Skip Navigation LinksProgram-Structure

Programların Yapısı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından sunulan yüksek lisans ve doktora (Ph.D.) programları, KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve TC Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kriterlerini sağlayan ve eğitimdeki yeni eğilimleri takip eden iyi yapılandırılmış programlardır.

Lisansüstü programların her aşamasında öğrencileri yönlendirecek ileri düzeyde akademik danışma hizmeti sunulmaktadır. Lisansüstü programlarda eğitim alan öğrenciler danışmanlarıyla etkili bir iletişim içinde yeni fikirler üretip özgün araştırma yapmaya teşvik edilir. Programda eğitim alan öğrenciler aynı zamanda yazılı ve sözel iletişim ve lisansüstü araştırma becerilerini geliştirecek dersleri takip etmeleri doğrultusunda yönlendirilirler.

Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tezli ve tezsiz program seçenekleri ile M.A., M.S. ve diğer akademik derecelerle yüksek lisans düzeyinde mezun veren programları ve Ph.D. derecesinde mezun veren doktora programlarını öğrencilere sunmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 3 kredili 7 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.  Seminer, öğrencilerin yazılı ve sözlü akademik sunum becerilerini geliştirmeye yönelik olup kredisiz bir derstir. Program dersleri ve seminer dersi en fazla dört dönem sonunda başarı ile tamamlanmalıdır. Tezli programa kayıtlı öğrencilerden aynı zamanda bir danışman gözetiminde araştırma yürütmeleri ve yüksek lisans seviyesinde bir tezi hazırlayıp sözlü olarak savunmaları beklenir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları öğrencileri yüksek seviyede akademik becerilerle donatarak profesyonel gelişimlerini daha ileri bir noktaya getirmeyi amaçlar. Programda eğitim gören öğrencilerden 12 ders veya 10 ders ve bir dönem projesini başarıyla tamamlamaları istenir.

Doktora (Ph.D.) Programları

Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 7 adet 3 kredili ders, seminer, doktora yeterlik sınavı, araştırmanın yapıldığı alana yenilik getirecek doktora tezi önerisi, tez önerisi temelinde yapılacak araştırma sonucu doktora tezi yazımı ve sözlü tez savunmasından oluşur. Seminer ve derslerini en geç dört dönem içinde başarıyla tamamlayan öğrenciler bir sonraki dönemin kayıt süresinde yeterlik sınavına kayıt yaptırır. En geç üçüncü dönem tez çalışmasına kaydolan öğrenciler, doktora yeterlik sınavında başarılı oldukları dönemi izleyen dönemde tez önerilerini savunarak, savunma yapılana kadar her dönem tez kaydı yaptırırlar. Tez jürisinin atanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulmalıdır.Tüm doktora programlarında, öğrencinin doktora tezi savunmasına alınabilmesi için Akademik Değerlendirme Kıstaslarında tanımlanan toplam bilimsel etkinlik puanını sağlamak ve Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI expanded), Social Science Citation Index (SSCI), veya Arts and Humanities Citation Index (AHCI) tarafından taranan bir dergide tez konusuyla ilgili bilimsel bir makalenin yayınlanmış olması veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur.

Program Süresi

Tezli yüksek lisans programının süresi tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler için Bilimsel Hazırlık ve İngilizce/Türkçe Destek Programlarında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere en az iki olmak üzere dört dönem olup en çok altı dönemdir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler için Bilimsel Hazırlık ve İngilizce/Türkçe Destek Programlarında geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere en az iki dönem, en çok üç dönemdir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora programı, tam zamanlı ve yarı zamanlı öğrenciler için Bilimsel Hazırlık ve İngilizce/Türkçe Destek Programlarında geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 dönem olup azami tamamlama süresi 12 dönemdir.

DAÜ Web Siteleri