemlidir. Ders, tarihin esas birincil kaynakları ve tarihçilerin kendi entelektüel çerçevelerinde bu verilere verdikleri anlam ve şekil arasındaki farklılıklara odaklanacaktır.
TOCE598SEMİNERDOÇ. DR. SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLENTOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARIBu ders öğrencilere tezlerini yazabilmeleri ve yüksek lisans programlarının gerekliliklerini gidermek adına akademik çalışma ve yazma becerilerini geliştirmekte yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ders, argümanlarının organizasyonlarını, eleştirel okumayı, alıntı kaynaklarını ve eser hırsızlığını önlemeyi içeren teknik yazım vasıflarına odaklanmaktadır. Bu ders aynı zamanda Kadın araştırmalarına profesyonel / akademik alanda çalışmalara giriş sağlamakta ve Merkez'in lisansüstü programına, etkinliklerine, kaynaklarına ve fakülteye uyumu sağlamaktadır. Ders lisansüstü seviyedeki okumaları analiz etmek ve karşılaştırmak için gerekli olan becerileri, grup tartışması becerilerini, temel teorik terminolojiyi verecektir. Okumalar, tartışmalar, aktiviteler ve belgeler öğlencilerin yüksek lisans çalışmalarının yapısını anlamalarını sağlayıp, kendi akademik hedeflerinde yardımcı olacaktır.
TOUR500YÜKSEK LİSANS TEZİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR502TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı işletmelerin strateji ler oluşturma, geliştirme ve uygulama süreçlerini
açıklamaktır. Bu dersde ayrıca öğrencilerin önceki dönemlerde aldıkları dersleri ve bilgileri
yeni stratejik yönetim teknikleri ile harmanlayarak uygulamalarının sağlanması hedeflenmektedir.
TOUR503TURİZM VE KONAKLAMA ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM MUHASEBESİDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TOUR505TURİZM PLANLAMASI VE POLİTİKALARI GELİŞTİRMEPROF. DR. HABİB ALIPOURTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin amacı planlama teknikleri, ilkeleri ve politikaları yoluyla turizmin geliştirlmesini nasıl olması gerektiğini açıklamaktır.Özellikle turizm sektöründeki gelişimi ve turizmle ilgili konuların anlatılması hedeflenmektedir. Ekonomik ve çevresel konular sürdürülebilirlik temelinde tartışilacak ve yeni yüzyıldaki beklenti ve hedefler turizm açısından öğrencilere aktarılacaktır.
TOUR512TURİZM ENDÜSTRİSİNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETİMİPROF. DR. TURGAY AVCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders müşterileri konuk olarak kabul etmeyi ve bununla beraber inanılmaz bir deneyim kazandırmayı öğretir. Ders süresince öğrenciler, academic yayınlar ve çalışmaların desteğiyle konaklama işletmelerinin yönetimini gerçek yaşamdan kesitlerle öğrenecektir. Walt Disney, Marriot, Ritz-Carlton, Darden Restoranlar Zinciri, Southwest Havayolları ve diğerleri ders kapsamında incelenecektir. Dersin üç ana bölümü strateji, istihdam ve system yaklaşımı çerçevesinde, öğrenciler, benzer işletmeleri ziyaret ederek konuklar, çalışanlar ve yöneticilerle mülakatlar yapmak suretiye farklı perspektivleri görme şansına sahip olacaktır. Yine internet üzerinden yapılacak araştırmalarla da gerçek ya da sanal olarak yaratılmış konaklama işletmelerini inceleme ve sonrasında örnek olay olarak sunma imkanına sahip olacaklardır. İş etiği kavramı da dersin incelenecek konuları arasında yer almaktadır.
TOUR515ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste öğrenciler, anket ve alan araştırmaları, soru kağıdı tasarımı, içerik analizi, veri analizi, odak grup, katılımcı gözlem dahil bireysel ve grup gözlemleri gibi sosyal araştırma yöntemlerini tanıma ve öğrenme şansına sahip olacaktır. Bununla beraber, öğrencinin ilgisini çekmeye yönelik gönüllü katılım, anonimlik ve gizlilik gibi konular da sosyal ve etik kodlar çerçevesinde incelenecektir.
TOUR525TURİZM EKONOMİSİYRD. DOÇ. DR.CAHIT EZEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİBu dersin temel amacı, turizmin ülkelerin ekonomik yaşamlarındaki rolünü incelemektir. Bu dersin sonunda öğrenciler, turizmin milli gelir, ödemeler dengesi, istihdam ve turizm arz ve talebini etkileyen faktörleri üzerindeki ekonomik etkilerini incelemelerini ve analiz etmelerini sağlayacak gerekli bilgi ve araçlarla donatılacaktır.
TOUR532ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu derste, turizm sektörü araştırmalarına yönelik bilgisayar destekli istatistiksel analizler eğitimi amaçlanmıştır. Temelde veri analizi ve hipotez testleri uygulamalarına ek olarak öğrenciler aşağıdaki testleri öğreneceklerdir. İki yönlü varyans analizi (ANOVA); Çoklu varyans analizi (MANOVA); Kovaryans analizi; Diskriminant analizi; Küme analizi. Öğrencilerin görevi bu testlerin temelinde yatan temel kavramları öğrenmektir. Öğrenciler aynı zamanda bu testlerin SPSS programında kullanımını öğreneceklerdir. Öğrenciler, araştırma desenleri üzerinde durarak varyans analizi yöntemini, çoklu random faktörler, kuvvet analizi, çoklu, loglinear ve logistik regresyon, kovaryans analizi ve meta analiz gibi konular üzerinde çalışacaklardır.
TOUR598 SEMİNERTURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR599DÖNEM PROJESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR600DOKTORA TEZİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR601KANTİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİPROF. DR. OSMAN M. KARATEPETURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere araştırma yöntemi ile ilgili konularda genel bilginin aktarılması için tasarlanmıştır. Bu ders, aynı zamanda öğrencilere kavramsal veya araştırma modellerinde yer alan hipotezler ile ölçeklerin psikometrik özelliklerinin test edilmesinde kullanılan istatistiki tekniklerin (örneğin, betimleyici ve doğrulayıcı faktör analizi, regresyon analizi, yol analizi) öğretilmesini amaçlamaktadır.
TOUR602NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. İLKAY YORGANCITURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders de öğrencilere Turizm ve Otelcilik hizmetinde nitel araştırma yöntemi ve tasarımı konusunda çeşitli özellikleri ve teknikleri tanıtılacaktır. Öğrenciler çeşitli nitel metod ve analiz teknikleri konusunda ve ilgi alanlarında araştırma projesi üzerine deneyim kazanacaklardır.
TOUR603TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARIPROF. DR. ALİ ÖZTÜRENTURİZM İŞLETMECİLİĞİBu ders, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki çağdaş araştırma konularını içeren hakemli makaleleri geniş bir yelpazede anlatabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Derste, destinasyon yönetimi ve pazarlaması, politika planlaması, rekabetçilik, hizmet yönetimi ve pazarlaması, finansal yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve stratejik yönetim gibi konular irdelenecektir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere tezleri için özel araştırma konularını belirleyebilmek konusunda da yardımcı olacaktır.
TOUR608KONAKLAMA ALAN ÇALIŞMALARIDOÇ. DR. MİNE HAKTANIRTURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TOUR698 SEMİNERTURİZM İŞLETMECİLİĞİSeminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TOUR699DOKTORA YETERLİLİK SINAVITURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TUIS500YÜKSEK LİSANS TEZİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)
TUIS501TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİMYRD. DOÇ. DR. ALİ ÖZDURANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu ders, öğrencilere firmaların stratejilerini belirleme, uygulama ve değerlendirmelerinin nasıl olması gerektiğini öğretir. Bu dersin amacı, öğrencilerin daha önce almış olduğu derslerde (örneğin, turizm ve otel işletmeciliği, pazarlama yönetimi, örgütsel davranış ve finansal yönetim) öğrenmiş olduğu bilgileri kullanmayı ve böylece, öğrencilerin yeni stratejik yönetim tekniklerini uygulamayı, örnek olay çalışmaları yapmayı ve önerilerde bulunmalarını sağlamaktır.
TUIS502ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı, öğrencilere turizm ve otelcilik alanındaki araştırmalar, araştırma plan ve önerileri, nitel ve nicel araştırma yöntemleri, anket tasarımı ile araştırma uygulama ve analizleri yapmayı öğretmektir.
TUIS503TURİZM VE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİYRD. DOÇ. DR.CAHIT EZEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı uluslararası otel ve turizm endüstrisinde yönetimsel kararların alınması için finansal bilgilerin kullanımını açıklamaktır. Bu ders işletmelerin planlama ve kontrol mekanizmasını öğreterek ve muhasebe tekniklerini kullanarak öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. Dersin sonunda öğrenciler stratejik performans, kazanç planlama, işletme bütçesini oluşturma ve fiyat politikaları konularında bilgi sahibi olacaklar.
TUIS522TURİZMDE VE OTELCİLİKTE ÇAĞDAŞ KONULARYRD. DOÇ. DR. RÜÇHAN KAYAMANTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Bu dersin amacı turizm sektörüyle ilgili güncel çağdaş konuların bazılarını belirlemek ve analiz etmektir. Ders içeriği, öğretim sırasında bu sektörler için en önemli sayılan konular üzerine yoğunlaşacaktır. Bugün turizm endüstrisinin karşılaştığı tehdit ve fırsatları vurgular ve küresel eğilimleri, büyük hükümet gündemlerini, politika değişikliklerini veya değişen yönetim stratejilerini içerir.
TUIS523ÖZEL İLGİ TURİZMİYRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ALTUNTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Dersin amacı öğrencilere özel ilgi alanlarının turizm faaliyetlerine katılımdaki önemlerinin açıklanarak, öğrencilerin turizme
yönelik bakış açılarının geliştirmektir. Bu alanda yapılmış araştırmaların incelenmesi ve analizinin yapılması ayrıca
çalışmalar ışığında yeni çalışmaların ortaya çıkmasına katkı sağlamaktır.
TUIS598SEMİNERTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)Seminer dersinin amacı, öğrencilerin araştırma kapasitelerini geliştirmek ve araştırma önerisi taslağı hazırlamalarında onlara yol göstermektedir. Öğrenciler sunum ve iletişim becerileri, ayrıca özerk olarak ve bir grupla birlikte çalışma konusunda yetkinlik kazanacaklar ve bir araştırma önerisinin etkili bir şekilde yazılmasını öğreneceklerdir.
TUIS599DÖNEM PROJESİTURİZM İŞLETMECİLİĞİ (TÜRKÇE)
TURK500TEZTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Danışman hocanın yönlendirmesi ve denetimi altında öğrenciye Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili bir konu üzerinde alanıyla ilgili araştırma, inceleme yöntemlerini kullanarak bilimsel bir çalışma denemesi yaptırılır.
TURK502DİLBİLGİSİ VE DİLBİLİM KURAMLARIYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIGenelde 'dil'in, özelde Türk dilinin yapısı ve kullanımı ile ilgili çeşitli kuramlar (geleneksel dilbilgisi, yapısal dilbilim, üretici dilbilgisi, metindilbilim, söylem sözümlemesi vb.) hakkında bilgi verilmesi, bu kuramlar doğrultusunda Türkçeye yönelik olarak yapılan çalışmaların tanıtılması, böylelikle Türk Dili alanında çalışacak öğrencilere, söz konusu kuramları kendi çalışma alanları doğrultusunda kullanabilmeleri için gerekli olacak bilgilerin kazandırılması.
TURK503EDEBİYAT KURAMLARIPROF. DR. ADNAN AKGÜNTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIEdebiyat eleştirisi ve çalışması yapabilmek için gerekli olan altyapıyı oluşturmak amacıyla edebiyat(ve eleştiri) kuramlarının tanıtılması, böylece öğrencilerin kendi çalışmalarında uygulayacakları kuramsal tabanı belirlemelerine katkıda bulunulması, bu amaçla çağdaş edebiyat ve eleştiri kuramlarından biçimci, yapısalcı, toplumcu, feminist, psikanalitik, yapı bozucu vb. yaklaşımlara yer verilmesi, Türkçede kurama dayalı olarak yapılmış çalışmalar üzerinde durulması ve öğrencilerin bu tür çalışmalar yapmak için yüreklendirilmesi.
TURK504ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİNLERİPROF. DR.HAKAN TAŞTÜRK DİLİ VE EDEBİYATI15. yüzyıldan 18. yüzyıla değin Osmanlı Edebiyatının şiir ve düzyazı alanlarını oluşuran divan, mesnevi , tezkire ve tarih türü eserlerden seçilmiş ve el yazması olarak özgün kaynaklardan alınmış metinlerin okutulması, metinlerin çevriyazılarının yapılması, uluslararası çevriyazı sistemlerindeki seçeneklerin tanıtılması, karşılaştırmalar yapılması, metinlerin günümüz diline çevrilmesi, gerekli açıklama ve yorumların yapılması
TURK522TÜRKÇENİN ANLAMBİLİMİYRD. DOÇ. DR.TAYYİBE UÇTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIAnlambilimin tanımlanması, durgun ve gelişmeli anlambilim açısından Türkçedeki anlam olgularının ele alınması ve Türkçenin özelliklerinin ortaya konulması. Düzanlam, yananlam, eşanlamlılık, zıtanlamlılık gibi kavramların açıklanması ve örneklendirilmesi; benzetme, deyim aktarması, ad aktarması gibi söz sanatlarının ayrıntılarıyla ve örneklerle açıklanması; anlam daralması, anlam genişlemesi ile başka anlama geçiş gibi anlam değişmelerinin örneklerle gösterilmesi
TURK598SEMİNERYRD. DOÇ. DR. GÜLSEREN TORTÜRK DİLİ VE EDEBİYATIBu derste öğrencinin alanla ilgili kaynakçaya hâkim olması sağlanır, okudukları üzerinde tartışıp, düşünce üretme ve öğrendiklerini kullanabilme becerisi geliştirilir.
UDES500YÜKSEK LİSANS TEZİKENTSEL TASARIMÖğrenci tarafından Yönelik araştırmaların ayrı ayrı yapılan ve
final tezini oluşturmaya yonelik olan surectir.
UDES501KENTSEL TASARIM STÜDYOSU IPROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARAKENTSEL TASARIMTemel fiziksel kentsel tasarım stüdyosu; tasarım ilkeleri, arazi planlaması, kentin yeni yerlesim bolgelerinde kentsel tasarım; sosyal, ekonomik, teknolojik ve fiziksel bileşenleri değişen küçük kentsel toplulukların incelenmesi; ankete veri ve bilgi analizi; kentsel tasarım için gerekli veritabanı formülasyonları ; kentsel tasarım alternatifleri önermek.
UDES503KENTSEL TASARIM KURAMI, TARİHİ VE ELEŞTİRİSİPROF. DR. NACİYE DORATLIKENTSEL TASARIMKentsel tasarımın tanımı ve yaklaşımlar; kentsel tasarıma, biçim ve mekana ilişkin tarihsel ve güncel kavram ve etkenler; kentsel çevrenin oluşumuna etki eden belli başlı teorik yaklaşımlar, düşünce, prensip ve inanışlar; dünyada kentsel tasarım pratiği; tarihsel kent mekanlarının ve çağdaş şehircilik projelerinin morfolojik analizi ve karşılaştırması; geleneksel kent mekanlarının tasarım analizleri ve bu mekanları biçimlendiren önemli faktörlerin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Kent dokularının kent tarihi gelişim sürecinde irdelenmesi. Organik/inorganik yerleşme dokuları. İnsan çevre etkileşimi. Algılama, sembolizm. Kamusal kullanımlı alanlar. Form karakteristikleri. Kentsel morfoloji. Kentsel tipoloji. Kent kimliği ve imgesi. Yönlendirme, bütünleştirme, ayırma, düzen, çeşitlilik, farklılık kavramlarının kent dokusu içerisinde değerlendirilmesi.
UDES505KENTSEL TASARIMDA VE PLANLAMADA ARAŞTIRMA METODLARIKENTSEL TASARIMBu derste temel nitel araştırma yöntemleri ve şehircilik uygulamaları
(kentsel tasarım ve planlama) anlatılır. Ders akademik araştırma süreci ve uygulamaya hitap ediyor.
UDES512KENTSEL TASARIM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKPROF. DR. ŞEBNEM HOŞKARAKENTSEL TASARIMEkosistem ağırlıklı planlama; sürdürülebilir ve çevre duyarlı kentsel tasarım; ilkeler, süreç, fiziksel, yapısal, işlevsel, sosyal ve ekonomik boyutları; doğal ve yapay çevre analizi; doğal ve yapılaşmış çevrenin değerlendirmesi ve yönetilmesi.
UDES515KENTSEL ÇALIŞMALARDA TIPO-MORFOLOJİK ANALİZLERDOÇ. DR. NEVTER ZAFER CÖMERTKENTSEL TASARIM Ders, eleştirel bakış açısı ile, kent mekanlarının tipomorfolojik yapısının öğretilmesini hedefler. Kentsel mekan ve mimari arasındaki elemanlar ve bileşenler ile ilişki kurar. Bir bilimsel alan olan morfolojinin orijini, gelişimi, amacı, kavramı ve teknikleri; bu alandaki kaynakların kullanılması, şehir peyzajının değişimini ve kontrolünü açıklayan "kent planı, bina biçimi , arazi ve bina kullanımları, bina tipolojileri, sokak örüntüleri vb.gibi ana kavramlar ile analiz yapılarak kentlerin tipomorfolojilerinin analitik çözümlenmesini amaçlar.
UDES598SEMİNERKENTSEL TASARIMBu seminer serisi bir tez hazırlanmasını çeşitli aşamalarında incelemeyi ve mevcut teorik ve pratik yaklaşımlar tanıtmayi amaclar.
VACD501ATÖLYE ÇALIŞMASI - IPROF. DR. SENİH ÇAVUŞOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIFarklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, sanat/tasarım yüksek lisans programında alacakları sanat kuramları bilgileriyle, lisans eğitimlerinde edindikleri becerilerinin yaratıcı bir bütünlük oluşturması amaçlamıştır. Öğrenci sanat projesini, üzerinde çalışacağı kavram ve anlamların bütünlüklerini araştırma yöntemleri ışığında hayata geçirmeyi amaçlamalıdır. Sanat/Tasarım ve eleştiri kavramlarının tartışılıp özgün fikirlerle yeniden oluşturulması öğrenciyi muhakeme, algı ve kavrayış konusunda düşünmeye sevk edecektir. Sanat/Tasarım kavramları ve hayat arasında kurulacak köprüler, bireysel yaratıcılık süreçlerini bir deneyim alanına dönüştürecek, proje hazırlama, sunum ve gerçekleştirme süreçleri bireysel sorumluluk ve etik duygusunu güçlendirecektir. Öğrenci aynı zamanda sanat tanımları, sanat/tasarım kuramları ve yaşadığımız toplumun kendine özgü şartlarını tartışarak, yeniden üretime geçirecektir.
VACD505MODERN SANAT DÜŞÜNCESI OROD PEYKANFARGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste, Sanat ve Toplum İlişkisi, Yargı Gücünün Eleştirisinden Yola Çıkarak “Güzel" ve “Yüce" Kavramları, Sanatın “Hakikat İçeriği" Sorunu, Özne-Nesne İkiliği Temelinde Sanatta Öznellik-Nesnellik, Sanat Yapıtının Kökeni ve Tarihsellik , Sanat Eleştirisi, Sanatla Eleştiri gibi konular işlenecektir.
VACD508DENEYSEL FİLM VE VİDEOVASVİ ÇİFTCİOĞLUGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu derste film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alan kapsamlı bir şekilde incelenecektir. Deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramları eleştirisel bir açıdan ele alınırken, yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamalar da konu edilecektir. Ayrıca, kısa deneysel video çalışmaları deneyimlenecektir.
VACD510FOTOĞRAF VE ANLATIMHAMİD ZEKARİ HANJANİGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIGörsel ifade, iletişim ve mültimedya tasarımının temel taşlarından birini oluşturuyor. Fotografçılık ise, bu etkileşim sürecinin en önemli bileşenlerinden biridir. Bu derste, fotograf aracılığı ile kendimizi ya da tasarım fikirlerimizi ifade etmeyi keşfedecek / deneyeceğiz; hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotograflar üretmek amaçlanmaktadır. Fotografik dilin inşası ve soyutlama süreçlerinin anlamsal yapıya olan katkısı irdelenecektir.
VACD511HAREKETLİ GRAFİK VE SANATYRD. DOÇ. DR. FIRAT TÜZÜNKANGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu ders öğrencileri yayın animasyonları, görsel efektler ve sanat bağlamında hareketli grafik alanına hazırlamaktadır. Ders boyunca öğrencilerden, grafik tasarım bilgilerini hareketli grafik tasarımı alanında kulllanmaları istenecektir. Verilecek projeler sayesinde görsel problemlere yeni çözümler bulma yöntemleri de öğrencilere aktarılabilecektir. Temel teorik ve pratik bilgilerin yanısıra, hareketli grafik tasarımının sanat ve çağdaş medya ile ilişkisine de özellikle vurgu yapılacaktır.
VACD515SUÇLA MÜCADELEDE TASARIM DOÇ. DR. AYSU ARSOYGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMIBu dersin hedefleri arasında şunlar yer almaktadır: Grafik tasarımı, iletişim ve ortamlarıyla suç ların azaltılması ve farkındalık yaratma. Tasarımcıları konu hakkında gerekli donanıma sahip olmalarını sağlamak. Bireylerin refahını artırmak ve güvenilir çevre yaratmak için suçlarla grafiksel olarak mücadele etmek.
VACD599DÖNEM PROJESİGÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
YONT500YÜKSEK LİSANS TEZİİŞLETMEEn azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün çalışma.
YONT524STRATEJİK YÖNETİMPROF. DR. BİLGE ÖNEYİŞLETMEBu dersin amacı üst düzey yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerilerin kazandırılması; iş yaşamına ait gerçek örnek olay analizleri üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmeleri ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin sağlanmasıdır.
YONT580STATİSTİK VE VERİ ANALİZİDR. FIRAT EMİRİŞLETMEBu derste, belirli bir problemi çözmek için gerekli olan bilgilerin toplanmasından sonra takip edilmesi gereken yöntemler anlatılmaktadır. Bu derste ayrıca pazarlama araştırması bulgularının analiz edilmesinde kullanılan en etkin yöntemlerden biri olan SPPS öğretilmektedir.
YONT598SEMİNERİŞLETMESeminer dersinin amacı öğrencinin ilgi duyduğu tercihen tez çalışmasıyla ilintili bir konuda bir araştırma yapma ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü anlatabilme becerilerini geliştirmesidir
YONT599DÖNEM PROJESİİŞLETMEDönem projesi öğrencilerin mesleki alanlarda edindikleri bilgileri uygulama ve problemlere özgün, gerçekçi, uygulanabilir ve yenilikçi çözümler getirmelerini sağlayıcı bir çalışmadır
Courses